Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Εναντίον ποιων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας;

 • Διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί κατά φυσικών προσώπων, συμπράξεων και εταιρειών (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα).
 • Διαδικασία αφερεγγυότητας μπορεί να κινηθεί κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου έχει χρέος τουλάχιστον 5.000 GBP και ζει στη Βόρεια Ιρλανδία, ζούσε ή δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τα τελευταία τρία έτη ή βρίσκεται στη Βόρεια Ιρλανδία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία.

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

 • Οι διαδικασίες εταιρικής αφερεγγυότητας στη Βόρεια Ιρλανδία είναι η εκκαθάριση (εκούσια ή με εντολή του Ανώτερου Δικαστηρίου) και η αναδιοργάνωση (εκούσιος εταιρικός συμβιβασμός ή ειδική διαχείριση). Η ειδική διαχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος της διαδικασίας εκκαθάρισης.
 • Κάθε πιστωτής (ιδιωτικός ή κρατικός) μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για τη θέση εταιρείας σε εκκαθάριση (αναγκαστική εκκαθάριση) ή σε ειδική διαχείριση.
 • Η ίδια η οφειλέτρια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να τεθεί σε εκκαθάριση (εκούσια εκκαθάριση, είτε η εταιρεία είναι φερέγγυα είτε αφερέγγυα, με τη φερεγγυότητα να προσδιορίζεται με κριτήριο την ικανότητά της να εξοφλήσει όλα τα χρέη της εντός 12 μηνών). Η οφειλέτρια εταιρεία μπορεί επίσης να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση να τεθεί σε εκκαθάριση.
 • Το Υπουργείο Οικονομίας μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για τη θέση εταιρείας σε εκκαθάριση, εάν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η εν λόγω εταιρεία δεν απαιτείται να είναι αφερέγγυα.
 • Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει προσωρινό εκκαθαριστή ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή (από οποιοδήποτε μέρος) αίτησης αναγκαστικής εκκαθάρισης προς το Δικαστήριο. Οι διορισμοί αυτοί γίνονται συνήθως για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας πριν από την ακροαματική διαδικασία για εκκαθάριση. Οι εξουσίες του προσωρινού εκκαθαριστή είναι αυτές που προβλέπονται στην απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αυτός διορίζεται.
 • Η εταιρεία ή τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και τυχόν δικαιούχος κυμαινόμενου βάρους, μπορούν να διορίσουν διαχειριστή (τέτοιοι διορισμοί γίνονται εξωδικαστικά).
 • Προκειμένου μια εταιρεία να τεθεί σε ειδική διαχείριση, πρέπει να είναι αφερέγγυα ή να είναι πιθανόν να καταστεί αφερέγγυα. Σύμφωνα με τη νομολογία, το «πιθανόν» σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να καταστεί αφερέγγυα παρά να μην καταστεί.
 • Στον εκούσιο εταιρικό συμβιβασμό δεν απαιτείται η εταιρεία να είναι αφερέγγυα.
 • Η αναγκαστική εκκαθάριση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη της (αφερεγγυότητα), αδυναμία που αποδεικνύεται με άκαρπη προβλεπόμενη εκ του νόμου απαίτηση πληρωμής ή με μη εκτέλεση απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να θέσει εταιρεία σε εκκαθάριση με την αιτιολογία ότι αυτό είναι δίκαιο και εύλογο.
 • Αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας [με απόφαση της εταιρείας για εκκαθάριση, με δικαστική απόφαση για ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή με κατάθεση στο δικαστήριο γνωστοποίησης διορισμού διαχειριστή (για διορισμούς που δεν γίνονται με δικαστική απόφαση)], ο εντεταλμένος λειτουργός δύναται να προβεί σε ενέργειες.
 • Μπορεί να προταθεί από την εταιρεία εκούσιος εταιρικός συμβιβασμός. Δεν χρειάζεται η εταιρεία να είναι αφερέγγυα για να το πράξει. Εκούσιος εταιρικός συμβιβασμός μπορεί επίσης να προταθεί από τον εντεταλμένο λειτουργό σε διαδικασία εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης (εάν μία απ' αυτές τις διαδικασίες έχει ήδη ξεκινήσει).
 • Οι διαθέσιμες διαδικασίες ατομικής αφερεγγυότητας είναι οι εκούσιοι ατομικοί συμβιβασμοί (IVA), οι διαταγές ελάφρυνσης χρεών (DRO) και η κήρυξη πτώχευσης (κατόπιν αίτησης πιστωτή είτε του φυσικού προσώπου).
 • Οι εκούσιοι ατομικοί συμβιβασμοί προτείνονται από τον οφειλέτη και συμφωνούνται από τους πιστωτές με ψηφοφορία κατά την οποία πρέπει να εγκριθούν από το 75 % (υπολογιζόμενο βάσει αξίας του χρέους) των ψηφισάντων. Δεν ισχύει ελάχιστο επίπεδο χρέους, και δεν υπάρχει δοκιμή αφερεγγυότητας. Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέσω αντιπροσώπου ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του επόπτη, εάν η πρόταση εγκριθεί από τους πιστωτές. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργήσει κατόπιν υποβολής σ' αυτόν της πρότασης από τον οφειλέτη. Εκούσιος ατομικός συμβιβασμός μπορεί να προταθεί σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης, και η πτώχευση είναι δυνατόν να ακυρωθεί εάν η πρόταση γίνει δεκτή από τους πιστωτές. Εκούσιοι ατομικοί συμβιβασμοί που γίνονται αποδεκτοί από τους πιστωτές με ψηφοφορία είναι δεσμευτικοί για όλους τους πιστωτές.
 • Οι αιτήσεις για διαταγές ελάφρυνσης χρεών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδικο από τον οφειλέτη μέσω εξουσιοδοτημένου ενδιάμεσου φορέα. Δεν υπάρχει συμμετοχή δικαστηρίου κατά την έναρξη της διαδικασίας. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει χρέη που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 GBP, περιουσιακά στοιχεία αξίας κάτω των 1.000 GBP (με εξαίρεση ένα μέσο μηχανοκίνητο όχημα) και μηνιαίο πλεόνασμα εισοδήματος έως και 50 GBP. Ο οφειλέτης δεν πρέπει να υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν πρέπει να έχει προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία ζημίωσε πιστωτές κατά τα προηγούμενα δύο έτη. Ο σύνδικος έχει καθήκον να αποφανθεί επί της αίτησης μόλις την παραλάβει. Συνεπώς, μπορεί να προβαίνει σε σχετικές ενέργειες από εκείνη τη στιγμή.
 • Πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί κατόπιν αίτησης πιστωτή ή του ίδιου του οφειλέτη. Ο σύνδικος πτώχευσης καθίσταται σύνδικος και διαχειριστής της πτώχευσης. Στη συνέχεια, μπορεί να διορισθεί εντολοδόχος, ο οποίος δύναται να προβεί σε ενέργειες αμέσως μετά τον διορισμό του.
 • Σε περίπτωση αίτησης πιστωτή, η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο και πρέπει να αφορά ελάχιστο χρέος ύψους 5.000 GBP, μολονότι μπορεί να υποβληθεί κοινή αίτηση από δύο ή περισσότερους πιστωτές, οπότε τα χρέη προς τους δύο πιστωτές αθροίζονται. Το χρέος πρέπει να είναι ανέγγυο. Η αίτηση πρέπει να καταδεικνύει ότι ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει το χρέος, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με άκαρπη προβλεπόμενη εκ του νόμου εντολή πληρωμής ή με άκαρπη εκτέλεση απόφασης.
 • Οι αιτήσεις οφειλετών υποβάλλονται επίσης στο δικαστήριο. Δεν ισχύει ελάχιστο επίπεδο χρέους, αλλά ο οφειλέτης πρέπει να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη του.
 • Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης, το δικαστήριο δύναται, πριν από την εξέταση της εν λόγω αίτησης, να διορίσει προσωρινό σύνδικο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνητικά εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το δικαστήριο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες προσωρινού συνδίκου, αλλά δύναται επίσης να παρέχει γενικότερη εξουσία άμεσης ανάληψης της περιουσίας του οφειλέτη. Μόνον ο σύνδικος πτώχευσης έχει δικαίωμα να διορίζεται προσωρινός σύνδικος.

