Ενημέρωση των πολιτών

Παροχή πρόσβασης στους πολίτες της ΕΕ σε τοπικές σελίδες και δημοσιεύσεις που αφορούν τη συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Πώς μπορεί το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο (ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)) να βοηθήσει τους πολίτες

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών και μέσω αυτού επωφελούνται τα άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) συμβάλλει στη βελτίωσης της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη με τους ακόλουθους τρόπους:

  • παρέχει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή, την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου μέσω σελίδων για συγκεκριμένα θέματα που βρίσκονται εδώ.
  • επίσης, έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων, ιδίως για τους πολίτες σχετικά με ειδικές νομικές πράξεις της Ένωσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/11/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.