Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Insolvens og konkursbehandling

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

Enhver person, der udøver handels- eller håndværksvirksomhed, enhver landbruger, enhver anden fysisk person, der udøver selvstændig virksomhed, herunder et liberalt erhverv omfattet af en retsforskrift eller bekendtgørelse eller med en beskyttet titel, og enhver privatretlig juridisk person kan gøres til genstand for beskyttelsesforanstaltninger (procédure de sauvegarde), rekonstruktion (procédure de redressement judiciaire) eller likvidation (procédure de liquidation judiciaire).

En selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af "auto-entrepreneur"-ordningen (eneindehaver med begrænset ansvar), kan drage fordel af, at der indledes en insolvensbehandling.

Der kan kun indledes beskyttelsesforanstaltninger mod en erhvervsaktiv person. I forbindelse med rekonstruktion eller likvidation kan den pågældende person allerede have indstillet sin virksomhed på det tidspunkt, hvor sagen indledes.

Privatretlige juridiske enheder, der kan gøres til genstand for insolvensbehandling, omfatter erhvervsvirksomheder, civilretlige virksomheder, økonomiske interessegrupper, foreninger, fagforeninger, faglige sammenslutninger, brancheorganisationer og samarbejdsudvalg.

Privatretlige sammenslutninger uden status som juridisk person, såsom joint ventures eller virksomheder under stiftelse, kan ikke komme under insolvensbehandling.

Alle offentligretlige juridiske personer er ligeledes udelukket.

Fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger:

En skyldner kan gøre brug af fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger (procédure de sauvegarde accélérée) eller fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger (procédure sauvegarde financière accélérée), hvis vedkommendes regnskaber er blevet revideret eller udarbejdet af en revisor, og hvis den pågældende har mere end 20 ansatte eller en omsætning på over 3 mio. EUR, ekskl. skatter og afgifter, eller en samlet balancesum på over 1,5 mio. EUR. De fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger er også en mulighed for skyldnere, som har udarbejdet et konsolideret regnskab.

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

Der træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis skyldner oplever uoverstigelige økonomiske vanskeligheder, men endnu ikke er trådt i betalingsstandsning.

Der træffes rekonstruktionsforanstaltninger, hvis skyldner er ude af stand til at opfylde sine aktuelle forpligtelser med sine disponible midler og er trådt i betalingsstandsning.

Rekonstruktion har til formål at videreføre virksomhedens aktiviteter, undgå fyringer og afvikle gælden. Virksomhedslederen skal anmode om indledning af en sådan procedure senest 45 dage efter betalingsstandsningen.

En likvidation indledes, når virksomheden er trådt i betalingsstandsning, og rekonstruktion tydeligvis ikke er mulig.

Kun skyldner har mulighed for at anmode om indledning af beskyttelsesforanstaltninger.

Derimod kan ikke bare skyldner, men også kreditor eller anklagemyndigheden anmode om indledning af rekonstruktion eller likvidation, på betingelse af at der ikke er en forligsprocedure (procedure forud for insolvensbehandlingen) i gang.

Afgørelsen om indledning af insolvensbehandlingen træder i kraft kl. 00.00 på afsigelsesdatoen.

Afgørelsen om indledning af sagen meddeles skyldner inden otte dage efter afgørelsesdatoen og meddeles insolvensbehandlerne og anklagemyndighedens kontor, herunder i eventuelle andre medlemsstater, hvor skyldner har forretningssted.

Afgørelsen har øjeblikkelig virkning for samtlige parter.

Senest 15 dage efter datoen for domsafsigelsen indføres afgørelsen om indledning af insolvenssagen i handels- og selskabsregistret, erhvervsregistret eller i et særligt register, der føres ved tribunal de grande instance's (retten i første instans) justitskontor.

Et uddrag af afgørelsen indsættes i Bodacc (Frankrigs officielle tidende for civile og erhvervsmæssige meddelelser) og i et register over bekendtgørelser på det sted, hvor skyldner har sit hjemsted eller sin forretningsadresse.

Fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger

Der findes også fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger.

Fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger kan indledes på anmodning af en skyldner, der er part i en forligsprocedure og godtgør, at han har udarbejdet et udkast til en plan for at sikre virksomhedens fortsatte eksistens.

Den omstændighed, at skyldner har standset sine betalinger, udgør ikke en hindring for indledning af fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger, forudsat at denne situation ikke forelå mere end 45 dage før anmodningen om at indlede forligsproceduren.

De fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger kan indledes på samme betingelser som de fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger, når det af skyldners regnskaber fremgår, at hans gæld muliggør vedtagelse af en plan blandt medlemmerne af kreditinstitutudvalget alene.

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

Insolvensbehandlingen dækker alle skyldners aktiver.

Hvis skyldner er en juridisk person, inddrages alene dennes aktiver.

Hvis skyldner er selvstændig erhvervsdrivende, inddrages hans personlige formue også.

For en selvstændig erhvervsdrivende, der udøver handels-, industri-, håndværks- eller landbrugsvirksomhed eller et liberalt erhverv, er vedkommendes hovedbopæl dog ved lov fritaget for erhvervsdrivende kreditorers udlæg.

Andre bebyggede og ubebyggede grunde, der ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, kan blive omfattet af en erklæring om fritagelse for udlæg. Denne erklæring, som skal bekræftes af en notar og offentliggøres, har kun retsvirkning over for erhvervsdrivende kreditorer, hvis krav opstår efter offentliggørelsen.

