Insolvens og konkursbehandling

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

Behandling af insolvens og forebyggende rekonstruktionsbehandling er reguleret ved forordning om finansielle operationer, insolvensbehandling og tvangsafvikling (Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) (herefter: ZFPPIPP).

I. INSOLVENSBEHANDLING

1. Behandling af finansiel rekonstruktion – omstrukturering

Tvangsakkordbehandling kan begæres mod:

– en juridisk person, der er registreret som virksomhed eller kooperativ virksomhed, medmindre loven har fastlagt andet for en bestemt virksomhed eller kooperativ virksomhed på grundlag af dennes aktiviteter,

– en erhvervsdrivende eller

– enhver anden juridisk person, hvis loven foreskriver dette.

Tvangsakkordbehandling indeholder også særlige regler for tvangsakkord for store, mellemstore og små virksomheder. Denne behandling indeholder et bredt udvalg af midler til finansiel rekonstruktion af skyldnerens forpligtelser (for eksempel kreditorers sikrede krav).

Forenklet tvangsakkordbehandling er kun tilladt for en virksomhed, der betragtes som en mikrovirksomhed ifølge reglerne i den slovenske virksomhedslov (Zakon o gospodarskih družbah), eller en erhvervsdrivende, der opfylder kriterierne for mikrovirksomheder eller små virksomheder.

2. Konkursbehandling

Der kan begæres konkursbehandling mod enhver juridisk enhed, medmindre andet er fastlagt i lovens bestemmelser om en bestemt juridisk form eller type, eller en bestemt juridisk person. Kun den slovenske regering kan give tilladelse til at indlede konkursbehandling af sociale virksomheder.

Der kan begæres personlig konkurs mod ejendom tilhørende:

– en erhvervsdrivende,

– en privatperson (en læge, notar, advokat eller en anden fysisk person, der ikke er erhvervsdrivende, men som udøver en bestemt aktivitet som profession) eller

– en forbruger.

Der kan begæres konkurs i dødsbo mod boet fra en overforgældet testator – en afdød fysisk person.

II. PROCEDURER FORUD FOR KONKURS

Forebyggende rekonstruktionsbehandling

Der kan udelukkende begæres forebyggende rekonstruktionsbehandling for kapitalselskaber, der betragtes som store, mellemstore eller små virksomheder ifølge reglerne i den slovenske selskabslov.

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

Insolvens

Hovedkravet til indledning af insolvensbehandling er, at der foreligger et insolvenstilfælde. Insolvens defineres som en situation, hvor:

– skyldneren har været insolvent i en længere periode, fordi denne var ude af stand til at betale de forpligtelser, der forfaldt i den pågældende periode, eller

– skyldneren er blevet langvarigt insolvent, fordi dennes aktiver er mindre værd end passiverne (overdreven gældsætning), eller fordi tabene fra skyldnerens kapitalselskab plus de tab, der er lidt i indeværende år, overstiger halvdelen af aktiekapitalen, og tabene ikke kan dækkes af tilbageholdt overskud eller reservebeholdningen.

Indledende insolvensbehandling og hovedinsolvensbehandling

Insolvensbehandling omfatter 'indledende insolvensbehandling' og 'hovedinsolvensbehandling'. Indledende insolvensbehandling åbnes ved indgivelse af begæring om indledning af behandlingen (begæring om indledning af insolvensbehandling). Under den indledende insolvensbehandling fastlægger retten betingelserne for indledningen af hovedbehandlingen. Hovedinsolvensbehandlingen indledes efter rettens afgørelse om indledning af insolvensbehandling.

Parter i indledende insolvensbehandling og hovedinsolvensbehandling

I den indledende insolvensbehandling kan der foretages proceduremæssige handlinger af en fordringshaver, en skyldner, som behandlingen indledes imod, hvis skyldner ikke selv har indgivet begæring, og en fordringshaver, der kan bevise, at det er passende, at fremsætte krav mod den skyldner, som kan dokumentere med sandsynlighed at have en fordring på den skyldner, som er genstand for konkursbegæringen, såfremt denne fordringshaver erklærer sin hensigt om at deltage i den indledende behandling.

I hovedinsolvensbehandlingen kan den insolvente skyldner og enhver kreditor, der fremsætter krav under behandlingen mod den insolvente skyldner, foretage proceduremæssige handlinger (ved tvangsakkord, forenklet tvangsakkord og personlig konkurs).

Indledning og forkyndelse af behandlingen

På dagen for rettens afgørelse om indledning af behandlingen offentliggøres afgørelsen på de hjemmesider, der anvendes til at offentliggøre retsdokumenter, parternes dokumenter og andre oplysninger om insolvensbehandling. Retten meddeler kreditorer om indledning af behandlingen igennem en forkyndelse, som skal offentliggøres på samme dag og tidspunkt som afgørelsen om indledning af behandlingen forkyndes. Meddelelsen om afgørelsen indeholder vigtige oplysninger om behandlingen. De juridiske konsekvenser af indledningen af behandlingen indtræder på dagen for offentliggørelsen af meddelelsen om indledning af konkursbehandling.

Hvem kan indgive begæring?

Begæring om indledning af tvangsakkordbehandling kan kun indgives af en insolvent skyldner eller en aktionær i en skyldnervirksomhed med personligt ansvar. Begæring om åbning af tvangsakkordbehandling af en stor, mellemstor eller lille virksomhed kan også indgives af kreditorer, der tilsammen ejer mindst 20 % af de samlede finansielle fordringer. Dette kan eksempelvis være banker, som anses for at være velinformerede og at være i besiddelse af de oplysninger, den infrastruktur og det personale, der er nødvendigt for at kunne fremsætte en plan for økonomisk rekonstruktion af den insolvente skyldner.

Formålet med tvangsakkordbehandling er at give den insolvente skyldner mulighed for at blive økonomisk solvent på kort eller langt sigt ved at indføre passende finansielle rekonstruktionstiltag. For at kunne give skyldner mulighed for fortsat at drive sin virksomhed (og sikre den likviditet, der er nødvendig for den aktuelle virksomhedsdrift) i den uvisse periode, hvor tvangsakkordbehandlingen finder sted, er tvangssalg af skyldners aktiver ikke tilladt. Som modvægt til denne "fordel" og for at sikre, at den ikke kan misbruges af skyldner, begrænses virksomhedens drift udelukkende til almindelige forretninger, mens behandlingen finder sted.

Begæring om indledning af forenklet tvangsakkordbehandling kan kun indgives af en insolvent skyldner. Det er kun usikrede, almindelige krav, der er genstand for rekonstruktionsbehandling. En forenklet tvangsakkordbehandling har ingen indflydelse på hverken prioriterede eller sikrede krav eller skattekrav og krav om bidrag.

Begæring om indledning af konkursbehandling kan indgives af en skyldner, en skyldners ansvarlige aktionær, en kreditor eller Sloveniens offentlige garanti-, underholds- og invalidefond (Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije). Kreditor skal på troværdig vis demonstrere sit krav mod skyldneren, og at skyldner er mere end to måneder bagud med betaling af dette krav. Sloveniens offentlige garanti-, underholds- og invalidefond skal på troværdig vis demonstrere arbejdstagerkrav mod den skyldner, som konkursbehandlingen ønskes indledt imod, samt at skyldneren er mere end to måneder bagud med betaling af kravet.

Forebyggende rekonstruktionsbehandling udføres med den hensigt, at give en skyldner, som er truet af insolvens inden for et år, mulighed for at gennemføre visse tiltag for at rekonstruere sine økonomiske forpligtelser og andre finansielle rekonstruktionstiltag, der måtte være nødvendige for at fjerne årsagerne til en truende insolvens, på grundlag af en økonomisk rekonstruktionsaftale. Begæring om forebyggende rekonstruktionsbehandling kan kun indgives af en skyldner. Kreditorer, der ejer mindst 30 % af de samlede økonomiske krav mod skyldner, skal være enige i begæringen om indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling. Skyldner skal vedlægge begæringen en notarielt bekræftet kopi af kreditorernes samtykke til indledning af behandlingen.

Hjemmesider til offentliggørelse af insolvensbehandlinger

Følgende skal offentliggøres på hjemmesiderne for forkyndelser af insolvensbehandling:

 • oplysninger om individuelle tvangsakkordbehandlinger, konkursbehandlinger, tvangslikvidation, forenklet tvangsakkordbehandling, forebyggende rekonstruktion og arvet konkurs
 • rettens udstedte kendelser om behandlingen (bortset fra visse undtagelser, der er fastlagt ved lov)
 • meddelelser om indledning af behandling, meddelelser om høringsdatoer og andre meddelelser og indkaldelser til afstemning, som retten udsteder i henhold til loven,
 • høringsprotokoller og protokoller fra kreditorudvalgets møder
 • rapporter fra kuratorer og insolvente skyldnere ved tvangsakkordbehandling,
 • lister over bekræftede krav
 • bidrag fra behandlingens parter og andre retslige dokumenter, der ifølge ZFPPIPP skal offentliggøres, og
 • alle offentlige meddelelser om auktioner ved konkursbehandling og invitationer til afgivelse af bud i forbindelse med realisering af konkursboet.

