Insolvens og konkursbehandling

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

Der kan indledes insolvensbehandling af juridiske personer og fysiske personer.

Der kan indledes konkursbehandling, udenretslig konkursbehandling og rekonstruktionsbehandling af juridiske personer.

Der kan indledes konkursbehandling eller udenretslig konkursbehandling af enhver form for juridisk person, bortset fra budgetorganer, politiske partier, fagforeninger og religiøse samfund og foreninger.

Når der indledes konkursbehandling eller udenretslig konkursbehandling, sælges den juridiske persons aktiver, salgsprovenuet anvendes til fyldestgørelse af kreditorer, og den juridiske person likvideres som følge af konkursen.

Der kan indledes rekonstruktionsbehandling af enhver form for juridisk person, bortset fra budgetorganer, politiske partier, fagforeninger, religiøse samfund og foreninger, kreditinstitutter, betalingsorganer, udstedere af elektroniske penge, forsikrings- og genforsikringsselskaber, administrationsselskaber, investeringsselskaber og værdipapirhandlere, som er underlagt offentlig ret. Formålet med rekonstruktionsbehandlingen er at gøre det muligt for juridiske personer i økonomiske vanskeligheder at blive solvente på ny, fastholde og udvikle deres aktiviteter, betale deres gæld, undgå konkurs og fortsætte deres forretningsaktiviteter. Den pågældende retlige enheds forpligtelser under rekonstruktionen er således fordelt over en periode på fire år på grundlag af en rekonstruktionsplan, der skal godkendes af den juridiske enheds medlemmer og kreditorer. Planens gennemførelsesperiode kan forlænges med yderligere et år. Der kan ikke indledes udenretslig rekonstruktionsbehandling.

En fysisk person kan indgive konkursbegæring mod en anden fysisk person, herunder landbrugere og selvstændige. Fysiske personer kan ikke gøres til genstand for udenretslig konkursbehandling.

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

Der kan indledes konkursbehandling af en juridisk person, når retten har konkluderet, at mindst et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Selskabet er insolvent.
 • Selskabets lønudbetalinger til de ansatte og de dermed forbundne sociale bidrag er forsinkede.
 • Selskabet kan eller vil ikke kunne opfylde sine forpligtelser.

Et selskab anses for være insolvent, hvis det ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser (betaler ikke sin gæld, udfører ikke arbejde, der skal betales på forhånd osv.), og selskabets forfaldne forpligtelser (gæld, forsinket arbejde osv.) udgør mere end halvdelen af aktivernes bogførte værdi.

Der kan også indledes udenretslig konkursbehandling af en juridisk person, forudsat at der ikke verserer retssager vedrørende ejendomskrav mod selskabet, og at der ikke er iværksat inddrivelsesforanstaltninger over for selskabet på grundlag af eksigible dokumenter udstedt af domstole eller andre myndigheder. I forbindelse med udenretslig konkursbehandling behandles de spørgsmål, der henhører under rettens kompetence, på kreditormødet.

Der kan indledes rekonstruktionsbehandling af en juridisk person:

 • der ikke har bragt sine aktiviteter til ophør
 • der endnu ikke eller allerede er gået konkurs
 • der har eksisteret i mindst tre år, inden begæringen om rekonstruktion blev indgivet til retten
 • hvis der er gået mindst fem år siden:

a) rettens afgørelse om afslutning af rekonstruktionssagen

b) retskendelsen om afslutning af rekonstruktionen, fordi alle kreditorer har trukket deres fordringer tilbage, eller fordi selskabet under rekonstruktion har fyldestgjort alle kreditorer før den i rekonstruktionsplanen fastsatte frist.

Der kan indledes konkursbehandling af en fysisk person, der er insolvent og handler i god tro. En fysisk person kan erklæres insolvent, hvis vedkommende ikke er i stand til at betale forfalden gæld svarende til mere end 25 gange den månedlige mindsteløn som fastsat af Litauens regering.

Det vurderes, om en fysisk person er i god tro, ved at vurdere, om vedkommende har givet fuldstændige og nøjagtige oplysninger, og om vedkommende på tidspunktet for insolvensens indtræden har handlet i god tro, dvs. om vedkommende i løbet af de sidste tre år forud for konkursen har opfyldt kriterierne om forsigtighed og omhu og ikke bevidst har givet mulighed for akkumulering af udestående fordringer.

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

Alle aktiverne i et selskab, som er under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, uanset deres art (løsøre eller fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, ejendomsrettigheder osv.) eller beliggenhed, indgår i selskabets formue. De aktiver og indtægter, som selskabet har erhvervet under konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen, indgår også i selskabets formue og anvendes til dækning af udestående fordringer. I forbindelse med konkurs er udestående fordringers rangorden fastsat ved lov. I forbindelse med rekonstruktion er rangordenen fastsat i rekonstruktionsplanen. I forbindelse med konkursbehandling realiseres hele konkursboet, og provenuet anvendes til dækning af konkursomkostningerne og udestående fordringer. I forbindelse med rekonstruktion er det derimod kun de aktiver, der er angivet i rekonstruktionsplanen, som realiseres.

Der anvendes en særlig procedure for indtægter fra det konkursramte selskabs forretningsaktiviteter, idet disse indtægter anvendes til at dække de respektive driftsomkostninger. Alle betalinger vedrørende forretningsaktiviteter føres på selskabets særlige konto for forretningsaktiviteter (selskabets forretningskonto), som ikke kan anvendes til betalinger til andre kreditorer.

