Om nätverket

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i Spanien

I Spanien är det justitieministeriet som ansvarar för att utse och avsätta de spanska kontaktpunkterna i nätverken för internationellt rättsligt samarbete, i enlighet med villkoren i bestämmelserna för deras upprättande (artikel 33 i lag 16/2015 av den 7 juli 2015 om reglering av ställningen för Spaniens nationella medlem i Eurojust, behörighetskonflikter, nätverk för internationellt rättsligt samarbete och justitieministeriets personal i utlandet).

De aktuella personerna måste ha styrkt erfarenhet från internationellt rättsligt samarbete och i förekommande fall ha goda kunskaper i engelska eller franska, och det måste åtminstone finnas företrädare för domstolsväsendet, åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) och justitieministeriet. Det är domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial) och riksåklagaren (Fiscal General del Estado) som föreslår för justitieministern vem som ska utses för eller lämna kontaktpunktsuppdraget för de relevanta yrkena. Kontaktpunktsuppdraget upphör så snart berörda personer slutar att arbeta för den institution som föreslog att de skulle utses. Detta ska anmälas till justitieministeriet, som ska underrätta nätverkets sekretariat.

De spanska kontaktpunkterna för nätverken för internationellt rättsligt samarbete är aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta samarbetet mellan de rättsliga myndigheterna i olika stater. Kontaktpunkterna kan utnyttjas av de relevanta spanska myndigheterna, och av alla andra kontaktpunkter, och förser dessa med den rättsliga och praktiska information som behövs för att stärka det rättsliga samarbetet. De spanska kontaktpunkterna ska varje år överlämna statistik om sin verksamhet till den institution som de tillhör.

Kontaktpunkter

I Spanien finns nätverkets kontaktpunkter inom justitieministeriet, domstolarnas allmänna råd och riksåklagarämbetet (Fiscalía General del Estado). Det finns för närvarande åtta kontaktpunkter. Dessa är uppdelade enligt följande:

 • Sex kontaktpunkter som utsetts av justitieministeriet – två i undergeneraldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) och fyra rättssekreterare (Letrados de la Administración de la Justicia).
 • En kontaktpunkt som utsetts av domstolarnas allmänna råd.
 • En kontaktpunkt som utsetts av riksåklagarämbetet.

Central myndighet

I Spanien är generaldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete och mänskliga rättigheter (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) vid justitieministeriet central myndighet för internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område.

Sambandspersoner

I Spanien finns redan bestämmelser om att framstående sambandspersoner i en EU-medlemsstat ska bli kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket och fungera som kontaktpunkter enligt artikel 34 i lag 16/2015 av den 7 juli 2015. Kontaktpunktsuppdraget upphör när personens ställning som sambandsperson upphör. Spanien har utsett en sambandsperson i följande länder: Förenade kungariket och Irland, Förenta staterna och Kanada, Marocko samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Andra rättsliga eller administrativa myndigheter med ansvar för rättsligt samarbete

I Spanien finns följande interna mekanismer med ansvar för internationellt rättsligt samarbete:

 • Det spanska rättsliga nätverket för internationellt rättsligt samarbete (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) lyder under domstolarnas allmänna råd. Syftet med detta nätverk är att bistå de spanska rättsliga myndigheter som ber om hjälp i samband med att de skickar eller tar emot ansökningar om rättsligt samarbete inom ramen för deras verksamhet, och att bistå andra medlemmar i nätverk för rättsligt samarbete. Medlemmarna i det spanska rättsliga nätverket för internationellt rättsligt samarbete får även vara medlemmar i de europeiska nätverken för rättsligt samarbete. De spanska domare som är medlemmar i det spanska rättsliga nätverket för internationellt samarbete (avdelningen för privaträtt) är därmed också medlemmar av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, vilket underlättar kontakterna med deras motsvarigheter i andra länder som tillhör nätverket när domarna ska utföra sina arbetsuppgifter.
 • Nätverket av åklagare för internationellt rättsligt samarbete (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), som skapades 2002 för att tillhandahålla en särskild tjänst för internationellt rättsligt samarbete på varje åklagarkontor.
 • Åklagarna i detta nätverk är experter på internationellt samarbete och hjälper till att snabbt och effektivt kanalisera, vägleda och tillhandahålla internationellt rättsligt bistånd.
 • Nätverket av rättssekreterare (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) är en samordningsstruktur på nationell nivå som inrättades av justitieministeriet 2010. Det består av rättssekreterare som har specialiserat sig på internationellt rättsligt samarbete och bistår olika rättsliga kontor (Oficinas Judiciales) att lösa problem och svara på frågor om internationellt rättsligt samarbete.

Yrkesorganisationer

I Spanien finns följande yrkesorganisationer som företräder rättstillämpare som direkt bidrar i tillämpningen av unionsakter och internationella rättsinstrument om internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område:

 • Notarieväsendets allmänna råd (Consejo General del Notariado)
 • Det spanska advokatsamfundet (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Sammanslutningen för fastighets- och företagsregistratorer i Spanien (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Sammanslutningen för domstolsombud i Spanien (Consejo General de Procuradores de España).

Information om nätverket

Det spanska justitieministeriet – som tillhandahåller information om internationellt rättsligt samarbete och internationellt rättsligt bistånd – har en länk till det europeiska rättsliga nätverkets webbplats på sin webbplats, som finns på Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Domstolarnas allmänna råd i Spanien tillhandahåller information om det europeiska rättsliga nätverket på sin webbplats https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, där det även finns länkar till den europeiska civilrättsliga atlasen och e-juridikportalen.

Riksåklagarämbetet tillhandahåller information om det europeiska rättsliga nätverket på sin webbplats.

Senaste uppdatering: 28/03/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.