Hjemmesider til offentliggørelse af oplysninger om insolvensbehandling administreres af Sloveniens agentur for juridiske registre og relaterede tjenesteydelser Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; herefter: AJPES). Der hersker en ubestridelig lovbestemt formodning om, at parterne i insolvensbehandling samt alle andre får kendskab til retlige afgørelser, andre parters begæring om behandling og andre retlige dispositioner otte dage efter, at de er blevet offentliggjort. Derfor er hjemmesiderne offentligt tilgængelige og gratis.

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

Tvangsakkordbehandling

Efter indledningen af en tvangsakkordbehandling skal skyldneren bevare sine aktiver. Skyldneren må kun sælge aktiver, der ikke er nødvendige for virksomhedens drift, hvis salget af aktiverne er blevet bestemt som et middel i den økonomiske rekonstruktionsplan. Når tvangsakkordbehandling er indledt, må skyldner kun optage lån med rettens samtykke, og lånene har et loft svarende til den samlede værdi af de likvide midler, der er nødvendige for at finansiere den almindelige virksomhedsdrift og dække sagsomkostningerne for tvangsakkordbehandlingen.

Krav, der opstår i forbindelse med finansiering af skyldners almindelige virksomhedsdrift under tvangsakkordbehandlingen og under forebyggende rekonstruktionsbehandling, betales i forbindelse med en eventuel efterfølgende konkursbehandling igennem den generelle fordeling af konkursboet før betaling af prioriterede krav (det vil sige sagsomkostningerne).

Konkursbehandling

Det konkursbo, der er tilknyttet en skyldner, der er en juridisk person, omfatter den konkursramte skyldners aktiver ved indledningen af behandlingen, alle aktiver, der erhverves igennem realisering og forvaltning af konkursboet samt anfægtelse af retshandler over for skyldner, og de aktiver, der fremskaffes gennem fortsættelse af virksomhedens drift, hvor den konkursramte skyldner fortsat driver sin forretning efter konkursbehandlingens indledning i henhold til ZFPPIPP. Konkursboet omfatter også aktiver, der inddrives igennem indgivelse af søgsmål mod aktionærer med et personligt ansvar for skyldnerens konkurs, med undtagelse af midler, som er nødvendige til at sørge for de vigtigste livsfornødenheder.

Det konkursbo, der er tilknyttet en skyldner i personlig konkurs, omfatter alle aktiver, som den konkursramte skyldner opnår i løbet af vurderingsperioden, før fritagelse for forpligtelser eller før konkursbehandlingens afslutning. Med hensyn til personlig konkurs er følgende ikke omfattet af konkursboet:

– genstande (genstande til personlig brug, tøj, sko osv.), husholdningsartikler (møbler, køleskab, komfur, vaskemaskine osv.), som er uundværlige for skyldneren og dennes husstand, genstande, der er uundværlige for at udføre skyldnerens arbejde, priser og anerkendelser, vielsesringe, personlige breve, håndskrevet materiale og andre personlige dokumenter (billeder og fotografier af familiemedlemmer osv.) samt

– tilgodehavender (tilgodehavender i retlige aftaler om underholdsbidrag, tilgodehavender i form af erstatning for personskade i henhold til invalideforsikring, tilgodehavende i økonomisk social bistand osv.).

Derudover omfatter konkursboet ved en personlig konkurs heller ikke den del af skyldners løn, der er nødvendig for at opretholde en social minimumsindkomst (skyldneren beholder mindst 76 % af mindstelønnen. Hvis skyldner forsørger et familiemedlem eller en anden person, som loven pålægger skyldneren at forsørge, indgår beløbet, der tildeles for den forsørgede heller ikke i konkursboet).

Ved personlig konkurs sikres skyldneren den samme sociale minimumsindkomst, som han ville have modtaget i tilfælde af individuel fuldbyrdelse.

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

En domstols kompetence og opgaver

Byretten har kompetence til at udføre insolvensbehandlinger. Kun én dommer deltager i insolvensbehandlinger. Appelretten i Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani) har territorial kompetence til at træffe afgørelse i appelsager i alle insolvensbehandlinger.

Udpegelse af en kurator og dennes beføjelser

En kurator udøver sine beføjelser og udfører opgaver i insolvensbehandlinger i henhold til loven og med henblik på at beskytte kreditorernes interesser. Der udpeges en kurator ved tvangsakkordbehandling og konkursbehandling. Domstolen udpeger en kurator i sin afgørelse om at indlede insolvensbehandling. Ved tvangsakkordbehandling af store, mellemstore og små virksomheder udpeger domstolen en kurator ved en særlig afgørelse dagen efter at have modtaget begæring om åbning af behandlingen.

Ved tvangsakkordbehandling fører en kurator tilsyn med skyldnerens virksomhedsdrift. Den insolvente skyldner skal til dette formål fremlægge alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, og give tilladelse til at få kontrolleret sine forretningsoptegnelser og -papirer. Skyldnerens retsevne er i denne form for behandling begrænset. Efter indledning af behandlingen må skyldneren kun udføre almindelige (løbende) forretninger, der vedrører dennes aktiviteter og indfrielse af forpligtelser, der vedrører virksomheden. Efter indledning af behandlingen kan skyldneren kun råde over sine aktiver i det omfang, det er nødvendigt for den almindelige virksomhedsdrift, og han må ikke optage lån eller købe på kredit, stille garantier eller kaution, eller indgå kontrakt eller udføre nogen anden handling, der ville føre til ulige behandling af kreditorerne eller forhindre gennemførelsen af den økonomiske rekonstruktion. Efter åbning af en tvangsakkordbehandling har skyldneren lov til, udover almindelige kontrakter og efter at have opnået rettens samtykke, at sælge aktiver, der ikke er nødvendige for dennes virksomhed, hvis salget af aktiverne indgår som økonomisk middel i rekonstruktionsplanen. Skyldneren har lov til at tage lån eller købe på kredit med et loft på den samlede værdi af de likvide midler, der er nødvendige for at finansiere den almindelige virksomhedsdrift og dække sagsomkostningerne ved tvangsakkordbehandlingen. Domstolen afgør, om den vil give sit samtykke på baggrund af kuratorens eller kreditorudvalgets holdning.

Så snart der er indledt konkursbehandling mod en juridisk enhed, ophører beføjelserne hos skyldnerens repræsentanter, en fuldmagtshaver og andre personer, der er bemyndigede til at repræsentere skyldneren, samt ledelsens beføjelser til at styre skyldnerens virksomhed. En kurator får beføjelser til at lede den insolvente skyldners virksomhed under konkursbehandlingen i henhold til de behov, der optræder i behandlingen, samt til at repræsentere skyldneren i forbindelse med:

 • proceduremæssige og andre retlige dispositioner i forbindelse med vurdering af krav samt separations- og ekskluderingsrettigheder,
 • proceduremæssige og andre retlige dispositioner vedrørende anfægtelse af krav mod den insolvente skyldner;
 • juridiske kontrakter og andre handlinger, der er nødvendige i forbindelse med realisering af konkursboet,
 • benytte sig af retten til frafald og andre rettigheder, som den insolvente skyldner har opnået som retlig konsekvens af konkursbehandlingens indledning, og
 • andre juridiske transaktioner, som den insolvente skyldner er berettiget til at udføre ifølge loven.

Så snart der er indledt personlig konkursbehandling, har skyldner ikke længere retsevne til:

1. indgåelse af kontrakter eller gennemførelsen andre retshandler eller juridiske transaktioner, som omfatter aktiver, der indgår i konkursboet.

2. uden domstolens samtykke at:

 • optage lån, købe på kredit eller stille garantier,
 • åbne en bankkonto eller andre kassekonti samt
 • give afkald på arv eller anden ejendomsret.

En konkursramt skyldners retshandel eller andre juridiske transaktioner, der ikke overholder disse regler, har ingen retsvirkning, bortset fra tilfælde, hvor medkontrahenten ikke vidste eller ikke kunne have vidst, at der var indledt personlig konkursbehandling mod skyldneren på tidspunktet for retshandlen eller den juridiske transaktion, og transaktionen omhandlede afhændelse af skyldners aktiver, som indgår i konkursboet. Som regel, og modstridende beviser er ikke tilladt, vurderes det, at medkontrahenten må have kendt til indledningen af den personlige konkursbehandling mod skyldneren, hvis kontrakten eller andre retshandler blev indgået senere end otte dage efter offentliggørelsen af meddelelsen om indledning af konkursbehandlingen på hjemmesiderne for offentliggørelse af insolvensbehandlinger.

Forebyggende rekonstruktionsbehandlinger indebærer ikke udnævnelse af en kurator. Skyldnerens retsevne er ikke begrænset under denne type behandling. Der gøres heller ikke brug af kurator i forenklet tvangsakkordbehandling.