Hvis en fysisk person går konkurs, medtages alle den fysiske persons aktiver, uanset art (løsøre eller fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, ejendomsrettigheder osv.) eller beliggenhed, i opgørelsen. Kontanter, som den fysiske person er i besiddelse af, medtages dog ikke i opgørelsen, hvis de ikke overstiger den månedlige mindsteløn. Provenuet fra salget af alle personens aktiver (med de nedenfor anførte undtagelser) anvendes til fyldestgørelse af kreditorer.

I forbindelse med konkursbehandling af fysiske personer har den konkursramte ret til at bruge en bestemt andel af sin indtægt til at dække sine basale behov. Dette beløb fastsættes af retten, når konkursbehandlingen indledes, under hensyntagen til den konkursramtes behov og behovene hos de personer, over for hvem vedkommende har forsørgerpligt. Så snart retten har godkendt den fysiske persons plan for genopretning af solvensen, fastsættes det beløb, som vedkommende har til rådighed, i planen.

Den fysiske persons eneste bolig, der er nødvendig for at dække den fysiske persons behov og/eller behovene hos de personer, over for hvem vedkommende har forsørgerpligt, samt ethvert aktiv, der er nødvendigt for, at vedkommende kan udøve selvstændig virksomhed og/eller en landbrugsaktivitet, har også en særlig status. En konkursramt fysisk person kan også bevare sin rettighed til den pågældende ejendom, selv om der er pant i ejendommen, forudsat at det er aftalt med pantekreditoren og ikke krænker de andre kreditorers rettigheder.

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

I forbindelse med et selskabs konkursbehandling overtager den udpegede kurator ledelsen af selskabet, afhænder aktiverne, forestår salget af aktiverne og anvender salgsprovenuet til fyldestgørelse af kreditorer og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at likvidere selskabet. I forbindelse med et selskabs konkurs er kuratorens vigtigste opgaver:

 • at repræsentere selskabet og varetage selskabets og alle kreditorernes interesser
 • at overtage ledelsen af det konkursramte selskab og forvalte konkursboet
 • at opsige selskabets kontrakter, som ikke længere vil blive gennemført (herunder kontrakter med medlemmer af ledelsesorganer og ansatte)
 • at anmode om midler fra garantifonden til bilæggelse af tvister med kreditorer/ansatte
 • at indgå nødvendige tidsbegrænsede ansættelses- eller tjenesteydelseskontrakter under konkursbehandlingen, hvis det er relevant
 • at kontrollere de fordringer, som kreditorerne har anmeldt, og forelægge listen for retten til godkendelse
 • at føre tilsyn med det konkursramte selskabs forretningsaktiviteter
 • at kontrollere de transaktioner, som selskabet har indgået i de sidste tre år inden indledningen af konkursbehandlingen
 • at anlægge sag for at anfægte selskabets transaktioner, hvis de er i strid med selskabets operationelle mål og kan have bidraget til selskabets manglende evne til at betale sine kreditorer
 • at anmode retten om at erklære forsætlig konkurs, hvis det er berettiget
 • at indkalde til kreditormøder
 • at udarbejde aktivitetsrapporter og forelægge disse på kreditormødet
 • at fremlægge selskabets årsregnskaber og delårsregnskaber
 • at gennemføre afgørelser, der træffes af retten og på kreditormøder
 • at tilvejebringe oplysninger om konkursbehandlingen
 • at forestå salget af det konkursramte selskabs aktiver
 • at anvende de midler, der er opnået under konkursbehandlingen, til at betale gæld til kreditorer
 • at gennemføre alle nødvendige foranstaltninger til likvidation og afregistrering af selskabet.

I forbindelse med rekonstruktion af et selskab deltager den udpegede rekonstruktør som uafhængig professionel konsulent i kontrollen af rekonstruktionsbehandlingen. Rekonstruktørens vigtigste opgaver er:

 • at bidrage til udarbejdelsen og gennemgangen af selskabets rekonstruktionsplan og tage skridt til at sikre, at rekonstruktionsplanen udarbejdes, godkendes og gennemføres inden for den af retten fastsatte frist
 • at udarbejde skriftlige konklusioner om gennemførligheden af udkastet til rekonstruktionsplan
 • at overvåge aktiviteterne i ledelsesorganerne i selskabet under rekonstruktion, i det omfang de er knyttet til gennemførelsen af rekonstruktionsplanen, underrette medlemmerne af selskabets ledelsesorganer om de mangler, der er konstateret i deres aktiviteter, og fastsætte en frist for afhjælpning heraf og anmode retten om at opløse selskabets ledelsesorganer
 • at indkalde til møder mellem selskabets medlemmer, ejere, repræsentanter for det organ, der udøver de rettigheder og forpligtelser, som tilfalder ejeren af et statsligt eller kommunalt foretagende, og deltage i disse møder uden stemmeret
 • at oplyse om rekonstruktionsbehandlingen og informere retten om status for rekonstruktionsplanen.

Rekonstruktøren er sammen med ledelsesorganerne i selskabet under rekonstruktion ansvarlig for gennemførelsen af den af retten godkendte rekonstruktionsplan.

