Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkten

Portugal har utsett en kontaktpunkt för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkten är en domare som utses av högsta domarrådet (Conselho Superior da Magistratura) genom ett uttagningsförfarande.

Det nationella nätverket

Det nationella nätverket består av centrala myndigheter i enlighet med EU-rättsliga instrument, andra internationella rättsliga instrument som Portugal är part i eller i nationella lagbestämmelser på området för rättsligt samarbete inom privaträtten, och vidare av administrativa myndigheter som har ansvar på området för rättsligt samarbete inom privaträtten samt av yrkesorganisationer som företräder rättstillämpare som deltar direkt i tillämpningen av internationella instrument och EU-instrument om rättsligt samarbete inom privaträtten.

Det nationella nätverket omfattar inte sambandsdomare eller experter.

Nationella medlemmar i nätverket

Utöver kontaktpunkten består nätverkets nationella struktur av följande tolv medlemmar:

 • Generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção-Geral da Política de Justiça).
 • Generaldirektoratet för rättskipning (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generaldirektoratet för rehabilitering och fängelseväsende (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institutet för register- och notariekontor (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institutet för ekonomisk förvaltning och rättsväsendets infrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rådet för fredsdomare (Conselho dos Julgados de Paz).
 • Socialförsäkringsinstitutet (Instituto de Segurança Social, I.P.).
 • Kommittén för skydd av brottsoffer (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • En domare från det internationella Haagnätverket för domare
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados)
 • Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notariesamfundet (Ordem dos Notários)

De centrala myndigheterna

Av ovanstående medlemmar är följande centrala myndigheter eller entiteter behöriga att utföra vissa arbetsuppgifter som föreskrivs i EU:s lagstiftning:

Generaldirektoratet för rättskipning – justitieministeriet

 • Förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008.
 • Förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2000.
 • Förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.
 • 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • 1970 års Haagkonvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • 2007 års Haagkonvention om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar.
 • 1956 års New York-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

Generaldirektoratet för rehabilitering och fängelseväsende – justitieministeriet

 • Förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003.
 • 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.
 • 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Institutet för register- och notariekontor – justitieministeriet

 • Förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012

Socialförsäkringsinstitutet – ministeriet för solidaritet och socialförsäkring (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003.

Kommittén för skydd av brottsoffer - justitieministeriet

 • Direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004.

Riksåklagarämbetet

 • 2000 års Haagkonvention om internationellt skydd för vuxna

Samordning av det nationella nätverket med en decentraliserad struktur

I Portugal har det nationella nätverket en decentraliserad struktur. Samordningen, som säkerställs av kontaktpunkten, grundar sig på frivilligt samarbete mellan de nationella medlemmarna. De nationella medlemmarna deltar regelbundet i kvartalsvisa möten som anordnas av kontaktpunkten. Om tillämpningen av EU-lagstiftning innebär att ändringar måste göras i det nationella systemet, hålls möten där berörda nationella medlemmar deltar.

Nätverket omfattar inte experter. Om en fråga kräver ett expertutlåtande uppmanar kontaktpunkten den lämpligaste nationella myndigheten att samarbeta på frivillig och informell grund. Alla nationella medlemmar uppmanas regelbundet av kontaktpunkten att samarbeta inom deras särskilda behörighets- och ansvarsområden på privaträttens område.

Senaste uppdatering: 26/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.