Tilladelse til at fungere som kurator

Kun personer, der er indehavere af en gyldig tilladelse til at fungere som kurator under insolvensbehandling og tvangslikvidation fra justitsministeriet, må fungere som kurator.

Justitsministeren udsteder tilladelsen til at fungere som kurator til en person, der overholder følgende betingelser:

 • er slovensk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat, en EØS-medlemsstat eller en OECD-medlemsstat med praktisk kendskab til slovensk
 • har retsevne og har generelt et godt helbred
 • har mindst første del af en videregående uddannelse eller en tilsvarende uddannelse fra udlandet, som er blevet anerkendt eller vurderet i overensstemmelse med loven om vurdering og anerkendelse af uddannelser, eller er i besiddelse af en tilladelse til at udføre en revisors eller autoriseret revisors opgaver
 • har mindst tre års relevant erhvervserfaring i sin uddannelse
 • har en ansvarsforsikring, der dækker hans eller hendes skadesansvar på mindst 500.000 EUR på et år
 • har bestået en fageksamen, der kvalificerer ham eller hende til at fungere som kurator
 • er en person, som offentligheden kan have tillid til at lade fungere som kurator
 • har afgivet en erklæring til justitsministeren om at han/hun vil udføre sit hverv som kurator på en samvittighedsfuld og ansvarlig måde, og at han/hun vil bestræbe sig på en hurtig afslutning af behandlingen, med så gunstige tilbagebetalingsbetingelser som muligt for kreditorerne, i alle de insolvensbehandlinger, som han/hun udpeges i.

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

Modregning af krav ved indledning af tvangsakkordbehandling

Hvis en kreditor ved åbning af en tvangsakkordbehandling har krav mod en insolvent skyldner, og den insolvente skyldner har et modkrav mod samme kreditor, betragtes kravene som modregnede ved indledningen af tvangsakkordbehandlingen. Denne regel finder også anvendelse med hensyn til ikkemonetære krav og krav, der ikke er forfaldet til betaling ved indledningen af tvangsakkordbehandlingen. Åbning af en tvangsakkordbehandling har ingen indflydelse på sikrede og prioriterede krav og ekskluderingsrettigheder. Ved insolvensbehandling af store, mellemstore og små virksomheder kan sikrede krav blive underlagt økonomisk rekonstruktion.

Modregning af krav ved indledning af konkursbehandling

Hvis en kreditor ved indledning af konkursbehandling har krav mod den konkursramte skyldner, og den konkursramte skyldner har et modkrav mod samme kreditor, betragtes kravene som modregnede ved indledningen af konkursbehandlingen. Denne regel finder også anvendelse med hensyn til ikkemonetære krav og krav, der ikke er forfaldet til betaling ved indledningen af konkursbehandlingen. Kreditor anmelder ikke sit krav mod den konkursramte skyldner under konkursbehandlingen, men skal derimod meddele modregningen til kuratoren senest tre måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen om indledningen af konkursbehandlingen. Hvis kreditor ikke oplyser kuratoren om modregningen, hæfter kreditor for den konkursramte skyldners omkostninger og andre tab, som den konkursramte skyldner måtte lide på grund af kreditors udeladelse. Hvis kreditors krav mod den konkursramte skyldner er betinget, foretages modregning, hvis kreditor kræver modregning, og hvis retten indvilger i modregningen.

Et krav mod en konkurskreditor, som er rejst før indledning af konkursbehandlingen, eller som en ny kreditor har tilegnet sig før indledning af konkursbehandlingen, fordi den forrige kreditor har afstået kravet, kan ikke modregnes den konkursramte skyldners modkrav til den nye kreditor, hvis det krav blev rejst før indledning af konkursbehandlingen.

Et krav mod en konkurskreditor, som er rejst før indledning af konkursbehandlingen, kan modregnes den konkursramte skyldners modkrav til den nye kreditor, hvis det krav blev rejst før indledning af konkursbehandlingen.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

Ordrer om at foretage en retshandel eller andre juridiske handlinger for skyldneren ophæves, hvis skyldneren havde afgivet dem før indledning af konkursbehandlingen. Efter indledning af konkursbehandling må en betalingsformidler ikke foretage betalinger med den insolvente skyldners monetære aktiver i henhold til en afgørelse om fuldbyrdelse eller tvangsinddrivelse. De tilbud, som den konkursramte skyldner har givet før indledning af konkursbehandlingen, opsiges, medmindre modtageren accepterer tilbuddet, før konkursbehandlingen indledes.

En kurator kan opsige leje- og forpagtningsaftaler med en måneds varsel ved indledning af konkursbehandlingen, såfremt disse kontrakter blev indgået af den konkursramte skyldner, før konkursbehandlingen blev indledt, uden hensyn til de almene lovbestemmelser og kontraktbetingelserne. Hvis den konkursramte skyldner anvender sin ret til opsigelse, begynder opsigelsesfristen den sidste dag i den måned, hvor medkontrahenten modtog opsigelsesmeddelelsen fra den konkursramte skyldner, og fristen udløber den sidste dag i den efterfølgende måned. Medkontrahenten har ret til erstatning fra den konkursramte skyldner for de tab, der er opstået på grund af anvendelse af opsigelsesretten, i modsætning til de generelle regler. Der skal informeres om erstatningskravet ved konkursbehandlingen, og det betales fra konkursboet i henhold til loven om betaling af kreditorers krav.

Indledning af konkursbehandling har ingen indflydelse på en afviklingsaftale eller på en kvalificeret finansiel kontrakt, for hvilken reglerne i afviklingsaftalen finder anvendelse. Hvor en medkontrahent efter fastlæggelse af gensidige rettigheder og forpligtelser i henhold til afviklingsaftalens regler rejser en monetær nettofordring mod den konkursramte skyldner, skal medkontrahenten informere om dette krav ved konkursbehandlingen, og kravet betales fra konkursboet i henhold til loven om betaling af kreditors krav.

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for individualforfølgende kreditorer (bortset fra verserende retssager)?

Utilladelig håndhævelse og tilbageholdelse

Efter indledning af insolvensbehandling mod en insolvent skyldner er det generelt ikke lovligt at udstede en afgørelse om fuldbyrdelse eller pant, medmindre andet er fastsat i loven.

Efter indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling af en skyldner er det ikke tilladt at udstede en afgørelse om fuldbyrdelse eller pant for et økonomisk krav, som er omfattet af den forebyggende rekonstruktionsbehandling.

Afslutning af indledte fuldbyrdelsesprocedurer eller procedurer med henblik på realisering af pant

Fuldbyrdelsesprocedurer eller procedurer med henblik på realisering af pant, der blev indledt mod en insolvent skyldner før åbning af tvangsakkordbehandlingen, bliver indstillet ved åbning af førnævnte behandling og kan kun fortsættes på baggrund af en afgørelse fra den domstol, der udfører tvangsakkordbehandlingen, hvilket ifølge loven udgør grundlaget for at fortsætte fuldbyrdelsesproceduren eller procedurer med henblik på realisering af pant.

Indledning af konkursbehandling har følgende retlige følger for fuldbyrdelsesprocedurer og procedurer med henblik på realisering af pant, der blev indledt mod en insolvent skyldner, før konkursbehandlingen blev påbegyndt:

 • hvis kreditor i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren eller proceduren med henblik på realisering af pant vedrørende fast ejendom eller løsører ikke har opnået separationsrettigheden før indledning af konkursbehandlingen, udsættes fuldbyrdelsesproceduren eller proceduren med henblik på realisering af pant ved indledning af konkursbehandlingen
 • hvis kreditoren i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren eller proceduren med henblik på realisering af pant vedrørende fast ejendom eller løsører har opnået separationsrettigheden før indledning af konkursbehandlingen, og hvis salg af den ejendom, der er genstand for separationsrettigheden, endnu ikke har fundet sted før indledning af konkursbehandlingen, udsættes fuldbyrdelsesproceduren eller proceduren med henblik på realisering af pant ved indledning af konkursbehandlingen
 • hvis kreditoren i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren opnår separationsrettigheden før indledning af konkursbehandlingen, og hvis den ejendom, der er genstand for separationsrettigheden, er blevet solgt i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren før indledning af konkursbehandlingen, har konkursbehandlingen ingen indflydelse på fuldbyrdelsesproceduren, og
 • foreløbige eller forudgående procedurer vedrørende sikkerhedsstillelse udsættes ved indledning af konkursbehandlingen, og alle de handlinger, der foretages i disse procedurer, annulleres.

Fuldbyrdelsesprocedurer eller procedurer med henblik på realisering af pant, der blev indledt mod skyldneren før indledning af en forebyggende rekonstruktionsbehandling med henblik på at fyldestgøre eller sikre et økonomisk krav, som er omfattet af den forebyggende rekonstruktionsbehandling, indstilles ved indledning af den forebyggende rekonstruktionsbehandling. Fogedretten træffer afgørelse om afslutning af fuldbyrdelsesprocedurer og procedurer med henblik på realisering af pant på anmodning fra skyldneren.

