Information till allmänheten

EU-medborgares tillgång till webbsidor och publikationer om civilrättsligt och handelsrättsligt bistånd

Har jag som privatperson nytta av EJN (på privaträttens område)?

EJN (på privaträttens område) underlättar samarbetet mellan nationella rättsliga myndigheter. Det vinner alla på, även privatpersoner som hamnar i en privaträttslig tvist.

EJN (på privaträttens område) gör att du lättare får tillgång till rättslig prövning genom

Senaste uppdatering: 21/11/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.