3 Ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία; Πώς αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον οφειλέτη ή που περιέρχονται σε αυτόν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Όσον αφορά την εταιρική αφερεγγυότητα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία, οπουδήποτε στον κόσμο, υπόκεινται στη διαδικασία αφερεγγυότητας. Η έννοια του «περιουσιακού στοιχείου» ορίζεται πολύ ευρέως από τον νόμο.
 • Στο πλαίσιο των εκούσιων ατομικών συμβιβασμών, η πρόταση του οφειλέτη θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι πιστωτές θα έχουν την ευκαιρία να το λάβουν υπόψη πριν από την ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης.
 • Στο πλαίσιο των διαταγών ελάφρυνσης χρεών, η αξία των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται το πολύ σε 1.000 GBP (μη συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου οχήματος), και αυτά παραμένουν στην κατοχή του οφειλέτη.
 • Στην πτώχευση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος οπουδήποτε στον κόσμο περιέρχονται στον εντολοδόχο, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την κάλυψη των οικιακών αναγκών του οφειλέτη ή προκειμένου αυτό να ασκήσει την εργασία του ή την εμπορική του δραστηριότητα, δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μηχανοκίνητο όχημα. Εάν ο εντολοδόχος θεωρεί ότι η αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το κόστος εύλογης αντικατάστασης, ο εντολοδόχος δύναται να προβεί σε ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και να πραγματοποιήσει την εν λόγω αντικατάσταση. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο το οποίο ο πτωχεύσας τηρεί για λογαριασμό άλλου προσώπου στο πλαίσιο καταπίστευσης.
 • Το εισόδημα του πτωχεύσαντος δεν αποτελεί μέρος της περιουσίας, αλλά ο εντολοδόχος δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πτωχεύσαντα ότι μέρος τυχόν πλεονάσματος εισοδήματος που αυτός διαθέτει, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες οικιακές του απαιτήσεις, θα καταβληθεί στην πτωχευτική περιουσία προς όφελος των πιστωτών. Ο εντολοδόχος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς τούτο στο δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τον πτωχεύσαντα.
 • Ο εντολοδόχος δύναται να διεκδικήσει για την πτωχευτική περιουσία οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στην κατοχή του οφειλέτη ενόσω δεν έχει απαλλαγεί κατά την πτωχευτική διαδικασία.
 • Εάν πτωχεύσας δανειστεί χρήματα ή, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, λάβει πίστωση άνω των 500 GBP χωρίς να γνωστοποιήσει την πτωχευτική διαδικασία στον δανειστή, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