I forbindelse med en fysisk persons konkurs afhænder den udpegede kurator den fysiske persons aktiver, forestår salget heraf og anvender salgsprovenuet til fyldestgørelse af kreditorer. I forbindelse med en fysisk persons konkurs er kuratorens vigtigste opgaver:

 • at disponere over den fysiske persons aktiver og midlerne på indlånskontoen
 • at føre regnskab over alle de midler, som den fysiske person modtager, og over deres anvendelse
 • at forestå salget af den fysiske persons aktiver og fyldestgøre kreditorer
 • at indkalde til kreditormøder og deltage uden stemmeret
 • at oplyse om konkursbehandlingen af den fysiske person og forelægge rapporten om gennemførelse af gældssaneringsplanen
 • at sørge for, at planen for genopretning af solvensen ændres
 • at repræsentere den fysiske person i forbindelse med inddrivelsen af aktiver på den konkursramte persons vegne og træffe de nødvendige foranstaltninger til at inddrive tilgodehavender
 • at forsvare den fysiske persons og alle kreditorernes rettigheder og legitime interesser
 • at vurdere hensigtsmæssigheden af, at en fysisk person kan udøve selvstændig virksomhed og/eller en landbrugsaktivitet.

En fysisk person, der går konkurs, skal gøre sit yderste for at dække udestående fordringer. Den fysiske person under konkurs skal således så vidt muligt være i beskæftigelse eller udøve andre indtægtsskabende aktiviteter, aktivt søge beskæftigelse eller bedre lønnet beskæftigelse, anvende indtægterne til dækning af udestående fordringer, udarbejde – og efter rettens godkendelse – gennemføre planen for genopretning af solvensen og samarbejde med den udpegede kurator.

Under konkursbehandlingen har en konkursramt fysisk person ret til at indhente oplysninger hos kurator, til at deltage i kreditormøder og til at anfægte ulovlige afgørelser truffet på disse møder, anmode om udskiftning af kurator og kræve erstatning, hvis kurator ikke udfører sine opgaver korrekt.

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

I forbindelse med et selskabs konkurs er det som i forbindelse med en fysisk persons konkurs ikke tilladt at modregne fordringer mellem den konkursramte og dennes kreditorer fra det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse om indledning af konkursbehandlingen, bortset fra modregninger, der er tilladt efter bestemmelserne i skattelovgivningen om modregninger i tilfælde af overskydende skat (skattedifference).

Fra den dag, hvor der indledes en rekonstruktionsbehandling af et selskab ved en retsafgørelse, indtil den dag, hvor retsafgørelsen om godkendelse af rekonstruktionsplanen træffes, suspenderes enhver modregning af selskabets fordringer i kreditorernes fordringer. En sådan modregning kan derefter ske på grundlag af den af retten godkendte rekonstruktionsplan.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

Hvis et selskab går konkurs, underretter den udpegede kurator senest 30 dage efter, at retsafgørelsen om indledning af konkursbehandlingen er trådt i kraft, de berørte personer om, at selskabets igangværende kontrakter (bortset fra ansættelseskontrakter og kontrakter, der giver anledning til krav fra det konkursramte selskabs side) ikke vil blive gennemført og skal anses for at være udløbet.

Når retsafgørelsen om indledning af konkursbehandlingen er trådt i kraft, mister selskabets ledelsesorganer deres beføjelser, og selskabets kurator opsiger ansættelseskontrakterne eller de civile kontrakter med medlemmerne af selskabets bestyrelse og ledelse med et skriftligt varsel på 15 dage.

Senest tre arbejdsdage efter, at retsafgørelsen om indledning af konkursbehandlingen af selskabet er trådt i kraft, informerer kuratoren de øvrige ansatte om den forestående opsigelse af deres ansættelseskontrakter og opsiger ansættelseskontrakterne senest 15 arbejdsdage efter denne meddelelse. Der indgås tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med de afskedigede medarbejdere i nødvendigt omfang for at afslutte konkursbehandlingen af selskabet. Det nødvendige antal medarbejdere pr. stilling fastsættes på kreditormødet.

Rekonstruktionen af selskabet har ingen retsvirkninger for den juridiske enheds kontraktforhold. Hensigtsmæssigheden af de underskrevne kontrakter vurderes, og rekonstruktionsplanen indeholder bestemmelser om opsigelse af ulevedygtige kontrakter. Disse opsiges efter den almindelige procedure, idet loven ikke indeholder en særlig bestemmelse om opsigelse af kontrakter under rekonstruktionsbehandlingen.

I forbindelse med en fysisk persons konkursbehandling præciseres det i planen for genopretning af solvensen, hvilke kontrakter der skal opsiges, og hvilke kontrakter der skal gennemføres. Når retten har godkendt solvensplanen, skal den konkursramte fysiske person underrette de personer, der er berørt af de kontrakter, som skal opsiges i medfør af solvensplanen.

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for individualforfølgende kreditorer (bortset fra verserende retssager)?

I forbindelse med en juridisk eller fysisk persons konkurs skal de enkelte kreditorers fordringer overføres til den udpegede kurator. Fordringerne godkendes derefter af retten, hvorimod tvister vedrørende det faktiske grundlag for eller størrelsen af de specifikke fordringer behandles under konkursbehandlingen.

