Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη Σουηδία, ο κανονισμός περί αφερεγγυότητας (insolvensforördning) ρυθμίζει ζητήματα πτώχευσης, εξυγίανσης επιχειρήσεων και αναδιάρθρωσης χρεών. Στη συνέχεια, επεξηγούνται συνοπτικά ορισμένες πτυχές της σουηδικής κανονιστικής ρύθμισης που διέπει τις διαδικασίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 του αναθεωρημένου κανονισμού περί αφερεγγυότητας. Η περιγραφή δεν φιλοδοξεί να είναι εξαντλητική.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Γενικά

Η πτώχευση (konkurs) είναι μια μορφή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι πιστωτές του οφειλέτη αναλαμβάνουν συλλογικά το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, σε υποχρεωτική βάση, προκειμένου να εξοφληθούν οι απαιτήσεις τους. Κατά την πτώχευση, τα περιουσιακά στοιχεία συνθέτουν την πτωχευτική περιουσία (konkursbo), η οποία υποβάλλεται σε διαχείριση προς όφελος των πιστωτών. Η περιουσία τελεί υπό τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων συνδίκων πτώχευσης (konkursförvaltare). Αποκλειστική αποστολή του συνδίκου είναι η διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας. Η αξιολόγηση της αίτησης πτώχευσης, η λήψη της πτωχευτικής απόφασης καθώς και η διεξαγωγή της πτώχευσης καθ’ εαυτήν πραγματοποιείται στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου (tingsrätt). Κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, το δικαστήριο αποφαίνεται για διάφορα ζητήματα: π.χ. καθορίζει τον τρόπο διανομής της περιουσίας και το αν πρέπει να αποδειχθούν οι οφειλές. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο δικαστήριο, όπως η επαγωγή όρκου, κατά την οποία ο οφειλέτης βεβαιώνει ενόρκως τον κατάλογο απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας. Ο σύνδικος τελεί υπό την εποπτεία της αρχής αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (Κronofogdemyndigheten).

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γενικά

Σε έμπορο ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες πληρωμής μπορεί να επιτραπεί, με δικαστική απόφαση, να υποβληθεί σε ειδική διαδικασία προκειμένου να εξυγιάνει την επιχείρησή του (företagsrekonstruktion). Το δικαστήριο διορίζει ειδικό εντολοδόχο στη διαδικασία εξυγίανσης (rekonstruktör), προκειμένου να διερευνήσει κατά πόσον ορισμένες ή όλες οι δραστηριότητες του οφειλέτη μπορούν να συνεχιστούν και, εάν ναι, με ποιον τρόπο, και κατά πόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ώστε ο οφειλέτης να συνάψει οικονομική συνδιαλλαγή (uppgörelse) ή πτωχευτικό συμβιβασμό (ackord) με τους πιστωτές. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν παραβλέπονται τα συμφέροντα των πιστωτών. Η απόφαση εξυγίανσης της επιχείρησης επισήμως δεν στερεί τον οφειλέτη από τον έλεγχο της περιουσίας του.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Γενικά

Η αναδιάρθρωση χρέους (skuldsanering) απαλλάσσει τον οφειλέτη, εν όλω η εν μέρει, από την ευθύνη να εξοφλήσει τις οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Από τον Νοέμβριο του 2016, ισχύουν δύο μορφές αναδιάρθρωσης χρέους στη Σουηδία: η αναδιάρθρωση χρέους (skuldsanering) στο πλαίσιο του νόμου περί αναδιάρθρωσης χρεών (skuldsaneringslagen) και η αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης (F-skuldsanering) στο πλαίσιο του νόμου περί αναδιάρθρωσης χρεών επιχειρήσεων (skuldsaneringslagen för företagare). Στη συνέχεια επεξηγούνται και οι δύο μορφές.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Εναντίον ποιων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η πτωχευτική διαδικασία μπορεί να κινηθεί σε σχέση τόσο με νομικά, όσο και με φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα).

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαδικασίες εξυγίανσης επιχείρησης μπορεί να κινηθούν τόσο ως προς νομικά, όσο και ως προς φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο πρόσωπο διαθέτει εμπορική ιδιότητα. Ορισμένα νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από τον νόμο, όπως οι τράπεζες, οι εταιρείες της πιστωτικής αγοράς, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες εμπορίας κινητών αξιών.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η δυνατότητα αναδιάρθρωσης χρέους αναγνωρίζεται σε φυσικά πρόσωπα [συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ασκούν ιδιωτική εμπορική δραστηριότητα (enskild näringsverksamhet)].

Οι αιτήσεις αναδιάρθρωσης χρέους εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ρύθμιση αναδιάρθρωσης χρέους χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι:

1. επιχειρηματίας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, εφόσον το χρέος του απορρέει ως επί το πλείστον από την εν λόγω δραστηριότητα,

2. επιχειρηματίας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, εφόσον τα χρέη που απορρέουν από την εν λόγω δραστηριότητα μπορούν να εξοφληθούν κανονικά ή αν η αδυναμία εξόφλησης των χρεών αυτών είναι μόνο προσωρινή, ή

3. συγγενικό πρόσωπο επιχειρηματία, εφόσον το χρέος του εν λόγω προσώπου απορρέει ως επί το πλείστον από την εμπορική δραστηριότητα του επιχειρηματία.

Ως «συγγενικό πρόσωπο» (närstående) νοείται ο/η σύζυγος, συζών/-ώσα σύντροφος, γονέας, αδελφός/αδελφή ή τέκνο, ή τα τέκνα του/της συζύγου ή συζώντος/-ώσας συντρόφου.

Οι αιτήσεις αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

2 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Προκειμένου να κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία, ο οφειλέτης πρέπει να έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής. «Αδυναμία πληρωμής» (obestånd, insolvens) σημαίνει ότι ο οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του δεόντως και η αδυναμία δεν είναι απλώς προσωρινή. Η δήλωση του οφειλέτη ότι είναι αφερέγγυος γίνεται δεκτή, αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος για το αντίθετο. Επίσης, ισχύουν ορισμένα τεκμήρια σχετικά με την απόδειξη της παύσης πληρωμών. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης θεωρείται αφερέγγυος, εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, σε περίπτωση που έχει κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης (utsökningsbalken), η οποία κατέληξε στη διαπίστωση, εντός του εξαμήνου πριν από την αίτηση πτώχευσης, ότι ο οφειλέτης δεν διαθέτει επαρκή περιουσία για να εξοφλήσει στο ακέραιο το ποσό της επισπευδόμενης απαίτησης. Το ίδιο ισχύει εάν ο οφειλέτης δηλώσει ότι έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών.

Η αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη ή από πιστωτή.

Εάν υπάρχουν πιθανοί λόγοι για την έγκριση της αίτησης πτώχευσης, και πιθανολογείται βάσιμα ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να αφαιρέσει κάποιο στοιχείο από την πτωχευτική περιουσία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κατάσχεση (kvarstad) των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ενόσω εκκρεμεί η αξιολόγηση της αίτησης. Επίσης, το δικαστήριο δικαιούται να επιβάλει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το τοπικό δικαστήριο υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ, υπό την έννοια ότι με την εκφώνηση της απόφασης ο οφειλέτης στερείται αμέσως τον έλεγχο της περιουσίας του, ωστόσο, σε κάποιον βαθμό, προστατεύεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των τρίτων. Επίσης, βλ. τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Ποιες εξουσίες έχουν, αντιστοίχως, ο οφειλέτης και ο σύνδικος;»

Η απόφαση του τοπικού δικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση ή απορρίπτει αίτηση πτώχευσης μπορεί να προσβληθεί ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αίτηση για την εξυγίανση επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη ή από πιστωτή. Απόφαση που επιτρέπει την εξυγίανση επιχείρησης λαμβάνεται μόνον εάν μπορεί να γίνει δεκτό ότι ο οφειλέτης έχει περιέλθει, ή επαπειλείται να περιέλθει σύντομα, σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Απόφαση για εξυγίανση επιχείρησης δεν λαμβάνεται εάν δεν πιθανολογείται βάσιμα ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της εξυγίανσης. Αίτηση που υποβάλλεται από πιστωτή εγκρίνεται μόνο με τη συγκατάθεση του οφειλέτη.

Εάν αίτηση οφειλέτη κριθεί παραδεκτή, το δικαστήριο υποχρεούται να την εξετάσει αμέσως, εκτός εάν η αίτηση του οφειλέτη υποβληθεί ύστερα από αίτηση πιστωτή και το δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να προηγηθεί ακρόαση για την εξέτασή της. Εάν αίτηση πιστωτή κριθεί παραδεκτή, το δικαστήριο υποχρεούται να προσδιορίσει ημερομηνία ακρόασης για να την εξετάσει. Η ακρόαση πρέπει να διεξαχθεί εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ακρόαση μπορεί να διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, το δικαστήριο οφείλει ταυτοχρόνως να διορίσει έναν εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να διοριστούν περισσότεροι του ενός εντολοδόχοι εξυγίανσης. Εντός εβδομάδας από την απόφαση για την εξυγίανση της επιχείρησης, ο εντολοδόχος εξυγίανσης μεριμνά για την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους γνωστούς πιστωτές. Η απόφαση για την εξυγίανση επιχείρησης εφαρμόζεται αμέσως, εκτός εάν το δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη. Εάν η αίτηση δεν απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αβάσιμη, πρέπει να ληφθεί απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί ως αβάσιμη, π.χ. εάν από την αίτηση ή από άλλη διαθέσιμη έκθεση συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους.

