Insolvens og konkursbehandling

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

INDLEDNING

I Sverige er konkurs, rekonstruktion og gældsomlægning omfattet af insolvensforordningen. I det følgende er nogle aspekter af de svenske regler for disse behandlinger ifølge artikel 86, stk. 1, i den reviderede insolvensforordning kort forklaret. Beskrivelsen er ikke udtømmende.

KONKURS

Generelt

Konkurs (konkurs) er en form for generel håndhævelse af fordringer, hvor alle skyldnerens fordringshavere i fællesskab på tvangsbasis overtager skyldnerens samlede aktiver som betaling for deres respektive fordringer. Under en konkursbehandling udgør aktiverne et konkursbo (konkursbo), som forvaltes til fordel for fordringshaverne. Boet forvaltes af en eller flere kuratorer (konkursförvaltare). Kurators opgave er kun at forvalte boet. Konkursbegæringen vurderes, der tages beslutning om konkurs, og selve konkursbehandlingen sker ved byretten (tingsrätt). Under konkursbehandlingen træffer retten afgørelse om en række spørgsmål: Den bestemmer f.eks., hvordan boet skal udloddes, eller om en gæld skal bevises. Også andre skridt besluttes i retten, f.eks. edsafgivelse, hvorved skyldner sværger på opgørelsen af aktiver. Kurator er under tilsyn fra den retshåndhævende myndighed (Kronofogdemyndigheten).

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Generelt

En virksomhedsejer, som oplever betalingsvanskeligheder, kan få rettens tilladelse til at underkaste sig en særlig behandling med henblik på en rekonstruktion af vedkommendes virksomhed (företagsrekonstruktion). Virksomhedsrekonstruktøren (rekonstruktör) udnævnes af retten og skal undersøge, om en del af eller hele skyldners virksomhed kan fortsætte og, hvis dette er tilfældet, om det på de foreliggende betingelser er muligt for skyldner at opnå et økonomisk forlig (uppgörelse) eller en akkord (ackord) med fordringshaverne. Rekonstruktøren skal udføre sit hverv på en sådan måde, at fordringshavernes interesser ikke tilsidesættes. En beslutning om rekonstruktion af en virksomhed indebærer ikke en formel begrænsning af skyldnerens rådighedsret.

GÆLDSOMLÆGNING

Generelt

Gældsomlægning (skuldsanering) fritager en skyldner fra hele eller en del af gældsforpligtelsen, som er omfattet af omlægningen. Siden november 2016 findes der to former for gældsomlægning i Sverige: gældsomlægning (skuldsanering), som er reguleret af loven om gældssanering (skuldsaneringslagen), og gældsomlægning for virksomheder (F‑skuldsanering), som er reguleret af loven om gældsomlægning for virksomheder (skuldsaneringslagen för företagare). Begge er forklaret nedenfor.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

1 Hvem kan være genstand for insolvensbehandling?

KONKURS

Konkursbehandlinger kan indledes både for fysiske og juridiske personer (herunder også fysiske personer, som ikke udøver erhvervsvirksomhed).

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Rekonstruktion af en virksomhed kan indledes for både fysiske og juridiske personer, forudsat at den pågældende person er erhvervsdrivende. Nogle juridiske personer er udelukket fra loven, såsom banker, børsmæglerselskaber, forsikringsselskaber og selskaber, der handler med værdipapirer.

GÆLDSOMLÆGNING

Gældsomlægning kan bevilges fysiske personer (herunder fysiske personer, som er selvstændige erhvervsdrivende (enskild näringsverksamhet)).

Begæring om gældsomlægning skal i første instans indgives til den retshåndhævende myndighed.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Gældsomlægning for virksomheder kan bevilges til en fysisk person, som er:

1. En erhvervsdrivende, som har udøvet en kommerciel aktivitet, og størstedelen af den pågældendes gældsbyrde stammer fra denne aktivitet.

2. En erhvervsdrivende, der udøver en kommerciel aktivitet, og forpligtelserne, som stammer fra denne aktivitet, kan betales retmæssigt, eller den manglende evne til at overholde forpligtelserne kun er midlertidig.

3. En erhvervsdrivendes nærtstående familiemedlem, hvis størstedelen af familiemedlemmets gældsbyrde stammer fra den erhvervsdrivendes kommercielle aktivitet.

"Familiemedlem" (närstående) betyder en ægtefælle, samlevende partner, forældre, søskende eller barn, eller ægtefællens eller den samlevende partners børn.

Begæring om gældsomlægning for virksomheder skal i første instans indgives til den retshåndhævende myndighed.

2 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at en insolvensbehandling kan påbegyndes?

KONKURS

Indledning af en konkursbehandling kræver, at skyldner er insolvent. "Insolvent" (obestånd, insolvens) betyder, at skyldner ikke behørigt kan opfylde sine gældsforpligtelser, og at den manglende betalingsevne ikke blot er forbigående. En erklæring fra skyldner om, at vedkommende er insolvent, vil blive accepteret, medmindre der foreligger en særlig grund, der forhindrer dette. Der findes også visse formodningsregler angående bevis for insolvens. Skyldneren skal for eksempel, medmindre andet kan bevises, anses for insolvent, når det ved tvangsfuldbyrdelse ifølge kapitel 4 i loven om tvangsfuldbyrdelse (utsökningsbalken) inden for de sidste seks måneder før konkursbegæring er fremgået, at skyldner ikke har fyldestgørende aktiver til opfyldelse af alle sine gældsforpligtelser. Dette gælder ligeledes, hvis skyldner har erklæret betalingsstandsning.

En konkursbegæring kan indgives af skyldner eller af en fordringshaver.

Hvis der er sandsynlige grunde til at imødekomme konkursbegæringen, og der er risiko for, at skyldner fjerner aktiver fra formuen, kan retten pålægge beslaglæggelse (kvarstad) af skyldnerens formuegenstande, indtil begæringen er behandlet. Retten har også beføjelser til at pålægge rejseforbud.

Byretten skal uden ophold forkynde konkurskendelsen. Beslutningen træder omgående i kraft, således at skyldner mister rådigheden over sine formuegenstande i samme øjeblik, som kendelsen forkyndes. Dog er tredjeparters berettigede forventninger i et vist omfang beskyttet. Se mere herom under overskriften "Hvilke beføjelser har skyldner og kurator?"

Rettens afgørelse om bevilling eller afslag på en konkursbegæring kan kæres til en højere retsinstans.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

En begæring om virksomhedsrekonstruktion kan indgives af skyldner eller af en fordringshaver. Det er en forudsætning for at bevilge virksomhedsrekonstruktion, at det kan antages, at skyldneren ikke kan betale den forfaldne gæld, eller at en sådan manglende betalingsevne vil indtræde i løbet af kort tid. Rekonstruktion af en virksomhed kan ikke bevilges, hvis der ikke foreligger rimelig grund til at antage, at målet med rekonstruktionen kan nås. En begæring indgivet af en fordringshaver kan kun imødekommes med skyldners samtykke.

Hvis skyldner anser begæringen for rimelig, skal retten uden ophold behandle sagen, medmindre skyldner indgiver begæring om rekonstruktion efter en begæring indgivet af en fordringshaver, og retten har besluttet at holde et retsmøde for at prøve sagen. Hvis en begæring fra en fordringshaver anses for antagelig, skal retten fastsætte en dato for et retsmøde for at prøve sagen. Retsmødet skal afholdes senest to uger efter, at begæringen er indgivet til retten. Retsmødet kan afholdes senere, hvis der er særlige grunde hertil, dog aldrig senere end seks uger efter begæringens indgivelse.

Hvis begæringen imødekommes, skal retten ved samme lejlighed udpege en rekonstruktør. Der kan udpeges mere end én rekonstruktør, hvis der er særlige grunde hertil. Senest en uge efter beslutningen om bevilling af rekonstruktion, skal rekonstruktøren forkynde beslutningen til alle fordringshavere. Rekonstruktionen træder i kraft i samme øjeblik, retten træffer beslutning om imødekommelse af begæringen.

