Nemokumas, bankrotas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kam gali būti iškelta nemokumo byla?

Nemokumo bylos gali būti keliamos prekiautojams, taip pat juridinio asmens statusą turinčioms ekonominio tikslo siekiančioms asmenų asociacijoms.

2 Kokios yra nemokumo bylos iškėlimo sąlygos?

Siekdamas iškelti bylą, jei yra viešasis interesas, prašymą pirmosios instancijos teisme (eisangeléas protodikón) turi pateikti pats skolininkas, teisiškai suinteresuotas kreditorius arba prokuroras. Bylos iškėlimo sąlygos: a) jei bylą prašo iškelti kreditorius, skolininkas turi būti nutraukęs mokėjimus; b) jei bylą prašo iškelti skolininkas, pakanka tikimybės, kad jis negalės sumokėti skolų. Teismas nustato mokėjimų nutraukimo dieną, kuri negali būti ankstesnė nei dveji metai iki teismo sprendimo paskelbimo dienos. Teismo pirmininkas bet kurio teisiškai suinteresuoto asmens prašymu gali įpareigoti taikyti bet kokią priemonę, kuri laikoma reikalinga siekiant neleisti pakeisti skolininko turto kreditorių nenaudai. Šios priemonės savaime netenka galios priėmus teismo sprendimą dėl nemokumo paskelbimo.

3 Kokia nuosavybė sudaro nemokaus subjekto turto dalį? Kaip tvarkomas turtas, kurį skolininkas įgijo arba kuris jam perduotas po to, kai buvo iškelta nemokumo byla?

Į nemokaus skolininko turtą (ptocheutikí periousía) įeina visas skolininko turimas turtas, nepaisant jo buvimo vietos nemokumo paskelbimo dieną. Į nemokaus skolininko turtą neįeina: a) bet koks turtas, kuris negali būti suvaržytas, t. y. daiktai, kurie yra absoliučiai būtini skolininko ir jo šeimos pagrindiniams pragyvenimo poreikiams, arba b) visas turtas, kuris pagal specialiąsias teisės aktų nuostatas negali būti suvaržytas. Šis turtas taip pat neapima turto, kurį skolininkas įsigijo po nemokumo paskelbimo.

4 Kokius įgaliojimus atitinkamai turi skolininkas ir nemokumo specialistas?

Nuo nemokumo paskelbimo skolininkas savaime netenka teisės valdyti savo turtą, t. y. jį administruoti ir juo disponuoti. Valdymo veiksmo, atlikto skolininko vardu be administratoriaus (sýndikos) sutikimo nebus įmanoma įvykdyti. Turtą valdo administratorius. Tik išimtiniais teisės aktuose nustatytais atvejais skolininkas gali pats imtis valdyti savo turtą. Paskirtas administratorius turi būti bent penkerių metų darbo patirtį turintis teisininkas. Administratoriaus darbą prižiūri teisėjas pranešėjas (eisigitís dikastís). Kai kuriems administratoriaus veiksmams reikalingas nemokumo bylą nagrinėjančio teismo leidimas (nemokumo bylą nagrinėjantis teismas, ptocheutikó dikastírio). Nemokumo bylą nagrinėjantis teismas yra galutinis prižiūrėtojas, atsakingas už nemokumo bylos eigą.

5 Kokiomis sąlygomis galima remtis įskaitymais?

Nemokumo paskelbimas neturi įtakos kreditoriaus teisei remtis priešinio skolininko reikalavimo užskaita, jei prieš paskelbiant nemokumą įvykdomos užskaitos sąlygos. Užskaitos draudimas taip pat taikomas nemokumui.

6 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės esamoms sutartims, kuriose skolininkas yra viena iš šalių?

Visos dvišalės sutartys, kurios galioja nemokumo paskelbimo dieną ir kurių šalis yra skolininkas, lieka toliau galioti, nebent Nemokumo kodekse nustatyta kitaip. Gavęs teisėjo pranešėjo leidimą‑, administratorius turi teisę įvykdyti visas neįvykdytas sutartis ir reikalauti, kad ją įvykdytų sutarties šalys. Visos ilgalaikės sutartys lieka toliau galioti, nebent teisės aktuose nustatyta kitaip. Finansinės sutartys negalioja. Nuostatos dėl nemokumo teisės neturi įtakos nutraukimo teisei pagal teisės aktus ar sutartį. Nemokumo paskelbimas suteikia pagrindą nutraukti asmeninio pobūdžio sutartis, kurių šalis yra skolininkas. Administratorius sutartinius santykius, kurių priešinga šalis yra skolininkas, gali perleisti trečiajam asmeniui. Darbo santykiai nutraukiami paskelbus nemokumą.

7 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės individualių kreditorių iškeltoms byloms (išskyrus nebaigtas nagrinėti bylas)?