Η αναδιάρθρωση χρέους επιτρέπεται, εφόσον:

1. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που διατηρεί τα κύρια συμφέροντά του στη Σουηδία,

2. ο οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει δεόντως τα χρέη του και, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να γίνει δεκτό ότι αυτή η αδυναμία πληρωμής θα συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον (ο οφειλέτης πρέπει να θεωρηθεί αφερέγγυος) και

3. είναι εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

1. αναδιάρθρωση χρέους δεν επιτρέπεται εάν ο οφειλέτης τελεί υπό απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (näringsförbud),

2. εάν ο οφειλέτης είναι έμπορος, αναδιάρθρωση χρέους επιτρέπεται μόνον εάν είναι ευχερής η εξέταση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης,

3. εάν έχει επιτραπεί στον οφειλέτη αναδιάρθρωση χρέους στο παρελθόν, νέα αναδιάρθρωση επιτρέπεται μόνον εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι προς τούτο.

Εάν ληφθεί απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους, πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως σχετική ανακοίνωση στην Post-och Inrikes Tidningar, την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ειδοποίηση στους γνωστούς πιστωτές, εντός εβδομάδας από τη δημοσίευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις πρέπει να καλούν τους πιστωτές, μεταξύ άλλων, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά του οφειλέτη, συνήθως γραπτώς, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης, με λεπτομέρειες όσον αφορά τις απαιτήσεις τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση της υπόθεσης και τα τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού που υποδεικνύουν για την διενέργεια πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους.

Η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους μπορεί να προσβληθεί εντός τριών εβδομάδων από τη λήψη της.

Μετά τη λήψη της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (utmätning) για την ικανοποίηση αξιώσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την εν λόγω απόφαση, εωσότου διευθετηθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης χρέους με τελεσίδικη απόφαση. Τούτο, ωστόσο, δεν ισχύει για απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση. Επίσης, δεν ισχύει εάν, κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου και υποβολής σχετικού αιτήματος του πιστωτή, δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να επιτραπεί η κατάσχεση.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη. Εάν η αίτηση δεν απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αβάσιμη, πρέπει να ληφθεί απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους της επιχείρησης, όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί ως αβάσιμη, π.χ. εάν από την αίτηση ή από άλλη διαθέσιμη έκθεση συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης.

Η αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης επιτρέπεται, εφόσον:

1. ο οφειλέτης διατηρεί τα κύρια συμφέροντά του στη Σουηδία,

2. ο οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει δεόντως τα χρέη του και, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να γίνει δεκτό ότι αυτή η αδυναμία πληρωμής θα συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον (ο οφειλέτης πρέπει να θεωρηθεί αφερέγγυος) και

3. είναι εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

1. αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης δεν επιτρέπεται εάν ο οφειλέτης τελεί υπό απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας,

2. αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης δεν γίνεται δεκτή εάν ο οφειλέτης είναι έμπορος που διεξάγει ή διεξήγαγε την επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τρόπο ανεύθυνο,

3. αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν ο οφειλέτης έχει τριμηνιαίο περιθώριο πληρωμών χαμηλότερο από το ένα έβδομο του βασικού ποσού τιμών (prisbasbeloppet), όπως ορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του κεφαλαίου 2 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης (socialförsäkringsbalken) (περίπου 6 300 SEK το 2016) και

4. εάν έχει επιτραπεί στον οφειλέτη αναδιάρθρωση χρέους στο παρελθόν, νέα αναδιάρθρωση επιτρέπεται μόνον εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι προς τούτο.

Εάν ληφθεί απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης, πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως σχετική ανακοίνωση στην Post-och Inrikes Tidningar, την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ειδοποίηση στους γνωστούς πιστωτές, εντός εβδομάδας από τη δημοσίευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις πρέπει να καλούν τους πιστωτές, μεταξύ άλλων, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά του οφειλέτη, συνήθως γραπτώς, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης, με λεπτομέρειες όσον αφορά τις απαιτήσεις τους και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς και τα τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού που υποδεικνύουν για την διενέργεια πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους της επιχείρησης.

Η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης μπορεί να προσβληθεί εντός τριών εβδομάδων από τη λήψη της.

Μετά τη λήψη της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την ικανοποίηση αξιώσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την εν λόγω απόφαση, εωσότου διευθετηθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης χρέους της επιχείρησης με τελεσίδικη απόφαση. Τούτο, ωστόσο, δεν ισχύει για απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση. Επίσης, δεν ισχύει εάν, κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου και υποβολής σχετικού αιτήματος του πιστωτή, δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να επιτραπεί η κατάσχεση.

3 Ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία; Πώς αντιμετωπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον οφειλέτη ή που περιέρχονται σε αυτόν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις που εξαιρούν δικαιοπραξίες οι οποίες καταρτίζονται από τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε τρίτο αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης για την κήρυξη σε πτώχευση, η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον οφειλέτη κατά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης ή που περιέρχονται στην κυριότητα του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προστεθεί στην πτωχευτική περιουσία μέσω πτωχευτικής ανάκλησης. Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάρχουν ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τους μισθούς και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για τη συντήρηση του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί να διατηρήσει ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο εντολοδόχος εξυγίανσης υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση περί εξυγίανσης της επιχείρησης σε όλους τους γνωστούς πιστωτές, εντός εβδομάδας από τη λήψη της. Μεταξύ άλλων, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο προκαταρκτικής απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη. Συνεπώς, η διαδικασία καλύπτει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η εξυγίανση μπορεί να ολοκληρωθεί με τη σύναψη πτωχευτικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις που συνάπτονται με τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια διαδικασίας εξυγίανσης με τη συγκατάθεση του εντολοδόχου εξυγίανσης κατατάσσονται με γενικό προνόμιο (allmän förmånsrätt). Παράδειγμα τέτοιας σύμβασης είναι τυχόν συμφωνία για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία συνάπτεται με τη συγκατάθεση του εντολοδόχου εξυγίανσης της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η απόφαση που εγκρίνει την αναδιάρθρωση χρέους πρέπει να ορίζει σχέδιο πληρωμών. Το σχέδιο πληρωμών είναι πενταετές, εκτός εάν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για να οριστεί συντομότερη διάρκεια. Το σχέδιο πληρωμών αρχίζει να τρέχει από την έκδοση της απόφασης για έγκριση της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, ο οφειλέτης αρχίζει να διενεργεί πληρωμές από την ημέρα της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας και η περίοδος για την οποία έχει ισχύσει η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πρέπει συνήθως να αφαιρείται από τη διάρκεια του σχεδίου πληρωμών.

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης καθορίζεται κατά τρόπον ώστε η αναδιάρθρωση του χρέους να ισχύει για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη, μετά από αφαίρεση του ποσού που δεσμεύεται για τη συντήρηση του ίδιου και της οικογένειάς του. Επίσης, μπορεί να προβλεφθεί επιφύλαξη για την πληρωμή απαίτησης που δεν καλύπτεται από την αναδιάρθρωση χρέους.

Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη βελτιωθεί σημαντικά μετά την απόφαση περί αναδιάρθρωσης του χρέους, και τούτο οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να αιτηθούν αναθεώρηση της απόφασης.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης, πρέπει να καταρτίζεται σχέδιο πληρωμών. Το σχέδιο πληρωμών είναι τριετούς διάρκειας. Το σχέδιο πληρωμών αρχίζει να τρέχει από την έκδοση της απόφασης για έγκριση της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, ο οφειλέτης αρχίζει να διενεργεί πληρωμές από την ημέρα της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας και η περίοδος για την οποία έχει ισχύσει η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πρέπει συνήθως να αφαιρείται από τη διάρκεια του σχεδίου πληρωμών.

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης να ισχύει για το σύνολο του ενεργητικού και των εσόδων του οφειλέτη, μετά από αφαίρεση του ποσού που δεσμεύεται για τη συντήρηση του ίδιου και της οικογένειάς του. Επίσης, μπορεί να προβλεφθεί επιφύλαξη για την πληρωμή απαίτησης που δεν καλύπτεται από την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη βελτιωθεί σημαντικά μετά την απόφαση περί αναδιάρθρωσης του χρέους της επιχείρησης, οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να αιτηθούν αναθεώρηση της απόφασης.