4 Ποιες εξουσίες έχουν ο οφειλέτης και ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αντίστοιχα;

 • Εκτός από την περίπτωση του συνδίκου, οι εντεταλμένοι λειτουργοί πρέπει να διαθέτουν άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας. Οι εν λόγω άδειες μπορούν να εκδίδονται μόνον από επαγγελματικό φορέα εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Υπουργείο. Πρόσωπα που ενεργούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια, διαπράττουν ποινικό αδίκημα που επισύρει πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης.
 • Για να αποκτήσει άδεια, ο αιτών πρέπει να περάσει εξετάσεις και να διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ωρών πρακτικής εμπειρίας σε διαδικασίες αφερεγγυότητας
 • Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας που ενεργεί ως εντεταλμένος λειτουργός καθορίζεται από τους πιστωτές. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο εάν θεωρεί ότι η βάση αμοιβής που καθορίζεται από τους πιστωτές είναι ανεπαρκής. Οι πιστωτές δύνανται επίσης να προσφύγουν στο δικαστήριο εάν θεωρούν ότι η αμοιβή είναι υπερβολική.
 • Όλες οι υποθέσεις αφερεγγυότητας τελούν υπό τον γενικό έλεγχο του δικαστηρίου, και τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του εντεταλμένου λειτουργού σε διαδικασία αφερεγγυότητας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο ζητώντας κατευθύνσεις.
 • Στο πλαίσιο εκούσιου ατομικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται τα περιουσιακά του στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε παράβαση των όρων της συμφωνίας του με τους πιστωτές.
 • Στο πλαίσιο των διαταγών ελάφρυνσης χρεών, τα περιουσιακά στοιχεία δεν περιέρχονται σε εντεταλμένο λειτουργό.
 • Τα περιουσιακά στοιχεία στην πτώχευση περιέρχονται στον εντολοδόχο και δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης από τον πτωχεύσαντα. Αυτό δεν ισχύει για περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από την πτωχευτική περιουσία ή για περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή του οφειλέτη μετά την έναρξη της διαδικασίας, εκτός εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιέλθουν στην κατοχή του οφειλέτη πριν από την απαλλαγή του από την πτωχευτική διαδικασία και τα διεκδικήσει ο εντολοδόχος. Πέραν της ικανότητας του εντολοδόχου να διεκδικήσει αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, η κατάσταση δεν επηρεάζεται από την απαλλαγή του οφειλέτη από τη διαδικασία πτώχευσης.
 • Ο σύνδικος είναι προβλεπόμενος από τη νομοθεσία εντεταλμένος λειτουργός που διορίζεται από το Υπουργείο. Δύναται να ενεργεί ως εντεταλμένος λειτουργός σε περίπτωση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης. Η αμοιβή του συνδίκου δεν καθορίζεται από τους πιστωτές, αλλά χρηματοδοτείται βάσει προβλεπόμενου από τη νομοθεσία τύπου, ήτοι ως ποσοστό επί των περιουσιακών στοιχείων που ρευστοποιήθηκαν/διανεμήθηκαν.