GÆLDSOMLÆGNING

En skyldner kan indgive begæring om gældsomlægning. Hvis denne begæring ikke afvises eller forkastes, skal beslutningen om gældsomlægning træffes så hurtigt som muligt. En begæring kan forkastes som ubegrundet, hvis det for eksempel fremgår af begæringen eller en anden tilgængelig undersøgelse, at betingelserne for gældsomlægning ikke er opfyldt.

En gældssanering kan bevilges, hvis:

1. skyldneren er en fysisk person, hvis vigtigste interesser er i Sverige

2. skyldner kan ikke opfylde sine gældsforpligtelser behørigt, og denne manglende betalingsevne må i betragtning af sagens omstændigheder formodes ikke at være forbigående, men fortsætte ind i en overskuelig fremtid (skyldner skal betragtes som insolvent), og

3. det er rimeligt i lyset af skyldners personlige og økonomiske situation.

Der gælder følgende begrænsninger:

1. En gældsomlægning kan ikke bevilges, hvis skyldner er pålagt næringsforbud (näringsförbud).

2. Hvis skyldner er en erhvervsdrivende, kan en gældsomlægning kun bevilges, hvis virksomhedens økonomiske forhold nemt kan undersøges.

3. Hvis skyldner tidligere har fået bevilget gældsomlægning, kan en ny gældsomlægning kun bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.

Hvis der træffes beslutning om at indlede gældsomlægning, skal dette uden ophold forkyndes i det svenske statstidende, Post‑ och Inrikes Tidningar. Der skal også gives meddelelse til fordringshavere senest en uge efter offentliggørelsen. I meddelelsen og offentliggørelsen skal fordringshaverne opfordres til normalt inden for en måned fra datoen for offentliggørelsen blandt andet skriftligt at anmelde deres fordringer på skyldneren, afgive nærmere oplysninger om kravene samt andre oplysninger af betydning for sagens behandling og anføre, til hvilken konto betaling skal ske under gældsomlægningen.

En afgørelse om indledning af gældsomlægning kan ankes senest tre uger efter datoen for afgørelsen.

Efter den indledende afgørelse er beslaglæggelse af aktiver (utmätning) som håndhævelse af krav opstået forinden ikke længere mulig, indtil spørgsmålet om gældsomlægning er afgjort med en kendelse med retsvirkning. Dette gælder dog ikke for fordringer, som ikke er omfattet af gældssaneringen. Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis retten på begæring fra en fordringshaver beslutter, at beslaglæggelse er tilladt.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

En skyldner kan indgive begæring om gældsomlægning for en virksomhed. Hvis denne begæring ikke afvises eller forkastes, skal beslutningen om gældsomlægning for virksomheden træffes så hurtigt som muligt. En begæring kan forkastes som ubegrundet, hvis det for eksempel fremgår af begæringen eller anden tilgængelig undersøgelse, at betingelserne for gældsomlægning for virksomheder ikke er opfyldt.

En gældsomlægning kan bevilges for en virksomhed, hvis:

1. skyldnerens vigtigste interesser er i Sverige

2. skyldner ikke kan opfylde sine gældsforpligtelser behørigt, og denne manglende betalingsevne må i betragtning af sagens omstændigheder formodes ikke at være forbigående, men fortsætte ind i en overskuelig fremtid (skyldner skal betragtes som insolvent), og

3. det er rimeligt i lyset af skyldners personlige og økonomiske situation.

Der gælder følgende begrænsninger:

1. En gældsomlægning for virksomheder kan ikke bevilges for en virksomhed, hvis skyldner er pålagt næringsforbud.

2. En gældsomlægning for virksomheder kan ikke bevilges for en virksomhed, hvis skyldner driver eller har drevet sin virksomhed på en uansvarlig måde.

3. En gældsomlægning for virksomheder kan ikke bevilges for en virksomhed, hvis skyldneren har en betalingsmargen, som per kvartal er mindre end en syvendedel af grundprisbeløbet (prisbasbeloppet) ifølge kapitel 2, §§ 6 og 7, i loven om socialforsikring (socialförsäkringsbalken) (ca. 6 300 SEK i året 2016).

4. Hvis skyldner tidligere har fået bevilget gældsomlægning, kan en ny gældsomlægning kun bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.

Hvis der træffes beslutning om at indlede gældsomlægning for en virksomhed, skal kendelsen uden ophold forkyndes i det svenske statstidende, Post‑ och Inrikes Tidningar. Der skal også gives meddelelse til fordringshavere senest en uge efter offentliggørelsen. I meddelelsen og offentliggørelsen skal fordringshaverne opfordres til normalt inden for en måned fra datoen for offentliggørelsen blandt andet skriftligt at anmelde deres fordringer på skyldneren, afgive nærmere oplysninger om kravene samt andre oplysninger af betydning for sagens behandling og anføre, til hvilken konto betaling skal ske under gældsomlægningen for virksomheder.

En beslutning om indledning af gældsomlægning for en virksomhed kan ankes senest tre uger efter datoen for afgørelsen.

Efter den indledende beslutning er beslaglæggelse af aktiver som håndhævelse af krav opstået forinden ikke længere mulig, indtil spørgsmålet om gældsomlægningen for virksomheden er afgjort med en kendelse med retsvirkning. Dette gælder dog ikke for fordringer, som ikke er omfattet af gældssaneringen. Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis retten på begæring fra en fordringshaver beslutter, at beslaglæggelse er tilladt.

3 Hvilke aktiver indgår i boet? Hvordan behandles de aktiver, som skyldneren erhverver, eller som tilfalder denne, efter at insolvensbehandlingen er påbegyndt?

KONKURS

Medmindre intet andet er fastsat i særlige regler vedrørende retshandlinger, som skyldneren eller nogen anden indleder straks efter, at konkursbegæringen bevilges, omfatter et konkursbo alle formuegenstande, der tilhørte skyldneren på tidspunktet for konkursbehandlingens forkyndelse, eller som tilfalder skyldner under konkursbehandlingen, og som kan beslaglægges. Ethvert aktiv, som kan tilføjes konkursboet gennem inddrivelse af fordringer, indgår ligeledes i boet. For fysiske personer gælder særlige regler for lønindkomst og andre formuegenstande, som er nødvendige for skyldners underhold. Skyldner kan bevare en del af formuen.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Virksomhedens rekonstruktør skal underrette alle fordringshavere om den bevilgede rekonstruktion senest en uge fra datoen, hvor afgørelsen er truffet. Blandt andet skal en foreløbig opgørelse over skyldners aktiver og passiver vedlægges forkyndelsen. Heraf følger, at alle aktiver er omfattet af behandlingen. Det skal dog understreges, at rekonstruktion af en virksomhed kan, men ikke nødvendigvis bør afsluttes med en offentlig akkord med fordringshaverne.

Enhver fordring, der som grundlag har en aftale indgået med skyldner under en virksomhedsrekonstruktion med rekonstruktørens samtykke, har generel fortrinsret (allmän förmånsrätt). Et eksempel på en sådan aftale kan være en aftale om finansiering af virksomheden, som indgås med tilsagn fra virksomhedens rekonstruktør under rekonstruktionsbehandlingen.

GÆLDSOMLÆGNING

En beslutning om bevilling af gældsomlægning skal indeholde en betalingsplan. Betalingsplanen løber i fem år, medmindre der er vægtige grunde til at fastsætte en kortere løbetid. Betalingsplanen træder i kraft på datoen for beslutningen om at bevilge gældsomlægning. Eftersom skyldneren påbegynder sin afbetaling allerede fra beslutningen om indledning af gældsomlægning, skal tiden for den indledende beslutning normalt trækkes fra betalingsplanens løbetid.

Det beløb, som skyldner skal betale, fastlægges på en måde, så gældsomlægningen finder anvendelse på alle skyldners aktiver og indkomst efter fradrag for det nødvendige til skyldnerens og hans eller hendes families underhold. Det kan også besluttes at afsætte et beløb til betaling af en fordring, som ikke er omfattet af gældsomlægningen.