Princippet om sammenlægning af konkursbehandlinger

En kreditor kan anmelde sit krav vedrørende udførelse af en forpligtelse, der udsprang af dennes forhold til den konkursramte skyldner, før indledning af konkursbehandlingen, udelukkende i forbindelse med konkursbehandlinger mod samme skyldner og i overensstemmelse med reglerne for behandlingen (regler for anmeldelse og vurdering af krav, anvisninger om retssager (sagsanlæg) vedrørende omtvistede krav osv.).

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

Hvis en kreditor lægger sag an for at gøre et krav gældende før indledning af konkursbehandling, udsættes retssagen på grundlag af reglerne i den slovenske retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku). En kreditor, som har lagt sag an før indledning af konkursbehandlingen, skal anmelde sit krav ved konkursbehandlingen.

Den dag, hvor der offentliggøres en afgørelse om vurdering af krav, ophæves grundlaget for udsættelse af søgsmålet grundet konkursbehandlingen. Hvis en kreditors krav anerkendes, ophører dennes retlige interesse i at forfølge søgsmålet om kravet, og retssagen udsættes. Kreditoren får udbetalt en forholdsmæssig andel tilsvarende de andre kreditorer, hvis usikrede, almindelige krav blev anerkendt under konkursbehandlingen.

Hvis kurator bestrider en kreditors krav under konkursbehandlingen, skal kreditor anmode om fortsættelse af den udsatte retssag senest en måned efter offentliggørelsen af afgørelsen om vurdering af krav. I dette tilfælde skal kreditor i søgsmålet blot forsøge at fastlægge, at kravet eksisterer. Hvis en anden kreditor bestrider kreditorens krav, skal kreditoren udvide søgsmålet til at omfatte den kreditor, der bestrider kravet, som en ny tiltalt, senest en måned efter offentliggørelsen af afgørelsen om vurdering af krav. Hvis kravet bliver gjort gældende i retssagen, får kreditoren udbetalt en forholdsmæssig andel tilsvarende de andre kreditorer, hvis usikrede, almindelige krav blev anerkendt under konkursbehandlingen.

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

I hovedinsolvensbehandlinger kan alle kreditorer i behandlingen foretage proceduremæssige handlinger med henblik på at gøre deres krav mod den insolvente skyldner gældende. Generelt har alle kreditorer (som parter) ret til i insolvensbehandlinger at appellere alle rettens afgørelser bortset fra tilfælde, hvor loven fastlægger, at kun visse parter er berettiget til at appellere en bestemt afgørelse. Appellen skal indgives inden for 15 dage. For personer, som afgørelsen skal forkyndes til i henhold til ZFPPIPP, begynder fristen på 15 dage den dag, afgørelsen forkyndes. For alle andre begynder fristen på 15 dage den dag, hvor afgørelsen bliver offentliggjort.

Under insolvensbehandling kan en kreditor også foretage proceduremæssige handlinger igennem kreditorudvalget, der som udvalg på vegne af alle de kreditorer, der er parter i behandlingen, har tilladelse til at foretage proceduremæssige handlinger i henhold til loven. Under tvangsakkordbehandling sammensættes der et kreditorudvalg. Der sammensættes kun et kreditorudvalg ved konkursbehandling, hvis kreditorerne ytrer ønske derom.

Tvangsakkordbehandling

Kreditorudvalg

Ved tvangsakkordbehandling sammensætter retten et kreditorudvalg, som for at kunne udøve sine rettigheder og beføjelser har ret til at inspicere skyldnerens forretningspapirer (dvs. kontrol af skyldnerens aktiviteter og økonomiske situation) med henblik på at beskytte kreditorernes interesser samt at fremsætte de forslag og udtalelser, der er nødvendige for at beskytte kreditorerne under behandlingen. Ved tvangsakkordbehandling har kreditorudvalget i forbindelse med finansiel rekonstruktion af den insolvente skyldner tilladelse til at vedtage en beslutning om, under bestemte lovgivningsmæssige betingelser, igennem kapitalindskud eller apportindskud at udvide den aktiekapital, der er genstand for kreditorernes krav mod den insolvente skyldner.

De lovændringer fra slutningen af 2013, der blev indført for at gøre det nemmere at gennemføre effektiv finansiel rekonstruktion af store og mellemstore virksomheder, omfatter særlige regler om tvangsakkord mod denne type virksomheder, hvilket har styrket kreditorernes position betydeligt. Disse regler anvendes også for små virksomheder jf. lovændringen i 2016. Kurator skal have bred erfaring og uddannelse for at kunne udføre kuratoropgaverne under tvangsakkordbehandling korrekt, og derfor anvendes reglen om udpegelse ud fra den automatiske udpegelsesrækkefølge ikke, når der skal udpeges en kurator, men retten udpeger derimod i stedet en kurator efter eget skøn. Hvis kreditorerne selv begærer åbning af tvangsakkordbehandling mod en insolvent skyldner i henhold til den nye lovbestemmelse, udpeger retten den kurator, der blev foreslået af de begærende parter. Ifølge det nye system kan kreditorudvalget også udpege en repræsentant for kreditorerne. Dette sikrer, at kreditorudvalget kan følge med i skyldnervirksomhedens forretninger og ledelsen af implementeringen af finansielle rekonstruktionstiltag, som hører under dets beføjelser (eksempelvis virksomhedsrekonstruktionstiltag med henblik på at optimere driftsomkostningerne eller at øge virksomhedens effektivitet). Kreditorudvalgets beføjelser blev yderligere udvidet, således at kreditorudvalget nu har mulighed for at foretage ændringer i den økonomiske rekonstruktionsplan.

En individuel kreditors retsmidler ved tvangsakkordbehandling

Alle kreditorer og kuratorer har lov til at fremsætte indsigelse mod udførelsen af tvangsakkordbehandlingen:

 • hvis skyldner ikke er insolvent og kan betale alle sine fordringer til fulde og til tiden,
 • hvis en insolvent skyldner kan opfylde sine forpligtelser i højere grad eller inden for en kortere tidsramme, end det angives i tvangsakkorden
 • hvis det er usandsynligt, at implementeringen af den økonomiske rekonstruktionsplan vil føre til, at skyldneren bliver solvent på kortere eller længere sigt
 • hvis det er usandsynligt, at kreditorerne ved indgåelse i den tvangsakkord, som skyldneren har foreslået, vil få mere favorable betingelser for betaling af deres krav, end hvis der var blevet indledt konkursbehandling, eller
 • hvis den insolvente skyldner misligholder de regler, der begrænser dennes virksomhed under tvangsakkordbehandlingen, eller er mere end 15 dage forsinket med betaling af minimumsbeløbet af medarbejderes løn eller med betaling af skatter og andre bidrag, som skyldneren skal medregne og udbetale sammen med medarbejdernes løn.

Alle kreditorer, der bliver påvirket af tvangsakkorden, kan anmode retten om at annullere den stadfæstede tvangsakkord, hvis den insolvente skyldner kan betale kreditorens krav til fulde. Et søgsmål for at fastlægge et omstødeligt krav skal anlægges senest seks måneder efter at fristen for betaling af kravet udløber, jf. den stadfæstede tvangsakkord. Alle kreditorer, der bliver påvirket af tvangsakkorden, kan anmode retten om at annullere den stadfæstede tvangsakkord, hvis den er kommet i stand på svigagtig vis. Et søgsmål for at fastlægge et omstødeligt krav skal anlægges senest to år efter den endelige afgørelse om stadfæstelse af tvangsakkorden.

Konkursbehandling

Kreditorudvalg

Under konkursbehandling har kreditorudvalget ret til at gennemse alt dokumentationsmateriale, som kuratoren i konkursbehandlingen er i besiddelse af, samt at gennemse det dokumentationsmateriale vedrørende behandlingen, som kuratoren har pligt til at opbevare. Ved konkursbehandling har kreditorudvalget lov til:

 • at tilkendegive sin mening om den konkursramte skyldners gennemførsel af nødvendige virksomhedsaktiviteter
 • at give sit samtykke til fortsættelse af den konkursramte skyldners virksomhedsaktiviteter
 • at tilkendegive sin mening om den plan for konkursbehandlingens gang, der foreslås af kurator
 • at tilkendegive sin mening om en afgørelse om at sælge ejendom
 • at give sit samtykke, hvis startprisen eller mindsteprisen ligger på under halvdelen af ejendommens værdi, baseret på realiseringsværdien
 • at tilkendegive sin mening om kurators vurdering af omkostningerne ved konkursbehandlingen og ændringer deri samt
 • at tilkendegive sin mening om afslutning af konkursbehandlingen.

Der sammensættes ikke et kreditorudvalg ved forenklet tvangsakkordbehandling og forebyggende rekonstruktionsbehandling.

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

Under konkursbehandling er kurator den konkursramte skyldners juridiske repræsentant og har dermed tilladelse til at råde over konkursboet og realisere det.