I forbindelse med rekonstruktionsbehandling af et selskab anmeldes fordringer, der bestod før indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, til den udpegede rekonstruktør inden for den af retten fastsatte frist. Fordringerne godkendes derefter af retten, hvorimod tvister vedrørende det faktiske grundlag for eller størrelsen af de specifikke fordringer behandles under rekonstruktionsbehandlingen. Fordringer fra individuelle kreditorer, der opstår efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, anmeldes, og de relaterede tvister behandles efter den generelle procedure.

Efter indledningen af konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen skal fogeden suspendere fuldbyrdelsesforanstaltninger og fuldbyrdelsesproceduren og fremsende de eksigible dokumenter til den ret, der har indledt den pågældende konkurs- eller rekonstruktionsbehandling.

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

Såfremt det viser sig, at konkursbehandlingen af sagsøgte er indledt, inden retten har berammet et retsmøde i en sag, hvor der er fremsat ejendomskrav mod sagsøgte, suspenderes retssagen vedrørende ejendomskrav mod sagsøgte, og den henvises til den ret, hvorved konkursbehandlingen er indledt.

I de øvrige tilfælde, nemlig a) når retten allerede har berammet et retsmøde på det tidspunkt, hvor det blev kendt, at konkursbehandlingen af sagsøgte er indledt, eller b) når der indledes en rekonstruktionsbehandling af sagsøgte, begrunder det forhold, at der indledes rekonstruktionsbehandling af sagsøgte, ikke, at sagen henvises til den ret, hvorved konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen er indledt.

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

Kreditorernes vigtigste rettigheder i forbindelse med konkursbehandling af selskaber er:

 • at indgive en begæring til retten om konkursbehandling af det insolvente selskab
 • at beslutte at indlede en udenretslig konkursbehandling
 • at anmelde deres fordringer til den udpegede kurator inden for den af retten fastsatte frist
 • at deltage i kreditormøder og stemme om:
  • godkendelsen af kuratorens aktivitetsrapporter
  • godkendelsen og ændringen af overslag over konkursomkostninger
  • godkendelsen af salgsprisen for selskabets aktiver
  • godkendelsen af årsregnskabet udarbejdet i forbindelse med konkursbehandlingen af selskabet
  • selskabets aktiviteter (videreførelse, genoptagelse, begrænsning og ophør, godkendelse af overslag over omkostninger osv.)
  • antal personer pr. stilling, der skal ansættes i forbindelse med konkursbehandlingen af selskabet
  • kurators vederlag
  • kreditorordninger
  • et forslag om at afsætte kurator
  • andre spørgsmål
 • at få oplysninger fra kurator efter den procedure, der er fastsat på kreditormødet, om forløbet af konkursbehandlingen af selskabet
 • at gøre indsigelse mod de transaktioner, som selskabet har indgået (actio pauliana)
 • at opfordre retten til at erklære konkursen forsætlig
 • at gøre indsigelse mod afgørelser truffet på kreditormødet
 • at opfordre retten til at afsætte kurator
 • at få dækket deres fordringer i de aktiver og indtægter, som det konkursramte selskab har erhvervet.

Kreditorernes vigtigste rettigheder i forbindelse med konkursbehandling af fysiske personer er:

 • at anmelde de fordringer til kurator, som er opstået efter indledningen af konkursbehandlingen af fysiske personer, inden for den af retten fastsatte frist
 • at anmode om indfrielse af fordringer efter den procedure, der er fastsat i planen
 • at deltage i kreditormøder (efter vedtagelsen af planen for genopretning af en insolvent fysisk persons solvens – der skal indkaldes til kreditormøde mindst én gang hver sjette måned) og stemme om:
  • kreditorernes klager over kurators foranstaltninger
  • kurators forpligtelse til at fremlægge sine aktivitetsrapporter
  • godkendelsen og ændringen af overslag over konkursomkostninger
  • godkendelsen af salgsprisen for skyldnerens aktiver
  • den fysiske persons udøvelse af selvstændig virksomhed og/eller en landbrugsaktivitet (videreførelse, indledning, genoptagelse, begrænsning, ophør osv.)
 • forslag vedrørende ajourføring af planen for genopretning af solvensen
  • et forslag om udskiftning af kurator
  • andre spørgsmål
 • at få oplysninger fra kurator efter den procedure, der er fastsat på kreditormødet, om forløbet af konkursbehandlingen
 • at bistå i forbindelse med opfyldelsen af gældsforpligtelser
 • at fremsætte forslag vedrørende planen for genopretning af solvensen
 • at udtale sig på kreditormøder vedrørende aktiviteterne eller udskiftningen af kurator eller foreslå en anden kandidat til hvervet som kurator
 • at klage over afgørelser truffet på kreditormøder senest 14 dage efter, at de fik eller burde have fået kendskab til disse afgørelser
 • at anmode retten om at afslutte konkursbehandlingen af den fysiske person
 • at anmode retten om at afsætte kurator
 • at få dækket deres fordringer i de aktiver og indtægter, som den konkursramte fysiske person har erhvervet.