Skyldners hovedbopæls fritagelse for erhvervsdrivende kreditorers udlæg opfylder et mål om beskyttelse af skyldneren og hans familie.

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

Skyldners fortabelse af retten til at råde over sine aktiver

Beskyttelse og rekonstruktion

Såfremt der indledes beskyttelsesforanstaltninger eller rekonstruktion, fratages skyldner ikke rådigheden over sin virksomhed og fortsætter med at lede den.

I forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger kan retten beskikke en administrator (administrateur judiciaire) til at føre tilsyn med eller bistå skyldner med dennes ledelse af virksomheden i overensstemmelse med det mandat, retten har formuleret i afgørelsen. I visse tilfælde (virksomhed med mindst 20 ansatte og en omsætning på mindst 3 mio. EUR, ekskl. skatter og afgifter) er denne beskikkelse obligatorisk.

I forbindelse med rekonstruktion kan retten på samme måde beskikke en rekonstruktør (administrateur judiciaire) til at bistå skyldner med dennes ledelse af virksomheden eller varetage den helt eller delvis i stedet for skyldner. Denne beskikkelse er obligatorisk i de samme tilfælde som for beskyttelsesforanstaltningerne.

Likvidation

I tilfælde af likvidation fratages skyldner retten til at forvalte eller disponere over sine aktiver. Likvidator (liquidateur) udøver skyldners rettigheder og udfører handlinger i relation til skyldners virksomhed. Likvidator varetager således forvaltningen af skyldners aktiver.

Insolvensbehandlere

Insolvensbehandlere er beskikkede repræsentanter, der er underlagt tilsyn af anklagemyndigheden og udøver lovregulerede erhverv.

Disse specialiserede liberale erhvervsdrivende skal være opført på nationale lister og opfylde strenge krav til egnethed og moral.

Personer, som ikke er opført på disse lister, men har særlig erfaring eller særlige kvalifikationer med hensyn til sagen, kan også udpeges.

Insolvensbehandlere udpeges af retten, når foranstaltningerne indledes.

Insolvensbehandlere kan pådrage sig civilretligt og strafferetligt erstatningsansvar efter de almindelige retsregler.

Insolvensbehandlernes honorar fastsættes af retten ved dekret efter en fastlagt skala og pålægges skyldner.

Insolvensbehandlernes og skyldnerens beføjelser

Beskikket administrator eller rekonstruktør

Principielt beskikker den domstol, der indleder beskyttelses- eller rekonstruktionsforanstaltninger, en administrator eller rekonstruktør, som kan foreslås af den skyldner, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne, eller af anklagemyndigheden.

Denne beskikkelse er ikke obligatorisk, hvis skyldner har under 20 ansatte, og hvis hans omsætning er på under 3 mio. EUR, ekskl. skatter og afgifter.

I tilfælde af fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger er det altid obligatorisk at beskikke en administrator.

I forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger fratages skyldner ikke råderetten og kan fortsat forvalte og disponere over sine aktiver, medmindre retten bestemmer andet.

Hvis der beskikkes en administrator, fører denne tilsyn med eller bistår skyldner i dennes ledelse af virksomheden i overensstemmelse med det mandat, retten har formuleret.

I forbindelse med rekonstruktion bistår den beskikkede rekonstruktør skyldner med dennes ledelse af virksomheden eller varetager den selv helt eller delvist i stedet for skyldner.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør skal træffe eller få skyldner til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte virksomhedens rettigheder mod dens skyldnere og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde dens produktionskapacitet.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør har fået specifikke beføjelser, f.eks. til at forvalte skyldners bankkonti, når denne har forbud mod at udstede checks, til at kræve videreførelse af igangværende kontrakter og til at gennemføre nødvendige afskedigelser.

Beskikket kreditorrepræsentant

Det er obligatorisk for retten at beskikke en kreditorrepræsentant (mandataire judiciaire) ved en kollektiv bobehandling.

Han har til opgave er at repræsentere kreditorerne og deres kollektive interesser.

Han opstiller en liste over anmeldte fordringer, herunder løntilgodehavender, med forslag til godkendelse, afvisning eller henvisning til den kompetente ret og sender listen videre til den sagkyndige dommer.

Likvidator

I afgørelsen om likvidation udpeger retten en likvidator.

Likvidator skal gennemgå fordringerne og realisere skyldners aktiver for at fyldestgøre kreditorerne.

Han foretager afskedigelser og kan vælge at videreføre igangværende kontrakter.

Han repræsenterer skyldneren, der har fået frataget ledelsen af sin virksomhed, og udøver således de fleste af dennes rettigheder vedrørende formuen under likvidationen. Derimod kan han ikke udøve skyldnerens ikke-økonomiske rettigheder.

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

Modregning er en måde, hvorpå gensidige forpligtelser kan afvikles op til det laveste beløb.

Modregning kan kun benyttes mellem to personer med lige store gensidige fordringer og gæld.

Ved modregning opnås således en tovejsbetaling af gensidige fordringer.

I princippet må skyldner ikke betale en fordring, der er opstået før afgørelsen om indledning af beskyttelsesforanstaltninger eller rekonstruktion.

Forbuddet mod at betale tidligere fordringer ophæves dog for betaling af dermed forbundne fordringer ved modregning. Gensidige fordringer af samme art, der er opstået ved eller som følge af opfyldelse eller manglende opfyldelse af den samme kontrakt eller en række kontrakter, anses for at være forbundne.

