Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Εναντίον ποιων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας;

Ο νόμος για την αφερεγγυότητα που ορίζει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Λετονία εφαρμόζεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.

Ο νόμος για την αφερεγγυότητα προβλέπει τρία είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας: διαδικασία νομικής προστασίας (διαδικασία εξυγίανσης), διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου και διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος για την αφερεγγυότητα δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που διέπονται από τον νόμο για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η διαδικασία νομικής προστασίας [συμπεριλαμβανομένης της εξωδικαστικής διαδικασίας νομικής προστασίας (διαδικασία pre-pack)] είναι διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας νομικής προστασίας δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων και επενδύσεων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία κ.λπ.

Η διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου είναι μια διαδικασία για την εκκαθάριση οφειλέτη (νομικού προσώπου) και εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις. Οι προσωπικές εταιρείες δεν έχουν το καθεστώς νομικού προσώπου, αλλά μπορούν να αποκτούν δικαιώματα και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. Φυσικό πρόσωπο με το καθεστώς ατομικής επιχείρησης μπορεί να προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές (χρησιμοποιώντας το όνομα της ατομικής επιχείρησης) και σε άλλες οικονομικές συναλλαγές ως φυσικό πρόσωπο. Επί του παρόντος, πρόσωπο με την ιδιότητα ατομικής επιχείρησης υπόκειται πρώτα σε διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, μετά την οποία το φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου για τυχόν εναπομένουσες υποχρεώσεις. Η λύση για τις ατομικές επιχειρήσεις ισχύει επίσης για τις γεωργικές και τις αλιευτικές επιχειρήσεις.

Η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων και των καταναλωτών, και αποσκοπεί στην απαλλαγή των οφειλετών από το χρέος τους και στην αποκατάσταση της φερεγγυότητάς τους. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ήταν φορολογούμενος στη Λετονία κατά τους τελευταίους έξι μήνες μπορεί να υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου.

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, αίτηση για διαδικασία νομικής προστασίας μπορεί να κατατεθεί από τον οφειλέτη μόνο όταν έχουν ανακύψει ή αναμένεται να ανακύψουν οικονομικές δυσκολίες. Ο νόμος για την αφερεγγυότητα δεν ορίζει συγκεκριμένους δείκτες, η ύπαρξη των οποίων θα παρείχε στον οφειλέτη το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για διαδικασία νομικής προστασίας. Όταν ανακύπτουν οικονομικές δυσκολίες, ο οφειλέτης πρέπει να αξιολογεί αν το επίπεδο των οικονομικών δυσκολιών καθιστά δυνατή την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας με τους πιστωτές ή αν πρέπει να υποβάλει αίτηση για διαδικασία νομικής προστασίας για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών του υπό δικαστική προστασία.

Η αίτηση για διαδικασία νομικής προστασίας υπόκειται στην καταβολή κρατικού τέλους ύψους 145 ευρώ.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι πιστωτές του οφειλέτη (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων του οφειλέτη) μπορούν να ζητήσουν την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου. Ομοίως, αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου μπορεί να υποβληθεί από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο νόμος για την αφερεγγυότητα ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αμέσως αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου. Η μη υποβολή αίτησης για διαδικασία αφερεγγυότητας συνεπάγεται διοικητική ευθύνη για τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει οφειλή της οποίας η ημερομηνία εξόφλησης έχει παρέλθει πριν από δύο και πλέον μήνες, και δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία παράτασης της οφειλής με τους πιστωτές, ή δεν έχει κινηθεί διαδικασία νομικής προστασίας (είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κίνηση διαδικασίας νομικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου· η διάταξη απαλλάσσει τον οφειλέτη από τη διοικητική ευθύνη μόνο εάν έχει προσπαθήσει να επιλύσει τις οικονομικές του δυσκολίες όταν προέκυψαν αλλά έχει καταστεί αφερέγγυος)·
 • σύμφωνα με την αρχική οικονομική έκθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, ο οφειλέτης δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιήσει όλες τις δικαιωμένες απαιτήσεις των πιστωτών ή η κατάσταση αυτή ανακαλύπτεται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης·
 • ο οφειλέτης αδυνατεί πλέον να συμμορφωθεί με το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας.

Πιστωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας εάν:

 • δικαστική απόφαση για την είσπραξη οφειλής από τον οφειλέτη δεν μπορεί να εκτελεστεί με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης·
 • ο οφειλέτης (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία) δεν έχει εξοφλήσει αρχική οφειλή ύψους 4.268 ευρώ και ο πιστωτής του έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου·
 • ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο εκτός από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία) δεν έχει εξοφλήσει αρχική οφειλή ύψους 2.134 ευρώ και ο πιστωτής έχει κοινοποιήσει σε αυτόν την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου·
 • ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε εργαζόμενο το σύνολο του μισθού του, αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ή δεν κατέβαλε τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εντός δύο μηνών από την καθορισμένη ημέρα καταβολής (εκτός εάν η ημέρα καταβολής ορίζεται στη σύμβαση εργασίας, ως ημέρα καταβολής θεωρείται η πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα). Στην περίπτωση αυτήν, το ποσό της οφειλόμενης καταβολής δεν έχει σημασία.

Το δικαστήριο κηρύσσει την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου εάν κατά την ημέρα εξέτασης της αίτησης διαπιστώσει ότι ο δείκτης που αναφέρεται στην αίτηση ισχύει.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, κατά την υποβολή αίτησης για διαδικασία αφερεγγυότητας, τόσο ο οφειλέτης όσο και ο πιστωτής πρέπει να καταβάλουν ένα κρατικό τέλος, δηλαδή ένα λειτουργικό τέλος για την εξέταση της αίτησης από δικαστήριο. Το τέλος ανέρχεται σε 70 ευρώ για τον οφειλέτη και σε 355 ευρώ για τον πιστωτή. Ομοίως, πριν από την υποβολή αίτησης για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, τόσο ο οφειλέτης όσο και ο πιστωτής πρέπει να καταβάλουν εγγύηση ύψους δύο κατώτατων μηνιαίων μισθών στη Λετονία.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οφειλέτης που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους δείκτες αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου:

 1. το πρόσωπο αδυνατεί να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ·
 2. λόγω περιστάσεων που μπορούν να αποδειχθούν, το πρόσωπο αδυνατεί να εξοφλήσει οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός ενός έτους και οι συνολικές οφειλές υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ·
 3. το πρόσωπο αδυνατεί να εξοφλήσει οφειλές, από τις οποίες τουλάχιστον μία βασίζεται σε μη εξοφληθείσες παρεπόμενες υποχρεώσεις ή κοινές υποχρεώσεις του οφειλέτη και του/της συζύγου του ή συγγενούς του οφειλέτη ή συγγενούς με συγγένεια έως τον δεύτερο βαθμό, εάν η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου μπορεί να υποβληθεί μόνο από τον οφειλέτη· οι πιστωτές δεν έχουν το δικαίωμα να την υποβάλουν.

Η αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου υπόκειται επίσης στην καταβολή κρατικού τέλους ύψους 70 ευρώ και εγγύησης δύο κατώτατων μηνιαίων μισθών.

3 Ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία; Πώς αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον οφειλέτη ή που περιέρχονται σε αυτόν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Η πτωχευτική περιουσία στο πλαίσιο της διαδικασίας νομικής προστασίας περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και ο οφειλέτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα διάθεσης της περιουσίας του. Σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, ένας από τους τρόπους στο πλαίσιο της διαδικασίας νομικής προστασίας είναι η εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών με σκοπό την παράταση της προθεσμίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών ή την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών. Η σκοπιμότητα και η διαδικασία υλοποίησης του τρόπου αυτού πρέπει να καθορίζονται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Μόλις κηρυχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους που ελέγχονται ή ανήκουν σε αυτόν, και τα δικαιώματα αυτά μεταβιβάζονται στον διαχειριστή.

Σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, η πτωχευτική περιουσία αποτελείται από τα ακόλουθα:

 1. τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων·
 2. χρήματα που εισπράττονται από τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη·
 3. περιουσιακά στοιχεία που ανακτώνται κατά τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας (π.χ. ποσά που ανακτήθηκαν βάσει απαιτήσεων έναντι τρίτων, καθώς και ποσά που εισπράχθηκαν από μέλη διοικητικών οργάνων του νομικού προσώπου βάσει της ευθύνης τους για ζημίες που προκλήθηκαν)·
 4. έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου·
 5. άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται νόμιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, πωλούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου και για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών. Ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας (διαχειριστής) είναι υπεύθυνος για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνται στην υψηλότερη δυνατή τιμή, προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι απαιτήσεις των πιστωτών.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Μόλις κηρυχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους που ελέγχονται ή ανήκουν σε αυτόν (εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάγονται σε αναγκαστική εκτέλεση), και τα δικαιώματα αυτά μεταβιβάζονται στον διαχειριστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, πωλούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των άμεσων δαπανών της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου και για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών.

4 Ποιες εξουσίες έχουν ο οφειλέτης και ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αντίστοιχα;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο οφειλέτης. Μετά την κήρυξη της εφαρμογής της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας του και διαχειρίζεται τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του ή στην κατοχή του, σύμφωνα με το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας που έχει συμφωνηθεί από τους πιστωτές και εγκριθεί από το δικαστήριο. Ταυτόχρονα, ισχύουν ορισμένες υποχρεώσεις και περιορισμοί για τον οφειλέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας νομικής προστασίας και ο έλεγχος της εφαρμογής του σχεδίου μέτρων από τον επόπτη της διαδικασίας νομικής προστασίας (επόπτης) και τους πιστωτές.

Κύρια υποχρέωση του οφειλέτη είναι να συμμορφώνεται με το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας. Ο οφειλέτης έχει επίσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. να καλύπτει τα έξοδα της διαδικασίας νομικής προστασίας·
 2. να υποβάλει γραπτές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας στον επόπτη τουλάχιστον μία φορά τον μήνα·
 3. κατόπιν αιτήματος του επόπτη, να υποβάλει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας και να του παρέχει τη δυνατότητα να εξετάσει αυτοπροσώπως τις οικονομικές δραστηριότητες και τα έγγραφα του οφειλέτη·
 4. να ενημερώνει αμέσως τον επόπτη για τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τον οφειλέτη να εφαρμόσει το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας κ.λπ.

Όσον αφορά τους περιορισμούς, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νομικής προστασίας ο οφειλέτης απαγορεύεται:

 1. να πραγματοποιεί συναλλαγές ή να ασκεί δραστηριότητες που ενδέχεται να επιδεινώσουν την οικονομική του κατάσταση ή να βλάψουν τα συμφέροντα του συνόλου των πιστωτών·
 2. να εκδίδει δάνεια (πιστώσεις), εκτός εάν η έκδοση δανείων (πιστώσεων) αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οφειλέτη και αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας·
 3. να εκδίδει εγγυήσεις, να κάνει δώρα ή δωρεές, να δίνει πριμοδοτήσεις ή άλλου είδους πρόσθετες υλικές αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του οφειλέτη.

Ο επόπτης. Μόλις ο οφειλέτης καταρτίσει το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο επόπτης της διαδικασίας νομικής προστασίας παρέχει τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο και αξιολογεί τη συμμόρφωσή του με τον νόμο. Ο επόπτης πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του αν το σχέδιο μπορεί να επιτύχει τον στόχο της διαδικασίας νομικής προστασίας που προβλέπεται από τον νόμο. Η γνώμη του επόπτη της διαδικασίας νομικής προστασίας υποβάλλεται στο δικαστήριο μαζί με το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας. Μόλις κηρυχθεί η εφαρμογή της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο επόπτης της διαδικασίας νομικής προστασίας καθίσταται υπεύθυνος για την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, την παροχή πληροφοριών στους πιστωτές και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του οφειλέτη με τους περιορισμούς που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο επόπτης πρέπει να διαχειρίζεται τις διατυπώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία στο ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα αφερεγγυότητας (στο εξής: σύστημα).

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ο οφειλέτης. Μόλις κηρυχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας, ο οφειλέτης χάνει όλα τα δικαιώματα των οργάνων διαχείρισης που ορίζονται στους κανονισμούς, στο καταστατικό ή στις συμβάσεις του οφειλέτη και τα δικαιώματα αυτά μεταβιβάζονται στον διαχειριστή. Ο διαχειριστής διορίζει εκπρόσωπο του οφειλέτη ο οποίος πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία αφερεγγυότητας. Κατά κανόνα, ως εκπρόσωπος του οφειλέτη ορίζεται ένα (ή περισσότερα) μέλη του εκτελεστικού οργάνου του οφειλέτη. Αμέσως μετά την ημέρα της κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος του οφειλέτη οφείλει να μεταβιβάσει στον διαχειριστή όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα έγγραφα που σχετίζονται με την οργάνωση, το προσωπικό και τη λογιστική με δήλωση μεταβίβασης και παραλαβής. Ο εκπρόσωπος του οφειλέτη πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων και των εγγράφων του οφειλέτη που πρόκειται να μεταβιβαστούν και, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, τα έγγραφα πρέπει να είναι οργανωμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς τήρησης αρχείων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ο εκπρόσωπος του οφειλέτη πρέπει να παρέχει στον διαχειριστή τις πληροφορίες που ζητεί και να συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών.

Ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι επιφορτισμένος με όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των οργάνων διαχείρισης που ορίζονται σε κανονισμούς, στο καταστατικό του οφειλέτη ή σε συμβάσεις.

Ο διαχειριστής μπορεί, μεταξύ άλλων, να λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οφειλέτη εν όλω ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι η συνέχιση αυτή δικαιολογείται από οικονομική άποψη· επίσης, είναι υπεύθυνος για την καταβολή των τρεχόντων φόρων και μπορεί να εκκαθαρίσει θυγατρικές του οφειλέτη.

Ο διαχειριστής εκτελεί επίσης δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της διαδικασίας αφερεγγυότητας: σύνοψη, εξέταση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις των πιστωτών· προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και λήψη μέτρων για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη [συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αγωγής αποζημίωσης κατά μελών των οργάνων διαχείρισης νομικού προσώπου και εταίρων (μετόχων) κεφαλαιουχικής εταιρείας για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτούς]· πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα· αξιολόγηση των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διαδικασία αφερεγγυότητας· άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται για τους σκοπούς της διαδικασίας, όπως η υποβολή των εγγράφων του οφειλέτη στο δημόσιο αρχείο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείων στο σύστημα.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής εκτελεί όλες τις νόμιμες δραστηριότητες για τη διαγραφή του οφειλέτη από το δημόσιο μητρώο στο οποίο ήταν καταχωρισμένος, π.χ. διαγραφή οφειλέτη (εμπορικού φορέα) από το εμπορικό μητρώο.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Ο οφειλέτης. Μόλις κηρυχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους που ελέγχονται ή ανήκουν σε αυτόν (εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάγονται σε αναγκαστική εκτέλεση), και τα δικαιώματα αυτά μεταβιβάζονται στον διαχειριστή. Μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, απαγορεύεται στον οφειλέτη να ασκεί δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες στους πιστωτές. Ο οφειλέτης πρέπει να παρέχει στον διαχειριστή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία αφερεγγυότητας.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη πωλούνται κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας και τα έσοδα από τις πωλήσεις χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα.

