Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nätverket av lokala korrespondenter för internationell rättslig hjälp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) inrättades 2001 efter ett beslut av justitieministern, med det europeiska rättsliga nätverket som förebild. I mars 2004 omorganiserades nätverket, efter två beslut av justitieministern, till två specialiserade nätverk: Rumäniens rättsliga nätverk för brottmål (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket, och Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. De två nätverken har omorganiserats vid flera tillfällen (2005, 2007, 2010, 2014, 2016 och 2019), till följd av ändringar i EU-lagstiftningen och personalförändringar inom Rumäniens rättssystem.

Den senaste uppdateringen gjordes genom justitieministerns beslut nr 1929/C av den 29 maj 2014 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001. Beslutet utarbetades i enlighet med regeringsbeslut nr 123/2007 om vissa åtgärder för att stärka det rättsliga samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater, antaget med ändringar genom lag nr 85/2008.

Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på nationell nivå.

Rumänien har utsett två nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område finns vid justitieministeriet. På så sätt säkerställs att åtagandena för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område fullgörs.

I enlighet med artikel 6 (i rådets beslut 2001/470/EG) omfattar Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området en domare från tvistemålsavdelning I och en domare från tvistemålsavdelning II (tidigare för ärenden av kommersiell natur) vid Högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en domare från vardera tvistemålsavdelning I och tvistemålsavdelning II (tidigare för ärenden av kommersiell natur) vid appellationsdomstolarna, en domare från varje specialdomstol/specialavdelning för ärenden avseende underåriga och familjemål som är särskilt inriktad på tvistemål med anknytning till internationellt bortförande av barn och beviljande av skadestånd för brottsoffer, tjänstemän från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete som även fullgör justitieministeriets åtaganden i egenskap av centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, samt en företrädare för vardera yrkessammanslutning för notarier (notari), exekutionstjänstemän (executori judecătoreşti) och advokater (avocaţi) i Rumänien. De nationella kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är fullvärdiga medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området.

De domare som ingår i Rumäniens rättsliga nätverk har utsetts genom beslut av domstolsrådet (Consiliul Superior al Magistraturii).

Sedan 2001 har direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete vid justitieministeriet utifrån sina egna resurser (justitieministeriets budget) anordnat ett stort antal seminarier och arbetsmöten för nätverkens medlemmar. Framför allt sedan 2007 har sådana evenemang anordnats inom ramen för mer än 15 EU-program med finansiering från Europeiska kommissionen. Dessutom deltar företrädare för Rumäniens rättsliga nätverk regelbundet vid de europeiska rättsliga nätverkens möten.

Medlemmarna i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området finns förtecknade i bilagan till beslut nr 4008/C av den 9 oktober 2019. Bilagan är del av beslutet.

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området, domare från Högsta domstolen, appellationsdomstolar, specialdomstolar/specialavdelningar underåriga och familjemål samt Bukarests tribunal (sambandsdomare inom det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn samt en utsedd domare från kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer):

Högsta domstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, tvistemålsavdelning I

Andreia-Liana CONSTANDA, tvistemålsavdelning I

Roxana POPA, tvistemålsavdelning II

Alba Iulia appellationsdomstol (Curtea de apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, tvistemålsavdelning I

Nicolae DURBACĂ, tvistemålsavdelning II

Bacău appellationsdomstol

Cristina-Mădălina RADU, tvistemålsavdelning I

Loredana ALBESCU, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Braşovs appellationsdomstol

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, tvistemålsavdelningen och ärenden avseende underåriga och familjemål, samt arbetsplats- och socialförsäkringstvister

Elena-Clara CIAPĂ, tvistemålsavdelningen

Simona Petrina GAVRILĂ, tvistemålsavdelningen

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, tvistemålsavdelningen och ärenden avseende underåriga och familjemål, samt arbetsplats- och socialförsäkringstvister

Braşovs tribunal för ärenden avseende underåriga och familjemål (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarests appellationsdomstol

Antonela BRĂTUIANU, tvistemålsavdelning IV

Ştefan CMECIU, tvistemålsavdelning V

Felix Lucian ȘALAR, tvistemålsavdelning VI

Romeo GLODEANU, tvistemålsavdelning V

Bogdan CRISTEA, avdelning VIII – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Bukarests tribunal

Andreea Florina MATEESCU, tvistemålsavdelning V (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)

Anca Magda VOICULESCU, tvistemålsavdelning IV – (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)

Luminița TÂRȚĂU, brottmålsavdelning I – kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer – Bukarests tribunal

Clujs appellationsdomstol

Denisa-Livia BĂLDEAN, ordförande

Axente-Irinel ANDREI, ordförande för tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Constanţa appellationsdomstol

Daniela PETROVICI, tvistemålsavdelning I

Ecaterina GRIGORE, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Craiova appellationsdomstol

Adina-Georgeta PONEA, ordförande

Lotus GHERGHINĂ, tvistemålsavdelning II

Galaţi appellationsdomstol

Aneta-Luminița CRISTEA, tvistemålsavdelning I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, tvistemålsavdelning II

Andreea ARHIP, tvistemålsavdelning II

Alexandru BLEOANCĂ, tvistemålsavdelning II

Iaşi appellationsdomstol

Claudia Antoanela SUSANU, tvistemålsavdelningen

Elena Crizantema PANAINTE, avdelningen för arbetsplats- och socialförsäkringstvister

Alina Gianina PRELIPCEAN, avdelningen för administrativa och skatterelaterade rättstvister

Oradea appellationsdomstol

Dorina Mihaela BEREȘ, tvistemålsavdelning I

Marcela FILIMON, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Piteşti appellationsdomstol

Corina PINCU IFRIM, tvistemålsavdelning I

Dumitru VĂDUVA, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Mariana VÂRGĂ, tvistemålsavdelningen, Argeș tribunal

Elena Cristina LUNGU, tvistemålsavdelningen, Vâlceas tribunal

Ploieşti appellationsdomstol

Andra Corina BOTEZ, ordförande

Adriana Maria RADU, tvistemålsavdelning I

Aida Liliana STAN, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Suceava appellationsdomstol

Ştefania Fulga ANTON, tvistemålsavdelning I

Daniela MITREA MUNTEA, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Târgu Mureş appellationsdomstol

Andreea CIUCĂ, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Loredana BERINDEAN, ordförande för tvistemålsavdelning I, Târgu Mureș distriktsdomstol

Timişoara appellationsdomstol

Cristian PUP, tvistemålsavdelning I

Ștefan LUCACIUC, tvistemålsavdelning II

Florin MOŢIU, tvistemålsavdelning II

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Justitieministeriet

Viviana ONACA, chef, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Ioana BURDUF (rättstillämpare som tjänstgör som domare eller åklagare), direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området som utför justitieministeriets uppgifter som centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete och som fungerar som nätverkets sekretariat

Camelia TOBĂ (rättstillämpare som tjänstgör som domare eller åklagare), direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Flavius George PĂNCESCU (rättstillämpare som tjänstgör som domare eller åklagare), direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – en företrädare utsedd av vardera ordföranden för Rumäniens nationella yrkessammanslutningar för notarier, exekutionstjänstemän och advokater

Octavian ROGOJANU, notarius publicus (notar public), sekreterare vid rådet för Rumäniens nationella notarieförbund

Constantin Adrian STOICA, exekutionstjänsteman, nationella förbundet för exekutionstjänstemän i Rumänien (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokat, rumänska advokatsamfundet (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Senaste uppdatering: 15/01/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.