Информация за гражданите

Достъп на гражданите на ЕС до тематични страници и публикации, съдържащи информация от помощ в областта на гражданското и търговското право

По какъв начин ECM (по граждански и търговски дела) може да е от полза за гражданите?

ECM (по граждански и търговски дела) улеснява отношенията между националните органи на съдебната власт, което от своя страна е от полза за хората, участващи в трансгранични граждански и търговски дела.

ECM (по граждански и търговски дела) спомага за подобряване на ефективния достъп до правосъдие по следните начини:

  • тя предоставя пряко на гражданите обширна информация относно правната уредба на европейско, национално и международно равнище в областта на гражданското и търговското право посредством страници, посветени на конкретни теми, които са достъпни тук;
  • тя е разработила също така редица публикации, и по-специално публикации за гражданите, посветени на конкретни инструменти на правото на Съюза.
Последна актуализация: 20/11/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.