Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Εναντίον ποιων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Η έκδοση Διατάγματος Πτώχευσης γίνεται αποκλειστικά εναντίον αφερέγγυων φυσικών προσώπων.

Εκκαθάριση: Το Διάταγμα Εκκαθάρισης στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε νομικού προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες της εκούσιας εκκαθάρισης, είτε με επίβλεψη του Δικαστηρίου είτε εκτός Δικαστηρίου.

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Οι νομοθετικές πρόνοιες για την πτώχευση φυσικού προσώπου βρίσκονται στον περί Πτώχευσης  Νόμο (Κεφ.5) ο οποίος έχει τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δύο χρόνια ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Η αίτηση πτώχευσης μπορεί να προέλθει είτε από πιστωτή είτε από τον ίδιο τον χρεώστη για οφειλές για ποσό άνω τον ΕΥΡ15,000, νοουμένου ότι έχει διαπραχθεί πράξη πτώχευσης και ο χρεώστης βρισκόταν προσωπικά στην Κύπρο, ή είχε τη σύνηθη διαμονή του στην Κύπρο, ή διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο, ή ήταν μέλος οίκου ή συνεταιρισμού που διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο.

Ο χρεώστης διαπράττει πράξη πτώχευσης, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που:

(α) πιστωτής εξασφαλίσει εναντίον του τελεσίδικη απόφαση για οποιοδήποτε ποσό και ο χρεώστης παραλείπει να πληρώσει,

(β) καταθέσει δήλωση ανικανότητας να πληρώσει τα χρέη του,

(γ) υποβάλει αίτηση για πτώχευση,

(δ) το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής στο οποίο μετείχε θεωρείται ότι έχει αποτύχει ή τερματιστεί σύμφωνα με τισ διατάξεις του περί Αφερεγγυότητσ Φυσικών Προσώπων Νόμου.

Εκκαθάριση Εταιρειών: Η εκκαθάριση είναι η διαδικασία στην οποία τίθεται μια εταιρεία, είτε λόγω ανικανότητας να πληρώσει τα χρέη της είτε με ειδικό ψήφισμα της  Εταιρείας, με σκοπό τη διάλυσή της μέσω της ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και της εξόφλησης όλων ή μέρους των χρεών της. Για να εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης σημαίνει ότι η εταιρεία αδυνατεί να εξοφλήσει τις οφειλές της. Θα πρέπει το οφειλόμενο ποσό να είναι άνω των ΕΥΡ 5.000. Η αίτηση εκκαθάρισης υποβάλλεται στο Δικαστήριο είτε από τον πιστωτή είτε από τους μετόχους.

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις:

Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη εκούσιας εκκαθάρισης:

 • Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές: Η διαδικασία αυτή αποτελεί εκκαθάριση εκτός Δικαστηρίου και γίνεται στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αφερέγγυα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει την εκκαθάρισή της. Η εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές ξεκινά με την σύγκληση συνέλευσης πιστωτών όπου παρουσιάζεται το ειδικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της εταιρίας για την εκούσια εκκαθάρισή της.
 • Εκούσια εκκαθάριση από μέλη: Αποτελεί και εδώ διαδικασία εκκαθάρισης εκτός Δικαστηρίου, η οποία ενεργοποιείται με ειδικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων όταν η εταιρεία είναι φερέγγυα.
 • Εκούσια εκκαθάριση υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου: Πρόκειται για την περίπτωση της εκούσιας εκκαθάρισης όταν η εταιρεία έχει εγκρίνει ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα για τη συνέχιση της εκκαθάρισης υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου.

3 Ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία; Πώς αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον οφειλέτη ή που περιέρχονται σε αυτόν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία είναι όλη η περιουσία που δυνατόν να ανήκει ή που κατέχεται από τον πτωχεύσαντα κατά την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης ή που δυνατόν να αποκτήθηκε ή να περιήλθε σε αυτόν πριν από την αποκατάσταση του, εκτός από βασικά στοιχεία της περιουσίας του, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ιδίου και της οικογένειας του.

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μετά την έναρξη της πτώχευσης και πριν την αποκατάσταση ή την ακύρωση της πτώχευσης, περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία.

Εκκαθάριση: Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εκκαθαριστική περιουσία είναι όλη η περιουσία που άνηκε στην εταιρεία πριν την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης ή πριν από την ημερομηνία του ειδικού ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση.