Hvis skyldnerens økonomiske forhold skulle forbedres væsentligt efter beslutningen om gældsomlægning, og dette beror på omstændigheder, som ikke kan forudses, kan fordringshavere og skyldner begære en prøvning af afgørelsen.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

I sager om rekonstruktion af en virksomhed skal der fastsættes en betalingsplan. Betalingsplanens løbetid er tre år. Betalingsplanen træder i kraft på datoen for beslutningen om at bevilge gældsomlægning. Eftersom skyldneren påbegynder sin afbetaling allerede fra beslutningen om indledning af gældsomlægning, skal tiden for den indledende beslutning normalt trækkes fra betalingsplanens løbetid.

Beløbet, som skyldner skal betale, fastlægges på en måde, så gældsomlægningen for virksomheden anvender alle skyldners aktiver og indkomst efter fradrag for det nødvendige til skyldnerens og hans eller hendes families underhold. Det kan også besluttes at afsætte et beløb til betaling af en fordring, som ikke er omfattet af virksomhedens gældsomlægning.

Hvis skyldnerens økonomiske forhold skulle forbedres væsentligt efter beslutning om gældsomlægning for virksomheden, kan fordringshavere og skyldner begære en vurdering af afgørelsen.

4 Hvilke beføjelser har henholdsvis skyldneren og bobestyreren?

KONKURS

Så snart afgørelsen om konkurs er truffet, mister skyldner råderetten over ethvert aktiv, som tilhører konkursboet. Skyldner kan ikke påtage sig forpligtelser, som vil kunne påberåbes under konkurs. Dog findes der nogle undtagelser. Under konkursbehandlingen repræsenteres konkursboet af kurator. Kurator udpeges af byretten og skal have særligt kendskab og erfaring, som er nødvendig for hvervet, samt være egnet til opgaven i andre henseender. En person, som er ansat ved en ret, kan ikke udpeges som kurator. En person kan ikke udpeges som kurator, hvis der foreligger en interessekonflikt.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

En rekonstruktør skal have særlig viden og erfaring, som er nødvendig for hvervet, skal nyde godt af fordringshavernes tillid samt være egnet til opgaven i andre henseender.

Rekonstruktøren undersøger skyldners økonomiske situation og udarbejder, i samråd med skyldner, en plan for, hvordan rekonstruktionens mål kan nås. Planen skal forelægges for retten og fordringshaverne. Rekonstruktøren kan benytte ekspertbistand.

Skyldner er forpligtet til at videregive alle oplysninger vedrørende sine økonomiske forhold, der er relevante for virksomhedens rekonstruktion, til rekonstruktøren. Skyldner skal følge anvisningerne fra rekonstruktøren, hvad angår virksomhedens drift. Skyldner kan ikke udføre visse retshandlinger uden rekonstruktørens samtykke. Disse omfatter betaling af gæld, som er stiftet forud for beslutningen om rekonstruktion, stifte ny gæld samt overdrage eller pantsætte aktiver af væsentlig betydning for skyldners virksomhed. Den pågældende retshandling er stadig gyldig, selv om skyldneren ikke opfylder disse forpligtelser.

GÆLDSOMLÆGNING

Der udpeges ingen kurator. Under gældsomlægningsbehandlingen bevarer skyldner rådighed over sine aktiver.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Der udpeges ingen kurator. Under gældsomlægningsbehandlingen bevarer skyldner rådighed over sine aktiver.

5 På hvilke betingelser kan der ske modregning?

KONKURS

En fordringshaver, som kan gøre en fordring gældende på skyldneren under konkursbehandlingen, kan modregne dette krav i en fordring, som skyldner har på fordringshaveren på tidspunktet for konkursens forkyndelse. Denne regel finder ikke anvendelse, hvis modregning er blevet udelukket fra konkursen på grund af de pågældende fordringers art. Det gælder særlige regler for betingede fordringer. Der findes også undtagelser for blandt andet nyligt erhvervede fordringer (som stort set svarer til bestemmelserne om inddrivelse til boet).

Med hensyn til de finansielle markeder finder der særlige bestemmelser om aftaler om netting og tilsvarende arrangementer vedrørende finansielle instrumenter, som finder anvendelse på konkursboet og for fordringshavere.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Enhver, som har en fordring på skyldneren på tidspunktet for begæringen om rekonstruktion af virksomheden, kan modregne denne fordring i et krav, som skyldner havde på fordringshaver på det pågældende tidspunkt, også selv om kravet ikke var forfaldet til betaling. Denne regel finder ikke anvendelse, hvis modregningen er udelukket på grund de pågældende fordringers art, eller på anden måde er udelukket fra bestemmelser i loven om rekonstruktion af virksomheder. Der findes også undtagelser for blandt andet nyligt erhvervede fordringer (som stort set svarer til bestemmelserne om inddrivelse til boet).

Med hensyn til de finansielle markeder findes der særlige bestemmelser om aftaler om netting og tilsvarende arrangementer vedrørende finansielle instrumenter, som finder anvendelse på konkursbo og for de fordringshavere, hvis fordringer er omfattet af en offentlig akkord med fordringshaverne.

GÆLDSOMLÆGNING

Der findes ingen særlige regler med hensyn til modregning.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Der findes ingen særlige regler med hensyn til modregning.

6 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen for de kontraktforhold, som skyldneren er part i?

KONKURS

Konkursloven indeholder ingen generelle regler om, hvorvidt konkursboet er bundet af aftaler indgået af skyldner. I princippet er konkursboet en uafhængig, juridisk person og hæfter ikke for eventuelle forpligtelser, der kan følge af sådanne aftaler. Et konkursbo kan vælge at opfylde aftaler, som er indgået af skyldner, hvis dette er befordrende for likvidationen af boet. Dette vil normalt være betinget af samtykke fra modparten.

Der findes særlige bestemmelser i anden lovgivning som f.eks. købeloven (köplagen) og loven om handel med finansielle instrumenter (lagen om handel med finansiella instrument). Ifølge købeloven kan konkursboet vælge at opfylde forpligtelserne i en aftale, hvis en af parterne er gået konkurs. Modparten kan opfordre konkursboet til i god at meddele, om det agter at opfylde aftalens forpligtelser.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Hvis skyldnerens modpart før beslutningen om rekonstruktion af virksomheden havde opnået ret til at opsige en aftale som følge af fremkomsten eller udsigterne til en tvist i forbindelse med betalingerne eller opfyldelsen af forpligtelserne på anden måde, er modparten forhindret i at opsige aftalen, efter at afgørelsen om rekonstruktion er taget, hvis skyldneren i god tid og med rekonstruktørens samtykke anmoder om den pågældende aftales gennemførelse. På anmodning fra modparten skal skyldneren i god tid meddele modparten, om aftalens forpligtelser vil blive opfyldt. Hvis en aftales forpligtelser skal opfyldes, gælder der særlige regler for, hvordan det skal forløbe. Der findes også særlige bestemmelser i købeloven samt særlige regler, der regulerer spørgsmål som ansættelseskontrakter og finansielle instrumenter.

GÆLDSOMLÆGNING

Der findes ingen særlige regler med hensyn til en gældsomlægnings virkning på en løbende kontrakt.

Se også "Hvad er betingelserne for og virkninger af afslutningen på en insolvensbehandling?"

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Der findes ingen særlige regler med hensyn til gældsomlægningens virkning for en løbende kontrakt.

Se også "Hvad er betingelserne for og virkninger af afslutningen på en insolvensbehandling?"

7 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

KONKURS

Når konkursdekretet er blevet forkyndt, kan aktiver, som tilhører konkursboet, normalt ikke beslaglægges (utmäta) for at håndhæve en fordring på skyldneren. Denne bestemmelse finder automatisk anvendelse, når konkursbehandlingen er indledt. Der findes visse undtagelser for fordringer, som har en vis fortrinsret. Enhver beslaglæggelse (utmätning), der finder sted i strid med dette forbud, er ugyldig. Uanset konkursen kan formuegenstande beslaglægges som håndhævelse af en fordring, hvis formuegenstanden er stillet som sikkerhed (panträtt).

