Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Несъстоятелност/фалит

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Срещу кого може да се образува производство по несъстоятелност?

В Полша производствата по несъстоятелност по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (преработен текст) се уреждат от два закона:

 • Закона от 28 февруари 2003 г. — Закон за несъстоятелността (Prawo upadłościowe, Държавен вестник (Dziennik Ustaw) от 2016 г., № 2171) — наричан по-нататък „Законът за несъстоятелността“.
 • Закона от 15 май 2015 г. — Закон за преструктурирането (Prawo restrukturyzacyjne, Държавен вестник от 2016 г., № 1574) — наричан по-нататък „Законът за преструктурирането“.

Разпоредбите на Закона за несъстоятелността уреждат производство по ликвидация, свързано с неплатежоспособност, т.е., „несъстоятелност“ (upadłość). Законът за преструктурирането урежда производствата по преструктуриране, свързани с риска от изпадане в неплатежоспособност, т.е. „производство за одобрение на предпазен конкордат“ (postępowanie o zatwierdzenie układu, членове 210—226), „ускорено производство за предпазен конкордат“ (przyspieszone postępowanie układowe, членове 227—264), „производство за предпазен конкордат“ (postępowanie układowe, членове 267—282) и „производство за оздравяване“ (postępowanie sanacyjne, членове 283—323).

С производството по несъстоятелност се цели да се удовлетворят вземанията на кредиторите във възможно най-голяма степен и по възможност да се запази съществуването на предприятието на длъжника. То се образува само по молба и се състои от две фази: фаза по обявяване в несъстоятелност и фаза след обявяването в несъстоятелност.

Производството за одобрение на предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, като самият той получава гласовете на кредиторите без намесата на съда. Такова производство може да бъде образувано, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, не представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Ускореното производство за предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, след като по опростен начин е съставен и одобрен списък на вземанията. Такова производство може да бъде проведено, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, не представляват повече от 15 % от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Производството за предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, след като е съставен и одобрен списък на вземанията. Такова производство може да бъде проведено, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Производството за оздравяване дава възможност на длъжника да предприеме оздравителни мерки (предназначени за реорганизация на предприятието на длъжника) и да сключи предпазен конкордат, след като е съставен и одобрен списък на вземанията. Оздравителните мерки включват правни и практически мерки, предназначени за подобряване на икономическото положение на длъжника и за възстановяване на способността му да изпълнява задълженията си, като същевременно го предпазват от принудително изпълнение.

Производство по несъстоятелност може да бъде образувано срещу търговец. Съгласно член 431 от Гражданския кодекс на Полша (kodeks cywilny) „търговец“ означава физическо лице, юридическо лице или организационна структура без юридическа правосубектност, която придобива правоспособност по закон, извършващи от свое име търговска или професионална дейност.

Молба за обявяване в несъстоятелност може да бъде подадена от длъжника и от всеки един от неговите лични кредитори.

Производство по несъстоятелност може да бъде образувано и срещу:

 1. дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, които не извършват търговска дейност;
 2. съдружници в търговски дружества, които носят неограничена отговорност с цялото си имущество за изпълнение на задълженията на дружеството;
 3. съдружници в професионално дружество (spółka partnerska).

Производството по несъстоятелност може да бъде образувано и срещу физически лица, които не извършват търговска дейност (член 4911 и следващите от Закона за несъстоятелността). Такова производство се провежда само по искане на длъжника, освен ако последният не е бивш търговец, в който случай молбата за обявяване в несъстоятелност може да бъде подадена от кредитор в срок до една година след заличаването на търговеца от съответния регистър.

Производство по преструктуриране може да бъде образувано срещу:

 1. търговци по смисъла на член 431 от Гражданския кодекс;
 2. дружества с ограничена отговорност (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) и акционерни дружества (spółka akcyjna), които не извършват търговска дейност;
 3. съдружници в търговски дружества (osobowa spółka handlowa), които носят неограничена отговорност с цялото си имущество за изпълнението на задълженията на дружеството;
 4. съдружници в професионално дружество (spółka partnerska).

Производства по преструктуриране не се образуват срещу физически лица, които не извършват търговска дейност. Производства по преструктуриране се извършват само по искане на длъжника, с изключение на производствата за оздравяване, които могат да бъдат образувани по искане на кредитора, ако длъжникът е неплатежоспособен.

Производството за одобрение на предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, като самият той получава гласовете на кредиторите без намесата на съда. Такова производство може да бъде образувано, ако спорните вземания, даващи възможност на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, не представляват повече от 15% от всички вземания.

Ускореното производство за предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, след като по опростен начин е съставен и одобрен списък на вземанията. Такова производство може да бъде проведено, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, не представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Производството за предпазен конкордат дава възможност на длъжника да сключи предпазен конкордат, след като по опростен начин е съставен и одобрен списък на вземанията. Такова производство може да бъде проведено, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Производството за оздравяване дава възможност на длъжника да предприеме оздравителни мерки (предназначени за реорганизация на предприятието на длъжника) и да сключи предпазен конкордат, след като е съставен и одобрен списък на вземанията. Коригиращите мерки включват правни и практически мерки, предназначени за подобряване на икономическото положение на длъжника и за възстановяване на способността му да изпълнява задълженията си, като същевременно го предпазват от принудително изпълнение.

Производство по несъстоятелност може да бъде образувано срещу търговец. Съгласно член 431 от Гражданския кодекс на Полша „търговец“ означава физическо лице, юридическо лице или организационна структура без юридическа правосубектност, която придобива правоспособност по закон, извършващи от свое име търговска или професионална дейност.

Освен това производство по несъстоятелност може да бъде образувано срещу:

 1. дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, които не извършват търговска дейност;
 2. съдружници в търговски дружества, които носят неограничена отговорност по отношение на цялото си имущество, за изпълнение на техните задължения към дружеството;
 3. съдружници в професионално дружество (spółka partnerska).

Производство по обявяване в несъстоятелност може да бъде образувано и срещу физически лица, които не извършват търговска дейност (член 4911 и следващите от Закона за несъстоятелността).

Производство по преструктуриране може да бъде образувано във връзка със:

 1. търговци по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. — Граждански кодекс (kodeks cywilny, Държавен вестник от 2016 г., позиции 380 и 585), наричан по-нататък „Гражданския кодекс“;
 2. дружества с ограничена отговорност (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) и акционерни дружества (spółka akcyjna), които не извършват търговска дейност;
 3. съдружници в търговски дружества (osobowa spółka handlowa), които носят неограничена отговорност с цялото си имущество за изпълнението на задълженията на дружеството;
 4. съдружници в професионално дружество (spółka partnerska).

Производства по преструктуриране не се образуват срещу физически лица, които не извършват търговска дейност. Производства по преструктуриране се извършват само по искане на длъжника, с изключение на производствата за оздравяване, които могат да бъдат образувани по искане на кредитора, ако длъжникът е неплатежоспособен.

2 Какви са условията за образуване на производство по несъстоятелност?

Производство по несъстоятелност се образува срещу длъжник, който е неплатежоспособен (член 10 от Закона за несъстоятелността).

Даден длъжник е неплатежоспособен, ако не е в състояние да изпълнява финансовите си задължения към момента, в който те станат изискуеми. За даден длъжник се счита, че не е в състояние да изпълнява финансовите си задължения, ако той е в забава по отношение на тези задължения за повече от три месеца. Длъжник, който е юридическо лице или организационна структура без юридическа правосубектност, която е придобило правоспособност съгласно законодателен акт, също е неплатежоспособен, когато финансовите му задължения надхвърлят стойността на имуществото му и това състояние се запазва за повече от 24 месеца. Съдът може да отхвърли молба за обявяване в несъстоятелност, ако не е налице краткосрочен риск длъжникът да не е в състояние да изпълнява финансовите си задължения към момента, в който те станат изискуеми.

Производството по преструктуриране може да бъде образувано срещу неплатежоспособен длъжник или длъжник, изложен на риск от изпадане в неплатежоспособност. Неплатежоспособен длъжник е длъжник, който е неплатежоспособен по смисъла на член 10 и член 11 от Закона за несъстоятелността. Длъжник, изложен на риск от изпадане в неплатежоспособност, е длъжник, чието икономическо положение предполага, че съвсем скоро може да изпадне в несъстоятелност.

Съдът отказва да образува производство по преструктуриране, ако то е във вреда на кредиторите.

Освен това в Закона за преструктурирането са определени конкретни условия за образуване на всеки вид производство по преструктуриране.

Производство за одобрение на предпазен конкордат и ускорено производство за предпазен конкордат могат да бъдат образувани, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, не представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат.

Производството за предпазен конкордат и производството за оздравяване могат да бъдат образувани, ако спорните вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат, представляват повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазен конкордат. Освен това съдът отказва да образува такова производство, ако не е налице prima facie доказателство, че длъжникът ще бъде в състояние да поема непрекъснато разноските по производството и задълженията, възникващи след неговото образуване.

3 Кои активи се включват в масата на несъстоятелността? Как се третират активите, които са придобити, или които се прехвърлят на длъжника след образуването на производството по несъстоятелност?

В производството по несъстоятелност масата на несъстоятелността включва имуществото, притежавано от обявената в несъстоятелност страна в деня на обявяването в несъстоятелност, както и имуществото, придобито от тази страна в хода на производството по несъстоятелност (член 62 от Закона за несъстоятелността). Изключенията от това правило са посочени в членове 63—67a от Закона за несъстоятелността.

Масата на несъстоятелността не включва имуществото, изключено от принудителното изпълнение по силата на Закона от 17 ноември 1964 г. — Гражданския процесуален кодекс (Държавен вестник от 2016 г., текстове 1822, 1823, 1860 и 1948), възнаграждението за работата на обявената в несъстоятелност страна в частта, която е несеквестируема, сумата, получена чрез реализация на заложно или ипотечно право, ако обявената в несъстоятелност страна е заложен или ипотечен управител, в частта, полагаща се съгласно споразумението за управление на други кредитори.

Освен това с решение на събранието на кредиторите от масата на несъстоятелността може да бъде изключено друго имущество на обявената в несъстоятелност страна.

От масата на несъстоятелността се изключва също и имущество, предназначено да бъде в помощ на служителите на обявената в несъстоятелност страна и техните семейства, което е под формата на парични средства, държани в отделна сметка на дружествения фонд за социални придобивки, създаден в съответствие с разпоредбите относно дружествения фонд за социални придобивки, заедно със сумите, които трябва да бъдат платени по тази сметка след обявяването в несъстоятелност, включително изплащането на жилищни кредити, плащането на банкова лихва, натрупана по средствата, държани от фонда, и такси, събрани от лицата, ползващи социални услуги и обезщетения, финансирани от този фонд и организирани от обявената в несъстоятелност страна.

В производството по преструктуриране масата на предпазния конкордат включва имущество, използвано за дейността на предприятието, и имущество, притежавано от длъжника (член 240, член 273 и член 294 от Закона за преструктурирането).

4 Какви правомощия имат съответно длъжникът и синдикът?

В производството по несъстоятелност (производство, целящо ликвидиране на имуществото на длъжника), длъжникът се лишава от правото да управлява имуществото си. Управлението на имуществото (масата на несъстоятелността) се поема от синдика (syndyk). Синдикът поема също така други отговорности, свързани с дейността на предприятието на длъжника — управлението на дружеството, изпълнението на задълженията за докладване и други.

Длъжникът продължава да участва в производството по несъстоятелност и може да оспорва някои от решенията, постановени от съда в хода на производството, т.е. решенията за изключването на имущество от масата на несъстоятелността и възнаграждението на синдика.

В производството по преструктуриране правомощията на длъжника и администратора се различават в зависимост от вида на производството.

