Platební neschopnost

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Proti komu lze zahájit insolvenční řízení?

Osobní bankrot (ptóchevsi): Usnesení o osobním bankrotu (diátagma ptóchevsis) jsou vynášena pouze vůči insolventním fyzickým osobám.

Likvidace (ekkathárisi): usnesení o likvidaci (diátagma ekkathárisis) jsou vynášena vůči právnickým osobám. To platí i pro řízení o dobrovolné likvidaci (ekoúsia ekkathárisi), a to pod soudním dohledem, nebo bez něho.

2 Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvenčního řízení?

Osobní bankrot: právní ustanovení o osobním bankrotu jsou obsažena v zákoně o oddlužení (kap. 5, perí Ptóchevsis Nómos), který byl v průběhu posledních dvou let podstatně změněn, aby lépe odrážel změnu ekonomických a společenských skutečností.

Řízení je zahájeno buď na žádost věřitele, nebo samého dlužníka u dluhů vyšších než 15 000 EUR, přičemž se předpokládá, že stav platební neschopnosti je zjevný a že dlužník se nacházel osobně na Kypru, měl své obvyklé bydliště na Kypru, vyvíjel činnost na Kypru nebo byl členem podniku či družstva, které vyvíjelo činnost na Kypru.

Dlužník je ve zjevném stavu platební neschopnosti (práxi ptóchevsis) mimo jiné v případě, že:

a) je ve prospěch věřitele vynesen pravomocný rozsudek na určitou částku a dlužník nezaplatí;

b) dlužník prohlásí, že není schopen platit své dluhy;

c) podá návrh na rozhodnutí o osobním bankrotu;

d) má se za to, že osobní splátkový kalendář, na kterém se podílel, selhal, nebo skončil podle ustanovení zákona o insolvenci fyzických osob (perí Aferengyótitas Fysikón Prosópon Nómos).

Likvidace společností: likvidace je řízení, jemuž se společnost podrobí buď z důvodu své neschopnosti splácet své dluhy, nebo na základě zvláštního usnesení společností o svém zrušení tím, že zpeněží svá aktiva a uhradí veškeré své dluhy nebo jejich část. Likvidaci může soud nařídit, pokud společnost není schopná splácet své dluhy. Dlužná částka musí být vyšší ne 5 000 EUR. Návrh na likvidaci je předložen soudu věřitelem nebo akcionáři.

Dobrovolné likvidace:

Dobrovolná likvidace existuje v těchto formách:

 • dobrovolná likvidace věřiteli (ekoúsia ekkathárisi apó pistotés): toto řízení je mimosoudní likvidací a koná se v případě, že společnost je insolventní a správní rada společnosti rozhodne o její likvidaci. Dobrovolná likvidace věřiteli začíná svoláním valné hromady věřitelů, v rámci níž je schváleno zvláštní usnesení valné hromady společnosti, jež požaduje její dobrovolnou likvidaci,
 • dobrovolná likvidace společníky (ekoúsia ekkathárisi apó méli): zde se jedná také o mimosoudní řízení zahájené zvláštním usnesením valné hromady akcionářů v případě, že je společnost solventní,
 • dobrovolná likvidace pod dohledem soudu(ekoúsia ekkathárisi ypó tin epopteía tou Dikastiríou): jedná se o případ dobrovolné likvidace, kdy společnost schválila usnesení o dobrovolné likvidaci a kdy soud může vydat usnesení za účelem pokračování likvidace pod jeho dohledem.

3 Jaký majetek tvoří majetkovou podstatu? Jak se nakládá s majetkem, který dlužník nabyl nebo na něj přešel po zahájení insolvenčního řízení?

Osobní bankrot: majetková podstata se skládá z veškerého majetku, který, pokud je nějaký, náleží úpadci, jenž jej měl v držení v době zahájení úpadkového řízení, nebo jej případně nabyl či mu připadl před finančním ozdravením, a to s výjimkou složek majetku, které jsou nezbytné pro obživu jeho a jeho rodiny.

Majetek nabytý po zahájení úpadkového řízení a před oddlužení či zrušením úpadku je zahrnut do majetkové podstaty.

Likvidace: majetková podstata se skládá z veškerého majetku, který patřil společnosti přede dnem vydání usnesení o likvidaci nebo přede dnem vydání zvláštního usnesení o dobrovolné likvidaci.

