Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Εναντίον ποιων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας;

 • Διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί κατά φυσικών προσώπων, εταιρειών και διαφόρων εταιρικών οντοτήτων, καθώς και κατά συμπράξεων.
 • Διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου το οποίο έχει χρέος και ζει στην Αγγλία ή την Ουαλία, ζούσε ή δραστηριοποιούνταν στην Αγγλία ή την Ουαλία κατά τα τελευταία τρία έτη ή βρίσκεται στην Αγγλία ή την Ουαλία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγουμένως εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά με το χρέος, ισχύουν ελάχιστα επίπεδα χρέους για τους πιστωτές που επιθυμούν να θέσουν εταιρεία υπό εκκαθάριση (750 GBP) ή να κηρύξουν φυσικό πρόσωπο σε πτώχευση (5.000 GBP).

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

 • Στα είδη εταιρικής αφερεγγυότητας περιλαμβάνονται η εκκαθάριση (εκούσια ή δικαστική), η ειδική διαχείριση (που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάσωση/αναδιοργάνωση ή σε εκκαθάριση), η αναγκαστική διαχείριση ή ο εκούσιος συμβιβασμός.
 • Στα είδη αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται η πτώχευση (κατόπιν αίτησης πιστωτή ή του φυσικού προσώπου), οι διαταγές ελάφρυνσης χρεών ή ο εκούσιος συμβιβασμός.
 • Κάθε ανέγγυος πιστωτής, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών πιστωτών, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να τεθεί μια εταιρεία σε εκκαθάριση (αναγκαστική εκκαθάριση) ή σε ειδική διαχείριση.
 • Η ίδια η οφειλέτρια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει τη θέση της σε εκκαθάριση (εκούσια εκκαθάριση). Η οφειλέτρια εταιρεία μπορεί επίσης να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση να τεθεί σε εκκαθάριση.
 • Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει προσωρινό εκκαθαριστή ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή αίτησης εκκαθάρισης στο δικαστήριο. Οι διορισμοί αυτοί γίνονται συνήθως για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας πριν από τη συζήτηση της εκκαθάρισης. Οι εξουσίες του προσωρινού εκκαθαριστή προβλέπονται στην απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αυτός διορίζεται.
 • Η εταιρεία ή τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και τυχόν δικαιούχος κυμαινόμενου βάρους, μπορούν να διορίσουν διαχειριστή. Οι διορισμοί αυτοί γίνονται εξωδικαστικά.
 • Προκειμένου μια εταιρεία να τεθεί σε ειδική διαχείριση πρέπει να είναι αφερέγγυα ή να είναι πιθανόν να καταστεί αφερέγγυα.
 • Η αναγκαστική εκκαθάριση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη της, γεγονός που αποδεικνύεται με άκαρπη προβλεπόμενη εκ του νόμου εντολή πληρωμής ή με άκαρπη εκτέλεση απόφασης. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από το δικαστήριο να διατάξει την εκκαθάριση εταιρείας με την αιτιολογία ότι αυτό είναι δίκαιο και εύλογο.
 • Οι αναγκαστικοί διαχειριστές μπορούν να διορίζονται από τους δικαιούχους κυμαινόμενων βαρών για την ανάκτηση χρημάτων που οφείλονται στους τελευταίους.
 • Μόλις διοριστεί, ο εντεταλμένος λειτουργός πρέπει να ενημερώσει όλους τους πιστωτές σχετικά με την αφερεγγυότητα. Στην περίπτωση της εταιρικής αφερεγγυότητας, θα πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος του μητρώου εταιρειών, ο οποίος θα επικαιροποιεί το αρχείο της εταιρείας, στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση δωρεάν μέσω διαδικτύου.
