Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Nemokumas, bankrotas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kam gali būti iškelta nemokumo byla?

 • Nemokumo bylą galima iškelti asmenims, įmonėms, įvairioms bendrovėms ir partneriams.
 • Bylą galima iškelti bet kuriam asmeniui, kuris yra skolingas ir gyvena Anglijoje ir Velse, pastaruosius trejus metus gyveno arba užsiėmė verslu Anglijoje ir Velse, arba pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dieną yra Anglijoje ir Velse. Minimalus amžius nenustatytas. Jeigu nėra anksčiau priimto teismo sprendimo dėl skolos, minimalūs skolos dydžiai taikomi kreditoriams, kurie nori likviduoti įmonę (750 GBP), arba kreditoriams, kurie nori paskelbti fizinio asmens bankrotą (5 000 GBP).

2 Kokios yra nemokumo bylos iškėlimo sąlygos?

 • Juridinių asmenų nemokumo rūšys yra likvidavimas (savanoriškas arba teismo nutartimi), administravimas (siekiant išgelbėti ir (arba) reorganizuoti arba likviduoti juridinį asmenį), bankroto administravimas arba taikos sutartis.
 • Fiziniai asmenys tampa nemokūs bankroto atveju (gavus kreditoriaus pareiškimą arba asmens prašymą dėl bankroto), priėmus nutartis dėl skolos mažinimo arba patvirtinus taikos sutartį.
 • Bet kuris kreditorius, kurio reikalavimai neužtikrinti, gali pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės likvidavimo (privalomas likvidavimas) arba administravimo.
 • Įmonė skolininkė gali būti pertvarkoma siekiant ją likviduoti (savanoriškas likvidavimas). Įmonė skolininkė taip pat gali pateikti teismui pareiškimą dėl jos likvidavimo.
 • Bet kuriuo metu po to, kai teismui pateikiamas pareiškimas dėl likvidavimo, teismas gali paskirti laikinąjį likvidatorių. Toks likvidatorius paprastai paskiriamas siekiant apsaugoti įmonės turtą iki teismo posėdžio dėl likvidavimo pradžios. Laikinojo likvidatoriaus įgaliojimai nustatomi teismo nutartimi, kuria jis paskiriamas.
 • Įmonė arba jos direktoriai gali paskirti administratorių, tą patį gali padaryti ir kintamo dydžio įkaito turėtojas. Tokie paskyrimo veiksmai atliekami ne teisme.
 • Įmonei taikomas administravimas, jeigu ji yra nemoki arba tikėtina, kad taps nemoki.
 • Įmonė gali būti priverstinai likviduojama, jeigu ji nesugeba sumokėti savo skolų ir ši aplinkybė įrodoma remiantis neįvykdytu teisėtu reikalavimu sumokėti arba neįvykdytu teismo sprendimu. Teismo taip pat gali būti prašoma likviduoti įmonę remiantis tuo, kad tai yra pagrįsta ir teisinga.
 • Kintamo dydžio įkaito turėtojai gali paskirti bankroto administratorius, kad būtų išieškotos jiems priklausančios lėšos.
 • Paskirtas pareigūnas privalo visus kreditorius informuoti apie nemokumą. Apie juridinio asmens nemokumą būtina informuoti juridinių asmenų registrą, kad jame būtų atnaujintas įrašas apie įmonę; šiame registre galima nemokamai atlikti internetinę paiešką.
