Om nätverket

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

De nuvarande slovakiska medlemmarna i nätverket är följande:

  • Fyra kontaktpunkter från Slovakiens justitieministerium (avdelningen för internationell privaträtt (Odbor medzinárodného práva súkromného) vid enheten för internationell rätt (Sekcia medzinárodného práva)).
  • En sambandsperson för familjerätt.
  • Företrädare för andra centralmyndigheter som anges i EU-instrument:

Centrumet för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),  
Centrumet för rättshjälp (Centrum právnej pomoci).

  • Företrädare för yrkessammanslutningar:

slovakiska advokatsamfundet (Slovenská advokátska komora),  
slovakiska notariekammaren (Notárska komora Slovenskej republiky),  
slovakiska kammaren för exekutionstjänstemän (Slovenská komora exekútorov).

I enlighet med rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område inrättades ett privaträttsligt nätverk (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) i Slovakien i syfte att säkerställa ett aktivt deltagande från Slovakien i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Det slovakiska rättsliga nätverket på privaträttens område består av kontaktpunkter (domare eller högre domstolstjänstemän) från var och en av distriktsdomstolarna (okresný súd) och regionala domstolarna (krajský súd) samt från Högsta domstolen (Najvyšší súd).

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.