Paskelbus nemokumą, savaime sustabdomos visos bylos, kurias pavieniai kreditoriai iškėlė skolininkui siekdami patenkinti reikalavimus, priskiriamus nemokumo bylai, nepažeidžiant nuostatų dėl kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti ir kurių atveju sustabdymas netaikomas įkeistai nemokaus turto daliai. Tačiau šiems kreditoriams tam tikromis sąlygomis byla gali būti sustabdyta keletą mėnesių. Konkrečiau, paskelbus nemokumą, draudžiama atlikti toliau nurodytus veiksmus: tęsti vykdymą, pareikšti ieškinius dėl vykdymo ar paskelbimo, tęsti tokias bylas, paduoti ar nagrinėti apeliacinius skundus, taip pat priimti administracinio ar mokestinio pobūdžio aktus arba pagal juos nukreipti vykdymą į nemokaus skolininko turtą.

8 Kokios yra nemokumo bylų pasekmės tolesniam bylų, nebaigtų nagrinėti bankroto bylos iškėlimo metu, nagrinėjimui?

Administratorius tęsia visas nemokumo paskelbimo dieną nagrinėjamas bylas, jei skolininkas šiose bylose yra kreditorius. Jei šiose bylose jis yra skolininkas, bylų nagrinėjimas sustabdomas ir taikoma pareiškimo be patikros procedūra.

9 Kokie yra pagrindiniai kreditorių dalyvavimo nemokumo bylose elementai?

Kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus skolininkui per nemokumo registrą (grammatéas ton ptocheúseon). Visi kreditoriai, nepaisant privilegijų ar užtikrinimo, įskaitant kreditorius su sąlyginiais reikalavimais, sudaro kreditorių susirinkimą (synéleusi ton pistotón). Pirmasis susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu dėl nemokumo paskelbimo. Kreditorių susirinkimas gali išrinkti iš trijų narių sudarytą kreditorių komitetą (epitropí pistotón), kuris savo ruožtu gali paskirti bendrą visų narių atstovą. Trijų narių kreditorių komitetas stebi nemokumo bylos eigą.

10 Kaip nemokumo specialistas gali naudotis ar disponuoti turtu?

Užbaigęs aprašyti skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, administratorius gali kreiptis į teisėją pranešėją‑ ir prašyti leidimo parduoti prekes arba kilnojamuosius daiktus, įeinančius į nemokaus skolininko turtą, tačiau tik esamiems poreikiams patenkinti. Administratorius gali realizuoti skolininko turtą ir paskirstyti gautas pajamas kreditoriams, realizuodamas visą įmonę arba atskirą jos turtą tik po to, kai užbaigiama kreditorių patikra, ir jei nėra priimamas ar patvirtinamas įmonės reorganizavimo planas arba jei šis priėmimas ar patvirtinimas atšaukiamas. Skolininko nekilnojamasis turtas gali būti realizuotas tik leidus nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui pagal administratoriaus prašymą, ir po teisėjo pranešėjo pranešimo‑.

11 Kokie reikalavimai turi būti nukreipti į nemokaus skolininko turtą ir kaip vertinami reikalavimai, atsiradę iškėlus nemokumo bylą?

Visi skolininko kreditoriai gali pareikšti savo reikalavimus ir pateikti dokumentus nemokumo registrui, nesvarbu, ar jų reikalavimai yra privilegijuoti, ar ne, ir nepaisant to, ar jie užtikrinti įkaitu, ar ne. Nemokumo byloje dalyvauja tie kreditoriai, kurie nemokumo paskelbimo dieną turi sutartinį piniginį reikalavimą skolininkui, kuris jau yra atsiradęs ir gali būti pateiktas teisme. Bet kokie reikalavimai, atsiradę po nemokumo bylos iškėlimo, negali būti pateikti. Administratoriaus teismo išlaidos, išlaidos, patirtos administruojant nemokaus skolininko turtą, administratoriaus užmokestis ir visi reikalavimai, nukreipti į patį turtą (omadiká pistómata) atskaičiuojami iš anksto, po sprendimo realizuoti nemokaus skolininko turtą, ir tenkinami prieš tenkinant skolininko kreditorių reikalavimus.

12 Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios reikalavimų pateikimą, patikrinimą ir pripažinimą?

Reikalavimus nemokumo registrui reikia pateikti raštu, nurodant reikalavimo rūšį, pagrindą, atsiradimo dieną ir kt., per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo paskelbti nemokumą paskelbimo Teismo pranešimų biuletenyje (Deltío Dikastikón Dimosieúseon tou Tameíou Nomikón) dienos. Jei minėtas laikotarpis reikalavimui pateikti‑pasibaigia, kreditorius vis dar gali pateikti prieštaravimą (anakopí) ir prašyti, kad jo reikalavimą patikrintų nemokumo bylą nagrinėjantis teismas. Patikrai taikomi tokie reikalavimai: a) patikrą turi atlikti administratorius dalyvaujant teisėjui‑ pranešėjui praėjus trims dienoms nuo reikalavimams pateikti nustatyto termino pabaigos ‑; b) kreditorius, kurio reikalavimas tikrinamas, gali dalyvaut patikroje asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą trečiąjį asmenį; c) patikra atliekama, palyginant kreditoriaus dokumentus su skolininko buhalterija ir dokumentais; d) teisėjas‑ pranešėjas parengia kreditorių patikros ataskaitą; e) kilus abejonių, teisėjas pranešėjas ‑ sprendžia, ar priimti reikalavimą ir gali jį priimti laikinai; f) per patikrą skolininkas, administratorius ir kreditoriai, kurių reikalavimai jau priimti, gali reikšti prieštaravimus. Nėra specialios interneto svetainės, kurioje būtų pateikiamos minėtos procedūros formos. Tačiau specialias formas galima gauti pirmosios instancijos teismo (protodikeío) nemokumo registre.

