Rodinné veci

Rodinné právo je súborom právnych noriem, ktoré sa vzťahujú na vzťahy medzi osobami, ktoré sú navzájom v príbuzenskom pomere (napr. rodičovský vzťah, ktorý spája dieťa s matkou alebo s otcom) alebo sú zosobášené (alebo uzavreli registrované partnerstvo).

Rodinné právo tak napr. upravuje manželstvo, rozvod, adopciu detí, rôzne otázky týkajúce sa rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť o dieťa, právo styku, apod.).

Tieto normy sa v členských štátoch líšia, keďže sú veľmi naviazané na dejiny, kultúru a sociálny vývoj každej krajiny.

Európska únia má za cieľ vymedziť spoločné normy rodinného práva, aby sa európskym občanom nebránilo vo výkone svojich práv len preto, že žijú v rôznych krajinách Európskej únie alebo sa počas svojho života presťahovali z jednej krajiny do druhej.

S ich prijatím však musia súhlasiť všetky členské štáty.

Na príslušných podstránkach sa uvádza viac informácií o:

Posledná aktualizácia: 28/04/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.