5 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προταθεί συμψηφισμός;

 • Το δίκαιο της Βόρειας Ιρλανδίας προβλέπει ότι συμψηφισμός πραγματοποιείται σε διαδικασίες εκκαθάρισης, ειδικής διαχείρισης και πτώχευσης.
 • Ο λογαριασμός συμψηφισμού περιλαμβάνει αμοιβαίες συναλλαγές κατά την ημερομηνία της αφερεγγυότητας.
 • Το καθαρό ποσό είναι είτε περιουσιακό στοιχείο (λογιστική απαίτηση) της αφερεγγυότητας, είτε υποχρέωση.
 • Οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να αποκλείσουν συμβατικά την εφαρμογή συμψηφισμού.

6 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των υφισταμένων συμβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος;

 • Ο εκκαθαριστής ή ο εντολοδόχος δύναται να καταγγείλει μη αποδοτική σύμβαση, θέτοντας τέρμα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αφερέγγυου εξ αυτής (ο αντισυμβαλλόμενος δύναται να εγείρει αξιώσεις στο πλαίσιο της αφερεγγυότητας για απώλειες/ζημίες συνεπεία της αφερεγγυότητας).
 • Όσον αφορά την εταιρική αφερεγγυότητα, ο εντεταλμένος λειτουργός στη διαδικασία αφερεγγυότητας δεν υποχρεούται να εκτελέσει συμβάσεις που έχει συνάψει η αφερέγγυα εταιρεία.
 • Σε διαδικασίες εταιρικής αφερεγγυότητας και πτώχευσης, η συνεχιζόμενη παροχή ορισμένων υπηρεσιών (υπηρεσίες κοινής ωφελείας και επικοινωνιών που θεωρούνται «αναγκαίες») μπορεί να συνεχιστεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας, χωρίς να είναι αναγκαία η καταβολή τυχόν καθυστερούμενων οφειλών κατά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 • Εκτός από τις αναγκαίες υπηρεσίες (βλ. ανωτέρω), οι προμηθευτές μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας (εφόσον το προβλέπει η σύμβασή τους). Τυχόν μη εξοφληθέντα αγαθά / μη εξοφληθείσες υπηρεσίες θα αποτελέσουν απαίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 • Οι εν ισχύι συμβάσεις δεν επηρεάζονται άμεσα από τις διαδικασίες εκούσιου ατομικού συμβιβασμού ή διαταγής ελάφρυνσης χρεών, αν και χρειάζεται να εξεταστούν στο πλαίσιο πρότασης εκούσιου ατομικού συμβιβασμού και ενδέχεται να σημαίνουν ότι ένα πρόσωπο δεν πληροί τα κριτήρια διαταγής ελάφρυνσης χρεών.
 • Στην πτώχευση, ο εντολοδόχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τις μη αποδοτικές συμβάσεις. Διαφορετικά, σε περίπτωση που η σύμβαση δεν καταγγέλλεται λόγω αφερεγγυότητας, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαταγή απαλλαγής από τις υποχρεώσεις της σύμβασης.

7 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των ατομικών διώξεων εκ μέρους πιστωτών (εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία);

