Om nätverket

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Polen finns det tolv kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (rättsliga kontaktpunkter). En kontaktpunkt finns vid justitieministeriet och de övriga finns vid elva regionala domstolar (sądy okręgowe) och deras ansvarsområde innefattar även appellationsdomstolarna, som de regionala domstolarna är underställda.

Kontaktpunkten vid justitieministeriet svarar på frågor om polsk privat- och handelsrätt och vidarebefordrar frågor som rör verkställandet av en framställning om ömsesidig rättslig hjälp till den rättsliga kontaktpunkt som är behörig, om frågan inte har ställts direkt till den senare.

Kontaktpunkten vid justitieministeriet får information från Europeiska kommissionen om möten i nätverket och andra frågor och vidarebefordrar informationen till behöriga nationella myndigheter eller domstolar, beroende på mötenas syfte eller ämne.

Samordningen av kontaktpunkternas verksamhet i Polen sköts av justitieministeriet.

I det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område ingår även domarsamordnarna för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter på privaträttens område, som bistår relevanta personerna vid de rättsliga kontaktpunkterna. Domarsamordnare utför sina uppgifter vid alla domstolar inom en viss regional domstols domkrets (dvs. vid regionala domstolar och distriktsdomstolar). Om appellationsdomstolen ligger inom den regionala domstolens domkrets utför domarsamordnarna sin verksamhet även vid den domstolen.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område omfattar också den centrala enhet som utsetts i enlighet med förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, det centrala organ som utsetts i enlighet med förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, den centralmyndighet som utsetts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (Bryssel IIa-förordningen) och den centralmyndighet som har utsetts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Senaste uppdatering: 29/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.