 • Įmonė gali pasiūlyti sudaryti taikos sutartį arba tai gali padaryti paskirtas likvidatorius arba administratorius, jei kuri nors iš šių procedūrų jau yra pradėta. Asmuo gali pasiūlyti sudaryti taikos sutartį ir tai jis gali padaryti iki bankroto bylos pradžios ir ją pradėjus.
 • Dėl visų taikos sutarčių susitaria kreditoriai ir tam, kad sutartis būtų patvirtinta, jai turi pritarti 75 proc. balsuojančių kreditorių. Minimalus skolos dydis nenustatytas ir nemokumo patikrinimas neatliekamas. Pasiūlymas kreditoriams turi būti pateiktas per paskirtą atstovą, kuris atlieka prižiūrėtojo funkcijas, jeigu pasiūlymas patvirtinamas. Paskirtas atstovas veiksmų gali imtis po to, kai skolininkas pateikia jam pasiūlymą.
 • Nutartys iškelti bankroto bylą paprastai priimamos remiantis kreditoriaus arba pačių skolininkų pareiškimu. Patikėtinis paskiriamas nutartimi ir jis gali imtis veiksmų nedelsiant.
 • Kreditoriaus pareiškimo atveju pareiškimas pateikiamas teismui ne mažiau nei dėl 5 000 GBP skolos, tačiau bendrą pareiškimą gali pateikti du ar daugiau kreditorių. Tokiu atveju kiekvienam iš kreditorių priklausančios skolos sudedamos. Skola turi būti neužtikrinta. Paraiškoje būtina įrodyti, kad skolininkas negali sumokėti skolos. Tai galima padaryti pateikiant įrodymus, iš kurių matyti, kad teisėtas reikalavimas atlikti mokėjimą arba teismo sprendimas yra neįvykdytas.
 • Jei prašymą teikia skolininkas, prašymas pateikiamas arbitrui, t. y. vyriausybės paskirtam asmeniui. Minimalus skolos dydis nėra nustatytas, tačiau būtina, kad skolininkas neturėtų galimybės sumokėti savo skolų. Teikiant prašymą teismas nedalyvauja, be to, negali būti nagrinėjamas joks kitas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Prašymą privalo nagrinėti arbitras, kuris priima nutartį, jei įvykdomos sąlygos. Patikėtinis paskiriamas priimant nutartį iškelti bankroto bylą ir jis gali imtis veiksmų nedelsiant.
 • Jeigu kreditorius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas, prieš pradėdamas nagrinėti tą pareiškimą, gali paskirti laikinąjį administratorių, kad apsaugotų skolininko turtą, jei manoma, kad tokiam turtui kyla rizika. Dažniausiai teismas pateikia konkrečias laikinojo administratoriaus veikimo instrukcijas, tačiau jis taip pat gali suteikti bendresnio pobūdžio įgaliojimus, siekdamas nedelsiant perimti teisę disponuoti skolininko turtu.
 • Asmuo per įgaliotą tarpininką gali prašyti priimti nutartį dėl skolos sumažinimo, jeigu negali sumokėti savo skolų, yra skolingas savo kreditoriams 20 000 GBP arba mažiau, turi turto, kurio vertė yra ne didesnė nei 1 000 GBP (neįskaitant asmeninio automobilio) ir pajamų perteklius per mėnesį neviršija 50 GBP. Oficialiai paskirtas administratorius nustato, ar reikėtų priimti nutartį dėl skolos mažinimo ir jei tokia nutartis priimama, tuomet asmens skoloms nustatomas atidėjimo terminas (paprastai 12 mėnesių), per kurį kreditoriai negali imtis priverstinių vykdymo arba skolos išieškojimo veiksmų. Atidėjimo termino pabaigoje skolos sumokamos, išskyrus kai kurias išimtis.

