Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvens og konkursbehandling

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

De procedurer, der er fastsat i lov nr. 85/2014 om procedurer for forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) finder anvendelse på erhvervsdrivende (profesionişti) som defineret i artikel 3, stk. 2, i den civile lovbog, bortset fra erhvervsdrivende i liberale erhverv og erhvervsdrivende, hvis insolvens er omfattet af særlige regler. (Artikel 3 i lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling).

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

Hvis behandlingen indledes efter anmodning fra en skyldner, skal der være tale om insolvens, hvor de tilgængelige midler ikke er tilstrækkelige til at betale gæld, som er opgjort, likvid og skyldig, og som kan beløbe sig til under 40 000 RON. Hvis behandlingen indledes efter anmodning fra en fordringshaver, skal der være tale om insolvens, hvor de tilgængelige midler ikke er tilstrækkelige til at indfri en fordring, som er opgjort, likvid og skyldig, og som skal beløbe sig til over 40 000 RON (manglende betaling af gælden efter 60 dage at regne fra forfaldsdatoen).

Insolvensbehandling finder også anvendelse på selvstyrende organer (artikel 3, stk. 2, i lov nr. 85/2014).

Insolvensbehandling finder ikke anvendelse på skoler og universiteter og på de enheder, der er omhandlet i artikel 7 i regeringsbekendtgørelse nr. 57/2002 om videnskabelig forskning og teknologisk udvikling, som ændret og suppleret ved lov nr. 324/2003 med senere ændringer og tilføjelser (artikel 3, stk. 2, i lov nr. 85/2014).

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

Skyldnerens formue består af alle aktiver og ejendomsrettigheder, herunder aktiver og ejendomsrettigheder erhvervet under insolvensbehandlingen, som kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse (executare silită) ifølge den civile retsplejelov (artikel 5, stk. 5, i lov nr. 85/2014).

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

Når insolvensbehandlingen er indledt, udpeges en særlig bobestyrer (administrator special) og en kurator (practician în insolvenţă).

Særlig bobestyrer

Afhængigt af hvilken procedure der er tale om, er kuratoren enten en beskikket bobestyrer (administrator judiciar) ved betalingsstandsning under retsligt tilsyn eller en beskikket likvidator (lichidator judiciar) ved opløsning (faliment). Den særlige bobestyrer er en fysisk eller juridisk person, der udpeges af skyldners aktionærer, partnere eller medlemmer på en generalforsamling, og som har beføjelse til at repræsentere deres interesser i behandlingen, og, hvis skyldner må varetage sine egne forretninger, har beføjelse til at foretage nødvendige administrative handlinger i skyldners navn og på dennes vegne (artikel 5, stk. 4, i lov nr. 85/2014).

Den særlige bobestyrer har følgende opgaver:

a)    at deltage, som skyldners repræsentant, i den retslige behandling af søgsmål som omhandlet i artikel 117-122 eller søgsmål som følge af overtrædelse af artikel 84

b)   at gøre indsigelse i overensstemmelse med den i lovgivningen regulerede procedure

c)   at stille forslag til en omstruktureringsplan

d)   når en plan er bekræftet, og forudsat at skyldner ikke er blevet frataget sin ret til at varetage sine forretninger, at varetage skyldners forretninger under den beskikkede bobestyrers tilsyn

e)  når opløsningsproceduren er indledt, at deltage i lageropgørelsen og underskrive fortegnelsen, at modtage den endelige rapport og det endelige regnskab og deltage i det møde, der indkaldes til med henblik på behandling af indsigelser og godkendelse af rapporten

f)   at blive underrettet om, at behandlingen er afsluttet.

Hvis skyldner er blevet frataget sin ret til at varetage sine forretninger, repræsenteres han eller hun af den beskikkede bobestyrer eller likvidator, som også varetager skyldners forretninger. Den særlige bobestyrers opgave begrænser sig i givet fald til at varetage aktionærernes, partnernes eller medlemmernes interesser (artikel 56 i lov nr. 85/2014).

Beskikket bobestyrer

En beskikket bobestyrer kan være en fysisk eller juridisk person (herunder den juridiske persons repræsentant) og skal være kurator som fastsat i lovgivningen. Den beskikkede bobestyrers primære opgaver er:

a) at gennemgå skyldners økonomiske situation og de indgivne dokumenter, udarbejde en rapport, hvori der stilles forslag om enten indledning af en forenklet procedure eller fortsættelse af overvågningsperioden som led i den almindelige procedure, og indgive rapporten til godkendelse hos den konstituerede dommer (judecător-sindic) inden for den af dommeren fastsatte frist, der ikke må overstige 20 dage fra udnævnelsen af bobestyreren

b) at gennemgå skyldners virksomhed og udarbejde en grundig rapport, der redegør for årsagerne og de omstændigheder, der gav anledning til insolvensen, og som indeholder eventuelle foreløbige beviser for eller oplysninger om, hvilke personer der kan være ansvarlige for insolvensen og tilstedeværelsen af grunde til at holde dem ansvarlige, og undersøger eventuelle reelle muligheder for at omstrukturere skyldners virksomhed eller forklarer, hvorfor omstrukturering ikke er en mulighed, og registrere rapporten i sagsakterne inden for en frist, der er fastsat af den konstituerede dommer, og som ikke må overstige 40 dage fra datoen for udnævnelsen af bobestyreren