Hvis beslaglæggelsen har fundet sted før konkurskendelsens forkyndelse, kan beslaglæggelsen som hovedregel fortsætte, uanset konkursbehandlingen. Der findes nogle undtagelser.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Mens rekonstruktionen af virksomheden finder sted, kan beslaglæggelse eller andet retshåndhævende middel ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse ikke anvendes mod skyldneren. Der findes undtagelser for fordringens fyldestgørelse, for eksempel når fordringshaver har ret med forrang eller tilbageholdelsesret (retentionsrätt). Der ydes ikke bistand i henhold til loven om afbetalingskøb mellem erhvervsdrivende (lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.). Under virksomhedens rekonstruktion kan der ikke træffes beslutninger om indefrysning (kvarstad) eller betalingssikring (betalningsäkring).

GÆLDSOMLÆGNING

Efter den indledende beslutning er beslaglæggelse af aktiver som håndhævelse af krav opstået forinden ikke længere mulig, indtil spørgsmålet om gældsomlægning er afgjort med en kendelse med retsvirkning. Dette gælder dog ikke for fordringer, som ikke er omfattet af gældsomlægningen. Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis retten på begæring fra en fordringshaver beslutter, at beslaglæggelse er tilladt.

Hvis en skyldner erklæres konkurs, bortfalder gældsomlægningen.

Hvis en begæring om forhandling af en offentlig akkord med fordringshaverne imødekommes, efter at skyldner har begæret gældsomlægning, skal gældsomlægningen suspenderes. Hvis akkorden bekræftes, bortfalder gældsomlægningen.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Efter den indledende beslutning er beslaglæggelse af aktiver som håndhævelse af krav opstået forinden ikke længere mulig, indtil spørgsmålet om gældsomlægning for virksomheden er afgjort med en kendelse med retsvirkning. Dette gælder dog ikke for fordringer, som ikke er omfattet af gældssaneringen. Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis retten på begæring fra en fordringshaver beslutter, at beslaglæggelse er tilladt.

Hvis en skyldner erklæres konkurs, bortfalder gældsomlægningen for virksomheden.

Hvis en begæring om forhandling af en offentlig akkord med fordringshaverne imødekommes, efter at skyldner har begæret gældsomlægning, skal virksomhedens gældsomlægning suspenderes. Hvis akkorden bekræftes, bortfalder begæringen om gældsomlægning for virksomheden

8 Hvilke retsvirkninger har insolvensbehandlingen på retssager, der verserer på tidspunktet for insolvensbehandlingens påbegyndelse?

KONKURS

Hvis en retssag verserer mellem skyldner og en anden part vedrørende aktiver, som tilhører konkursboet, kan konkursboet overtage sagen i skyldners sted. Hvis konkursboet ikke træder i skyldners sted, må aktivet anses for at falde uden for konkursboet. Hvis søgsmålet er anlagt mod skyldner med henblik på fyldestgørelse af en fordring, som kan gøres gældende i konkursbehandlingen, kan konkursboet tilslutte sig søgsmålet på skyldners side. Der findes yderligere bestemmelser vedrørende denne procedure.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Håndhævelse af fordringer er i princippet forbudt under virksomhedens rekonstruktion, men dette forhindrer ikke et verserende søgsmål mellem skyldner og en anden part i at fortsætte og blive afsluttet.

GÆLDSOMLÆGNING

Se under "Hvilken effekt har insolvensbehandling på søgsmål anlagt af individuelle fordringshavere?"

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Se under "Hvilken effekt har insolvensbehandling på søgsmål anlagt af individuelle fordringshavere?"

9 I hvilket omgang deltager kreditorerne i insolvensbehandlingen?

KONKURS

Fordringshaverne har ingen formel rolle i konkursbehandlingen. Kurator skal rådføre sig med de fordringshavere, som er særlig berørt, hvis intet er til hinder for dette. Fordringshaver er også berettiget til at modtage oplysninger fra kurator og til for eksempel at deltage i edsaflæggelsen. En fordringshaver kan anmode om, at en tilsynsførende (granskningsman) udnævnes til at overvåge forvaltningen af konkursboet på fordringshaverens vegne.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Når retten bevilger rekonstruktion af en virksomhed, skal den fastsætte en dato for et kreditormøde, som finder sted i retten. Mødet skal afholdes senest tre uger fra datoen for afgørelsen om rekonstruktion af virksomheden eller så meget senere, som det er uomgængeligt nødvendigt.

På kreditormødet skal fordringshaverne have mulighed for at udtale sig om, hvorvidt rekonstruktionen af virksomheden bør fortsætte. Hvis en fordringshaver anmoder herom, skal retten udpege et kreditorudvalg blandt fordringshaverne. Udvalget består af højst tre medlemmer. I nogle tilfælde har de ansatte også ret til at udpege en repræsentant som et yderligere medlem af udvalget. Retten kan udpege yderlige medlemmer, hvis der foreligger særlige grunde hertil. Rekonstruktøren skal høre kreditorudvalget i vigtige spørgsmål, hvis intet er til hinder for dette.

GÆLDSOMLÆGNING

Se afsnittet "Hvad er reglerne for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?"

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

10 På hvilken måde kan bobestyreren benytte eller afhænde boets aktiver?

KONKURS

Under en konkursbehandling udgør aktiverne et konkursbo, som forvaltes til fordel for fordringshaverne (se ovenfor). Boet forvaltes af en eller flere kuratorer. Som en generel regel gælder, at aktiver for boet skal sælges så hurtigt, som det med rimelighed er muligt. Hvis skyldner har drevet en virksomhed, kan kurator under visse omstændigheder drive forretningen på konkursboets vegne.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Under rekonstruktion af en virksomhed mister skyldner ikke rådigheden over sine aktiver.

GÆLDSOMLÆGNING

Der udpeges ingen kurator.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Der udpeges ingen kurator.

11 Hvilke fordringer kan anmeldes i skyldnerens bo, og hvordan behandles fordringer, som opstår, efter at insolvensbehandlingen blev påbegyndt?

KONKURS

Svenske konkurser kan opdeles i to kategorier: konkurser uden bevis for gæld (bevakning), og konkurser med bevis for gæld. Der findes intet bevis for gæld, medmindre andet er bestemt. Dette skyldes, at fordringshavere, hvis krav ikke har fortrinsret, normalt ikke modtager nogen godtgørelse i tilfælde af konkurs. Retten kan på kurators anmodning beslutte, at gæld skal bevises. Det vil ske, hvis det kan antages, at krav uden forrang vil modtage en vis godtgørelse ved udlodningen under konkursbehandlingen. Når det besluttes, at behandlingen af konkursen skal ske med bevis for gæld, skal fordringer, som kan gøres gældende under konkursbehandlingen, generelt bevises, før fordringshaveren kan modtage noget fra fordelingen af boet. Enhver ret til forrang skal også bevises. Når en fordringshaver har ret med forrang eller tilbageholdelsesret, er det dog ikke nødvendigt for fordringshaveren at bevise gælden for at være berettiget til betaling fra konkursboet, som behandles.

Den omstændighed, at skyldner mister rådigheden over sit bo, betyder, at skyldner er forhindret i at indgå nogen forpligtelser, der vil kunne gøres gældende under konkursbehandlingen. Hvis skyldner efter indledning af konkursbehandlingen påtager sig eller indgår forpligtelser kan disse som regel ikke gøres gældende under konkursen. Retspraksis er, at skyldner i nogle tilfælde igen kan råde over visse aktiver, hvis kurator udtrykkeligt afstår fra at gøre krav på dem.

