På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Insolvens og konkursbehandling

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

 • Der kan indledes insolvensbehandling mod enkeltpersoner, partnerskaber og virksomheder (registrerede og uregistrerede selskaber).
 • Der kan indledes insolvensbehandling mod enhver person, der har en gæld på mindst 5 000 GBP, og som enten er bosiddende i Nordirland, i de seneste tre år har boet eller udøvet erhvervsaktivitet i Nordirland eller opholder sig i Nordirland på dagen for indgivelse af konkursbegæringen. Der er ingen minimumsalder.

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

 • Insolvensbehandling for virksomheder i Nordirland kan enten være likvidation (liquidation) (frivillig eller ved en kendelse afsagt af High Court (retten i første instans)) eller rekonstruktion (reorganisation) (frivillig akkord (company voluntary arrangement) eller betalingsstandsning (administration)). Betalingsstandsning kan anvendes som forløber til likvidation.
 • Kreditorer (private eller offentlige myndigheder) kan anmode retten om, at en virksomhed opløses (tvangslikvidation (compulsory liquidation)) eller går i betalingsstandsning.
 • Virksomheden kan selv vælge likvidation (frivillig likvidation, som kan være solvent eller insolvent, idet virksomheden er solvent, hvis den kan betale al gæld inden for 12 måneder). Virksomheden kan også indgive begæring til retten om likvidation.
 • Department for the Economy (økonomiministeriet) kan indgive en begæring til retten om, at en virksomhed opløses, hvis det er i offentlighedens interesse. Sådanne virksomheder behøver ikke at være insolvente.
 • På et hvilket som helst tidspunkt efter, at retten har modtaget en begæring (fra en hvilken som helst part) om tvangslikvidation, kan retten udnævne en midlertidig likvidator (provisional liquidator). Dette sker almindeligvis for at beskytte virksomhedens aktiver forud for likvidationsbehandlingen. Den midlertidige likvidators beføjelser er angivet i rettens kendelse om at udpege den pågældende.
 • Virksomheden eller dens bestyrelse kan udpege en administrator (administrator), og det samme kan en indehaver af et flydende pant (floating charge) (sådanne udpegelser foretages udenretsligt).
 • For at en virksomhed kan gå i betalingsstandsning, skal den være insolvent eller forventes at blive det. Ifølge retspraksis betyder "forventes" i denne forbindelse, at det er overvejende sandsynligt.
 • En virksomhed behøver ikke at være insolvent for at indgå frivillig akkord.
 • Tvangslikvidation kan gennemføres, hvis virksomheden er ude af stand til at betale sin gæld (insolvens), hvor dette godtgøres ved et ikkefyldestgjort betalingspåkrav eller en ikkefuldbyrdet dom. Retten kan likvidere et selskab, hvis der er rimelige og retfærdige grunde til det.
 • Så snart sagen indledes (ved enten virksomhedens beslutning om opløsning, rettens kendelse om betalingsstandsning eller likvidation eller indgivelse af meddelelse om udpegelse af en administrator til retten (hvis dette ikke sker i medfør af en retskendelse), kan hvervsindehaveren træffe dispositioner.
 • Virksomheden kan foreslå en frivillig akkord. Dette kræver ikke, at den er insolvent. Hvervsindehaveren kan også foreslå frivillig akkord i en likvidation eller betalingsstandsning (hvis en af disse procedurer allerede er indledt).
 • Der findes følgende former for insolvensbehandling for privatpersoner: frivillig akkord (individual voluntary arrangement (IVA)), gældssaneringskendelse (debt relief order (DRO)) og konkursdekret (bankruptcy order) (enten på kreditors eller vedkommendes egen begæring).
 • Frivillig akkord foreslås af skyldneren og godkendes af kreditorerne ved en afstemning, hvor den del af kreditorerne, der ejer 75 % af fordringerne stemmer for. Der er ikke fastsat nogen minimumsgæld, og der foretages ikke nogen undersøgelse af insolvens. Forslaget skal fremsættes via en tillidsmand (nominee), som bliver bobestyrer (supervisor), hvis forslaget godkendes af kreditorerne. Tillidsmanden kan foretage dispositioner fra det tidspunkt, hvor skyldneren sender forslaget til vedkommende. Frivillig akkord kan foreslås på et tidspunkt, hvor skyldneren er under konkursbehandling, og konkursen kan annulleres, hvis forslaget accepteres af kreditorerne. En frivillig akkord, der accepteres af kreditorerne ved en afstemning, er bindende for alle kreditorerne.
 • Anmodninger om gældssanering sendes elektronisk til den midlertidige bobestyrer (official receiver) af skyldneren gennem en befuldmægtiget mellemmand. Retten er ikke involveret i indledningen af proceduren. Skyldneren må have en gæld på højst 20 000 GBP, aktiver på højst 1 000 GBP (eksklusive et rimeligt motorkøretøj) og et månedligt rådighedsbeløb på 50 GBP eller mindre. Skyldneren må ikke være genstand for anden insolvensbehandling og må ikke have indgået transaktioner, som har stillet kreditorerne ringere, i løbet af de seneste to år. Den midlertidige bobestyrer har pligt til at behandle ansøgningen, når den modtages, og kan dermed træffe dispositioner fra dette tidspunkt.
 • Konkurskendelser kan afsiges efter anmodning fra en kreditor eller skyldneren selv. Den midlertidige bobestyrer bliver bobestyrer på tidspunktet for afsigelse af kendelsen. Der kan efterfølgende udnævnes en kurator (trustee), som kan træffe dispositioner straks derefter.
 • Hvis det er kreditor, der indgiver begæringen, skal den indgives til retten, og der er krav om en gæld på mindst 5 000 GBP. Dog kan to eller flere kreditorer indgive en fælles begæring, i hvilket tilfælde gælden lægges sammen. Gælden skal være usikret. Det skal fremgå af begæringen, at skyldneren ikke er i stand til at betale sin gæld, hvilket skal fremgå af et ikkefyldestgjort betalingspåkrav eller en ikkefuldbyrdet dom.
 • Skyldneren skal også indgive sin begæring til retten. Der er ikke krav om noget mindstebeløb, men skyldneren skal være ude af stand til at betale sin gæld.
 • Hvis der er indgivet konkursbegæring, kan retten inden behandlingen af denne begæring udpege en kurator (interim receiver) til at beskytte skyldnerens aktiver, som er identificeret som potentielt truede. Retten vil i de fleste tilfælde give præcise instrukser om, hvad kurators beføjelser er, men kan også udstede en mere generel beføjelse til straks at tage skyldners ejendom i besiddelse. Kun den midlertidige bobestyrer kan udnævnes til kurator.