Kreditorernes vigtigste rettigheder i forbindelse med rekonstruktionsbehandling af selskaber er:

 • at anmelde de fordringer til den udpegede rekonstruktør, som er opstået efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen af skyldneren
 • at deltage i kreditormøder og stemme om:
  • godkendelsen af rekonstruktionsplanen
  • afsættelsen af rekonstruktøren og forslaget vedrørende en anden kandidat til hvervet som rekonstruktør
  • et forslag om at begrænse selskabets ledelsesorganers beføjelser
  • en anmodning om afslutning af rekonstruktionsbehandlingen af selskabet i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig gennemførelse af rekonstruktionsplanen
  • anmodningen om forlængelse af rekonstruktionsplanens gennemførelsesperiode
  • andre spørgsmål
 • at modtage oplysninger om selskabets rekonstruktion, med undtagelse af forretnings- og fabrikshemmeligheder, fra selskabets ledelsesorgan og fra rekonstruktøren
 • at bistå i forbindelse med opfyldelsen af gældsforpligtelser
 • at forelægge forslag vedrørende rekonstruktionsplanen for rekonstruktøren eller selskabets ledelsesorgan
 • at udtale sig på kreditormøder vedrørende rekonstruktørens aktiviteter eller udskiftningen af rekonstruktøren
 • at klage over afgørelser truffet på kreditormødet eller af kreditorudvalget senest 14 dage efter, at de fik eller burde have fået kendskab til disse afgørelser
 • at indfri fordringer i rekonstruktionsperioden.

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

Hvis et selskab går konkurs, mister selskabets ledelsesorganer deres beføjelser fra det tidspunkt, hvor retsafgørelsen om indledning af konkursbehandlingen er trådt i kraft, og den udpegede kurator forvalter og anvender det konkursramte selskabs aktiver og råder over selskabets bankindeståender. Kuratoren forestår salget af det konkursramte selskabs aktiver og sælger eller overdrager dem til kreditorerne. Der gælder forskellige procedurer for salg af forskellige typer aktiver. Fast ejendom eller pantsatte aktiver og aktiver, hvis værdi overstiger 250 grundlæggende sociale ydelser, sælges f.eks. på auktion, mens letfordærvelige varer sælges til en pris, der fastsættes af kurator på grundlag af markedsprisen. Proceduren og salgsprisen for de øvrige aktiver fastsættes på det konkursramte selskabs kreditormøder. Andre lovkrav finder anvendelse i forbindelse med salg af visse typer aktiver (f.eks. værdipapirer og radioaktivt materiale).

I forbindelse med rekonstruktion af et selskab fører selskabets ledelsesorganer fortsat tilsyn med selskabets aktiviteter og afhænder selskabets aktiver, men de skal overholde den godkendte rekonstruktionsplan. I forbindelse med rekonstruktionen kontrolleres aktiviteterne i selskabets ledelsesorganer af den af retten udpegede rekonstruktør. I perioden fra indledningen af rekonstruktionsbehandlingen til godkendelsen af rekonstruktionsplanen (dvs. i den periode, hvor rekonstruktionsplanen udarbejdes) er det ikke tilladt at sælge, overdrage ejendomsretten til eller stille selskabet eller en del heraf, selskabets anlægsaktiver, selskabets faste ejendom klassificeret som omsætningsaktiver eller ejendomsrettigheder gratis til rådighed uden rettens tilladelse, og selskabet under rekonstruktion må ikke stille garantier eller sikkerhed for eller på nogen anden vis garantere opfyldelsen af de øvrige parters forpligtelser.

En konkursramt fysisk person må ikke afhænde aktiver i vedkommendes besiddelse. Kuratoren afhænder den konkursramte fysiske persons aktiver i henhold til den af retten godkendte plan for genopretning af den fysiske persons solvens. En fysisk person, der går konkurs, må kun anvende det tildelte månedlige beløb til dækning af sine basale behov og de fornødne midler til videreførelse af sine aktiviteter. Det fornødne beløb til dækning af basale behov i perioden fra indledningen af konkursbehandlingen indtil godkendelsen af solvensplanen fastsættes af retten, og når solvensplanen er godkendt, medtages beløbet formelt i planen.

Under konkursbehandlingen af en fysisk persons forestås salget af de aktiver, der er nødvendige for at dække udestående fordringer, af kuratoren i den rækkefølge og inden for de frister, der er fastsat i solvensplanen. Afhængigt af salgsprisen for de aktiver, der er angivet i solvensplanen, og markedsprisen for de aktiver, der sælges, godkendes den oprindelige salgspris for disse aktiver på kreditormødet. Aktiver må kun sælges til en lavere pris end den pris, der er angivet i solvensplanen, med den konkursramte fysiske persons samtykke.

Fast ejendom og pantsatte aktiver bortauktioneres (bortset fra aktiver, hvis oprindelige pris er lavere end det forventede provenu ved bortauktionering). Prisen for de aktiver, der ikke kunne sælges ved afslutningen af to auktioner, og prisen og salgsproceduren for andre aktiver fastsættes på kreditormødet. Hvis der gives samtykke hertil på kreditormødet, kan de aktiver, der ikke er solgt, overdrages til kreditorerne, hvis de anmoder herom.

Når mindreårige børn (adoptivbørn) og/eller personer under værgemål/samværgemål bor hos en fysisk person, må deres eneste bolig (uanset om den er belånt eller ej) først sælges på grundlag af en retsafgørelse tidligst seks måneder efter godkendelsen af planen. I denne periode er den fysiske person forpligtet til at finde en ny bolig, som vedkommende kan købe eller leje. En fysisk person har ret til at indgå aftale med pantekreditoren om, at ejendomsretten til den pantsatte ejendom (sædvanligvis boligen) bevares under konkursbehandlingen. Disse aktiver kan ikke sælges.