Konkursboet, som repræsenteres af kurator, kan påtage sig rettigheder og forpligtelser, for eksempel ved at indgå en aftale. Disse giver anledning til fordringer i selve konkursmassen (massafordringar). I princippet har fordringer på konkursmassen forrang over almindelige fordringer i konkurs (konkursfordringar). Kurators honorar og andre tilsvarende passiver (kendt som konkursomkostninger, konkurskostnader) skal dog betales af konkursboet før enhver anden gæld, som boet har påløbet sig. Hvis konkursomkostningerne ikke kan dækkes af konkursboet, skal de normalt betales af staten. I princippet kan fordringer på konkursboet først fyldestgøres, efter at konkursomkostningerne og fordringerne på selve konkursmassen er blevet betalt.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Der findes ingen generelle regler for anmeldelse af fordringer i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed. Retten kan dog i disse tilfælde på skyldners begæring beslutte at tillade forhandlinger med henblik på en offentlig akkord med fordringshaverne (offentligt ackord). Fordringshaver skal eventuelt anmelde sine krav inden for rammerne af forhandlingerne om akkorden (se nedenfor). Kun fordringshavere, hvis krav er opstået før begæringen om rekonstruktion af virksomheden, er berettiget til at deltage i forhandlingerne om akkorden. Dog deltager ikke alle fordringshavere i disse forhandlinger: For eksempel deltager en fordringshaver, hvis krav kan fyldestgøres ved modregning, eller som har et krav med forrang, ikke i forhandlingerne. Rekonstruktøren udarbejder en fortegnelse over boets aktiver og passiver. Hvis en person har et krav, som ikke er opført på fortegnelsen over boets inventar, eller som er blevet kendt i mellemtiden, og denne person ønsker at deltage i forhandlingerne om akkorden, skal en skriftlig begæring fremsendes til rekonstruktøren senest en uge før kreditormødet.

Fordringer, som er baseret på aftaler indgået af skyldner med rekonstruktørens tilsagn under rekonstruktionen har generelt forrang.

GÆLDSOMLÆGNING

En gældsomlægning omfatter hovedsageligt alle pengefordringer mod skyldneren, som er opstået før datoen for meddelelsen af beslutningen om indledning af gældsomlægning. Fordringshaverne skal derfor anmelde ethvert krav, der er opstået før beslutningen om sagens indledning, og som er omfattet af gældsomlægningen, da der ellers er risiko for, at skyldneren befries for forpligtelsen om betaling af det pågældende krav (se "Hvad er betingelserne for og virkningerne af afslutningen af en insolvensbehandling?").

Dog omfatter en gældsomlægning ikke følgende:

1. et krav om familieunderhold, forudsat at socialsikringen (Försäkringskassan) eller en udenlandsk offentlig myndighed ikke har overtaget underholdspligten for den berettigede part

2. et krav, hvor fordringshaver har ret med forrang eller anden forrang jf. §§ 6 eller 7 i loven om forrang (förmånsrattslagen (1970:979)), eller en tilbageholdelsesret, for så vidt sikkerheden er fyldestgørende til, at fordringen kan fyldestgøres

3. et krav for hvilket fordringshaveren har opnået forrang jf. § 8 i loven om forrang inden den indledende afgørelse blev forkyndt, når det drejer sig om formuegenstande, hvor kravet skulle have været håndhævet

4. et krav, som ikke er forfaldet til betaling, der er betinget af, at fordringshaveren yder en modydelse, eller

5. et krav, som er genstand for en tvist.

Hvis en fordring er betinget, ikke er et fastsat beløb eller ikke er forfaldet til betaling, kan det besluttes, at det ikke er omfattet af gældsomlægningen. Hvis det ikke kan accepteres, at en fordring er ubegrundet, skal det besluttes, at den ikke vil være omfattet af gældsomlægningen.

Krav, der er opstået efter den indledende afgørelse, er ikke omfattet af gældsomlægning.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

En gældsomlægning omfatter hovedsageligt alle pengefordringer mod skyldneren, som er opstået før datoen for meddelelsen af beslutningen om indledning af gældsomlægning. Fordringshaverne skal derfor anmelde ethvert krav, der er opstået før den indledende beslutning, og som er omfattet af gældsomlægning for virksomheden, da der ellers er risiko for, at skyldneren befries for forpligtelsen til betaling af det pågældende krav (se "Hvad er betingelserne for og virkningerne af afslutningen af en insolvensbehandling?").

Dog omfatter en gældsomlægning for en virksomhed ikke følgende:

1. et krav om familieunderhold forudsat at socialsikringen eller en udenlandsk offentlig myndighed ikke har overtaget underholdspligten for den berettigede part

2. et krav, hvor fordringshaver har ret med forrang jf. § 5 i loven om forrang (1970:979), for så vidt sikkerheden er fyldestgørende til, at fordringen kan fyldestgøres

3. et krav, hvor fordringshaver har ret med forrang eller anden forrang jf. §§ 6 eller 7 i loven om forrang, eller en tilbageholdelsesret, for så vidt sikkerheden er fyldestgørende til, at fordringen kan fyldestgøres

4. et krav for hvilket fordringshaveren har opnået forrang jf. § 8 i loven om forrang, inden den indledende afgørelse blev forkyndt, når det drejer sig om formuegenstande, hvor kravet skulle have været håndhævet

5. et krav, som ikke er forfaldet til betaling, der er betinget af, at fordringshaveren yder en modydelse, eller

6. et krav, som er genstand for en tvist.

Hvis en fordring er betinget, ikke er et fastsat beløb eller ikke er forfaldet til betaling, kan det besluttes, at fordringen ikke er omfattet af virksomhedens gældsomlægning. Hvis det ikke kan accepteres, at en fordring er ubegrundet, skal det besluttes, at den ikke vil være omfattet af virksomhedens gældsomlægning.

Krav, der er opstået efter den indledende afgørelse, er ikke omfattet af virksomhedens gældsomlægning.

12 Hvilke regler gælder for anmeldelse, prøvelse og anerkendelse af fordringer?

KONKURS

Normalt vil kun fordringer, som er opstået før forkyndelsen om konkursbehandlingen, være omfattet af konkursen. En fordring kan gøres gældende under konkursbehandlingen, også selv om den er betinget eller endnu ikke forfalden til betaling.

I de tilfælde, hvor der ikke kræves bevis for fordringer, findes der ingen regler, der kræver, at fordringshaver anmelder sine krav på en bestemt måde. I tilfælde af konkurs uden bevis for gæld, skal kurator på eget initiativ sikre, at eventuelle fordringer med forrang tildeles deres berettigede andel i fordelingen af boet. Der er i princippet intet, som forhindrer en fordringshaver i at anmelde sit krav uden formaliteter inden tidsfristen for indsigelse mod den foreslåede udlodning.

Hvis det kan antages, at aktiverne er fyldestgørende til at fyldestgøre krav for fordringshavere, som ikke har forrang, skal der være bevis for gæld (se ovenfor om bevis for gæld). Hvis retten beslutter, at gæld skal bevises, fastsætter den en periode på mellem fire og ti uger til indgivelse af bevis. Beslutningen om at kræve bevis for gæld bliver forkyndt offentligt. Fordringshavere skal anmelde deres krav skriftligt inden for den fastsatte tidsfrist. Hvis en fordringshaver har ret med forrang eller tilbageholdelsesret over aktiver, behøver denne ikke fremlægge bevis for gælden for at opnå betaling fra konkursboet som et led i denne behandling. Hvis gælden er bevist, og en fordringshaver ønsker at anmelde et krav eller udøve sin ret til forrang efter tidsfristen for indgivelse af bevis, kan denne efterfølgende indgive bevis (efterbevakning). Dette skal ske senest på datoen, hvor kurator fastlægger den foreslåede udlodning; med andre ord inden forslaget fremsættes for retten og forkyndes. Hvis en fordringshaver ikke indgiver bevis for sit krav, mister fordringshaveren muligheden for at modtage betaling fra de aktiver, som er omfattet af afgørelsen om udlodning. I princippet kan fordringshaveren efterfølgende kun modtage betaling for sit krav, hvis nye midler bliver tilgængelige (efterfølgende udlodning, efterutdelning).

