Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område verkar i Slovenien genom tre kontaktpunkter och 16 nätverksmedlemmar.

Kontaktpunkterna är anställda vid Sloveniens justitieministerium. Därigenom kan kontaktpunkternas arbete harmoniseras och samordnas dagligen.

Distriktsdomstolarna, som det finns elva stycken av i Slovenien, har befogenhet att ge internationell rättslig hjälp på privaträttens område. Mot bakgrund av detta har Slovenien, i enlighet med artikel 2.1 d i rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, utsett en företrädare för varje distriktsdomstol som medlem i nätverket. Slovenien har dessutom utsett två specialiserade nätverksmedlemmar (domare) med behörighet vad gäller rättsligt samarbete i fråga om familjeärenden, varav den ena domaren är anställd vid en distriktsdomstol och den andra vid justitieministeriet.

Genom den ändring av rådets beslut om inrättande av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område som gjordes 2009 möjliggjordes samarbete med andra juristyrken inom ramen för nätverket. Sedan 2011 har Sloveniens notariekammare (Notarska zbornica Republike Slovenije), Sloveniens advokatsamfund (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) och Sloveniens kammare för exekutionstjänstemän (Zbornica izvršiteljev Slovenije) också varit medlemmar i nätverket.

Deltagandet av domare och andra juristyrken i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är viktigt för uppnåendet av nätverkets mål, eftersom det därigenom kan garanteras ett direkt samarbete mellan domarna och de andra juristyrkena, vilket är av betydelse för att specifika ärenden vid domstolarna ska kunna avgöras smidigare.

Kontaktpunkterna och nätverkets medlemmar kommunicerar inbördes regelbundet och vid behov, däribland via e-post, per telefon och personligen, och träffas vid årliga möten på nationell nivå.

Senaste uppdatering: 01/02/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.