3 Kokia nuosavybė sudaro nemokaus subjekto turto dalį? Kaip tvarkomas turtas, kurį skolininkas įgijo arba kuris jam perduotas po to, kai buvo iškelta nemokumo byla?

 • Juridinio asmens nemokumo atveju nemokumo procedūra taikoma visam įmonei priklausančiam turtui, nepaisant jo buvimo vietos. Sąvokos „turtas“ teisinė apibrėžtis yra labai plati.
 • Administravimo atveju visos surinktos lėšos, skirtos procedūrai finansuoti, visų pirma skiriamos išlaidoms sumokėti.
 • Taikos sutarties atveju pasiūlyme nustatoma disponavimo turtu tvarka, o kreditoriai turi galimybę įvertinti šią tvarką ir tuomet balsuoti, ar pritarti pasiūlymui.
 • Bankroto byloje visas bankrutuojančiam asmeniui priklausantis turtas, nepaisant jo buvimo vietos, perduodamas patikėtiniui, išskyrus kai kurias išimtis. Bet koks turtas, reikalingas asmens buitiniams poreikiams patenkinti arba tam, kad jis galėtų dirbti ar verstis prekyba, neįtraukiamas į bankrutuojančio skolininko turto vertę. Tokiam turtui gali būti priskiriama variklinė transporto priemonė. Jeigu, patikėtinio manymu, tokio turto vertė yra didesnė, palyginti su pagrįsto pakeitimo išlaidomis, tuomet jis gali parduoti turtą ir suteikti jo pakaitalą. Be to, bet koks trečiajam asmeniui priklausantis turtas, kurį bankrutuojantis asmuo valdo kaip patikėtinis, neįtraukiamas į bankrutuojančio skolininko turto vertę.
 • Bankrutuojančio asmens pajamos neįtraukiamos į tokio asmens turto vertę, tačiau patikėtinis gali su asmeniu susitarti, kad bet kokių perteklinių pajamų dalis, atsižvelgus į jo pagrįstus buitinius poreikius, kreditorių naudai būtų įtraukta į bankrutuojančio skolininko turto vertę. Patikėtinis gali prašyti teismo, kad jis šiuo klausimu priimtų nutartį, jei su asmeniu neįmanoma susitarti.
 • Patikėtinis gali reikalauti, kad bet koks asmens, kuris buvo atleistas nuo įsipareigojimų įvykdymo bankroto byloje, žinion patenkantis turtas būtų įtrauktas į bankrutuojančio skolininko turto vertę.
 • Jei bankrutuojantis asmuo nepraneša savo patikėtiniui apie turtą, kuris turi būti įtrauktas į bankrutuojančio skolininko turtą, arba pasiskolina pinigų ar kitais būdais gauna didesnę nei 500 GBP paskolą neinformuodamas skolintojo apie jam iškeltą bankroto bylą, tai laikoma nusikalstama veika.

4 Kokius įgaliojimus atitinkamai turi skolininkas ir nemokumo specialistas?

 • Nemokumo pareigūnai turi būti licencijuoti nemokumo specialistai arba oficialūs administratoriai (žr. toliau). Licencijas gali išduoti tik profesinė įstaiga, kuriai atitinkamus įgaliojimus suteikė vyriausybė. Jeigu asmuo veikia kaip nemokumo specialistas neturėdamas licencijos, jis daro nusikalstamą veiką ir jam gali būti skirta bauda arba laisvės atėmimo bausmė.
 • Kad gautų licenciją, pareiškėjas privalo išlaikyti egzaminą ir turėti praktinės su nemokumu susijusios patirties, atitinkančios tam tikrą valandų skaičių.
 • Nemokumo specialistu gali būti tik fizinis asmuo.
 • Dėl nemokumo specialisto, kuris veikia kaip pareigūnas, darbo užmokesčio susitariama su kreditoriais. Nemokumo specialistas gali kreiptis į teismą, jeigu su kreditoriais nesusitaria dėl pagrįsto atlyginimo tarifo. Kreditoriai taip pat gali kreiptis į teismą, jeigu mano, kad atlyginimas yra per didelis.
 • Likviduojamą arba administruojamą turtą kontroliuoja nemokumo pareigūnas.
 • Visas nemokumo bylas iš esmės kontroliuoja teismas, o nukentėjusios šalys, įskaitant nemokumo pareigūną, gali kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jų interesai buvo nesąžiningai pažeisti.
 • Taikos sutarties atveju skolininkas gali laisvai disponuoti savo turtu, jeigu tai darydamas jis nepažeidžia susitarimo su kreditoriais sąlygų.
 • Patikėtiniui perduotu bankrutuojančio skolininko turtu bankrutuojantis asmuo negali disponuoti. Ši nuostata netaikoma turtui, kuris nėra įtrauktas į bankrutuojančio skolininko turto vertę, arba turtui, kuriuo asmuo pradėjo disponuoti iškėlus bylą, išskyrus atvejus, kai tas turtas asmens žinion perėjo anksčiau nei jis buvo atleistas nuo įsipareigojimų įvykdymo bankroto byloje ir to turto pareikalavo patikėtinis. Patikėtinis turi teisę reikalauti perduoti įgytą turtą ir jo vykdomam turto administravimui neturi įtakos tai, kad asmuo atleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo bankroto byloje.
 • Oficialus administratorius yra statutinis pareigūnas, kurį paskiria valstybės sekretorius. Jis gali veikti kaip pareigūnas privalomo likvidavimo arba bankroto atveju. Oficialus administratorių atlyginimas nustatomas ne kreditorių sutarimu, bet įstatymu.