 • Η εταιρεία ή ο εντεταλμένος λειτουργός σε διαδικασία εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης μπορεί να προτείνει εκούσιο εταιρικό συμβιβασμό, εάν μία από αυτές τις διαδικασίες έχει ήδη αρχίσει. Εκούσιοι ατομικοί συμβιβασμοί μπορούν να προταθούν από φυσικό πρόσωπο και επιτρέπονται τόσο πριν όσο και μετά από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας.
 • Όλοι οι εκούσιοι συμβιβασμοί συμφωνούνται από τους πιστωτές μέσω ψηφοφορίας στην οποία πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους το 75 % των ψηφησάντων. Δεν ισχύει ελάχιστο επίπεδο χρέους και δεν υπάρχει τεστ αφερεγγυότητας. Η πρόταση προς τους πιστωτές πρέπει να υποβληθεί μέσω εντολοδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του επόπτη, εάν η πρόταση εγκριθεί. Ο εντολοδόχος μπορεί να ενεργήσει κατόπιν υποβολής σ' αυτόν της πρότασης από τον οφειλέτη.
 • Πτώχευση κηρύσσεται συνήθως κατόπιν αίτησης πιστωτή ή του ίδιου του οφειλέτη. Με την κήρυξη της πτώχευσης διορίζεται σύνδικος και έχει δικαίωμα να προβεί αμέσως σε ενέργειες.
 • Σε περίπτωση αίτησης πιστωτή, η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο για ελάχιστο χρέος ύψους 5.000 GBP, μολονότι μπορεί να υποβληθεί κοινή αίτηση από δύο ή περισσότερους πιστωτές, οπότε τα χρέη προς τους πιστωτές αθροίζονται. Το χρέος πρέπει να μην είναι εξασφαλισμένο. Η αίτηση πρέπει να αποδεικνύει ότι ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει το χρέος, γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί μέσω άκαρπης προβλεπόμενης εκ του νόμου εντολής πληρωμής ή μέσω άκαρπης εκτέλεσης απόφασης.
 • Στην περίπτωση αίτησης του οφειλέτη, η αίτηση υποβάλλεται σε διαιτητή, ο οποίος είναι πρόσωπο που διορίζεται από την κυβέρνηση. Δεν προβλέπεται ελάχιστο ύψος χρέους, αλλά ο οφειλέτης πρέπει να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη του. Δεν υπάρχει συμμετοχή του δικαστηρίου στην αίτηση και πρέπει να μην εκκρεμεί άλλη αίτηση πτώχευσης. Ο διαιτητής αποφαίνεται επί της αίτησης και κηρύσσει την πτώχευση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Με την απόφαση κήρυξης πτώχευσης διορίζεται σύνδικος και έχει δικαίωμα να προβεί αμέσως σε ενέργειες.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης πτώχευσης από πιστωτή, το δικαστήριο δύναται, πριν από τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης, να διορίσει προσωρινό διαχειριστή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνητικά εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το δικαστήριο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή, αλλά δύναται επίσης να παρέχει γενικότερη εξουσία άμεσης ανάληψης της περιουσίας του οφειλέτη.
 • Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση διαταγής ελάφρυνσης χρεών μέσω εξουσιοδοτημένου ενδιάμεσου φορέα, εάν δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα χρέη τους, οφείλουν στους πιστωτές τους κατ’ ανώτατο όριο 20.000 GBP, διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας κάτω των 1.000 GBP (μη συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου αυτοκινήτου) και έχουν πλεόνασμα εσόδων που δεν υπερβαίνει τις 50 GBP τον μήνα. Ο υπηρεσιακός διαχειριστής καθορίζει κατά πόσον πρέπει να εκδοθεί διαταγή ελάφρυνσης χρεών. Σε καταφατική περίπτωση, κηρύσσεται αναστολή πληρωμών (κατά κανόνα 12 μηνών) για τα χρέη του προσώπου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστωτές δεν λαμβάνουν διωκτικά μέτρα για την αναγκαστική εκτέλεση ή την είσπραξη των χρεών. Στο τέλος της περιόδου αναστολής πληρωμών, επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

