Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nätverket omfattar följande:

  1. De huvudsakliga kontaktpunkterna, närmare bestämt två företrädare för Slovakiens justitieministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), från avdelningen för internationell privaträtt (Odbor medzinárodného práva súkromného) vid enheten för internationell rätt (Sekcia medzinárodného práva). Alla framställningar till det europeiska rättsliga nätverket skickas via de huvudsakliga kontaktpunkterna.
  2. Kontaktpunkter vid domstolar: en domare eller högre domstolstjänsteman för varje distriktsdomstol (okresný súd) och regional domstol (krajský súd) samt för högsta domstolen (Najvyšší súd).
  3. Kontaktpunkter från yrkesorganisationer.
  4. Två kontaktpunkter från Centrumet för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. En sambandsperson för familjerätt.
Senaste uppdatering: 03/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.