Hvis der er opstået en fordring, der er forbundet med den tidligere fordring efter afgørelsen om indledning af sagen, er det muligt at betale den ved modregning i den tidligere fordring, forudsat at denne er blevet anmeldt.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

Procedure for videreførelse af igangværende kontrakter

Indledningen af insolvensbehandlingen sætter ikke spørgsmålstegn ved eksisterende kontrakter mellem skyldneren og hans partnere (leverandører, kunder), der er i gang på dagen for indledningen af sagen.

En igangværende kontrakt er en eksisterende kontrakt, som er under gennemførelse ved indledningen af proceduren, en kontrakt med vedvarende eller periodiske ydelser, der ikke er ophørt på denne dato, eller en kontrakt med omgående ydelse, som endnu ikke er erlagt, men allerede er indgået.

De særlige bestemmelser vedrørende igangværende kontrakter finder ikke anvendelse på ansættelseskontrakter.

Beskyttelse- og rekonstruktionsforanstaltninger

Kontrakten bliver som udgangspunkt videreført automatisk.

Medkontrahenten skal således opfylde sine forpligtelser på trods af skyldners manglende opfyldelse af sine forpligtelser forud for indledningsafgørelsen.

Han vil få betaling ved forfald for de varer og tjenesteydelser, der er leveret efter indledningsafgørelsen.

Den beskikkede administrator/rekontruktør alene har på grundlag af grundlæggende retsprincipper (ordre public) mulighed for at kræve videreførelse af kontrakten, forudsat at han betaler de varer eller tjenesteydelser, han får leveret.

Er der ikke beskikket en administrator eller rekonstruktør, har skyldner mulighed for at kræve opfyldelse af igangværende kontrakter efter aftale med den kreditorrepræsentant, retten har beskikket.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør har også mulighed for at ophæve en kontrakt, der skal opfyldes eller betales over tid, når han konstaterer, at der ikke er tilstrækkelige midler til at opfylde skyldnerens forpligtelser.

Medkontrahenten kan opfordre den beskikkede administrator eller rekonstruktør (eller skyldneren, hvis der ikke er beskikket en administrator) til at tage stilling til, hvad der skal ske med kontrakten fremover.

Den igangværende kontrakt ophæves automatisk, hvis den beskikkede administrator eller rekonstruktør (eller skyldner) ikke har svaret på denne opfordring ved udløbet af fristen på en måned.

Det samme gælder, hvis medkontrahenten ikke betaler og ikke accepterer at videreføre kontrakten.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør (eller skyldner i mangel heraf) kan også anmode den sagkyndige dommer om at afsige kendelse om ophævelse af den igangværende kontrakt, hvis det er nødvendigt for at beskytte eller rekonstruere skyldner, og på betingelse af at det ikke i urimelig grad er til skade for medkontrahentens interesser.

Likvidation

På samme måde som ved beskyttelsesforanstaltninger og rekonstruktion opretholdes alle igangværende kontrakter i princippet. Medkontrahenten skal således opfylde sine forpligtelser på trods af skyldners manglende opfyldelse af sine forpligtelser forud for indledningsafgørelsen.

Han vil få betaling ved forfald for de varer og tjenesteydelser, der er leveret efter indledningsafgørelsen.

Likvidator alene har mulighed for at kræve opfyldelse af igangværende kontrakter ved at levere de varer og tjenesteydelser, som er lovet skyldner.

Medkontrahenten kan opfordre likvidator til at tage stilling til, hvad der skal ske med kontrakten fremover.

Kontrakten ophæves automatisk, hvis likvidator efter udløbet af en frist på en måned ikke har svaret på denne opfordring. Det samme gælder, hvis skyldners opfyldelse vedrører betaling af en sum penge på den dag, hvor medkontrahenten underrettes om likvidators afgørelse om ikke at fortsætte kontrakten, samt i tilfælde af manglende betaling, når medkontrahenten ikke accepterer at videreføre kontraktforholdet.

Hvis ydelsen er noget andet end betaling af en sum penge, kan likvidator også anmode den sagkyndige dommer om at afsige kendelse om ophævelse af kontrakten, såfremt det er nødvendigt af hensyn til likvidationen og ikke i væsentligt omfang skader medkontrahentens interesser.

Overdragelse af igangværende kontrakter

Hvis der i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger, rekonstruktion eller likvidation foranstaltes en hel eller delvis overdragelse af virksomheden, kan retten fastsætte, hvilke kontrakter vedrørende leasing, leje eller levering af varer eller tjenesteydelser der er nødvendige for at opretholde de aktiviteter, der vil blive overdraget.

En medkontrahent, hvis kontrakt ikke er omfattet af en sådan overdragelse, kan anmode den sagkyndige dommer om at afsige kendelse om ophævelse af kontrakten, hvis den beskikkede administrator eller rekonstruktør eller skyldner i disses fravær eller likvidator ikke har anmodet om videreførelsen heraf.

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for individualforfølgende kreditorer (bortset fra verserende retssager)?

I tilfælde af insolvensbehandling er kreditorerne forpligtede til udelukkende at gøre deres rettigheder gældende over for skyldner som en del af insolvensbehandlingen og kan ikke individuelt kræve betaling fra skyldner.

Afgørelsen om afslutning af den retslige likvidation på grund af utilstrækkelige aktiver fører ikke til, at kreditorerne genvinder retten til at anlægge individuelle søgsmål mod skyldner.

Der er dog visse undtagelser til denne regel:

 • for søgsmål vedrørende aktiver, som er erhvervet ved arv, der er opstået under likvidationen
 • hvis kravet har sin oprindelse i en lovovertrædelse, hvor det er fastslået, at skyldner er skyldig, eller hvis det vedrører kreditors personlige rettigheder
 • hvor kravet har sin oprindelse i svigagtig praksis til skade for sociale sikringsorganer. Kravets svigagtige oprindelse er enten konstateret ved dom eller en sanktion pålagt af en social myndighed.