c) hvis skyldner ikke har opfyldt sine forpligtelser til at indsende sine regnskaber inden for den lovbestemte frist, at udarbejde disse regnskaber, og hvis skyldner har indsendt regnskaberne, at kontrollere, rette og færdiggøre dem

d) at udarbejde en plan for omstrukturering af skyldners virksomhed, afhængigt af indholdet i rapporten som omhandlet i litra a)

e) at føre tilsyn med skyldners forvaltning af aktiver

f) at varetage skyldners forretninger helt eller delvist, i sidstnævnte tilfælde under overholdelse af den konstituerede dommers udtrykkelige anvisninger vedrørende bobestyrerens pligter og betingelserne for gennemførelsen af betalinger fra skyldners aktivkonto

g) at indkalde, lede og varetage sekretariatet for fordringshaver- eller aktionær-, partner- eller medlemsmøder, hvis skyldner er en juridisk person

h) at indbringe søgsmål med henblik på annullering af svigagtige handlinger eller transaktioner foretaget af skyldner til skade for fordringshavernes rettigheder og af visse afhændelser af aktiver, forretningstransaktioner foretaget af skyldner og aftaler om garantier indgået af skyldner, der med al sandsynlighed krænker fordringshavernes rettigheder

i) straks at underrette den konstituerede dommer, hvis bobestyreren konstaterer, at skyldner ikke er i besiddelse af nogen aktiver, eller at de er utilstrækkelige til at dække sagsomkostningerne

j) at opsige visse aftaler, som er indgået af skyldner

k) at kontrollere fordringer og eventuelt gøre indsigelse imod dem, underrette fordringshaverne, hvis deres fordringer ikke er anerkendt eller kun er anerkendt delvist, og udarbejde listen over fordringer

l) at inddrive fordringer, søge fordringer inddrevet ved udlæg i skyldners aktiver eller beløb overført af skyldner inden indledningen af proceduren og indbringe og forfølge søgsmål med henblik på inddrivelse af skyldners fordringer, til hvilket formål den beskikkede bobestyrer kan benytte sig af advokater

m) at indgå forlig, foretage gældssanering, frigøre kautionister og give afkald på sikkerhedsstillelse efter den konstituerede dommers bekræftelse

n) at underrette den konstituerede dommer om eventuelle problemer, der kræver dennes stillingtagen

o) at udarbejde en opgørelse over skyldners aktiver

p) at bestille en vurdering af skyldners aktiver, som skal være udarbejdet inden den dato, der er fastsat for indgivelsen af den endelige liste over fordringer

q) at indsende en meddelelse til offentliggørelse i bulletinen over insolvensbehandlinger om registrering af vurderingsrapporten i sagsakterne senest to dage efter denne registrering.

Den konstituerede dommer kan ved afgørelse (încheiere) pålægge den beskikkede bobestyrer andre opgaver end dem, der er oplistet i stk. 1, dog ikke opgaver, der ifølge lovgivningen henhører under dommerens enekompetence.

Den beskikkede bobestyrer fremlægger en månedlig rapport, der beskriver, hvordan han eller hun har varetaget sine opgaver, herunder de opgaver, der vedrører overvågning af de operationer, der er gennemført på grundlag af den forudgående udtalelse, og begrunder udgifterne til administration af proceduren og eventuelle andre udgifter, der er betalt fra skyldners aktiver, og eventuelt indeholder oplysninger om status for lageropgørelsen. Rapporten skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af de skattemæssige forpligtelser i forbindelse med opnåelse eller ajourføring af godkendelser/tilladelser til at udføre aktiviteten, om tilsynsorganernes kontrolrapporter og om den beskikkede bobestyrers honorarer med angivelse af, hvordan de beregnes (artikel 59, stk. 1, i lov nr. 85/2014).

Den beskikkede bobestyrer kan, med henblik på opfyldelse af sine forpligtelser, benytte sig af fagfolk, såsom advokater, bogholdere, valuarer og andre specialister. Personer i et kontraktforhold, der kan give anledning til en interessekonflikt, kan ikke udpeges i henhold til stk. 1. De er forpligtede til at afholde sig fra at udtale sig eller kan afvises i henhold til artikel 43 og 44 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje, som offentliggjort på ny, med senere ændringer og tilføjelser (artikel 61, stk. 2). Den beskikkede bobestyrer, og enhver fordringshaver, kan gøre indsigelse mod de vurderingsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med sagen.