Kuratoren ved konkurs råder over konkursboet, navnlig ved at forpagte den konkursramte skyldners ejendom og ved at øge den konkursramte skyldners monetære aktiver. Kuratoren kan også indgå et retsligt eller udenretligt forlig, som kræver kreditorudvalgets udtalelse og domstolens samtykke. Efter indledning af konkursbehandlingen kan den konkursramte skyldners ejendom kun lejes ud eller forpagtes, hvis dette ikke forsinker salget af ejendommen. Der kan kun indgås en leje- eller forpagtningsaftale for en fastlagt periode, der ikke er længere end et år. Kuratoren kan med rettens samtykke opstille en fortrinsret til køb af den ejendom, der forpagtes, til fordel for forpagteren.

Med hensyn til investering af den konkursramte skyldners monetære aktiver er administratoren bundet ved lov. Monetære aktiver kan kun investeres i gældsinstrumenter udstedt af Republikken Slovenien eller et andet EU-medlemsland, den Europæiske Centralbank, Sloveniens bank eller en centralbank i et andet EU-medlemsland, eller i gældsinstrumenter (med undtagelse af underordnede sikkerheder) udstedt af en bank med hjemsted i Republikken Slovenien eller et kreditinstitut med sæde i et andet EU-medlemsland. Kontante bankindskud kan kun foretages i en bank med hjemsted i Republikken Slovenien eller med et kreditinstitut med hjemsted i et andet EU-medlemsland.

Inden for rammerne af realisering kan kurator sælge den konkursramte skyldners ejendom, søge sine fordringer fuldbyrdet og udføre enhver anden retshandel for at realisere sine ejendomsrettigheder. En kontrakt vedrørende salget af den konkursramte skyldners ejendom kan indgås gennem en offentlig auktion eller et bindende tilbud. Kun på ekstraordinær vis kan en kontrakt indgås på grundlag af direkte forhandlinger med en køber. Salget starter med en (første) domstolsafgørelse om salget. Domstolen afsiger en kendelse om salg på begæring fra kurator og på grundlag af en udtalelse fra kreditorudvalget. Hvis ejendom, hvori en separat kreditor har prioriteret afdragsrettighed (etableret tilbageholdelsesret), sælges, er udtalelse fra den separate kreditor også nødvendig. I kendelsen, hvor domstolen for første gang træffer beslutning om salg af bestemt ejendom, fastsætter domstolen endvidere:

1. salgsmetoden

2. startprisen ved en offentlig auktion eller minimumsprisen ved et bindende tilbud, samt

3. depositumsbeløbet.

Hvis en offentlig auktion eller indkaldelser af bud for salget af bestemt ejendom på grundlag af den første salgsafgørelse ikke er vellykket, kan domstolen i en senere salgsafgørelse:

1. enten:

- igen træffe afgørelse om, at salget skal finde sted i form af en offentlig auktion eller et bindende tilbud, samt

- fastsætte en lavere start- eller minimumspris end i den første afgørelse, eller

2. beslutte at fremsætte en ikke-bindende indkaldelse af bud på grundlag af direkte forhandlinger.

Domstolen fastsætter minimumsprisen i sager med accept af bindende tilbud på grundlag af ejendommens skatteværdi. I den første salgsafgørelse er minimumsprisen eventuelt ikke lavere end den halve værdi af ejendommen, som vurderet på grundlag af dens likvidationsværdi. I en senere salgsafgørelse kan domstolen fastsætte en start- eller minimumspris, som er lavere end den halve værdi af ejendommen, som vurderet på grundlag af dens likvidationsværdi, når kreditorudvalget eller en separat kreditor giver deres samtykke.

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

I konkurssager skal kreditorer anmelde deres fordringer på den konkursramte skyldner, som er opstået inden åbning af konkurssagen, med undtagelse af dem, der i henhold til loven ikke kræver anmeldelse. En kreditor, der er ansvarlig for den konkursramte skyldners gæld ved at hæfte solidarisk som en meddebitor, kautionist eller håndpantsætter, skal i konkurssagen meddele sin regresfordring, der endnu ikke er opstået inden åbning af konkurssagen, i henhold til en udskudt betingelse, at kreditoren vil opnå regresfordring mod den konkursramte skyldner på grundlag af betaling af fordringen, som skal foretages efter åbning af konkurssagen. Hvor andre meddebitorer eller kautionister, der hæfter solidarisk, også er ansvarlige for opfyldelse af kreditorens fordring, foruden den konkursramte skyldner, kan også kreditoren meddele og søge at fastsætte det fulde beløb af fordringen i konkurssagen, til den er betalt fuldt ud i henhold til en afgørende betingelse, som realiseres, når kreditorens betaling bliver betalt af en anden meddebitor eller kautionist, der hæfter solidarisk. Hvor kreditoren går glip af fristen for meddelelse, ophører dennes fordring mod den konkursramte skyldner, og domstolen afviser den sene meddelelse om fordringen.

I konkurssager, er det ikke nødvendigt at anmelde prioritetsfordringer for betaling af løn og lønudligningstillæg for medarbejdere, hvis arbejde bliver unødvendigt som følge af konkurssagens åbning, for perioden fra konkurssagens åbning til meddelelsesperioden slutter, og fratrædelsesgodtgørelse til arbejdstagere, hvis ansættelseskontrakter blev opsagt af kurator, fordi deres arbejde blev overflødigt som følge af konkurssagens åbning eller under denne sag. Visse fordringer, i forbindelse med beregning og betaling af skatter, anmeldes heller ikke.

Hvor en fordring sikres af en separationsret, skal kreditoren anmelde denne sikrede fordring i konkurssagen ved også at anmelde separationsretten. Hvis en ejendomsret tilhørende den konkursramte skyldner, i henhold til situationen ved konkurssagens åbning, er registreret for fast ejendom, og denne ejendomsret er begrænset af et registreret prioritetslån eller maksimalt prioritetslån, hvis registrering var i kraft inden konkurssagens åbning, antages det, at prioritetslånet eller det maksimale prioritetslån og fordringen herunder er registreret i konkurssagen til tiden.

Kreditorer skal meddele deres eksklusionsrettigheder, som er opstået inden konkurssagens åbning, inden for tre måneder, efter forkyndelsen af konkursbehandlingens indledning. Hvor en kreditor går glip af fristen for meddelelse af eksklusionsrettigheder, ophører den eksklusionsret ikke. Hvis kurator sælger ejendommen, som er genstand for en ikke-meddelt eksklusionsret, mister kreditoren, som har eksklusionsretten, denne eksklusionsret, men kan anmode om en betaling af penge, der er opnået fra salget af den ejendom, minus de omkostninger, der er påløbet under salget. Kreditoren, som har eksklusionsretten, har ikke ret til at kræve skadeserstatning. Kreditoren mister den eksklusive ret og retten til betaling af penge, hvis han eller hun ikke meddeler retten, til planen om den første generelle fordeling offentliggøres.

Den konkursramte skyldners gæld, som opstår efter konkurssagens åbning (med visse undtagelser), anses som omkostninger, der er forbundet med sagen. De er inddelt i:

- løbende omkostninger (for eksempel løn og anden godtgørelse til parter, der udfører tjenester, som er nødvendige for konkurssagen, herunder skatter og udgifter, der skal beregnes og betales af skyldneren sammen med disse betalinger, kurators omkostninger, omkostninger for el, vand, varme, telefon og andre omkostninger forbundet med brugen af forretningslokaler til konkurssagen, forsikringspræmier i forbindelse med at forsikre ejendommen i konkursboet, omkostninger i forbindelse med offentliggørelser, den konkursramte skyldners sagsomkostninger i forbindelse med anfægtelse af fordringer, omkostninger forbundet med revisor-, administrations- og andre tjenester, der er brug for i konkurssagen osv.), og

- lejlighedsvise omkostninger (betaling af kreditorernes fordringer, opstået i forbindelse med gennemførelsen af tvangsakkorder, betaling af gæld på grundlag af gensidigt misligholdte bilaterale kontrakter, betaling af gæld for at afslutte presserende retshandler og for at fortsætte virksomhedsdriften, omkostninger for ejendomsevaluering og andre handlinger vedrørende salget osv.).

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

Ved at anmelde en fordring opnår kreditoren ret til at udføre processuelle handlinger i den primære insolvenssag. Fordringer skal meddeles inden for den foreskrevne frist. Kun krav, der er opstået inden åbning af insolvenssagen, anmeldes.

I tvungne forligssager finder meddelelse om og afhjemling af fordringer især sted for at vurdere en kreditors processuelle legitimitet til at stemme ved et tvungent forlig. Fordringer skal indsendes inden for 30 dage efter den dag, hvor meddelelsen om sagens indledning blev offentliggjort på websiderne for Republikken Sloveniens agentur for offentlige retsprotokoller og tilknyttede tjenester (AJPES). Manglende eller sen meddelelse resulterer ikke i, at kreditoren mister selve fordringen, men det resulterer i, at han eller hun mister sin stemmeret.