Kreditorerne genvinder også deres ret til at anlægge individuelle søgsmål i følgende tilfælde:

 • skyldner er blevet erklæret personlig konkurs
 • skyldner er blevet kendt skyldig i svigagtig konkurs
 • skyldner har med hensyn til et af sine aktiver eller en juridisk person, som han ledede, været omfattet af en tidligere likvidation, som blev afsluttet på grund af utilstrækkelige aktiver mindre end fem år før indledningen af den insolvensbehandling, han nu er genstand for, og skyldner har i løbet af de fem år forud for denne dato fået eftergivet gæld
 • behandlingen blev indledt som territorial insolvensbehandling i henhold til artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs.

I tilfælde af svig i forbindelse med en eller flere kreditorer giver retten desuden enhver kreditor ret til at genoptage individuel retsforfølgning af skyldner. Retten træffer afgørelse efter afslutning af sagen, når den har hørt eller behørigt indkaldt skyldner, likvidator og de tilsynsførende. Den kan efterfølgende træffe afgørelse på anmodning af enhver interessent på de samme betingelser.

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

Afgørelsen om indledning af insolvensbehandling afbryder sagsanlæg eller forbyder, at der anlægges sag mod skyldner i et forsøg på at opnå betaling af en sum penge eller annullere en kontrakt på grund af manglende betaling af skyldige beløb.

Fuldbyrdelsesprocedurer og sikrende retsmidler suspenderes også.

En sag anlagt af kreditorer før indledningen af den kollektive bobehandling afbrydes eller suspenderes.

Alle tidligere kreditorer berøres derfor, uanset om de er sikret.

Afbrydelse af og forbud mod sagsanlæg gælder for alle insolvensbehandlinger.

Igangværende sager bliver afbrudt, indtil den retsforfølgende kreditor har anmeldt sin fordring.

De genoptages herefter automatisk, men kun med det formål at bekræfte fordringen og fastsætte dens størrelse, idet der ikke afsiges dom over skyldner.

Andre retssager og fuldbyrdelsesprocedurer mod skyldner end ovennævnte fortsættes i observationsperioden efter inddragelse af den beskikkede kreditorrepræsentant og den beskikkede administrator eller rekonstruktør, når denne har til opgave at bistå eller repræsentere skyldner, eller efter genoptagelse af sagen på initiativ af den beskikkede kreditorrepræsentant eller den beskikkede administrator/rekonstruktør.

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

Beskyttelse og rekonstruktion

Med henblik på at vedtage beskyttelsesplanen høres kreditorerne om betalingsfrister eller eftergivelse af gæld.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør (eller skyldner i disses fravær) fremsender forslagene til den beskikkede kreditorrepræsentant.

Den beskikkede kreditorrepræsentant tager imod aftalerne individuelt eller kollektivt fra de kreditorer, der har anmeldt fordringer.

Den beskikkede kreditorrepræsentant er ikke forpligtet til at rådføre sig med de kreditorer, hvis betalingsbetingelser ikke ændres af planudkastet, eller som vil få fuld betaling kontant, så snart planen er vedtaget, eller fordringerne er godkendt.

Kreditorudvalg

Når skyldner har over 150 ansatte og en omsætning på mere end 20 mio. EUR, nedsættes der et kreditorudvalg, som tager stilling til et udkast til en plan for afvikling af gælden. Retten kan ligeledes beslutte at anvende disse bestemmelser under disse grænser.

Kreditorudvalg har til formål at samle forskellige kategorier af kreditorer til særskilte møder med henblik på at forelægge dem forslag til drøftelse, som de skal træffe beslutning om kollektivt, dvs. at kreditorer i mindretal vil skulle bøje sig for flertallets beslutning.

Der findes et kreditinstitutudvalg bestående af finansieringsselskaber og kreditinstitutter eller lignende og et leverandørudvalg bestående af de vigtigste leverandører af varer eller tjenesteydelser. Hvis der er obligationsejere, indkaldes alle kreditorer, som ejer obligationer udstedt i Frankrig eller i udlandet, til en generalforsamling for at drøfte udkastet til den plan, der blev vedtaget af kreditorudvalget.

Den beskikkede administrator eller rekonstruktør skal høre kreditorudvalgene om planudkastet og stemme for en plan, før retten kan træffe sin afgørelse.

Hvis der findes kreditorudvalg, kan enhver kreditor, som er medlem af et udvalg, fremsætte alternative forslag til det planudkast, skyldner har fremsat.

Planudkastet kan således komme fra skyldner (i givet fald med bistand fra den beskikkede administrator) eller, i tilfælde af rekonstruktion, fra rekonstruktøren med bistand fra skyldner, men kan også være resultatet af et initiativ fra kreditorerne i disse udvalg. Den plan, udvalgene har vedtaget, og – hvis den foreligger særskilt – den plan, som støttes af skyldneren eller rekonstruktøren, kan herefter forelægges retten samtidig.

Fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger

Når der indledes fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger, er det obligatorisk at nedsætte kreditorudvalg – kreditinstitutudvalg og leverandørudvalg – og, hvis det er aktuelt, afholde en generalforsamling for obligationsejere.

De kreditorer, der ikke er medlemmer af udvalg, høres ligeledes individuelt.

Fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger

Såfremt der indledes fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger, er det kun obligatorisk at nedsætte et kreditinstitutudvalg og, hvis det er aktuelt, afholde en generalforsamling for obligationsejere.