В производството за одобрение на предпазен конкордат длъжникът може да извършва всички действия, с изключение на тези в периода между деня, когато се постановява решението за одобрение на предпазния конкордат, и деня, когато това решение става окончателно. През този период са приложими същите правила, както в ускореното производство за предпазен конкордат, т.е. длъжникът може да изпълнява обичайните си управленски действия. Действия, различни от обичайното управление, изискват съгласието на надзорника на предпазния конкордат.

В ускореното производство за предпазен конкордат и в производството за предпазен конкордат длъжникът може да извършва обичайните си управленски действия; действия, които са различни от обичайното управление, обаче изискват съгласието на определения от съда надзорник, освен ако не се изисква съгласието на комитета на кредиторите.

В производството за оздравяване длъжникът е лишен от правото да управлява и действията се извършват от администратора, освен ако не се изисква съгласието на комитета на кредиторите.

5 При какви условия може да се приложи прихващане?

В производството по несъстоятелност вземания на обявената в несъстоятелност страна могат да бъдат прихванати срещу вземания на кредитора, ако и двете съответни вземания са съществували в деня на обявяването в несъстоятелност и дори ако едното от тях все още не е било изискуемо (член 93 от Закона за несъстоятелността).

Дадено прихващане не е допустимо, ако кредиторът на обявената в несъстоятелност страна е придобил вземането чрез цесия или джиросване след обявяването в несъстоятелност или го е придобил в рамките на 12 месеца преди обявяването в несъстоятелност, като е бил наясно, че са налице основания за обявяването в несъстоятелност, освен ако придобиването не е свързано с изплащането на задължение, дължимо от придобиващата страна (независимо от това дали става въпрос за лично задължение или задължение, обезпечено с конкретна собственост) (Член 94 от Закона за несъстоятелността).

Прихващане не се допуска, ако кредиторът стане длъжник на обявената в несъстоятелност страна в деня след обявяването в несъстоятелност (член 95 от Закона за несъстоятелността).

Кредитор, който желае да използва правото на прихващане, представя във връзка с това декларация не по-късно от деня на предявяване на вземането (член 96 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране общите правила за прихващане на насрещни вземания подлежат на ограничения:

 • ако кредиторът е станал длъжник на длъжника в деня след образуването на производството по преструктуриране;
 • ако след образуването на производството по преструктуриране длъжникът на длъжника, намиращ се в производство по преструктуриране, е станал негов кредитор чрез придобиването, чрез цесия или джиросване, на вземане, възникнало преди деня на образуване на производството по преструктуриране.

Насрещните вземания могат да бъдат прихванати, ако вземането е придобито в резултат на изплащането на задължение, дължимо от придобиващата страна (лично задължение или задължение, обезпечено с конкретна собственост), и ако придобиващата страна стане отговорна за задължението преди деня на подаване на молбата за ускорено производство за предпазен конкордат.

Кредитор, който желае да се възползва от прихващане в производство по преструктуриране, представя във връзка с това декларация на длъжника или ако длъжникът е лишен от правото на управление — на администратора, не по-късно от 30 дни след образуването на производството по преструктуриране, или ако основанията за прихващането възникват по-късно — не по-късно от 30 дни след възникване на основанията за прихващане. Декларацията е валидна и ако е представена на определения от съда надзорник (член 253, член 273 и член 297 от Закона за преструктурирането).

6 Какво въздействие оказва производството по несъстоятелност върху текущите договори, по които длъжникът е страна?

Специфични разпоредби относно последиците от обявяването в несъстоятелност върху задълженията на обявената в несъстоятелност страна могат да бъдат намерени в членове 83—118 от Закона за несъстоятелността, относно придобитото от обявената в несъстоятелност страна наследство — в членове 119—123, и относно режима на съпружеска имуществена общност на обявената в несъстоятелност страна — в членове 124—126.

С членове 81—82 от Закона за несъстоятелността се забранява обременяването на имущество, включено в масата на несъстоятелността със залог, особен залог или ипотека.

Разпоредбите на договор, по който обявеното в несъстоятелност лице е страна, които възпрепятстват или затрудняват постигането на целта на производството по несъстоятелност, са недействителни по отношение на масата на несъстоятелността. Договор, с който се прехвърля собственост върху имущество, вземане или друго право, сключен с цел обезпечаване на вземане, е действителен по отношение на масата на несъстоятелността, ако е сключен в писмена форма на заверена дата, освен ако не става въпрос за договор за учредяване на финансово обезпечение (член 84 от Закона за несъстоятелността).

В член 85 и член 85а се определят подробни правила за рамкови договори относно форуърдни/фючърсни финансови операции или продажба на ценни книжа по силата на репо споразумения.

Финансовите задължения на обявената в несъстоятелност страна, които все още не са изискуеми, стават изискуеми в деня на обявяването в несъстоятелност. В деня на обявяването в несъстоятелност нефинансовите задължения стават финансови задължения и трябва да бъдат погасени в същия ден дори и да не е изтекъл срокът за тяхното изпълнение (член 91 от Закона за несъстоятелността).

Вземане, произтичащо от договор, сключен при приемането на предложение, представено от обявената в несъстоятелност страна, може да бъде предявено от кредитор в производство по несъстоятелност само ако документът, с който се приема предложението, е представен на обявената в несъстоятелност страна преди обявяването в несъстоятелност.

Ако в деня на обявяването в несъстоятелност, задълженията, поети съгласно двустранен договор, не са изцяло или частично изпълнени, със съгласието на съдията по несъстоятелността (sędzia komisarz) синдикът може да изпълни задълженията на обявената в несъстоятелност страна и да поиска от другата страна да изпълни насрещното задължение, или да се откаже от договора, считано от деня на обявяването в несъстоятелност. Ако в деня на обявяването в несъстоятелност обявената в несъстоятелност страна е страна по какъвто и да е договор, различен от двустранен договор, синдикът може да се откаже от договора, освен ако по закон не е предвидено друго.

По представено от другата страна искане на заверена дата в срок до три месеца синдикът обявява дали се отказва от договора или иска той да бъде изпълнен. Ако синдикът не представи навреме такава декларация се счита, че той се отказва от договора.

Другата страна, която е задължена да изпълни по-рано задължението си, може да спре изпълнението на собственото си задължение, докато не бъде изпълнено или обезпечено насрещното задължение. Другата страна няма право да извърши това, ако към момента на сключването на споразумението е запозната или би следвало да е запозната с основанията за обявяването в несъстоятелност (член 98 от Закона за несъстоятелността).

В случай на отказ от договора от страна на синдика другата страна няма право на връщане на направената престация дори ако тя е част от масата на несъстоятелността. В производството по несъстоятелност дадена страна може да поиска обезщетение за направената престация и за претърпените загуби, като предявяви тези вземания пред съдията по несъстоятелността (член 99 от Закона за несъстоятелността).

Продавач може да поиска връщане на движима вещ, включително ценни книжа, която е изпратена на обявената в несъстоятелност страна, без да получи цената, ако въпросната вещ не е придобита преди обявяването в несъстоятелност от обявената в несъстоятелност страна или от лице, упълномощено от тази страна да се разпорежда с въпросната вещ. Консигнатор, който е изпратил вещта на обявената в несъстоятелност страна, също има право да я получи обратно. Продавачът или консигнаторът, на когото е върната вещта, възстановява разходите, които са направени или предстои да бъдат направени, и авансовите плащания. Синдикът обаче може да запази вещта, ако плати или обезпечи плащането на цената и дължимите разходи от обявената в несъстоятелност страна. Синдикът има право да направи това в рамките на месец от искането за връщане (член 100 от Закона за несъстоятелността).

Договори за поръчка или продажба на консигнация, сключени от обявената в несъстоятелност страна, по които последната е поръчващата страна или консигнантът, както и договори за управление на ценни книжа, сключени от обявената в несъстоятелност страна, изтичат при обявяването в несъстоятелност. Другата страна може да се откаже от договори за поръчка или за продажба на консигнация, сключени от обявената в несъстоятелност страна, по които последната е страната, направила поръчката, или консигнантът, в деня на обявяването в несъстоятелност (член 102 от Закона за несъстоятелността).

Договорът за представителство изтича в деня, когато някоя от страните бъде обявена в несъстоятелност. В случай че това е поръчващата страна, представителят може да претендира в рамките на производство по несъстоятелност загубите, понесени от него поради изтичане на договора (член 103 от Закона за несъстоятелността).

Ако заемателят или заемодателят бъде обявен в несъстоятелност, договорът за заем за послужване се прекратява по искане на някоя от страните, в случай че предметът на договора вече е бил отдаден. В случай че предметът на договора все още не е бил отдаден, договорът изтича (член 104 от Закона за несъстоятелността).

В случай че някоя от страните по договор за заем бъде обявена в несъстоятелност, договорът за заем изтича, ако предметът на договора все още не е бил отдаден (член 105 от Закона за несъстоятелността).

Договор за отдаване под наем на недвижим имот или договор за лизинг е обвързващ за страните, ако предметът на договора е предоставен на наемателя или лизингополучателя (членове 106—108 от Закона за несъстоятелността). Съгласно решение, постановено от съдията по несъстоятелността, синдикът прекратява договора за отдаване под наем на недвижим имот или договора за лизинг, сключен от обявената в несъстоятелност страна, с тримесечно предизвестие, дори когато прекратяването на този договор от обявената в несъстоятелност страна не би било позволено (членове 109—110 от Закона за несъстоятелността).

Договор за кредит изтича при обявяването в несъстоятелност, ако кредиторът не е предоставил средствата на обявената в несъстоятелност страна преди тази дата (член 111 от Закона за несъстоятелността).

Обявяването в несъстоятелност не засяга договора за банкова сметка, договора за сметка за ценни книжа или договора за обща сметка на обявената в несъстоятелност страна (член 112 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране от деня на неговото образуване до деня на приключването му или деня, когато решението за прекратяване на производството стане окончателно, длъжникът или администраторът нямат право да изпълняват задължения, произтичащи от вземания, които по закон са обхванати от предпазния конкордат.

Договорните разпоредби, уреждащи изменението или прекратяването на правоотношение, по което длъжникът е страна, са недействителни в случай на подадено искане за образуване на производство по преструктуриране или ако такова производство е образувано.

Разпоредбите на договор, по който длъжникът е страна, които възпрепятстват или затрудняват постигането на целта на производството по преструктуриране, са недействителни по отношение на масата на предпазния конкордат.

В член 250 от Закона за преструктурирането се определят подробни правила за рамкови договори относно форуърдни/фючърсни финансови операции или продажба на ценни книжа по силата на репо споразумения.

От деня на образуване на производството по преструктуриране до деня на неговото приключване или деня, когато решението за спиране на производството стане окончателно, наемодателят/лизингодателят няма право без съгласието на комитета на кредиторите да прекратява договора за наем или лизинг за помещенията или недвижимия имот, където се извършва дейността на предприятието на длъжника.

Описаните по-горе правила във връзка с договор за наем или лизинг се прилагат mutatis mutandis към договорите за кредит по отношение на средствата, предоставени на кредитополучателя преди деня на образуване на производството, що се отнася до лизинг, имуществена застраховка, споразумение за банкова сметка, споразумения за гаранция, споразумения, обхващащи разрешения, предоставени на длъжника, и гаранции или акредитиви, издадени преди деня на образуване на производството по преструктуриране (членове 256, 273 и 297 от Закона за преструктурирането).

Освен това в производството за оздравяване синдикът може да се откаже от двустранен договор, който не е изпълнен изцяло или частично, преди деня на образуване на производството за оздравяване със съгласието на съдията по несъстоятелността, ако престацията на другата страна по този договор е неделима. Ако престацията по договора на другата страна е делима, тази разпоредба се прилага mutatis mutandis до степента, в която договорът е следвало да бъде изпълнен от другата страна, след като бъде образувано производството за оздравяване. В случай на отказ от договора от страна на администратора другата страна може да претендира за връщане на престацията, предоставена след образуването на производство за оздравяване и преди тази страна да е получила уведомлението за отказ, ако престацията е част от имуществото на длъжника. В случай че това не е възможно, другата страна може да поиска обезщетение във връзка с престацията, както и за понесените загуби. Тези вземания не са предмет на предпазен конкордат (член 298 от Закона за преструктурирането).