Beskikket likvidator

Hvis den konstituerede dommer afsiger et opløsningsdekret, udnævner dommeren en likvidator, som er ansvarlig for gennemførelsen af dekretet. En beskikket bobestyrers forpligtelser ophører på den dato, hvor den konstituerede dommer fastsætter likvidatorens forpligtelser. Den beskikkede likvidators primære opgaver er:

a) at gennemgå skyldners virksomhed (dvs. den skyldner, som er genstand for den forenklede procedure), for så vidt angår den faktiske situation, og udarbejde en grundig rapport om årsagerne og de omstændigheder, der gav anledning til insolvensen, med oplysninger om de personer, som kan være ansvarlige for insolvensen, og tilstedeværelsen af grunde til at holde dem ansvarlige

b) at varetage skyldners forretninger

c) at indbringe søgsmål med henblik på annullering af svigagtige handlinger eller transaktioner foretaget af skyldner til skade for fordringshavernes rettigheder og af visse afhændelser af aktiver, forretningstransaktioner foretaget af skyldner og fortrinsbehandling fra skyldners side, der med al sandsynlighed krænker fordringshavernes rettigheder

d) at plombere varer, udarbejde en opgørelse over aktiverne og træffe passende foranstaltninger til bevarelse heraf

e) at opsige visse aftaler, som er indgået af skyldner

f) at kontrollere fordringer og eventuelt gøre indsigelse imod dem, underrette fordringshaverne, hvis deres fordringer ikke er anerkendt eller kun er anerkendt delvist, og udarbejde listen over fordringer

g) at søge fordringer inddrevet ved udlæg i skyldners aktiver som følge af skyldners afhændelse af aktiver eller beløb inden indledningen af proceduren, at inddrive fordringer og indbringe og forfølge søgsmål med henblik på inddrivelse af skyldners fordringer, til hvilket formål den beskikkede likvidator kan benytte sig af advokater

h) at modtage betalinger på skyldners vegne og indsætte dem på skyldners aktivkonto

i) at sælge skyldners aktiver i overensstemmelse med lovgivningen

j) at indgå forlig, foretage gældssanering, frigøre kautionister og give afkald på sikkerhedsstillelse efter den konstituerede dommers bekræftelse

k) at underrette den konstituerede dommer om eventuelle problemer, der kræver dennes stillingtagen l) at udføre eventuelle andre opgaver som pålagt af den konstituerede dommer.

I forbindelse med proceduren med henblik på en akkordordning med fordringshaverne (concordat preventiv) deltager skyldner i proceduren gennem sine juridiske eller godkendte repræsentanter.

En bestyrer af en akkordordning med fordringshaverne (administrator concordatar) har følgende opgaver:

a) at udarbejde listen over fordringshavere, herunder fordringshavere, hvis fordringer er blevet anfægtet og endnu ikke er blevet prøvet ved retten, og listen over de fordringshavere, der har undertegnet akkordordningen; såfremt en fordringshaver har en fordring mod skyldnere, der hæfter solidarisk ifølge akkordordningen med fordringshaverne, opføres denne fordringshaver på listen over fordringshavere med oplysning om fordringens nominelle værdi, indtil den er indfriet fuldt ud

b) sammen med skyldner at udarbejde forslaget til en akkordordning og dennes bestanddele eller udkastet til en akkordordning og en genopretningsplan

c) at træffe foranstaltninger til mindelig bilæggelse af eventuelle tvister mellem skyldneren og fordringshaverne eller mellem fordringshaverne

d) at anmode den konstituerede dommer om godkendelse af akkordordningen

e) at føre tilsyn med opfyldelsen af de forpligtelser, som skyldner har påtaget sig som led i akkordordningen

f) straks at underrette de fordringshavere, der deltager i akkordordningen, såfremt skyldner ikke opfylder sine forpligtelser

g) at udarbejde og fremsende kvartalsrapporter til mødet mellem de fordringshavere, der deltager i akkordordningen, om det arbejde, som bestyreren af akkordordningen udfører, og skyldners virksomhed; den rapport, som bestyreren af akkordordningen udarbejder, bør også indeholde bestyrerens holdning til tilstedeværelsen eller fraværet af grunde til afslutning af akkordordningen før tid

h) at indkalde til mødet mellem de fordringshavere, der deltager i akkordordningen

i) at anmode retten om at afslutte proceduren med henblik på en akkordordning med fordringshaverne

j) at udføre eventuelle andre opgaver som nævnt i dette kapitel som led i akkordordningen med fordringshaverne eller som pålagt af den konstituerede dommer. (Artikel 19 i lov nr. 85/2014).

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

Indledningen af insolvensbehandlingen påvirker ikke fordringshavers ret til at påberåbe sig modregning af fordringen i en fordring, som skyldner har mod den pågældende fordringshaver, hvis de lovbestemte betingelser for lovlig modregning er opfyldt på datoen for indledningen af behandlingen. Modregningen kan også registreres af den beskikkede bobestyrer eller likvidator. Modregningen finder derfor også anvendelse på gensidige fordringer, der opstår efter indledningen af insolvensbehandlingen.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

Eksisterende aftaler er fortsat gældende, når behandlingen indledes. Enhver klausul i en aftale om ophævelse, fratagelse af fordelen ved aftalens naturlige udløb eller betaling før tid på grund af indledning af insolvensbehandling er ugyldig. Reglen om, at eksisterende aftaler fortsat er gældende, og at klausuler om ophævelse eller forbehold er ugyldige, finder ikke anvendelse på kvalificerede finansielle aftaler eller bilaterale netting-transaktioner ifølge en kvalificeret finansiel aftale eller en bilateral netting-aftale.