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Som nævnt i det foregående, findes der ingen generel forpligtelse for fordringshavere til at anmelde deres krav i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed, men fordringshaver skal anmeldelse sine krav som en del af enhver aftaleforhandling, der finder sted. Rekonstruktøren skal udarbejde en rekonstruktionsplan. Planen viser normalt, hvordan virksomhedsskyldnerens økonomiske situation kan løses, og hvordan driftsresultaterne kan forbedres. Planens indhold kan dog tilpasses omstændighederne i de enkelte tilfælde.

Under visse omstændigheder kan en offentlig akkord med fordringshaverne indgå i en virksomhedsrekonstruktion. En begæring om forhandlinger om en akkord skal indgives af skyldner.

Begæring om forhandling af en offentlig akkord skal indeholde forslag til akkord med angivelse af, hvor meget skyldner tilbyder som betaling, hvor betalingen vil finde sted, om der er stillet sikkerhed for akkorden og i så tilfælde, hvad den består i. En liste over boets aktiver og passiver skal vedlægges.

Hvis begæringen om forhandling af en offentlig akkord anses for acceptabel, skal retten bevilge akkordforhandlingernes start uden ophold. Samtidig skal retten fastsætte en dato for et møde i retten med fordringshaverne, indkalde til mødet og forkynde beslutningen.

Skyldner, rekonstruktør og fordringshavere har mulighed for at gøre indsigelse mod et krav, som skal omfattes af akkorden. Der gælder særlige regler for muligheden for at deltage i forhandlingerne om akkorden på grund af en fordring, som ikke er omfattet af konkursboet.

Kun fordringshavere, hvis krav er opstået før begæringen om rekonstruktion af virksomheden, kan deltage i forhandlingerne om akkorden. Fordringshavere, hvis krav kan fyldestgøres ved modregning, eller hvis krav har forrang, deltager ikke i forhandlingerne. Fordringshavere, som i tilfælde af konkurs kun ville have været berettiget til betaling efter andre fordringshavere, deltager heller ikke i forhandlingerne, medmindre de andre fordringshavere, som deltager i forhandlingerne, tillader dette.

Skyldner skal på anmodning fra enhver fordringshaver sværge på opgørelsen af boet på kreditormødet.

Fordringshaverne stemmer om den foreslåede akkord på kreditormødet. Et forslag til akkord, som fyldestgør mindst 50 % af fordringernes samlede beløb, anses for vedtaget af fordringshaverne, hvis tre femtedele af fordringshaverne stemmer for forslaget, og deres krav beløber sig til tre femtedele af det samlede beløb for fordringer med stemmeret. Hvis procentandelen er lavere, vedtages akkordforslaget, hvis tre fjerdedele af de afgivne stemmer støtter forslaget, og deres krav beløber sig til tre fjerdedele af det samlede beløb for fordringer med stemmeret.

GÆLDSOMLÆGNING

Hvis der træffes beslutning om at indlede gældsomlægning, skal kendelsen uden ophold forkyndes i det svenske statstidende, Post‑ och Inrikes Tidningar. Der skal også gives meddelelse til fordringshavere senest en uge efter offentliggørelsen. I meddelelsen og offentliggørelsen skal fordringshaverne opfordres til normalt inden for en måned fra datoen for forkyndelsen blandt andet skriftligt at anmelde deres fordringer mod skyldneren, afgive nærmere oplysninger om kravene samt andre oplysninger af betydning for sagens behandling og anføre, til hvilken konto betaling skal ske under gældsomlægningen.

Efter den indledende beslutning skal et forslag til gældsomlægning udarbejdes, når der er indhentet fyldestgørende oplysninger. Forslaget sendes til alle fordringshavere, hvis krav er omfattet af forslaget, sammen med en opfordring om at fremsætte bemærkninger inden for en fastsat tidsfrist. At en fordringshaver ikke fremsætter bemærkninger, forhindrer ikke, at gældsomlægningen vedtages.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Hvis der træffes beslutning om at indlede gældsomlægning for en virksomhed, skal kendelsen uden ophold forkyndes i det svenske statstidende, Post‑ och Inrikes Tidningar. Der skal også gives meddelelse til fordringshavere senest en uge efter offentliggørelsen. I meddelelsen og offentliggørelsen skal fordringshaverne opfordres til normalt inden for en måned fra datoen for offentliggørelsen blandt andet skriftligt at anmelde deres fordringer på skyldneren, afgive nærmere oplysninger om kravene samt andre oplysninger af betydning for sagens behandling og anføre, til hvilken konto betaling skal ske under gældsomlægningen.

Efter den indledende beslutning skal et forslag til virksomhedens gældsomlægning udarbejdes, når der er indhentet fyldestgørende oplysninger. Forslaget sendes til alle fordringshavere, hvis krav er omfattet af forslaget, sammen med en opfordring om at fremsætte bemærkninger inden for en fastsat tidsfrist. At en fordringshaver ikke fremsætter bemærkninger, forhindrer ikke, at gældsomlægningen vedtages.

13 Hvilke regler gælder for udlodning? I hvilken rækkefølge fyldestgøres kreditorernes krav?

KONKURS

Hvis konkursboets aktiver ikke er fyldestgørende til at betale konkursomkostningerne og selve konkursmassens forpligtelser, skal konkursen afskrives (se ovenfor om konkursomkostninger og konkursboets forpligtelser). Hvis konkursboet afskrives (avskrivas), finder der i princippet ingen udlodning sted til fordringshaverne.

Hvis konkursen ikke afskrives, så udloddes pengene i konkursboet, som ikke benyttes til at dække konkursomkostningerne og boets gæld, til fordringshaverne. I princippet skal udlodningen være i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om forrang.

Loven om forrang regulerer fordringshavernes gensidige ret til at modtage betaling i tilfælde af konkurs. De følgende opsummerede oplysninger kan gives med hensyn til loven om forrang.

En forrang i forbindelse med betaling er enten særlig eller generel. En særlig forrang vedrører visse typer formuegenstande (for eksempel ret med forrang, tilbageholdelsesret eller et realkreditlån (inteckning) på fast ejendom). En generel forrang vedrører alle typer formuegenstande, som er omfattet af skyldners konkursbo (for eksempel fordringshaveres omkostninger i forbindelse med at tage skyldner under konkurs samt rekonstruktørens honorar, hvis en rekonstruktion af virksomheden gik forud for den pågældende konkurs). En særlig forrang har fortrinsret for en generel forrang. Ethvert krav, som ikke har forrang, har samme indbyrdes rettigheder. Det kan også være fastsat i en aftale, at en fordringshaver kun er berettiget til betaling, når alle andre fordringshaveres krav er blevet fyldestgjort (en underordnet fordring, efterställd fordran).

En forrang består fortsat, selv om fordringen overføres, tilknyttes eller på anden måde overgår til en anden part.

Hvis et krav har særlig forrang med hensyn til et vist aktiv, men det pågældende aktiv ikke er fyldestgørende til at fyldestgøre fordringen, behandles resten som en fordring uden forrang.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Der finder ikke udlodning sted i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed, medmindre der indgås en offentlig akkord med fordringshaverne.

En offentlig akkord kan bestemme, at fordringer nedbringes og betales på en bestemt måde. Akkorden skal give alle fordringshavere samme rettigheder, og mindst 25 % af fordringernes samlede beløb, medmindre en lavere procentandel er godkendt af alle kendte fordringshavere, som er omfattet af akkorden, eller hvis der er særlige grunde til at acceptere en lavere procentandel. Den foreskrevne minimumsfordeling skal betales inden for det følgende år efter akkordens vedtagelse, medmindre alle kendte fordringshavere accepterer en længere betalingsperiode. En akkord kan også bestemme, at skyldner kun gives udsættelse med hensyn til betalinger eller andre særlige eftergivelser.

GÆLDSOMLÆGNING

Alle fordringer, som er omfattet af en gældsomlægning, har samme indbyrdes rettigheder. Dog kan et krav med den pågældende fordringshavers samtykke gives mindre gunstige rettigheder eller kan blive udbetalt før andre krav, hvis summen, som er til rådighed for uddeling er lille, og det er rimeligt at gøre det under henvisning til gældens omfang og andre omstændigheder.