4 Ποιες εξουσίες έχουν ο οφειλέτης και ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αντίστοιχα;

Πτώχευση: Με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, ο επίσημος Παραλήπτης καθίσταται Διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντα. Σε μεταγενέστερο στάδιο δύναται να διοριστεί ως τέτοιος Διαχειριστής οποιοσδήποτε αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Καθήκον του Διαχειριστή είναι να εκποιήσει την περιουσία του πτωχεύσαντα και να διανέμει το προϊόν αυτής στους πιστωτές του. Μόλις αναλάβει καθήκοντα Διαχειριστή ο Επίσημος Παραλήπτης ή  οποιοσδήποτε Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, ο πτωχεύσας εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότητα όλης της περιουσίας που κατέχει, την οποία, όμως, από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πτώχευσης, θα την διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου ο Διαχειριστής.

Εκκαθάριση: Με την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, και σε περίπτωση που δεν διορίζεται εκκαθαριστής από τους πιστωτές, εκκαθαριστής καθίσταται λόγω του αξιώματος του ο Επίσημος Παραλήπτης, εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του Επίσημου Παραλήπτη στο Δικαστήριο ή κατόπιν σχετικής απόφασης της συνέλευσης πιστωτών και συνεισφορέων της εταιρείας, διοριστεί ως εκκαθαριστής αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Καθήκον του εκκαθαριστή είναι να ρευστοποιήσει την περιουσία της υπό διάλυση εταιρείας και να διανέμει το προϊόν αυτής στους πιστωτές και συνεισφορείς της. Μόλις αναλάβει καθήκοντα ο Επίσημος Παραλήπτης ή οποιοσδήποτε ΣΑ ως Εκκαθαριστής της περιουσίας της υπό εκκαθάριση νομικής οντότητας, παρόλο που η εταιρεία διατηρεί την κυριότητα όλης της περιουσίας που κατέχει, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης την περιουσία αυτή τη διαχειρίζεται πλέον, με σκοπό την ρευστοποίηση της, ο Εκκαθαριστής.

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις: Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, η εταιρεία από την έναρξη της εκκαθάρισης, παύει να διεξάγει τις εργασίες της, εκτός στην έκταση που απαιτείται για την επωφελή εκκαθάριση της. Καθήκον του εκκαθαριστή είναι να ρευστοποιήσει την περιουσία της υπό εκκαθάριση εταιρείας και να διανέμει το προϊόν αυτής στους πιστωτές και συνεισφορείς της.

 • Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές: Οι πιστωτές και η εταιρεία σε αντίστοιχες συνελεύσεις τους υποδεικνύουν ποιον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας επιθυμούν να ορίσουν ως εκκαθαριστή της εταιρείας, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας των δύο συνελεύσεων εκκαθαριστής διορίζεται ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας που υπέδειξαν οι πιστωτές.
 • Εκούσια εκκαθάριση από μέλη: Η εταιρεία με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης διορίζει ως εκκαθαριστή αδειοδοτημένο Σύμβουλο Αφερεγγυότητα, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την εκκαθάριση των υποθέσεων και τη διανομή του ενεργητικού της εταιρείας. Με το διορισμό του εκκαθαριστή παύουν όλες οι εξουσίες των συμβούλων, εκτός στην έκταση που η εταιρεία σε γενική συνέλευση ή ο εκκαθαριστής εγκρίνει τη συνέχιση τους.
 • Εκούσια εκκαθάριση με την εποπτεία Δικαστηρίου: Όταν εκδίδεται διάταγμα για εκκαθάριση με εποπτεία, το Δικαστήριο δύναται με εκείνο το διάταγμα ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο διάταγμα, να διορίσει επιπρόσθετο εκκαθαριστή. Εκκαθαριστής που διορίστηκε από το Δικαστήριο έχει τις ίδιες εξουσίες, υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις και βρίσκεται στην ίδια θέση με εκκαθαριστές που διορίζονται με ειδικό ψήφισμα ή με απόφαση των πιστωτών, ως αναφέρεται πιο πάνω.

5 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προταθεί συμψηφισμός;

Πτώχευση: Οι νομοθετημένες προϋποθέσεις για να προταθεί συμψηφισμός περιλαμβάνουν τη ύπαρξη αμοιβαίων πιστώσεων ή αμοιβαίων χρεών ή άλλων αμοιβαίων συναλλαγών μεταξύ του πτωχεύσαντα και οποιουδήποτε άλλου προσώπου πριν την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης, εκτός εάν το άλλο πρόσωπο είχε γνώση, κατά τον χρόνο παραχώρησης της πίστωσης, της πράξης πτώχευσης που τελέστηκε από τον πτωχέυσαντα.