13 Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios pajamų paskirstymą? Koks yra reikalavimų ir kreditorių teisių eiliškumas?

Priėmus sprendimą realizuoti nemokaus skolininko turtą, administratorius, nepagrįstai nedelsdamas, sudaro paskirstymo sąrašą ir pateikia jį teisėjui pranešėjui‑. Teisėjas pranešėjas savo biure paskelbia vykdytinų reikalavimų sąrašą. Paskirstant atsižvelgiama į šias bendrąsias privilegijas: i) reikalavimus, grindžiamus visų rūšių suteiktu finansavimu, kad skolininko veikla būtų tęsiama; ii) reikalavimus skolininko medicininiam gydymui ir laidotuvių išlaidoms; iii) reikalavimus aprūpinti būtinu maistu; iv) darbuotojų reikalavimus, susijusius su jų darbu, advokatų išlaidas; v) ūkininkų reikalavimus; vi) reikalavimus Graikijos valstybės ir vietos valdžios institucijų vardu; vii) garantinio fondo (synengyitikó) reikalavimus ir specialiąsias kreditorių privilegijas, t. y. privilegijuotuosius reikalavimus, nukreiptus į konkretų kilnojamąjį ar nekilnojamąjį skolininko turtą arba pinigų sumą. Jei privilegijuotieji reikalavimai, tenkinami iš realizuoto turto pajamų ar pinigų sumos, sutampa, atitinkamos Civilinio proceso kodekso nuostatos taikomos mutatis mutandis.

14 Kokios yra nemokumo bylų užbaigimo (ypač pasiekus susitarimą su kreditoriais) sąlygos ir pasekmės?

Skolininkas arba administratorius gali nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui pateikti reorganizavimo planą. Jame turi būti pateikta informacija apie skolininko finansinę padėtį ir siūlomą kreditorių reikalavimų patenkinimą, pavyzdžiui, organizaciniai pokyčiai ir verslo planai, informacija apie teises ir bendrą kiekvieno kreditoriaus vietą eilėje, ir kt. Nemokumo bylą nagrinėjantis teismas automatiškai išnagrinėja preliminarų planą per 20 dienų nuo jo pateikimo ir dėl konkrečių teisės aktuose nustatytų priežasčių gali planą atmesti. Jei teismas neatmeta plano, jis nustato ne trumpesnį nei trijų mėnesių terminą kreditoriams, kurie gali pritarti šiam planui arba jam nepritarti, ir kreditorių susirinkimo datą. Plano svarstymas ir balsavimas gali vykti dalyvaujant teisėjui pranešėjui. Planui patvirtinti būtina kvalifikuota dauguma. Jei kreditoriai patvirtina reorganizavimo planą, jis teikiamas tvirtinti teismui. Kai priimamas galutinis teismo sprendimas dėl plano patvirtinimo, jis tampa privalomas visiems kreditoriams, nepaisant jų vietos eilėje, ir neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikė savo reikalavimus. Nemokumo byla užbaigiama. Kreditoriai gali pareikšti atskirą ieškinį.

15 Kokios yra kreditorių teises po nemokumo bylos užbaigimo?

Paskelbus apie nemokumo bylos užbaigimą, skolininkas atgauna teisę valdyti savo turtą, o kreditoriai gali kelti atskiras bylas. Konkrečiau, nemokumo byla užbaigiama realizavus turtą, o administratorius per mėnesį pateikia ataskaitą.

16 Koks subjektas turi padengti nemokumo bylos sąnaudas ir išlaidas?

Nemokumo bylos išlaidos padengiamos iš nemokaus skolininko turto.

17 Kokios yra taisyklės dėl sandorių, kurie yra nenaudingi visiems kreditoriams bendrai, pripažinimo niekiniais, jų nuginčijimo ar jų nevykdytinumo?

Skolininko veiksmai, atlikti per laikotarpį nuo mokėjimų nutraukimo iki nemokumo paskelbimo (toliau – pereinamasis laikotarpis, ýpopti períodos), jeigu jie yra nenaudingi bendrai visiems kreditoriams, laikantis nemokumo teisės aktuose nustatytų sąlygų, gali būti atšaukti (veiksmai, kuriuos galima atšaukti, práxeis dynitikís anáklisis) arba turi būti atšaukti (veiksmai, kurie turi būti privalomai atšaukti práxeis ypochreotikís anáklisis). Ieškinį dėl atšaukimo nemokumo bylą nagrinėjančiame teisme gali pareikšti administratorius arba tam tikromis sąlygomis – kreditorius. Visi asmenys, įgiję skolininko turtą pagal atšauktą veiksmą, privalo jį grąžinti.

Paskutinis naujinimas: 13/02/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.