Специфични разпоредби относно последиците от обявяването в несъстоятелност върху задълженията на обявената в несъстоятелност страна могат да бъдат намерени в членове 83—118 от Закона за несъстоятелността, относно придобитото от обявената в несъстоятелност страна наследство — в членове 119—123, и относно режима на съпружеска имуществена общност на обявената в несъстоятелност страна — в членове 124—126.

С членове 81—82 от Закона за несъстоятелността се забранява обременяването на имущество, включено в масата на несъстоятелността със залог, особен залог или ипотека.

Разпоредбите на договор, по който обявеното в несъстоятелност лице е страна, които възпрепятстват или затрудняват постигането на целта на производството по несъстоятелност, са недействителни по отношение на масата на несъстоятелността. Договор, с който се прехвърля собственост върху имущество, вземане или друго право, сключен с цел обезпечаване на вземане, е действителен по отношение на масата на несъстоятелността, ако е сключен в писмена форма на заверена дата, освен ако не става въпрос за договор за учредяване на финансово обезпечение (член 84 от Закона за несъстоятелността).

В член 85 и член 85а се определят подробни правила за рамкови договори относно форуърдни/фючърсни финансови операции или продажба на ценни книжа по силата на репо споразумения.

Финансовите задължения на обявената в несъстоятелност страна, които все още не са изискуеми, стават изискуеми в деня на обявяването в несъстоятелност. В деня на обявяването в несъстоятелност нефинансовите задължения стават финансови задължения и трябва да бъдат погасени в същия ден дори и да не е изтекъл срокът за тяхното изпълнение (член 91 от Закона за несъстоятелността).

Вземане, произтичащо от договор, сключен при приемането на предложение, представено от обявената в несъстоятелност страна, може да бъде предявено от кредитор в производство по несъстоятелност само ако документът, с който се приема предложението, е представен на обявената в несъстоятелност страна преди обявяването в несъстоятелност.

Ако в деня на обявяването в несъстоятелност, задълженията, поети съгласно двустранен договор, не са изцяло или частично изпълнени, със съгласието на съдията по несъстоятелността (sędzia komisarz) синдикът може да изпълни задълженията на обявената в несъстоятелност страна и да поиска от другата страна да изпълни насрещното задължение, или да се откаже от договора, считано от деня на обявяването в несъстоятелност. Ако в деня на обявяването в несъстоятелност обявената в несъстоятелност страна е страна по какъвто и да е договор, различен от двустранен договор, синдикът може да се откаже от договора, освен ако по закон не е предвидено друго.

По представено от другата страна искане на заверена дата в срок до три месеца синдикът обявява дали се отказва от договора или иска той да бъде изпълнен. Ако синдикът не представи навреме такава декларация се счита, че той се отказва от договора.

Другата страна, която е задължена да изпълни по-рано задължението си, може да спре изпълнението на собственото си задължение, докато не бъде изпълнено или обезпечено насрещното задължение. Другата страна няма право да извърши това, ако към момента на сключването на споразумението е запозната или би следвало да е запозната с основанията за обявяването в несъстоятелност (член 98 от Закона за несъстоятелността).

В случай на отказ от договора от страна на синдика другата страна няма право на връщане на направената престация дори ако тя е част от масата на несъстоятелността. В производството по несъстоятелност дадена страна може да поиска обезщетение за направената престация и за претърпените загуби, като предявяви тези вземания пред съдията по несъстоятелността (член 99 от Закона за несъстоятелността).

Продавач може да поиска връщане на движима вещ, включително ценни книжа, която е изпратена на обявената в несъстоятелност страна, без да получи цената, ако въпросната вещ не е придобита преди обявяването в несъстоятелност от обявената в несъстоятелност страна или от лице, упълномощено от тази страна да се разпорежда с въпросната вещ. Консигнатор, който е изпратил вещта на обявената в несъстоятелност страна, също има право да я получи обратно. Продавачът или консигнаторът, на когото е върната вещта, възстановява разходите, които са направени или предстои да бъдат направени, и авансовите плащания. Синдикът обаче може да запази вещта, ако плати или обезпечи плащането на цената и дължимите разходи от обявената в несъстоятелност страна. Синдикът има право да направи това в рамките на месец от искането за връщане (член 100 от Закона за несъстоятелността).

Договори за поръчка или продажба на консигнация, сключени от обявената в несъстоятелност страна, по които последната е поръчващата страна или консигнантът, както и договори за управление на ценни книжа, сключени от обявената в несъстоятелност страна, изтичат при обявяването в несъстоятелност. Другата страна може да се откаже от договори за поръчка или за продажба на консигнация, сключени от обявената в несъстоятелност страна, по които последната е страната, направила поръчката, или консигнантът, в деня на обявяването в несъстоятелност (член 102 от Закона за несъстоятелността).

Договорът за представителство изтича в деня, когато някоя от страните бъде обявена в несъстоятелност. В случай че това е поръчващата страна, представителят може да претендира в рамките на производство по несъстоятелност загубите, понесени от него поради изтичане на договора (член 103 от Закона за несъстоятелността).

Ако заемателят или заемодателят бъде обявен в несъстоятелност, договорът за заем за послужване се прекратява по искане на някоя от страните, в случай че предметът на договора вече е бил отдаден. В случай че предметът на договора все още не е бил отдаден, договорът изтича (член 104 от Закона за несъстоятелността).

В случай че някоя от страните по договор за заем бъде обявена в несъстоятелност, договорът за заем изтича, ако предметът на договора все още не е бил отдаден (член 105 от Закона за несъстоятелността).

Договор за отдаване под наем на недвижим имот или договор за лизинг е обвързващ за страните, ако предметът на договора е предоставен на наемателя или лизингополучателя (членове 106—108 от Закона за несъстоятелността). Съгласно решение, постановено от съдията по несъстоятелността, синдикът прекратява договора за отдаване под наем на недвижим имот или договора за лизинг, сключен от обявената в несъстоятелност страна, с тримесечно предизвестие, дори когато прекратяването на този договор от обявената в несъстоятелност страна не би било позволено (членове 109—110 от Закона за несъстоятелността).

Договор за кредит изтича при обявяването в несъстоятелност, ако кредиторът не е предоставил средствата на обявената в несъстоятелност страна преди тази дата (член 111 от Закона за несъстоятелността).

Обявяването в несъстоятелност не засяга договора за банкова сметка, договора за сметка за ценни книжа или договора за обща сметка на обявената в несъстоятелност страна (член 112 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране от деня на неговото образуване до деня на приключването му или деня, когато решението за прекратяване на производството стане окончателно, длъжникът или администраторът нямат право да изпълняват задължения, произтичащи от вземания, които по закон са обхванати от предпазния конкордат.

Договорните разпоредби, уреждащи изменението или прекратяването на правоотношение, по което длъжникът е страна, са недействителни в случай на подадено искане за образуване на производство по преструктуриране или ако такова производство е образувано.

Разпоредбите на договор, по който длъжникът е страна, които възпрепятстват или затрудняват постигането на целта на производството по преструктуриране, са недействителни по отношение на масата на предпазния конкордат.

В член 250 от Закона за преструктурирането се определят подробни правила за рамкови договори относно форуърдни/фючърсни финансови операции или продажба на ценни книжа по силата на репо споразумения.

От деня на образуване на производството по преструктуриране до деня на неговото приключване или деня, когато решението за спиране на производството стане окончателно, наемодателят/лизингодателят няма право без съгласието на комитета на кредиторите да прекратява договора за наем или лизинг за помещенията или недвижимия имот, където се извършва дейността на предприятието на длъжника.

Описаните по-горе правила във връзка с договор за наем или лизинг се прилагат mutatis mutandis към договорите за кредит по отношение на средствата, предоставени на кредитополучателя преди деня на образуване на производството, що се отнася до лизинг, имуществена застраховка, споразумение за банкова сметка, споразумения за гаранция, споразумения, обхващащи разрешения, предоставени на длъжника, и гаранции или акредитиви, издадени преди деня на образуване на производството по преструктуриране (членове 256, 273 и 297 от Закона за преструктурирането).

Освен това в производството за оздравяване синдикът може да се откаже от двустранен договор, който не е изпълнен изцяло или частично, преди деня на образуване на производството за оздравяване със съгласието на съдията по несъстоятелността, ако престацията на другата страна по този договор е неделима. Ако престацията по договора на другата страна е делима, тази разпоредба се прилага mutatis mutandis до степента, в която договорът е следвало да бъде изпълнен от другата страна, след като бъде образувано производството за оздравяване. В случай на отказ от договора от страна на администратора другата страна може да претендира за връщане на престацията, предоставена след образуването на производство за оздравяване и преди тази страна да е получила уведомлението за отказ, ако престацията е част от имуществото на длъжника. В случай че това не е възможно, другата страна може да поиска обезщетение във връзка с престацията, както и за понесените загуби. Тези вземания не са предмет на предпазен конкордат (член 298 от Закона за преструктурирането).

След подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност съдът може да спре изпълнителното производство по искане на длъжника, временния надзорник или кредитора, който е подал молбата за обявяване в несъстоятелност, и да отмени запора върху банковата сметка, ако това е необходимо за постигане на целите на производството по несъстоятелност (член 39 от Закона за несъстоятелността).

След обявяването в несъстоятелност изпълнителните производства по отношение на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, които са образувани преди обявяването в несъстоятелност, се спират по закон, считано от деня на обявяването в несъстоятелност. По закон производството се прекратява, след като решението относно обявяването в несъстоятелност стане окончателно (член 146 от Закона за несъстоятелността).

След като е обявена несъстоятелност, съдебното, административното и съдебно административното производство, което се отнася до масата на несъстоятелността, може да се открива и да се провежда само от синдик или срещу синдик. Кредиторът не може да образува производство по отношение на подлежащо на предявяване вземане (член 144 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране започналите преди образуването на производството по преструктуриране изпълнителни производства по отношение на вземане, което е предмет на предпазен конкордат по закон, се спират по закон, считано от деня на образуване на това производство. (Член 259 и член 278 от Закона за преструктурирането.) В производството за оздравяване спирането се прилага по отношение на всички изпълнителни производства във връзка с имуществото на длъжника, включено в масата за оздравяване (член 312 от Закона за преструктурирането).

След влизане в сила на решението за одобрение на предпазния конкордат обезпечителните и изпълнителните, производства образувани срещу длъжника и целящи удовлетворяване на вземанията, предмет на предпазен конкордат, се прекратяват по закон. Преустановените обезпечителни и изпълнителни производства срещу длъжника, целящи удовлетворяване на вземанията, които не са предмет на предпазен конкордат, могат да бъдат възобновени по искане на кредитора (член 170 от Закона за преструктурирането).

Образуването на производство за предпазен конкордат, ускорено производство за предпазен конкордат или производство за оздравяване не възпрепятства кредитора от образуване на съдебно, административно и административно-съдебно производство или производство пред арбитражни съдилища с цел предявяване на вземания, подлежащи на включване в списъка на вземанията (член 257, член 276 и член 310 от Закона за преструктурирането).

7 Какво въздействие производството по несъстоятелност оказва върху предявени искове на индивидуални кредитори (с изключение на висящи дела)?

След подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност съдът може да спре изпълнителното производство по искане на длъжника, временния надзорник или кредитора, който е подал молбата за обявяване в несъстоятелност, и да отмени запора върху банковата сметка, ако това е необходимо за постигане на целите на производството по несъстоятелност (член 39 от Закона за несъстоятелността).

