Hjälp till domare och rättsliga myndigheter

Kontaktuppgifter och information om instrument för domare eller andra rättsliga myndigheter som handlägger mål med rör det europeiska privaträttsliga nätverket

Allmän information

Jobbar du på en domstol eller en annan myndighet och sysslar med privaträttsligt samarbete? Behöver du hjälp med ett ärende som berör flera länder?

Här är några exempel på vad nätverkets kontaktpunkter kan hjälpa dig med:

  • Frågor om hur det går med en begäran om rättsligt samarbete (t.ex. delgivning av handlingar eller bevisupptagning).
  • Information som underlättar tillämpningen av ett annat medlemslands lagstiftning i enlighet med europeisk eller internationell rätt.
  • Lösningar på problem som hänger ihop med en begäran om rättsligt samarbete.
  • Information som krävs för ett bra rättsligt samarbete mellan medlemsländerna.
  • Allmän information om europeisk och internationell rätt i samband med privaträttsligt samarbete.

Nätverkets kontaktpunkter har en central funktion. De kan kontaktas av nätverkets medlemmar och de lokala rättsliga myndigheterna i respektive medlemsland. De kan också hjälpa andra myndigheter som anges i EU-lagstiftningen eller internationell rätt om privaträttsligt samarbete. Kontaktpunkterna ska ge myndigheterna all den hjälp som är praktiskt möjlig. De samarbetar regelbundet med övriga länders kontaktpunkter.

Du kan också kontakta din nationella kontaktpunkt.

Handledningar för rättstillämpare

Nätverket har tagit fram en rad publikationer, bland annat handledningar om specifika EU-rättsakter.

Rättstillämpare hittar information om europeisk, nationell och internationell privaträtt uppdelad på olika ämnen.

Senaste uppdatering: 18/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.