Κατά τη διαδικασία εξόφλησης υποχρεώσεων, ο οφειλέτης πρέπει να κερδίζει εισόδημα στον βαθμό των δυνατοτήτων του και να μεταβιβάζει μέρος του τακτικού εισοδήματός του για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με το σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων.

Ο διαχειριστής.

Εάν ο οφειλέτης διαθέτει χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να πωληθούν κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ο διαχειριστής ανοίγει λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα στο όνομά του για τους σκοπούς της εν λόγω διαδικασίας αφερεγγυότητας. Όπως και στη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τους σκοπούς της διαδικασίας αφερεγγυότητας: σύνοψη, εξέταση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις των πιστωτών· προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και λήψη μέτρων όσον αφορά την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αγωγής για την κήρυξη ακυρότητας συναλλαγών τις οποίες πραγματοποίησε ο οφειλέτης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης είχε ενεργήσει κακόπιστα)· πώληση της περιουσίας του οφειλέτη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα.

5 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προταθεί συμψηφισμός;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο συμψηφισμός επιτρέπεται στη διαδικασία νομικής προστασίας εάν η απαίτηση του οφειλέτη κατά του πιστωτή γεννήθηκε τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την απόφαση του δικαστηρίου να κινήσει διαδικασία νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ο συμψηφισμός επιτρέπεται στη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, εάν οι αμοιβαίες απαιτήσεις του οφειλέτη και του πιστωτή γεννήθηκαν τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον συμψηφισμό στη διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, δηλαδή ο συμψηφισμός επιτρέπεται εάν οι αμοιβαίες απαιτήσεις του οφειλέτη και του πιστωτή γεννήθηκαν τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου.

6 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των υφισταμένων συμβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Δεδομένου ότι ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας του, δηλαδή διαχειρίζεται τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ή ελέγχει, μετά την κίνηση της διαδικασίας νομικής προστασίας, μπορεί να συνεχίσει τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από την κίνηση της διαδικασίας νομικής προστασίας. Οι πιστωτές παρέχουν τη γνώμη τους σχετικά με τη χρησιμότητα της συνέχισης των συμβάσεων κατά την εξέταση του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας από τον επόπτη της διαδικασίας νομικής προστασίας κατά την κατάρτιση της έκθεσής του και από το δικαστήριο κατά την έγκριση του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές πρέπει να εγκρίνονται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Εάν σύμβαση που έχει συναφθεί από τον οφειλέτη δεν έχει εκτελεστεί ή έχει εκτελεστεί εν μέρει κατά την ημέρα κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από τον αντισυμβαλλόμενο να εκτελέσει τη σύμβαση ή να υπαναχωρήσει μονομερώς από τη σύμβαση. Ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει μια σύμβαση εάν δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Εάν ο διαχειριστής υπαναχωρήσει μονομερώς από μια σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να διεκδικήσει την απαίτησή του ως πιστωτής.

Η συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων που δεν έχουν καταγγελθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και η εκτέλεση συμβάσεων με τρίτους που υπογράφονται από τον διαχειριστή για λογαριασμό του οφειλέτη κατά τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια του οφειλέτη.

Εάν ο οφειλέτης είναι ασφαλιστική εταιρεία, ο διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των ληπτών της ασφάλισης, αξιολογεί την ανάγκη μεταβίβασης, καταγγελίας ή συνέχισης των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων και λαμβάνει όλα τα αναγκαία νομικά μέτρα για τη μεταβίβαση, την καταγγελία ή τη συνέχιση των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

Εκχώρηση του οφειλέτη σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (επίσης σε πληρεξούσιο και εμπορικό αντιπρόσωπο) όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που υπόκεινται στις απαιτήσεις των πιστωτών καθίσταται άκυρη από την ημέρα της κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου.

Μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας του οφειλέτη, ο διαχειριστής μπορεί να καταγγείλει σύμβαση εργασίας με εργαζόμενο του οφειλέτη.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Ο νόμος για την αφερεγγυότητα δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για την εξέταση ή την καταγγελία συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από τον οφειλέτη και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, δηλαδή ο σύνδικος έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις συμβάσεις που υπέγραψε ο οφειλέτης πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου και να υπαναχωρεί από αυτές. Η πρακτική αυτή κατοχυρώνεται επίσης στη νομολογία. Μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ο διαχειριστής καθίσταται υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου, με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο αφερέγγυος οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να ενεργεί ως διάδικος σε υποθέσεις περιουσιακών απαιτήσεων και στο δικαίωμα αυτό υπεισέρχεται ο διαχειριστής ως νόμιμος εκπρόσωπος του οφειλέτη.

7 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των ατομικών διώξεων εκ μέρους πιστωτών (εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία);

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας, ο νόμος για την αφερεγγυότητα θεσπίζει την αρχή της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας, δηλαδή οι μεμονωμένες δραστηριότητες του πιστωτή και του οφειλέτη δεν πρέπει να βλάπτουν τα συμφέροντα του γενικού συνόλου των πιστωτών.

Διαδικασία νομικής προστασίας

Εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εάν κινηθεί διαδικασία νομικής προστασίας σε σχέση με τον οφειλέτη ή ληφθεί απόφαση για την κίνηση διαδικασίας νομικής προστασίας σε περίπτωση εξωδικαστικής διαδικασίας νομικής προστασίας. Εάν, κατά τον χρόνο κίνησης της διαδικασίας, έχουν ήδη εισπραχθεί ποσά ως αποτέλεσμα πράξεων εκτέλεσης, ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής παρακρατεί τα έξοδα της εκτέλεσης και ικανοποιεί την απαίτηση του επισπεύδοντος. Οι διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης αναστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας νομικής προστασίας έως την ολοκλήρωσή της, εκτός εάν τα βεβαρημένα με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία δεν είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διαδικασίας νομικής προστασίας και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, ή το δικαστήριο επιτρέψει σε εξασφαλισμένο πιστωτή να πωλήσει τα βεβαρημένα με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Εάν οι διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης κινηθούν πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, πρέπει να περατωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Συγκεκριμένα, ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής ολοκληρώνει την εκκρεμή πώληση περιουσιακών στοιχείων εάν έχει ήδη ανακοινωθεί ή εάν τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταβιβαστεί προς πώληση σε εταιρεία εμπορίας. Ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των ανακοινωθέντων πλειστηριασμών, ώστε τα περιουσιακά στοιχεία να μπορέσουν να πωληθούν στο πλαίσιο συλλογής αντικειμένων. Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής παρακρατεί τα έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης από το εισπραχθέν ποσό και μεταβιβάζει το υπόλοιπο ποσό στον διαχειριστή για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του εξασφαλισμένου πιστωτή. Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής ενημερώνει τον κάτοχο των περιουσιακών στοιχείων για την υποχρέωσή του να μεταβιβάσει στον διαχειριστή τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι πωλήσεις δεν έχουν αρχίσει.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Μόλις κηρυχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, απαγορεύεται στον πιστωτή η άσκηση οποιασδήποτε μεμονωμένης δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει ζημία στους άλλους πιστωτές. Τα περιουσιακά δικαιώματα του πιστωτή ή τρίτου που προκύπτουν από τις εν λόγω δραστηριότητες θεωρούνται ανίσχυρα.

Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εάν έχει κηρυχθεί διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου σε σχέση με τον οφειλέτη. Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής μπορεί να ολοκληρώσει την εκκρεμή πώληση περιουσιακών στοιχείων μόνο εάν η πώληση έχει ήδη ανακοινωθεί ή εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβιβαστεί προς πώληση σε εταιρεία εμπορίας, εκτός εάν το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων του φυσικού προσώπου προβλέπει αναβολή της πώλησης κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 148 του νόμου για την αφερεγγυότητα. Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής παρακρατεί τα έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης από το εισπραχθέν ποσό και μεταβιβάζει το υπόλοιπο ποσό στον διαχειριστή για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του εξασφαλισμένου πιστωτή.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες εκτέλεσης για απαιτήσεις των οποίων η εξόφληση δεν σχετίζεται με την είσπραξη περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων του οφειλέτη δεν αναστέλλονται.

Εάν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου περατωθούν χωρίς να διαγραφούν οι υποχρεώσεις, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για το υπόλοιπο ποσό συνεχίζονται.

8 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εκκρεμών κατά τον χρόνο της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δικών;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, η έναρξη διαδικασίας νομικής προστασίας δεν επηρεάζει τις δίκες στις οποίες ο οφειλέτης είναι ένας από τους διαδίκους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι διαδικασίες νομικής προστασίας δεν περιλαμβάνουν διαδικασία αποδοχής των απαιτήσεων. Ωστόσο, η νομολογία αναγνωρίζει ότι ο οφειλέτης, αποφαινόμενος μονομερώς για την επιλεξιμότητα μιας απαιτήσεως, θα μπορούσε να αποκλείσει αδικαιολόγητα τον δανειστή από τον κατάλογο των προσώπων των οποίων η έγκριση απαιτείται για το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας. Ταυτόχρονα, αγωγή πιστωτή για είσπραξη οφειλής που ασκείται ενώπιον δικαστηρίου δεν παρέχει νομικούς λόγους για να αγνοηθούν τα συμφέροντα του πιστωτή στο πλαίσιο της διαδικασίας νομικής προστασίας. Ως εκ τούτου, η νομολογία αναγνωρίζει επίσης ότι, εάν οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς του οφειλέτη και ο επόπτης της διαδικασίας νομικής προστασίας δεν έχει διαπιστώσει ότι είναι μη αληθινή εκ πρώτης όψεως, η απαίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας ως απαίτηση των πιστωτών, ακόμα και αν ο οφειλέτης και ο δανειστής εμπλέκονται σε δίκη.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας περιλαμβάνει υποχρεώσεις που αποτελούν αντικείμενο διαφοράς σχετικά με τα δικαιώματα, και το ύψος των υποχρεώσεων επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου μέτρων, το δικαστήριο δεν προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αίτηση για διαδικασία νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Δικαστική απόφαση που κηρύσσει διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου αποτελεί λόγο αναστολής δικών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία κατά του οφειλέτη. Μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, οι πιστωτές μπορούν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα.

Ομοίως, η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται η διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου αποτελεί λόγο ανάκλησης της εξασφάλισης για απαιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Δικαστική απόφαση που κηρύσσει διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου αποτελεί λόγο αναστολής δίκης κατά του οφειλέτη και ανάκλησης της εξασφάλισης για απαιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, οι πιστωτές μπορούν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα.

9 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία αφερεγγυότητας;

Για την επίτευξη του στόχου της διαδικασίας αφερεγγυότητας, είναι σημαντικό οι πιστωτές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Ο νόμος για την αφερεγγυότητα κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας των πιστωτών: οι πιστωτές έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία και οι απαιτήσεις τους ικανοποιούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ αυτών και του οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο οφειλέτης διαβιβάζει το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας σε όλους τους πιστωτές, καλώντας τους να συναινέσουν στο σχέδιο και τάσσοντας προθεσμία για την έγκρισή του. Ο πιστωτής δικαιούται να υποβάλει στον οφειλέτη γραπτές ενστάσεις κατά του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας εντός πέντε ημερών από την παραλαβή του σχεδίου. Εάν ο οφειλέτης θεωρήσει ότι οι ενστάσεις είναι δικαιολογημένες, τροποποιεί ανάλογα το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας. Η προθεσμία για την εφαρμογή της διαδικασίας νομικής προστασίας μπορεί να παραταθεί, με την επιφύλαξη της συναίνεσης της πλειονότητας των πιστωτών. Οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από τον επόπτη πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας νομικής προστασίας και την εφαρμογή του σχεδίου, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ομοίως, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να περατώσει τη διαδικασία νομικής προστασίας εάν ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο που εγκρίθηκε από το δικαστήριο.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ένας πιστωτής μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου υποβάλλοντας αίτηση στο δικαστήριο. Ομοίως, οι πιστωτές δικαιούνται να αναγγείλουν απαιτήσεις πιστωτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα. Ο διαχειριστής επαληθεύει αν οι απαιτήσεις των πιστωτών είναι δικαιολογημένες και πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις και λαμβάνει απόφαση αποδοχής, απόρριψης ή μερικής αποδοχής της απαίτησης. Ο πιστωτής μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου κατά της απόφασης του διαχειριστή εντός ενός μήνα από την παραλαβή της απόφασης ή να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο για τη διαφορά σχετικά με τα δικαιώματα που πρέπει να εξεταστούν, εντός ενός μήνα από την παραλαβή της απόφασης του διαχειριστή. Ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί το μητρώο των απαιτήσεων των πιστωτών. Από την όγδοη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών, κάθε πιστωτής δικαιούται να επιθεωρήσει τις απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν από όλους τους πιστωτές και τα αποδεικτικά στοιχεία τους. Ο διαχειριστής ενημερώνει τους πιστωτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την αφερεγγυότητα. Εάν οι πιστωτές έχουν ενστάσεις όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες, πρέπει να τις γνωστοποιήσουν στον διαχειριστή. Εάν οι ενστάσεις δεν ληφθούν υπόψη, ο διαχειριστής πρέπει να παράσχει αιτιολογημένη απάντηση στον πιστωτή. Εάν οι πιστωτές διαφωνούν με την ανακοινωθείσα απόφαση του διαχειριστή, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις ενέργειες του διαχειριστή, να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης σε δικαστήριο για ζημία που προκλήθηκε από τον διαχειριστή ή να προτείνουν την σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών. Η συνέλευση των πιστωτών αποφασίζει σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή, προτείνει την παύση του, εγκρίνει δαπάνες στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας ως δικαιολογημένες, τον τρόπο πώλησης της περιουσίας του οφειλέτη ή την παράταση της προθεσμίας πώλησης, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ομοίως, οι πιστωτές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25 % του αποδεκτού ποσού των κύριων απαιτήσεων στην ομάδα των εξασφαλισμένων ή μη εξασφαλισμένων πιστωτών μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου του έργου του διαχειριστή στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας αφερεγγυότητας από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή ή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οι πιστωτές δικαιούνται να αναγγείλουν απαιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα. Κάθε πιστωτής μπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε στο μητρώο αφερεγγυότητας η κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας του οφειλέτη, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν στον διαχειριστή αίτηση για την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, εάν οι πιστωτές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αναφέρονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, σε πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς στην εφαρμογή της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή της διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων. Οι πιστωτές έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν τις ενστάσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων που έχει καταρτίσει ο οφειλέτης.

10 Με ποιον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής/διαχειρίστρια αφερεγγυότητας να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας του και διαθέτει ο ίδιος την περιουσία του.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, το διοικητικό συμβούλιο χάνει τις εξουσίες του και τα περιουσιακά στοιχεία, και τα κεφάλαια του οφειλέτη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του τελούν υπό τη διαχείριση του διορισμένου διαχειριστή και διατίθενται από αυτόν. Ο διαχειριστής αποκτά το δικαίωμα τόσο να διαχωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη όσο και να ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία που τέθηκαν υπό διαχείριση, περιλαμβάνοντας τα στο σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων, κατά περίπτωση. Ομοίως, μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την παύση ή τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οφειλέτη εν όλω ή εν μέρει.