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

Skyldners aktiver kan realiseres i forbindelse med den samlede eller delvise overdragelse af virksomheden eller i forbindelse med afgrænsede overdragelser. Disse transaktioner følger forskellige ordninger.

Overdragelsen af virksomheden foranstaltes af retten, ikke af insolvensbehandleren.

Der kan kun ske en delvis overdragelse af virksomheden i forbindelse med en beskyttelsesforanstaltning. Den er hel eller delvis i forbindelse med rekonstruktion og likvidation.

I så fald træffer retten afgørelse om fastsættelse af fristen for, hvornår overtagelsestilbuddene skal være den beskikkede kreditorrepræsentant, likvidatoren eller, i givet fald, den beskikkede administrator eller rekonstruktør i hænde. Tilbuddene skal være skriftlige og indeholde en række obligatoriske oplysninger.

Afgrænsede overdragelser af aktiver følger andre regler.

I løbet af beskyttelses- og rekonstruktionsperioden kan skyldner, eftersom han ikke fratages rådigheden over sin virksomhed, fortsætte med at disponere over sine aktiver alene med forbehold af den beskikkede administrators eller rekonstruktørs opgaver.

Hvis overdragelsen, der medfører realisering af aktiverne, ikke indgår i virksomhedens daglige ledelse, skal han på forhånd indhente den sagkyndige dommers tilladelse.

Under beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen genvinder skyldner alle beføjelser i forhold til sine aktiver.

Ved likvidation skal likvidator indhente den sagkyndige dommers tilladelse til at foretage afhændelser af aktiver.

Salget af fast ejendom finder sted efter den retslige bortauktioneringsprocedure. Den sagkyndige dommer ansætter prisen og de væsentlige betingelser for salget. Den sagkyndige dommer kan også tillade forhandlet auktion til den pris, han har fastsat. Endelig kan han tillade underhåndssalg til priser og på betingelser, som han fastsætter.

Likvidator fordeler derefter salgsprovenuet i overensstemmelse med kreditorernes rang.

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

Alle fordringer, der er opstået inden afgørelsen om indledning af sagen, skal anmeldes uanset disses art og karakter: kommercielle, civile, forvaltningsmæssige (statskassen, socialforsikringsinstitutioner) eller strafferetlige (bøde). Det er uden betydning, om fordringen er simpel eller privilegeret, er forfalden eller har en betalingsfrist, er sikker eller betinget. Arbejdstagere berøres ikke af disse bestemmelser.

Fordringer, der opstår lovligt efter afgørelsen om indledning af sagen med henblik på gennemførelse af sagen eller til gengæld for varer eller tjenester, der leveres til skyldner med henblik på dennes erhvervsaktivitet, betales på forfaldsdatoen.

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

Alle kreditorer, hvis fordring er opstået forud for afgørelsen om indledning af sagen, skal anmelde deres fordringer til den beskikkede kreditorrepræsentant i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger eller rekonstruktion eller til likvidator i tilfælde af likvidation.

Anmeldelsesfristen er to måneder fra bekendtgørelsen af afgørelsen om indledning af insolvensbehandlingen.

Skyldner kan også selv anmelde en fordring fra en af sine kreditorer på samme betingelser.

Anmeldelsen vedrører også visse fordringer, som er opstået efter afgørelsen om indledning af sagen, dvs. dem, der ikke har den fortrinsret til betaling, der gælder for fordringer til gavn for virksomheden eller fordringer i forbindelse med formelle krav. I forbindelse med den anmeldte fordring angives det samlede beløb, som er og endnu ikke er forfaldet, forfaldsdatoerne, fortrinsrettens eller den eksisterende sikkerheds art samt reglerne for beregning af renter.

Der stilles ingen særlige formkrav til anmeldelse af en fordring. Anmeldelsen skal i sig selv og entydigt udtrykke kreditors vilje til at kræve betaling af sin fordring, figurere på oversigten over fordringer og deltage i sagen.

Efter at have modtaget skyldners bemærkninger udarbejder den beskikkede kreditorrepræsentant oversigten over de anmeldte krav med sine forslag til godkendelse, afslag eller henvisning til den kompetente domstol.

Denne oversigt fremsendes til den sagkyndige dommer og meddeles den beskikkede administrator eller rekonstruktør.

Før den sagkyndige dommer godkender eller afslår en fordring, kontrollerer dommeren dens eksistens, størrelse og art i forhold til den dokumentation, som afsenderen af anmeldelsen har fremlagt, og i givet fald dokumentation fra personer, som høres, og fra den beskikkede kreditorrepræsentant.

Kreditorer, der ikke har anmeldt deres fordringer inden for fristerne, udelukkes og kan derfor ikke deltage i fordelingen eller kræve udbytte i tilfælde af vedtagelse af en plan eller realisering af skyldners aktiver, medmindre de kan få den sagkyndige dommer til at ophæve udelukkelsen.

Ophæves udelukkelsen, kan de deltage i de fordelinger, som finder sted efter deres anmodning.

Fremskyndede beskyttelsesforanstaltninger og fremskyndede finansielle beskyttelsesforanstaltninger

Skyldner opstiller en oversigt over de fordringer, der skal anmeldes, fra hver enkelt kreditor, som har deltaget i forligsproceduren. Oversigten godkendes af skyldners revisor og indleveres til rettens justitskontor.

