Om nätverket

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Polen finns tolv kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. En kontaktpunkt finns vid justitieministeriet och de övriga kontaktpunkterna finns vid elva regionala domstolar, med ansvar även för appellationsdomstolarna (rättsliga kontaktpunkter).

Kontaktpunkten vid justitieministeriet svarar på frågor om polsk privat- och handelsrätt och vidarebefordrar frågor som rör verkställighet av en framställning om ömsesidig rättslig hjälp till behörig rättslig kontaktpunkt om frågan inte redan har ställts direkt till den senare.

Kontaktpunkten vid justitieministeriet får information från Europeiska kommissionen om möten med nätverket och andra frågor, som sedan vidarebefordras till behöriga nationella myndigheter eller domstolar beroende på den aktuella frågan eller ämnet för mötet.

Justitieministeriet ombesörjer samordningen av de polska kontaktpunkternas verksamhet.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område omfattar även domarsamordnare för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter på privaträttens område som bistår personerna som agerar rättslig kontaktpunkt. Domarsamordnarna utför sina uppgifter vid alla domstolar som ingår i den berörda regionala domstolens domkrets, dvs. den regionala domstolen samt distriktsdomstolar i den regionala domstolens domkrets. Om appellationsdomstolen ligger i den regionala domstolens domkrets utför samordnarna även sina uppgifter vid den domstolen.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område omfattar även de centrala enheter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning); de centrala organ som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning); de centralmyndigheter som avses i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning), samt de centralmyndigheter som avses i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Senaste uppdatering: 15/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.