5 Kokiomis sąlygomis galima remtis įskaitymais?

 • Likvidavimo, administravimo ir bankroto byloje gali būti atliekamas įskaitymas.
 • Įskaitymo sąskaita apima tarpusavio susitarimus nemokumo dieną.
 • Grynąją sumą, priklausomai nuo konkretaus atvejo, sudaro nemokaus skolininko turtas arba kreditoriui grąžintina suma.
 • Šalys negali atsisakyti taikyti įskaitymo mechanizmą.

6 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės esamoms sutartims, kuriose skolininkas yra viena iš šalių?

 • Likvidatorius arba patikėtinis gali atsisakyti nepelningos sutarties ir taip panaikinti nemokaus skolininko suinteresuotumą sutartimi arba atsakomybę už jos vykdymą (priešinga šalis nemokumo byloje gali reikalauti atlyginti nuostolius ir (arba) žalą, susijusią su nemokumu). Kitu atveju, jeigu sutartis nenutraukiama skolininkui tapus nemokiam, teismas gali priimti nutartį, kuria atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
 • Nuolatinis tam tikrų paslaugų, pvz., komunalinių arba ryšių ir IT paslaugų, teikimas laikomas „esminėmis paslaugomis“, todėl nemokumo atveju jos gali būti teikiamos toliau nereikalaujant sumokėti kokių nors įsiskolinimų iškėlus nemokumo bylą.
 • Kitų paslaugų, išskyrus šias esmines paslaugas, teikėjai nemokumo atveju gali nutraukti sutartis, jeigu jose yra tai padaryti leidžianti nuostata. Nemokumo byloje galima pateikti reikalavimą dėl visų prekių ir paslaugų, už kurias nebuvo sumokėta.
 • Taikos sutartis vykdomoms sutartims įtakos neturi, nors rengiant pasiūlymą į jas reikėtų atsižvelgti.

7 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės individualių kreditorių iškeltoms byloms (išskyrus nebaigtas nagrinėti bylas)?

 • Likvidavimo ir administravimo atveju nustatomas atidėjimo terminas. Iškėlus bankroto bylą be pareigūno sutikimo arba teismo leidimo įmonei negalima pareikšti ieškinio.
 • Sudarius taikos sutartį, nė vienas sutarties saistomas kreditorius negali pareikšti ieškinio siekdamas susigrąžinti skolą, nes jis privalo laikytis taikos sutarties. Tokį ieškinį gali pareikšti kreditorius, kuris nedalyvavo tvirtinant taikos sutartį, jeigu suma nebuvo sumokėta.
 • Kreditoriai, kurių reikalavimai yra užtikrinti, nėra automatiškai saistomi taikos sutarties.
 • Jeigu buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo arba jeigu prašymą iškelti bankroto bylą pateikė patys skolininkai, teismas gali sustabdyti bet kokią skolininko asmens atžvilgiu vykdomą teisinę procedūrą arba leisti ją tęsti tokiomis sąlygomis, kurios, teismo manymu, yra tinkamos. Nė vienas bankrutuojančio asmens kreditorius be teismo leidimo negali jam asmeniškai arba jo turto atžvilgiu pareikšti ieškinio, kai tas asmuo atleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo bankroto byloje.
 • Jeigu skolininkas ketina pateikti pasiūlymą savo kreditoriams dėl individualios taikos sutarties, jis arba patikėtinis, arba oficialiai paskirtas administratorius, jeigu skolininkui iškelta bankroto byla, gali pateikti prašymą teismui dėl preliminariosios nutarties. Tokiu atveju teismui gali būti leidžiama sustabdyti bet kokią skolininko asmeniui arba jo turto atžvilgiu iškeltą bylą ir taip užkirsti kelią tokiai bylai iškelti. Preliminariąja nutartimi taip pat užkertamas kelias įteikti skolininkui nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo.

8 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės tolesniam bylų, nebaigtų nagrinėti bankroto bylos iškėlimo metu, nagrinėjimui?