След обявяването в несъстоятелност изпълнителните производства по отношение на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, които са образувани преди обявяването в несъстоятелност, се спират по закон, считано от деня на обявяването в несъстоятелност. По закон производството се прекратява, след като решението относно обявяването в несъстоятелност стане окончателно (член 146 от Закона за несъстоятелността).

След като е обявена несъстоятелност, съдебното, административното и съдебно административното производство, което се отнася до масата на несъстоятелността, може да се открива и да се провежда само от синдик или срещу синдик. Кредиторът не може да образува производство по отношение на подлежащо на предявяване вземане (член 144 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране започналите преди образуването на производството по преструктуриране изпълнителни производства по отношение на вземане, което е предмет на предпазен конкордат по закон, се спират по закон, считано от деня на образуване на това производство. (Член 259 и член 278 от Закона за преструктурирането.) В производството за оздравяване спирането се прилага по отношение на всички изпълнителни производства във връзка с имуществото на длъжника, включено в масата за оздравяване (член 312 от Закона за преструктурирането).

След влизане в сила на решението за одобрение на предпазния конкордат обезпечителните и изпълнителните, производства образувани срещу длъжника и целящи удовлетворяване на вземанията, предмет на предпазен конкордат, се прекратяват по закон. Преустановените обезпечителни и изпълнителни производства срещу длъжника, целящи удовлетворяване на вземанията, които не са предмет на предпазен конкордат, могат да бъдат възобновени по искане на кредитора (член 170 от Закона за преструктурирането).

Образуването на производство за предпазен конкордат, ускорено производство за предпазен конкордат или производство за оздравяване не възпрепятства кредитора от образуване на съдебно, административно и административно-съдебно производство или производство пред арбитражни съдилища с цел предявяване на вземания, подлежащи на включване в списъка на вземанията (член 257, член 276 и член 310 от Закона за преструктурирането).

8 Какво въздействие производството по несъстоятелност оказва върху продължаването на висящи дела към момента на образуване на производството по несъстоятелност?

След обявяването в несъстоятелност съдът спира производството служебно, ако то се отнася до масата на несъстоятелността, т.е. ако резултатът от него може да засегне масата на несъстоятелността (то засяга вещ, включена в масата на несъстоятелността) и се обявява несъстоятелност, и ако в производството по обявяване в несъстоятелност се назначава администратор по принудително изпълнение (член 174, параграф 1, точки 4) и 5) от Гражданския процесуален кодекс (kodeks postępowania cywilnego). Съдът призовава синдика или администратора по принудително изпълнение да участват в производството (член 174, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс). Ако обявената в несъстоятелност страна (длъжник) е ищецът, съдът възобновява служебно спряното производство, веднага щом бъде определен синдик (администратор по принудително изпълнение) (член 180, параграф 1, точка 5 от Гражданския процесуален кодекс).

Производство срещу синдик може да бъде образувано само ако в рамките на производство по несъстоятелност в списъка на вземанията не е включено вземане, след като са изчерпани предвидените в кодекса възможности. (член 145 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране текущото съдебно производство (висящо към момента на образуване на производството) се спира, ако това съдебно производството се отнася до масата на предпазния конкордат (или масата на оздравяването) и в производството по преструктуриране е назначен синдик, или ако в производството за образуване на производство за оздравяване е назначен временен администратор (член 174, параграф 1, точки 4) и 5) от Гражданския процесуален кодекс). Съдът призовава временния администратор или администратора да участват в производството (член 174, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Приемането на вземане, отказът от вземане, предпазният конкордат или признаването на съответните факти по делото от длъжника в тези случаи без съгласието на определения от съда надзорник нямат правно действие (член 258 от Закона за преструктурирането).

9 Кои са основните характеристики на участието на кредиторите в производството по несъстоятелност?

Участието на кредиторите в производството по несъстоятелност е уредено в членове 189—213 от Закона за несъстоятелността). Кредитори, чиито вземания са приети, имат право да участват в събранието на кредиторите и да гласуват.

Съдията по несъстоятелността, който действа служебно или по нечие искане, сформира комитета на кредиторите и назначава и освобождава неговите членове. Комитетът подпомага синдика, контролира действията му, проверява състоянието на средствата, съставляващи масата на несъстоятелността, издава разрешение за действия, които могат да бъдат извършвани само с разрешението на комитета на кредиторите, и изразява становището си по други въпроси, ако бъде поискано от съдията по несъстоятелността или синдика. Комитетът на кредиторите може да поиска от обявената в несъстоятелност страна да внесе яснота и може да прегледа книжата и документите, които се отнасят до несъстоятелността, доколкото това не нарушава търговската тайна.

Разрешението на комитета на кредиторите е необходимо, за да бъдат валидни действията на синдика, имащи за цел:

 1. продължаващо управление на предприятието от синдика, ако то трябва да продължи повече от три месеца след обявяването в несъстоятелност;
 2. отказ от продажбата на предприятието като цяло;
 3. директна продажба на имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
 4. сключване на договори за заеми или кредити и обременяване на имуществото на обявената в несъстоятелност страна с ограничени вещни права;
 5. приемане, отказ за сключване на предпазен конкордат относно спорни вземания и отнасяне на спор пред арбитражен съд.

Възможно е да бъде направено изключение, когато едно от посочените по-горе действия трябва да бъде извършено незабавно и се отнася до стойност, ненадвишаваща 10 000 PLN — тогава синдикът, определеният от съда надзорник или администраторът могат да извършат действието без разрешение от комитета.

Освен това за продажбата на движими вещи не се изисква разрешение от комитета на кредиторите, ако приблизителната стойност на всички движими вещи, включени в масата на несъстоятелността и посочени в описа, не надвишава 50 000 PLN, както и за продажбата на вземания и други права, ако номиналната стойност на всички вземания и други права, включени в масата на несъстоятелността и посочени в описа, не надвишава 50 000 PLN.

В рамките на производството по несъстоятелност кредиторът може да представи предложение за предпазен конкордат.

Кредиторите могат също така да оспорят решението на съда по несъстоятелността или на съдията по несъстоятелността относно одобрението на счетоводните отчети на синдика, решенията, отнасящи се до списъка на вземанията, а също и по отношение на други вземания на кредиторите, плана за разпределение, възнаграждението на синдика и решението за прекратяване или спиране на производството по несъстоятелност.

Участието на кредиторите в производството по преструктуриране е уредено в членове 104—139 от Закона за преструктурирането. Кредиторите, чиито вземания са били включени в одобрения списък на вземанията, както и кредиторите, които присъстват на събранието на кредиторите и представят на съдията по несъстоятелността изпълнителен лист, удостоверяващ тяхното вземане, имат право да участват на събранието на кредиторите и да гласуват.

Постигането на съгласие за предпазен конкордат по време на събранието на кредиторите е възможно, ако в събранието участват поне една пета от кредиторите, имащи право на глас за предпазен конкордат.

Съдията по несъстоятелността сформира комитета на кредиторите и назначава и освобождава неговите членове, служебно или по нечие искане. Комитетът на кредиторите подпомага определения от съда надзорник или администратора, контролира техните действия, проверява състоянието на средствата, съставляващи масата на предпазния конкордат или масата на оздравяването, издава разрешение за действия, които могат да бъдат извършвани само с разрешението на комитета на кредиторите, и изразява становището си по други въпроси, ако то бъде поискано от съдията по несъстоятелността, определения от съда надзорник, администратора или длъжника. Събранието на кредиторите и неговите членове могат да представят на съдията по несъстоятелността своите становища относно дейността на длъжника, определения от съда надзорник или администратора. Комитетът може да поиска от длъжника, определения от съда надзорник или администратора разяснения и да прегледа книжата и документите на длъжника, когато това не нарушава търговската тайна. В други случаи и когато са налице съмнения, съдията по несъстоятелността определя обхвата на правомощията на членовете на комитета на кредиторите по отношение на преглеждането на книжата и документите на предприятието на длъжника.

Съгласието на комитета на кредиторите се изисква, за да бъдат валидни следните действия на длъжника или синдика:

 • обременяване на елементи от масата на предпазния конкордат или масата на оздравяване с ипотека, залог, особен залог или морска ипотека с цел обезпечаване на вземане, което не е предмет на предпазен конкордат;
 • прехвърляне на собственост върху вещ или право с цел обезпечаване на вземане, което не е предмет на предпазен конкордат;
 • обременяване на елементи на масата на предпазния конкордат или масата за оздравяване с други права;
 • сключване на договори за кредити или заеми;
 • сключване на договор за лизинг за предприятието на длъжника или за организирана част от него, или друг подобен договор

(горепосочените действия не могат да се считат за непротивопоставими по отношение на масата на несъстоятелността, когато са изпълнени със съгласието на комитета на кредиторите);

 • продажба от страна на длъжника на недвижимо имущество или друго имущество на стойност над 500 000 PLN.

Кредиторите могат също така да оспорят решението на съда по преструктурирането или на съдията по несъстоятелността относно одобрението на счетоводните отчети на администратора, решенията, които се отнасят за списъка на вземанията (предпазен конкордат и производство за оздравяване), както и по отношение на други вземания на кредиторите, възнаграждението на определения от съда надзорник или администратора и решението за прекратяване или спиране на производството по несъстоятелност.

10 По какъв начин синдикът може да използва или да се разпорежда с активи от масата на несъстоятелността?

В производството по несъстоятелност след обявяването в несъстоятелност синдикът извършва опис, изчислява приблизително стойността на масата на несъстоятелността и изготвя план за ликвидация. В плана за ликвидация се определят предлаганият начин за продажба на имуществото на обявената в несъстоятелност страна, по-специално предприятието, времето на продажбата, разчетът на разходите и икономическата обосновка за продължаване на търговската дейност (член 306 от Закона за несъстоятелността). След извършването на описа и изготвянето на финансовия доклад, или след предоставянето на общия писмен доклад синдикът извършва ликвидация на масата на несъстоятелността (член 308 от Закона за несъстоятелността).

След обявяването на несъстоятелността синдикът може да продължи да управлява предприятието на обявената в несъстоятелност страна, ако е възможен предпазен конкордат с кредиторите или ако е възможно да се продаде цялото предприятие на обявената в несъстоятелност страна, или организирани части от него (член 312 от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране, т.е. ускореното производство за предпазен конкордат и производството за предпазен конкордат, длъжникът обикновено продължава на управлява предприятието. Съгласно член 239, параграф 1 и член 295 от Закона за преструктурирането длъжникът може да бъде лишен от правото си да управлява предприятието, ако:

 1. длъжникът нарушава умишлено или по друг начин закона посредством управление, което е във вреда на кредиторите или създава възможност за такава вреда в бъдеще;
 2. е очевидно, че начинът на управление не гарантира прилагането на предпазния конкордат, или ако съгласно член 68, параграф 1 на длъжника е назначен доверител (kurator);
 3. длъжникът не спазва указанията, дадени от съдия по несъстоятелност или от определения от съда надзорник, по-специално като не представя законосъобразни предложения за предпазен конкордат в определения от съдията по несъстоятелност срок.

В производството за оздравяване, ако ефективното провеждане на такова производство изисква личното участие на длъжника или негови представители и същевременно те гарантират подходящо управление, съдът може да разреши на длъжника да управлява цялото предприятие или част от него в обхвата на обичайното управление (член 288, параграф 3 от Закона за преструктурирането).

В производството за одобрение на предпазен конкордат длъжникът управлява своето предприятие по време на цялото производство.

11 Как трябва да се предявят вземанията към масата на несъстоятелността на длъжника и как се третират вземания, които са възникнали след образуването на производството по несъстоятелност?