For at maksimere værdien af skyldners aktiver kan den beskikkede bobestyrer eller likvidator inden for en forældelsesfrist på tre måneder fra indledningen af behandlingen opsige eventuelle aftaler, gældende lejemål og andre langfristede kontrakter, så længe disse aftaler ikke er opfyldt fuldt ud eller i væsentligt omfang af alle involverede parter. Når en aftale opsiges på den måde, kan den anden part rette et erstatningskrav mod skyldneren.

Hvis en kontrahent, inden for de første tre måneder efter indledningen af behandlingen, indgiver en meddelelse med anmodning om, at den beskikkede bobestyrer eller likvidator opsiger aftalen, skal bobestyreren eller likvidatoren besvare anmodningen senest 30 dage efter modtagelsen. I modsat fald anses aftalen for opsagt, og bobestyreren eller likvidatoren vil ikke længere kunne kræve, at den opfyldes.

Lovgivningen regulerer også bestemte aftalers status, herunder aftaler om forsyningsydelser, lejemål eller overordnede netting-aftaler.

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for individualforfølgende kreditorer (bortset fra verserende retssager)?

Fra datoen for meddelelsen af afgørelsen om godkendelse af en akkordordning med fordringshaverne suspenderes individuelle søgsmål indgivet af de kontraherende fordringshavere mod skyldner og forældelsesfristen for retten til at anmode om fuldbyrdelse af deres fordringer mod skyldner automatisk.

Renter, sanktioner eller eventuelle andre udgifter afholdt over for kontraherende fordringshavere suspenderes ikke, medmindre de har givet skriftligt samtykke hertil, idet et sådant samtykke skal fremgå af udkastet til akkordordningen med fordringshaverne.

I kendelsen om godkendelse af akkordordningen med fordringshaverne suspenderer den konstituerede dommer alle tvangsfuldbyrdelsesprocedurer.

Efter anmodning fra bestyreren af akkordordningen, og forudsat at skyldner har stillet sikkerhed over for fordringshaverne, kan den konstituerede dommer pålægge fordringshavere, der ikke har underskrevet akkordordningen, en udsættelse af forfaldsdatoen for deres fordring på højst 18 måneder. I denne periode påløber der ingen renter af fordringen eller sanktioner eller andre udgifter i forbindelse hermed. Reglen om udsættelse af fordringens forfaldsdato finder ikke anvendelse på kvalificerede finansielle aftaler eller bilaterale netting-transaktioner ifølge en kvalificeret finansiel aftale eller en bilateral netting-aftale.

Akkordordningen med fordringshaverne finder anvendelse på offentlige fordringshavere (creditori bugetari), under forudsætning af at de overholder den gældende nationale og europæiske lovgivning om statsstøtte.

I perioden for en godkendt akkordordning med fordringshaverne kan der ikke indledes konkursbehandling mod skyldner.

Enhver fordringshaver, som opnår et fuldbyrdelsesgrundlag mod skyldner under behandlingen, kan anmode om at deltage i akkordordningen eller kan inddrive sin fordring på enhver anden lovlig måde.

Alle retslige og udenretslige foranstaltninger, og eventuelle foranstaltninger til tvangsfuldbyrdelse af fordringer ved udlæg i skyldners aktiver, suspenderes automatisk fra datoen for indledningen af insolvensbehandlingen. Fordringshaverne kan kun gøre deres rettigheder gældende som led i insolvensbehandlingen ved at anmode om anerkendelse af deres fordringer. Indledningen af proceduren suspenderer eventuelle forældelsesfrister for indgivelse af søgsmål.

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

Alle retslige og udenretslige foranstaltninger, og eventuelle foranstaltninger til tvangsfuldbyrdelse af fordringer ved udlæg i skyldners aktiver, suspenderes automatisk fra datoen for indledningen af insolvensbehandlingen.

Følgende kan ikke suspenderes:

a) anker indgivet af skyldner mod søgsmål indbragt af en fordringshaver eller fordringshavere inden indledningen af behandlingen og civile søgsmål under straffesager (acţiunile civile din procesele penale) mod skyldner

b) søgsmål indbragt mod medskyldnere og/eller tredjepartskautionister

c) udenretslige sager ved sportskommissioner inden for de idrætsforbund, der drives i overensstemmelse med lov nr. 69/2000 om fysisk træning og sport (Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000), med efterfølgende ændringer og tillæg, vedrørende spilleres ensidige opsigelse af individuelle ansættelsesaftaler eller civilretlige aftaler og sportslige sanktioner, der finder anvendelse på sådanne situationer, og andre tvister vedrørende spilleres ret til at deltage i konkurrencer.

d) søgsmål i forbindelse med fastlæggelse af eksistensen og/eller størrelsen af fordringer mod skyldneren, der er opstået efter indledningen af behandlingen. Sådanne søgsmål kan i observations- og inddrivelsesperioden give anledning til en betalingsanmodning, der sendes med modtagelsesbevis, og som skal behandles af den beskikkede bobestyrer senest 15 dage efter datoen for modtagelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 106, stk. 1, som finder anvendelse i behørig form, uden at sådanne fordringer er opført på listen over fordringer.