3 Ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία; Πώς αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον οφειλέτη ή που περιέρχονται σε αυτόν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Όσον αφορά την εταιρική αφερεγγυότητα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία, οπουδήποτε στον κόσμο, υπόκεινται στη διαδικασία αφερεγγυότητας. Η έννοια του «περιουσιακού στοιχείου» ορίζεται πολύ ευρέως από τον νόμο.
 • Στην ειδική διαχείριση, κάθε πόρος που αντλείται για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας έχει προνόμιο ως έξοδο.
 • Στο πλαίσιο των εκούσιων συμβιβασμών, η πρόταση καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, και οι πιστωτές έχουν την ευκαιρία να τον λάβουν υπόψη πριν από την ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης.
 • Στην πτώχευση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος οπουδήποτε στον κόσμο περιέρχονται στον σύνδικο, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του προσώπου ή προκειμένου αυτό να ασκήσει την εργασία του ή την εμπορική του δραστηριότητα, δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν μηχανοκίνητο όχημα. Εάν ο σύνδικος κρίνει ότι η αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το κόστος εύλογης αντικατάστασης, δύναται να προβεί σε ρευστοποίησή τους και να πραγματοποιήσει την εν λόγω αντικατάσταση. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατέχει ο πτωχεύσας για λογαριασμό άλλου προσώπου στο πλαίσιο καταπίστευσης.
 • Το εισόδημα του πτωχεύσαντος φυσικού προσώπου δεν αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας, αλλά ο σύνδικος δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πτωχεύσαντα ότι μέρος τυχόν πλεονάζοντος εισοδήματος που αυτός διαθέτει, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες βιοτικές του ανάγκες, θα καταβάλλεται στην πτωχευτική περιουσία προς όφελος των πιστωτών. Ο σύνδικος δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο ώστε αυτό να διατάξει τα ανωτέρω, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τον πτωχεύσαντα.
 • Ο σύνδικος δύναται να διεκδικήσει για την πτωχευτική περιουσία οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στην κατοχή του πτωχεύσαντος φυσικού προσώπου και τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί από την πτωχευτική διαδικασία.
 • Εάν ο πτωχεύσας δεν ενημερώσει τον σύνδικο σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία ή δανειστεί χρήματα ή, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, λάβει πίστωση άνω των 500 GBP χωρίς να γνωστοποιήσει την πτωχευτική διαδικασία στον δανειστή, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

4 Ποιες εξουσίες έχουν ο οφειλέτης και ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αντίστοιχα;