Εντός δύο μηνών από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, ο διαχειριστής οφείλει να καταρτίσει σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή έκθεση που βεβαιώνει την απουσία περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν τόσο σε πλειστηριασμό όσο και σε ελεύθερη τιμή που καθορίζεται από τους πιστωτές κατόπιν πρότασης του διαχειριστή. Τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνται στην υψηλότερη δυνατή τιμή, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών. Τα έσοδα από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν μπορούν να πωληθούν ή το κόστος της πώλησής τους υπερβαίνει τα αναμενόμενα έσοδα, ο διαχειριστής τα εξαιρεί από το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων και ενημερώνει αμέσως όλους τους πιστωτές, καλώντας τους να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία στην αρχική τιμή.

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου πώλησης περιουσιακών στοιχείων, ο διαχειριστής εξετάζει τη δυνατότητα πώλησης της εταιρείας του οφειλέτη ή ανεξάρτητου μέρους αυτής. Το κέρδος των πιστωτών από την πώληση της εταιρείας ή ανεξάρτητου μέρους της πρέπει να είναι μεγαλύτερο απ’ ό, τι αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνταν χωριστά.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι υπεύθυνος για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ο διαχειριστής ξεκινά την πώληση περιουσιακών στοιχείων το νωρίτερο δύο μήνες μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου.

Ο οφειλέτης δικαιούται να διατηρήσει το εισόδημα που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των έμμεσων εξόδων της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την απόκτηση εισοδήματος. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει επίσης περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν υπόκεινται σε είσπραξη στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τον νόμο για την αφερεγγυότητα, ο οφειλέτης μπορεί να διατηρήσει κατοικία που είναι υποθηκευμένη σε εξασφαλισμένο πιστωτή βάσει συμφωνίας με τον εν λόγω εξασφαλισμένο πιστωτή.

11 Ποιες απαιτήσεις δύνανται να αναγγελθούν κατά της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Μετά την κήρυξη της διαδικασίας νομικής προστασίας, οι εξασφαλισμένοι πιστωτές δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επί ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο εξασφαλισμένος πιστωτής μπορεί να ζητήσει την πώληση ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη εάν ο περιορισμός που εμποδίζει τον εξασφαλισμένο πιστωτή να πωλήσει το ενυπόθηκο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη βλάπτει σημαντικά τα συμφέροντα του εν λόγω πιστωτή (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου ή σημαντικής μείωσης της αξίας του). Η απόφαση να επιτραπεί η πώληση ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου λαμβάνεται από το δικαστήριο στο οποίο κινήθηκε η σχετική διαδικασία νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ο εξασφαλισμένος πιστωτής μπορεί να ζητήσει την πώληση της περιουσίας του οφειλέτη που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση (ενυπόθηκο περιουσιακό στοιχείο) δύο μήνες μετά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου.

Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους και ελέγχονται ή κατέχονται από τον οφειλέτη δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να υπαχθούν στις απαιτήσεις των πιστωτών. Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους μέχρι την παράδοσή τους σε αυτούς. Οι τρίτοι πρέπει να καταβάλουν τις δαπάνες για την αποθήκευση των περιουσιακών τους στοιχείων, εάν δεν αναλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία τους μετά την πρόσκληση του διαχειριστή. Εάν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους έχουν διατεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας, οι τρίτοι πρέπει να αποζημιωθούν για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από το μέρος που προκάλεσε την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Εάν τα έσοδα από την πώληση του ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των εξασφαλισμένων πιστωτών, οι εν λόγω πιστωτές αποκτούν τα δικαιώματα των μη εξασφαλισμένων πιστωτών για το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης με απόφαση του διαχειριστή.

Οι υποχρεώσεις του οφειλέτη που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου θεωρούνται ότι κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου. Οι απαιτήσεις που γεννώνται γενικά μετά την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου λογίζονται ως έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οι υποχρεώσεις του οφειλέτη που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου θεωρούνται ότι κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Οι απαιτήσεις που γεννώνται μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου θεωρούνται ως έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

12 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την εξέλεγξη και την τελική επαλήθευση των απαιτήσεων;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο οφειλέτης είναι υπεύθυνος για τη δήλωση όλων των απαιτήσεων στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης των πιστωτών. Το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πιστωτές. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επιλέξει να συμπεριλάβει συγκεκριμένους πιστωτές στο σχέδιο, ενώ παραλείπει άλλους.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη πρέπει να αναγγελθούν στον διαχειριστή εντός ενός μήνα από την ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο αφερεγγυότητας της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε σχέση με τον οφειλέτη. Εάν ο πιστωτής δεν τηρήσει την προθεσμία υποβολής των απαιτήσεων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, ο πιστωτής μπορεί να αναγγείλει την απαίτησή του κατά του οφειλέτη εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε στο μητρώο αφερεγγυότητας η κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε σχέση με τον οφειλέτη, αλλά όχι αργότερα από την ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου εξόφλησης των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον σχετικό νόμο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η προθεσμία για την παραγραφή λήγει και ο πιστωτής χάνει την ιδιότητα του πιστωτή μαζί με το δικαίωμα διεκδίκησης απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Ο διαχειριστής επαληθεύει αν οι απαιτήσεις των πιστωτών είναι δικαιολογημένες και πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις. Εάν η απαίτηση του πιστωτή δεν πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις, ο διαχειριστής ζητεί αμέσως από τον πιστωτή να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες εντός 10 ημερών από την αποστολή του αιτήματος του διαχειριστή. Εάν ο πιστωτής διορθώσει εμπρόθεσμα τις παρατυπίες, η απαίτηση του πιστωτή θεωρείται ότι έχει αναγγελθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Εάν ο πιστωτής δεν διορθώσει εμπρόθεσμα τις παρατυπίες, ο διαχειριστής εκδίδει απόφαση με την οποία απορρίπτει την απαίτηση του πιστωτή ή την αποδέχεται εν μέρει εντός 10 ημερών από την προθεσμία που έχει οριστεί για την αντιμετώπιση των παρατυπιών.

Μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών, ο διαχειριστής εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση αποδοχής, απόρριψης ή μερικής αποδοχής της απαίτησης πιστωτή. Απαίτηση που αποτελεί αντικείμενο διαφοράς μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει από τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί να απορρίψει ή να αποδεχθεί εν μέρει απαίτηση πιστωτή που έχει βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση μόνο εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει εν μέρει ή πλήρως τις υποχρεώσεις του μετά την έναρξη ισχύος της δικαστικής απόφασης.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη αναγγέλλονται, επαληθεύονται και γίνονται δεκτές σύμφωνα με τη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου. Εάν ο πιστωτής δεν τηρήσει την προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεων, ο πιστωτής μπορεί να αναγγείλει την απαίτησή του κατά του οφειλέτη εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρίστηκε στο μητρώο αφερεγγυότητας η κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε σχέση με τον οφειλέτη, και το αργότερο έως την ημερομηνία κατάρτισης του τελικού καταλόγου εξόδων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον σχετικό νόμο.

Εάν ο πιστωτής δεν αναγγείλει την απαίτησή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η προθεσμία για την παραγραφή λήγει και ο πιστωτής χάνει την ιδιότητα του πιστωτή μαζί με το δικαίωμα διεκδίκησης απαιτήσεων κατά του οφειλέτη τόσο κατά τη διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου όσο και αργότερα όταν ο οφειλέτης απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις του. Η προθεσμία παραγραφής δεν ισχύει για τις πληρωμές διατροφής, τις απαιτήσεις που προκύπτουν από απαγορευμένες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών παράβασης και κυρώσεις που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, καθώς και για αποζημίωση για ζημία που έχει προκληθεί.