Den beskikkede kreditorrepræsentant sender hver enkelt kreditor det uddrag af oversigten, der vedrører den pågældendes fordring.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

En privilegeret kreditor har en garanti, der sikrer ham fortrinsret til betaling før skyldners andre almindelige, såkaldt simple kreditorer i tilfælde af, at der indledes kollektiv bobehandling mod skyldner.

En kreditor kan således have privilegeret status:

 • fordi han er i besiddelse af en garanti stillet af skyldner eller opnået i kraft af en domstolsafgørelse, eller
 • fordi han ifølge loven har privilegeret status.

Privilegerede kreditorer har ikke alle samme status. Når flere privilegerede kreditorer er i konkurrence med hinanden, betales de i en rækkefølge, der er fastsat ved lov, men dog stadig inden de simple kreditorer (uden sikkerhed).

De simple kreditorer betales ud af skyldners resterende aktiver efter betaling af de privilegerede kreditorer. Fordelingen foretages forholdsmæssigt.

Prioriteringsrækkefølge

Beskyttelse og rekonstruktion

Fordelingen af provenuet fra salg af fast ejendom mellem kreditorer foretages i nedenstående rækkefølge:

 1. "superprivilegerede" fordringer vedrørende løn: betaling af vederlag for de sidste 60 dages arbejde forud for afgørelsen om indledning af sagen
 2. sagsomkostninger, der er opstået lovligt efter afgørelsen om indledning af sagen med henblik på gennemførelse af sagen: omkostninger i forbindelse med sikring og realisering af aktiverne og fordeling af provenuet mellem kreditorerne (udgifter til oversigt og annoncering, aflønning af beskikkede kreditorrepræsentanter osv.)
 3. fordringer, som er garanteret af en fortrinsret i forbindelse med forlig: tilgodeser kreditorer, som tilfører en ny kontant kapitalindsprøjtning eller leverer nye varer eller tjenesteydelser med henblik på at sikre en videreførelse af virksomheden og dens overlevelse
 4. fortrinsret for fordringer opstået efter afgørelsen om indledning af sagen: fordringer, der opstår med henblik på at gennemføre sagen eller midlertidigt opretholde virksomheden eller fordringer, der opstår til gengæld for varer eller tjenesteydelser, som leveres til skyldner under opretholdelsen af virksomheden eller for at opfylde en igangværende kontrakt, der opretholdes af likvidator, eller fordringer, som opstår i forbindelse med daglige behov hos skyldner i dennes egenskab af fysisk person
 5. fordringer, der er garanteret af den generelle fortrinsret for ansatte: betaling af løn for seks måneders arbejde forud for afgørelsen om indledning af sagen
 6. fordringer garanteret af en særlig fortrinsret eller i form af pant
 7. simple fordringer.

Realisering af provenuet fra salg af løsøre mellem kreditorer foretages i nedenstående rækkefølge:

 1. fordringer garanteret af en særlig sikkerhed i løsøre med tilbageholdelsesret
 2. "superprivilegerede" fordringer vedrørende løn: betaling af vederlag for de sidste 60 dages arbejde forud for afgørelsen om indledning af sagen
 3. sagsomkostninger, der er opstået lovligt efter afgørelsen om indledning af sagen med henblik på gennemførelse af sagen: omkostninger i forbindelse med sikring og realisering af aktiverne og fordeling af provenuet mellem kreditorerne (udgifter til oversigt og annoncering, aflønning af beskikkede kreditorrepræsentanter osv.)
 4. fordringer, som er garanteret af en fortrinsret i forbindelse med forlig: tilgodeser kreditorer, som tilfører en ny kontant kapitalindsprøjtning eller leverer nye varer eller tjenesteydelser med henblik på at sikre en videreførelse af virksomheden og dens overlevelse
 5. fortrinsret for fordringer opstået efter afgørelsen om indledning af sagen: fordringer, der opstår med henblik på at gennemføre sagen eller midlertidigt opretholde virksomheden eller fordringer, der opstår til gengæld for varer eller tjenesteydelser, som leveres til skyldner under opretholdelsen af virksomheden eller for at opfylde en igangværende kontrakt, der opretholdes af likvidator, eller fordringer, som opstår i forbindelse med daglige behov hos skyldner i dennes egenskab af fysisk person
 6. fortrinsret for statskassen
 7. fordringer garanteret ved særlig sikkerhed i løsøre uden tilbageholdelsesret
 8. fordringer garanteret af andre former for generel sikkerhed i løsøre
 9. simple fordringer.

Likvidation

Realisering af provenuet fra salg af fast ejendom mellem kreditorer foretages i nedenstående rækkefølge:

 1. "superprivilegerede" løntilgodehavender: betaling af vederlag for de sidste 60 dages arbejde forud for afgørelsen om indledning af sagen
 2. sagsomkostninger, der er opstået lovligt efter afgørelsen om indledning af sagen med henblik på gennemførelse af sagen: udgifter til oversigt og annoncering, aflønning af beskikkede kreditorrepræsentanter
 3. fordringer, som er garanteret af en fortrinsret i forbindelse med forlig: tilgodeser kreditorer, som tilfører en ny kontant kapitalindsprøjtning eller leverer nye varer eller tjenesteydelser med henblik på at sikre en videreførelse af virksomheden og dens overlevelse
 4. fordringer garanteret af særlig sikkerhed i fast ejendom
 5. fortrinsret for fordringer opstået efter afgørelsen om indledning af sagen: fordringer, der opstår med henblik på at gennemføre sagen eller midlertidigt opretholde virksomheden eller fordringer, der opstår til gengæld for varer eller tjenesteydelser, som leveres til skyldner under opretholdelsen af virksomheden eller for at opfylde en igangværende kontrakt, der opretholdes af likvidator, eller fordringer, som opstår i forbindelse med daglige behov hos skyldner i dennes egenskab af fysisk person
 6. simple fordringer.

