Maksātnespēja un bankrots

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Pret kādiem subjektiem var vērst maksātnespējas procedūru?

Maksātnespēja (ptóchevsi): maksātnespējas rīkojums (diátagma ptóchevsis) tiek izdots tikai pret fizisku personu, kura ir maksātnespējīga.

Likvidācija (ekkathárisi): likvidācijas rīkojums (diátagma ekkathárisis) tiek izdots attiecībā uz juridisku personu. Brīvprātīga likvidācija (ekoúsia ekkathárisi) ārpus tiesas vai tiesas uzraudzībā arī attiecas uz juridisku personu.

2 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var sākt maksātnespējas procedūru?

Maksātnespēja: tiesību aktu noteikumi par fizisku personu maksātnespēju ir izklāstīti Maksātnespējas likumā (perí Ptóchevsis Nómos, 5. nodaļa), kas pēdējo divu gadu laikā ir būtiski grozīts, lai atspoguļotu mainīgo ekonomisko un sociālo situāciju.

Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt kreditors vai pats parādnieks par parādiem, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, ja ir veikta darbība, kuras rezultātā ir iestājusies maksātnespēja, un ja parādnieks ir bijis Kiprā personīgi vai viņa dzīvesvieta ir bijusi Kiprā, vai viņš veicis darījumdarbību Kiprā vai bijis dalībnieks uzņēmumā vai personālsabiedrībā, kas veikusi darījumdarbību Kiprā.

Parādnieks ir veicis darbību, kuras rezultātā ir iestājusies maksātnespēja (práxi ptóchevsis), ja, piemēram:

a)        kreditoram ir piešķirts nodrošinājums ar galīgo spriedumu pret parādnieku par jebkādu summu un parādnieks to nesamaksā;

b)        parādnieks iesniedz paziņojumu par nespēju nomaksāt savus parādus;

c)        parādnieks iesniedz maksātnespējas pieteikumu;

d)        parādniekam saistošs atmaksas plāns tiek atzīts par neizpildītu vai izbeigtu saskaņā ar Likuma par fizisku personu maksātnespēju (perí Aferengyótitas Fysikón Prosópon Nómos) noteikumiem.

Uzņēmumu likvidācija: uzņēmumu var likvidēt, ja tas nespēj nomaksāt savus parādus, vai arī pamatojoties uz īpašu uzņēmuma lēmumu par tā likvidāciju, likvidējot tā īpašumu un atmaksājot visus tā parādus vai daļu parādu. Likvidācijas rīkojumu var izdot, ja uzņēmums nespēj nomaksāt savus parādus. Parādu kopsummai jābūt lielākai par EUR 5 000. Likvidācijas pieteikumu iesniedz tiesā kreditors vai uzņēmuma kapitāla daļu turētāji.

Brīvprātīga likvidācija

Ir trīs brīvprātīgas likvidācijas veidi:

 • kreditoru veikta brīvprātīga likvidācija (ekoúsia ekkathárisi apó pistotés): ārpustiesas likvidācijas process, kas notiek, ja uzņēmums ir maksātnespējīgs un tā valde nolemj to likvidēt. Kreditoru brīvprātīga likvidācija sākas, sasaucot kreditoru sapulci, lai apspriestu īpašu lēmumu par brīvprātīgu likvidāciju, kas ir pieņemts uzņēmuma kapitāla daļu turētāju pilnsapulcē;
 • dalībnieku veikta brīvprātīga likvidācija (ekoúsia ekkathárisi apó méli): arī šis ir ārpustiesas likvidācijas process, ko sāk ar īpašu kapitāla daļu turētāju pilnsapulces lēmumu, ja uzņēmums ir maksātspējīgs;
 • brīvprātīga likvidācija tiesas uzraudzībā (ekoúsia ekkathárisi ypó tin epopteía tou Dikastiríou): kad uzņēmums ir pieņēmis lēmumu par brīvprātīgu likvidāciju, tiesa var norīkot, ka likvidācijai ir jānotiek tiesas uzraudzībā.

3 Kādi aktīvi ietilpst maksātnespējīgā parādnieka mantā? Kā rīkojas ar aktīviem, ko parādnieks iegūst vai kas pāriet parādnieka īpašumā pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

Maksātnespēja: maksātnespējīgā parādnieka manta ir viss īpašums, kas tam pieder maksātnespējas procesa sākšanas brīdī vai tiek iegūts vai nodots tā rīcībā, pirms maksātnespējīgās personas parādi tiek dzēsti, izņemot galveno īpašumu, kas nepieciešams maksātnespējīgās personas un tās ģimenes izdzīvošanai.

Īpašums, kas iegūts pēc maksātnespējas procesa sākšanas un pirms maksātnespējīgās personas parādu dzēšanas vai maksātnespējas procesa izbeigšanas, ir uzskatāms par maksātnespējīgā parādnieka mantu.

Likvidācija: īpašums, uz ko attiecina likvidācijas procesu, ir īpašums, kas piederējis uzņēmumam pirms likvidācijas rīkojuma izdošanas vai pirms datuma, kurā pieņemts īpašs lēmums par brīvprātīgu likvidāciju.

