Insolvens og konkursbehandling

Hvis en virksomhed kommer ud i økonomiske vanskeligheder eller ikke kan betale sine fordringer, er der i hvert land en særlig procedure, der kan benyttes for at tage hånd om situationen, herunder procedurer, der involverer alle kreditorerne (dem, der har penge til gode).

Der er forskellige insolvensprocedurer afhængigt af formålet:

Virksomheder

  • Hvis virksomheden kan reddes, og den er rentabel, kan gælden blive restruktureret (som regel efter aftale med kreditorerne). Dette sker for at muliggøre virksomhedens fortsatte drift og bevare arbejdspladserne.
  • Hvis virksomheden ikke kan reddes, må den likvideres (den går konkurs).

Virksomhedsindehavere

  • De kan sædvanligvis anmode om en procedure, der munder ud i en akkord, som indebærer henstand med betalingerne og sanering af restgælden efter en vis periode (normalt 3 år). Herved undgås det, at vedkommende erklæres personlig konkurs, og at han eller hun kan etablere nye virksomheder i fremtiden.

I alle tilfælde kan kreditorerne ikke – så snart proceduren formelt er indledt – hver især forsøge at få inddrevet deres fordringer. Herved opnås, at alle kreditorer behandles lige, og at debitors aktiver beskyttes.

For at opnå dækning for deres krav skal kreditorerne føre bevis herfor enten i retten eller for det organ (som regel en administrator eller kurator), der forestår akkordforhandlingerne eller realisationen af debitors aktiver. Under særlige omstændigheder kan dette gøres af debitor selv.

Grænseoverskridende insolvens (EU-reglerne)

Insolvenssager, der involverer virksomheder eller virksomhedsindehavere, som har aktiviteter, aktiver eller handelsforbindelser i flere forskellige lande, kan behandles efter de EU-retlige regler, navnlig Forordning 2015/848 (følg dette link for at få en kort gennemgang af, hvordan det fungerer i praksis).

Formularer, der henvises til i forordning 2015/848

Nationale procedurer

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Insolvensregistre

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.