Den af den beskikkede bobestyrer anordnede foranstaltning kan gøres til genstand for indsigelse.

Det skal bemærkes, at denne suspension af søgsmål kun gælder søgsmål, der omfatter fordringer mod skyldners aktiver, og ikke søgsmål vedrørende ikkeformueretlige rettigheder og forpligtelser, der viderebehandles ved den domstol, for hvilken søgsmålet er indbragt.

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

Der afholdes et møde med alle den insolvente skyldners fordringshavere.

Fordringshavermødet (adunarea creditorilor) indkaldes og ledes af den beskikkede bobestyrer eller likvidator. Kendte fordringshavere indkaldes af bobestyreren eller likvidatoren i de tilfælde, der udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, når det er nødvendigt.

Fordringshavere indkaldes ved en meddelelse, der offentliggøres i bulletinen over insolvensbehandlinger senest fem dage inden mødet, og som skal indeholde dagsordenen for mødet. Fordringshavere kan på mødet lade sig repræsentere af personer med en specifik og gyldig fuldmagt eller, når der er tale om offentlige fordringshavere og andre juridiske personer, en fuldmagt, der er underskrevet af kontorchefen. Medmindre det udtrykkeligt er forbudt ved lov, vil fordringshaverne også kunne brevstemme.

Medmindre der i lovgivningen stilles krav om et særligt flertal, kan fordringshavermødet træffe gyldige afgørelser ved deltagelse af indehaverne af fordringer, der tegner sig for mindst 30 % af fordringernes samlede værdi, med stemmeret med hensyn til skyldners aktiver, og afgørelserne på mødet træffes med et flertal af de afgivne stemmer, efter fordringens værdi, af de tilstedeværende fordringshavere med stemmeret. En stemme afgivet med forbehold anses for at være en stemme imod forslaget. Fordringshavere, som har afgivet gyldige brevstemmer, betragtes også som tilstedeværende.

Når det første møde er indkaldt, kan den konstituerede dommer og herefter fordringshaverne nedsætte et udvalg, der afhængigt af antallet af fordringshavere består af tre eller fem fordringshavere valgt blandt fordringshavere med stemmeret med privilegerede fordringer, offentlige fordringer og usikrede fordringer rangordnet efter værdi. Fordringshaverudvalget (comitetul creditorilor) har følgende mandat:

a) at gennemgå skyldners situation og udarbejde anbefalinger til fordringshavermødet om videreførelsen af skyldners virksomhed og forslag til omstruktureringsplaner

b) at forhandle betingelserne for udnævnelse af den bobestyrer eller likvidator, som fordringshaverne ønsker, at retten skal udnævne

c) at notere sig de rapporter, som den beskikkede bobestyrer eller likvidator udarbejder, gennemgå dem og eventuelt gøre indsigelse imod dem

d) at udarbejde rapporter, som skal præsenteres på fordringshavermødet, om de foranstaltninger, der træffes af den beskikkede bobestyrer eller likvidator, og virkningerne heraf og stille begrundede forslag til andre foranstaltninger

e) at anmode om, at skyldner fratages sin ret til at varetage sine forretninger

f) at indbringe søgsmål om annullering af visse svigagtige handlinger eller transaktioner foretaget af skyldner til skade for fordringshaverne, når sådanne søgsmål ikke er indbragt af den beskikkede bobestyrer eller likvidator.

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

Afhængigt af skyldners specifikke situation og af, hvorvidt skyldner er blevet frataget sin ret til at varetage sine forretninger, har kuratoren nedenstående opgaver.

En beskikket bobestyrer fører tilsyn med skyldners forvaltning af aktiver. Han/hun varetager skyldners forretninger helt eller delvist; i sidstnævnte tilfælde under overholdelse af den konstituerede dommers udtrykkelige anvisninger vedrørende bobestyrerens pligter og betingelserne for gennemførelsen af betalinger fra skyldners aktivkonto

Han eller hun inddriver fordringer, indgår forlig, udarbejder en lageropgørelse og sælger skyldners aktiver.

Skyldner må udelukkende bruge aktiverne, såfremt denne har bevaret sin ret til at varetage sine forretninger og inden for rammerne af skyldners nuværende virksomhed; den beskikkede bobestyrer fører tilsyn hermed.

Når opløsningsproceduren er indledt, forvalter en beskikket likvidator skyldners virksomhed, opsiger aftaler, inddriver fordringer, sælger aktiverne, indgår forlig, modtager betalinger på skyldners vegne osv. I forbindelse med en opløsning må kun den beskikkede likvidator afhænde skyldners aktiver.

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

Alle fordringshavere med fordringer dateret før indledningen af behandlingen, med undtagelse af ansatte, hvis fordringer registreres af den beskikkede bobestyrer med udgangspunkt i regnskaberne, skal indgive en anmodning om anerkendelse af deres fordringer inden for en frist, der er fastsat i kendelsen om indledning af proceduren, vedhæftet den nødvendige dokumentation. Alle fordringer, der er indsendt med henblik på anerkendelse og registrering i retten, antages at være gyldige og nøjagtige, hvis de ikke anfægtes af skyldner, den beskikkede bobestyrer eller fordringshaverne. Fordringerne på listen over anmeldte fordringer betales som led i insolvensbehandlingen i den i lovgivningen fastsatte fordelingsrækkefølge.