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

 • Ved virksomheders insolvens er alle aktiver ejet af virksomheden hvor som helst i verden omfattet af insolvensproceduren. Begrebet "aktiver" er meget bredt defineret i lovgivningen.
 • I forbindelse med frivillig akkord vil det være angivet i skyldnerens forslag, hvordan aktiver skal behandles, og kreditorerne har mulighed for at tage dette i betragtning, inden de stemmer om, hvorvidt forslaget skal accepteres.
 • I forbindelse med gældssanering er værdien af aktiverne 1 000 GBP eller derunder (eksklusive et rimeligt køretøj), og aktiverne forbliver hos skyldneren.
 • I forbindelse med konkurssager overgår alle den konkursramtes aktiver hvor som helst i verden til kurator med visse undtagelser. Aktiver, der er nødvendige for, at den pågældende kan opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod, eller for at han eller hun kan udføre sit arbejde eller erhverv, udgør ikke en del af konkursboet. Dette kan omfatte et motorkøretøj. Hvis kurator vurderer, at disse aktiver er mere værd end prisen for en rimelig erstatning, kan kurator realisere aktiverne og stille en sådan erstatning til rådighed. Alle former for aktiver, som den konkursramte forvalter for en anden, indgår heller ikke i konkursboet.
 • Den konkursramte persons indkomst udgør ikke en del af boet, men kurator kan indgå en aftale med den pågældende om, at en del af den indkomst, der er til rådighed, når der er taget hensyn til skyldnerens mulighed for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod, betales til konkursboet til fordel for kreditorerne. Kurator kan anmode retten om at afsige kendelse herom, hvis det ikke er muligt at nå til enighed med den pågældende.
 • Kurator kan gøre krav på alle aktiver, der kommer i den konkursramtes besiddelse, før han eller hun frigøres fra sine forpligtelser i forbindelse med konkursbehandlingen, til konkursboet.
 • Det er strafbart for en person, der er gået konkurs, at låne penge eller på anden måde opnå en kredit på mere end 500 GBP uden at oplyse långiveren om konkurssagen.

