Помощ за съдии и други съдебни органи

Свързана с лица за контакт и правни инструменти информация, предназначена за съдии или други органи на съдебната власт, работещи по граждански дела, по които има нужда от сътрудничество в рамките на ECM (по граждански и търговски дела) въпроси

Обща информация

Вие сте съдия или друг орган, занимаващ се със съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси, и се нуждаете от помощ по трансграничен казус?

Ето някои примери за това по какъв начин звената за контакт могат да Ви окажат съдействие:

  • като проучат на какъв етап се намира отправена молба за съдебно сътрудничество (напр. връчване на документи или събиране на доказателства);
  • като Ви предоставят информация, за да улеснят прилагането на закона на друга държава членка, приложим съгласно инструмент на правото на Съюза или на международното право;
  • като търсят решения на затрудненията, възникващи във връзка с молбите за съдебно сътрудничество;
  • като Ви предоставят информацията, необходима за доброто съдебно сътрудничество между държавите членки;
  • като Ви предоставят обща информация относно инструментите на равнището на Съюза и на международно равнище, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Звената за контакт на Мрежата изпълняват ключова роля. Те са на разположение на членовете на Мрежата и на местните органи на съдебна власт в своята държава членка. Те са също така на разположение на другите компетентни органи, предвидени в правни актове на Съюза или в международни правни инструменти, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Звената за контакт съдействат на тези органи по всички възможни начини. В по-общ план, те поддържат редовни контакти със звената за контакт в другите държави членки.

Ако желаете да се свържете с вашето национално звено за контакт, щракнете тук.

Ръководства за практикуващите специалисти

ECM (по граждански и търговски дела) е разработила също така редица публикации, и по-специално ръководства за прилагане на специфични инструменти на правото на Съюза.

ECM (по граждански и търговски дела) предоставя на практикуващите специалисти обширна информация относно правната уредба на европейско, национално и международно равнище в областта на гражданското и търговското право посредством страници, посветени на конкретни теми, които са достъпни тук.

Последна актуализация: 21/11/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.