В производството по несъстоятелност се предявяват всички вземания на личните кредитори. Вземане може да бъде предявено и от кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, залог, особен залог, данъчен залог, морска ипотека или друг вид вписване в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър, или в корабния регистър (ако вземането не бъде предявено от кредитора, то ще бъде включено в списъка служебно). Вземания, произтичащи от трудови правоотношения, се включват в списъка служебно (член 236, параграфи 1 и 2 и член 237 от Закона за несъстоятелността).

Най-напред се покриват разноските по производството по несъстоятелност преди задълженията, свързани с масата на несъстоятелността, произтичащи от обявяването в несъстоятелност (член 230, параграф 2 и член 343, параграфи 1 и 11 от Закона за несъстоятелността), без да се изготвя план за разпределение.

В производството по преструктуриране списъкът на вземанията обхваща личните вземания по отношение на длъжника, възникнали преди образуването на производството по преструктуриране (член 76 от Закона за преструктурирането). В списъка на вземанията отделно се посочват вземания, предмет на предпазен конкордат по закон, и вземания, предмет на предпазен конкордат със съгласието на кредитора (член 86 от Закона за преструктурирането).

В производството по преструктуриране не се предявяват вземания. Списъкът на вземанията се съставя от надзорника или администратора въз основа на счетоводните книги на длъжника, другите му документи, вписвания в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър, както и в други регистри.

Предпазният конкордат е обвързващ за кредиторите, чиито вземания съгласно закона подлежат на предпазен конкордат дори ако не са включени в списъка на вземанията.

Предпазният конкордат не е обвързващ за кредитори, които не са посочени от длъжника и не са участвали в производството (член 166 от Закона за преструктурирането).

Предпазният конкордат не може да включва вземания за издръжка, обезщетения, платени като компенсация за причинено заболяване, нетрудоспособност, увреждане или смърт и анюитет, предоставен срещу права, съгласно договор за анюитет; претенции за прехвърляне на собственост и за преустановявене на нарушаването на права; вземания, за които длъжникът носи отговорност във връзка с придобиването на наследство след образуване на производството по преструктуриране, след включването на наследството в масата на предпазния конкордат или масата на оздравяването; вземания по отношение на част от осигурителните вноски, финансирани от осигурения, когато длъжникът е платецът.

Предпазният конкордат изключва вземания, произтичащи от трудови правоотношения и вземания, обезпечени от собствеността на длъжника чрез ипотека, залог, особен залог, данъчен залог или морска ипотека, в частта, чиято стойност се покрива от обезпечението, освен ако кредиторът не е съгласен да ги включи в предпазния конкордат (член 151 от Закона за преструктурирането).

12 Какви са правилата, уреждащи предявяването, установяването и приемането на вземанията?

Правилата, уреждащи предявяването, установяването и приемането на вземания в производството по несъстоятелност са определени в членове 239—266 от Закона за несъстоятелността.

В производството по несъстоятелност кредиторите отговарят за предявяването на вземания. Вземанията трябва да бъдат предявени не по-късно от 30 след публикуване на решението за обявяване в несъстоятелност в Бюлетина за съдебни и търговски съобщения (Monitor Sądowy i Gospodarczy, след което в Централния регистър по преструктурирането и несъстоятелността (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości), член 51 от Закона за несъстоятелността и член 455 от Закона за преструктурирането).

Вземания, произтичащи от трудови правоотношения, не трябва да бъдат предявявани. Този вид вземания се включват в списъка на вземанията служебно (член 237 от Закона за несъстоятелността).

Кредиторът предявява вземането си в писмен вид, в два екземпляра. Предявяването следва да включва името и адреса на кредитора, номер в Общата електронна система за регистрация на населението (PESEL) (личен идентификационен номер) или номер в KRS (Национален съдебен регистър), а ако те не бъдат включени, данни, които позволяват да се определи точно кредиторът, да се определи вземането заедно с допълнителните дължими суми и стойността на непаричното вземане, доказателства, потвърждаващи съществуването на това вземане (ако вземането е включено в списъка на вземанията, съставен в рамките на производството по преструктуриране, е достатъчно позоваване на този факт), категорията, в която може да бъде включено, свързаните с него ценни книжа и хода на делото, ако вземането е предмет на текущо съдебно, административно, административно-съдебно или арбитражно съдебно производство. Ако е предявено вземане, по отношение на което обявената в несъстоятелност страна не е личен длъжник, трябва да бъде посочен предметът на обезпечението, който се използва за удовлетворяване на вземането. Ако кредиторът е съдружник или акционер в обявено в несъстоятелност дружество, той посочва броя и вида на притежаваните от него дялове.

Надлежно подадените декларации за предявяване на вземания се предават от съдията по несъстоятелността на синдика, който проверява дали предявените вземания се потвърждават от счетоводните книги на обявената в несъстоятелност страна или други документи, или от вписвания в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър, или в други регистри, и призовава обявената в несъстоятелност страна да обяви в рамките на конкретен срок дали приема вземането. Ако предявеното вземане не е потвърдено от счетоводните книги на обявената в несъстоятелност страна или от други документи, или от вписвания в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър, или в други регистри, синдикът призовава кредитора да представи в рамките на една седмица посочените при предявяването на вземането документи, тъй като в противен случай вземането може да не бъде прието. Синдикът обаче може да вземе предвид документи, представени след крайния срок, ако това не забавя предоставянето на списъка на съдията по несъстоятелността.

Кредиторът може да подаде възражение пред съдията по несъстоятелността в срок до две седмици от обявяването на добавянето на списъка на вземанията към документацията на производството. Обявената в несъстоятелност страна също може да възрази, ако предварителният списък на вземанията не е в съответствие с нейните искания или изявления. Ако обявената в несъстоятелност страна не е правила изявления, макар че е била призована да го направи, тя може да възрази само ако докаже, че не е представила изявления по независещи от нея причини.

Съдията по несъстоятелността изменя списъка на вземанията след влизането в сила на решението, което се отнася до възражението, а ако това решение е обжалвано - след влизане в сила на решението на съда по жалбата, след което одобрява списъка на вземанията. Ако не е подадено възражение, той одобрява списъка на вземанията след изтичането на крайния срок за възражение. Съдията по несъстоятелността може да измени списъка на вземанията служебно. Ако се установи, че в списъка на вземанията са включени вземания, които са изцяло или частично несъществуващи, или че вземания, които трябва да бъдат включени в списъка служебно, не са включени в него, съдията по несъстоятелността може служебно да измени списъка на вземанията.

Вземане, което не трябва да бъде предявено и което е предявено или оповестено след изтичане на крайния срок, се включва в допълнението към списъка на вземанията. Списъкът на вземанията се коригира в съответствие с окончателните съдебни решения. Промяна в размера на вземане, която настъпва след изготвянето на списъка на вземанията, се взема под внимание при изготвяне на плана за разпределяне или по време на гласуването на събранието на кредиторите.

След приключването или прекратяването на производството по несъстоятелност одобрено от съдията по несъстоятелността извлечение на списъка на вземанията, в което се посочват вземането и получената по него сума от кредитора, служи като изпълнителен лист срещу обявената в несъстоятелност страна (това не се прилага по отношение на кредитори, за които обявената в несъстоятелност страна не е личен длъжник). Обявената в несъстоятелност страна може да поиска вземане, включено в списъка на вземанията, да бъде определено за несъществуващо или съществуващо в по-малък размер, ако обявената в несъстоятелност страна не е приела вземане, предявено в производство по несъстоятелност, и съдът все още не е постановил окончателно решение по отношение на него. След като извлечението от списъка бъде обявено за подлежащо на изпълнение, обявената в несъстоятелност страна може да подаде възражение срещу включването в списъка на вземанията на вземане, което не съществува или съществува в по-малкък размер, като предяви иск за обезсилване на изпълнителния лист.

Въпросът, свързан със съставянето на списъка на вземанията в производството по преструктуриране, се урежда с членове 84—102 от Закона за преструктурирането.

Списъкът на вземанията се съставя от надзорник или администратор въз основа на счетоводните книги на длъжника, други негови документи, вписванията в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър, както и в други регистри. В производството за оздравяване, образувано въз основа на опростено искане, доколкото е възможно списъкът на вземанията се съставя въз основа на списъка на вземанията, изготвен в предходното производство по преструктуриране. Ако предложението за предпазен конкордат включва разпределение на кредиторите в групи, списъкът на вземанията се съставя, като се взема предвид предложеното разпределение.

В списъка на вземанията се посочват отделно вземанията, предмет на предпазен конкордат по закон, и вземанията, предмет на предпазен конкордат със съгласието на кредитора.

В ускореното производство за предпазен конкордат длъжникът може да възрази срещу включването на дадено вземане в списъка на вземанията. Такова вземане се счита за спорно вземане. В този случай съдията по несъстоятелността променя списъка на вземания и съответно списъка на спорните вземания.

В производството за предпазен конкордат и в производството за оздравяване участниците в производството могат да подадат възражение пред съдията по несъстоятелността срещу включването на дадено вземане в списъка на вземанията в срок до две седмици от обявяването на датата на представяне на списъка на вземанията и списъка на спорните вземания. Длъжникът може да възрази, ако списъкът на вземанията не е в съответствие с неговото изявление относно приемането или отказа от приемане на вземане. Ако длъжникът не е представил изявление, той може да възрази само ако докаже, че не е представил изявление по независещи от него причини. Длъжник или кредитор, който не е включен в списъка на вземанията, може да възрази, че липсва от списъка в рамките на същия срок.

Възражение, подадено след този срок или недопустимо по други причини, или възражение, съдържащо недостатъци, които не са отстранени от възразяващата страна, или по отношение на което страната не е платила дължимата такса в определения срок, се отхвърля от съдията по несъстоятелността.

Съдията по несъстоятелността не взема под внимание изявления и доказателства, които не са включени във възражението, освен ако възразяващата страна не докаже prima facie, че не ги е включила във възражението не по своя вина или че закъснялото включване на изявления и доказателства няма да забави разглеждането на делото.

Фактите, обосноваващи възражението, могат да бъдат доказани само с писмени доказателства или експертно заключение. Ако вземането е установено с постановяването на окончателно съдебно решение, възражението срещу включването на вземане в списъка на вземанията може да се основава само на събития, настъпили след приключването на съдебния спор, в рамките на който е постановено решението.

Възражението се разглежда от съдия по несъстоятелността, негов заместник или назначен съдия в закрито заседание в срок до два месеца от неговото подаване. Ако съдията, разглеждащ възражението, реши, че е необходимо провеждане на открито заседание, той уведомява определения от съда надзорник или администратора, длъжника и кредитора, който е подал възражението, и кредитора, срещу чието вземане се възразява. Постановяването на решение не се възпрепятства поради неявяването им дори ако то е оправдано. Съдията по несъстоятелността, неговият заместник или назначен съдия може да се откаже от събирането на доказателства въз основа на експертно заключение, ако вещото лице е представило заключение в друго производство пред съд, арбитражен съд или административен орган. В този случай документите, съдържащи експертното заключение, се приемат за доказателство.

Решение, което се отнася до предмета на възражение, може да бъде обжалвано от длъжника, определения от съда надзорник или администратора, както и от кредиторите.

Списъкът на вземанията се изменя, доколкото е посочено в решението, след като решението, с което се уважава възражението, стане окончателно. В ускореното производство за предпазен конкордат списъкът на вземанията се одобрява от съдията по несъстоятелността по време на събранието на кредиторите.

В рамките на производството за предпазен конкордат и производството за оздравяване съдията по несъстоятелността одобрява списъка на вземанията при изтичане на срока за подаване на възражения или, ако е подадено възражение — след като решението относно възражението стане окончателно.