4 Ποιες εξουσίες έχουν ο οφειλέτης και ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αντίστοιχα;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Με την ανακοίνωση της απόφασης περί πτώχευσης, ο οφειλέτης παύει να ασκεί τον έλεγχο επί των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία. Ο οφειλέτης απαγορεύεται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις που μπορεί να προβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πτώχευσης. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, η πτωχευτική περιουσία εκπροσωπείται από τον σύνδικο. Ο σύνδικος διορίζεται από το δικαστήριο και πρέπει να διαθέτει την ειδική τεχνογνωσία και την πείρα που απαιτείται για το έργο που αναλαμβάνει και να είναι κατά τα λοιπά κατάλληλος. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορεί να διορίζονται ως σύνδικοι. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σύγκρουση συμφερόντων.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης πρέπει να διαθέτει την ειδική τεχνογνωσία και την πείρα που απαιτείται για το έργο που αναλαμβάνει, να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πιστωτών και να είναι κατά τα λοιπά κατάλληλος.

Ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης ερευνά την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και, σε διαβούλευση με αυτόν, καταρτίζει σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι σκοποί της εξυγίανσης. Το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο και στους πιστωτές. Ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης μπορεί να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να παράσχει στον εντολοδόχο εξυγίανσης κάθε στοιχείο ως προς την οικονομική του κατάσταση που σχετίζεται με την εξυγίανση της επιχείρησης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις του εντολοδόχου εξυγίανσης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η σύναψη ορισμένων δικαιοπραξιών από τον οφειλέτη, χωρίς τη συγκατάθεση του εντολοδόχου εξυγίανσης της επιχείρησης. Αυτές περιλαμβάνουν την εξόφληση οφειλών που προέκυψαν πριν από την απόφαση περί εξυγίανσης, την ανάληψη νέων υποχρεώσεων, καθώς και τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων ουσιώδους σημασίας για την επιχείρηση του οφειλέτη. Εάν, ωστόσο, ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις ως άνω υποχρεώσεις, η δικαιοπραξία παραμένει ισχυρή.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Δεν προβλέπεται διορισμός συνδίκου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν προβλέπεται διορισμός συνδίκου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του.

5 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προταθεί συμψηφισμός;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Πιστωτής που έχει απαίτηση έναντι του οφειλέτη, η οποία μπορεί να προβληθεί στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, μπορεί να τη συμψηφίσει με απαίτηση που είχε ο οφειλέτης κατά του πιστωτή κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο συμψηφισμός έχει αποκλειστεί από την πτώχευση λόγω της φύσης των εν λόγω απαιτήσεων. Για τις απαιτήσεις υπό αίρεση ισχύουν ειδικοί όροι. Επίσης, μεταξύ άλλων, ισχύουν εξαιρέσεις για πρόσφατα αποκτηθείσες απαιτήσεις (που σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχούν στις διατάξεις σχετικά με την πτωχευτική ανάκληση).

Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ισχύουν ειδικές διατάξεις που προβλέπουν ότι συμφωνίες συμψηφισμού και παρόμοιες συμφωνίες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με χρηματοπιστωτικά μέσα θα εφαρμόζονται όσον αφορά την πτωχευτική περιουσία και τους πιστωτές.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κάθε πρόσωπο που είχε απαίτηση κατά του οφειλέτη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για εξυγίανση της επιχείρησης, μπορεί να τη συμψηφίσει με απαίτηση που είχε ο οφειλέτης έναντι του πιστωτή κατά τον ίδιο χρόνο, ακόμη και εάν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που ο συμψηφισμός αποκλείεται λόγω της φύσεως των εν λόγω απαιτήσεων ή δυνάμει διατάξεων του νόμου περί εξυγίανσης επιχειρήσεων. Επίσης, μεταξύ άλλων, ισχύουν εξαιρέσεις για πρόσφατα αποκτηθείσες απαιτήσεις (που σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχούν στις διατάξεις σχετικά με την πτωχευτική ανάκληση).

Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ισχύουν ειδικές διατάξεις που προβλέπουν ότι συμφωνίες συμψηφισμού και παρόμοιες συμφωνίες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με χρηματοπιστωτικά μέσα θα εφαρμόζονται όσον αφορά την πτωχευτική περιουσία και τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτονται από πτωχευτικό συμβιβασμό με τους πιστωτές.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον συμψηφισμό.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον συμψηφισμό.

6 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των υφισταμένων συμβάσεων στις οποίες ο οφειλέτης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ο νόμος περί πτώχευσης δεν περιέχει γενικούς κανόνες σχετικά με το κατά πόσον η πτωχευτική περιουσία δεσμεύεται από συμφωνίες που συνάπτει ο οφειλέτης. Κατ’ αρχήν, η περιουσία συνιστά ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες συμφωνίες. Η πτωχευτική περιουσία μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει συμφωνίες που συνήψε ο οφειλέτης, εάν τούτο είναι πρόσφορο για την εκκαθάρισή της. Αυτό συνήθως τελεί υπό την αίρεση της συγκατάθεσης του αντισυμβαλλομένου.

Ειδικές διατάξεις προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις, όπως ο νόμος περί πωλήσεων (köplagen) και ο νόμος περί διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων (lagen om handel med finansiella instrument). Σύμφωνα με τον νόμο περί πωλήσεων, η πτωχευτική περιουσία μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει μια συμφωνία, εάν ένας εκ των συμβαλλομένων έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει από την πτωχευτική περιουσία να του γνωστοποιήσει σε εύθετο χρόνο εάν επιθυμεί την εκτέλεση της συμφωνίας.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν, πριν από την έκδοση της απόφασης περί εξυγίανσης της επιχείρησης, ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη είχε δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία λόγω ανακύψασας ή επαπειλούμενης διαφοράς σχετικά με πληρωμές ή ως προς κάποια άλλη πτυχή της εκτέλεσης, άπαξ και ληφθεί η απόφαση, ο αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία εξαιτίας της ως άνω διαφοράς, εάν ο οφειλέτης ζητήσει εγκαίρως και με τη συγκατάθεση του εντολοδόχου εξυγίανσης να εκτελεστεί η εν λόγω συμφωνία. Εφόσον το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος, ο οφειλέτης υποχρεούται να τον ενημερώσει εγκαίρως εάν πρόκειται να εκτελεσθεί η συμφωνία. Εάν πρόκειται να εκτελεστεί η συμφωνία, ισχύουν ειδικοί κανόνες που διέπουν τον τρόπο εκτέλεσης. Επίσης, ισχύουν ειδικές διατάξεις στον νόμο περί πωλήσεων, καθώς και ειδικοί κανόνες που ρυθμίζουν θέματα όπως οι συμβάσεις εργασίας και τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης χρέους σε υφιστάμενη σύμβαση.

Επίσης, βλ. «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης σε υφιστάμενη σύμβαση.

Επίσης, βλ. «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»

7 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των ατομικών διώξεων εκ μέρους πιστωτών (εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία);

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία γενικά δεν επιδέχονται κατάσχεση (utmäta) στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αυτό ισχύει αυτομάτως, άπαξ και αρχίσει η πτωχευτική διαδικασία. Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν απαιτήσεις που κατατάσσονται σε ορισμένο επίπεδο προτίμησης. Κάθε κατάσχεση (utmätning) που πραγματοποιείται κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης είναι άκυρη. Κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου επιτρέπεται, ανεξάρτητα από την πτώχευση, εάν υφίσταται δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας (panträtt) επί του εν λόγω στοιχείου, για την ικανοποίηση απαίτησης.

Εάν η κατάσχεση διενεργηθεί πριν από την ανακοίνωση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης, κατά κανόνα η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να συνεχιστεί, ανεξάρτητα από την πτωχευτική διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενόσω η εξυγίανση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν επιτρέπεται καμία κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτέλεσης βάσει του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του οφειλέτη. Υπάρχουν εξαιρέσεις, π.χ. όταν ο πιστωτής έχει δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας ή παρακράτησης (retentionsrätt) για την ικανοποίηση της απαίτησής του. Δεν επιτρέπεται η παροχή συνδρομής βάσει του νόμου περί συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εμπόρων [lagen (1978: 599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.)]. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης της επιχείρησης, δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων περί επιβολής κατάσχεσης (kvarstad) ή σύστασης εμπράγματης ασφάλειας (betalningsäkring).

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Μετά τη λήψη της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την ικανοποίηση αξιώσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την εν λόγω απόφαση, εωσότου διευθετηθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης χρέους με τελεσίδικη απόφαση. Τούτο, ωστόσο, δεν ισχύει για απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση. Επίσης, δεν ισχύει εάν, κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου και υποβολής σχετικού αιτήματος του πιστωτή, δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να επιτραπεί η κατάσχεση.

Εάν ο οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση, η αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους καθίσταται άκυρη.

Εάν γίνει δεκτή προς εξέταση αίτηση για τη διαπραγμάτευση συμβιβασμού με τους πιστωτές αφού ο οφειλέτης έχει αιτηθεί την αναδιάρθρωση του χρέους, η διαδικασία αναδιάρθρωσης αναστέλλεται. Εάν κυρωθεί ο συμβιβασμός, η αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους καθίσταται άκυρη.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μετά τη λήψη της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την ικανοποίηση αξιώσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την εν λόγω απόφαση, εωσότου διευθετηθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης χρέους της επιχείρησης με τελεσίδικη απόφαση. Τούτο, ωστόσο, δεν ισχύει για απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση. Επίσης, δεν ισχύει εάν, κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου και υποβολής σχετικού αιτήματος του πιστωτή, δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να επιτραπεί η κατάσχεση.