 • Οι εντεταλμένοι λειτουργοί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας πρέπει να διαθέτουν άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας ή υπηρεσιακού διαχειριστή (βλ. κατωτέρω). Οι εν λόγω άδειες μπορούν να εκδίδονται μόνο από επαγγελματικό φορέα εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το κράτος. Πρόσωπα που ενεργούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια, διαπράττουν ποινικό αδίκημα που επισύρει πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης.
 • Για να αποκτήσει άδεια, ο αιτών πρέπει να περάσει εξετάσεις και να διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ωρών πρακτικής εμπειρίας σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.
 • Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας που ενεργεί ως εντεταλμένος λειτουργός ορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τους πιστωτές. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο, σε περίπτωση που είναι αδύνατον να συμφωνήσει με τους πιστωτές ως προς το τι συνιστά εύλογο ποσό αμοιβής. Οι πιστωτές δύνανται επίσης να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο εάν θεωρούν ότι η αμοιβή είναι υπερβολική.
 • Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία τελούν υπό τον έλεγχο του εντεταλμένου λειτουργού σε διαδικασία αφερεγγυότητας.
 • Όλες οι υποθέσεις αφερεγγυότητας τελούν υπό τον γενικό έλεγχο του δικαστηρίου, και τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του εντεταλμένου λειτουργού σε διαδικασία αφερεγγυότητας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους επλήγησαν άδικα.
 • Στο πλαίσιο εκούσιου συμβιβασμού, ο οφειλέτης είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται τα περιουσιακά του στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε παράβαση των όρων της συμφωνίας του με τους πιστωτές.
 • Τα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πτώχευσης περιέρχονται στον σύνδικο και δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης από τον πτωχεύσαντα. Αυτό δεν ισχύει για περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από την πτωχευτική περιουσία ή για περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή του προσώπου μετά την έναρξη της διαδικασίας, εκτός εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιέλθουν στην κατοχή του φυσικού προσώπου πριν από την απαλλαγή τους από την πτωχευτική διαδικασία και τα διεκδικήσει ο σύνδικος. Πέραν της ικανότητας του συνδίκου να διεκδικήσει αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, η διαχείριση της περιουσίας από τον σύνδικο δεν επηρεάζεται από την απαλλαγή του προσώπου από την πτωχευτική διαδικασία.
 • Ο υπηρεσιακός διαχειριστής είναι προβλεπόμενος εκ του νόμου εντεταλμένος λειτουργός που διορίζεται από τον υπουργό. Δύναται να ενεργεί ως εντεταλμένος λειτουργός σε περίπτωση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης. Οι αποδοχές των υπηρεσιακών διαχειριστών δεν καθορίζονται από τους πιστωτές, αλλά από τον νόμο.

5 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προταθεί συμψηφισμός;

 • Συμψηφισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας εκκαθάρισης, ειδικής διαχείρισης και πτώχευσης.
 • Ο λογαριασμός συμψηφισμού περιλαμβάνει αμοιβαίες συναλλαγές κατά την ημερομηνία της αφερεγγυότητας.
 • Το καθαρό ποσό είναι είτε περιουσιακό στοιχείο της αφερεγγυότητας είτε χρέος προς τον πιστωτή, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να αποκλείσουν με σύμβαση την εφαρμογή συμψηφισμού.

6 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των υφισταμένων συμβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος;

 • Ο εκκαθαριστής ή ο σύνδικος δύναται να καταγγείλει μη κερδοφόρα σύμβαση, θέτοντας τέρμα στα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις του αφερέγγυου προσώπου (ο αντισυμβαλλόμενος δύναται να εγείρει αξίωση στο πλαίσιο της αφερεγγυότητας για απώλειες/ζημίες συνεπεία της αφερεγγυότητας). Διαφορετικά, σε περίπτωση που η σύμβαση δεν λύεται λόγω αφερεγγυότητας, το δικαστήριο δύναται να διατάξει απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της σύμβασης.
 • Η συνεχιζόμενη παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και επικοινωνιών, καθώς και οι υπηρεσίες ΤΠ που θεωρούνται «αναγκαίες», μπορεί να συνεχιστεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας, χωρίς να είναι αναγκαία η καταβολή τυχόν καθυστερούμενων οφειλών κατά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 • Εκτός απ’ αυτές τις αναγκαίες παροχές, οι προμηθευτές μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ίδια τη σύμβαση. Τυχόν αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία δεν έχει καταβληθεί πληρωμή γεννούν απαιτήσεις κατά τη διαδικασία αφερεγγυότητας.
 • Οι εν ισχύι συμβάσεις δεν επηρεάζονται άμεσα από εκούσιο συμβιβασμό, παρόλο που πρέπει να εξετάζονται ως μέρος της πρότασης.