Fordringer, der opstår efter indledningen af behandlingen, i observationsperioden eller under betalingsstandsningen, betales i overensstemmelse med dokumentationen herfor og indgår ikke i insolvensboet. Denne regel gælder også for fordringer, der opstår efter indledningen af opløsningsproceduren.

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

Bortset fra ansatte, hvis fordringer registreres af den beskikkede bobestyrer med udgangspunkt i regnskaberne, skal alle fordringshavere med fordringer dateret før indledningen af proceduren, indgive en anmodning om anerkendelse af deres fordring inden for en frist, der er fastsat i kendelsen om indledning af proceduren. Forespørgslen skal omfatte følgende: Anmodningen skal indeholde fordringshavers navn og adresse eller hjemsted, det skyldige beløb, dokumentation for fordringen og oplysninger om eventuelle årsager til privilegeret status. Dokumentationen for fordringen og eventuelle årsager til privilegeret status skal vedhæftes anmodningen inden for den frist, der er fastsat for indgivelse af selve anmodningen.

En anmodning om anerkendelse af en fordring skal indgives, selv hvis fordringen ikke fremgår af et fuldbyrdelsesgrundlag. Fordringer, der på datoen for indledningen af behandlingen endnu ikke er forfaldne, eller som er underlagt betingelser, godkendes som en del af insolvensboet.

Når der indgives en anmodning om anerkendelse af en fordring, der fremsættes af en forurettet part i et civilt søgsmål under en straffesag, registreres fordringen, men suspenderes, indtil der er afsagt dom i sagen til fordel for den forurettede part.

Privilegerede fordringer fremgår af den endelige liste op til markedsværdien af sikkerhedsstillelsen, der fastsattes ved en vurdering bestilt af den beskikkede bobestyrer eller likvidator og udført af en valuar (evaluator).

Alle fordringer skal godkendes, bortset fra fordringer, der er bekræftet i eksigible domme og eksigible voldgiftskendelser; proceduren omfatter heller ikke offentlige fordringer i henhold til et fuldbyrdelsesgrundlag, der ikke er blevet anfægtet inden for de frister, der er fastsat i den specifikke lovgivning.

Den beskikkede bobestyrer eller likvidator udarbejder en foreløbig liste over anmeldte fordringer. Enhver interesseret part, skyldner eller fordringshaver kan indbringe en klage over listen til den konstituerede dommer. Medmindre indledningen af behandlingen er blevet meddelt i strid med reglerne om forkyndelse og meddelelse af processkrifter, mister indehaveren af en fordring, der er opstået inden indledningen af behandlingen, og som ikke har indgivet en anmodning om anerkendelse af fordringen inden for den fastsatte frist (fristen er angivet i meddelelsen og må ikke ligge over 45 dage efter indledningen af behandlingen), mister retten til at blive opført på listen over fordringshavere og opnår ikke status af fordringshaver med ret til at deltage i behandlingen med hensyn til den pågældende fordring. Fordringshaver opnår ikke ret til fuldbyrdelse af fordringen over for skyldner eller eventuelle medlemmer eller partnere i skyldners juridiske enhed med ubegrænset ansvar, når behandlingen er afsluttet, medmindre skyldner er dømt for konkurskriminalitet (bancrută simplă) eller konkurssvig (bancrută frauduloasă) eller holdes ansvarlig for svigagtige betalinger eller transaktioner. Frakendelsen af retten bekræftes af den beskikkede bobestyrer eller likvidator, som undlader at opføre fordringshaveren på listen over fordringshavere.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

De midler, der opnås ved salg af aktiver og rettigheder fra skyldners bo, som sikres til fordel for fordringshaveren på et privilegeret grundlag, fordeles i følgende rækkefølge:

  1. gebyrer, stempelafgifter og andre udgifter i forbindelse med salget af de pågældende aktiver, herunder udgifter til bevarelse og forvaltning af aktiverne, udgifter afholdt af fordringshaver under tvangsfuldbyrdelsesproceduren, krav fremsat af forsyningsselskaber efter indledningen af proceduren og vederlag til personer, der er ansat i alle fordringshaveres fælles interesse på datoen for fordelingen, der afholdes pro rata proportionalt med værdien af alle skyldners aktiver
  2. krav fra privilegerede fordringshavere, der opstår under insolvensbehandlingen, herunder kapitalkrav, rentekrav og eventuelt andre tilknyttede krav
  3. krav fra privilegerede fordringshavere, herunder hele kapitalen, renter og opskrivninger og sanktioner af enhver art.