Εάν ο οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση, η αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους της επιχείρησης καθίσταται άκυρη.

Εάν γίνει δεκτή προς εξέταση αίτηση για τη διαπραγμάτευση συμβιβασμού με τους πιστωτές αφού ο οφειλέτης έχει αιτηθεί την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης, η διαδικασία αναδιάρθρωσης αναστέλλεται. Εάν κυρωθεί ο συμβιβασμός, η αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους της επιχείρησης καθίσταται άκυρη.

8 Ποια αποτελέσματα έχουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας επί των εκκρεμών κατά τον χρόνο της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας δικών;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εάν εκκρεμεί αγωγή μεταξύ του οφειλέτη και τρίτου, αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, η τελευταία μπορεί να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία υποκαθιστώντας τον οφειλέτη. Εάν η πτωχευτική περιουσία δεν υποκαταστήσει τον οφειλέτη, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στην εν λόγω περιουσία. Σε περίπτωση που η διαδικασία έχει κινηθεί κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαίτησης που μπορεί να προβληθεί στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, η πτωχευτική περιουσία μπορεί να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία, υπέρ του οφειλέτη. Υπάρχουν περαιτέρω διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία αυτή.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αναγκαστική εκτέλεση απαιτήσεων κατ’ αρχήν απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, αλλά αυτό δεν απαγορεύει τυχόν εκκρεμούσα αγωγή μεταξύ του οφειλέτη και τρίτου να συνεχιστεί και μάλιστα να ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Βλ. ενότητα «Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί διαδικασιών που κινούν μεμονωμένοι πιστωτές;»

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βλ. ενότητα «Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί διαδικασιών που κινούν μεμονωμένοι πιστωτές;»

9 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Οι πιστωτές δεν έχουν επίσημο ρόλο στην πτωχευτική διαδικασία. Ο σύνδικος οφείλει να διαβουλεύεται με τους πιστωτές που επηρεάζονται ιδιαιτέρως, εάν αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί. Οι πιστωτές δικαιούνται επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες από τον σύνδικο και να παρίστανται π.χ. στη επαγωγή του όρκου. Πιστωτής μπορεί να ζητήσει τον διορισμό επόπτη λογιστή (granskningsman), για την εποπτεία της διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας, για λογαριασμό του.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όταν δικαστήριο αποφασίζει υπέρ της εξυγίανσης επιχείρησης, ορίζει ημερομηνία για σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον του δικαστηρίου. Η συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών εβδομάδων από την απόφαση περί εξυγίανσης της επιχείρησης ή εντός μεγαλύτερης προθεσμίας, εάν αυτό είναι αναπόφευκτο.

Κατά τη συνέλευση των πιστωτών, οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους ως προς το αν πρέπει να συνεχιστεί η εξυγίανση της επιχείρησης. Εάν πιστωτής υποβάλει σχετικό αίτημα, το δικαστήριο διορίζει επιτροπή πιστωτών, μεταξύ των πιστωτών. Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης δικαίωμα να διορίζουν εκπρόσωπο ως πρόσθετο μέλος της επιτροπής. Το δικαστήριο μπορεί να διορίζει επιπλέον μέλη, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ο εντολοδόχος εξυγίανσης πρέπει να διαβουλεύεται με την επιτροπή πιστωτών σχετικά με σημαντικά θέματα, εάν αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Βλ. ενότητα «Ποιοι κανόνες διέπουν την αναγγελία, την επαλήθευση και την εξέλεγξη των απαιτήσεων;»

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 Με ποιον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής/διαχειρίστρια αφερεγγυότητας να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Κατά την πτώχευση, τα περιουσιακά στοιχεία συνιστούν την πτωχευτική περιουσία, η οποία υπόκειται σε διαχείριση προς όφελος των πιστωτών (βλ. ανωτέρω). Η περιουσία τελεί υπό τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων συνδίκων πτώχευσης. Κατά γενικό κανόνα, τα περιουσιακά στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας πρέπει να εκποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Εάν ο οφειλέτης ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα, ο σύνδικος μπορεί υπό όρους να διατηρήσει την επιχείρηση σε λειτουργία για λογαριασμό της πτωχευτικής περιουσίας.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης της επιχείρησης, ο οφειλέτης δεν παύει να ασκεί τον έλεγχο επί των περιουσιακών του στοιχείων.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Δεν προβλέπεται διορισμός συνδίκου.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν προβλέπεται διορισμός συνδίκου.

11 Ποιες απαιτήσεις δύνανται να αναγγελθούν κατά της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Οι πτωχεύσεις υπό το σουηδικό δίκαιο μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: σε εκείνες που δεν απαιτείται απόδειξη των οφειλών (bevakning) και σε εκείνες που απαιτείται. Απόδειξη των οφειλών δεν προβλέπεται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιστωτές χωρίς προνομιούχες απαιτήσεις συνήθως δεν λαμβάνουν τίποτα σε περίπτωση πτώχευσης. Το τοπικό δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος του συνδίκου, να κρίνει ότι οι οφειλές πρέπει να αποδειχθούν. Αυτό γίνεται όταν πιθανολογείται ότι, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, οι μη προνομιούχες απαιτήσεις θα λάβουν κάποια πληρωμή κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος. Εάν αποφασιστεί ότι πρέπει να διεξαχθεί διαδικασία απόδειξης των οφειλών, οι προβαλλόμενες στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας απαιτήσεις πρέπει κατά γενικό κανόνα να αποδειχθούν, προκειμένου ο πιστωτής να εισπράξει κάτι από τη διανομή. Τυχόν προνομιακά δικαιώματα πρέπει επίσης να αποδεικνύονται. Εάν ωστόσο ο πιστωτής έχει δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας ή παρακράτησης επί του περιουσιακού στοιχείου, δεν υποχρεούται να αποδείξει την οφειλή προκειμένου να δικαιούται διανομή από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.

Το γεγονός ότι ο οφειλέτης παύει να ασκεί έλεγχο επί των περιουσιακών του στοιχείων σημαίνει ότι αποτρέπεται από την ανάληψη υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να προβληθούν κατά την πτωχευτική διαδικασία. Εάν ο οφειλέτης αναλάβει υποχρέωση ή γεννηθεί στο πρόσωπό του ευθύνη μετά την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας, κατά κανόνα δεν χωρεί απόδειξη των εν λόγω υποχρεώσεων ή ευθυνών στο πλαίσιο της πτώχευσης. Από πάγια νομολογία προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οφειλέτης μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο επί ορισμένου περιουσιακού στοιχείου, εάν ο σύνδικος δηλώσει ρητά ότι δεν το διεκδικεί.

Η πτωχευτική περιουσία, εκπροσωπούμενη από τον σύνδικο, μπορεί να αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις, π.χ. συνάπτοντας συμβάσεις. Από αυτές απορρέουν απαιτήσεις έναντι της περιουσίας (massafordringar). Κατ’ αρχήν, οι απαιτήσεις έναντι της πτωχευτικής περιουσίας καθ’ εαυτήν κατατάσσονται υψηλότερα από τις κοινές πτωχευτικές απαιτήσεις (konkursfordringar). Ωστόσο, η αμοιβή του συνδίκου και άλλες παρόμοιες οφειλές (τα λεγόμενα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας, konkurskostnader) πρέπει να αφαιρούνται από την πτωχευτική περιουσία πριν από οποιεσδήποτε άλλες οφειλές έχουν αναληφθεί από αυτήν. Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας από την πτωχευτική περιουσία, κατά κανόνα καταβάλλονται από το Δημόσιο. Κατ’ αρχήν, οι πτωχευτικές απαιτήσεις ικανοποιούνται μόνο μετά την καταβολή των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας και των απαιτήσεων έναντι της πτωχευτικής περιουσίας καθ’ εαυτήν.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες για την αναγγελία απαιτήσεων σε περίπτωση εξυγίανσης επιχείρησης. Ωστόσο, σε περίπτωση εξυγίανσης επιχείρησης, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, να αποφασίσει να επιτρέψει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμβιβασμού με τους πιστωτές (offentligt ackord). Οι πιστωτές ενδέχεται να πρέπει να προβάλουν τις απαιτήσεις τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του συμβιβασμού (βλ. κατωτέρω). Μόνον οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την υποβολή της αίτησης εξυγίανσης της επιχείρησης συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού. Εντούτοις, δεν συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές στις διαπραγματεύσεις: π.χ. πιστωτής του οποίου η απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω συμψηφισμού ή η οποία είναι προνομιακή, δεν συμμετέχει. Ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης συντάσσει κατάλογο απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας. Εάν κάποιο πρόσωπο έχει απαίτηση που δεν καταγράφηκε στον κατάλογο απογραφής της περιουσίας ή ανέκυψε εν τω μεταξύ, και επιθυμεί να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού, πρέπει να υποβάλει την απαίτηση γραπτώς στον εντολοδόχο εξυγίανσης, το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών.