 • Η εκκαθάριση και η ειδική διαχείριση συνεπάγονται αναστολή πληρωμών. Μετά την έναρξη της διαδικασίας, δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθημα κατά της εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση του εντεταλμένου λειτουργού ή την άδεια του δικαστηρίου.
 • Στον εκούσιο εταιρικό συμβιβασμό, κάθε πιστωτής που δεσμεύεται από τον συμβιβασμό δεν μπορεί να ασκήσει ένδικα βοηθήματα για τη διεκδίκηση του χρέους, καθώς δεσμεύεται από την αποδοχή του συμβιβασμού. Πιστωτές που προέκυψαν μετά την έγκριση του συμβιβασμού θα μπορούσαν να ασκήσουν τέτοια ένδικα βοηθήματα σε περίπτωση μη εξόφλησής τους.
 • Εάν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης, το δικαστήριο δύναται να αναστείλει κάθε εκκρεμή νομική διαδικασία κατά του προσώπου ή της περιουσίας του οφειλέτη ή να επιτρέψει τη συνέχισή της με τους όρους που το Δικαστήριο κρίνει κατάλληλους. Κανένας πιστωτής του πτωχεύσαντος δεν δύναται να ασκήσει καταδιωκτικά μέτρα κατά του προσώπου ή της περιουσίας αυτού χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, ενόσω ο οφειλέτης δεν έχει απαλλαγεί από την πτωχευτική διαδικασία.
 • Όταν ο οφειλέτης προτίθεται να υποβάλει πρόταση στους πιστωτές του για εκούσιο ατομικό συμβιβασμό, ο ίδιος (ή, εάν υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία, ο εντολοδόχος ή ο σύνδικος πτώχευσης) δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται στο δικαστήριο να αναστείλει κάθε διαδικασία κατά του προσώπου ή της περιουσίας του οφειλέτη και να εμποδίζει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας. Επίσης, η προσωρινή διαταγή εμποδίζει την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η πρόταση για εκούσιο ατομικό συμβιβασμό διαλαμβάνει τον τρόπο περάτωσης των εκκρεμών διαδικασιών και, εάν γίνει αποδεκτή, δεσμεύει όλους τους πιστωτές.
 • Η έκδοση διαταγής ελάφρυνσης χρέους εμποδίζει τους πιστωτές να ασκήσουν καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη σε σχέση με το χρέος αυτού.

8 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εκκρεμών κατά τον χρόνο της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δικών;

 • Η εκκαθάριση και η ειδική διαχείριση συνεπάγονται αναστολή πληρωμών. Τα εκκρεμή καταδιωκτικά μέτρα κατά την ημερομηνία της αφερεγγυότητας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς τη συναίνεση του εντεταλμένου λειτουργού ή την άδεια του δικαστηρίου.
 • Πιστωτές σε διαδικασία καταδιωκτικών μέτρων που εκκρεμεί κατά την έγκριση εκούσιου εταιρικού συμβιβασμού ή εκούσιου ατομικού συμβιβασμού δεν μπορούν να συνεχίσουν τέτοιες διαδικασίες, καθώς δεσμεύονταν από τους όρους του εκούσιου εταιρικού συμβιβασμού ή του εκούσιου ατομικού συμβιβασμού (ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι ψήφισαν υπέρ της έγκρισής του ή όχι).
 • Οι πιστωτές συμμετέχουν σε διαδικασίες αφερεγγυότητας μέσω συνελεύσεων πιστωτών και άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Δύνανται επίσης να συγκροτούν επιτροπή και να εκλέγουν τα μέλη της. Οι εντεταλμένοι λειτουργοί εκτός του συνδίκου πρέπει να ενημερώνουν τους πιστωτές τακτικά (κάθε 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με τη διαδικασία) για την εξέλιξη μιας υπόθεσης.

9 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία αφερεγγυότητας;

 • Οι πιστωτές συμμετέχουν σε διαδικασίες αφερεγγυότητας μέσω συνελεύσεων πιστωτών και άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Δύνανται επίσης να συγκροτούν επιτροπή και να εκλέγουν τα μέλη της. Οι εντεταλμένοι λειτουργοί εκτός του συνδίκου πρέπει να ενημερώνουν τακτικά τους πιστωτές (κάθε 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με τη διαδικασία) για την εξέλιξη της υπόθεσης, και σε περίπτωση πτώχευσης και εκκαθάρισης πρέπει να συγκαλούν τελική συνέλευση πιστωτών για να αναφέρουν σχετικά με τη διαχείριση της διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 • Οι αποφάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τον διορισμό ή την απομάκρυνση του εντεταλμένου λειτουργού, τη συμφωνία περί αμοιβής του εντεταλμένου λειτουργού, τη συγκρότηση επιτροπής, την εξέταση πρότασης εκούσιου συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση για την οποία ο εντεταλμένος λειτουργός κρίνει ότι απαιτείται να ακουστεί η γνώμη των πιστωτών.

