Bistand til dommere & andre retslige myndigheder

Kontaktoplysninger og oplysninger om relevante retsakter til dommere og andre retslige myndigheder, der beskæftiger sig med sager vedrørende Det ERN (på det civile og handelsretlige område)

Generelle oplysninger

Er du dommer eller en retslig myndighed, der beskæftiger sig med retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område, og har du behov for hjælp i en grænseoverskridende sag?

Så er her nogle eksempler på, hvordan kontaktpunkterne kan hjælpe dig:

  • Forespørgsler om den nuværende status for en anmodning om retligt samarbejde (f.eks. forkyndelse eller bevisoptagelse)
  • Tilvejebringelse af oplysninger med henblik på at lette anvendelsen af en anden medlemsstats ret, når den finder anvendelse i henhold til EU-lovgivningen eller et internationalt instrument
  • Løsninger på vanskeligheder, der opstår i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde
  • Tilvejebringelse af oplysninger, der er nødvendige for et godt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne
  • Tilvejebringelse af generelle oplysninger om Unionen og internationale instrumenter vedrørende retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Netværkets kontaktpunkter spiller en væsentlig rolle. De er tilgængelige for medlemmer af netværket og for lokale judicielle myndigheder i medlemsstaterne. De er også til rådighed for andre myndigheder som foreskrevet i EU-lovgivningen eller i internationale instrumenter vedrørende retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område. Kontaktpunkterne bistår disse myndigheder i alle praktiske henseender. De er normalt i regelmæssig kontakt med kontaktpunkter i andre medlemsstater.

Hvis du ønsker at kontakte din nationale myndighed, klik her.

Vejledninger for retsvæsenets aktører

Inden for rammerne af ERN (på det civile og handelsretlige område) er der også udarbejdet en række publikationer, bl.a. vejledninger om specifikke EU-instrumenter.

ERN (på det civile og handelsretlige område) giver retsvæsenets aktører en lang række oplysninger om europæisk, national og international lovgivning på det civil- og handelsretlige område via emnespecifikke sider, som findes her.

Sidste opdatering: 21/11/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.