Απαιτήσεις οι οποίες βασίζονται σε συμφωνίες που συνάπτονται από τον οφειλέτη με τη συγκατάθεση του εντολοδόχου εξυγίανσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, κατατάσσονται με γενικό προνόμιο.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η αναδιάρθρωση χρέους κατ’ ουσίαν καλύπτει όλες τις χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη που έχουν προκύψει πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι πιστωτές πρέπει να αναγγείλουν τυχόν απαιτήσεις που προέκυψαν πριν από την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, οι οποίες καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους, διότι ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ο οφειλέτης να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταβάλει τις εν λόγω οφειλές (βλ. ενότητα «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»).

Ωστόσο, η αναδιάρθρωση χρέους δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

1. απαίτηση διατροφής, υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας (Försäkringskassan) ή αλλοδαπός δημόσιος φορέας δεν έχει υποκαταστήσει τον δικαιούχο στο δικαίωμα είσπραξης της διατροφής,

2. απαίτηση για την οποία ο πιστωτής έχει δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας ή άλλο προνομιακό δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ή 7 του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων [förmånsrattslagen (1970:979)] ή δικαίωμα παρακράτησης, εφόσον η εμπράγματη ασφάλεια επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησης,

3. απαίτηση για την οποία ο πιστωτής απέκτησε προνομιακό δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων, πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, αναφορικά με περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου επρόκειτο να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση,

4. απαίτηση που δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και η οποία τελεί υπό την αίρεση αντιπαροχής από τον πιστωτή ή

5. απαίτηση που είναι αμφισβητούμενη.

Εάν η απαίτηση τελεί υπό αίρεση, δεν αφορά ορισμένο ποσό ή δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ενδέχεται να αποφασιστεί ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο της αναδιάρθρωσης του χρέους. Εάν μπορεί να γίνει δεκτό ότι απαίτηση είναι αβάσιμη, πρέπει να κριθεί ότι δεν καλύπτεται από την αναδιάρθρωση του χρέους.

Απαιτήσεις που προέκυψαν μετά την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης κατ’ ουσίαν καλύπτει όλες τις χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη που έχουν προκύψει πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι πιστωτές πρέπει να αναγγείλουν τυχόν απαιτήσεις που προέκυψαν πριν από την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, οι οποίες καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους επιχείρησης, διότι ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ο οφειλέτης να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταβάλει τις εν λόγω οφειλές (βλ. ενότητα «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»).

Ωστόσο, η αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

1. απαίτηση διατροφής, υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας ή αλλοδαπός δημόσιος φορέας δεν έχει υποκαταστήσει τον δικαιούχο στο δικαίωμα είσπραξης της διατροφής,

2. απαίτηση για την οποία ο πιστωτής έχει προνομιακό δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων (1970:979), εφόσον η εμπράγματη ασφάλεια επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησης,

3. απαίτηση για την οποία ο πιστωτής έχει δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας ή άλλο προνομιακό δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ή 7 του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων ή δικαίωμα παρακράτησης, εφόσον η εμπράγματη ασφάλεια επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησης,

4. απαίτηση για την οποία ο πιστωτής απέκτησε προνομιακό δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων, πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, αναφορικά με περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου επρόκειτο να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση,

5. απαίτηση που δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και η οποία τελεί υπό την αίρεση αντιπαροχής από τον πιστωτή ή

6. απαίτηση που είναι αμφισβητούμενη.

Εάν η απαίτηση τελεί υπό αίρεση, δεν αφορά ορισμένο ποσό ή δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ενδέχεται να αποφασιστεί ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο της αναδιάρθρωσης του χρέους της επιχείρησης. Εάν μπορεί να γίνει δεκτό ότι απαίτηση είναι αβάσιμη, πρέπει να κριθεί ότι δεν καλύπτεται από την αναδιάρθρωση του χρέους.

Απαιτήσεις που προέκυψαν μετά την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης.

12 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την αναγγελία, την εξέλεγξη και την τελική επαλήθευση των απαιτήσεων;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Γενικά, μόνον οι αξιώσεις που προέκυψαν πριν από την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης μπορεί να προβληθούν στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Απαίτηση μπορεί να προβληθεί στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, ακόμη και αν τελεί υπό αίρεση ή δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Στις υποθέσεις που δεν απαιτείται απόδειξη των οφειλών, δεν υπάρχουν κανόνες που να ρυθμίζουν τον τρόπο που ο πιστωτής πρέπει να αναγγείλει την απαίτησή του. Σε περίπτωση πτώχευσης χωρίς υποχρέωση απόδειξης των απαιτήσεων, ο σύνδικος, με δική του πρωτοβουλία, μεριμνά ώστε κάθε προνομιακή απαίτηση να λάβει το κατάλληλο μερίδιο από τη διανομή του πλειστηριάσματος. Κατ’ αρχήν, τίποτε δεν εμποδίζει τους πιστωτές να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους αορίστως, έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ένστασης κατά της προτεινόμενης διανομής.

Εάν πιθανολογείται ότι τα περιουσιακά στοιχεία επαρκούν για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων πιστωτών, επιβάλλεται απόδειξη των οφειλών (βλ. ανωτέρω σχετικά με την υποχρέωση απόδειξης των οφειλών). Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι οφειλές πρέπει να αποδειχθούν, θέτει προθεσμία τεσσάρων έως δέκα εβδομάδων για την προσκόμιση αποδείξεων. Η απόφαση που τάσσει αποδείξεις για τις οφειλές δημοσιεύεται. Οι πιστωτές πρέπει να αναγγείλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους εντός της ορισμένης προθεσμίας. Πιστωτές με δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας ή παρακράτησης επί περιουσιακού στοιχείου, δεν απαιτείται να αποδείξουν την οφειλή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να λάβουν πληρωμή από το εν λόγω στοιχείο. Εάν έχει ολοκληρωθεί η απόδειξη των οφειλών και πιστωτής επιθυμεί να αναγγείλει απαίτηση ή να ασκήσει δικαίωμα εμπράγματης ασφάλειας μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση αποδείξεων, μπορεί να το πράξει εκ των υστέρων (efterbevakning). Τούτο πρέπει να γίνει το αργότερο έως την ημέρα κατά την οποία ο σύνδικος ορίζει την προτεινόμενη διανομή, ήτοι πριν από την υποβολή της πρότασης στο δικαστήριο και τη δημοσίευσή της. Εάν πιστωτής δεν προσκομίσει αποδείξεις της απαίτησής του, χάνει τη δυνατότητα να λάβει πληρωμή από τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση διανομής. Κατ’ αρχήν, ο πιστωτής μπορεί, στη συνέχεια, να λάβει πληρωμή για την απαίτησή του μόνο εάν προκύψουν νέοι πόροι (εκ των υστέρων διανομή, efterutdelning).

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει γενική υποχρέωση των πιστωτών να αναγγέλλουν απαιτήσεις σε περίπτωση εξυγίανσης της επιχείρησης, αλλά ενδέχεται οι πιστωτές να πρέπει να αναγγείλουν τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο τυχόν διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμβιβασμού. Ο εντολοδόχος εξυγίανσης πρέπει να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης της επιχείρησης. Το σχέδιο συνήθως αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξυγιανθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της οφειλέτριας εταιρείας και να βελτιωθούν τα λειτουργικά της αποτελέσματα. Ωστόσο, το περιεχόμενο του σχεδίου μπορεί να προσαρμόζεται στις περιστάσεις της εκάστοτε μεμονωμένης περίπτωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της εξυγίανσης επιχείρησης, ενδέχεται να επιτευχθεί συμβιβασμός με τους πιστωτές. Το αίτημα για διαπραγματεύσεις συμβιβασμού υποβάλλεται από τον οφειλέτη.

Το αίτημα για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων συμβιβασμού πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση συμβιβασμού και να δηλώνει το πόσο που ο οφειλέτης προσφέρει ως πληρωμή, τον χρόνο καταβολής του, καθώς και το εάν έχει κατατεθεί ασφάλεια για τον συμβιβασμό και, εάν ναι, τι περιλαμβάνει. Επίσης, πρέπει να επισυνάπτεται κατάλογος απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας.

Εάν η αίτηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων συμβιβασμού κριθεί παραδεκτή, το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει αμέσως απόφαση που να επιτρέπει τις διαπραγματεύσεις συμβιβασμού. Ταυτοχρόνως, το δικαστήριο πρέπει να ορίσει ημερομηνία για σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών, η οποία πραγματοποιείται ενώπιόν του, να εκδώσει κλητεύσεις για την εν λόγω συνέλευση και να δημοσιεύσει την απόφαση.

Ο οφειλέτης, ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης και οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά απαίτησης που πρόκειται να καλυφθεί από τον συμβιβασμό. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διέπουν το δικαίωμα συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμβιβασμού, βάσει απαίτησης που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο απογραφής της περιουσίας.