7 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των ατομικών διώξεων εκ μέρους πιστωτών (εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία);

 • Η υπαγωγή σε εκκαθάριση ή σε ειδική διαχείριση συνεπάγονται αναστολή πληρωμών. Μετά την έναρξη της διαδικασίας, δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθημα κατά της εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση του εντεταλμένου λειτουργού ή την άδεια του δικαστηρίου.
 • Στον εκούσιο συμβιβασμό, κάθε πιστωτής που δεσμεύεται από τη συμφωνία δεν μπορεί να ασκήσει ένδικα βοηθήματα για τη διεκδίκηση του χρέους, καθώς δεσμεύεται από την αποδοχή της συμφωνίας. Πιστωτές που προέκυψαν μετά την έγκριση μπορούν να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα σε περίπτωση μη εξόφλησης.
 • Οι ενέγγυοι πιστωτές δεν δεσμεύονται αυτοδικαίως από τους εκούσιους συμβιβασμούς.
 • Εάν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης από δανειστή ή από τον ίδιο τον οφειλέτη, το δικαστήριο δύναται να αναστείλει τυχόν νομικές διαδικασίες που εκκρεμούν κατά του προσώπου ή της περιουσίας του οφειλέτη, ή να επιτρέψει να συνεχιστούν με όρους που το δικαστήριο κρίνει κατάλληλους. Κανένας πιστωτής του πτωχεύσαντος δεν δύναται να λάβει οποιαδήποτε καταδιωκτικά μέτρα κατά του προσώπου ή της περιουσίας αυτού χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, πριν περατωθεί η πτωχευτική διαδικασία κατά του εν λόγω προσώπου.
 • Όταν ο οφειλέτης προτίθεται να υποβάλει πρόταση στους πιστωτές του για εκούσιο ατομικό συμβιβασμό, ο ίδιος ή, εάν υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία, ο σύνδικος ή ο υπηρεσιακός διαχειριστής δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται στο δικαστήριο να αναστέλλει οποιαδήποτε διαδικασία κατά του προσώπου ή της περιουσίας του οφειλέτη και να εμποδίζει την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Επίσης, η προσωρινή διαταγή εμποδίζει την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση.

8 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εκκρεμών κατά τον χρόνο της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δικών;

 • Η υπαγωγή σε εκκαθάριση ή ειδική διαχείριση συνεπάγονται αναστολή πληρωμών. Τα εκκρεμή καταδιωκτικά μέτρα κατά την ημερομηνία της αφερεγγυότητας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς τη συναίνεση του εντεταλμένου λειτουργού ή την άδεια του δικαστηρίου.
 • Οι ανέγγυοι πιστωτές σε εκκρεμή διαδικασία καταδιωκτικών μέτρων δεν μπορούν να συνεχίσουν την εν λόγω διαδικασία μετά την έγκριση εκούσιου συμβιβασμού, καθώς δεσμεύονται από τους όρους του εκούσιου συμβιβασμού, ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι ψήφισαν να εγκριθεί ή όχι. Οι ενέγγυοι πιστωτές δεν δεσμεύονται από τους όρους του εκούσιου συμβιβασμού, εκτός εάν το επιλέξουν.

9 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία αφερεγγυότητας;

 • Οι πιστωτές συμμετέχουν σε διαδικασίες αφερεγγυότητας μέσω συνελεύσεων πιστωτών και άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Δύνανται επίσης να συγκροτήσουν επιτροπή και να εκλέξουν τα μέλη αυτής. Εντεταλμένοι λειτουργοί εκτός των υπηρεσιακών διαχειριστών πρέπει να ενημερώνουν τους πιστωτές για την εξέλιξη των υποθέσεων κάθε 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με τη διαδικασία.
 • Οι αποφάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τον διορισμό ή την απομάκρυνση του εντεταλμένου λειτουργού, τη συμφωνία περί αμοιβής του εντεταλμένου λειτουργού, τη συγκρότηση επιτροπής, την εξέταση πρότασης εκούσιου συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση για την οποία ο εντεταλμένος λειτουργός κρίνει ότι απαιτούνται εισηγήσεις εκ μέρους των πιστωτών.

