Om nätverket

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nätverket av lokala korrespondenter för internationell rättslig hjälp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) inrättades 2001 efter ett beslut av justitieministern, med det europeiska rättsliga nätverket som förebild. I mars 2004 omorganiserades nätverket, efter två beslut av justitieministern, till två specialiserade nätverk: Rumäniens rättsliga nätverk för brottmål (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket, och Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. De två nätverken har omorganiserats vid flera tillfällen (2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 och 2022), till följd av ändringar i EU-lagstiftningen och personalförändringar inom Rumäniens rättssystem.

Den senaste uppdateringen gjordes genom justitieministerns beslut nr 3501/C av den 25 juli 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001. Beslutet utarbetades i enlighet med regeringsbeslut nr 123/2007 om vissa åtgärder för att stärka det rättsliga samarbetet med Europeiska unionens medlemsländer, antaget med ändringar genom lag nr 85/2008.

Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på nationell nivå.

Rumänien har utsett två nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område finns vid justitieministeriet. På så sätt säkerställs att åtagandena för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område fullgörs.

I enlighet med artikel 6 (i rådets beslut 2001/470/EG) omfattar Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området en domare från tvistemålsavdelning I och en domare från tvistemålsavdelning II (tidigare för ärenden av kommersiell natur) vid Högsta domstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție), en domare från vardera tvistemålsavdelning I och tvistemålsavdelning II (tidigare för ärenden av kommersiell natur) vid appellationsdomstolarna, en domare från varje specialdomstol/specialavdelning för ärenden avseende underåriga och familjemål som är särskilt inriktad på tvistemål med anknytning till internationellt bortförande av barn och beviljande av skadestånd för brottsoffer, tjänstemän från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete som även fullgör justitieministeriets åtaganden i egenskap av centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, samt en företrädare för vardera yrkessammanslutning för notarius publicus (notari publici), exekutionstjänstemän (executori judecătorești) och advokater (avocați) i Rumänien. De nationella kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är fullvärdiga medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området.

De domare som ingår i Rumäniens rättsliga nätverk har utsetts genom beslut av domstolsrådet (Consiliul Superior al Magistraturii).

Medlemmarna i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området finns förtecknade i bilagan till justitieministerns beslut nr 3501/C av den 25 juli 2022. Bilagan är del av beslutet.

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området, domare från Högsta domstolen, appellationsdomstolar, specialdomstolar/specialavdelningar underåriga och familjemål samt Bukarests tribunal (sambandsdomare inom det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn samt en utsedd domare från kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer):

Högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia Băldean, domare, tvistemålsavdelning I

Adina-Georgeta Ponea, domare, tvistemålsavdelning I

Andreia-Liana Constanda, domare, tvistemålsavdelning I

Roxana Popa, domare, tvistemålsavdelning II

Alba Iulia appellationsdomstol (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina Nicoară, domare, tvistemålsavdelning I

Adina-Camelia Iftimuș, domare, tvistemålsavdelning II

Bacău appellationsdomstol

Sorina Ciobanu, domare, ordförande, tvistemålsavdelning I

Loredana Albescu, domare, ordförande, Bacău appellationsdomstol

Brașovs appellationsdomstol

Elena-Clara Ciapă, tvistemålsavdelningen

Simona-Petrina Gavrilă, domare, tvistemålsavdelningen

Brașovs tribunal för underåriga och familjer (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei Iacuba, domare, Brașovs tribunal för underåriga och familjer

Bukarests appellationsdomstol

Andreea-Florina Mateescu, domare, tvistemålsavdelning III

Dorina Zeca, domare, tvistemålsavdelning IV

Maria-Cristina Fintoc, domare, tvistemålsavdelning IV

Ștefan-Ciprian Cmeciu domare, tvistemålsavdelning V

Felix-Lucian Șalar, domare, tvistemålsavdelning VI

Romeo Glodeanu, domare, tvistemålsavdelning V

Bogdan Cristea, domare, avdelning VIII – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Bukarests tribunal