Μόνον οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την υποβολή της αίτησης εξυγίανσης της επιχείρησης δικαιούνται να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού. Πιστωτές των οποίων η απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω συμψηφισμού ή η οποία είναι προνομιακή, δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Πιστωτές που, σε περίπτωση πτώχευσης, θα είχαν δικαίωμα πληρωμής μόνο ύστερα από τους λοιπούς πιστωτές επίσης δεν συμμετέχουν, παρεκτός αν το επιτρέψουν οι λοιποί πιστωτές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε πιστωτή, ο οφειλέτης υποχρεούται να επαγάγει όρκο ως προς τον κατάλογο απογραφής της περιουσίας, κατά τη συνέλευση των πιστωτών.

Οι πιστωτές ψηφίζουν επί του προτεινόμενου συμβιβασμού κατά τη συνέλευση των πιστωτών. Πρόταση συμβιβασμού που ικανοποιεί τουλάχιστον το 50 % του αθροίσματος των απαιτήσεων θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από τους πιστωτές, εάν είναι υπέρ τα τρία πέμπτα των ψηφισάντων και οι απαιτήσεις τους αντιστοιχούν στα τρία πέμπτα του συνολικού ποσού των απαιτήσεων με δικαίωμα ψήφου. Εάν το ποσοστό είναι χαμηλότερο, η πρόταση συμβιβασμού εγκρίνεται εφόσον είναι υπέρ τα τρία τέταρτα των ψηφισάντων και οι απαιτήσεις τους αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα του συνολικού ποσού των απαιτήσεων με δικαίωμα ψήφου.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Εάν ληφθεί απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους, πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως σχετική ανακοίνωση στην Post-och Inrikes Tidningar, την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ειδοποίηση στους γνωστούς πιστωτές, εντός εβδομάδας από τη δημοσίευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις πρέπει να καλούν τους πιστωτές, μεταξύ άλλων, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά του οφειλέτη, συνήθως γραπτώς, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης, με λεπτομέρειες όσον αφορά τις απαιτήσεις τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση της υπόθεσης και τα τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού που υποδεικνύουν για την διενέργεια πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους.

Μετά την απόφαση για κίνηση της διαδικασίας και αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες, καταρτίζεται πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους. Αυτή αποστέλλεται σε όλους τους γνωστούς πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτονται από την πρόταση, καλώντας τους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ορισμένης προθεσμίας. Η μη υποβολή παρατηρήσεων από έναν πιστωτή δεν κωλύει τη λήψη απόφασης που εγκρίνει την αναδιάρθρωση του χρέους.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εάν ληφθεί απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης, πρέπει να δημοσιευθεί αμέσως σχετική ανακοίνωση στην Post-och Inrikes Tidningar, την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ειδοποίηση στους γνωστούς πιστωτές, εντός εβδομάδας από τη δημοσίευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις πρέπει να καλούν τους πιστωτές, μεταξύ άλλων, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά του οφειλέτη, συνήθως γραπτώς, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης, με λεπτομέρειες όσον αφορά τις απαιτήσεις τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση της υπόθεσης και τα τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού που υποδεικνύουν για την διενέργεια πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χρέους.

Μετά την απόφαση για κίνηση της διαδικασίας και αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες, καταρτίζεται πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους της επιχείρησης. Αυτή αποστέλλεται σε όλους τους γνωστούς πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτονται από την πρόταση, καλώντας τους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ορισμένης προθεσμίας. Η μη υποβολή παρατηρήσεων από έναν πιστωτή δεν κωλύει τη λήψη απόφασης που εγκρίνει την αναδιάρθρωση του χρέους.

13 Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων; Με ποιον τρόπο κατατάσσονται οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εάν το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, η πτώχευση περατώνεται (βλ. ανωτέρω σχετικά με την έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας και τις οφειλές της πτωχευτικής περιουσίας). Εάν η πτώχευση περατωθεί (avskrivas), κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται διανομή προς τους πιστωτές.

Εάν η πτώχευση δεν περατωθεί, τα χρηματικά ποσά της πτωχευτικής περιουσίας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας και των οφειλών της περιουσίας διανέμονται στους πιστωτές. Κατ’ αρχήν, η εν λόγω διανομή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προνομιακών δικαιωμάτων.

Αυτός ο νόμος ρυθμίζει τα αμοιβαία δικαιώματα των πιστωτών να λαμβάνουν πληρωμή σε περίπτωση πτώχευσης. Σχετικά με τον νόμο περί προνομιακών δικαιωμάτων, παρέχονται οι ακόλουθες συνοπτικές πληροφορίες.

Το προνόμιο ως προς μια πληρωμή είναι ειδικό ή γενικό. Τα ειδικά προνόμια αφορούν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, παρακράτησης ή υποθήκης (inteckning) επί ακίνητης περιουσίας). Τα γενικά προνόμια αφορούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία του οφειλέτη (όπως τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι πιστωτές προκειμένου να κηρυχθεί ο οφειλέτης σε πτώχευση και η αμοιβή του εντολοδόχου εξυγίανσης, εάν της πτώχευσης προηγήθηκε εξυγίανση της επιχείρησης). Τα ειδικά προνόμια υπερισχύουν των γενικών προνομίων. Οι απαιτήσεις που δεν απολαμβάνουν προνόμιο έχουν τα ίδια δικαιώματα μεταξύ τους. Επίσης, μπορεί να προβλέπεται σε συμφωνία ότι πιστωτής έχει δικαίωμα πληρωμής μόνο αφού έχουν εξοφληθεί όλοι οι υπόλοιποι πιστωτές (απαίτηση μειωμένης εξασφάλισης, efterställd fordran).

Το προνόμιο συνεχίζει να υφίσταται ακόμη και αν η απαίτηση μεταβιβαστεί, κατασχεθεί ή υπάρξει άλλου τύπου διαδοχή ως προς αυτήν.

Σε περίπτωση που απαίτηση απολαμβάνει ειδικό προνόμιο σε σχέση με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά το εν λόγω στοιχείο δεν επαρκεί για την ικανοποίησή της, το υπόλοιπό της αντιμετωπίζεται ως μη προνομιούχα απαίτηση.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση εξυγίανσης της επιχείρησης δεν πραγματοποιείται διανομή, παρεκτός εάν υφίσταται πτωχευτικός συμβιβασμός με τους πιστωτές.

Ο συμβιβασμός μπορεί να προβλέπει μείωση των απαιτήσεων και εξόφλησή τους κατά συγκεκριμένο τρόπο. Ο συμβιβασμός πρέπει να παρέχει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πιστωτές και να ικανοποιεί τουλάχιστον το 25 % του αθροίσματος των απαιτήσεων, εκτός εάν όλοι οι γνωστοί πιστωτές που καλύπτονται από τον συμβιβασμό εγκρίνουν χαμηλότερο ποσοστό ή εάν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για να γίνει δεκτό χαμηλότερο ποσοστό. Οι προβλεπόμενη ελάχιστη διανομή πρέπει να καταβληθεί εντός έτους από την έγκριση του συμβιβασμού, εκτός εάν όλοι οι γνωστοί πιστωτές αποδεχτούν μεγαλύτερη προθεσμία πληρωμής. Ο συμβιβασμός μπορεί επίσης να προβλέπει ότι στον οφειλέτη παρέχεται μόνο παράταση ως προς τις πληρωμές ή άλλη ειδική διευκόλυνση.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Όλες οι απαιτήσεις που καλύπτονται από αναδιάρθρωση χρέους έχουν ίσα δικαιώματα. Ωστόσο, σε μια απαίτηση μπορεί να αναγνωρίζονται λιγότερο ευνοϊκά δικαιώματα με τη συγκατάθεση του οικείου πιστωτή ή μπορεί να εξοφληθεί πριν από τις λοιπές απαιτήσεις, εάν το διαθέσιμο ποσό της διανομής είναι χαμηλό και τούτο είναι εύλογο, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των οφειλών και τυχόν άλλων περιστάσεων.

Διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην απόφαση που εγκρίνει την αναδιάρθρωση του χρέους.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όλες οι απαιτήσεις που καλύπτονται από αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης έχουν ίσα δικαιώματα. Ωστόσο, σε μια απαίτηση μπορεί να αναγνωρίζονται λιγότερο ευνοϊκά δικαιώματα με τη συγκατάθεση του οικείου πιστωτή ή μπορεί να εξοφληθεί πριν από τις λοιπές απαιτήσεις, εάν το διαθέσιμο ποσό της διανομής είναι χαμηλό και τούτο είναι εύλογο, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των οφειλών και τυχόν άλλων περιστάσεων.

Διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην απόφαση που εγκρίνει την αναδιάρθρωση του χρέους.