Yderligere lovkrav kan finde anvendelse på proceduren for salg af visse typer aktiver (f.eks. værdipapirer og radioaktivt materiale).

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

Når der indledes konkursbehandling af et selskab, indstilles selskabets forretningsaktiviteter normalt, således at der ikke kan opstå nye fordringer på selskabet. Hvis et selskab fortsætter sine aktiviteter efter indledningen af konkursbehandlingen (hvilket er muligt, når aktiviteterne reducerer tabene), dækkes de fordringer, der hidrører fra disse aktiviteter, af de indtægter, der genereres af disse aktiviteter. Fordringer, som ikke kan dækkes af disse indtægter, er fordringer med 3. prioritet, der skal indfries efter den generelle procedure (se også svaret på spørgsmål 13).

Fordringer, der opstår efter indledningen af rekonstruktionen af selskabet, indfries efter den generelle procedure, da lovgivningen ikke indeholder særlige bestemmelser herom.

Efter indledningen af konkursbehandlingen af en fysisk person, anerkender og godkender retten udestående fordringer i tilknytning til udøvelsen af selvstændig virksomhed og/eller landbrugsaktiviteter og gæld, som den konkursramte fysiske person har pådraget sig i forbindelse med udøvelsen af disse aktiviteter og/eller gennemførelsen af konkursbehandlingen. Når disse fordringer er godkendt, skal planen for genopretning af den konkursramte fysiske persons solvens ajourføres. Andre fordringer, der anmeldes efter indledningen af konkursbehandling af en fysisk person, indfries efter den generelle procedure, da lovgivningen ikke indeholder særlige bestemmelser herom.

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

I forbindelse med konkurs – uanset om der er tale om en juridisk person eller en fysisk person – og i forbindelse med rekonstruktion af et selskab fastsætter den ret, der indleder konkurs- eller rekonstruktionsbehandlingen, en frist, inden for hvilken kreditorerne har ret til at anmelde deres fordringer til den udpegede kurator eller rekonstruktør og fremlægge den relevante dokumentation for disse fordringer. Der fastsættes en frist på højst 45 dage i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion af et selskab og en frist på mindst 15 dage og højst 30 dage i forbindelse med en fysisk persons konkurs. Den udpegede kurator eller rekonstruktør kontrollerer de anmeldte fordringer og forelægger dem for retten til godkendelse, hvis deres eksistens eller beløb ikke bestrides. Hvis kurator eller rekonstruktøren anfægter fordringerne eller en del heraf, afgøres spørgsmålet af retten. Retsafgørelsen om godkendelse af den udestående fordring kan påklages. Hvis der anmeldes fordringer efter udløbet af den af retten fastsatte frist, kan fristen forlænges, hvis begrundelsen for den manglende overholdelse af fristen anerkendes som gyldig.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

Udestående fordringer, der er sikret ved pant, herunder pant i fast ejendom, indfries i første omgang med de midler, der genereres ved afhændelsen af skyldnerens pantsatte aktiver eller ved overdragelsen af de pantsatte aktiver til kreditor. Hvis værdien af de pantsatte aktiver ikke er tilstrækkelig til at dække pantekreditorens fordring, får den resterende ikkeindfriede del af fordringen 3. prioritet, hvis et selskab går konkurs, og 2. prioritet, hvis en fysisk person undergives konkurs- eller rekonstruktionsbehandling. Hvis en fysisk person går konkurs, kan det aftales, at det pantsatte aktiv ikke skal sælges. I så fald fastsættes de månedlige betalinger til pantekreditoren i planen for genopretning af solvensen.

Når salget af de pantsatte aktiver genererer flere midler end nødvendigt for at indfri pantekreditorens fordringer, anvendes de resterende midler til at indfri de øvrige kreditorers fordringer.

De øvrige kreditorers fordringer indfries på grundlag af rangordenen i de forskellige faser i proceduren.

I forbindelse med selskabskonkurser indfries udestående fordringer i to faser. I første fase indfries udestående fordringer uden renter, herunder morarenter. Renter, herunder morarenter, betales i anden fase. I hver fase fyldestgøres kreditorer med en højere prioritet først fuldt ud, og derefter fyldestgøres kreditorer med en lavere prioritet. Hvis aktivet ikke er tilstrækkeligt til at indfri alle fordringer med samme rangorden i samme fase, indfries disse fordringer i forhold til det beløb, der skyldes til hver enkelt kreditor.

Fordringer med 1. prioritet er fordringer, som arbejdstagere har erhvervet i medfør af et ansættelsesforhold, krav om erstatning for lemlæstelse eller anden fysisk skade, pådragelse af en arbejdsrelateret sygdom eller dødsfald som følge af en arbejdsulykke (disse fordringer kan være dækket af garantifonden), og fordringer fra landbrugsvirksomheder vedrørende betaling for solgte landbrugsprodukter (op til 40 % af disse fordringer kan eventuelt dækkes af statsmidler, som landbrugsministeriet tildeler til dette formål).

Fordringer med 2. prioritet er fordringer vedrørende skatter og andre bidrag til stats- og socialsikringsbudgettet og obligatoriske sygeforsikringsbidrag, lån optaget på vegne af staten, statsgaranterede lån eller lån med sikkerhedsstillelse afgivet af en statsanerkendt garantiinstitution og støtte via EU-fonde og statsmidler.

Alle andre udestående fordringer er fordringer med 3. prioritet.