Anca Magda Voiculescu, tvistemålsavdelning IV – (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)

Sorin-Vasile Ivanciuc, domare, ordförande för brottmålsavdelning I, Bukarests tribunal, kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer

Clujs appellationsdomstol

Axente-Irinel Andrei, domare, ordförande för tvistemålsavdelning II

Constanța appellationsdomstol

Luminița-Marinela Dan, domare, tvistemålsavdelning II

Ecaterina Grigore, domare, avdelningen för administrativa och skatterelaterade rättstvister

Craiova appellationsdomstol

Lotus-Manuela Gherghină, domare, tvistemålsavdelning II

Gabriela Ionescu, domare, ordförande för tvistemålsavdelning I

Galați appellationsdomstol

Aneta-Luminița Cristea, tvistemålsavdelning I

Cosmin-Răzvan Mihăilă, domare, ordförande för Galați appellationsdomstol

Andreea Arhip, domare, ordförande för tvistemålsavdelning II

Alexandru Bleoancă, domare, tvistemålsavdelning II, vice ordförande för Galați appellationsdomstol

Iași appellationsdomstol

Maria-Cristina Popa, domare, ordförande för tvistemålsavdelningen

Elena-Crizantema Panainte, domare, avdelningen för arbetsplats- och socialförsäkringstvister

Alina-Gianina Prelipcean, domare, avdelningen för administrativa och skatterelaterade rättstvister, vice ordförande för Iași appellationsdomstol

Oradea appellationsdomstol

Dorina-Mihaela Bereș, domare, tvistemålsavdelning I

Marcela Filimon, domare, ordförande för tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Pitești appellationsdomstol

Emilia-Raluca, Trandafir, ordförande, Pitești appellationsdomstol

Corina Pincu Ifrim, domare, tvistemålsavdelning I

Maria-Ruxandra Danciu, domare, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Alina Pavelescu, domare, tvistemålsavdelningen, Argeș tribunal

Beatrix-Yvone Vesna Piess-Malimarcov, domare, tvistemålskammaren, Vâlcea tribunal

Ploiești appellationsdomstol

Adriana-Maria Radu, domare, ordförande för tvistemålsavdelning I

Aida-Liliana Stan, domare, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Ionel Stănescu, domare, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister, vice ordförande för Ploiești appellationsdomstol

Suceava appellationsdomstol

Ștefania-Fulga Anton, domare, tvistemålsavdelning I

Ana-Maria Turculet, domare, ordförande för tvistemålsavdelning II

Marius-Ionel Galan, domare, ordförande för avdelningen för administrativa och skatterelaterade rättstvister

Târgu Mureș appellationsdomstol

Andreea Ciucă, domare, ordförande för Târgu Mureș appellationsdomstol

Adriana-Loredana Berindean, domare, tvistemålsavdelning II – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Timișoara appellationsdomstol

Mădălina Jebelean, domare, tvistemålsavdelning I

Ramona-Ioana Ristea, domare, tvistemålsavdelning II

Nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område – rättstillämpare med samma status som domare och åklagare

Flavius-George Păncescu, avdelningschef, internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete, justitieministeriet

Ioana Burduf (rättstillämpare med samma status som en domare eller åklagare), direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete, justitieministeriet

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – rättstillämpare som har samma status som domare och åklagare från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete som utför justitieministeriets uppgifter som centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete och som fungerar som nätverkets sekretariat

Camelia Tobă (rättstillämpare med samma status som en domare eller åklagare), direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete, justitieministeriet

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – en företrädare utsedd av vardera ordföranden för Rumäniens nationella yrkessammanslutningar för notarius publicus, exekutionstjänstemän och advokater

Octavian Rogojanu, notarius publicus (notar public), sekreterare vid rådet för Rumäniens nationella notarius publicus-förbund

Constantin Adrian Stoica, exekutionstjänsteman, nationella förbundet för exekutionstjänstemän i Rumänien (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. Dănescu, advokat, Rumäniens nationella advokatsamfund (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Senaste uppdatering: 03/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.