Hvis det beløb, der realiseres ved salg af disse aktiver, er utilstrækkeligt til fuldt ud at betale alle de pågældende fordringer, har fordringshaverne en usikret eller offentlig fordring, afhængigt af sammenhængen, på forskellen, der rangordnes sammen med de øvrige fordringer i den relevante kategori. Hvis der efter betalingen af de ovennævnte beløb er et overskud, indsætter den beskikkede likvidator det på den konto, der hører til skyldners bo. Fordringer i forbindelse med en opløsning betales i følgende rækkefølge:

1. gebyrer, stempelafgifter og andre udgifter i forbindelse med behandlingen i overensstemmelse med samme afsnit i loven, herunder nødvendige udgifter til bevarelse og forvaltning af skyldners aktiver, videreførelse af virksomheden og aflønning af de personer, der er ansat til behandlingen

2. fordringer affødt af finansiering bevilget under behandlingen

3. fordringer affødt af ansættelsesforhold

4. fordringer affødt af videreførelsen af skyldners virksomhed efter indledningen af proceduren, fordringer som følge af medkontrahenters og tredjepartskøberes eller efterfølgende køberes returnering i god tro af deres aktiver eller værdien heraf til skyldners bo

5. offentlige fordringer

6. fordringer vedrørende beløb, som skyldner skylder tredjeparter på grundlag af underholdningspligt, børnebidrag eller betaling af løbende beløb som midler til underhold

7. fordringer vedrørende beløb fastsat af den konstituerede dommer som støtte til skyldner og dennes familie, hvis skyldner er en fysisk person

8. fordringer affødt af banklån og de dermed forbundne udgifter og renter, fordringer affødt af levering af varer, tjenesteydelser eller andet arbejde, fordringer affødt af lejeudgifter og fordringer vedrørende lejemål, herunder kaution

9. andre usikrede fordringer

10. efterstillede fordringer i følgende prioriterede rækkefølge:

a) fordringer affødt af aktiver tilhørende tredjeparter, der har købt varer af skyldner i ond tro, fordringer fra efterfølgende købere i ond tro efter antagelse af annullationssøgsmål og lån ydet til en skyldner, som er en juridisk person, af en partner eller aktionær, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne på generalforsamlingen eller, hvis det er relevant, af et medlem af en økonomisk firmagruppe (grupu de interes economic)

b) fordringer affødt af vederlagsfri handlinger.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

Såfremt akkordordningen med fordringshaverne afsluttes med succes eller inden for den frist, der er fastsat i kontrakten, vedtager den konstituerede dommer en afgørelse om opnåelse af målene med akkordordningen. Ændringer foretaget i fordringerne i akkordordningen med fordringshaverne bliver dermed endelige (artikel 36 i lov nr. 85/2014).

Betalingsstandsning med videreførelse af virksomheden eller med henblik på planlagt likvidation (lichidare pe bază de plan) afsluttes ved en kendelse afsagt på grundlag af en rapport udarbejdet af den beskikkede bobestyrer, hvori det konstateres, at alle betalingsforpligtelserne ifølge den bekræftede plan er opfyldt, og at alle de forfaldne fordringer er betalt. Såfremt betalingsstandsningen derefter konverteres til en opløsningsprocedure, afsluttes den i overensstemmelse med reglerne for opløsningsprocedurer. Fra datoen for bekræftelsen af en plan for betalingsstandsningen, og i hele betalingsstandsningens varighed, frigøres skyldner for forskellen mellem værdien af dennes forpligtelser inden bekræftelsen af planen og den værdi, der er angivet i planen.

Opløsningsproceduren afsluttes, når den konstituerede dommer har godkendt den endelige rapport, når alle midler og aktiver fra skyldners bo er fordelt, og når de midler, der ikke er gjort krav på, er deponeret i banken. Når proceduren er afsluttet, afsiger retten et dekret om fjernelse af skyldner fra de registre, hvori denne var opført.

I medfør af afslutningen af proceduren fritages den konstituerede dommer, den beskikkede bobestyrer eller likvidator og alle de personer, der bistod dem, for eventuelle forpligtelser vedrørende sagen, skyldner og skyldners bo, fordringshavere, indehavere af privilegerede rettigheder, aktionærer eller partnere.

I medfør af afslutningen af opløsningsproceduren fritages en skyldner, som er en fysisk person (der driver erhverv), for sine forpligtelser forud for opløsningen, medmindre han eller hun er dømt for konkurskriminalitet eller svigagtige betalinger eller transaktioner; i sådanne situationer fritages han eller hun udelukkende for sine forpligtelser i det omfang de er blevet opfyldt som led i proceduren.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

Efter afslutningen af insolvensbehandling af enhver art kan fordringshavere ikke fremsætte krav mod skyldner vedrørende fordringer opstået forud for indledningen af insolvensbehandlingen.

Fordringshavere kan stadig fremsætte krav vedrørende hele værdien af fordringer mod medskyldnere og skyldners kautionister.

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

Alle de udgifter, der er forbundet med retslige procedurer, herunder forkyndelse, indkaldelser og fremsendelse af processkrifter fra den beskikkede bobestyrers eller likvidators side, betales fra skyldners bo (artikel 39 i lov nr. 85/2014). Hvis skyldners finansielle midler er utilstrækkelige, trækkes der på likvidationsfonden (fondul de lichidare).