10 Με ποιον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής/διαχειρίστρια αφερεγγυότητας να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας;

 • Η πρόταση εκούσιου ατομικού συμβιβασμού μπορεί να προβλέπει ότι η εποπτική αρχή θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
 • Στις διαταγές ελάφρυνσης χρεών, τα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται από τη διαδικασία, αλλά ο σύνδικος έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά και την περιουσία του οφειλέτη.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης, τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στον εντολοδόχο αμέσως μετά τον διορισμό του, χωρίς να απαιτείται μεταβίβαση, εκχώρηση ή παράδοση. Αποτελεί καθήκον του εντολοδόχου να διαχειρίζεται, να ρευστοποιεί και να διανέμει την περιουσία του πτωχεύσαντος στους πιστωτές.

11 Ποιες απαιτήσεις δύνανται να αναγγελθούν κατά της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Στην εταιρική αφερεγγυότητα, όλα τα χρέη και οι υποχρεώσεις από σύμβαση ή αδικοπραξία της εταιρείας πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Τα πληρωτέα στο μέλλον χρέη είναι επίσης απαιτητά, αφού πρώτα αναχθούν σε τρέχουσες αξίες.
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από ορισμένες εγκληματικές ενέργειες (όπως η διακίνηση ναρκωτικών) δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν κατά την ειδική διαχείριση ή την εκκαθάριση.
 • Υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται μετά την κίνηση της διαδικασίας θεωρούνται «δαπάνες». Αυτές υπόκεινται σε δική τους σειρά κατάταξης, αλλά πρέπει να εξοφλούνται συνολικά πριν από τη διανομή χρημάτων στους πιστωτές.
 • Η πρόταση εκούσιου ατομικού συμβιβασμού πρέπει να γνωστοποιεί πλήρως τις υποχρεώσεις του οφειλέτη και να καθορίζει τον τρόπο πληρωμής των πιστωτών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, δεν μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις για χρέη που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη κατόπιν της συμφωνίας επί της πρότασης, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από ειδική ρήτρα.
 • Ορισμένα χρέη δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία διαταγής ελάφρυνσης χρέους και πρέπει να εξοφλούνται από τον οφειλέτη. Τέτοια χρέη είναι τα πρόστιμα, τα μη εξοφληθέντα τέλη χρήσης τηλεοπτικού δέκτη, τα φοιτητικά δάνεια και τα ενέγγυα χρέη. Στο πλαίσιο διαταγής ελάφρυνσης χρέους , δεν εγείρονται απαιτήσεις πιστωτών, καθώς δεν πραγματοποιείται διανομή περιουσιακών στοιχείων.
 • Χρέη που οφείλονται κατά την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή που καθίστανται ληξιπρόθεσμα στο μέλλον λόγω υποχρέωσης που αναλήφθηκε πριν από την πτώχευση μπορούν να διεκδικηθούν στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, δεν μπορούν να εγείρονται αξιώσεις για πρόστιμα, χρέη από φοιτητικά δάνεια, καθυστερούμενες οφειλές στο πλαίσιο οικογενειακών δικαστικών διαφορών και χρέη που οφείλονται σε σχέση με αποφάσεις δήμευσης.

12 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την εξέλεγξη και την τελική επαλήθευση των απαιτήσεων;

 • Οι πιστωτές δύνανται να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους (επαλήθευση χρέους) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η αναγγελία της απαίτησης αποτελεί προϋπόθεση του δικαιώματος ψήφου σε οποιαδήποτε συνέλευση (ή άλλη διαδικασία λήψης απόφασης) ή του δικαιώματος στην είσπραξη μερίσματος.
 • Όσον αφορά την ειδική διαχείριση, την εκκαθάριση ή την πτώχευση, όπου προβλέπεται διανομή μερίσματος, ο εντεταλμένος λειτουργός απευθύνει επιστολή σε όλους τους πιστωτές οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επαληθεύσει τις απαιτήσεις τους, ενημερώνοντάς τους ότι θα γίνει διανομή, καλώντας τους να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και τάσσοντας τελική προθεσμία προς αυτόν τον σκοπό, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εν λόγω διανομή. Ο εντεταλμένος λειτουργός δύναται να διεκπεραιώνει απαιτήσεις που αναγγέλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά δεν υποχρεούται να το πράξει.
 • Κατά τη δικαστική εκκαθάριση και την πτώχευση, υπάρχει τυποποιημένο έντυπο που πρέπει να υποβάλλεται για την επαλήθευση των απαιτήσεων. Τυποποιημένο έντυπο δεν υπάρχει για καμία άλλη διαδικασία, αλλά το νομικό πλαίσιο για τις λοιπές διαδικασίες ορίζει τι πρέπει να περιλαμβάνεται στην επαλήθευση για τους σκοπούς της διανομής.
 • Η μη εμπρόθεσμη αναγγελία απαίτησης εκ μέρους πιστωτή δεν μπορεί να διαταράξει τη διανομή.
 • Στον εκούσιο συμβιβασμό, η απαίτηση υποβολής στοιχείων επαλήθευσης στον εντεταλμένο λειτουργό πληρούται με γραπτή γνωστοποίηση της απαίτησης.