6 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των υφισταμένων συμβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος;

Πτώχευση: Οι υφιστάμενες νόμιμες συμβάσεις στις οποίες ο πτωχεύσαντας είναι συμβαλλόμενο μέρος διατηρούνται σε ισχύ και ο πτωχεύσας παραμένει προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση των όρων τους.

Εκκαθάριση: Οι υφιστάμενες νόμιμες συμβάσεις στις οποίες η υπό εκκαθάριση εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος παραμένουν σε ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για τις νόμιμες συμβάσεις εταιρειών που εκκαθαρίζονται εκούσια.

7 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των ατομικών διώξεων εκ μέρους πιστωτών (εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία);

Πτώχευση: Όσο αφορά αγωγές που δυνατόν να εγερθούν εναντίον πτωχεύσαντα μετά την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, απαιτείται άδεια Δικαστηρίου για τη συνέχισή τους.

Εκκαθάριση: Όσο αφορά αγωγές που δυνατόν να εγερθούν εναντίον της υπό εκκαθάρισης εταιρείας μετά την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, απαιτείται άδεια Δικαστηρίου για τη συνέχισή τους.

8 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εκκρεμών κατά τον χρόνο της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δικών;

Πτώχευση: Αγωγές που εκκρεμούν εναντίον πτωχεύσαντα συνεχίζονται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια Δικαστηρίου για τη συνέχισή τους.

Εκκαθάριση: Αναφορικά με νομικές διαδικασίες που εκκρεμούν εναντίον της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί διάταγμα Δικαστηρίου για τη συνέχισή τους. Συνεπώς, ο χειρισμός τους ανήκει πλέον στον Επίσημο Παραλήπτη ή στον εκάστοτε εκκαθαριστή τους.

9 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Για να επιτραπεί σε πιστωτή να συμμετάσχει στην πτωχευτική διαδικασία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα έντυπα επαλήθευσης χρέους με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Επίσημος Παραλήπτης ή ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας που ενεργεί ως Διαχειριστής αποφασίζει, ακολούθως, για την αποδοχή ή την απόρριψη των επαληθεύσεων. Στη συνέχεια, δίνεται μέρισμα στους πιστωτές σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από τις πρόνοιες του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ.5. Με την καταχώρηση της επαλήθευσης, οι πιστωτές μπορούν να συμμετάσχουν σε συνελεύσεις που συγκαλεί ο Επίσημος Παραλήπτης ή Σύμβουλος Αφερεγγυότητας - Εκκαθαριστής της εταιρείας.

Εκκαθάριση: Για να επιτραπεί σε πιστωτή να συμμετάσχει στην εκκαθαριστική διαδικασία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα έντυπα επαλήθευσης χρέους με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ισχύει ότι αναφέρεται στην πιο πάνω περίπτωση πλην όμως η διανομή του μερίσματος γίνεται, σε αυτή την περίπτωση, με βάσει τις πρόνοιες περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

Τα πιο πάνω ισχύουν και σε διαδικασίες εκούσιας εκκαθάρισης και εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε εκούσιες εκκαθαρίσεις από πιστωτές, όπου η συμμετοχή των πιστωτών είναι άμεση από την αρχή της διαδικασίας καθότι καλούνται να προτείνουν εκκαθαριστή της επιλογής τους.

10 Με ποιον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής/διαχειρίστρια αφερεγγυότητας να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας;

Πτώχευση: Ο Διαχειριστής έχει την εξουσία ή/και τη δυνατότητα να εκποιήσει ακίνητη περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει πρέπον και προς το συμφέρον της διαδικασίας. Ακολούθως, δίνεται μέρισμα στους πιστωτές σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από τις πρόνοιες του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ.5. Σε περίπτωση υποθηκευμένης περιουσίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σχετικό Διάταγμα από το Δικαστήριο.

Εκκαθάριση: Ο Εκκαθαριστής της υπό εκκαθάριση εταιρείας δύναται να εκποιήσει ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της διαδικασίας. Ακολούθως, δίνεται μέρισμα στους πιστωτές σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113. Σε περίπτωση υποθηκευμένης περιουσίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου. Οι ίδιες πρόνοιες ισχύουν αναφορικά με τις εκούσιες εκκαθαρίσεις.