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

 • Bortset fra den midlertidige bobestyrer skal hvervsindehavere have licens som insolvensbehandlere. Sådanne licenser kan kun udstedes af et fagligt organ, der er bemyndiget til dette af Department of the Economy. En person, der arbejder som insolvensbehandler uden licens, begår en strafbar handling og straffes med bøde eller fængsel.
 • For at opnå en licens skal ansøgeren bestå eksamener og have et vist antal timers praktisk erfaring med insolvensbehandling.
 • En insolvensbehandler skal være en fysisk person.
 • Vederlaget til en insolvensbehandler, der optræder som hvervsindehaver, fastsættes af kreditorerne. Insolvensbehandleren kan gå til retten, hvis han eller hun mener, at det vederlag, kreditorerne har fastsat, er for lavt. Kreditorerne kan også gå til retten, hvis de mener, at vederlaget er for højt.
 • Alle insolvenssager er under rettens kontrol, og de berørte parter (herunder hvervsindehaveren) kan anmode retten om anvisninger.
 • I forbindelse med frivillig akkord kan skyldneren frit disponere over sine aktiver, forudsat at dette ikke medfører overtrædelse af betingelserne i aftalen med kreditorerne.
 • Ved gældssanering overgår aktiverne ikke til en hvervsindehaver.
 • Aktiverne i en konkurssag overdrages til kurator, og den konkursramte person kan ikke disponere over dem. Dette gælder ikke for aktiver, der er udelukket fra konkursboet, eller aktiver, der kommer i den pågældendes besiddelse efter sagens indledning, medmindre det sker, før han eller hun frigøres fra sine forpligtelser, og kurator gør krav på dem. Ud over kurators ret til at gøre krav på erhvervede aktiver påvirkes denne situation ikke af den pågældendes frigørelse fra sine forpligtelser i forbindelse med konkursbehandlingen.
 • En midlertidig bobestyrer er en hvervsindehaver, der efter lovgivningen udpeges af Department of the Economy. Han eller hun kan optræde som hvervsindehaver ved en tvangslikvidation eller konkurs. Vederlaget til den midlertidige bobestyrer bestemmes ikke af kreditorerne, men på grundlag af en lovbestemt formel som en procentdel af de aktiver, der er realiseret/udloddet.

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

 • I henhold til nordirsk ret sker der modregning ved likvidation, betalingsstandsning og konkurs.
 • Modregningskontoen omfatter også indbyrdes transaktioner på datoen for insolvensen.
 • Nettobeløbet er enten et aktiv (bogført gæld) eller et passiv.
 • Parterne kan ikke indgå aftale om ikke at anvende modregning.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

 • En likvidator eller kurator kan afvise en urentabel kontrakt, hvorved skyldnerens interesser/forpligtelser i medfør af kontrakten bringes til ophør (modparten kan anmelde krav på tab/erstatning som følge af insolvensen).
 • I forbindelse med virksomheders insolvens er hvervsindehaveren ikke forpligtet til at gennemføre kontrakter, som skyldneren har indgået.
 • Ved virksomheders insolvens og konkurs kan leveringen af visse forsyninger (forsyningstjenester og kommunikation, som anses for at være "væsentlige") fortsættes under insolvensbehandlingen, uden at der er behov for at betale eventuelle udestående fordringer på tidspunktet for indledning af insolvensbehandlingen.
 • Andre leverandører end leverandører af væsentlige forsyninger (se ovenfor) kan opsige kontrakter ved insolvens (hvis det er muligt i henhold til kontrakten). Ubetalte varer/tjenesteydelser vil udgøre et krav i forbindelse med insolvensen.
 • Igangværende kontrakter vil ikke blive direkte berørt af en frivillig akkord eller gældssaneringsprocedure, selv om de vil skulle betragtes som en del af et forslag til frivillig akkord og kunne betyde, at en person ikke opfyldte kriterierne for gældssanering.
 • I forbindelse med konkurs kan kurator afvise urentable kontrakter. I modsat fald kan retten, hvis kontrakten ikke bringes til ophør ved insolvens, afsige en kendelse, hvorved kontraktens forpligtelser ophæves.

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for individualforfølgende kreditorer (bortset fra verserende retssager)?