I konkurssager er meddelelsen om og afhjemlingen af fordringer det grundlag, hvorpå fordelingen af konkursboet fastslås. I sådanne sager skal kreditorer meddele deres krav inden for tre måneder fra den dag, hvor meddelelsen om konkurssagens åbning blev offentliggjort på websiderne for AJPES.

Ved personlig konkurs mister kreditoren ikke fordringen, hvis den blev meddelt efter fristen, men kurator anbringer den på listen over yderligere fordringer.

En kreditor, mod hvem en retssag, der anfægter den konkursramte skyldners retshandler, er blevet indgivet, skal inden for én måned fra den dag, hvor retssagen blev forkyndt, anmelde sin fordring i konkurssagen som en betinget fordring, der vil opstå, hvis retssagen bevilges ved en endelig afgørelse. En kreditor skal indgive sin fordring for skadeserstatning som følge af kurators opsigelse af et lejemål, en kontrakt eller en bilateralt misligholdt kontrakt inden for én måned efter at have modtaget en erklæring fra den konkursramte skyldner, hvori han eller hun udøver sin ret til at ophæve kontrakten.

En fordrings indhold

En anmeldelse om en fordring i insolvenssagen skal indeholde:

1. det beløb, der skal anerkendes som en fordring i sagen, og

2. en beskrivelse af de fakta, hvorfra fordringens antagelighed opstår, samt bevis derpå, herunder indgivet dokumentation.

En anmeldelse af en fordring i konkurssager skal også indeholde oplysninger om den bankkonto, hvortil betaling af fordringen skal ske. Hvor kreditoren har indledt en retssag eller anden sag inden konkurssagens åbning, skal han eller hun også inkludere oplysninger om den domstol eller anden kompetente myndighed, for hvilken sagen finder sted, samt sagens referencenummer.

En anmodning om verificering af en fordring skal indeholde:

1. beløbet på fordringens hoveddel

2. hvor kreditoren i insolvenssagen søger renter foruden hoveddelen: det kapitaliserede rentebeløb beregnet for perioden fra forfaldsdato til åbning af insolvenssagen; i tilfælde af kurators prioritetsfordringer: det beregnede, kapitaliserede rentebeløb

3. hvor kreditoren i insolvenssagen, foruden hoveddelen, søger udgifter påløbet i forbindelse med fuldbyrdelse af fordringen i retssagen eller anden sag, der er indledt inden åbning af insolvenssagen: beløbet af disse omkostninger

4. hvor kreditoren søger at fastslå, at fordringen er en prioritetsfordring: en udtrykkelig anmodning om, at fordringen anses som en prioritetsfordring efter fordeling, og

5. hvor kreditoren søger at fastslå, at fordringen er en betinget fordring: en udtrykkelig beskrivelse af de omstændigheder, hvis forekomst betyder realisation af en udskudt eller afgørende betingelse, hvortil fordringen relaterer.

I insolvenssager kan en kreditor indgive flere fordringer via en enkelt stævning.

Procedure til verificering af fordringer

Proceduren til verificering af fordringer har tre faser:

1. Kurators erklæring vedrørende indgivne fordringer:

Kurator fremsætter en erklæring vedrørende godkendelse eller anfægtelse af fordringer ved at udarbejde en basisliste over verificerede fordringer (osnovni seznam preizkušenih terjatev). På listen anfører kurator for hver fordring, om den er godkendt eller anfægtet. Domstolen offentliggør listen på websider, der anvendes til offentliggørelser i insolvenssager. Kreditorer kan fremsætte indsigelser mod de meddelte fordringer på basislisten inden for 15 dage efter dens offentliggørelse ved at indgive en indsigelse mod basislisten (ugovor proti osnovnem seznamu). Hvor kreditorens indsigelse er berettiget, skal kurator udstede en rettelse til basislisten.

2. Kreditors erklæring vedrørende andre kreditorers fordringer:

Enhver kreditor, som har meddelt sin fordring i sagen rettidigt, kan fremsætte indsigelser mod andre kreditorers fordringer ved at indgive en indsigelse, der anfægter en fordring (ugovor o prerekanju terjatve). Kreditoren skal indgive indsigelsen, der anfægter en fordring i tvangsakkorder, inden for 15 dage og i konkurssager inden for én måned efter offentliggørelsen af basislisten over verificerede fordringer. I personlige konkurssager og tvungne forligssager kan en sådan indsigelse også indgives af den insolvente skyldner som en part til sagen. Kurator registrerer kreditorers og skyldners erklæringer vedrørende anfægtede fordringer på suppleringslisten over verificerede fordringer (dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev). Alle fejl vedrørende manglende håndtering af en indgivet indsigelse hævdes i en indsigelse mod suppleringslisten.

3. Domstolens afgørelse for verificering af fordringer:

Domstolen tager stilling til verificering af fordringer med en afgørelse for verificering af fordringer (sklep o preizkusu terjatev). På grund af denne afgørelse udarbejder kurator en endelig liste over verificerede fordringer (končni seznam preizkušenih terjatev), som domstolen offentliggør sammen med afgørelsen for verificering af fordringer.

I afgørelsen for verificering af fordringer tager domstolen stilling til indsigelser, til verificerede og anfægtede fordringer og til fordringer, der sandsynligvis vil blive påvist, samt til hvem der skal søge handling i andre sager (dvs. retssager) for at fastslå deres fordring. Fristen for indgivelse af retssagen er én måned.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

Konkursboet er ejendom tilhørende den konkursramte skyldner, som realiseres for at dække sagsomkostningerne og for at betale kreditorernes fordringer. Loven differentierer mellem "konkursbo" og "særligt konkursbo". Særligt konkursbo er ejendom, som er genstand for en separationsret eller monetære aktiver erhvervet ved realisation af den ejendom. For al ejendom, der er genstand for en separationsret, er det nødvendigt at fastslå et separat konkursbo og at administrere denne ejendom separat fra den ejendom, der er en del af det generelle konkursbo, samt ejendom, der tilhører andre særlige konkursboer.

Den realiserede del af et konkursbo er disponibelt bo og beregnet til at betale kreditorernes fordringer. Det generelle, disponible bo er de monetære aktiver genereret ved at realisere det generelle konkursbo, minus konkurssagens omkostninger. Det særlige, disponible bo er de monetære aktiver genereret ved at realisere det særlige konkursbo, minus den realisations omkostninger.

I forbindelse med prioritetsbetaling i konkurssagen bliver kreditorernes fordringer, der er opstået inden åbning af sagen, klassificeret som følger:

 • Sikrede fordringer, hvor betaling sikres i form af en separationsret, der omfatter retten til prioritetsbetaling af fordringen fra specifik ejendom, og
 • Ikke-sikrede fordringer, hvoriblandt prioritetsfordringer bliver betalt først, dernæst almindelige fordringer efterfulgt af efterstillede fordringer og endelig selskabsrettigheder.

Sikrede fordringer er fordringer, hvor betaling sikres i form af en separationsret. En separationsret er enhver ret, der omfatter retten til en prioritetsbetaling af fordringen fra specifik ejendom. Den mest almindelige separationsret er en tilbageholdelsesret. I konkurssager betales sikrede fordringer som en prioritet med penge erhvervet via salg af ejendommen, som var genstand for separationsretten.

Ikke-sikrede fordringer er fordringer, der ikke er sikret af en separationsret. Disse fordringer er underordnede i forhold til tilbagebetaling af sikrede fordringer med hensyn til betaling fra den ejendom, der var genstand for separationsretten. Betalinger fra den tilbageværende ejendom betales i følgende rækkefølge, (1) prioritetsfordringer, (2) almindelige fordringer og (3) eventuelle efterstillede fordringer.

 • Prioritetsfordringer er de (ikke-sikrede) fordringer, som ved lov skal betales som en prioritet inden betaling af almindelige (ikke-sikrede) fordringer (for eksempel løn og lønudligningstillæg for de sidste seks måneder inden indledning af insolvenssagen, fratrædelsesgodtgørelse til arbejdstagere, ubetalte bidrag osv.). Når konkurssagen starter, fordi en tvungen forligssag ikke var vellykket, har fordringer, der opstod under den tvungne forligssag, absolut prioritet og betales inden betaling af prioritetsfordringer;
 • almindelige fordringer er ikke-sikrede fordringer, der hverken er prioritetsfordringer eller efterstillede fordringer;
 • efterstillede fordringer er ikke-sikrede fordringer, som kun betales efter betaling af alle ikke-sikrede fordringer mod skyldner på grundlag af et retsforhold mellem skyldner og kreditor, hvis skyldner bliver insolvent. Ved tvangsakkord kan efterstillede fordringer blive konverteret til en ejerandel. Hvis de ikke overføres som et naturaliebidrag, betyder en godkendt tvangsakkord, at de ophører.

Selskabsrettigheder, aktier eller forretningsandele har ikke en forpligtende rets egenskaber (retsnatur) og giver aktionærer eller andelshavere ret til en forholdsmæssig del af den tilbageværende del af konkursboet.