11 Ποιες απαιτήσεις δύνανται να αναγγελθούν κατά της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Όταν εκδοθεί ένα διάταγμα πτώχευσης, οι πιστωτές δύνανται να κάνουν επαλήθευση χρέους για οφειλές οι οποίες προέκυψαν μέχρι την ημέρα που εκδόθηκε το διάταγμα πτώχευσης ή εκκαθάρισης και αφορούν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις. Απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης δεν εμπίπτουν στην πτωχευτική διαδικασία και οι πιστωτές θα πρέπει να στραφούν εναντίον του ίδιου του πτωχεύσαντα.

Εκκαθάριση: Με την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης ή του ειδικού ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας, οι πιστωτές δύνανται να κάνουν επαλήθευση χρέους για οφειλές οι οποίες προέκυψαν μέχρι την ημέρα που εκδόθηκε το εν λόγω διάταγμα ή λήφθηκε η απόφαση για εκούσια εκκαθάριση και αφορούν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις. Οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις προκύψουν μετά το διάταγμα εκκαθάρισης ή το ειδικό ψήφισμα δεν εμπίπτουν στην εκκαθαριστική διαδικασία και οι πιστωτές θα πρέπει να στραφούν εναντίον των αξιωματούχων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας.

12 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την εξέλεγξη και την τελική επαλήθευση των απαιτήσεων;

Πτώχευση: Όταν εκδοθεί ένα διάταγμα πτώχευσης, κάθε πιστωτής θα πρέπει εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος να υποβάλει γραπτώς στον Επίσημο Παραλήπτη ή τον διαχειριστή επαλήθευση χρέους. Η επαλήθευση πρέπει να αποδεικνύει τις λεπτομέρειες του χρέους, τα ονόματα όλων των εγγυητών και κατά πόσο είναι εξασφαλισμένος πιστωτής. Ο Επίσημος Παραλήπτης ή ο διαχειριστής θα πρέπει εντός 10 ημερών να αποδεχτεί ή να απορρίψει την επαλήθευση χρέους γραπτώς για σκοπούς μερίσματος. Ο πιστωτής ή ο εγγυητής που δεν ικανοποιούνται με την απόφαση του Επίσημου Παραλήπτη ή του διαχειριστή δύνανται εντός 21 ημερών να προσφύγουν στο Δικαστήριο.

Εκκαθάριση: Με την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης, κάθε πιστωτής πρέπει εντός 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος να υποβάλει γραπτώς στον Επίσημο Παραλήπτη ή τον εκκαθαριστή επαλήθευση χρέους. Η επαλήθευση πρέπει να αποδεικνύει τις λεπτομέρειες του χρέους, τα ονόματα όλων των εγγυητών και κατά πόσο είναι εξασφαλισμένος πιστωτής. Ο Επίσημος Παραλήπτης ή ο εκκαθαριστής θα πρέπει εντός 10 ημερών να αποδεχτεί ή να απορρίψει την επαλήθευση χρέους γραπτώς για σκοπούς μερίσματος. Ο πιστωτής ή ο εγγυητής που δεν ικανοποιούνται με την απόφαση του Επίσημου Παραλήπτη ή του εκκαθαριστή δύνανται εντός 21 ημερών να προσφύγουν στο Δικαστήριο. Οι ίδιες πρόνοιες ισχύουν και για εκούσιες εκκαθαρίσεις.

13 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων; Με ποιον τρόπο κατατάσσονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών;

Πτώχευση: Κατά τη διανομή της πτωχευτικής περιουσίας τα χρέη κατατάσσονται εξίσου και κατά αναλογία ανά κατηγορία (pari passu rule), εκτός αν η περιουσία είναι αρκετή για να πληρωθούν όλοι εξ ολοκλήρου. Η κατάταξη των απαιτήσεων έχει ως εξής:

 • Πραγματικά έξοδα και αμοιβή Διαχειριστή
 • Δικαιώματα Επίσημου Παραλήπτη
 • Έξοδα αιτούντα πιστωτή
 • Προνομιούχα χρέη
 • Ανασφάλιστα χρέη

