Παροχή συνδρομής σε δικαστές και άλλες δικαστικές αρχές

Στοιχεία επικοινωνίας με σημεία επαφής και πληροφορίες σχετικά με νομικές πράξεις για δικαστές και λοιπές δικαστικές αρχές που χειρίζονται υποθέσεις του EΔΔ-αστικές υποθέσεις

Γενικές πληροφορίες

Είστε δικαστής ή άλλη αρχή που χειρίζεται περιπτώσεις δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και χρειάζεστε βοήθεια σε υπόθεση με διασυνοριακή διάσταση;

Τα σημεία επαφής μπορούν να σας βοηθήσουν με τους ακόλουθους, ενδεικτικά, τρόπους:

  • Μπορείτε να τους υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με την πορεία αίτησης δικαστικής συνεργασίας (π.χ. για επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, ή για διεξαγωγή αποδείξεων)
  • Μπορούν να σας παράσχουν πληροφορίες που θα σας διευκολύνουν στην εφαρμογή του δικαίου άλλου κράτους μέλους το οποίο είναι εφαρμοστέο βάσει ενωσιακής ή διεθνούς πράξης
  • Μπορούν να σας συνδράμουν στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο αίτησης δικαστικής συνεργασίας
  • Μπορούν να σας παράσχουν πληροφορίες που απαιτούνται για την εύρυθμη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
  • Μπορούν να σας παράσχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενωσιακές και τις διεθνείς πράξεις που διέπουν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Τα σημεία επαφής του δικτύου διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Είναι στη διάθεση των μελών του δικτύου και των τοπικών δικαστικών αρχών του οικείου κράτους μέλους. Επιπλέον, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις λοιπές αρχές που προβλέπονται στις ενωσιακές ή διεθνείς πράξεις που διέπουν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τα σημεία επαφής βοηθούν τις εν λόγω αρχές με κάθε δυνατό τρόπο. Γενικά, βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τα σημεία επαφής στα άλλα κράτη μέλη.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό σας σημείο επαφής, πατήστε εδώ.

Οδηγοί για τους επαγγελματίες

Το ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει καταρτίσει διάφορες εκδόσεις, ιδίως οδηγούς χρηστών σχετικά με συγκεκριμένα νομικά μέσα της Ένωσης.

Επιπλέον, το ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις παρέχει στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές δίκαιο στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου, μέσω σελίδων επί ειδικών θεμάτων, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.