I forbindelse med rekonstruktion af et selskab indfries udestående fordringer i to faser. I første fase indfries udestående fordringer uden renter, herunder morarenter. Renter, herunder morarenter, betales i anden fase.

Fordringer med 1. prioritet er fordringer, som arbejdstagere har erhvervet i medfør af et ansættelsesforhold, krav om erstatning for lemlæstelse eller anden fysisk skade, pådragelse af en arbejdsrelateret sygdom eller dødsfald som følge af en arbejdsulykke, fordringer fra fysiske og juridiske personer vedrørende betaling for landbrugsprodukter til forarbejdning og udestående fordringer, der er sikret ved pant, herunder pant i fast ejendom, og som ikke overstiger værdien af de pantsatte aktiver og ikke skal sælges under rekonstruktionen.

Fordringer med 2. prioritet er de resterende udestående fordringer, undtagen fordringer med 3. prioritet og sikrede fordringer, hvor pantsatte aktiver ikke udbydes til salg under rekonstruktionen.

Fordringer vedrørende usikrede lån, der er ydet under rekonstruktionen, indfries efter indfrielsen af fordringer med 1. prioritet og før indfrielsen af fordringer med 2. prioritet.

Fordringer med 3. prioritet er ikke-ansættelsesrelaterede fordringer fra medlemmer i selskabet under rekonstruktion, som er blevet kreditorer i selskabet inden indledningen af rekonstruktionsbehandlingen og enten alene eller sammen med andre medlemmer kontrollerer selskabet under rekonstruktion.

I hver fase fyldestgøres kreditorer med en højere prioritet først fuldt ud, og derefter fyldestgøres kreditorer med en lavere prioritet. Hvis aktivet ikke er tilstrækkeligt til at indfri alle fordringer med samme rangorden i samme fase, indfries disse fordringer i forhold til det beløb, der skyldes til hver enkelt kreditor.

I forbindelse med konkursbehandling af fysiske personer indfries udestående fordringer i to faser. I første fase indfries udestående fordringer uden renter, herunder morarenter. Renter, herunder morarenter, betales i anden fase.

Fordringer med 1. prioritet er fordringer, som arbejdstagere har erhvervet i medfør af et ansættelsesforhold, krav om erstatning for lemlæstelse eller anden fysisk skade, pådragelse af en arbejdsrelateret sygdom eller dødsfald som følge af en arbejdsulykke (disse fordringer kan være dækket af garantifonden), om midler til opfyldelse af underholdspligten over for børn, og fordringer fra landbrugsvirksomheder vedrørende betaling for solgte landbrugsprodukter (disse fordringer kan eventuelt dækkes af særlige midler, som landbrugsministeriet tildeler til dette formål).

Fordringer mellem 1. og 2. prioritet er udestående fordringer forbundet med udøvelsen af selvstændig virksomhed og/eller en landbrugsaktivitet under konkursbehandlingen af en fysisk person og fordringer vedrørende gældsforpligtelser forbundet med udøvelsen af selvstændig virksomhed eller konkursomkostninger.

Alle andre forfaldne fordringer er fordringer med 2. prioritet.

I hver fase fyldestgøres kreditorer med en højere prioritet først fuldt ud, og derefter fyldestgøres kreditorer med en lavere prioritet. Hvis aktivet ikke er tilstrækkeligt til at indfri alle fordringer med samme rangorden i samme fase, indfries disse fordringer i forhold til det beløb, der skyldes til hver enkelt kreditor.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

I forbindelse med konkursbehandling af et selskab kan der indgås en ordning med kreditorerne. Så snart ordningen er undertegnet, afsluttes konkursbehandlingen, og selskabet fortsætter den almindelige virksomhedsdrift og gennemfører ordningen.

Hvis et selskab går konkurs, kan der indgås en ordning med kreditorerne på et hvilket som helst tidspunkt under konkursbehandlingen, inden retsafgørelsen om likvidation af selskabet som følge af konkursen træder i kraft. Sådanne ordninger kan foreslås af kreditorerne, kuratoren og selskabets ejere. Kurator skal tilbyde kreditorerne en ordning inden påbegyndelsen af inddrivelsen på grundlag af ejerens aktiver i et selskab med ubegrænset ansvar (hvis selskabet ikke har nogen aktiver, eller hvis aktiverne ikke er tilstrækkelige til at dække de juridiske og administrative omkostninger og indfri udestående fordringer). Det er vigtigt, at de indrømmelser, som kreditorerne har givet selskabet, deres fordringer, selskabets forpligtelser, metoderne og fristerne for indfrielse af kreditorernes fordringer og placeringen af ansvaret i tilfælde af manglende overholdelse af ordningen angives i ordningen.

En kreditorordning anses for indgået, hvis den er undertegnet af de kreditorer, hvis resterende udestående fordringer udgør mindst to tredjedele af værdien af alle resterende udestående fordringer før datoen for undertegnelse af ordningen. Ordningen godkendes af retten, eller i forbindelse med en udenretslig konkursbehandling, af notaren.