 • Likvidavimo ir administravimo atveju nustatomas atidėjimo terminas. Ieškinių, kurie nemokumo dieną dar nebuvo išnagrinėti, negalima toliau nagrinėti be pareigūno sutikimo arba teismo leidimo.
 • Kreditorius, kurio reikalavimai neužtikrinti ir kuris taikos sutarties patvirtinimo metu dalyvauja nagrinėjant ieškinį, negali toliau palaikyti tokio ieškinio, nes jis būtų saistomas taikos sutarties sąlygų, nepaisant to, ar jis pats pritarė balsuojant dėl tokios sutarties patvirtinimo. Kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti, nėra saistomi taikos sutarties sąlygų, išskyrus atvejus, kai jie su tuo sutinka.

9 Kokie yra pagrindiniai kreditorių dalyvavimo nemokumo bylose elementai?

 • Kreditoriai dalyvauja nemokumo byloje vykstant kreditorių susirinkimams ir kitiems sprendimų priėmimo procesams. Jie taip pat gali sudaryti komitetą ir išrinkti jo narius. Pareigūnai, išskyrus oficialiai paskirtus administratorius, privalo pateikti kreditoriams naujausią informaciją apie bylų nagrinėjimo pažangą kas 6 arba 12 mėnesių, priklausomai nuo procedūros pobūdžio.
 • Sprendimai gali būti susiję su pareigūno paskyrimu arba atleidimu, susitarimu dėl atlygio pareigūnui, komiteto sudarymu, pasiūlymo sudaryti taikos sutartį nagrinėjimu arba bet kuriuo kitu sprendimu, kurį priimant, pareigūno manymu, kreditoriai turėtų įnešti savo indėlį.

10 Kaip nemokumo specialistas gali naudotis ar disponuoti turtu?

 • Pasiūlyme sudaryti taikos sutartį gali būti numatyta nuostata dėl prižiūrėtojo, kuris disponuotų skolininko turtu.
 • Bankroto byloje turtas pereina patikėtiniui jį paskyrus ir šiuo atveju nereikia jokio turto perdavimo dokumento ar perleidimo rašto. Patikėtinis privalo perimti bankrutuojančio skolininko turtą, jį parduoti ir paskirstyti bankrutuojančio skolininko turtą kreditoriams.
 • Likviduojamą arba administruojamą turtą kontroliuoja nemokumo pareigūnas.

11 Kokie reikalavimai turi būti nukreipti į nemokaus skolininko turtą ir kaip vertinami reikalavimai, atsiradę iškėlus nemokumo bylą?

 • Juridinio asmens nemokumo atveju nemokumo byloje dėl visų iki nemokumo pradžios susidariusių skolų, įskaitant neapibrėžtąsias skolas, atsiradusių įsipareigojimų arba padarytų civilinės teisės pažeidimų, už kuriuos atsako įmonė, galima pareikšti reikalavimus. Taip pat gali būti reikalaujama grąžinti ateityje mokėtinas skolas, kurių dydis patikslinamas atsižvelgiant į dabartines vertes.
 • Dėl tam tikrų nusikalstamų veiksmų (pvz., prekybos narkotikais) atsirandantys įsipareigojimai nėra įrodinėjami administravimo arba likvidavimo byloje.
 • Įsipareigojimai, kurie atsirado iškėlus bylą, priskiriami išlaidų kategorijai. Šiems įsipareigojimams taikoma būtent jiems pritaikyta mokėjimo hierarchija, tačiau visi jie turi būti sumokėti iki to laiko, kai pinigai paskirstomi kreditoriams.
 • Pasiūlyme dėl taikos sutarties turi būti atskleista visa informacija apie skolininko arba įmonės įsipareigojimus, be to, jame nustatoma mokėjimo kreditoriams tvarka. Skolininko arba įmonės skolų, susidariusių susitarus dėl pasiūlymo, nemokumo byloje negalima reikalauti sumokėti, išskyrus atvejus, kai šiuo tikslu numatoma konkreti nuostata.
 • Skolas, kurios tampa mokėtinos nutarties iškelti bankroto bylą dieną arba tapo mokėtinos ateityje dėl iki bankroto bylos iškėlimo atsiradusios prievolės, galima reikalauti grąžinti bankroto byloje. Bankroto byloje negalima pareikšti reikalavimų dėl baudų, su studentų paskolomis susijusių skolų, įsiskolinimų, susijusių su šeimos bylose nagrinėjamomis skolomis, ir mokėtinų skolų, susijusių su nutartimis konfiskuoti.