Realisering af provenuet fra salg af løsøre mellem kreditorer foretages i nedenstående rækkefølge:

 1. fordringer garanteret af særlig sikkerhed i løsøre med tilbageholdelsesret
 2. "superprivilegerede" løntilgodehavender: betaling af vederlag for de sidste 60 dages arbejde forud for afgørelsen om indledning af sagen
 3. sagsomkostninger, der er opstået lovligt efter afgørelsen om indledning af sagen med henblik på gennemførelse af sagen: udgifter til oversigt og annoncering, aflønning af beskikkede kreditorrepræsentanter
 4. fordringer garanteret af en fortrinsret i forbindelse med forlig
 5. fortrinsret for fordringer opstået efter afgørelsen om indledning af sagen: fordringer, der opstår med henblik på at gennemføre sagen eller midlertidigt opretholde virksomheden eller fordringer, der opstår til gengæld for varer eller tjenesteydelser, som leveres til skyldner under opretholdelsen af virksomheden eller for at opfylde en igangværende kontrakt, der opretholdes af likvidator, eller fordringer, som opstår i forbindelse med daglige behov hos skyldner i dennes egenskab af fysisk person
 6. fordringer garanteret af en panteret i løsøre, maskiner eller udstyr
 7. fortrinsret for statskassen
 8. fordringer garanteret ved særlig sikkerhed i løsøre uden tilbageholdelsesret
 9. andre fortrinsrettigheder vedrørende løsøre (artikel 2331 i den civile lovbog (Code civil)) og generel fortrinsret for lønninger
 10. simple fordringer.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

Beskyttelse og rekonstruktion

Beskyttelse og rekonstruktion blev indført med henblik på, ved hjælp af en plan, at redde virksomheden, opretholde virksomhedens aktiviteter, undgå fyringer og afvikle gælden. En beskyttelses- eller rekonstruktionsplan kan kun vedtages, hvis disse betingelser er opfyldt.

Skyldner, i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger, rekonstruktøren, hvis der er tale om rekonstruktion, eller en kreditor, hvis der er nedsat et kreditorudvalg, udarbejder et udkast til en plan, hvis der er en realistisk mulighed for at redde virksomheden. Den består af tre dele:

 • en økonomisk og finansiel del, som fastlægger mulighederne for at få virksomheden på ret køl på grundlag af driftsmuligheder og -metoder, markedsforhold og tilgængelige finansielle ressourcer
 • fastlæggelse af vilkår og betingelser for afvikling af gæld samt af de eventuelle garantier, virksomhedslederen skal stille for at sikre dens gennemførelse
 • en social del med angivelse af og begrundelse for omfanget af og udsigterne for medarbejderne og de sociale vilkår, der påtænkes med henblik på videreførelse af virksomheden. Såfremt udkastet omfatter afskedigelser af økonomiske grunde, skal planen indeholde en gennemgang af de foranstaltninger, der allerede er truffet, og de aktiviteter der skal iværksættes for at fremme omskoling af og godtgørelse til medarbejdere, hvis job er truet.

I planen anføres alle de forpligtelser, som er indgået af de personer, der er ansvarlige for dens gennemførelse, og som er nødvendige for virksomhedens genoprettelse.

Retten træffer herefter afgørelse om det planudkast, den har fået forelagt af skyldner eller en kreditor.

Rettens godkendelse af en beskyttelses- eller rekonstruktionsplan eller en salgsplan er en retslig afgørelse. Planen har også et kontraktligt aspekt, hvis der er nedsat et kreditorudvalg.

Planens varighed må ikke overstige 10 år eller 15 år for landbrugere.

Retten beskikker en administrator, rekonstruktør eller kreditorrepræsentant til at føre tilsyn med gennemførelsen af planen i hele dens varighed.

En vedtagelse af planen afslutter observationsperioden. Skyldner genvinder kontrollen over sine aktiver og kan igen lede sin virksomhed med forbehold for de foranstaltninger, som retten har pålagt ham i planen.

Skyldner skal overholde alle aspekter af de bestemmelser, der er indeholdt i planen.

Hvis han undlader dette eller ikke opfylder sine forpligtelser eller træder i betalingsstandsning under gennemførelsen af beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen, risikerer skyldner, at planen annulleres, og sagen genoptages.

Ændring til likvidation

Der kan træffes afgørelse om likvidation i løbet af eller ved afslutningen af observationsperioden, som indledes med afgørelsen om beskyttelsesforanstaltninger eller rekonstruktion.

Retten skal afsige dom om likvidation, så snart det viser sig umuligt at videreføre virksomheden, eller når der ikke kan vedtages en salgsplan i forbindelse med rekonstruktionen.

Ophør af skyldners forpligtelser, når denne er en fysisk person under likvidation

Skyldner mister rådigheden over sine aktiver fra den dag, der afsiges ??konkursdekret, og indtil likvidationen er afsluttet. På det tidspunkt generhverver skyldner sine rettigheder og kan igen anlægge søgsmål.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

Afslutning af gennemførelsen af beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen betyder ikke, at kreditorer, som ikke havde anmeldt deres fordring, kan anlægge sag mod skyldner.

Det er udtrykkeligt bestemt, at individuelle søgsmål kun undtagelsesvis kan genoptages, i tilfælde af at en likvidation afsluttes på grund af utilstrækkelige aktiver.

