Abi kohtunikele ja muudele õigusasutustele

Kontaktandmed ja teave kohtunikele ja muudele tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku juhtumitega tegelevatele õigusasutustele

Üldine teave

Kas te olete kohtunik või muu ametnik, kes tegeleb tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööga, ning vajate abi piiriüleses kohtuasjas?

Siin on mõned näited selle kohta, kuidas kontaktpunktid saavad teid aidata.

  • Teabe taotlemine õigusalase koostöötaotluse praeguse olukorra kohta (nt dokumentide kättetoimetamine või tõendite kogumine)
  • Teabe edastamine teile, et lihtsustada liidu või rahvusvahelise õigusakti alusel kohaldatava muu liikmesriigi õiguse kohaldamist
  • Lahenduste otsimine probleemidele, mis tekivad õigusalase koostöö taotluse esitamise puhul.
  • Liikmesriikidevaheliseks heaks õigusalaseks koostööks vajaliku teabe andmine
  • Üldise info andmine liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta seoses õigusalase koostööga tsiviil- ja kaubandusasjades

Kontaktpunktidel on võrgustikus keskne roll. Need on mõeldud võrgustiku liikmetele ja liikmesriikide kohalikele õigusasutustele. Samuti on kontaktpunktid tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate liidu või rahvusvaheliste dokumentidega ettenähtud asutuste käsutuses ja annavad neile igakülgset abi. Üldiselt suhtlevad kontaktpunktid regulaarselt teiste liikmesriikide vastavate punktidega.

Kui soovite võtta ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, klõpsake siin.

Juhendid õiguspraktikutele

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on töötanud välja ka hulga väljaandeid, eelkõige konkreetseid liidu õigusakte käsitlevaid kasutusjuhendeid.

See annab juristidele konkreetseid teemasid käsitlevate lehekülgede kaudu hulgaliselt teavet Euroopa, riikliku ja rahvusvahelise tsiviil- ja kaubandusõiguse kohta.

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.