13 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων; Με ποιον τρόπο κατατάσσονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών;

 • Ορισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας αντιμετωπίζονται ως προνομιούχες και καταβάλλονται μετά την αποπληρωμή των εξόδων της διαδικασίας, αλλά πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων κυμαινόμενων βαρών και των ανέγγυων πιστωτών.
 • Καμία απαίτηση δεν έπεται βάσει νόμου των λοιπών, εκτός των απαιτήσεων στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης όπου το χρέος που οφείλεται σε πρόσωπο το οποίο ήταν ο/η σύζυγος του/της πτωχεύσαντος/πτωχευσάσης ή καταχωρισμένος/-η σύντροφος αυτού/-ής, κατά την ημερομηνία της πτώχευσης κατατάσσεται πίσω από τα χρέη που οφείλονται σε άλλους πιστωτές, μαζί με τους τόκους επί των εν λόγω χρεών.
 • Εάν τρίτος εξοφλήσει χρέος του οφειλέτη, ο εν λόγω τρίτος έχει στη διαδικασία αφερεγγυότητας απαίτηση εξ αναγωγής.

14 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (ιδίως διά πτωχευτικού συμβιβασμού);

 • Οι πιστωτές συμφωνούν ως προς τις προτάσεις που υποβάλλει ο οφειλέτης [ποσοστό έγκρισης σε εκούσιο εταιρικό συμβιβασμό — > 75 % (βάσει αξίας)] ή ο εντεταλμένος λειτουργός σε διαδικασία αφερεγγυότητας (στην ειδική διαχείριση, απλή πλειοψηφία ή έγκριση όλων των ενέγγυων πιστωτών και της πλειοψηφίας των προνομιούχων πιστωτών σε περιπτώσεις όπου δεν θεωρείται πιθανή η απόδοση σε ανέγγυους πιστωτές).
 • Μόλις εγκριθεί ένας εκούσιος εταιρικός συμβιβασμός, όλοι οι ανέγγυοι πιστωτές κατά τη στιγμή των προτάσεων δεσμεύονται από τον συμβιβασμό.
 • Δεν απαιτείται έγκριση δικαστηρίου για τα σχέδια αναδιοργάνωσης, αλλά ο ζημιωθείς δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο εάν πιστεύει ότι τα συμφέροντά του επλήγησαν αναίτια.
 • Υπάρχουν λεπτομερείς διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με την έξοδο από όλες τις διαδικασίες εταιρικής αφερεγγυότητας, τόσο την εκκαθάριση όσο και την αναδιοργάνωση, ή την περάτωση αυτών.
 • Μόλις η πρόταση εκούσιου ατομικού συμβιβασμού εγκριθεί από τους πιστωτές, εφαρμόζεται με διαχειριστή αφερεγγυότητας ως επόπτη. Προς τούτο δεν απαιτείται έγκριση δικαστηρίου, αν και ο επόπτης πρέπει να αναφέρει στο δικαστήριο το αποτέλεσμα της συνέλευσης που συγκαλείται για την έγκριση της πρότασης. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο την επανεξέταση της απόφασης των πιστωτών για αποδοχή της πρότασης, λόγω ουσιώδους παρατυπίας.
 • Εάν οι όροι του εκούσιου ατομικού συμβιβασμού, κατόπιν έγκρισής τους, δεν πληρούνται από τον οφειλέτη, ο επόπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του εν λόγω οφειλέτη.
 • Στην περίπτωση των διαταγών ελάφρυνσης χρεών, τα χρέη αποσβέννυνται 12 μήνες μετά την έκδοση της διαταγής. Το δικαστήριο δεν συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία.
 • Στην πτώχευση ο εντολοδόχος πρέπει να αποστείλει στους πιστωτές τελική έκθεση πριν από την αποδέσμευσή του. Εάν ο εντολοδόχος δεν είναι ο σύνδικος, πρέπει να συγκαλέσει τελική συνέλευση πιστωτών, κατά την οποία οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την αποδέσμευση. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο εντολοδόχος πρέπει να υποβάλει αίτηση αποδέσμευσης στο Υπουργείο, ειδάλλως αποδεσμεύεται αφότου ενημερώσει τον υπεύθυνο του μητρώου εταιρειών ότι έχει πραγματοποιηθεί η τελική συνέλευση.

