Familjefrågor

Familjerätten omfattar alla rättsregler som är tillämpliga på relationer mellan personer som är sinsemellan förbundna genom filiation (det vill säga ett släktskapsband som förenar till exempel ett barn med sin mor eller far) eller genom äktenskap (eller registrerat partnerskap).

I familjerätten behandlas alltså till exempel äktenskap, äktenskapsskillnad, adoption av barn och olika aspekter av föräldraansvar (vårdnad, umgängesrätt).

Dessa regler skiljer sig åt mellan staterna eftersom reglerna har starka kopplingar till historia, kultur och samhällsutveckling i de olika länderna.

Europeiska unionen har som mål att fastställa gemensamma familjerättsliga regler för att europeiska medborgare inte ska hindras i utövandet av sina rättigheter av den orsaken att de bor i olika länder i Europeiska unionen eller för att de under sitt liv har flyttat från ett land till ett annat.

Medlemsstaterna måste emellertid vara eniga för att reglerna ska kunna antas.

Ta del av relevanta delavsnitt om du vill hitta mer information om:

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.