14 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας (ιδίως διά πτωχευτικού συμβιβασμού);

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εάν ο οφειλέτης συμφωνήσει να εξοφλήσει τις οφειλές του ή έχει επιτευχθεί άλλη συμφωνία με τους πιστωτές (εκούσια συνδιαλλαγή, frivillig uppgörelse), το δικαστήριο υποχρεούται να αποφασίσει τη διακοπή της πτωχευτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση πτώχευσης κατά την οποία απαιτείται απόδειξη των οφειλών, η πτωχευτική διαδικασία μπορεί επίσης να περατωθεί με απόφαση που εγκρίνει συμβιβασμό (ackord i konkurs). Σε άλλες περιπτώσεις, η πτώχευση περατώνεται με απόσβεση (avskrivning, εάν τα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πληρωμή των εξόδων της πτώχευσης και των απαιτήσεων έναντι της πτωχευτικής περιουσίας καθ’ εαυτήν) ή με διανομή προς τους πιστωτές.

Η πτώχευση δεν απαλλάσσει τα φυσικά πρόσωπα από την υποχρέωση καταβολής των οφειλών τους (οι κανόνες για την αναδιάρθρωση χρέους διαφέρουν). Ως εκ τούτου, οφειλές που δεν έχουν καταβληθεί διατηρούνται και μετά την πτώχευση (όχι όμως εάν καλύπτονται από εκούσια συνδιαλλαγή ή πτωχευτικό συμβιβασμό).

Το νομικό πρόσωπο λύεται μετά την πτώχευση (οι διατάξεις που διέπουν τη λύση περιλαμβάνονται στη νομοθεσία σχετικά με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι). Αυτό σημαίνει ότι, κατ’ αρχήν, οι πιστωτές δεν μπορούν να προβάλλουν ανεξόφλητες απαιτήσεις κατά νομικού προσώπου μετά από την πτώχευσή του.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν συναφθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, είναι δεσμευτικός για όλους τους πιστωτές, γνωστούς και άγνωστους, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού. Πιστωτής που, σε περίπτωση πτώχευσης, θα είχε δικαίωμα να λάβει πληρωμή μετά τους λοιπούς πιστωτές, χάνει το δικαίωμά του για εξόφληση από τον οφειλέτη, παρεκτός αν όλοι οι πιστωτές που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού έχουν ικανοποιηθεί στο ακέραιο από τον συμβιβασμό. Πιστωτής που διαθέτει προνόμιο ως προς ορισμένο περιουσιακό στοιχείο δεσμεύεται από τον συμβιβασμό, όσον αφορά τα ποσά που δεν μπορούν να εξοφληθούν από το αντίστοιχο πλειστηρίασμα.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η απόφαση αναδιάρθρωσης χρέους απαλλάσσει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει τις οφειλές που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση, κατά το μέτρο που μειώνονται. Η αναδιάρθρωση του χρέους απαλλάσσει επίσης τον οφειλέτη από την ευθύνη να καταβάλει τυχόν άγνωστες οφειλές, εκτός εάν πρόκειται για οφειλές που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση χρέους.

Αναδιάρθρωση χρέους σημαίνει ότι το δικαίωμα σε τόκους ή ποινές υπερημερίας για απαιτήσεις που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση αίρεται για την περίοδο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας.

Η αναδιάρθρωση χρέους δεν ασκεί επιρροή στα δικαιώματα πιστωτή έναντι εγγυητή ή έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου υπέχει ευθύνη για την εν λόγω οφειλή πέραν του οφειλέτη.

Η απόφαση που εγκρίνει την αναδιάρθρωση χρέους πρέπει να ορίζει σχέδιο πληρωμών. Το σχέδιο πληρωμών είναι πενταετές, εκτός εάν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για να οριστεί συντομότερη διάρκεια. Το σχέδιο πληρωμών αρχίζει να τρέχει από την έκδοση της απόφασης για έγκριση της αναδιάρθρωσης. Όταν οριστεί η ημερομηνία λήξης του σχεδίου πληρωμών, η περίοδος κατά την οποία ίσχυσε η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας συνήθως αφαιρείται από τη διάρκεια του σχεδίου, εκτός αν συντρέχουν λόγοι για την αφαίρεση συντομότερης περιόδου, λόγω των ενεργειών του οφειλέτη μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

Η απόφαση για την αναδιάρθρωση χρέους μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Κατόπιν αιτήματος πιστωτή του οποίου η απαίτηση καλύπτεται από την αναδιάρθρωση χρέους, η απόφαση αναδιάρθρωσης μπορεί να ακυρωθεί ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 6 και 7, να τροποποιηθεί, εάν:

1. ο οφειλέτης έχει εκδηλώσει δόλια συμπεριφορά έναντι του πιστωτή,

2. ο οφειλέτης έχει σκοπίμως παρακωλύσει την πτωχευτική διαδικασία ή μέτρο εκτέλεσης,

3. ο οφειλέτης ευνόησε λάθρα ορισμένο πιστωτή προκειμένου να επηρεάσει την απόφαση για την αναδιάρθρωση του χρέους,

4. ο οφειλέτης υπέβαλε σκοπίμως ανακριβή στοιχεία στην αίτησή του για αναδιάρθρωση χρέους ή σε άλλο σημείο κατά την διεκπεραίωση της υπόθεσης, εις βάρος του πιστωτή,

5. ο οφειλέτης υπέβαλε ανακριβή στοιχεία με αποτέλεσμα την έκδοση απόφασης από δημόσια αρχή σε σχέση με φόρους ή δασμούς που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους ή δεν υπέβαλε στοιχεία μολονότι του είχε ζητηθεί να το πράξει και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη εσφαλμένης απόφασης ή τη μη λήψη απόφασης,

6. ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο πληρωμών και η απόκλιση από αυτό είναι σημαντική ή

7. η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την απόφαση αναδιάρθρωσης του χρέους και αυτό οφείλεται σε περιστάσεις που δεν θα μπορούσε να έχουν προβλεφθεί κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 7, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε ετών από την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας ή, εάν η ημερομηνία λήξης του σχεδίου πληρωμών είναι μεταγενέστερη, το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης του σχεδίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης για αναδιάρθρωση του χρέους, η διάρκεια του σχεδίου πληρωμών μπορεί να οριστεί έως επτά έτη, κατά μέγιστο.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η απόφαση αναδιάρθρωσης χρέους επιχείρησης απαλλάσσει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει τις οφειλές που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση, κατά το μέτρο που μειώνονται. Η αναδιάρθρωση απαλλάσσει επίσης τον οφειλέτη από την ευθύνη να καταβάλει τυχόν άγνωστες οφειλές, εκτός εάν πρόκειται για οφειλές που δεν καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης.

Αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης σημαίνει ότι το δικαίωμα σε τόκους ή ποινές υπερημερίας για απαιτήσεις που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση αίρεται για την περίοδο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας.

Η αναδιάρθρωση χρέους δεν ασκεί επιρροή στα δικαιώματα πιστωτή έναντι εγγυητή ή έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου υπέχει ευθύνη για την εν λόγω οφειλή πέραν του οφειλέτη.

Η απόφαση που εγκρίνει την αναδιάρθρωση χρέους επιχείρησης πρέπει να ορίζει σχέδιο πληρωμών. Το σχέδιο πληρωμών είναι τριετούς διάρκειας και αρχίζει να τρέχει από την έκδοση της απόφασης για έγκριση της αναδιάρθρωσης.

Η απόφαση για την αναδιάρθρωση χρέους μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Κατόπιν αιτήματος πιστωτή του οποίου η απαίτηση καλύπτεται από την αναδιάρθρωση χρέους, η απόφαση αναδιάρθρωσης μπορεί να ακυρωθεί ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 6 και 7, να τροποποιηθεί, εάν:

1. ο οφειλέτης έχει εκδηλώσει δόλια συμπεριφορά έναντι του πιστωτή,

2. ο οφειλέτης έχει σκοπίμως παρακωλύσει την πτωχευτική διαδικασία ή μέτρο εκτέλεσης,

3. ο οφειλέτης ευνόησε λάθρα ορισμένο πιστωτή προκειμένου να επηρεάσει την απόφαση για την αναδιάρθρωση του χρέους,

4. ο οφειλέτης υπέβαλε σκοπίμως ανακριβή στοιχεία στην αίτησή του για αναδιάρθρωση χρέους ή σε άλλο σημείο κατά την διεκπεραίωση της υπόθεσης, εις βάρος του πιστωτή,

5. ο οφειλέτης υπέβαλε ανακριβή στοιχεία με αποτέλεσμα την έκδοση απόφασης από δημόσια αρχή σε σχέση με φόρους ή δασμούς που καλύπτονται από την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης ή δεν υπέβαλε στοιχεία μολονότι του είχε ζητηθεί να το πράξει και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη εσφαλμένης απόφασης ή τη μη λήψη απόφασης,

6. ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο πληρωμών και η απόκλιση από αυτό είναι σημαντική ή

7. η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την απόφαση αναδιάρθρωσης του χρέους.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 7, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ετών από την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας ή, εάν η ημερομηνία λήξης του σχεδίου πληρωμών είναι μεταγενέστερη, το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης του σχεδίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης για αναδιάρθρωση του χρέους επιχείρησης, η διάρκεια του σχεδίου πληρωμών μπορεί να οριστεί έως πέντε έτη, κατά μέγιστο.

15 Ποια είναι τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Όπως προαναφέρθηκε, η πτώχευση φυσικού προσώπου δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωση να εξοφλήσει τις οφειλές του, ενώ τα νομικά πρόσωπα λύονται μετά την πτώχευση.

Σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμοι πόροι μετά την πτώχευση, προβλέπεται εκ των υστέρων διανομή.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για τα αποτελέσματα του συμβιβασμού με τους πιστωτές βλ. ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο πτωχευτικός συμβιβασμός και ο οφειλέτης δεν έχει καταλήξει σε εκούσια συνδιαλλαγή ή άλλο διακανονισμό με τους πιστωτές, οι απαιτήσεις παραμένουν εκκρεμείς μετά το πέρας της εξυγίανσης της επιχείρησης.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της αναδιάρθρωσης του χρέους, αφού ο οφειλέτης ολοκληρώσει το σχέδιο πληρωμών. Βλ. «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της αναδιάρθρωσης του χρέους της επιχείρησης, αφού ο οφειλέτης ολοκληρώσει το σχέδιο πληρωμών. Βλ. «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας;»

16 Πού καταλογίζονται το κόστος και οι δαπάνες της διαδικασίας αφερεγγυότητας;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η αμοιβή του συνδίκου και άλλες παρόμοιες οφειλές (έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας), καθώς και άλλες οφειλές που βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία καθ' εαυτή, αφαιρούνται από την πτωχευτική περιουσία πριν από οποιαδήποτε διανομή προς τους πιστωτές. Τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας με τη σειρά τους υπερισχύουν των άλλων απαιτήσεων επί της πτωχευτικής περιουσίας καθ' εαυτή. Εάν δεν είναι εφικτό να εξοφληθούν από την πτωχευτική περιουσία, τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας καταβάλλονται συνήθως από το Δημόσιο.


ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο εντολοδόχος εξυγίανσης της επιχείρησης (και ο επόπτης λογιστής εάν έχει διοριστεί) δικαιούται αποζημίωση για την εργασία του και για τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η αμοιβή τους δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από αυτήν που μπορεί να θεωρηθεί εύλογη αποζημίωση για την εν λόγω εργασία. Κατόπιν αιτήματος του εντολοδόχου εξυγίανσης της επιχείρησης ή του οφειλέτη, το δικαστήριο αξιολογεί το δικαίωμα αποζημιώσεως του εντολοδόχου εξυγίανσης. Τέτοια αξιολόγηση μπορεί να ζητηθεί και από πιστωτή του οποίου η απαίτηση καλύπτεται από συμβιβασμό, έως την εφαρμογή του συμβιβασμού. Τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές του εντολοδόχου εξυγίανσης και του επόπτη λογιστή καταβάλλονται από τον οφειλέτη.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους, ο οφειλέτης συνήθως προβαίνει σε πληρωμές προς την αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα ποσά στους πιστωτές. Η αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών επιβάλλει στον οφειλέτη ετήσιο τέλος για τη διαχείριση των πληρωμών του.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους, ο οφειλέτης συνήθως προβαίνει σε πληρωμές προς την αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα ποσά στους πιστωτές. Η αρχή αναγκαστικής είσπραξης οφειλών επιβάλλει στον οφειλέτη ετήσιο τέλος για τη διαχείριση των πληρωμών του.

17 Ποιοι είναι οι κανόνες που άπτονται της ακυρότητας, της ακυρωσίας ή του ανενεργού των επιβλαβών για όλους τους πιστωτές δικαιοπραξιών;

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Οι κανόνες περί ανάκλησης στην πτωχευτική περιουσία (återvinning till konkursbo) ορίζονται στον νόμο περί πτώχευσης. Η ημέρα αναφοράς για τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται στους κανόνες σχετικά με την πτωχευτική ανάκληση είναι συνήθως η ημέρα πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης πτώχευσης.

Μια πράξη μπορεί να ανακληθεί (går åter) εάν ευνοεί αδικαιολόγητα ορισμένο πιστωτή έναντι των υπολοίπων ή εάν στερεί από τους πιστωτές περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη ή εάν αυξάνει τις οφειλές του οφειλέτη, και εφόσον ο οφειλέτης ήταν ή κατέστη αφερέγγυος, μόνο ως αποτέλεσμα της πτωχευτικής διαδικασίας ή ως αποτέλεσμα της διαδικασίας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, και ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο οφειλέτης ήταν αφερέγγυος καθώς και τις περιστάσεις που καθιστούσαν αθέμιτη τη δικαιοπραξία. Οι συγγενείς του οφειλέτη τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν τις περιστάσεις του πρώτου εδαφίου, εκτός αν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις από τις οποίες προκύπτει ότι δεν γνώριζαν, ούτε θα μπορούσαν να γνωρίζουν. Εάν η δικαιοπραξία τελέστηκε πριν από πέντε και πλέον έτη από την ημέρα αναφοράς, μπορεί να ανακληθεί μόνο εάν αφορούσε συγγενικό πρόσωπο του οφειλέτη.

Εξόφληση οφειλής εντός του τριμήνου που προηγείται της ημέρας αναφοράς με χρήση άλλης μεθόδου εκτός από τα συνήθη μέσα πληρωμής, ή πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη, ή τέτοιου ύψους που είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, μπορεί να ανακληθεί, εκτός αν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης υπό τις οικείες περιστάσεις. Εάν η πληρωμή ήταν προς συγγενικό πρόσωπο του οφειλέτη, πριν από την ως άνω ημέρα, αλλά εντός της διετίας που προηγείται της ημέρας αναφοράς, μπορεί να ανακληθεί, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης δεν ήταν αφερέγγυος και δεν κατέστη αφερέγγυος εξαιτίας της εν λόγω πράξης.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διέπουν πράξεις όπως οι δωρεές, η συγκατοίκηση και οι μισθοί. Ορισμένες πληρωμές προς το Δημόσιο εξαιρούνται από τους κανόνες περί ανάκλησης, όπως οι καταβολές φόρου.

Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει ανάκληση δικαιοπραξίας, ασκώντας αγωγή ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων ή προβάλλοντας ένσταση ως προς οφειλές για τις οποίες προσκομίζονται αποδείξεις στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Εάν ο σύνδικος αποφασίσει να μην διεκδικήσει την ανάκληση και δεν συντρέχει εκούσια συνδιαλλαγή, η ανάκληση μπορεί να ζητηθεί από πιστωτή, μέσω της άσκησης αγωγής ενώπιον τακτικού δικαστηρίου.

Σε περίπτωση ανάκλησης, το περιουσιακό στοιχείο που είχε διαθέσει ο οφειλέτης επιστρέφει στην πτωχευτική περιουσία.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν ληφθεί απόφαση για εξυγίανση επιχείρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί πτώχευσης σχετικά με την πτωχευτική ανάκληση, εφόσον έχει συναφθεί πτωχευτικός συμβιβασμός με τους πιστωτές (βλ. ενότητα περί πτώχευσης).

Σε περίπτωση που ζητείται ανάκληση προνομιακού δικαιώματος ή πληρωμής που εισπράχθηκε μέσω κατάσχεσης, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι νεωτέρας.

Η αγωγή πτωχευτικής ανάκλησης ασκείται από τον εντολοδόχο εξυγίανσης της επιχείρησης ή από πιστωτή, η απαίτηση του οποίου θα καλυπτόταν από πτωχευτικό συμβιβασμό. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί πριν από τη συνέλευση των πιστωτών και δεν μπορεί να ληφθεί οριστική απόφαση ως προς αυτήν, εωσότου διευθετηθεί το ζήτημα του πτωχευτικού συμβιβασμού. Πιστωτής που επιθυμεί να ασκήσει αγωγή πρέπει να το γνωστοποιεί στον εντολοδόχο εξυγίανσης. Εάν δεν το πράξει, το αίτημά του δεν γίνεται δεκτό σε ακρόαση.

Σε περίπτωση που η διαδικασία εξυγίανσης επιχείρησης λήξει χωρίς σύναψη πτωχευτικού συμβιβασμού και ο οφειλέτης δεν κηρυχθεί σε πτώχευση, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης επιχείρησης, το υποβληθέν αίτημα ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί.

Αφού αποζημιωθεί ο ενάγων για τα έξοδα της αγωγής, το προϊόν της ανάκλησης περιέρχεται στους πιστωτές που καλύπτονται από τον πτωχευτικό συμβιβασμό. Εναγόμενος ο οποίος, συνεπεία της ασκηθείσας από τον ενάγοντα αγωγής, έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, μπορεί να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού βάσει της εν λόγω απαίτησης και έχει δικαίωμα να αφαιρεί το ποσό που δικαιούται να λάβει κατά τη διανομή από το ποσό που θα έπρεπε ειδάλλως να καταβάλει.

Κατόπιν αιτήματος πιστωτή που καλύπτεται από τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή του οφειλέτη, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας ανάκλησης μπορεί να διατάξει να τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση τα περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται στον πιστωτή δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου (οm särskild förväntning). Περιουσιακά στοιχεία που τίθενται υπό τέτοια αναγκαστική διαχείριση δεν επιδέχονται κατάσχεση, παρά μόνο μετά τη λήξη του συμβιβασμού.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς την ανάκληση.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς την ανάκληση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.