Съдията по несъстоятелността одобрява списъка на вземанията, които не са засегнати от възражения, все още не подлежащи на окончателно решение, ако сумата на вземанията, за които се отнасят тези възражения, не представлява повече от 15% от всички вземания, даващи право на кредиторите да гласуват за предпазния конкордат. Производствата, които се отнасят до тези възражения, се прекратяват от съда или от съдията по несъстоятелността, ако до момента на гласуването за предпазния конкордат не са били предмет на окончателно решение.

Ако в списъка на вземанията е включено вземане, което не съществува, изцяло или частично, или се отнася до лице, различно от посоченото в списъка като кредитор, съдията по несъстоятелността може да заличи взимането от списъка служебно. Решението за заличаване на вземането от списъка се връчва на въпросния кредитор, на длъжника и на надзорника или на администратора. Тези лица не могат да обжалват решението.

Надзорникът или синдикът изготвя допълнение към списъка на вземанията, ако след представянето на списъка се установи, че дадено вземане не е включено в списъка.

След окончателния отказ за одобрение на предпазен конкордат или окончателното прекратяване на производството по преструктуриране като изпълнителен лист срещу длъжника служи извлечение от одобрения списък на вземанията, в което се посочват името на кредитора и неговото вземане.

След окончателното одобрение на предпазния конкордат извлечение от одобрения списък на вземанията, придружено от извлечение на окончателното решение за одобрение на предпазния конкордат, служи като изпълнителен лист срещу длъжника и страната, която осигурява обезпечението, като гарантира прилагането на предпазния конкордат, ако документ, потвърждаващ обезпечението, е представен на съда, и срещу страната, която трябва да извърши допълнително плащане, в случай че в предпазния конкордат се предвиждат допълнителни плащания между кредиторите.

Длъжникът може да поиска да бъде установено, че вземане, включено в списъка на вземанията, не съществува или съществува в по-малък размер, ако длъжникът е подал възражение в рамките на производство по преструктуриране, а съдът все още не е постановил окончателно решение по вземането.

След като извлечението от одобрения списък на вземанията бъде обявено за изпълняемо, длъжникът може да подаде възражение за това, че вземането, включено в списъка на вземанията, не съществува или съществува в по-малък размер, като предяви иск за обезсилване на изпълнителен лист.

13 Какви са правилата, уреждащи разпределянето на приходите? Как се образува редът на вземанията и на правата на кредиторите?

В производството по несъстоятелност правилата, уреждащи разпределянето на приходите, са определени в членове 335—351 от Закона за несъстоятелността.

Най-напред се покриват разноските по производството, след което, ако приходите го позволяват — други задължения, свързани с масата на несъстоятелността, тъй като съответните суми се добавят към масата на несъстоятелността.

Вземания за издръжка за периода след обявяването в несъстоятелност се удовлетворяват от синдика, когато те станат изискуеми, до окончателното изготвяне на плана за разпределение, всеки път за всяка правоимаща страна в размер не по-висок от минималната работна заплата. Останалата част от тези вземания не се удовлетворява от масата на несъстоятелността.

Вземанията, които трябва да бъдат удовлетворени от масата на несъстоятелността (след изплащане на всички разноски по производството, задълженията, свързани с масата на несъстоятелността, и вземанията за издръжка), попадат в следните категории:

 1. първа категория — вземания, произтичащи от трудови правоотношения, за периода преди обявяването в несъстоятелност (прилага се mutatis mutandis по отношение на вземания на Фонда за гарантирани доходи на наетите лица за възстановяване на Фонда от масата на несъстоятелността на сумите за доходите, изплатени от него на служителите на обявената в несъстоятелността страна), с изключение на вземания, свързани с възнаграждението на представителите на обявената в несъстоятелност страна или лице, извършващо действия, свързани с управлението на или надзора върху предприятието на обявената в несъстоятелност страна, вземания на земеделски производители съгласно договори за доставката на продукция от техните земеделски стопанства, вземания за издръжка и обезщетения, платени като компенсация за причинено заболяване, нетрудоспособност, увреждане или смърт и анюитет, предоставени срещу права съгласно договор за анюитет за последните три години преди обявяването в несъстоятелност, вземания по отношение на осигурителни вноски и вземания, възникнали в рамките на производство по преструктуриране, които се дължат на действия на администратора, или вземания, свързани с действия на длъжника, извършени след откриването на производството по преструктуриране, които не изискват съгласието на комитета на кредиторите или съгласието на определения от съда надзорник, или са извършени със съгласието на комитета на кредиторите или съгласието на съдебния надзорник, ако несъстоятелността е обявена в резултат на разглеждане на опростена молба за обявяване в несъстоятелност, както и вземания относно кредити, заеми, ценни книжа, гаранции или акредитиви, или друго финансиране, предвидено в приетия в производство по преструктуриране предпазен конкордат и предоставено във връзка с прилагането на този предпазен конкордат, ако несъстоятелността е обявена в резултат на разглеждане на молба за обявяване в несъстоятелност, подадена не по-късно от три месеца от окончателната отмяна на предпазния конкордат;
 2. втора категория — други вземания, ако не се срещат в други категории, по-специално данъци и публични налози, както и други вземания по отношение на осигурителни вноски;
 3. трета категория — лихви по вземания, включени в посочените по-горе категории, в реда, в който се изплаща главницата, както и съдебни и административни глоби и вземания, както и вземания, произтичащи от дарения и завещания;
 4. четвърта категория — вземания на съдружници или акционери по отношение на заем или друг правен акт с подобно действие, по-специално доставката на стоки на изплащане на обявената в несъстоятелност страна, която е била капиталово дружество през петте години преди обявяването в несъстоятелност, заедно с лихвите.

Ако сумата, която трябва да бъде разпределена, не е достатъчна, за да бъдат удовлетворени всички вземания, попадащите в следващата категория вземания се удовлетворяват само след цялостното удовлетворяване на всички вземания от предходната категория, а ако разпределената сума не е достатъчна за удовлетворяването на всички вземания от дадена категория, тези вземания се удовлетворяват пропорционално на размера на всяко от тях.

Вземания, обезпечени с ипотека, залог, особен залог, данъчен залог и морска ипотека, както и права, които изтичат съгласно разпоредбите на закона, и последиците от оповестяването на лични права и вземания, обременяващи недвижим имот, право на постоянно плодоползване, право на собственост на член на кооперация по отношение на жилищни помещения или кораб за морско плаване, вписан в корабния регистър, се удовлетворяват от сумата, получена чрез ликвидацията на обременената страна, от която се изваждат разходите по ликвидацията на тази страна и други разходи по производството по несъстоятелност, които не надхвърлят една десета от сумата, получена чрез ликвидацията; приспаднатата част от разходите по производството по несъстоятелност обаче не може да бъде по-висока от частта, съответстваща на дела на стойността на обременената вещ спрямо стойността на цялата маса на несъстоятелността. Тези вземания и права се удовлетворяват по реда на техния приоритет. Ако сумата, получена в резултат на ликвидацията на обременената страна, се използва за удовлетворяване на вземанията, обезпечени с ипотека, и изтичащи права, както и лични права и вземания, приоритетът зависи от момента на влизане в сила на вписването на ипотека, право или вземане в кадастъра и имотния регистър и в ипотечния регистър.

Акцесорните вземания, обезпечени съгласно отделни разпоредби, се удовлетворяват в еднаква степен с горепосочените вземания. Сумата, която трябва да се плати на кредитора, се изчислява най-напред спрямо главното вземане, след това спрямо лихвата и другите акцесорни вземания, като разноските по производството се покриват накрая.

Ако недвижим имот, право на постоянно плодоползване, право на собственост на член на кооперация по отношение на жилищни помещения или кораб за ;морски плавания, вписан в корабния регистър, се продават, преди да бъдат удовлетворени вземанията, обезпечени с ипотека или с морска ипотека, и други права, включително лични права и вземания, които обременяват продадената вещ и изтичат в резултат на продажбата, вземанията за издръжка се удовлетворяват и се изплащат обезщетения като компенсация за причиняване на заболяване, нетрудоспособност, увреждане или смърт, и анюитет, предоставен срещу права по договор за анюитет за периода след обявяването в несъстоятелност, и възнаграждението за работата на служителите по недвижимия имот, плавателния съд или помещенията за трите месеца преди продажбата, но само до тройния размер на минималната работна заплата.

В производството по преструктуриране вземанията се удовлетворяват съгласно одобрения от съда предпазен конкордат. Правилата за уреждане на удовлетворяването на вземанията са определени в членове 155—163 от Закона за преструктурирането.

В предпазния конкордат може да се предвижда разпределението на кредиторите в групи, които обхващат различни категории интереси, и по-специално:

 • кредитори с вземания, произтичащи от трудови правоотношения, които са съгласни те да бъдат обхванати от предпазния конкордат;
 • земеделски производители с вземания относно доставянето на продукция от собственото им земеделско стопанство;
 • кредитори, чиито вземания са обезпечени с имущество на длъжника чрез ипотека, залог, особен залог, данъчен залог или морска ипотека, както и чрез прехвърляне на собственост върху вещ, вземане или друго право на кредитора, и които са се съгласили вземанията им да бъдат обхванати от предпазния конкордат;
 • кредитори, които са съдружници или акционери на длъжник, който е капиталово дружество, притежаващи дялове от дружеството, които им предоставят поне 5% от гласовете на събранието на съдружниците или на събранието на акционерите.

Условията за преструктуриране на задълженията на длъжника са едни и същи за всички кредитори и ако гласуването за предпазния конкордат се извършва по групи кредитори, са едни и същи за кредиторите, включени в една група, освен ако кредиторът не е дал изричното си съгласие за по-неблагоприятни условия.

Прилагането на по-благоприятни условия за преструктуриране на задълженията на длъжника се приема за кредитор, който след образуването на производството по преструктуриране предоставя или предстои да предостави финансиране под формата на кредит, ценни книжа, банкови гаранции, акредитиви или въз основа на друг финансов инструмент, необходим за прилагането на предпазния конкордат.

Условията за преструктуриране на вземания, произтичащи от трудови правоотношения, не могат да лишат служителите от минималната работна заплата.

Преструктурирането се прилага както за парични, така и за непарични задължения. Ако в срок до една седмица от получаването на уведомлението за датата на събранието на кредиторите, заедно с копие от предложението за предпазен конкордат, кредиторът, е възразил срещу преструктурирането на неговото вземане като непарично вземане, като е представил изявление на надзорника или администратора, или ако поради естеството на непаричното вземане не е възможно преструктуриране, това вземане се превръща в парично вземане. Последиците от това се проявяват след образуването на производството.

Посочените в член 161, параграф 1, точка 3 условия за преструктуриране на вземанията могат да бъдат различни според техния приоритет.

14 Какви са условията за и действието на приключването на производството по несъстоятелност (по-специално при сключването на предпазен конкордат)?

Производствата по несъстоятелност се приключват от съда след изпълнението на окончателния план за разпределение или когато в хода на производството са удовлетворени всички кредитори.

В деня на влизането в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност обявената в несъстоятелност страна отново придобива правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си.

След приключването на производството по несъстоятелност всяко висящо производство, образувано от синдика, целящо обявяване за недействително на действие, извършено от обявената в несъстоятелност страна, което е във вреда на кредиторите, се прекратява, а насрещните вземания за възстановяване на процесуални разноски се погасяват. В другите граждански производства обявената в несъстоятелност страна заменя синдика.