Inden betalinger foretages til kreditorer, ekskluderes det beløb, der er nødvendigt til at betale konkurssagens omkostninger, fra konkursboet (disponibelt bo). Kreditorer betales i følgende rækkefølge: separationskreditorer, hvis fordring er sikret af en separationsret (for eksempel et realkreditlån), er de første, som modtager betaling fra den ejendom, der var genstand for sikkerheden (særligt disponibelt bo). Kreditorer for fordringer i henhold til kontrakter eller andre retshandler, der blev afsluttet af den konkursramte skyldner inden for perioden fra indledning af forhandlingerne om tvangsakkord til indledning af konkurssagen, i henhold til reglerne for begrænsning af virksomheder i tvungne forligssager anført i loven, bliver betalt først fra det generelle disponible bo. Derefter bliver kreditorer med privilegerede fordringer (arbejdstagere) betalt og endelig andre kreditorer - kreditorer for ikke-sikrede, almindelige fordringer og kreditorer for efterstillede fordringer. Eventuelle restdele fra realiseret ejendom fordeles blandt aktionærerne.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

Tvangsakkordbehandling

En tvangsakkord, som vedtages med en kreditorafstemning, skal også bekræftes af en domstol. I en afgørelse vedrørende bekræftelse af en tvangsakkord, skal domstolen:

1. afgøre, om den bekræfter det tvungne forlig eller ej

2. fastslå indholdet i det bekræftede forlig ved at anføre:

- betalingsprocenten for kreditorernes fordringer;

- frister for betaling heraf, og

- renten på kreditorernes fordringer i perioden fra åbning af den tvungne forligssag til udløbet af fristen for deres betaling

3. beslutte, hvilke fordringer der er blevet verificeret i den tvungne forligssag, og

4. beordre skyldneren til at betale kreditorernes fordringer, som verificeret i den tvungne forligssag, i forholdene, inden for fristerne og til de renter, der er anført i det bekræftede, tvungne forlig.

Reglen om absolut prioritet er gældende i sagen. Gennemførelsen af økonomisk omstrukturering af skyldners forretning i den tvungne forligssag betyder, at:

 • skyldners aktionærer kun kan tilbageholde den del af skyldners aktiekapital, der svarer til restdelen af skyldners ejendom, som de ville have modtaget, hvis en konkurssag blev åbnet mod skyldneren
 • kreditorer skal gives gunstigere betingelser for betalingen af deres fordringer, end hvis en konkurssag var blevet indledt mod skyldneren, idet der tages hensyn til prioritetsrækkefølgen og andre regler for betaling af prioritetsfordringer, almindelige og efterstillede fordringer samt sikrede fordringer i konkurssager, og
 • driften af skyldners forretning eller den levedygtige del heraf fortsætter.

Økonomisk omstrukturering foretages ved at skyldner beder kreditorer om at indvillige i at få deres almindelige fordringer reduceret eller deres betaling udskudt. Skyldner skal tilbyde alle kreditorer en lige stor betalingsprocent af deres almindelige fordringer, samme frister for deres betaling og samme rente fra tidspunktet for indledningen af forhandlingerne om tvangsakkord, til fristen for deres betaling udløber. Hvor skyldner er et kapitalselskab, kan skyldner bede kreditoren om at vælge enten:

 • at acceptere en reduktion og en udskydelse af forfaldsdatoen for vedkommendes almindelige fordringer, eller
 • at fordringerne overføres til skyldner som et naturaliebidrag på grundlag af en aktiekapitalstigning for skyldneren (ombytning af gæld til aktier).

Et tvunget forlig påvirker ikke prioritetsfordringer eller ekskluderede rettigheder. Efterstillede fordringer ophører. Sikrede fordringer kan kun omstruktureres frivilligt i et tvunget forlig. I tvungne forligssager vedrørende store, mellemstore eller små virksomheder kan sikrede fordringer blive omstruktureret ved at udskyde forfaldsdatoen eller sænke renten, så en beslutning med et flertal på 75 % også er gældende for de kreditorer, der har en separationsret, og som ikke stemmer for tvangsakkorden. I disse sager er en eksklusion af en levedygtig del af skyldneres forretning for en anden virksomhed (spin-off) mulig som en foranstaltning for økonomisk omstrukturering. Det er også tilladt at omstrukturere separationsrettigheder til en fælles separationsret (dette kræver et flertal på 85 %).

Konkurssager mod en juridisk person

Konkurssager gennemføres med det formål at realisere konkursboet og betale kreditorerne. Som en generel regel kan en kontrakt vedrørende salget af den konkursramte skyldners ejendom indgås i form af en offentlig auktion eller et bindende tilbud. En offentlig auktion kan arrangeres ved at forhøje eller nedsætte startprisen. I konkurssager kan en virksomheds forretning eller aktivitet tilbageholdes ved at sælge virksomheden på en offentlig auktion som en forretningsenhed eller ved at sælge dens levedygtige dele (salg af en forretning som en igangværende virksomhed).

Inden betalinger foretages til kreditorer, udelukkes det beløb, der er nødvendigt til at betale konkurssagens omkostninger, fra konkursboet. Kreditorer bliver betalt i følgende rækkefølge: separationskreditorer, hvis fordring blev sikret af en separationsret (for eksempel et realkreditlån), bliver betalt først fra den ejendom, der var genstand for sikkerheden; dernæst kreditorer for fordringer i henhold til kontrakter eller andre retshandler, der blev afsluttet af den konkursramte skyldner i perioden fra åbning af den tvungne forligssag til åbning af konkurssagen, bliver betalt i overensstemmelse med reglerne for begrænsning af virksomhed i tvungne forligssager som anført ved lov; dernæst bliver kreditorer med privilegerede fordringer (arbejdstagere) betalt og så andre kreditorer — kreditorer for ikke-sikrede, almindelige fordringer og kreditorer for efterstillede fordringer. Eventuelle restdele fra den realiserede ejendom fordeles blandt aktionærerne.

Personlig konkurs

Ligesom i konkurssager vedrørende juridiske enheder forestås personlige konkurssager for forholdsmæssig og samtidig betaling af alle kreditorfordringer. Derfor bliver kreditorer betalt fra skyldnerens ejendom, forholdsmæssigt og samtidigt. Konkursboet omfatter al ejendom tilhørende den overforgældede person ved åbningen af konkurssagen, medmindre den er ekskluderet fra fuldbyrdelse i henhold til bestemmelserne i loven om civil fuldbyrdelse og sikkerhed (Zakon o izvršbi in zavarovanju). Da en fysisk person, i modsætning til en juridisk person, ikke ophører med at eksistere ved konkurssagens udgang, ophører kreditorers fordringer, som ikke blev betalt i konkurssagen, ikke. I modsætning til kreditorernes fordringer i en juridisk enheds konkurssag ophører fuldbyrdelsen af fordringer i en personlig konkurssag ikke efter konkurssagens afslutning. En afgørelse vedrørende afslutning af en personlig konkurssag, der omfatter en liste over ubetalte, godkendte fordringer, er en måde, hvorpå ubetalte kreditorer kan søge fuldbyrdelse af disse fordringer.

For at blive fritaget fra sine forpligtelser får den konkursramte skyldner mulighed for at fremsætte en anmodning inden afgørelsen om afslutningen af en konkurssag udstedes, hvori han eller hun anmoder om friholdelse fra sine forpligtelser, der er opstået inden åbningen af den personlige konkurssag, og som ikke vil blive betalt i henhold til denne sag. Hvor den konkursramte skyldner indgiver en petition om fritagelse fra sine forpligtelser, og hvor sagen om friholdelse fra forpligtelser efter den fuldførte verificeringsperiode er blevet løst, vil den del af hans forpligtelser, som ellers kunne fuldbyrdes på grundlaget af en afgørelse om afslutning af konkurssagen, blive frafaldet, og efterfølgende vil kreditorernes ret til at fuldbyrde den i domstolen ophøre.

Selv hvor friholdelse fra forpligtelser er til fordel for skyldneren, påvirker fritagelsen ikke følgende typer skyldnerforpligtelser:

1. Arbejdstageres prioritetsrettigheder

2. Fordringer mod den konkursramte skyldner baseret på lovbefalet underhold, erstatning for skader, der opstår fra en reducering af grundlæggende aktiviteter eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt godtgørelse for mistet underhold, hvis den underholdspligtige er afgået ved døden

3. Fordringer for monetære straffe eller inddrivelse af en økonomisk fordel opnået ved en strafbar handling afsagt i straffesagen

4. Fordringer i henhold til en betinget dom, der er betinget af tilbageførsel af en økonomisk fordel opnået ved en strafbar handling eller oprejsning for skader forårsaget af en strafbar handling

5. Fordringer for bøder eller inddrivelse af en økonomisk fordel opnået ved en mindre lovovertrædelse afsagt i sager for mindre lovovertrædelser

6. Fordringer for inddrivelse af ulovligt erhvervet ejendom, og

7. Fordringer for bestemmelsen om oprejsning for skader forårsaget bevidst eller gennem grov uagtsomhed.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

Tvungne forligssager afsluttes af en endelig domsafgørelse, der bekræfter tvangsakkorden.

