Pomoc pre sudcov a justičné orgány

Informácie o kontaktoch a nástrojoch pre sudcov a ďalšie súdne orgány, ktoré sa zaoberajú prípadmi v rámci siete EJS-civil

Všeobecné informácie

Ste sudca alebo pracujete pre iných subjekt, ktorý sa zaoberá justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach, a potrebujete pomoc pri cezhraničnom prípade?

Tu je niekoľko príkladov, ako vám môžu pomôcť kontaktné miesta:

  • zisťujú stav žiadosti o justičnú spoluprácu (napr. doručovanie písomností alebo dokazovanie),
  • poskytnú vám všetky informácie s cieľom uľahčiť uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné na základe nástroja Únie alebo medzinárodného nástroja,
  • snažia sa vyriešiť ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,
  • poskytnú vám informácie potrebné pre riadnu justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi,
  • poskytnú vám všeobecné informácie o nástrojoch Únie a medzinárodných nástrojoch súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach

Kontaktné miesta zohrávajú v sieti kľúčovú úlohu. Sú k dispozícii pre členov siete a miestne justičné orgány v danom členskom štáte. Môžu sa na ne obrátiť aj iné orgány určené v právnych nástrojoch Únie alebo medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach. Kontaktné miesta pomáhajú týmto orgánom všetkými možnými spôsobmi. Sú v pravidelnom kontakte s kontaktnými miestami v ostatných členských štátoch.

Ak chcete kontaktovať vaše národné kontaktné miesto, kliknite sem.

Príručky pre odborníkov z oblasti práva

Sieť EJS-civil takisto vypracovala viacero publikácií, najmä príručky o konkrétnych právnych nástrojoch Únie.

Sieť EJS-civil poskytuje odborníkom z oblasti práva širokú škálu informácií o európskom, vnútroštátnom a medzinárodnom občianskom a obchodnom práve. Nájdete ich na tematických internetových stránkach.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.