12 Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios reikalavimų pateikimą, patikrinimą ir pripažinimą?

 • Kreditoriai reikalavimą gali pareikšti (skolos įrodymą pateikti) bet kuriame bylos nagrinėjimo etape. Reikalavimą būtina pareikšti, kad dėl jo būtų galima balsuoti bet kurioje sprendimo priėmimo procedūroje arba gauti paskirstytąjį turtą.
 • Administravimo, likvidavimo arba bankroto byloje, kurioje ketinama paskirstyti turtą, pareigūnas parengia raštą visiems kreditoriams, kurie dar turi įrodyti savo reikalavimus, ir informuoja apie turto paskirstymą, bei ragina juos pateikti reikalavimus ir nustato galutinę datą tai padaryti, kad kreditoriai dalyvautų paskirstant turtą. Pareigūnas gali nagrinėti reikalavimus, kurie buvo pateikti po šios datos, tačiau jis neprivalo to daryti.
 • Jeigu kreditorius nepareiškia reikalavimo laiku, jis negali trukdyti paskirstyti turtą.
 • Taikos sutarties atveju reikalavimas pateikti pareigūnui įrodymus įvykdomas pranešant apie reikalavimą raštu.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios pajamų paskirstymą? Koks yra reikalavimų ir kreditorių teisių eiliškumas?

 • Turtas paskirstomas tokia tvarka:
 1. fiksuoto dydžio įkaito turėtojams (iš ilgalaikio turto pajamų);
 2. nemokumo procedūros išlaidoms sumokėti;
 3. pirmaeilėms skoloms (žr. toliau);
 4. nustatytai daliai (tik įmonių nemokumo atveju);
 5. kintamo dydžio įkaito turėtojams;
 6. kreditoriams, kurių reikalavimai neužtikrinti;
 7. akcininkams (tik įmonių nemokumo atveju).
 • Tam tikri su darbo santykiais susiję reikalavimai laikomi pirmaeiliais, įskaitant tam tikras skolas, susijusias su pensijų sistema.
 • Nustatytą dalį sudaro tikslinės lėšos, gautos iš kintamo dydžio įkaito turto, kuriomis gali naudotis kreditoriai, kurių reikalavimai neužtikrinti (ne daugiau kaip 600 000 GBP).
 • Įstatymuose nenustatyta reikalavimų subordinacija, išskyrus bankroto bylas, kuriose skola, mokėtina asmeniui, kuris buvo bankrutavusio asmens sutuoktinis arba civilinis partneris bankroto dieną, patenkinama vėliau, palyginti su kitais kreditoriais, kurie yra suinteresuoti tomis skolomis.
 • Jeigu trečioji šalis grąžina skolą skolininkui, ta trečioji šalis turi subrogacija perduotą reikalavimą nemokumo byloje.

14 Kokios yra nemokumo bylų užbaigimo (ypač pasiekus susitarimą su kreditoriais) sąlygos ir pasekmės?

 • Sudarant taikos sutartį kreditoriai pritaria skolininko arba įmonės pateiktiems pasiūlymams, jeigu 75 proc. reikalavimų vertės turinčių kreditorių pritaria pasiūlymui. Kai kreditoriai pritaria pasiūlymui, jis įgyvendinamas kartu su nemokumo specialistu, kuris veikia kaip prižiūrėtojas. Tam nereiškia teismo patvirtinimo, tačiau prižiūrėtojas privalo pranešti teismui, jeigu buvo priimta preliminarioji nutartis. Šalis gali prašyti, kad teismas peržiūrėtų kreditorių sprendimą dėl to, ar sutikti su pasiūlymu, remiantis esminių nuostatų pažeidimu. Visi kreditoriai, kurių reikalavimai neužtikrinti, yra saistomi sutarties.
 • Jeigu po patvirtinimo skolininkas arba įmonė nesilaiko taikos sutarties sąlygų, tuomet prižiūrėtojas gali pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto arba likvidavimo.
 • Teismo patvirtinimas nereikalingas reorganizavimo planų atveju, tačiau nukentėjusioji šalis gali kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jos interesai buvo be reikalo pažeisti.
 • Galioja išsamios pasitraukimo iš visų nemokumo bylų ir tokių bylų užbaigimo taisyklės.