 • Likvidation og betalingsstandsning medfører et moratorium. Der kan ikke tages retslige skridt mod virksomheden efter behandlingens påbegyndelse uden hvervsindehaverens samtykke eller rettens tilladelse.
 • Ved en virksomheds frivillige akkord kan kreditorer, der er bundet af aftalen, ikke tage retslige skridt til at inddrive gælden (da de er bundet af den accepterede aftale). En kreditor, der har fået godkendelse, kan tage sådanne skridt, hvis de ikke bliver betalt.
 • Hvis der er indgivet konkursbegæring, kan retten udsætte enhver retssag mod skyldnerens person eller ejendom eller tillade, at den fortsætter på sådanne vilkår, som retten måtte finde hensigtsmæssige. Ingen af den konkursramte persons kreditorer må anlægge sag mod dennes person eller ejendom uden rettens tilladelse, så længe den pågældende ikke er frigjort fra sine forpligtelser under konkursbehandlingen.
 • Hvis en skyldner har til hensigt at stille forslag om en frivillig akkord over for sine kreditorer, kan skyldneren (eller hvis den pågældende er under konkursbehandling, kan kurator eller den midlertidige bobestyrer) indgive begæring til retten om en foreløbig kendelse. Dette giver retten mulighed for at udsætte enhver sag mod skyldnerens person eller ejendom og forhindre, at en sådan sag indledes. En foreløbig kendelse betyder også, at der ikke kan afsiges konkursdekret mod skyldneren. Forslaget til frivillig akkord omfatter betingelserne for, hvordan den igangværende procedure skal afsluttes, og hvis det accepteres, vil alle kreditorer være bundet af det.
 • Efter gældssanering kan kreditorerne ikke anlægge sag mod skyldneren for så vidt angår deres tilgodehavende.

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

 • Likvidation og betalingsstandsning medfører et moratorium. Verserende sager på tidspunktet for insolvensen kan ikke fortsættes uden hvervsindehaverens samtykke eller rettens tilladelse.
 • En kreditor i en verserende sag kan ved godkendelsen af en frivillig akkord for personer eller virksomheder ikke fortsætte en sådan sag, da denne er underlagt betingelserne for akkorden (uanset om vedkommende har stemt for at godkende den).
 • Kreditorer deltager i insolvensbehandlingen ved kreditormøder og andre beslutningsprocesser. De kan også oprette et udvalg og vælge medlemmer dertil. Andre hvervsindehavere end den midlertidige bobestyrer skal holde kreditorerne underrettet (hvert halve eller hele år afhængigt af proceduren) om forløbet af en sag.

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

 • Kreditorer deltager i insolvensbehandlingen ved kreditormøder og andre beslutningsprocesser. De kan også oprette et udvalg og vælge medlemmer dertil. Andre hvervsindehavere end den midlertidige bobestyrer skal holde deres kreditorer underrettet (hvert halve eller hele år afhængigt af proceduren) om forløbet af en sag, og skal i tilfælde af konkurs og likvidation afholde et afsluttende kreditormøde for at rapportere om insolvensbehandlingen.
 • De beslutninger, de skal træffe, omfatter bl.a. udnævnelse eller afskedigelse af en hvervsindehaver, aftale om aflønning af en hvervsindehaver, nedsættelse af et udvalg, behandling af et forslag om frivillig akkord eller enhver anden afgørelse, som hvervsindehaveren mener, at kreditorerne bør tage stilling til.

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

 • Forslaget til frivillig akkord for privatpersoner kan indeholde bestemmelser om, at en bobestyrer skal tage sig af skyldnerens aktiver.
 • I en gældssanering er aktiver undtaget fra proceduren, men den midlertidige bobestyrer har beføjelse til at foretage undersøgelser vedrørende skyldnerens adfærd og ejendom.
 • I forbindelse med konkurs overdrages aktiverne til tillidsmanden, når denne er udnævnt, uden krav om nogen formel overdragelse af ejendomsretten. Det er kurators opgave at indkassere, realisere og udlodde den konkursramtes aktiver til kreditorerne.