Tidspunkt, hvor insolvensbehandlingen anses for at være afsluttet

Observationsperioden er perioden fra datoen for afgørelsen om indledning af sagen til datoen for afgørelsen om godkendelse af beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen eller for afsigelsen af ??konkursdekret.

Under beskyttelses- og rekonstruktionsforanstaltningerne fortsætter virksomhedens aktiviteter i observationsperioden, og i princippet er skyldner med visse begrænsninger fortsat leder af virksomheden.

Hvis der er en realistisk mulighed for at få virksomheden på ret køl, vil observationsperioden blive afsluttet med en beskyttelses- eller rekonstruktionsplan.

Vedtagelsen af en beskyttelses- eller rekonstruktionsplan gør det muligt for skyldner at genvinde kontrollen over virksomheden, selv om det ikke afslutter sagen.

Sagen afsluttes, når den beskikkede administrator eller rekonstruktør og kreditorrepræsentanten har fremlagt den endelige rapport om deres arbejde og har fået den godkendt af den sagkyndige dommer. Retsformanden afsiger herefter en kendelse til afslutning af sagen. Dette er en retslig forvaltningsforanstaltning uden appelmulighed.

Juridisk set er foranstaltningerne derfor afsluttet, når kendelsen til afslutning af dem er afsagt.

Virkningerne af foranstaltningerne slutter dog ikke med denne kendelse, da beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen stadig er i gang.

Skyldner skal overholde alle aspekter af de bestemmelser, der er indeholdt i planen.

Hvis han undlader dette eller ikke opfylder sine forpligtelser eller træder i betalingsstandsning under gennemførelsen af beskyttelses- eller rekonstruktionsplanen, risikerer skyldner, at planen annulleres, og sagen genoptages.

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

Omkostninger og udgifter i forbindelse med sagen skal betales af den virksomhed, der er genstand for insolvensbehandlingen.

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

Når retten indleder en rekonstruktions- eller likvidationsbehandling, anses datoen for skyldners betalingsstandsning i princippet for at være den dato, hvor der træffes afgørelse om indledning af sagen.

Retten kan dog beslutte, at betalingsstandsningen har fundet sted på et tidspunkt op til 18 måneder inden datoen for indledning af insolvensbehandlingen.

Perioden fra datoen for betalingsstandsningen til datoen for indledningen af rekonstruktions- eller likvidationssagen omtales i så fald som "mellemperioden".

Visse handlinger, der udføres af skyldner i løbet af mellemperioden og ser ud til at være svigagtige, ophæves.

Søgsmål med henblik på at få ophævet retshandler, der udføres i løbet af mellemperioden, henhører under den domstols enekompetence, for hvilken sagen er indbragt.

Søgsmålet kan kun anlægges af den beskikkede administrator eller rekonstruktør, den beskikkede kreditorrepræsentant, likvidator og anklagemyndigheden.

Kreditorerne kan anlægge sag individuelt eller kollektivt via den beskikkede repræsentant med henblik på annullation af skyldners retshandler.

Retshandlen er ugyldig i forhold til alle og ophæves med tilbagevirkende kraft.

Der findes 12 tilfælde af obligatorisk ugyldighed vedrørende ulovlige retshandler: :

 • enhver gratis overdragelse af ejerskab til løsøre eller fast ejendom
 • enhver gensidigt bebyrdende aftale, hvor skyldners forpligtelser langt overgår den anden parts
 • enhver betaling, uanset ved hvilken metode den foretages, af gæld, der ikke er forfalden på betalingsdatoen
 • betaling af forfalden gæld på anden måde end ved kontanter, veksler, bankoverførsler, overdragelsesdokumenter eller enhver anden almindeligt anerkendt form for betaling i forretningsforhold
 • enhver deponering af pengebeløb foretaget efter håndpantsætning af et aktiv, såfremt der ikke foreligger en endelig retsafgørelse
 • enhver viljesbestemt pantsætning, lovbestemt pantsætning og ægtefællers lovbestemte pantsætning samt enhver tilbageholdelsesret eller håndpant udtaget i skyldners aktiver for tidligere stiftet gæld
 • enhver retssikrende foranstaltning, medmindre registreringen eller udlægskendelsen eksisterede før betalingsstandsningen
 • enhver tilladelse til og udnyttelse af optioner fra virksomhedens ansatte
 • enhver overførsel af varer eller overdragelse af rettigheder til en trust, medmindre denne overførsel eller overdragelse fandt sted som garanti for en gæld, der blev stiftet samtidig
 • enhver ændring af en forvaltningsaftale, som berører rettigheder eller aktiver, der allerede er overført til en trust til sikring af gæld stiftet før denne ændring
 • hvis skyldner har status af "auto-entrepreneur" (eneindehaver med begrænset ansvar), enhver tildeling eller ændring af tildelingen af et aktiv mod betaling af indkomst, som ikke kan henføres til erhvervsaktiviteten, og som medfører en forringelse af de aktiver, der er omfattet af sagen, til fordel for et andet aktiv tilhørende den pågældende eneindehaver
 • en notarielt bekræftet erklæring om fritagelse for udlæg fremsat af skyldner.

Disse retshandler skal annulleres af retten, uanset om parterne handlede i god eller ond tro.

Retten kan også annullere retshandler om gratis overdragelse af ejendomsret til løsøre eller fast ejendom og erklæringen om fritagelse for udlæg foretaget i de seks måneder, som er gået forud for datoen for betalingsstandsningsen. Disse tilfælde er omfattet af fakultativ ophævelse.

Sidste opdatering: 08/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.