På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om nätverket

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkter

Det finns en kontaktpunkt för var och en av Förenade kungarikets fyra jurisdiktioner. Eftersom det rör sig om separata jurisdiktioner sker ingen överlappning mellan kontaktpunkternas arbete. Varje kontaktpunkt har uteslutande ansvar för nätverket i sin jurisdiktion. Frågor via det europeiska rättsliga nätverket ska hänvisas till relevant kontaktpunkt för berörd jurisdiktion.

Kontaktpunkten för Skottland arbetar på den skotska regeringens EU-kontor i Bryssel. Vid handläggningen av nätverksärenden kan kontaktpunkten ta hjälp av en mängd kollegor. Arbetet med nätverket kombineras med en rad andra arbetsuppgifter.

Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i Skottland

Det finns inget formellt nationellt nätverk i Skottland. Inom justitiedirektoratet har man emellertid upprättat ett nätverk av personer som är experter på olika politikområden. Kontaktpunkten kan vända sig till dessa kollegor för att få svar på specifika frågor.

Kontakter har även upprättats på andra håll inom den skotska regeringen. Kontaktpunkten vänder sig till dessa personer för att få råd och svar på frågor som rör deras arbete. I förekommande fall arbetar kontaktpunkten även med personer utanför regeringen. Som exempel kan nämnas Law Society of Scotland och Faculty of Advocates, de yrkesorgan som företräder solicitors (advokater med rådgivningsuppgifter) respektive advocates (advokater med behörighet att föra talan i domstol) i Skottland. Kontaktpunkten har också upprättat kontakt med det organ som företräder exekutionstjänstemän (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO)).

Det vanliga sättet att få åtkomst till och utbyta information är via e-post. Kontaktpunkten har även personligen deltagit i möten.

Kontaktpunkten säkerställer även att relevanta politiska, administrativa eller andra experter konsulteras före relevanta möten i nätverket. Mötesanteckningar och relevanta åtgärdspunkter sprids på lämpligt sätt.

Tillhandahållande av information

Det finns inte någon nationell webbplats för det europeiska rättsliga nätverket i Skottland. Information tillhandahålls via befintliga webbplatser. Det hänvisas allt mer till e-juridikportalen. Kontaktpunkten har arbetat tillsammans med andra tillhandahållare av information, inklusive det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS)). På SCTS:s webbplats ges vägledning om gränsöverskridande fordringar – särskilt i samband med förordningarna om den europeiska exekutionstiteln, det europeiska betalningsföreläggandet och det europeiska småmålsförfarandet. Man använder sig av de möjligheter som ges för att öka medvetenheten om det europeiska rättsliga nätverket och e-juridikportalen. Detta sker vid lämpliga möten och konferenser och i relevanta publikationer.

Senaste uppdatering: 02/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.