De bestemmelser, som regulerer fordringer, er fastsat i afgørelsen om bevilling af gældsomlægning.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Alle fordringer, som er omfattet af en gældsomlægning for en virksomhed, har samme indbyrdes rettigheder. Dog kan et krav med den pågældende fordringshavers samtykke gives mindre gunstige rettigheder eller kan blive udbetalt før andre krav, hvis summen, som er til rådighed for uddeling, er lille, og det er rimeligt at gøre det under henvisning til gældens omfang og andre omstændigheder.

De bestemmelser, som regulerer fordringer, er fastsat i afgørelsen om bevilling af gældsomlægning.

14 Under hvilke omstændigheder kan insolvensbehandlingen afsluttes, og hvilke retsvirkninger har en sådan afslutning (navnlig i forbindelse med en tvangsakkord?)

KONKURS

Hvis en skyldner indvilliger i at betale sin gæld, eller har nået anden aftale med fordringshaverne (en frivillig aftale, frivillig uppgörelse), skal retten beslutte at afbryde konkursbehandlingen. I tilfælde af konkurs med bevis for gæld, kan en konkursbehandling også afsluttes med en afgørelse, som godkender en akkord (ackord i konkurs). I andre tilfælde afsluttes konkursen med afskrivning (avskrivning, hvis aktiverne ikke er fyldestgørende til at betale for konkursomkostningerne og fordringerne på selve konkursmassen), eller med udlodning til fordringshaverne.

Konkurs fritager ikke en fysisk person fra forpligtelsen til at betale gælden (reglerne for gældsomlægning er anderledes). Den gæld, som ikke er blevet betalt, består derfor fortsat efter konkursen (dog ikke, hvis den er omfattet af en frivillig aftale eller akkord med fordringshaverne).

En juridisk person opløses efter konkurs (bestemmelserne, som regulerer dette kan findes i lovgivningen om retten til at stifte selskaber). Dette betyder, at fordringshaverne efter konkurs i princippet ikke kan gøre udestående fordringer gældende mod en juridisk person.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Hvis der indgås en offentlig akkord, er den bindende for alle fordringshavere, både kendte og ukendte, som var berettiget til at deltage i forhandlingerne om akkorden. En fordringshaver, som i tilfælde af konkurs ville have været berettiget til betaling efter de andre fordringshavere, mister sin ret til betaling fra skyldner, medmindre alle fordringshavere, som var berettiget til at deltage i forhandlingerne om akkorden, får deres krav fyldestgjort igennem aftalen. En fordringshaver med forrang i forbindelse med en bestemt formuegenstand, er bundet af akkorden hvad angår beløb, som ikke kan dækkes af den pågældende formuegenstand.

GÆLDSOMLÆGNING

En beslutning om gældsomlægning frigør skyldner for forpligtelsen til at betale gælden, som er omfattet af gældsomlægningen, for så vidt den nedbringes. Gældsomlægningen frigør også skyldner for forpligtelsen til at betale ukendt gæld i sagen, medmindre der er tale om gæld, som ikke kan indgå i en gældsomlægning.

En gældsomlægning betyder, at retten til renter eller sanktioner på restancer for en fordring, som er omfattet af omlægningen, bortfalder for perioden efter datoen for forkyndelsen af konkursbehandlingens indledning.

En gældsomlægning har ingen indvirkning på fordringshavers ret i forhold til en kautionist eller enhver anden, som hæfter for den pågældende gæld ud over skyldneren.

En beslutning om bevilling af gældsomlægning skal indeholde en betalingsplan. Betalingsplanen løber i fem år, medmindre der er vægtige grunde til at fastsætte en kortere løbetid. Betalingsplanen træder i kraft på datoen for beslutningen om at bevilge gældsomlægning. Når tidspunktet for betalingsplanens udløbstid fastsættes, skal perioden med den indledende beslutning normalt trækkes fra betalingsplanens længde, medmindre der som følge af skyldners handlinger efter den igangsættende beslutning foreligger grund til at afkorte perioden.

En afgørelse om gældsomlægning kan under visse omstændigheder ændres eller annulleres. På anmodning fra en fordringshaver, hvis krav er omfattet af gældsomlægningen, kan afgørelsen om gældssanering annulleres eller i de tilfælde, som der henvises til i §§ 6 og 7, ændres, hvis:

1. skyldner har været uærlig over for fordringshaver

2. skyldner har gjort sig skyldig i forsætlig omgåelse af konkursbehandlingen eller en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning

3. skyldner har i hemmelighed stillet visse fordringshavere gunstigere for at påvirke beslutningen om gældsomlægning

4. skyldner har i sin ansøgning om gældsomlægning eller på et andet tidspunkt under sagens behandling afgivet urigtige oplysninger til skade for en fordringshaver

5. skyldner har afgivet urigtige oplysninger, som har ført til en offentlig myndigheds beslutning i spørgsmål om skat eller afgifter, som er omfattet af gældsomlægningen, eller har ikke afgivet oplysninger på trods af oplysningspligt, og dette har medført, at en afgørelse er truffet på et fejlagtigt grundlag, eller ikke er blevet truffet

6. skyldner overholder ikke betalingsplanen, og afvigelsen fra planen er betydelig, eller

7. skyldners økonomiske situation er betydeligt forbedret som følge af gældsomlægningen, og dette skyldes omstændigheder, som ikke kunne have været forudset, da afgørelsen blev truffet.

I de tilfælde, som er nævnt i punkt 7, skal begæringen indgives senest fem år efter datoen for beslutningen om indledning af gældssanering, eller, hvis betalingsplanen udløber senere, senest på betalingsplanens udløbsdato. Såfremt en beslutning om gældsomlægning ændres, kan betalingsplanens varighed højst fastsættes til syv år.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

En beslutning om gældsomlægning af en virksomhed frigør skyldner for forpligtelsen til at betale gælden, som er omfattet af gældsomlægningen, for så vidt den nedbringes. Gældsomlægningen frigør også skyldner for forpligtelsen til at betale ukendt gæld i sagen, medmindre der er tale om gæld, som ikke kan indgå i en gældsomlægning for virksomheder.

En gældsomlægning for virksomheder betyder, at retten til renter eller sanktioner på restancer for en fordring, som er omfattet af omstruktureringen, bortfalder for perioden efter datoen for forkyndelsen af konkursbehandlingens indledning.

En gældsomlægning har ingen indvirkning på fordringshavers ret i forhold til en kautionist eller enhver anden, som hæfter for den pågældende gæld ud over skyldneren.

En beslutning om bevilling af gældsomlægning for en virksomhed skal indeholde en betalingsplan. Betalingsplanens løbetid er tre år. Den træder i kraft på datoen for beslutningen om at bevilge gældsomlægning.

En afgørelse om gældsomlægning kan under visse omstændigheder ændres eller annulleres. På anmodning fra en fordringshaver, hvis krav er omfattet af gældsomlægningen, kan afgørelsen om gældsomlægning annulleres, eller i de tilfælde, som der henvises til i §§ 6 og 7, ændres, hvis

1. skyldner har været uærlig over for fordringshaver

2. skyldner har gjort sig skyldig i forsætlig omgåelse af konkursbehandlingen eller en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning

3. skyldner har i hemmelighed stillet visse fordringshavere gunstigere for at påvirke beslutningen om gældsomlægning

4. skyldner har i sin ansøgning om gældsomlægning eller på et andet tidspunkt under sagens behandling afgivet urigtige oplysninger til skade for en fordringshaver

5. skyldner har afgivet urigtige oplysninger, som har ført til en offentlig myndigheds beslutning i spørgsmål om skat eller afgifter, som er omfattet af virksomhedens gældsomlægning, eller har ikke afgivet oplysninger på trods af oplysningspligt, og dette har medført, at en afgørelse er truffet på et fejlagtigt grundlag, eller ikke er blevet truffet

6. skyldner overholder ikke betalingsplanen, og afvigelsen fra planen er betydelig, eller

7. skyldners økonomiske situation er betydelig forbedret som følge af beslutningen om gældsomlægning.