13 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων; Με ποιον τρόπο κατατάσσονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας μπορεί να περιλαμβάνει πλεονεκτήματα για τα πρόσωπα που διαθέτουν κεφάλαια για την εφαρμογή του σχεδίου, ανάλογα με το ύψος των διατιθέμενων κεφαλαίων.

Το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας μπορεί να προβλέπει μόνο αναλογική εξόφληση ή μείωση της αρχικής οφειλής, της ποινικής ρήτρας ή των τόκων εντός μιας ομάδας πιστωτών και για κάθε είδος απαίτησης πιστωτή (αρχική οφειλή, ποινική ρήτρα ή τόκοι). Το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας μπορεί να προβλέπει σημαντικά δυσμενέστερους όρους για έναν πιστωτή σε σύγκριση με άλλους πιστωτές μόνο με τη συναίνεση του σχετικού πιστωτή.

Οι διαδικασίες νομικής προστασίας δεν εφαρμόζονται στους εργαζομένους, εκτός εάν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Το προϊόν της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου διανέμεται κυρίως με βάση το είδος της απαίτησης (π.χ. εξασφαλισμένη ή μη εξασφαλισμένη απαίτηση). Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ληφθεί υπόψη το καθεστώς του πιστωτή (π.χ. φορολογική αρχή).

Τα έσοδα από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφάλιση χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της απαίτησης του εξασφαλισμένου πιστωτή. Τα έξοδα πλειστηριασμού, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβαρύνονται με εμπράγματη ασφάλεια και της αμοιβής του διαχειριστή, παρακρατούνται κατά προτεραιότητα από το προϊόν της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβαρύνονται με εμπράγματη ασφάλεια, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται για την εξόφληση της απαίτησης του εξασφαλισμένου πιστωτή. Εάν απομένουν κεφάλαια μετά την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων και την ικανοποίηση της απαίτησης, αυτά περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση απαιτήσεων άλλων πιστωτών.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια του οφειλέτη χρησιμοποιούνται κυρίως για την πλήρη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου.

Μετά την κάλυψη των εξόδων, εξοφλείται η απαίτηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Αφερεγγυότητας, εάν το ταμείο εγγυήσεων απαιτήσεων εργαζομένων χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων του οφειλέτη. Στη συνέχεια, εξοφλούνται οι απαιτήσεις των εργαζομένων και της φορολογικής αρχής.

Μετά την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτών, τα υπόλοιπα κεφάλαια του οφειλέτη καταμερίζονται για την εξόφληση του κεφαλαίου των απαιτήσεων (μη περιλαμβανομένων των τόκων) των λοιπών μη εξασφαλισμένων πιστωτών. Το μη εξασφαλισμένο μέρος των απαιτήσεων των εξασφαλισμένων πιστωτών και το μη εξοφληθέν μέρος των απαιτήσεων των εξασφαλισμένων πιστωτών εξοφλούνται επίσης σε αυτό το στάδιο.

Εάν τα κεφάλαια του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνολικού ποσού των απαιτήσεων των πιστωτών που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν αναλογικά προς το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή.

Τα κεφάλαια του οφειλέτη που απομένουν μετά την εξόφληση του κεφαλαίου των απαιτήσεων των μη εξασφαλισμένων πιστωτών χρησιμοποιούνται για την εξόφληση συναφών απαιτήσεων των μη εξασφαλισμένων πιστωτών (αναλογικά προς το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή).

Τα κεφάλαια του οφειλέτη που απομένουν μετά την εξόφληση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων κατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων (μετόχων) ή εταίρων του οφειλέτη αναλογικά προς το ποσό της ατομικής τους επένδυσης, του οφειλέτη (φυσικού προσώπου), του κληρονόμου του (λόγω κληρονομικής διαδοχής) ή προσώπων που έχουν αξίωση στα περιουσιακά στοιχεία συλλόγου ή ιδρύματος σύμφωνα με τη νομοθεσία ή το καταστατικό του οικείου συλλόγου ή ιδρύματος.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης δικαιούται να διατηρήσει το εισόδημα που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την απόκτηση εισοδήματος.

Οι πληρωμές διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο Εγγυητικό Ταμείο Αξιώσεων Διατροφής, και τα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τα κεφάλαια του οφειλέτη.

Τα έσοδα από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφάλιση χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της απαίτησης του εξασφαλισμένου πιστωτή.

Οι απαιτήσεις των μη εξασφαλισμένων πιστωτών ενώνονται σε μία ομάδα χωρίς κατάταξη. Τα υπόλοιπα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των απαιτήσεων των μη εξασφαλισμένων πιστωτών αναλογικά προς το κεφάλαιο που οφείλεται σε κάθε πιστωτή. Τα κεφάλαια του οφειλέτη που απομένουν μετά την εξόφληση του κεφαλαίου των απαιτήσεων των μη εξασφαλισμένων πιστωτών χρησιμοποιούνται για την εξόφληση συναφών απαιτήσεων των μη εξασφαλισμένων πιστωτών (αναλογικά προς το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων, ο οφειλέτης μπορεί να διατηρεί έως και τα δύο τρίτα του εισοδήματός του για να καλύπτει τα έξοδα διαβίωσής του και να διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας για την απόκτηση του εισοδήματός του.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του σχεδίου εξόφλησης υποχρεώσεων, ο οφειλέτης μεταβιβάζει το ένα τρίτο του εισοδήματός του (αλλά τουλάχιστον το ένα τρίτο του ακαθάριστου κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Λετονία) για την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου εξόφλησης υποχρεώσεων, ο οφειλέτης περιλαμβάνει τα αρχικά ποσά όλων των απαιτήσεων των πιστωτών και μεριμνά για την εξόφλησή τους αναλογικά προς την απαίτηση κάθε πιστωτή.

14 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (ιδίως διά πτωχευτικού συμβιβασμού);

Διαδικασία νομικής προστασίας

Οι διαδικασίες νομικής προστασίας περατώνονται από το δικαστήριο εάν:

 1. η πλειονότητα των πιστωτών που ορίζονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα δεν υποστήριξαν το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα·
 2. το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου για την αφερεγγυότητα.

Το δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία νομικής προστασίας και κινεί διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου εάν:

 1. οι διαδικασίες νομικής προστασίας σε σχέση με τον οφειλέτη κινήθηκαν για δεύτερη φορά εντός ενός έτους, αλλά δεν έχει κηρυχθεί η εφαρμογή της διαδικασίας νομικής προστασίας·
 2. μετά την παραλαβή της αίτησης πιστωτή, ο οφειλέτης δεν εφαρμόζει το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες και δεν έχει υποβάλει στο δικαστήριο τροποποιήσεις του σχεδίου·
 3. μετά την παραλαβή αίτησης που υποβάλλεται από εκπρόσωπο της πλειονότητας των πιστωτών που ορίζεται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, ο οφειλέτης δεν έχει προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα ή έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες, εάν ο οφειλέτης δεν εφαρμόζει το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες και δεν έχει υποβάλει στο δικαστήριο τροποποιήσεις του σχεδίου ή ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς δραστηριότητας που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα.

Εάν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο οφειλέτης υποβάλλει στο δικαστήριο αίτηση για την περάτωση της διαδικασίας νομικής προστασίας. Αντιθέτως, εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας, ο οφειλέτης υποβάλλει στο δικαστήριο αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας μαζί με αίτημα περάτωσης της διαδικασίας νομικής προστασίας.

