Om nätverket

Nationell information om kontaktpunkterna fungerar och om hur det EJN (på privaträttens område) nätverket fungerar

Vad är det EJN (på privaträttens område)?

Rättstillämpningen mellan EU-länderna är komplicerad. De nationella systemen är mycket olika, och till detta kommer EU:s lagstiftning. Det är här nätverket kommer in. Det ska hjälpa och informera myndigheter som hanterar ärenden över gränserna, t.ex. affärs- och konsumenttvister, arbetsrättsliga tvister, skilsmässor och vårdnads- och arvstvister. Nätverket underlättar det rättsliga samarbetet mellan länderna och för samman nationella myndigheter som bistår de lokala domstolarna. EJN (på privaträttens område) inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG och inledde sin verksamhet den 1 december 2002. Den rättsliga grunden ändrades 2009 (konsoliderad version). Alla EU-länder utom Danmark deltar.

Titta på infografiken om nätverket

Vilka mål har EJN (på privaträttens område)?

Från starten har nätverket varit ett viktigt verktyg för den praktiska tillämpningen av EU:s civilrättsliga instrument. Det underlättar och stöder samarbetet mellan nationella rättsliga myndigheter genom kontaktpunkter i varje medlemsland och underlättar på så sätt hanteringen av ärenden över gränserna. Myndigheterna samarbetar för att hjälpa människor som hamnar i en privaträttslig tvist där flera länder är inblandade.

Vem deltar?

Nätverket har över 500 medlemmar i någon av de fem kategorierna nedan. Varje land har minst en kontaktpunkt.

Nätverket består av

  • kontaktpunkter som utses av medlemsländerna
  • organ och centrala myndigheter som nämns i EU-rätten, internationella instrument (där medlemsländerna är parter) eller nationell lagstiftning om privaträttsligt samarbete
  • sambandspersoner för privaträttsligt samarbete.
  • andra rättsliga eller administrativa myndigheter som respektive medlemsland anser gagna nätverket
  • yrkesorganisationer för rättstillämpare som är direkt involverade i tillämpningen av EU-rätten och internationell rätt på privaträttens område på nationell nivå.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.