10 Με ποιον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής/διαχειρίστρια αφερεγγυότητας να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας;

 • Η πρόταση εκούσιου συμβιβασμού μπορεί να προβλέπει ότι ο επόπτης θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης, τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στον σύνδικο αμέσως μετά τον διορισμό του, χωρίς να απαιτείται μεταβίβαση, εκχώρηση ή μεταγραφή. Η διαχείριση, η ρευστοποίηση και η διανομή της περιουσίας του πτωχεύσαντος στους πιστωτές αποτελεί καθήκον του συνδίκου.
 • Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης, τα περιουσιακά στοιχεία τελούν υπό τον έλεγχο του εντεταλμένου λειτουργού σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

11 Ποιες απαιτήσεις δύνανται να αναγγελθούν κατά της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Σε περίπτωση εταιρικής αφερεγγυότητας, όλα τα χρέη, οι υποχρεώσεις ή οι αποζημιώσεις εξ αδικοπραξιών της εταιρείας πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των εικαζόμενων χρεών, μπορούν να απαιτηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Τα πληρωτέα στο μέλλον χρέη είναι επίσης απαιτητά, αφού πρώτα αναχθούν σε τρέχουσες αξίες.
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από ορισμένες εγκληματικές ενέργειες (όπως η διακίνηση ναρκωτικών) δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν κατά την ειδική διαχείριση ή την εκκαθάριση.
 • Υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την κίνηση της διαδικασίας θεωρούνται «έξοδα». Αυτά υπόκεινται σε δική τους σειρά πληρωμής, αλλά πρέπει να εξοφλούνται στο σύνολό τους πριν από τη διανομή χρημάτων στους πιστωτές.
 • Η πρόταση εκούσιου συμβιβασμού πρέπει να γνωστοποιεί πλήρως τις υποχρεώσεις του οφειλέτη ή της εταιρείας και να καθορίζει τον τρόπο πληρωμής των πιστωτών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, δεν μπορούν να προβληθούν απαιτήσεις για χρέη που ανέλαβε ο οφειλέτης ή η εταιρεία κατόπιν συμφωνίας επί της πρότασης, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από σχετική ειδική ρήτρα.
 • Χρέη που οφείλονται κατά την ημερομηνία της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης ή που καθίστανται ληξιπρόθεσμα στο μέλλον λόγω υποχρέωσης ανειλημμένης πριν από την πτώχευση μπορούν να απαιτηθούν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, δεν μπορούν να προβάλλονται απαιτήσεις για πρόστιμα, χρέη από φοιτητικά δάνεια, καθυστερούμενες οφειλές από διαδικασίες οικογενειακού δικαίου και χρέη που οφείλονται σε σχέση με αποφάσεις δήμευσης.

12 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την εξέλεγξη και την τελική επαλήθευση των απαιτήσεων;

 • Οι πιστωτές δύνανται να αναγγείλουν απαίτηση (επαλήθευση χρέους) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η αναγγελία της απαίτησης αποτελεί προϋπόθεση του δικαιώματος ψήφου σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης απόφασης ή του δικαιώματος στην είσπραξη μερίσματος.
 • Όσον αφορά την ειδική διαχείριση, την εκκαθάριση ή την πτώχευση, όπου προβλέπεται διανομή, ο εντεταλμένος λειτουργός απευθύνει επιστολή σε όλους τους πιστωτές οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επαληθεύσει τις απαιτήσεις τους, δηλώνοντάς τους ότι θα γίνει διανομή, καλώντας τους να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και τάσσοντας σχετική προθεσμία, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εν λόγω διανομή. Ο εντεταλμένος λειτουργός έχει δικαίωμα να διεκπεραιώνει απαιτήσεις που αναγγέλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά δεν υπέχει σχετική υποχρέωση.
 • Η μη εμπρόθεσμη αναγγελία απαίτησης εκ μέρους πιστωτή δεν μπορεί να διαταράξει τη διανομή.
 • Στον εκούσιο συμβιβασμό, η προϋπόθεση της επαλήθευσης στον εντεταλμένο λειτουργό πληρούται με έγγραφη αναγγελία της απαίτησης.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων; Με ποιον τρόπο κατατάσσονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών;