Η περάτωση της διαδικασίας νομικής δικαστικής προστασίας μετά την εφαρμογή του σχεδίου μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας αποτελεί λόγο άρσης των περιορισμών δραστηριότητας που επιβλήθηκαν στον οφειλέτη στο πλαίσιο της διαδικασίας νομικής προστασίας και τερματισμού του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία.

Εάν το σχέδιο μέτρων της διαδικασίας νομικής προστασίας δεν έχει εγκριθεί από την πλειονότητα των πιστωτών σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο που προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα και η διαδικασία νομικής προστασίας περατωθεί, αίρονται οι περιορισμοί που συνδέονται με την κήρυξη της διαδικασίας νομικής προστασίας και υπολογίζεται πλήρως το ποσό της ποινικής ρήτρας, των τόκων και των χρεώσεων υπερημερίας για τις μη εξοφληθείσες υποχρεώσεις.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Η διαδικασία αφερεγγυότητας περατώνεται με δικαστική απόφαση, μόλις ο διαχειριστής εφαρμόσει το σχέδιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και το σχέδιο εξόφλησης των απαιτήσεων των πιστωτών. Ομοίως, το δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας εάν ο διαχειριστής, στην έκθεσή του σχετικά με την απουσία περιουσιακών στοιχείων, έχει προτείνει την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας και οι πιστωτές έχουν εγκρίνει την πρόταση. Στην περίπτωση αυτήν, ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) διαγράφεται από το σχετικό δημόσιο μητρώο.

Η διαδικασία αφερεγγυότητας περατώνεται με δικαστική απόφαση εάν το σχέδιο μέτρων νομικής προστασίας έχει εγκριθεί και το δικαστήριο έχει αποφασίσει να μεταβάλει τη διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου σε διαδικασία νομικής προστασίας. Στην περίπτωση αυτήν, ο οφειλέτης συνεχίζει τις δραστηριότητές του με το προηγούμενο καθεστώς του.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου μπορούν να περατωθούν χωρίς να κινηθεί διαδικασία εξόφλησης υποχρεώσεων. Το δικαστήριο περατώνει την πτωχευτική διαδικασία μαζί με τη διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, εάν έχουν διαπιστωθεί περιορισμοί όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου σε σχέση με τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτήν, η αίτηση για την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας υποβάλλεται από τον διαχειριστή εντός τριών μηνών από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου. Ομοίως, το δικαστήριο μπορεί να περατώσει την πτωχευτική διαδικασία μαζί με τη διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, εάν δεν έχουν αναγγελθεί απαιτήσεις από τους πιστωτές. Στην περίπτωση αυτήν, η αίτηση περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας υποβάλλεται από τον οφειλέτη εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών.

Εάν η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου περατωθεί μαζί με την ολοκλήρωση ή την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, παύουν επίσης οι εξουσίες του διαχειριστή και οι περιορισμοί που εμποδίζουν τον οφειλέτη να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία, οι πιστωτές ανακτούν το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την εξόφληση των υποχρεώσεων του οφειλέτη στο μέτρο που δεν έχουν εκπληρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, και συνεχίζονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με οφειλές που έχουν επιδικαστεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη και οι δίκες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Εάν ο οφειλέτης έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα στάδια που προβλέπονται στο σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων φυσικού προσώπου, οι υποχρεώσεις του οφειλέτη που ορίζονται στο σχέδιο και παραμένουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαγράφονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των υποχρεώσεων που έχουν διαγραφεί περατώνονται.

Η διαδικασία εξόφλησης υποχρεώσεων δεν εφαρμόζεται ή περατώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που προηγήθηκαν της κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύναψε συναλλαγές που είχαν ως αποτέλεσμα την αφερεγγυότητα του οφειλέτη ή τη ζημία των πιστωτών του, όταν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι εν λόγω συναλλαγές μπορούσαν να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα ή σε ζημία των πιστωτών·
 • ο οφειλέτης έχει παράσχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και δεν γνωστοποίησε το πραγματικό εισόδημά του·
 • ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων, εμποδίζοντας σημαντικά την πρόοδο της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Εάν η διαδικασία εξόφλησης υποχρεώσεων περατωθεί χωρίς να απαλλαγεί ο οφειλέτης από τις υποχρεώσεις του, οι απαιτήσεις των πιστωτών αναβιώνουν και υπολογίζονται πλήρως, ενώ συνεχίζονται επίσης οι δίκες και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που είχαν ανασταλεί προηγουμένως.

15 Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Οι συνήθεις διατάξεις σχετικά με τις δραστηριότητες του οφειλέτη και τα δικαιώματα του πιστωτή εφαρμόζονται μετά την περάτωση της διαδικασίας νομικής προστασίας.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ο διαχειριστής υποβάλλει στο μητρώο επιχειρήσεων αίτηση διαγραφής του οφειλέτη από το σχετικό μητρώο εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της δικαστικής απόφασης για την περάτωση της διαδικασίας. Μετά τη διαγραφή του από το μητρώο, ο οφειλέτης εκκαθαρίζεται και οι πιστωτές χάνουν το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, επειδή ο οφειλέτης παύει να υφίσταται.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι ένας πιστωτής μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου του οφειλέτη στο ύψος του ανεξόφλητου ποσού της απαίτησης εντός ενός έτους από την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, εάν ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν έλαβε τα λογιστικά έγγραφα του οφειλέτη ή ήταν σε κατάσταση που δεν παρείχαν τη δυνατότητα να σχηματιστεί σαφής εικόνα σχετικά με τις συναλλαγές και την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη κατά τα τρία έτη πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Πριν από την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας μπορεί να ασκήσει αγωγή για την απαίτηση αυτή για λογαριασμό του οφειλέτη, ενώ ο πιστωτής δικαιούται να παρέμβει στη δίκη ως τρίτος.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Εάν η διαδικασία αφερεγγυότητας περατωθεί πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων, παύουν επίσης τα δικαιώματα του διαχειριστή και οι περιορισμοί που εμποδίζουν τον οφειλέτη να διαθέτει τα περιουσιακά του στοιχεία όπως προβλέπονται στον νόμο για την αφερεγγυότητα, οι πιστωτές ανακτούν το δικαίωμά τους να απαιτήσουν την εξόφληση των υποχρεώσεων του οφειλέτη στο μέτρο που δεν έχουν εκπληρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, και συνεχίζονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με οφειλές που έχουν επιδικαστεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη και οι δίκες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Εάν ο οφειλέτης έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα στάδια που προβλέπονται στο σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων φυσικού προσώπου, οι υποχρεώσεις του οφειλέτη που ορίζονται στο σχέδιο και παραμένουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαγράφονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των υποχρεώσεων που έχουν διαγραφεί περατώνονται.

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων φυσικού προσώπου, εάν ο οφειλέτης δεν έχει προβεί στις ενέργειες που ορίζονται στο σχέδιο.

Ακόμα και αν έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σχέδιο εξόφλησης υποχρεώσεων, οι ακόλουθες απαιτήσεις δεν αποσβένονται στο πλαίσιο διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων:

 • απαιτήσεις για καταβολή διατροφής·
 • απαιτήσεις που προκύπτουν από απαγορευμένες δραστηριότητες·
 • εξασφαλισμένη απαίτηση, εάν ο οφειλέτης έχει διατηρήσει την κατοικία που χρησιμοποιήθηκε ως εξασφάλιση στο πλαίσιο της εν λόγω απαίτησης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε σύμβαση μεταξύ του οφειλέτη και του εξασφαλισμένου πιστωτή. Οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεχίζεται μέχρι του ύψους του ανεξόφλητου ποσού της οφειλής·
 • απαιτήσεις που προκύπτουν από κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών παράβασης και κυρώσεις που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, καθώς και για αποζημίωση για ζημίες.