15 Kokios yra kreditorių teises po nemokumo bylos užbaigimo?

 • Išsamios bylos užbaigimo taisyklės taikomos visose bylose.
 • Kreditoriai gali reikalauti, kad, užbaigus bylą, lėšos jiems būtų paskirstytos, o ne laikomos banke (t. y. tokias lėšas laiko vyriausybė).
 • Taikos sutarties atveju pasiūlyme kreditoriams bus pasiūlyta grąžinti tam tikrą sumą už kiekvieną skolos svarą sterlingą. Jeigu pasiūlymui pritariama, kreditoriai privalo pripažinti, kad tai yra visos skolos grąžinimas, todėl, užbaigus bylą, jie niekur negali kreiptis dėl bet kurios tos skolos dalies.
 • Bankroto byloje skolos išnyksta baigus nagrinėti bylą, išskyrus skolas, kurios nebuvo nagrinėjamos bankroto byloje.

16 Koks subjektas turi padengti nemokumo bylos sąnaudas ir išlaidas?

Mokant lėšas, kurios buvo gautos pardavus turtą, laikomasi aiškios mokėjimų hierarchijos. Iš parduoto turto pajamų turi būti sumokamos patirtos išlaidos, tik tuomet lėšas galima grąžinti kreditoriams.

17 Kokios yra taisyklės dėl sandorių, kurie yra nenaudingi visiems kreditoriams bendrai, pripažinimo niekiniais, jų nuginčijimo ar jų nevykdytinumo?

 • Jeigu nemokus skolininkas prieš oficialiai paskelbiant apie nemokumą pirmenybę suteikė konkrečiam kreditoriui (t. y. sumokėjo tokiam kreditoriui, užuot sumokėjęs kitiems kreditoriams), arba sudarė sandorį mažesne verte (t. y. pardavė tam tikrą daiktą už mažesnę jo kainą arba vertę), pareigūnas gali siekti, kad gavėjas sugrąžintų prarastas lėšas ir kad jos būtų įtrauktos į nemokaus skolininko turtą.
 • Bankroto, likvidavimo arba administravimo pareigūno prašymu teismas gali panaikinti bet kurios rūšies sandorį arba įpareigoti gavėją taikyti restituciją.
 • Reikalavimai panaikinti pirmaeilius mokėjimus turi būti susiję su sandoriais, kurie buvo sudaryti per šešis mėnesius iki administratoriaus paskyrimo, likvidavimo pradžios arba pareiškimo ar prašymo iškelti bankroto bylą pateikimo, arba per dvejus metus, jeigu pirmaeilis mokėjimas buvo atliktas asocijuotai įmonei.
 • Reikalavimai panaikinti sandorius, sudarytus mažesne verte, turi būti susiję su sandoriais, sudarytais per dvejus metus iki tų įvykių, arba bankroto byloje per penkerius metus, jeigu asmuo buvo nemokus tuo metu arba tapo nemokus dėl sudaryto sandorio.
 • Administravimo, likvidavimo, bankroto arba taikos sutarties byloje paskirtas pareigūnas gali prašyti teismo priimti nutartį dėl sandorio, kuriuo buvo apgauti kreditoriai, peržiūros. Tokį prašymą, teismui leidus, taip pat gali pateikti nuo sandorio nukentėjusi šalis.
 • Administravimo arba likvidavimo byloje pareigūnas taip pat gali imtis taisomųjų veiksmų bet kurio įmonės direktoriaus, kuris prekiavo žinodamas apie nemokumą, atžvilgiu, jeigu dėl to kreditoriai patyrė papildomų nuostolių, jeigu jis prekiavo sukčiaudamas arba piktnaudžiaudamas valdžia (ieškinius dėl piktnaudžiavimo valdžia taip pat gali pareikšti oficialiai paskirtas administratorius arba kreditorius, arba įmokas mokantis asmuo).
 • Jeigu teismui pateikiamas pareiškimas dėl likvidavimo arba bankroto, bet kokie disponavimo turtu veiksmai, atlikti po to, kai buvo pateiktas pareiškimas, negalioja, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip.
Paskutinis naujinimas: 22/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.