 • Η σειρά κατάταξης στον πίνακα διανομής έχει ως εξής:
 1. δικαιούχοι πάγιων βαρών (επί παγίων περιουσιακών στοιχείων)
 2. έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας
 3. προνομιούχες απαιτήσεις (βλ. παρακάτω)
 4. το προκαθορισμένο τμήμα (μόνο για την εταιρική αφερεγγυότητα)
 5. δικαιούχοι κυμαινόμενων βαρών
 6. ανέγγυοι πιστωτές
 7. μέτοχοι (μόνο για την εταιρική αφερεγγυότητα).
 • Ορισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την παροχή εξαρτημένης εργασίας αντιμετωπίζονται ως προνομιούχες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων χρεών που σχετίζονται με συνταξιοδοτικά προγράμματα.
 • Το προκαθορισμένο τμήμα αποτελεί κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης που αντλείται από περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενης επιβάρυνσης και διατίθεται στους ανέγγυους πιστωτές (έως 600.000 GBP).
 • Καμία οφειλή δεν είναι δευτερεύουσα εκ του νόμου, πλην των οφειλών, στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, προς πρόσωπο το οποίο ήταν ο/η σύζυγος ή καταχωρισμένος/-η σύντροφος του/της πτωχεύσαντος/πτωχευσάσης, κατά την ημερομηνία της πτώχευσης, οι οποίες έπονται στην κατάταξη των οφειλών προς άλλους πιστωτές, καθώς και οι τόκοι επί των εν λόγω οφειλών.
 • Εάν τρίτος εκπληρώσει υποχρέωση του οφειλέτη, ο εν λόγω τρίτος έχει δικαίωμα υποκατάστασης στη διαδικασία αφερεγγυότητας.

14 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (ιδίως διά πτωχευτικού συμβιβασμού);

 • Στον εκούσιο συμβιβασμό, οι προτάσεις του οφειλέτη ή της εταιρείας εγκρίνονται από τους πιστωτές, εφόσον υπερψηφιστούν από το 75 % (βάσει αξίας). Μόλις η πρόταση εγκριθεί από τους πιστωτές, εφαρμόζεται υπό την εποπτεία διαχειριστή αφερεγγυότητας. Προς τούτο δεν απαιτείται δικαστική έγκριση, αν και ο επόπτης πρέπει να υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο εάν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή. Οποιοδήποτε από τα μέρη έχει δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την επανεξέταση της απόφασης των πιστωτών επί της αποδοχής της πρότασης, λόγω ουσιώδους παρατυπίας. Όλοι οι ανέγγυοι πιστωτές δεσμεύονται από τον συμβιβασμό.
 • Εάν, μετά την έγκριση, ο οφειλέτης ή η εταιρεία δεν συμμορφώνονται με τους όρους του εκούσιου συμβιβασμού, ο επόπτης δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση πτώχευσης ή εκκαθάρισης.
 • Δεν απαιτείται δικαστική έγκριση για τα σχέδια αναδιοργάνωσης, αλλά τυχόν ζημιωθείς δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο, εάν πιστεύει ότι τα συμφέροντά του επλήγησαν αναίτια.
 • Υπάρχουν λεπτομερείς διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με την έξοδο από διαδικασίες αφερεγγυότητας και την περάτωση αυτών.

15 Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Λεπτομερείς κανόνες για την περάτωση της υπόθεσης ισχύουν σε όλες τις διαδικασίες.
 • Οι πιστωτές δύνανται να διεκδικήσουν κεφάλαια που τους διανεμήθηκαν μεν αλλά δεν τους καταβλήθηκαν μετά την περάτωση της διαδικασίας (τα οποία παρακρατούνται από το κράτος).
 • Στο πλαίσιο εκούσιων συμβιβασμών, η πρόταση προσφέρει στους πιστωτές συγκεκριμένο ποσό αποπληρωμής ανά £ χρέους. Οι πιστωτές υποχρεούνται να το αποδεχθούν ως ολοσχερή εξόφληση σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, και άρα δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής για κανένα τμήμα του εν λόγω χρέους μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας.
 • Σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας, τα χρέη αποσβέννυνται με την περάτωση της διαδικασίας, εκτός από τα χρέη που δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας.