I de tilfælde, som er nævnt i punkt 7, skal begæringen indgives senest tre år efter datoen for beslutningen om indledning af gældssanering, eller, hvis betalingsplanen udløber senere, senest på betalingsplanens udløbsdato. Såfremt en beslutning om gældsomlægning af en virksomhed ændres, kan betalingsplanens varighed højst fastsættes til fem år.

15 Hvilke rettigheder har kreditorerne efter insolvensbehandlingens afslutning?

KONKURS

Som nævnt ovenfor, fritager en konkurs ikke en fysisk person for forpligtelsen til at betale sin gæld, men juridiske personer opløses som følge af konkurs.

Hvis der efter konkursen skulle midler til rådighed til fordeling, findes der en bestemmelse om efterfølgende udlodning.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Se ovenfor om virkningerne af en offentlig akkord. Hvis en offentlig akkord ikke er blevet indgået, og skyldner ikke har opnået en frivillig aftale eller anden ordning med fordringshaverne, vil fordringerne fortsat være udestående, når rekonstruktionen af virksomheden er afsluttet.

GÆLDSOMLÆGNING

Under visse omstændigheder kan en fordringshaver få en gældsomlægning prøvet, efter at skyldner har fuldført betalingsplanen. Se også "Hvad er betingelserne for og virkningerne af afslutningen på en insolvensbehandling?".

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Under visse omstændigheder kan en fordringshaver få en gældsomlægning for virksomheder prøvet, når skyldner har fuldført betalingsplanen. Se også "Hvad er betingelserne for og virkningerne af afslutningen af en insolvensbehandling?".

16 Hvem bærer omkostningerne og afholder udgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen?

KONKURS

Kurators honorar og andre tilsvarende passiver (konkursomkostninger), samt anden gæld, som konkursboet har indgået, skal dækkes af konkursboet før udlodning til fordringshaverne. Konkursomkostningerne har fortrinsret for andre fordringer på konkursboet. Hvis de ikke kan betales af boet, afholdes konkursudgifterne normalt af staten.


REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Rekonstruktøren (og eventuel tilsynsførende) er berettiget til kompensation for sit arbejde og for udgifterne, som er afholdt i forbindelse med opgaven. Denne kompensation må ikke overstige det beløb, som anses for rimeligt for en sådan opgave. På rekonstruktørs eller skyldners begæring vil retten vurdere rekonstruktørens ret til kompensation. En fordringshaver, hvis krav er omfattet af en akkord, kan også begære en sådan vurdering, indtil akkorden er gennemført. Retsomkostninger og kompensation for rekonstruktør og tilsynsførende skal betales af skyldner.

GÆLDSOMLÆGNING

Under gældsomlægningen skal skyldner normalt gennemføre betalinger til håndhævelsesmyndigheden, som derefter overfører pengene til fordringshaverne. Skyldneren skal erlægge et årligt gebyr til håndhævelsesmyndigheden for forvaltningen af betalingerne.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Under gældsomlægningen skal skyldner normalt gennemføre betalinger til håndhævelsesmyndigheden, som derefter overfører pengene til fordringshaverne. Skyldneren skal erlægge et årligt gebyr til håndhævelsesmyndigheden for forvaltningen af betalingerne.

17 Hvilke regler gælder for omstødelse af dispositioner til skade for de kreditorer, der har anmeldt krav i boet?

KONKURS

Reglerne vedrørende inddrivelse til konkursboet (återvinning till konkursbo) er fastlagt i konkursloven. Tidspunktet for beregning af perioderne, som findes i inddrivningsreglerne, vil normalt være dagen før indgivelsen af konkursbegæringen.

En handling kan tilbageføres (går åter), hvis den uberettiget begunstiger en vis fordringshaver frem for andre, eller hvis skyldners gæld er øget, og skyldner var eller blev insolvent alene som et resultat af sagsbehandlingen, eller som et resultat af sagsbehandlingen i kombination med andre faktorer, og modparten var eller burde have været bekendt med, at skyldner var insolvent og hvilke omstændigheder der gjorde retshandlingen uretmæssig. Skyldners familiemedlemmer må anses for at have det kendskab, som der henvises til i første punktum, medmindre der findes overbevisende dokumentation, der viser, at de ikke havde og ikke kunne have haft et sådant kendskab. Hvis handlingen blev udført mere end fem år før skæringsdatoen, kan den kun tilbageføres, hvis den er knyttet til et af skyldners familiemedlemmer.

Betaling af gæld senere end tre måneder før skæringsdatoen ved hjælp af en anden metode end den sædvanlige, eller på forhånd, eller af et beløb, som mærkbart forværrer skyldners økonomiske situation, kan tilbageføres, medmindre det kan betragtes som almindeligt under omstændighederne. Hvis betalingen er blevet foretaget til et af skyldners familiemedlemmer forud for denne dato, men mere end to år før referencedatoen, kan den tilbageføres, medmindre det godtgøres, at skyldner ikke var insolvent og ikke blev insolvent som et resultat af den pågældende handling.

Særlige regler gælder for genstande så som gaver, homesharing og lønindkomster. Visse betalinger til staten er undtaget fra inddrivningsreglerne, f.eks. skattebetalinger.

Kurator kan søge inddrivelse ved at anlægge sag ved retten, eller ved at gøre indsigelse mod gæld, der bliver bevist under konkursbehandlingen. Hvis kurator vælger ikke at søge inddrivelse, og der ikke opnås en frivillig aftale, kan en fordringshaver søge inddrivelse ved at anlægge sag ved de almindelige domstole.

I tilfælde af inddrivelse tilbageføres den formuegenstand, som skyldner har afhændet, til konkursboet.

REKONSTRUKTION AF VIRKSOMHED

Når en beslutning om rekonstruktion af en virksomhed er taget, finder bestemmelserne i konkursloven vedrørende inddrivelse i forbindelse med konkurs anvendelse, hvis en offentlig akkord er blevet afsluttet med fordringshaverne (se afsnittet om konkurs).

Hvis der søges inddrivelse af en fortrinsret eller en betaling, som er opnået med en fuldbyrdelsesprocedure, kan retten beslutte ikke at fortsætte med inddrivelsesforanstaltningerne indtil videre.

En inddrivelsesforanstaltning vil blive begæret af rekonstruktøren eller af en fordringshaver, hvis krav ville have været omfattet af en offentlig akkord. Handlingen skal indbringes, før kreditormødet finder sted, og der kan ikke træffes endelig afgørelse om spørgsmålet, før spørgsmålet om en offentlig akkord er afgjort. En fordringshaver, som ønsker at anlægge sag, skal underrette rekonstruktøren herom. Hvis dette ikke sker, vil fordringshaverens sag ikke blive hørt.

Hvis en virksomhedsrekonstruktion er blevet afsluttet uden en offentlig akkord, og skyldner ikke er sat under konkurs efter begæring inden for tre uger fra datoen for virksomhedskonstruktionens afslutning, skal den indgivne begæring om rekonstruktion afslås.

Midlerne, som inddrives gennem søgsmålet, skal efter afholdelse af fordringshavers omkostninger, tilfalde de fordringshavere, som er omfattet af den offentlige akkord. En sagsøgt, som på grund af sagsøgers handling kan have en fordring på skyldneren, deltager med denne fordring i akkordforhandlingerne og har ret til at modregne dette beløb i den udlodning, som han eller hun ellers skulle have udbetalt.

På anmodning fra en fordringshaver, som er omfattet af en offentlig akkord, eller fra skyldner, kan retten foreskrive særforvaltning (särskild förväntning) af det, som i henhold til den foregående sætning, kommer fordringshaverne til gode. Der kan kun gøres arrest i en formuegenstand under særforvaltning, hvis akkorden er udløbet.

GÆLDSOMLÆGNING

Der findes ingen særlige bestemmelser om inddrivelse.

GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER IFØLGE LOVEN OM GÆLDSOMLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

Der findes ingen særlige bestemmelser om inddrivelse.

Sidste opdatering: 19/02/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.