В рамките на 30 дни след обявяване на решението за приключване на производството по несъстоятелност обявената в несъстоятелност страна, която е физическо лице, може да подаде искане за изготвяне на план за плащане към кредиторите и за погасяване на останалата част от задълженията, които не са удовлетворени в производството по несъстоятелност. Съдът отхвърля искането, ако обявената в несъстоятелност страна е причинила сама неплатежоспособността си или значително е увеличила нейния обхват, умишлено или чрез груба небрежност, и ако:

 1. доказателствата по случая сочат факти, предоставящи основания за отстраняване на обявената в несъстоятелност страна от извършването на дейност като самостоятелно заето лице или като съдружник в гражданско дружество, и от участието ѝ като член на надзорен съвет, член на одитен комитет, представител на физическо лице, извършващо търговска дейност в същия отрасъл, на търговско дружество, държавно предприятие, кооперация, фондация или сдружение, или
 2. обявената в несъстоятелност страна не е изпълнила точно задълженията, наложени ѝ в производството по несъстоятелност, или
 3. в десетгодишен период, предхождащ подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, срещу обявената в несъстоятелност страна е имало друго производство по несъстоятелност, в което всички нейни задължения или част от тях са били погасени, освен ако неплатежоспособността на обявената в несъстоятелност страна е настъпила или нейният обхват се е увеличил въпреки дължимата грижа от обявената в несъстоятелност страна, или
 4. в десетгодишен период, предхождащ подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, планът за плащане към кредитор, изготвен за обявената в несъстоятелност страна, е отменен съгласно член 370e, параграфи 1 или 2, или член 49120, или
 5. в десетгодишен период, предхождащ подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, за дадено правно действие, извършено от обявената в несъстоятелност страна, в окончателното производство, е установено, че е във вреда на кредиторите

- освен ако погасяването на останалата част от задълженията на обявената в несъстоятелност страна не е обосновано от съображения за справедливост или хуманитарна потребност.

В решението си относно изготвянето на плана за плащане на кредиторите, съдът определя в каква степен и в какъв срок (не по-дълъг от 36 месеца) длъжникът трябва да погаси задълженията, приети в списъка на вземанията и неизплатени в хода на производството по несъстоятелност въз основа на плановете за разпределение, и каква част от задълженията на обявената с несъстоятелност страна, възникнали преди обявяването в несъстоятелност, ще бъде погасена след изпълнението на плана за плащане на кредиторите. Докато се изпълнява планът за плащане към кредиторите, не може да бъде образувано изпълнително производство по отношение на вземания, които са възникнали преди обявяването в несъстоятелност (с изключение на вземания, произтичащи от задълженията, посочени в член 370е, параграф 2, и вземания, които не са оповестени от обявената в несъстоятелност страна, ако кредиторът не е участвал в производството), нито обявената в несъстоятелност страна може да извършва правни действия, които могат да попречат на способността ѝ да изпълнява плана за плащане към кредиторите (в изключителни случаи по искане на обявената в несъстоятелност страна съдът може да даде съгласие или да одобри такова действие).

Всяка година до края на месец април обявената в несъстоятелност страна трябва да представя пред съда доклад относно изпълнението на плана за плащане към кредиторите за предходната календарна година, в който да оповести генерираните приходи, възстановените суми и придобитото имущество със стойност, по-голяма от средното месечно възнаграждение в търговския сектор, с изключение на изплащането на дивиденти върху печалбата през третото тримесечие на предходната година.

Съдът може да измени плана за плащане към кредиторите, по искане на обявената в несъстоятелност страна или след като бъдат изслушани кредиторите, ако обявената в несъстоятелност страна не може да изпълнява определените ѝ в плана задължения. Той може да удължи периода за плащане на задълженията с не повече от 18 месеца.

Ако икономическото положение на обявената в несъстоятелност страна се подобри съществено, докато се изпълнява планът за плащане към кредиторите, и подобряването се дължи на причини, различни от увеличаването на възнагражденията или генерираните приходи от лично извършвана търговска дейност от обявената в несъстоятелност страна, кредиторите и същата тази страна могат да подадат искане за изменение на плана за плащане към кредиторите. Съдът постановява решение за изменение на плана за плащане към кредиторите, след като изслуша обявената в несъстоятелност страна и кредиторите, обхванати от плана за плащане.

Съдът, който действа служебно или по искане на кредитор, отменя плана за плащане към кредиторите, ако обявената в несъстоятелност страна не изпълнява обявените в плана задължения, след като е изслушал обявената в несъстоятелност страна и кредиторите, обхванати от плана за плащане, освен ако неизпълнението на задълженията не е незначително или погасяването на остатъка от задължението на обявената в несъстоятелност страна не е обосновано по съображения за справедливост или хуманитарна потребност; това се прилага mutatis mutandis, ако обявената в несъстоятелност страна:

 1. не е представила доклад относно навременното изпълнение на плана за плащане към кредиторите;
 2. не е посочила в доклада за изпълнение на плана за плащане към кредиторите генерираните приходи или придобитото имущество;
 3. е извършила правно действие, което би могло да навреди на способността ѝ да изпълнява плана за плащане към кредиторите без съгласието на съда или това действие не е одобрено от съда;
 4. е укрила имущество или с окончателно решение е установено, че е извършила правно действие във вреда на кредиторите.

В случай че планът за плащане е отменен, задълженията на обявената в несъстоятелност страна не се погасяват.

Съдът постановява решение, с което утвърждава изпълнението на плана за плащане и погасяването на задълженията на обявената в несъстоятелност страна, които са възникнали преди обявяването в несъстоятелност и не са били удовлетворени при изпълнението на плана за плащане към кредиторите, след като обявената в несъстоятелност страна е изпълнила задълженията, определени в плана за плащане към кредиторите. Не се погасяват вземания за издръжка, задължения, свързани с обезщетения, изплатени като компенсация за причинено заболяване, нетрудоспособност, увреждане или смърт, дължими глоби, наложени от съда, както и задължения за обезщетяване поради увреждане и причинени страдания, задължения за плащане на допълнителни обезщетения или парични обезщетения, присъдени от съда като наказателна или пробационна мярка, както и задължения за компенсиране на щети в резултат на престъпление или нарушение, установени с окончателно решение, и вземания, които обявената в несъстоятелност страна умишлено не е оповестила, в случай че кредиторът не е участвал в производството.

Промените в правоотношенията, възникнали въз основа на разпоредбите на закона, са обвързващи за обявената в несъстоятелност страна и за другата страна и след приключване на производството по несъстоятелност, освен ако в разпоредбите на отделен законодателен акт не се предвижда друго.

Производството по преструктуриране приключва след като постановено от съда решение, с което се одобрява или се отказва одобрението на предпазния конкордат, стане окончателно. След това длъжникът възстановява правото да управлява своето имуществото, ако е бил лишен от него или ако то е било ограничено, освен ако в предпазния конкордат не се предвижда друго (член 171 от Закона за преструктурирането).

След прилагането на предпазния конкордат или след принудителното изпълнение на вземанията, обхванати от предпазния конкордат, по искане на длъжника, надзорника на предпазния конкордат или друго лице, което има право съгласно предпазния конкордат да изпълнява или да надзирава прилагането на предпазния конкордат, съдът постановява решение, утвърждаващо прилагането на предпазния конкордат (член 172 от Закона за преструктурирането).

15 Какви са правата на кредиторите след приключване на производството по несъстоятелност?

Ако след приключването на производството по несъстоятелност срещу физически лица, извършващи стопанска или професионална дейност, е изготвен план за плащане, кредитор може да поиска от съда да отмени плана за плащане към кредиторите, когато: обявената в несъстоятелност страна не изпълнява своите задължения, определени в плана, или не представя навреме доклад относно изпълнението на плана, не посочи в доклада за изпълнение на плана за плащане към кредиторите генерирани приходи или придобито имущество, извършва без съгласието на съда правно действие, което би могло да попречи на нейната способност да изпълнява плана за плащане към кредиторите, или действието не е одобрено от съда, не оповести имуществото си или с окончателно решение е установено, че е извършила правно действие във вреда на кредиторите (член 370e от Закона за несъстоятелността).

В производството по преструктуриране кредиторът може да поиска от съда да отмени предпазния конкордат, ако длъжникът не спазва разпоредбите му или ако е очевидно, че предпазният конкордат няма да бъде изпълнен (предполага се, че предпазният конкордат няма да бъде изпълнен, ако длъжникът не успее да изпълни задълженията си, одобрени след одобрението на предпазния конкордат). Молещата страна може да обжалва решение, отхвърлящо искането (член 176 от Закона за преструктурирането).

Ако предпазният конкордат е отменен или е изтекъл, съществуващите кредитори могат да предявят вземанията си в техния първоначален размер, а сумите, изплатени въз основа на предпазния конкордат, се приспадат от тях. Ипотека, залог, особен залог, данъчен залог или морска ипотека обезпечават вземане до размера, който все още не удовлетворен (член 177 от Закона за преструктурирането).

16 Кой поема разходите и съдебните разноски в производството по несъстоятелност?

Производството по несъстоятелност включва по същество два етапа, т.е. производство по обявяване в несъстоятелност и производство след обявяването в несъстоятелност.

Разноските по производството по обявяване в несъстоятелност се покриват най-напред от внесеното от заявителя авансово плащане в размер, равняващ се на средното месечно възнаграждение в търговския сектор, като се изключат плащанията на дивидентите върху печалбата през третото тримесечие на предходната година, обявено от председателя на Централната статистическа служба. Ако производството е образувано по искане на кредитора, направените по него разноски се поемат от обявената в несъстоятелност страна, ако е обявена несъстоятелност или ако искането е отхвърлено поради изчерпване на масата на несъстоятелността.

Разноските по производството след обвяването в несъстоятелност се покриват от масата на несъстоятелността. Ако имуществото на обявения в несъстоятелност длъжник не е достатъчно, за да се покрият разноските по производството или е достатъчно само за покриването на тези разноски, съдът отхвърля молбата за обявяване в несъстоятелност.

Разноските по производството по преструктуриране се поемат от длъжника. Разноските, които се заплащат от длъжник, лишен от правото на управление, се заплащат от администратора по искане на съда или съдията по несъстоятелността.

Участниците в производството поемат разноските, свързани с тяхното представителство.

Разноските по производство, образувано след подаване на възражение за включване на вземането на друг кредитор, се заплащат от длъжника на възразяващия кредитор, ако възражението е довело до отказ за включване на спорното вземане, освен ако длъжникът не оспори включването на вземането в списъка на вземанията в изявление, подадено съгласно член 86, параграф 2, точка 9 или ако подаде възражение.

17 Какви са правилата относно нищожността, унищожаемостта или относителната недействителност на правните актове, които са във вреда на кредиторите на несъстоятелността?

В производството по несъстоятелност правните действия, извършени от обявената в несъстоятелност страна по отношение на масата на несъстоятелността, са нищожни. Разпореждането от обявената в несъстоятелност страна с цялото наследство или с част от него, или с дял от наследство също е нищожно, както и разпореждането от страната с дял от вещ, която е включена в наследството, и съгласието на тази страна друг наследник да се разпорежда с дял от вещ, включена в наследството.

Следните действия са нищожни, ако за тях не е дадено съгласието на комитета на кредиторите (член 206 от Закона за несъстоятелността):

 1. продължаващо управление на предприятието от синдика, ако то трябва да продължи повече от три месеца след обявяването в несъстоятелност;
 2. отказ от продажбата на предприятието като цяло;
 3. пряка продажба на имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
 4. сключване на договори за заеми или кредити и обременяване на имуществото на обявената в несъстоятелност страна с ограничени вещни права;
 5. приемане на предпазен конкордат, отказ за сключване на предпазен конкордат относно спорни вземания и отнасяне на спор пред арбитражен съд.

Възможно е да се направи изключение, когато едно от горепосочените действия трябва да бъде извършено незабавно и се отнася до стойност, която не надвишава 10 000 PLN, в който случай синдикът, определеният от съда надзорник или администраторът могат да извършат действието без съгласието на комитета.