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

 • Ved virksomheders insolvens kan alle beløb (gæld/forpligtelser/erstatning), som virksomheden skylder, inden insolvensen indtræder, indgå i behandlingen. Gæld, der forfalder på et senere tidspunkt, kan også anmeldes i boet, men denne diskonteres til nutidsværdi.
 • Forpligtelser i forbindelse med visse former for kriminalitet (f.eks. narkotikahandel) er ikke berettigede fordringer ved betalingsstandsning eller likvidation.
 • Forpligtelser, der opstår efter insolvensbehandlingens begyndelse, betragtes som "udgifter". Disse er underlagt deres eget betalingshierarki, men skal betales, inden pengene kan udloddes til kreditorerne.
 • Et forslag til frivillig akkord for personer skal indeholde fuldstændige oplysninger om skyldnerens forpligtelser og angive, hvordan kreditorer skal betales. Ved insolvens er det ikke muligt at anmelde gæld, der er opstået efter forslagets vedtagelse, medmindre der er fastsat særlige bestemmelser herom.
 • Visse former for gæld indgår ikke i gældssaneringsproceduren og skal betales af skyldneren. Disse omfatter bøder, ubetalt tv-licens, studielån og sikret gæld. Kreditorer anmelder ikke krav ved en gældssanering, da der ikke sker udlodning af aktiver.
 • Gæld, der forfalder på datoen for konkursdekretet, eller som forfalder på et senere tidspunkt, men som er indgået før konkursen, kan anmeldes i konkursboet. Bøder, studiegæld, udestående gæld i familiesager og gæld i forbindelse med afgørelser om konfiskation kan ikke anmeldes i konkursboet.

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

 • Kreditorer kan anmelde fordringer (bevis for fordringer) på et hvilket som helst tidspunkt under proceduren. Kreditorer skal anmelde en fordring for at få stemmeret ved møder (eller i andre beslutningsprocedurer) eller for at modtage en udlodning.
 • I forbindelse med betalingsstandsning, likvidation eller konkurs, hvor der skal ske udlodning til kreditorerne, kontakter hvervsindehaveren alle de kreditorer, der ikke har anmeldt deres fordringer endnu, og oplyser om, at der skal ske udlodning, og at de skal anmelde deres fordringer inden en bestemt dato for at blive taget i betragtning ved udlodningen. En hvervsindehaver kan behandle fordringer indgivet efter denne dato, men er ikke forpligtet til det.
 • I forbindelse med retslig likvidation eller konkurs er der er en standardformular, der skal udfyldes som bevis for fordringer. Der findes ikke standardformularer til andre procedurer, men det fremgår af reglerne for disse procedurer, hvad der kræves som bevis for fordringer i forbindelse med udlodning.
 • Hvis en kreditor ikke anmelder sin fordring inden for fristen, kan denne ikke ændre udlodningen.
 • I forbindelse med frivillig akkord kan det bevis, der skal fremlægges for hvervsindehaveren, være en skriftlig anmeldelse af fordringen.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

 • Visse fordringer, der opstår i forbindelse med en ansættelse, behandles som privilegerede og skal betales, efter at sagens omkostninger er afholdt, men før fordringer fra indehavere af et flydende pant og usikrede kreditorer.
 • Ifølge lovgivningen er ingen andre fordringer efterstillede bortset fra ved konkurs, hvor gæld til en person, der var den konkursramtes ægtefælle eller registrerede partner på datoen for konkursen, er efterstillet gæld til andre kreditorer sammen med renter af denne gæld.
 • Hvis en tredjepart betaler skyldnerens gæld, har tredjeparten et regreskrav i boet.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