Εκκαθάριση: Κατά τη διανομή της εκκαθαριστικής περιουσίας τα χρέη κατατάσσονται εξίσου και κατά αναλογία ανά κατηγορία (pari passu rule), εκτός αν η περιουσία είναι αρκετή για να πληρωθούν όλοι εξ ολοκλήρου. Η κατάταξη των απαιτήσεων έχει ως εξής:

 • Πραγματικά έξοδα και αμοιβή του Εκκαθαριστή
 • Δικαιώματα Επίσημου Παραλήπτη ή Εκκαθαριστή
 • Έξοδα αιτούντα πιστωτή
 • Προνομιούχα χρέη
 • Κάτοχοι ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης
 • Ανασφάλιστοι πιστωτές

14 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (ιδίως διά πτωχευτικού συμβιβασμού);

Πτώχευση: Ο πτωχεύσαντας μπορεί να υποβάλει γραπτώς πρόταση για συμβιβασμό με τους πιστωτές του στον Επίσημο Παραλήπτη ή τον Διαχειριστή. Ακολούθως συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών και για να γίνει αποδεκτή η πρόταση πρέπει να ψηφιστεί από την πλειοψηφία σε αριθμό και αξία των τριών τετάρτων( ¾ ) όλων των πιστωτών των οποίων τα χρέη τους επαληθεύτηκαν. Όταν γίνει αποδεκτή η πρόταση από τους πιστωτές καταχωρείται από τον πτωχεύσαντα, ή τον Επίσημο Παραλήπτη, ή τον Διαχειριστή αίτηση στο Δικαστήριο για έγκριση της πρότασης. Η έγκριση από το Δικαστήριο δεσμεύει όλους τους πιστωτές των οποίων τα χρέη είναι επαληθεύσιμα. Με την ολοκλήρωση των όρων του συμβιβασμού θεωρείται ότι τα επαληθεύσιμα χρέη έχουν πληρωθεί στο ακέραιο.

Η ολοκληρωτική περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας επέρχεται με την ακύρωση του διατάγματος πτώχευσης.

Εκκαθάριση: Η ολοκληρωτική περάτωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας επέρχεται με την τελική διάλυση και/ή ακύρωση του διατάγματος εκκαθάρισης.

Στις εκούσιες εκκαθαρίσεις η περάτωση της διαδικασίας και τελική διάλυση της υπό εκκαθάριση εταιρείας επέρχεται τρείς μήνες μετά την παράδοση στον Επίσημο Παραλήπτη τελικών λογαριασμών της εταιρείας, οι οποίοι ετοιμάζονται μόλις ολοκληρωθεί τυχόν ρευστοποίηση και διανομή της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

Ωστόσο αν οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να επαναφέρει εταιρεία η οποία διαλύθηκε κατόπιν εκούσιας εκκαθάρισης ή με διάταγμα του Δικαστηρίου, μπορεί να το πράξει εντός των επόμενων δύο (2) ετών από τη διάλυση της, με σχετική αίτηση του προς το Δικαστήριο.

15 Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Στην περίπτωση ακύρωσης του διατάγματος πτώχευσής και όταν οι πιστωτές έδωσαν την συγκατάθεση τους χωρίς να εξοφληθούν πλήρως, οι τελευταίοι διατηρούν το δικαίωμα διεκδίκησης των οφειλόμενων ποσών μετά την ακύρωση των προαναφερθέντων διαταγμάτων.

Εκκαθάριση: Στην περίπτωση ακύρωσης του διατάγματος εκκαθάρισης και όταν οι πιστωτές έδωσαν την συγκατάθεση τους χωρίς να εξοφληθούν πλήρως, οι τελευταίοι διατηρούν το δικαίωμα διεκδίκησης των οφειλόμενων ποσών μετά την ακύρωση των προαναφερθέντων διαταγμάτων.

Αν οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να επαναφέρει εταιρεία η οποία διαλύθηκε κατόπιν εκούσιας εκκαθάρισης ή με διάταγμα του Δικαστηρίου, μπορεί να το πράξει εντός των επόμενων δύο (2) ετών από τη διάλυση της, με σχετική αίτηση του προς το Δικαστήριο.

16 Πού καταλογίζονται το κόστος και οι δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πτώχευση: Το κόστος της έκδοσης του διατάγματος πτώχευσης το επωμίζεται ο πιστωτής ο οποίος καταχωρεί την αίτηση για έκδοση των εν λόγω διαταγμάτων. Τα έξοδα που καταβάλλονται στον Επίσημο Παραλήπτη ανέρχονται στο ποσό των €500. Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της πτώχευσης καταβάλλονται από την πτωχευτική περιουσία.