I forbindelse med rekonstruktion af et selskab og en fysisk persons konkurs er det ikke muligt at indgå en kreditorordning, men rekonstruktionsbehandlingen kan afsluttes, og konkursbehandlingen af en fysisk person kan afsluttes, hvis kreditorerne giver afkald på deres fordringer, eller hvis skyldneren betaler alle de udestående fordringer, der er godkendt af retten og indgår i rekonstruktionsplanen eller i planen for genopretning af en fysisk persons solvens.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

Efter salget af selskabets aktiver i tilfælde af konkurs likvideres selskabet og slettes fra registeret over juridiske personer. Kreditorernes eventuelle resterende udestående fordringer indfries ikke. Hvis der er aktiver i selskabet efter likvidationen, anvendes deres værdi til at indfri kreditorernes eventuelle resterende udestående fordringer.

I tilfælde af rekonstruktion fortsætter selskabet den normale drift, og kreditorerne har de samme rettigheder som i et selskab med normal drift.

Efter afslutningen af konkursbehandlingen af en fysisk person kan kreditorerne kræve, at den fysiske person indfrier alle resterende krav om erstatning for lemlæstelse eller anden fysisk skade, om midler til opfyldelse af underholdspligten over for børn, om betaling af bøder til staten for administrative overtrædelser eller lovovertrædelser begået af den fysiske person og om erstatning for skade forårsaget af kriminelle handlinger og om indfrielse af alle resterende krav sikret ved pant, herunder pant i fast ejendom (hvis det pantsatte aktiv ikke skulle sælges under konkursbehandlingen). Alle kreditorernes øvrige fordringer, der er angivet i planen om genopretning af solvensen, og som fortsat er udestående, slettes, og kreditorerne mister deres ret til at kræve dem indfriet.

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

Hvis et selskab går konkurs, dækkes de administrative omkostninger af selskabets midler, herunder de omkostninger, der er afholdt under konkursbehandlingen. Hvis et selskab ikke har midler eller tilstrækkelige midler til at dække konkursomkostningerne, kan den person, som har indgivet konkursbegæringen, betale disse omkostninger. Alternativt kan der udpeges en kurator, som accepterer risikoen for, at de midler, der opnås under konkursbehandlingen, ikke er tilstrækkelige til at dække de juridiske og administrative omkostninger, og i så fald dækkes konkursomkostningerne af kuratorens midler.

Når der indledes konkursbehandling af et selskab, fastsætter retten et beløb, som kurator kan anvende til dækning af konkursomkostningerne, indtil omkostningsoverslaget godkendes på kreditormødet. I de efterfølgende perioder godkendes overslaget over konkursomkostningerne på kreditormødet i det konkursramte selskab. Kuratoren må ikke overskride det godkendte omkostningsoverslag, medmindre der af uforudsete årsager er behov for hasteforanstaltninger for at beskytte selskabets og dets kreditorers interesser.

I forbindelse med rekonstruktion af et selskab dækkes de administrative omkostninger af selskabets midler, herunder eventuelle omkostninger, der er afholdt under rekonstruktionsbehandlingen.

I forbindelse med indledningen af rekonstruktionsbehandlingen godkender retten overslaget over de administrative omkostninger for perioden fra datoen for ikrafttrædelse af retsafgørelsen om indledning af rekonstruktionsbehandlingen til datoen for ikrafttrædelse af retsafgørelsen om godkendelse af rekonstruktionsplanen. Rekonstruktionsomkostningerne for den efterfølgende periode anføres i den godkendte rekonstruktionsplan.

I forbindelse med en fysisk persons konkurs dækkes de administrative omkostninger af den fysiske persons midler af enhver art, herunder midler, der modtages under konkursbehandlingen. Overslaget over konkursomkostningerne godkendes og ændres på kreditormødet, og kurators vederlag er specificeret i kontrakten mellem den fysiske person og kuratoren.

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

Alle skyldnerens transaktioner, som krænker kreditorernes rettigheder, kan anfægtes af den udpegede insolvensadministrator eller af en individuel kreditor på grundlag af actio pauliana-princippet inden for en frist på et år at regne fra den dag, hvor transaktionen blev kendt eller burde være kendt. For at få medhold i en indsigelse mod en transaktion på grundlag af actio pauliana-princippet skal alle følgende betingelser være opfyldt:

 1. kreditor skal have en ubestridelig og gyldig fordring, hvor skyldneren med andre ord således slet ikke har opfyldt sin forpligtelse eller ikke har opfyldt den korrekt
 2. den pågældende transaktion skal krænke kreditors rettigheder. Kreditors rettigheder krænkes, når transaktionen gør skyldneren insolvent, eller når en solvent skyldner giver en anden kreditor fortrinsret, eller når transaktionen – uden at skyldneren bliver insolvent – ændrer (svækker) skyldnerens evne til at opfylde sin forpligtelse over for kreditor, f.eks. når den reducerer værdien af skyldnerens aktiver (en sådan situation kan f.eks. opstå, når prisen for en solgt vare er betydeligt lavere end markedsprisen)
 3. skyldneren var ikke forpligtet til at indgå den omtvistede transaktion
 4. skyldneren har ikke handlet i god tro, da han/hun vidste, at transaktionen ville krænke kreditorernes rettigheder
 5. den tredjemand, der har indgået den bilaterale transaktion med skyldneren mod betaling, har ikke handlet i god tro.

I forbindelse med en konkurs eller rekonstruktion er afhændelsen af skyldnerens aktiver desuden begrænset ved lov (se også svaret på spørgsmål 10), og transaktioner indgået af skyldneren i strid med disse begrænsninger er ugyldige fra det tidspunkt, hvor de er indgået.

Sidste opdatering: 08/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.