15 Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Οι πιστωτές δύνανται να διεκδικήσουν κεφάλαια που τους διανεμήθηκαν (τα οποία όμως δεν τους καταβλήθηκαν) μετά την περάτωση της διαδικασίας (τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου).
 • Το δίκαιο της Βόρειας Ιρλανδίας προβλέπει πότε περατώνεται η διαδικασία και πότε αποδεσμεύεται ο εντεταλμένος λειτουργός.
 • Στο πλαίσιο εκούσιου ατομικού συμβιβασμού, η πρόταση προσφέρει στους πιστωτές συγκεκριμένο ποσό αποπληρωμής ανά £ χρέους. Οι πιστωτές υποχρεούνται να το αποδεχθούν ως ολοσχερή αποπληρωμή σε περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή, και άρα δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής για κανένα μέρος του εν λόγω χρέους μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας.
 • Σε διαδικασίες πτώχευσης και διαταγών ελάφρυνσης χρεών, τα χρέη αποσβέννυνται με την περάτωση της διαδικασίας, εκτός από τα χρέη που δεν εντάσσονται στις αντίστοιχες διαδικασίες.

16 Πού καταλογίζονται το κόστος και οι δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

 • Το δίκαιο της Βόρειας Ιρλανδίας προβλέπει σαφή ιεράρχηση των πληρωμών από το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Οι δαπάνες και τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από τη ρευστοποίηση και πριν από την απόδοση των κεφαλαίων στους πιστωτές.

17 Ποιοι είναι οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, της ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών;

 • Σε περίπτωση που το αφερέγγυο πρόσωπο προτίμησε συγκεκριμένο πιστωτή λίγο πριν την κήρυξη της αφερεγγυότητας (δηλαδή προτίμησε να πληρώσει αυτόν αντί άλλων πιστωτών) ή προέβη σε συναλλαγή υποτιμημένης αξίας (δηλαδή πώλησε κάτι σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική ή την εμπορική αξία του), ο εντεταλμένος λειτουργός έχει δικαίωμα να κινηθεί κατά του αποδέκτη.
 • Κατόπιν αίτησης του εντεταλμένου λειτουργού σε περίπτωση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης, το δικαστήριο δύναται να αντιστρέψει οποιοδήποτε από τα δύο είδη συναλλαγής και να διατάξει τον αποδέκτη να επαναφέρει τα πράγματα στην κατάσταση που θα ίσχυε εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.
 • Οι απαιτήσεις για αντιστροφή πληρωμών κατά προτίμηση πρέπει να αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε του διορισμού του διαχειριστή ή της έναρξης της εκκαθάρισης ή της υποβολής της αίτησης κήρυξης πτώχευσης, ή κατά τη διετία που προηγήθηκε στην περίπτωση πληρωμής κατά προτίμηση σε συνεργάτη.
 • Οι απαιτήσεις για αντιστροφή συναλλαγών υποτιμημένης αξίας πρέπει να αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διετία που προηγήθηκε αυτών των γεγονότων, ή στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι, το διάστημα εκείνο, το εν λόγω πρόσωπο ήταν αφερέγγυο ή κατέστη αφερέγγυο ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.
 • Ο εντεταλμένος λειτουργός σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτώχευσης ή εκούσιου συμβιβασμού δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για εντολή αντιστροφής της καταδολιευτικής για τους πιστωτές συναλλαγής. Η αίτηση αυτή μπορεί επίσης να υποβληθεί από θύμα της συναλλαγής, με την άδεια του δικαστηρίου.
 • Στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, ο εντεταλμένος λειτουργός δύναται επίσης να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την αποζημίωση κατά οποιουδήποτε διευθυντικού στελέχους της εταιρείας συμμετείχε, τελώντας εν γνώσει της αφερεγγυότητας, σε συναλλαγή που προκάλεσε περαιτέρω ζημίες στους πιστωτές, σε δόλιες εμπορικές πρακτικές ή σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Σε περίπτωση που κατατίθεται στο δικαστήριο αίτηση για εκκαθάριση ή πτώχευση, κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου μετά την υποβολή της αίτησης είναι άκυρη, εκτός εάν το δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.