Opastusta tuomareille ja muille oikeusviranomaisille

Yhteystietoja ja apuvälineitä tuomareille ja muille oikeusalan ammattilaisille, jotka käsittelevät rajat ylittäviä siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita.

Yleisiä tietoja

Tuomarit ja muut siviili- ja kauppaoikeuden alalla oikeudellista yhteistyötä tekevät viranomaiset saattavat tarvita apua rajat ylittävien tapausten käsittelyssä.

Yhteysviranomaiset voivat auttaa tällaisissa tapauksissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • ne voivat selvittää, miten oikeudellista yhteistyötä koskeva pyyntö (esim. asiakirjojen tiedoksianto tai todisteiden vastaanottaminen) on edennyt
  • ne voivat toimittaa tietoja, jotka helpottavat unionin säädöksen tai sellaisen toisen jäsenvaltion lain soveltamista, jota on sovellettava kansainvälisen sopimuksen nojalla
  • ne voivat etsiä ratkaisuja vaikeuksiin, joita liittyy oikeudellista yhteistyötä koskeviin pyyntöihin
  • ne voivat toimittaa tietoja, joita tarvitaan sujuvaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä varten
  • ne voivat toimittaa yleisiä tietoja oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevista unionin ja kansainvälisen tason säädöksistä.

Yhteysviranomaisilla on verkostossa keskeinen asema. Ne tekevät yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten sekä oman maansa oikeusviranomaisten kanssa. Lisäksi yhteysviranomaiset avustavat siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa EU:n säädöksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa mainittuja viranomaisia erilaisissa käytännön tehtävissä. Ne myös pitävät säännöllisesti yhteyttä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin.

Voit ottaa yhteyttä kansalliseen yhteysviranomaiseen napsauttamalla tästä.

Oikeusalan toimijoiden oppaat

Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto on myös laatinut useita julkaisuja, muun muassa oikeusalan ammattilaisille tarkoitettuja oppaita eri EU-säädösten soveltamisesta.

Verkoston tietosivuille on koottu oikeusalan ammattilaisia varten monenlaista siviili- ja kauppaoikeutta koskevaa tietoa sekä kansallisella että unionin ja kansainvälisellä tasolla.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.