16 Πού καταλογίζονται το κόστος και οι δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Τα έξοδα της διαδικασίας νομικής προστασίας περιλαμβάνουν την αμοιβή του επόπτη της διαδικασίας νομικής προστασίας και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη νόμιμη και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας νομικής προστασίας. Τα έξοδα της διαδικασίας νομικής προστασίας καλύπτονται από τα κεφάλαια του οφειλέτη.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Τα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου (τόσο η αμοιβή του διαχειριστή όσο και τα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας) καλύπτονται από τα κεφάλαια του οφειλέτη.

Εάν τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια του οφειλέτη, τα κεφάλαια των πιστωτών ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων, εάν έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία σύμφωνα με τον νόμο.

Στις περιπτώσεις που τα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω πηγές και ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση που βεβαιώνει την απουσία περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όταν σχεδιάζει την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, τα έξοδα της διαδικασίας καλύπτονται από την εγγύηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, η οποία μεταβιβάζεται στον διαχειριστή για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου και της αμοιβής του.

Εάν έχει υποβληθεί αίτηση για διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου από εργαζόμενο του οφειλέτη ο οποίος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης εν όλω ή εν μέρει, τα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου καλύπτονται από το ταμείο εγγυήσεων απαιτήσεων εργαζομένων.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Στη διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα άμεσα και στα έμμεσα έξοδα.

Τα άμεσα έξοδα της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν τα έξοδα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της διαδικασίας:

 • τα έξοδα των ανακοινώσεων, των πλειστηριασμών, του ανοίγματος, της λειτουργίας και του κλεισίματος λογαριασμού πληρωμών·
 • τα έξοδα των υπηρεσιών ταχυδρομικής αλληλογραφίας·
 • τα έξοδα που σχετίζονται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων φυσικού προσώπου·
 • τα έξοδα των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών·
 • τα έξοδα που σχετίζονται με την αποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικού προσώπου σε περίπτωση μεταβίβασής τους στον διαχειριστή, επαλήθευσης των συναλλαγών και ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών.

Τα έξοδα αυτά καλύπτονται από το προϊόν της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού προσώπου, αλλά, εάν δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων εξόδων, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη να καλύψει τα έξοδα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί να διατηρεί τα δύο τρίτα του εισοδήματός του και μπορεί να υποχρεωθεί να μεταβιβάσει όχι παραπάνω από το ένα τρίτο για την κάλυψη των άμεσων εξόδων.

Οι έμμεσες δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, όπως τρέχουσες πληρωμές φόρων ή τελών, τρέχουσες πληρωμές διατροφής, μισθώματα και πληρωμές υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καλύπτονται από το εισόδημα του φυσικού προσώπου (τα δύο τρίτα του εισοδήματος που επιτρέπεται να διατηρεί ο υπόχρεος).

17 Ποιοι είναι οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, της ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών;

Διαδικασία νομικής προστασίας

Ο επόπτης δεν δικαιούται να αμφισβητήσει συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας νομικής προστασίας. Μετά την έναρξη της διαδικασίας νομικής προστασίας, οι ενέργειες του οφειλέτη περιορίζονται: δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί συναλλαγές ή να ασκεί δραστηριότητες που ενδέχεται να επιδεινώσουν την οικονομική του κατάσταση ή να βλάψουν τα συμφέροντα του συνόλου των πιστωτών.

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικού προσώπου

Ο διαχειριστής πρέπει να αξιολογήσει τις συναλλαγές του οφειλέτη και να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η σχετική συναλλαγή ανεξάρτητα από το είδος της, εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε:

 1. μετά την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου ή τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, και είχε ως αποτέλεσμα ζημία του οφειλέτη, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο με το οποίο ή προς όφελος του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή γνώριζε τη ζημία των πιστωτών·
 2. τρία έτη πριν από την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, και είχε ως αποτέλεσμα ζημία του οφειλέτη, και το πρόσωπο με το οποίο ή προς όφελος του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη ζημία των πιστωτών.

Εάν μια συναλλαγή που προκάλεσε ζημία στον οφειλέτη πραγματοποιήθηκε με μέρη ή υπέρ μερών που έχουν συμφέρον στον οφειλέτη, τα μέρη θεωρείται ότι γνώριζαν τη ζημία που προκλήθηκε, εκτός εάν αποδείξουν το αντίθετο.

Εξασφαλισμένος πιστωτής μπορεί να ζητήσει να κηρυχθεί άκυρη μια συναλλαγή του διαχειριστή, εάν η εν λόγω συναλλαγή αφορά περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί με εμπράγματη ασφάλεια στο πλαίσιο της απαίτησης και υπονομεύονται τα συμφέροντα του εξασφαλισμένου πιστωτή.

Ο διαχειριστής πρέπει να αξιολογήσει και να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ζητώντας την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων ή του μέρους τους που χαρίστηκε από τον οφειλέτη, εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία έτη πριν από την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή μετά την εν λόγω ημερομηνία, όταν η ανισότητα των υποχρεώσεων των μερών υποδηλώνει ότι όντως το περιουσιακό στοιχείο χαρίστηκε. Δωρεά μπορεί να προσβληθεί και μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του περιουσιακού στοιχείου μόνο εάν ήταν παράνομη ή δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον οφειλέτη για την κάλυψη οφειλών κατά το εξάμηνο πριν από την κήρυξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου και μετά την ημερομηνία της κήρυξης (εκτός από τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον διαχειριστή στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου) επιστρέφονται εφόσον διαπιστωθεί ένας από τους ακόλουθους παράγοντες:

 1. η πληρωμή πραγματοποιήθηκε προτού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι υποχρεώσεις, εάν δεν εκπληρώθηκαν άλλες υποχρεώσεις στις οποίες οι πληρωμές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου μπορούν ανανεωθούν·
 2. η οφειλή καταβλήθηκε σε πρόσωπα με συμφέρον στον οφειλέτη, ενώ άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι υποχρεώσεις έναντι των προσώπων με συμφέρον στον οφειλέτη, δεν εκπληρώθηκαν. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις οφειλές που εισπράττονται από δικαστικούς επιμελητές με παρακράτηση των εξόδων εκτέλεσης.

Πιστωτής επιστρέφει το ποσό που κατέβαλε ο οφειλέτης εντός των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, προκειμένου να αποφύγει την κήρυξη διαδικασίας αφερεγγυότητας του οφειλέτη βάσει αίτησης που υποβλήθηκε από τον πιστωτή που εισέπραξε το ποσό.

Εάν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την κάλυψη οφειλής επιστραφούν στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης των υποχρεώσεων) και τα αντίστοιχα δικαιώματα που ίσχυαν πριν από την εξόφληση της οφειλής ανανεώνονται.

Επιπλέον, ο διαχειριστής υποχρεούται να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η συμφωνία εμπράγματης ασφάλειας όταν το δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας δημιουργήθηκε μετά την καταχώριση στο μητρώο αφερεγγυότητας της κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε σχέση με τον οφειλέτη.

Διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου

Οι συναλλαγές τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο οφειλέτης μπορούν να προσβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας νομικού προσώπου, εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

 • ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που προηγήθηκαν της κήρυξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύναψε συναλλαγές που είχαν ως αποτέλεσμα την αφερεγγυότητα του οφειλέτη ή τη ζημία των πιστωτών του, όταν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι εν λόγω συναλλαγές μπορούσαν να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα ή σε ζημία των πιστωτών·
 • ο οφειλέτης έχει παράσχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και δεν γνωστοποίησε το πραγματικό εισόδημά του·
 • ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων, εμποδίζοντας σημαντικά την πρόοδο της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.