Enhver kreditor, hvis fordring berøres af en tvangsakkord, kan anmode domstolen om annullering af den bekræftede tvangsakkord, hvor den insolvente skyldner kan betale en stor del af eller alle sådanne kreditorers almindelige fordringer. En retssag, der søger en anfægtelig fordring, skal indgives inden for seks måneder efter, fristen for betaling af en sådan fordring udløber, som fremsat i det bekræftede, tvungne forlig.

Enhver kreditor berørt af en bekræftet tvangsakkord kan anmode domstolen om annullering af det bekræftede, tvungne forlig, når det opnås på svigagtig vis.

En retssag til fastlæggelse af en anfægtelig fordring skal indgives inden for to år efter, en afgørelse vedrørende bekræftelse af tvangsakkorden er blevet endelig.

Den domstol, der udstedte afgørelsen vedrørende bekræftelse af en tvangsakkord, er kompetent til at afgøre retssagen.

I en afgørelse, hvor en domstol annullerer det bekræftede, tvungne forlig, kan domstolen beordre skyldneren til at betale alle ubetalte dele af fordringer, som blev påvirket af det bekræftede, tvungne forlig, inden for en periode fastsat af domstolen, som ikke kan være mere end ét år efter, beslutningen bliver endelig.

Afslutning af konkurssager mod en juridisk person

Konkurssager mod en juridisk person er afsluttet efter en afgørelse vedrørende afslutningen af konkurssagen. Domstolen udsteder denne afgørelse på grundlag af kuratorens endelige rapport, som udarbejdes, når kuratoren har fuldført alle handlinger fremsat ved lov og på grundlag af kreditorudvalgets udtalelse. Kurator skal indgive en endelig rapport til domstolen inden for én måned efter fuldbyrdelse af den endelige fordeling.

Hvis den konkursramte skyldner er i besiddelse af ejendom, efter en domstol har udstedt en afgørelse vedrørende konkurssagens afslutning, kan konkurssagen mod skyldneren indledes for den ejendom, der blev fundet senere, efter anmodning fra en kreditor, som var berettiget til at udføre processuelle handlinger i konkurssagen mod skyldneren, og hvis berettigelse til at deltage ikke ophørte inden konkurssagens afslutning eller efter anmodning fra en af den konkursramte skyldners aktionærer.

Afslutning af personlig konkurs

Personlig konkurs er lukket efter en afgørelse vedrørende afslutning af konkurssagen.

Hvis friholdelse fra forpligtelser er blevet bevilget en skyldner i en personlig konkurs, kan enhver kreditor, hvis fordring er påvirket af den endelige afgørelse om friholdelse fra forpligtelser, bede domstolen om at annullere friholdelsen fra forpligtelser, der var genstand for afgørelsen, når skyldneren, der opnåede afgørelsen om friholdelse fra forpligtelser ved at skjule eller fejlagtigt fremsætte oplysninger om sin ejendom eller gennem anden svig. En retssag skal indgives inden for tre år efter, afgørelsen om friholdelse fra forpligtelser bliver endelig (artikel 411 i ZFPPIPP). Kreditorer, som — efter afgørelse om friholdelse fra forpligtelser blev endelig — finder ejendom tilhørende skyldneren, der var i skyldnerens besiddelse, inden fritagelsen fra forpligtelser blev bevilget (og skjult), kan også søge annullering af friholdelsen fra forpligtelser ved at anmode om indledning af en konkurssag mod sådan ejendom. I dette tilfælde behøver retssagen om annullering af friholdelsen fra forpligtelser ikke at blive bragt for domstolen inden for fristen på tre år.

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

Alle kreditorer skal stå for deres egne omkostninger forbundet med deltagelse i insolvenssager.

I tvangsakkorder, der blev åbnet på begæring fra skyldneren hæfter skyldneren for sagsomkostningerne og alle andre udgifter.

I tvangsakkorder mod store, mellemstore eller små virksomheder, der blev indledt på begæring fra kreditorer, betales de indledende sagsomkostninger af andrageren i sagen. I denne sag står andrageren også for omkostningerne til kuratorens gebyrer. Skyldneren, mod hvem sagen rejsen, hæfter for omkostningerne pådraget for følgende betalinger:

- i henhold til kontrakter, der afsluttes med kvalificerede rets- og finansrådgivere vedrørende rets- og finanstjenester, som er nødvendige til at udarbejde rapporten om skyldnerens økonomiske situation og aktiviteter, planen for økonomisk omstrukturering og andre dokumenter, der skal indsendes som en del af forslaget om tvunget forlig;

- i henhold til en kontrakt med en revisor vedrørende revision af rapporten om skyldnerens økonomiske situation og aktiviteter, og

- i henhold til en kontrakt med en autoriseret valuar om vurdering af planen for økonomisk rekonstruktion.

I konkurssager opkræves sagsomkostninger og udgifter under sagen til konkursboet, inden fordringer betales fra det disponible bo. Hvor en begæring om indledning af en konkurssag indgives af en kreditor, skal kreditoren betale et depositum til dækning af de indledende omkostninger for konkurssagen, mens han eller hun bevarer retten til at inddrive det forskud, der er betalt i overensstemmelse med reglerne for betaling af omkostningerne for konkurssagen.

I forebyggende rekonstruktionssager skal skyldner tilbagebetale sin forholdsmæssige del af omkostningerne til de kreditorer, der deltog i sagen, der i overensstemmelse med generelt fastsatte forretningsmetoder som regel dækkes af skyldneren. Skyldner og kreditorer aftaler inddrivelse af disse omkostninger i aftalen om økonomisk rekonstruktion.

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

Betingelser for ugyldighed

Kreditorer og kurator har ret til at anfægte en skyldners retshandler. En retssag indledes eller en indsigelse indgives mod den person, til hvis fordel den ugyldige handling blev begået.

Alle retshandler kan anfægtes (herunder udeladelser), der resulterer i, at konkurskreditorer modtager uens eller reduceret betaling eller i, at en bestemt kreditor sættes i en gunstigere position (der giver kreditorer fordel, hvortil der henvises som det objektive element ved ugyldighed). Ved anfægtelse skal andrager bevise, at den part, som havde fordel af den anfægtelige handling, kendte til, eller burde have kendt til skyldnerens dårlige økonomiske forhold (det subjektive element ved ugyldighed). Loven foreskriver retsformodninger, når den forudsætter, at dette forhold er opfyldt, og sager, hvor det ikke er muligt at anfægte retshandler. Loven foreskriver endvidere indholdet i stævningen og metoden til at søge ugyldighed i detaljer.

Periode, hvor anfægtelige handlinger kan begås

Retshandler, der kan anfægtes i konkurssager, er dem, der er begået i perioden fra det sidste år inden indgivelsen af en begæring om indledning af en konkursbehandling til indledningen af konkursbehandlingen. En ubetalt retshandel (eller retshandler af uforholdsmæssigt lav modværdi) kan anfægtes, når den er blevet begået i perioden, der starter 36 måneder inden indgivelsen af begæringen om indledning af en konkursbehandling og slutter efter åbning af konkurssagen. En retssag angående ugyldighed skal indgives inden for 12 måneder efter, en afgørelse om åbning af en konkurssag bliver endelig.

Hvilke handlinger kan ikke anfægtes

Det er ikke muligt at anfægte retshandler, der foretages af den konkursramte skyldner under forhandlinger om tvangsakkord i overensstemmelse med retsregler, der er gældende for udførelsen af en skyldners forretning i sagen; retshandler, der foretages af den konkursramte skyldner for at betale kreditorfordringer forholdsmæssigt, inden for de frister og med de renter, der er anført i en bekræftet tvangsakkord, samt betalinger af veksler eller checks, hvis modparten skulle modtage en betaling, for at den konkursramte skyldner ikke mister retten til inddrivelse fra en anden person, der er forpligtet i henhold til vekslen eller checken.

Retshandler, der foretages af skyldneren for at betale kreditorfordringer eller for at udføre andre forpligtelser i overensstemmelse med en bekræftet aftale om økonomisk omstrukturering, kan heller ikke anfægtes.

Særlige karakteristika ved personlig konkurs

Ugyldighedsperioden for ubetalte retshandler og for retshandler, der foretages af den konkursramte skyldner til fordel for en tæt tilknyttet person, er fem år ved personlig konkurs. Denne regel omfatter kontrakter med tæt tilknyttede fysiske personer samt juridiske personer, der er tilknyttet den konkursramte skyldner, eller tæt tilknyttede fysiske personer. Disse er juridiske personer, hvor en konkursramt skyldner eller personer, som skyldneren er nært tilknyttet, individuelt eller sammen ejer mindst en andel på 25 % i indskudt kapital eller har en andel på 25 % af stemmerettighederne, eller retten til at beskikke eller tilbagekalde personer bemyndiget til at repræsentere den juridiske person, eller disse personer er bemyndiget til at repræsentere den juridiske person eller til fordel for virksomheder, der er tilknyttet dem.

Sidste opdatering: 23/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.