Maksejõuetus/pankrot

Kui äriühing või ettevõtja satub rahalistesse raskustesse või ei suuda tasuda oma võlgu, on igas riigis sellise olukorra lahendamiseks olemas erimenetlused, millega hõlmatakse kõik võlausaldajad (isikud, kellele võlgnik võlgneb raha).

Maksejõuetusmenetlused on erinevad sõltuvalt nende eesmärkidest.

Äriühingud

  • Kui äriühingut on võimalik päästa või ettevõte on elujõuline, saab tema võlad restruktureerida (tavaliselt kokkuleppel võlausaldajatega). Sellega kaitstakse ettevõtet ja säilitatakse töökohad.
  • Kui äriühingut ei ole võimalik päästa, tuleb ta likvideerida (äriühing läheb pankrotti).

Ettevõtjad

  • Ettevõtjad võivad harilikult taotleda sellise menetluse algatamist, mille raames koostatakse võlgade tagasimaksmise kava ja võlgnik vabastatakse mõistliku aja (tavaliselt 3 aasta) möödudes kõikidest võlgadest. Sellega hoitakse ära nende isiklik pankrot ja nad võivad edaspidi alustada uut äritegevust.

Kõikidel juhtudel kehtib nõue, et kui menetlus on ametlikult algatatud, ei tohi võlausaldajad enam ise võlgade tagasinõudmiseks meetmeid võtta. Niimoodi tagatakse kõikide võlausaldajate võrdne kohtlemine ja kaitstakse võlgniku vara.

Võlausaldajad peavad tõendama oma nõudeid kas kohtu või võlgniku vara ümberkorraldamise või likvideerimise eest vastutava üksuse (tavaliselt haldur või likvideerija) ees. Teatavatel tingimustel võib nõuet tõendada ka võlgnik ise.

Piiriülesed maksejõuetusjuhtumid (ELi õigusnormid)

Piiriüleseid maksejõuetusjuhtumeid, millesse on kaasatud äriühingud või ettevõtjad, kelle äritegevus toimub või kelle vara asub eri riikides, saab lahendada ELi õiguse alusel. Eelkõige võib tugineda määrusele 2015/848 (vt siin määruse sisu kokkuvõte).

Määruses 2015/848 osutatud vormid

Menetlused eri riikides

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.