4 Jaké pravomoci má dlužník a jaké insolvenční správce?

Osobní bankrot: v rámci usnesení o osobním bankrotu je jmenován správce podstaty majetku úpadce. V pozdější fázi může být jmenován správcem každý oprávněný insolvenční správce. Úkolem správce je prodat majetek úpadce a rozdělit výtěžek z prodeje jeho věřitelům. Jakmile správce podstaty nebo kterýkoli insolvenční správce, převezmou funkci správce majetku, ponechává si úpadce vlastnictví veškerého vlastněného majetku, ale tento majetek bude celý spravován správcem ode dne zahájení úpadkového řízení.

Likvidace: pokud věřitelé nejmenují likvidátora, pak je v rámci usnesení o likvidaci jmenován likvidátorem správce podstaty na základě své funkce, ledaže by byl na žádost správce podstaty zaslanou soudu či na základě rozhodnutí valné hromady věřitelů a společníků v tomto smyslu jmenován likvidátorem kvalifikovaný insolvenční správce. Úkolem likvidátora je zpeněžit majetek společnosti během její likvidace a rozdělit výtěžek z tohoto majetku mezi její věřitele a společníky. Jakmile se správce podstaty nebo kterýkoli insolvenční správce ujme funkce likvidátora majetku právnické osoby v likvidaci, ponechá si společnost vlastnictví veškerého vlastněného majetku. Ode dne zahájení řízení o likvidaci je však tento majetek spravován likvidátorem za účelem zpeněžení.

Dobrovolné likvidace: v případě dobrovolné likvidace ukončuje společnost svou činnost ode dne zahájení řízení o likvidaci s výjimkou těch činností, které jsou nutné k dosažení výtěžku. Úkolem likvidátora je zpeněžit majetek společnosti v likvidaci a rozdělit výtěžek z tohoto majetku mezi její věřitele a společníky.

 • Dobrovolná likvidace věřiteli: během svých příslušných valných hromad určí věřitelé a společnost insolvenčního správce, kterého si přejí jmenovat likvidátorem společnosti, nicméně v případě neshody mezi výše zmíněnými valnými hromadami je jmenován insolvenční správce určený věřiteli.
 • Dobrovolná likvidace společníky: rozhodnutím valné hromady jmenuje společnost likvidátorem kvalifikovaného insolvenčního správce, který bude odpovědný za likvidaci věcí a rozdělení aktiv společnosti. Jmenování likvidátora ukončí veškeré pravomoci členů správní rady s výjimkou těch, jejichž pokračování schválí společnost na valné hromadě nebo likvidátor.
 • Dobrovolná likvidace pod dohledem soudu: po vynesení usnesení o likvidaci pod dohledem, může soud tímto či jiným, pozdějším usnesením jmenovat dalšího likvidátora. Likvidátor jmenovaný soudem má tytéž pravomoci, podléhá týmž povinnostem a nachází se ve stejné situaci jako likvidátoři jmenovaní zvláštním usnesením nebo rozhodnutím věřitelů, jak je uvedeno výše.

5 Za jakých podmínek lze uplatnit započtení pohledávek?

Osobní bankrot: právní podmínky ohledně navržení započtení pohledávek zahrnují existenci vzájemných úvěrů, vzájemných dluhů nebo jiných vzájemných transakcí mezi úpadcem a kteroukoli jinou osobou před usnesením o osobním bankrotu, ledaže by druhá osoba měla povědomí o zjevném stavu platební neschopnosti úpadce ke dni udělení úvěru.

6 Jaké účinky má insolvenční řízení na probíhající smlouvy, jichž je dlužník smluvní stranou?

Osobní bankrot: právní smlouvy, v nichž je úpadce smluvní stranou, zůstávají platné a úpadce zůstává osobně odpovědný za dodržení jejich podmínek.

Likvidace: právní smlouvy, v nichž je společnost v likvidaci smluvní stranou, zůstávají platné. Je tomu tak stejně u právních smluv společností, které jsou předmětem dobrovolné likvidace.

7 Jaké účinky má insolvenční řízení na řízení zahájená jednotlivými věřiteli (s výjimkou probíhajících soudních řízení)?

Osobní bankrot: řízení eventuálně zahájená proti úpadci po usnesení o osobním bankrotu vyžadují ke svému pokračování povolení soudu.