Εκκαθάριση: Το κόστος της έκδοσης του διατάγματος εκκαθάρισης το επωμίζεται ο πιστωτής ο οποίος καταχωρεί την αίτηση για έκδοση των εν λόγω διαταγμάτων. Τα έξοδα που καταβάλλονται στον Επίσημο Παραλήπτη ανέρχονται στο ποσό των €500. Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ρευστοποίησης και διανομής της περιουσίας της εταιρείας, καταβάλλονται από την εκκαθαριστική περιουσία.

Το κόστος υποβολής και καταχώρησης εγγράφων στον Επίσημο Παραλήπτη σχετικά με διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης ανέρχεται συνολικά περί τα €440. Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ρευστοποίησης και διανομής της περιουσίας της εταιρείας, καταβάλλονται από την εκκαθαριστική περιουσία.

17 Ποιοι είναι οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, της ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών;

Πτώχευση: Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που ισχύουν για τις διαδικασίες πτώχευσης, οι οποίες επιτρέπουν στο Διαχειριστή να προσφύγει στο δικαστήριο και να διεκδικήσει την ανάκτηση περιουσίας υπέρ των πιστωτών. Οι κυριότερες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Δόλια Μεταβίβαση:

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των φυσικών προσώπων, μεταβιβάστηκαν χωρίς αντάλλαγμα ή σε τιμή αισθητά χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο προκειμένου να εκδοθεί διάταγμα για ακύρωση της δόλιας μεταβίβασης ή πράξης.

Για να ισχύει η εν λόγω διάταξη η μεταβίβαση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) εντός τριών (3) ετών πριν από τη ημερομηνία πτώχευσης και στην περίπτωση που η μεταβίβαση δεν έχει γίνει καλή τη πίστη και έναντι αξιόλογης αντιπαροχής. β) 10 χρόνια πριν από την ημερομηνία πτώχευσης, όταν το φυσικό πρόσωπο δεν ήταν ικανό την περίοδο της μεταβίβασης να πληρώσει όλα τα χρέη του χωρίς τη συνδρομή αυτής της περιουσίας. Σε εταιρεία υπό εκκαθάριση η περίοδος για να θεωρηθεί μία πράξη ως δόλια πρέπει να έγινε μέσα σε έξι μήνες πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης της, η οποία είναι η ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης για εκκαθάριση.

Β. Δόλια Προτίμηση:

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι πιστωτής έτυχε προνομιακής μεταχείρισης τότε, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο για την έκδοση Δικαστικής απόφασης για την άρση της προνομιακής μεταχείρισης .

Εκκαθάριση: Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που ισχύουν για τις διαδικασίες, εκκαθάρισης, οι οποίες επιτρέπουν στον Εκκαθαριστή να προσφύγει στο δικαστήριο και να διεκδικήσει την ανάκτηση περιουσίας υπέρ των πιστωτών. Οι κυριότερες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Δόλια Μεταβίβαση:

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των φυσικών προσώπων, μεταβιβάστηκαν χωρίς αντάλλαγμα ή σε τιμή αισθητά χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο προκειμένου να εκδοθεί διάταγμα για ακύρωση της δόλιας μεταβίβασης ή πράξης.

Για να ισχύει η εν λόγω διάταξη η μεταβίβαση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) εντός τριών (3) ετών πριν από τη ημερομηνία πτώχευσης και στην περίπτωση που η μεταβίβαση δεν έχει γίνει καλή τη πίστη και έναντι αξιόλογης αντιπαροχής. β) 10 χρόνια πριν από την ημερομηνία πτώχευσης, όταν το φυσικό πρόσωπο δεν ήταν ικανό την περίοδο της μεταβίβασης να πληρώσει όλα τα χρέη του χωρίς τη συνδρομή αυτής της περιουσίας. Σε εταιρεία υπό εκκαθάριση η περίοδος για να θεωρηθεί μία πράξη ως δόλια πρέπει να έγινε μέσα σε έξι μήνες πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης της, η οποία είναι η ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης για εκκαθάριση.

Β. Δόλια Προτίμηση:

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι πιστωτής έτυχε προνομιακής μεταχείρισης τότε, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο για την έκδοση Δικαστικής απόφασης για την άρση της προνομιακής μεταχείρισης .

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.