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

Den beskikkede bobestyrer eller likvidator kan indbringe søgsmål om annullering af de svigagtige handlinger og transaktioner, som skyldner har foretaget til skade for fordringshavernes rettigheder inden for en periode på to år op til indledningen af proceduren.

Følgende handlinger eller transaktioner foretaget af skyldner kan annulleres med henblik på at returnere de overførte aktiver eller værdier af andre udbetalte ydelser:

a) transaktioner foretaget uden vurdering inden for en periode på to år op til indledningen af proceduren; bidrag til humanitære formål er undtaget

b) transaktioner, hvor det, skyldner har ydet, tydeligvis overstiger værdien af det modtagne, foretaget inden for en periode på seks måneder op til indledningen af proceduren

c) handlinger foretaget inden for en periode på to år op til indledningen af proceduren med hensigten fra alle parters side at forhindre fordringshavere i at gøre krav på aktiver eller at skade deres rettigheder på enhver anden måde

d) handlinger i form af overdragelse af ejerskab til en fordringshaver med henblik på indfrielse af tidligere gæld, foretaget inden for en periode på seks måneder op til indledningen af proceduren, hvis det beløb, som fordringshaver kunne opnå i tilfælde af opløsning af skyldneren, er lavere end værdien af overdragelsen af ejerskabet

e) etablering af en privilegeret rettighed med hensyn til en usikret fordring inden for en periode på seks måneder op til indledningen af proceduren

f) forskudsbetaling af gæld foretaget inden for en periode på seks måneder op til indledningen af proceduren, hvis forfaldsdatoen var en dato efter indledningen af proceduren

g) skyldners overdragelse eller overtagelse af forpligtelser inden for en periode på to år op til indledningen af proceduren med det formål at skjule eller forsinke insolvensen eller begå svig mod en fordringshaver.

Følgende handlinger eller transaktioner kan også annulleres, og udbyttet tilbagesøges, hvis de blev begået inden for en periode på to år op til indledningen af proceduren over for personer, der står i et juridisk forhold til skyldner:

a) aftaler indgået med en kommanditist (asociat comanditat) eller med en partner, der ejer mindst 20 % af partnerskabets kapital eller stemmerettighederne på partnernes generalforsamling, hvis skyldner er et kommanditselskab (societate în comandită) eller en landbrugsvirksomhed (societate agricolă), et selskab i partnerskabsform (societate în nume colectiv) eller et selskab med begrænset ansvar (societate cu răspundere limitată)

b) aftaler indgået med et medlem eller en direktør, hvis skyldner er en økonomisk firmagruppe

c) aftaler indgået med en aktionær, der ejer mindst 20 % af aktierne i skyldneren eller stemmerettighederne på aktionærernes generalforsamling, hvis skyldner er et aktieselskab (societate pe acţiuni)

d) aftaler indgået med en direktør, en leder eller et medlem af skyldners tilsynsmyndighed, hvis skyldner er et kooperativ, et aktieselskab eller en landbrugsvirksomhed

e) aftaler indgået med enhver fysisk eller juridisk person med en kontrollerende stilling i forhold til skyldner eller dennes virksomhed

f) aftaler indgået med en medejer eller en part med delt ejerskab over et fælles aktiv

g) aftaler indgået med en ægtefælle, en slægtning i opstigende linje eller sidelinje eller ved ægteskab indtil fjerde led til de fysiske personer som omhandlet i litra a)-f).

Den beskikkede bobestyrer eller likvidator kan indbringe et søgsmål om annullering af svigagtige handlinger foretaget af skyldner til ulempe for fordringshavere senest et år efter udløbet af den frist, der er fastsat for udarbejdelsen af den beskikkede bobestyrers eller likvidators første rapport, dog senest 16 måneder efter indledningen af proceduren. Såfremt søgsmålet tages til følge, opnår parterne deres tidligere stilling, og de forpligtelser, der var gældende på datoen for transaktionen, registreres på ny.

Fordringshaverudvalget eller en fordringshaver, der ejer over 50 % af værdien af de fordringer, der er registreret i insolvensboet, kan indbringe et sådant søgsmål til den konstituerede dommer, hvis den beskikkede bobestyrer eller likvidator ikke gør det.

Der kan ikke indbringes søgsmål om annullering af et stiftende dokument (act de constituire) efter ejendomsretten eller en aftale om overdragelse af ejerskab efter ejendomsretten, hvis denne foretages af en skyldner som led i den daglige drift. En anmodning om annullering af et stiftende dokument eller en aftale om overdragelse af ejerskab registreres automatisk i de relevante offentlige registre.

I forbindelse med førnævnte handlinger og transaktioner foreligger der en simpel formodning om svig til ulempe for fordringshaverne.

Når insolvensbehandlingen er indledt, er alle handlinger, transaktioner og betalinger foretaget af skyldner efter indledningen af proceduren automatisk ugyldige, bortset fra foranstaltninger, der er nødvendige for den daglige drift, foranstaltninger, som den konstituerede dommer har givet tilladelse til, og foranstaltninger, som er godkendt af den beskikkede bobestyrer.

Sidste opdatering: 16/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.