Likvidace: řízení eventuálně zahájená proti společnosti v likvidaci po usnesení o likvidaci vyžadují ke svému pokračování povolení soudu.

8 Jaké účinky má insolvenční řízení na pokračování soudních řízení, které probíhají v okamžiku zahájení insolvenčního řízení?

Osobní bankrot: probíhající řízení proti úpadci normálně pokračují, aniž by vyžadovala povolení soudu.

Likvidace: probíhající řízení proti společnosti v likvidaci vyžadují ke svému pokračování usnesení soudu. V důsledku toho přísluší správci podstaty nebo likvidátorovi, aby je napříště vedl.

9 Jaké jsou hlavní rysy účasti věřitelů na insolvenčním řízení?

Osobní bankrot: aby se věřitel mohl účastnit řízení o osobním bankrotu, bude muset vyplnit formuláře pro přezkum pohledávky (epalíthevsi chréous) a poskytnout veškeré důkazy. Následně správce podstaty nebo insolvenční správce jednající ve funkci správce rozhodnou, zda je pohledávka přihlášena, nebo ji odmítnou. Následně je vyplacen věřitelům výtěžek v pořadí stanoveném ustanoveními kapitoly 5 zákona o úpadku. Jakmile byly jejich pohledávky přihlášeny, mohou se věřitelé účastnit schůzí svolaných správcem podstaty nebo insolvenčním správcem, jenž je likvidátorem společnosti.

Likvidace: aby se věřitel mohl účastnit řízení o likvidaci, musí vyplnit formuláře pro přihlášení pohledávky a poskytnout veškeré důkazy. Výše uvedené platí s výjimkou, že rozdělení výtěžku probíhá podle ustanovení kapitoly 113 zákona o společnostech (perí Etaireión Nómos, Chap. 113).

Stejné platí pro řízení o dobrovolné likvidaci, a zejména pro řízení o dobrovolné likvidaci zahájená věřiteli, kdy se věřitelé účastní bezprostředně od zahájení řízení, neboť jsou vyzváni, aby navrhli likvidátora dle svého výběru.

10 Jakým způsobem může insolvenční správce používat majetek v majetkové podstatě nebo s ním nakládat?

Osobní bankrot: Správce má pravomoc a/nebo možnost prodat nemovitý majetek tak, jak považuje za vhodné v souladu se zájmem řízení. Následně je rozdělen mezi věřitele výtěžek v  pořadí stanoveném ustanoveními kapitoly 5 zákona o úpadku. Pokud je majetek zatížen hypotékou, je nezbytné usnesení soudu.

Likvidace: Likvidátor společnosti v likvidaci může prodat nemovitost společnosti tak, jak považuje za vhodné v souladu se zájmem řízení. Následně je mezi věřitele rozdělena dividenda v pořadí stanoveném ustanoveními kapitoly 113 zákona o společnostech. Pokud je majetek zatížen hypotékou, je nezbytné usnesení soudu. Stejné platí pro dobrovolné likvidace.

11 Jaké pohledávky mají být přihlášeny za majetkovou podstatou dlužníka a jak se nakládá s pohledávkami, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení?

Osobní bankrot: je-li vydáno usnesení o osobním bankrotu, mohou věřitelé přihlásit pohledávky, které vznikly vzniklé do dne vydání usnesení, a pokud jde o pevně stanovené pohledávky. Pohledávky vzniklé po usnesení o osobním bankrotu nespadají do působnosti řízení a věřitelé se budou muset obrátit na samého úpadce.

Likvidace: je-li vydáno usnesení o likvidaci nebo je přijato zvláštní usnesení o dobrovolné likvidaci společnosti, mohou věřitelé přihlásit pohledávky vzniklé do dne vydání usnesení o likvidace nebo přijetí usnesení o dobrovolné likvidaci, pokud jde o pevně stanovené pohledávky. Pohledávky vzniklé po usnesení o likvidaci nespadají do působnosti řízení o likvidaci a věřitelé se budou muset obrátit proti odpovědným osobám společnosti v likvidaci.