От друга страна, съгласието на комитета на кредиторите не се изисква за продажбата на движими вещи, ако приблизителната стойност на всички движими вещи, включени в масата на несъстоятелността, които са посочени в описа, е не е по-голяма от 50 0000 PLN, както и за продажбата на вземания и други права, ако номиналната стойност на всички вземания и други права, включени в масата на несъстоятелността, които са посочени в описа, не надвишава 50 000 PLN. Това се прилага и за съгласие за продажбата на вземания и други права, ако номиналната стойност на всички вземания и други права, включени в масата на несъстоятелността, които са посочени в списъка на вземанията, не надхвърля равностойността на 50 000 PLN.

Вписване в кадастъра и имотния регистър, както и в ипотечния регистър, или в друг регистър, обременяващо имуществото на обявената в несъстоятелност страна с ограничени вещни права, извършено без необходимото съгласие по член 1, подлежи на служебно заличаване. Основание за заличаването е окончателното решение от съдията по несъстоятелността, съгласно което вписването е недопустимо (член 206, параграф 5 от Закона за несъстоятелността).

Съдията по несъстоятелността определя действията, които не могат да бъдат извършвани от синдика без съгласието на съдията или без съгласието на комитета на кредиторите. Това означава, че съдията по несъстоятелността може да разшири каталога на посочените в член 206 действия, които са нищожни, ако за тях не бъде дадено съгласието на комитета на кредиторите.

Правните действия, посредством които обявената в несъстоятелност страна се разпорежда със своето имущество в срок до 12 месеца преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, се обявяват за нищожни, ако са извършени безплатно или срещу заплащане, но стойността на престацията на обявената в несъстоятелност страна очевидно надвишава насрещната престация, получена от тази страна или запазена за тази страна, или за трета страна. Това правило се прилага mutatis mutandis по отношение на съдебно споразумение, разрешение за приемане на вземане и отказ от вземане.

Също така обезпечението за изплащане на задължение, което не е изискуемо, и самото изплащане на такова задължение се непротивопоставими, ако са извършени от обявената в несъстоятелност страна в срок до шест месеца преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност. Въпреки това страната, която е получила плащането или обезпечението, може чрез предявяване на иск или чрез възражение да поиска тези действия да бъдат признати за противопоставими, ако не е знаела за съществуването на основания за обявяване в несъстоятелност към момента на извършване на тези действия.

Посочените по-горе правила не се прилагат за обезпечения, учредени преди обявяването в несъстоятелност във връзка с форуърдни/фючърсни финансови операции, заеми за финансови инструменти или продажба на ценни книжа съгласно репо споразумения, посочени в член 85, параграф 1.

По искане на трета страна съдията по несъстоятелността може да разпореди насрещната престация на това лице да бъде върната от масата на несъстоятелността, ако тази престация е предоставена във връзка с правно действие на тази трета страна и на обявената в несъстоятелност страна, което се отнася до имущество, включено в масата на несъстоятелността. Разпоредбите относно недължима престация се прилагат mutatis mutandis за този вид престация. Връщането на тази престация може да бъде разпоредено, ако правното действие е било осъществено след обявяването в несъстоятелност и преди публикуването на решението за обявяване в несъстоятелност в регистъра, когато третото лице, което е извършило надлежна проверка, не би могло да знае за обявяването в несъстоятелност.

Прехвърлянето на бъдещо вземане е непротивопоставимо на масата на несъстоятелността, ако това вземане възниква след обявяването в несъстоятелност, освен ако договорът, с който се прехвърля вземането, е сключен не по-късно от шест месеца преди подаването на заверена дата на писмена молба за обявяване в несъстоятелност.

Възмездно правно действие се обявява за недействително по отношение масата на несъстоятелността от съдия по несъстоятелността, служебно или по искане на синдика, ако то е извършено от обявената в несъстоятелност страна в срок до шест месеца преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност спрямо неговия/ата съпруг/а, роднина, включително по сватовство, по права линия, роднина, включително по сватовство, по съребрена линия, включително до втора степен, спрямо лице, което има действително взаимоотношение с обявеното в несъстоятелност лице, управлява домакинство с него или е негов осиновител или осиновено дете, освен ако другата страна, участваща в действието, не докаже, че интересите на кредиторите не са били увредени. Решението на съдията по несъстоятелността може да бъде обжалвано.

Посоченото по-горе правило се прилага по отношение на действия, извършени от обявената в несъстоятелност страна спрямо дружество, в което тя е член на съвета или едноличен собственик, или акционер, и спрямо дружества, в които посочените в параграф 1 лица са членове на съвета или еднолични собственици или акционери. То се прилага mutatis mutandis и по отношение на действия, извършени от обявена в несъстоятелност страна, която е дружество или юридическо лице, ако са извършени спрямо неговите партньори, техните представители или съпрузи и спрямо дъщерни дружества, техните партньори и представители, и съпрузите на тези лица, както и по отношение на действия, извършени от обявената в несъстоятелност страна, която е дружество, спрямо друго дружество, ако едно от тях е дружеството майка, или ако това дружество е дружеството майка на обявената в несъстоятелност страна и на другата страна, участваща в действието.

Съдията по несъстоятелността, действащ служебно или по искане на синдика, обявява конкретна част от възнаграждението, предоставено за период преди обявяването в несъстоятелност, който не е по-дълъг от шест месеца преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, за недействителна по отношение на масата на несъстоятелността, ако възнаграждението за работа, извършена от лице, представляващо обявената в несъстоятелност страна, или служител, изпълняващ управленски задачи в предприятието, или възнаграждението на лице, предоставящо услуги, свързани с управлението на или надзора върху предприятието на обявената в несъстоятелност страна, посочени в трудов договор, договор за услуги или решение на управителния орган на обявената в несъстоятелност страна, който е сключен или което е прието преди обявяването в несъстоятелност, е очевидно по-високо от средното възнаграждение за този вид работа или услуги и не е обосновано от обема на работата дори ако това възнаграждение вече е било изплатено.

Съдията по несъстоятелността може да обяви възнаграждението на посочените по-горе лица за периода след обявяването в несъстоятелност за изцяло или частично недействително, що се отнася до масата на несъстоятелността, ако то не е обосновано от обема на работата, тъй като управлението е поето от синдика.

По искане на синдика съдията по несъстоятелността обявява за недействителни и следните действия по отношение на масата на несъстоятелността:

 • обременяване на имуществото на обявената в несъстоятелност страна с ипотека, залог, особен залог или морска ипотека, ако обявената в несъстоятелност страна не е личен длъжник на обезпечения кредитор и обременяването е установено в срок до 12 месеца преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност, а на обявената в несъстоятелност страна не е предоставена престация във връзка с това обременяване;
 • обременяване на имуществото на обявената в несъстоятелност страна с ипотека, залог, особен залог или морска ипотека, ако обременяването на собствеността е установено в замяна на престация на стойност, която е несъразмерно ниска в сравнение със стойността на установеното обезпечение;
 • горепосочените тежести, независимо от стойността на престацията, ако обезпечават задълженията на лицата, посочени в член 128 от Закона за несъстоятелността (лица, които са близки или свързани с обявената в несъстоятелност страна), освен ако другата страна не докаже, че интересът на кредиторите не е увреден;
 • договорните санкции, предвидени за неизпълнението или неточното изпълнение на задължение, ако задължението е било в голяма степен изпълнено от обявената в несъстоятелност страна или ако договорната санкция е очевидно прекомерна.

Правни действия, извършени от обявената в несъстоятелност страна, които са във вреда на кредиторите по въпроси, които не са обхванати от Закона за несъстоятелността, се уреждат mutatis mutandis от разпоредбите на Гражданския кодекс относно защитата на кредитора срещу изпадане в неплатежоспособност на длъжника.

В производството по преструктуриране в съответствие с член 129 от Закона за преструктурирането, за да не бъдат нищожни следните действия, за тях се изисква съгласието на комитета на кредиторите:

 • обременяване на елементи от масата на предпазния конкордат или масата на оздравяването с ипотека, залог, особен залог или морска ипотека с цел обезпечаване на вземане, което не е предмет на предпазен конкордат;
 • прехвърляне на собственост върху вещ или право с цел обезпечаване на вземане, което не е предмет на предпазен конкордат;
 • обременяване на елементи от масата на предпазния конкордат или масата на оздравяване с други права;
 • сключване на договори за кредити или заеми;
 • сключване на договор за лизинг за предприятието на длъжника или за организирана част от него, или друг подобен договор;

(Когато са извършени със съгласието на комитета на кредиторите, посочените по-горе действия не могат да се считат за недействителни по отношение на масата на несъстоятелността.)

 • продажба от страна на длъжника на недвижимо имущество или друго имущество на стойност над 500 000 PLN.

Разпоредбите на договор, по който длъжникът е страна, които възпрепятстват или затрудняват постигането на целта на ускореното производство за предпазен конкордат, са недействителни, що се отнася до масата на предпазния конкордат (член 248, член 273, член 297 от Закона за преструктурирането).

В производството за оздравяване правните действия на длъжника, посредством които той се разпорежда със своето имущество, са недействителни по отношение на масата на оздравяване, в случай че стойността на престацията, предоставена от длъжника, е значително по-висока от стойността на престацията, предоставена на длъжника или запазена за длъжника, или за трета страна, и които са извършени в срок до 12 месеца преди подаването на искане за образуване на производство за оздравяване. Това правило се прилага mutatis mutandis по отношение на съдебно споразумение, разрешение за приемане на вземане и отказ от вземане.

Учредените в период от 12 месеца преди да бъде подадено искане за образуване на производство за оздравяване обезпечения също са недействителни по отношение на масата за оздравяване, ако не са учредени в пряка връзка с получаването от длъжника на престация или ако в деня на учредяването им възлизат на повече от половината от стойността на обезпечената престация, получена от длъжника, заедно с акцесорните вземания, посочени в документа, служещ като основание за учредяване на обезпеченията, учредени в период от 12 месеца преди подаването на искане за образуване на производство за оздравяване (член 304 от Закона за преструктурирането).

В производството за оздравяване съдията по несъстоятелността, действащ служебно или по искане на синдика, обявява конкретна част от възнаграждението, предоставено в период преди обявяването в несъстоятелност, който не е по-дълъг от три месеца преди подаването на искането за образуване на производство за оздравяване, за недействителна по отношение на масата за оздравяване, ако възнаграждението за работа, извършена от представителя на длъжника или служител, изпълняващ управленски задачи в предприятието, или възнаграждението на лице, предоставящо услуги, свързани с управлението на или надзора върху предприятието на длъжника, посочени в трудов договор, договор за услуги или решение на управителния орган на длъжника, който е сключен или което е прието преди образуването на производство за оздравяване, е очевидно по-високо от средното възнаграждение за този вид работа или услуги и не е обосновано от обема на работата дори ако това възнаграждение вече е било изплатено.

Съдията по несъстоятелността може да обяви възнаграждението на посочените по-горе лица, което се предоставя в периода след образуването на производството за оздравяване, за изцяло или частично недействително по отношение на масата за оздравяване, ако то не е обосновано от обема на работата, тъй като управлението е поето от администратора (член 305 от Закона за преструктурирането).

Администраторът може да инициира образуването на производство по обявяване на действия за недействителни и други производства, в които вземане се основава на недействителност на действие.

Обявяването за недействително на дадено действие е недопустимо след изтичането на една година от образуването на производство за оздравяване, а тази недопустимост може да настъпи дори по-рано в определени случаи, предвидени в Гражданския кодекс. Срокът не се прилага, ако искането за обявяване на дадено действие за недействително е подадено под формата на възражение.

Правни действия, извършени от обявената в несъстоятелност страна във вреда на кредиторите по въпроси, които не са обхванати от обсъдените по-горе разпоредби, могат да бъдат оспорени по подходящ начин съгласно разпоредбите на Гражданския кодекс относно защитата на кредитора срещу изпадане в неплатежоспособност на длъжника (членове 306—308 от Закона за преструктурирането).

Последна актуализация: 16/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.