 • Kreditorerne skal godkende forslag, der er fremsat af skyldneren (i en frivillig akkord for en virksomhed af mindst 75 % af kreditorerne målt efter værdi) eller af hvervsindehaveren (ved betalingsstandsning ved simpelt flertal eller godkendelse fra alle separatister og et flertal af de privilegerede kreditorer i tilfælde, hvor det vurderes at være sandsynligt, at der ikke vil ske udlodning til usikrede kreditorer).
 • I en frivillig akkord for virksomheder er alle usikrede kreditorer på tidspunktet for godkendelse af forslaget bundet af akkorden.
 • Der er ikke krav om rettens tilladelse i forbindelse med rekonstruktionsplaner, men der er mulighed for at klage til retten, hvis kreditorer mener, at deres interesser er blevet unødigt skadet.
 • Der findes detaljerede procedureregler for afslutning af alle former for insolvensbehandling i forbindelse med virksomheders insolvens, både likvidation og rekonstruktion.
 • Når kreditorerne har godkendt et forslag til frivillig akkord for en person, gennemføres det med en insolvensbehandler som bobestyrer. Dette kræver ikke rettens godkendelse, selv om bobestyreren skal oplyse retten om resultatet af mødet til godkendelse af forslaget. En part kan anmode retten om prøvelse af kreditorernes afgørelse om godkendelse af forslaget, hvis denne mener, at der er sket en væsentlig fejl.
 • Hvis skyldneren ikke opfylder betingelserne i en frivillig akkord for en person, kan bobestyreren indgive konkursbegæring.
 • Ved gældssanering ophører gælden 12 måneder efter afsigelse af kendelsen. Retten inddrages ikke i denne proces.
 • I forbindelse med konkurs skal kurator sende en endelig rapport til kreditorerne, før denne kan fritages for hvervet. Hvis kurator ikke er den midlertidige bobestyrer, skal denne indkalde til et afsluttende kreditormøde, hvor kreditorerne kan nægte at fritage kurator. Hvis dette sker, skal kurator anmode Department for the Economy om at blive fritaget. Ellers sker det, når kurator meddeler erhvervsregistret, at det endelige møde har fundet sted.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

 • Kreditorer kan gøre krav på midler, som er udloddet til dem (men som de ikke har indkasseret) efter sagens afslutning (Department of the Economy har midlerne i forvaring).
 • Ifølge nordirsk ret afsluttes behandlingen, når hvervsindehaveren frigives.
 • Ved frivillig akkord udarbejdes der et forslag til kreditorerne, som angiver, hvor meget de vil få udloddet i forhold til deres tilgodehavende. Kreditorerne skal acceptere dette som betaling med frigørende virkning, hvis forslaget accepteres, hvilket betyder, at de ikke kan gøre krav på nogen del af denne gæld, når behandlingen er afsluttet.
 • Ved konkurs og gældssanering bortfalder gælden, når behandlingen afsluttes, bortset fra gæld, som ikke er omfattet af sagen.

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

 • Nordirsk lov foreskriver et klart hierarki af betalinger ud af de midler, der er realiseret fra aktiverne. Omkostninger og udgifter skal betales (fra de realiserede aktiver), inden midler udbetales til kreditorerne.

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

 • Hvis den insolvente har givet en bestemt kreditor særbehandling i forbindelse med en formel insolvensbehandling (f.eks. betalt denne kreditor i stedet for andre) eller har indgået en transaktion til en for lav værdi (dvs. solgt noget for mindre end prisen eller værdien), kan en hvervsindehaver forfølge modtageren.
 • På begæring fra hvervsindehaveren ved konkurs, likvidation eller betalingsstandsning kan retten ophæve de to typer transaktioner og pålægge modtageren at tilbageføre transaktionen, så parterne stilles, som om transaktionen ikke havde fundet sted.
 • Krav om ophævelse af præferencebetalinger skal vedrøre transaktioner foretaget i løbet af de seks måneder, der går forud for udpegelsen af administrator, indledningen af likvidationsproceduren eller indgivelsen af konkursbegæringen, eller to år, hvis præferencebetalingen blev foretaget til en associeret virksomhed.
 • Krav om ophævelse af transaktioner til underværdi skal vedrøre transaktioner foretaget i løbet af de to år, der går forud for disse begivenheder, eller ved konkursbehandling i en periode på fem år, forudsat at den pågældende var insolvent på det pågældende tidspunkt eller blev insolvent som følge af transaktionen.
 • En hvervsindehaver kan ved betalingsstandsning, likvidation, konkurs eller frivillig akkord anmode retten om at ophæve en transaktion, der har forringet kreditorernes stilling. Med rettens tilladelse kan en sådan anmodning også fremsættes af et offer for transaktionen.
 • For så vidt angår betalingsstandsnings- og likvidationsprocedurer kan hvervsindehaveren også fremsætte krav om erstatning over for ethvert bestyrelsesmedlem i virksomheden, der trods kendskab til insolvensen har været involveret i transaktioner, der har resulteret i et større tab for kreditorerne, svigagtig handel eller en lovlig handling, der er foretaget chikanøst.
 • I en sag, hvor der indgives likvidations- eller konkursbegæring til retten, er enhver disposition, der er foretaget efter indgivelse af begæringen, ugyldig, medmindre retten bestemmer andet.
Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.