12 Jaká pravidla platí pro přihlašování, přezkum a uznávání pohledávek?

Osobní bankrot: pokud je vydáno usnesení o osobním bankrotu, má každý věřitel 35 dnů od zveřejnění usnesení, aby přihlásil písemně správci podstaty či správci svou pohledávku. Pohledávka musí být doložena, musí zde být uvedena jména všech ručitelů a uvedeno, zda je pohledávka zajištěna. Správce podstaty nebo správce má 10 dnů, aby písemně schválil nebo zamítl přihlášení pohledávky pro účely vyplacení výtěžku. Věřitel nebo ručitel nespokojený s rozhodnutím správce podstaty nebo správce má 21 dnů na to, aby se obrátil na soud.

Likvidace: pokud je vydáno usnesení o likvidaci, má každý věřitel 35 dnů od zveřejnění usnesení, přihlásil písemně správci podstaty či správci svou pohledávku. Pohledávka musí být doložena, musí zde být uvedena jména všech ručitelů a uvedeno, zda je pohledávka zajištěna. Správce podstaty nebo správce má 10 dnů, aby písemně schválil nebo zamítl přihlášení pohledávky pro účely vyplacení výtěžku. Věřitel nebo ručitel nespokojený s rozhodnutím správce podstaty nebo likvidátora má 21 dnů na to, aby se obrátil na soud. Stejné platí pro dobrovolné likvidace.

13 Jaká pravidla platí pro rozdělování výtěžku? Jaké je pořadí pohledávek a práv věřitelů?

Osobní bankrot: pro rozdělování výtěžku se pohledávky rozdělí rovným a poměrným způsobem podle kategorie (pravidlo pari passu), ledaže majetek postačuje k tomu, aby se zaplatilo všem věřitelům v plné výši. Pořadí pohledávek:

 • skutečné náklady a odměna správce,
 • nároky správce podstaty,
 • náklady věřitele navrhovatele,
 • přednostní pohledávky,
 • nezajištěné pohledávky.

Likvidace: pro rozdělování výtěžku se pohledávky rozdělí rovným a poměrným způsobem podle kategorie (pravidlo pari passu), ledaže majetek postačuje k tomu, aby se zaplatilo všem věřitelům v plné výši. Pořadí pohledávek je:

 • skutečné náklady a odměna likvidátora,
 • nároky správce podstaty nebo likvidátora,
 • náklady věřitele navrhovatele,
 • přednostní pohledávky,
 • držitelé obligací s variabilní sazbou,
 • nezajištěné pohledávky.

14 Jaké jsou podmínky pro skončení insolvenčního řízení a jeho účinky (zejména vyrovnáním)?

Osobní bankrot: úpadce může předložit písemně správci podstaty či správci návrh dohody o vyrovnání se svými věřiteli (symvivasmós). Následně je svolána schůze věřitelů, v rámci níž pro přijetí návrhu musí hlasovat tříčtvrteční (3/4) většina, a to podle počtu i podle hodnoty, z celkového počtu věřitelů, jejichž pohledávky byly přihlášeny. Pokud je návrh přijat věřiteli, úpadce, správce podstaty nebo správce předloží soudu žádost o schválení návrhu. Schválení soudem zavazuje všechny věřitele, jejichž pohledávky byly přihlášeny. Jakmile jsou podmínky dohody o vyrovnání splněny, má se za to, že přihlášené pohledávky byly v plné výši uhrazeny.

Úplné skončení řízení o osobním bankrotu nastává zrušením usnesení o osobním bankrotu.

Likvidace: úplné skončení řízení o likvidaci nastává při konečném zrušení společnosti a/nebo zrušení usnesení o likvidaci.

Při dobrovolných likvidacích nastává ukončení řízení a konečné zrušení společnosti v likvidaci tři měsíce poté, co byla správci podstaty předána konečná účetní závěrka společnosti, která je připravena po ukončení, či případně zpeněžení a rozdělení majetku společnosti v likvidaci.

Má-li však kdokoliv oprávněný zájem znovu obnovit společnost, která byla zrušena dobrovolnou likvidací či usnesením soudu, může tak učinit do dvou let po zrušení prostřednictvím žádosti zaslané soudu.

15 Jaká práva mají věřitelé po skončení insolvenčního řízení?

Osobní bankrot: v případě zrušení usnesení o osobním bankrotu, se kterým souhlasili věřitelé, jimž nebylo v plné výši zaplaceno, ponechávají si tito věřitelé právo domáhat se dlužných částek po zrušení usnesení o osobním bankrotu.