16 Πού καταλογίζονται το κόστος και οι δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Υπάρχει σαφής σειρά κατάταξης των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Οι δαπάνες και τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από το προϊόν της ρευστοποίησης πριν από την απόδοση των κεφαλαίων στους πιστωτές.

17 Ποιοι είναι οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, της ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών;

 • Σε περίπτωση που αφερέγγυο πρόσωπο ικανοποίησε κατά προτίμηση ορισμένο πιστωτή κατά την ύποπτη περίοδο (δηλαδή τον εξόφλησε προτάσσοντάς τον έναντι άλλων πιστωτών), ή συνήψε υποτιμολογημένη σύμβαση (δηλαδή πώλησε κάτι σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική ή την αγοραία αξία του), ο εντεταλμένος λειτουργός έχει δικαίωμα να κινηθεί κατά του αντισυμβαλλομένου με σκοπό την ανάκτηση των κεφαλαίων κατά τα οποία ζημιώθηκε η πτωχευτική περιουσία.
 • Κατόπιν αίτησης του εντεταλμένου λειτουργού σε περίπτωση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης, το δικαστήριο δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω συναλλαγές και να διατάξει τον αντισυμβαλλόμενο να επαναφέρει τα πράγματα στην κατάσταση που θα υπήρχε, εάν δεν είχε λάβει χώρα η εν λόγω συναλλαγή.
 • Οι απαιτήσεις για ανάκληση προτιμησιακών πληρωμών πρέπει να αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε του διορισμού του διαχειριστή, της έναρξης της εκκαθάρισης ή της υποβολής της αίτησης πτώχευσης (από δανειστή ή τον οφειλέτη), ή κατά τα δύο έτη που προηγήθηκαν στην περίπτωση προτιμησιακής πληρωμής σε συνεργάτη.
 • Οι απαιτήσεις για ανάκληση υποτιμολογημένων συμβάσεων πρέπει να αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο έτη που προηγήθηκαν των γεγονότων αυτών ή, στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, κατά τα πέντε έτη που προηγήθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά το διάστημα εκείνο, το φυσικό πρόσωπο ήταν αφερέγγυο ή κατέστη αφερέγγυο ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.
 • Κάθε εντεταλμένος λειτουργός σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτώχευσης ή εκούσιου συμβιβασμού δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση ανάκλησης συναλλαγής με την οποία επήλθε καταδολίευση δανειστών. Η αίτηση αυτή μπορεί επίσης να υποβληθεί από ζημιωθέντα εκ της συναλλαγής, με την άδεια του δικαστηρίου.
 • Στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, ο εντεταλμένος λειτουργός δύναται επίσης να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την αποζημίωση κατά οποιουδήποτε διευθυντικού στελέχους της εταιρείας συμμετείχε, τελώντας εν γνώσει της αφερεγγυότητας, σε συναλλαγή που προκάλεσε περαιτέρω ζημίες στους πιστωτές, σε δόλιες εμπορικές πρακτικές ή σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του (αγωγή για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων μπορεί να ασκήσει επίσης ο υπηρεσιακός διαχειριστής ή πιστωτής ή συνεισφορέας).
 • Σε περίπτωση υποβολής στο δικαστήριο αίτησης εκκαθάρισης ή πτώχευσης, κάθε περιουσιακή διάθεση που λαμβάνει χώρα μετά την υποβολή της αίτησης είναι άκυρη, εκτός εάν το δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.