Likvidace: v případě zrušení usnesení o likvidaci, se kterým souhlasili věřitelé, jimž nebylo v plné výši zaplaceno, ponechávají si tito věřitelé právo domáhat se dlužných částek po zrušení usnesení o likvidaci.

Má-li však kdokoliv oprávněný zájem znovu obnovit společnost, která byla zrušena dobrovolnou likvidací či usnesením soudu, může tak učinit do dvou let po zrušení prostřednictvím žádosti zaslané soudu.

16 Kdo ponese náklady vzniklé v insolvenčním řízení?

Osobní bankrot: náklady za usnesení o osobním bankrotu nese věřitel, který předkládá návrh na jeho prohlášení. Náklady placené správci podstaty činí 500 EUR. Náklady vzniklé v průběhu řízení o osobním bankrotu jdou za majetkovou podstatou.

Likvidace: náklady za usnesení o likvidaci nese věřitel, který předkládá návrh na prohlášení likvidace. Náklady placené správci podstaty činí 500 EUR. Náklady vzniklé v průběhu řízení o úpadku, při zpeněžení a rozdělení majetku společnosti jdou za majetkovou podstatou.

Náklady na uložení a registraci dokumentů u správce podstaty, které se týkají řízení o dobrovolné likvidaci, činí celkem přibližně 440 EUR. Náklady vzniklé v průběhu řízení o úpadku, při zpeněžení a rozdělení majetku společnosti jdou za majetkovou podstatou.

17 Jaká pravidla platí pro neplatnost, odporovatelnost nebo neúčinnost právních jednání poškozujících společný zájem věřitelů?

Osobní bankrot: některá ustanovení vztahující se na řízení o osobním bankrotu umožňují správci, aby se obrátil na soud a domáhal se vrácení majetku ve prospěch věřitelů. Hlavní ustanovení jsou tato:

A. Podvodný převod (dólia metavívasi):

Má-li správce nebo likvidátor k dispozici důkazy prokazující, že majetek společnosti nebo fyzických osob byl převeden bez protiplnění nebo za cenu výrazně nižší, než je jeho skutečná hodnota, může se obrátit na soud, aby soud převod nebo podvodný úkon zrušil.

Toto ustanovení je použitelné, pokud byl převod proveden: a) ve třech letech předcházejících úpadku, nedošlo-li k převodu v dobré víře a výměnou za přiměřené protiplnění; b) v deseti letech předcházejících úpadku, nebyla-li fyzická osoba schopná v době převodu splatit všechny své dluhy bez pomoci tohoto majetku. U společnosti v likvidaci musí být úkon, aby byl považován za podvodný, spáchán v šesti měsících předcházejících zahájení likvidace, jímž je den podání návrhu na likvidaci.

B. Podvodné zvýhodnění:

Má-li správce nebo likvidátor důkazy, které prokazují, že věřitel byl zvýhodněn, může se obrátit na soud, aby soud zrušil dané přednostní zacházení.

Likvidace: některá ustanovení vztahující se na řízení o likvidaci bankrotu umožňují likvidátorovi, aby se obrátil na soud a domáhal se vrácení majetku ve prospěch věřitelů. Hlavní ustanovení jsou tato:

A. Podvodný převod:

Pokud má správce nebo likvidátor k dispozici důkazy prokazující, že majetek společnosti nebo fyzických osob byl převeden bez protiplnění nebo za cenu výrazně nižší, než je jeho skutečná hodnota, může se obrátit na soud, aby soud převod nebo podvodný úkon zrušil.

Toto ustanovení je použitelné, pokud byl převod proveden: a) ve třech letech předcházejících úpadku, nedošlo-li k převodu v dobré víře a výměnou za přiměřené protiplnění; b) v deseti letech předcházejících úpadku, nebyla-li fyzická osoba schopná v době převodu splatit všechny své dluhy bez pomoci tohoto majetku. U společnosti v likvidaci musí být úkon, aby byl považován za podvodný, spáchán v šesti měsících předcházejících zahájení likvidace, jímž je den podání návrhu na likvidaci.

B. Podvodné zvýhodnění:

Pokud má správce nebo likvidátor důkazy, které prokazují, že věřitel byl zvýhodněn, může se obrátit na soud, aby soud zrušil dané přednostní zacházení.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.