4 Kādas ir parādnieka pilnvaras un kādas - maksātnespējas administratora pilnvaras?

Maksātnespēja: kad ir izdots maksātnespējas rīkojums, par oficiālo saņēmēju (epísimos paralíptis) kļūst maksātnespējīgās personas īpašuma administrators. Vēlāk par administratoru (diacheiristís) var iecelt jebkuru pilnvarotu maksātnespējas speciālistu (adeiodotiménos sýmvoulos aferengyótitas). Administratora uzdevums ir pārdot maksātnespējīgās personas īpašumu un ieņēmumus sadalīt kreditoriem. Kad oficiālais saņēmējs vai maksātnespējas speciālists sāk pildīt administratora pienākumus, maksātnespējīgā persona saglabā īpašumtiesības uz visu tai piederošo īpašumu, taču no maksātnespējas procesa sākšanas dienas to pārvalda tikai administrators.

Likvidācija: kad ir izdots likvidācijas rīkojums, ja kreditori neieceļ likvidatoru, par oficiālo saņēmēju automātiski kļūst likvidators (ekkatharistís), ja vien pēc oficiālā saņēmēja iesnieguma tiesā vai ar uzņēmuma kreditoru un par parādu dzēšanu līdzatbildīgo personu sapulces laikā pieņemtu lēmumu par likvidatoru neieceļ pilnvarotu maksātnespējas speciālistu. Likvidatora uzdevums ir pārdot likvidējamā uzņēmuma īpašumu un sadalīt ieņēmumus tā kreditoriem un par parādu dzēšanu līdzatbildīgajām personām. Kad oficiālais saņēmējs vai maksātnespējas speciālists sāk pildīt likvidējamās juridiskās personas īpašuma likvidatora pienākumus, lai arī uzņēmums saglabā īpašumtiesības uz visu tam piederošo īpašumu, no likvidācijas procesa sākšanas dienas to pārvalda likvidators ar mērķi to pārdot.

Brīvprātīga likvidācija: brīvprātīgas likvidācijas gadījumā brīdī, kad tiek sākts likvidācijas process, uzņēmums pārtrauc savu darbību, izņemot tādā mērā, kas nepieciešams tā izdevīgai likvidācijai. Likvidatora uzdevums ir pārdot likvidējamā uzņēmuma īpašumu un sadalīt ieņēmumus tā kreditoriem un par parādu dzēšanu līdzatbildīgajām personām.

 • Kreditoru veikta brīvprātīga likvidācija: kreditori un uzņēmums atsevišķās sapulcēs nominē maksātnespējas speciālistu, ko vēlas iecelt par uzņēmuma likvidatoru, taču, ja abu sapulču rezultāts ir atšķirīgs, par likvidatoru ieceļ to maksātnespējas speciālistu, kuru nominējuši kreditori.
 • Dalībnieku veikta brīvprātīga likvidācija: uzņēmums ar pilnsapulcē pieņemtu lēmumu par likvidatoru ieceļ pilnvarotu maksātnespējas speciālistu, kurš uzņemas atbildību par uzņēmuma lietu nokārtošanu un īpašuma sadali. Kad tiek iecelts likvidators, direktoru pilnvaras zaudē spēku, izņemot tādā apmērā, kādā uzņēmuma pilnsapulce vai likvidators atļauj pildīt attiecīgās pilnvaras.
 • Brīvprātīga likvidācija tiesas uzraudzībā: izdodot rīkojumu par likvidāciju, kurai piemēro uzraudzību, tiesa ar attiecīgo rīkojumu vai vēlāku rīkojumu var iecelt papildu likvidatoru. Tiesas ieceltajam likvidatoram ir tādas pašas pilnvaras, pienākumi un stāvoklis kā ar īpašu lēmumu vai kreditoru lēmumu saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru ieceltam likvidatoram.

5 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var izmantot ieskaitu?

Maksātnespēja: tiesību aktos ir paredzēts, ka ir iespējams pieprasīt ieskaitu, ja pirms maksātnespējas rīkojuma izdošanas maksātnespējīgajai personai un jebkurai citai personai ir savstarpēji kredīti vai savstarpēji parādi, vai citi savstarpēji darījumi, ja vien kredīta izsniegšanas brīdī otra persona nav zinājusi par maksātnespējīgās personas darbību, kuras rezultātā ir iestājusies maksātnespēja.

6 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē spēkā esošus līgumus, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse?

Maksātnespēja: spēkā esoši likumīgi līgumi, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse, paliek spēkā, un parādnieks ir personiski atbildīgs par to nosacījumu izpildi.

Likvidācija: spēkā esoši likumīgi līgumi, kuros likvidējamais uzņēmums ir līgumslēdzēja puse, paliek spēkā. Tas pats attiecas uz likumīgiem līgumiem, kurus noslēguši uzņēmumi, kas tiek likvidēti brīvprātīgi.

7 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē procedūras, ko sākuši individuāli kreditori (izņemot tiesvedībā esošas lietas)?

Maksātnespēja: ja prasība pret parādnieku tiek celta pēc maksātnespējas rīkojuma izdošanas, ir jāiegūst tiesas atļauja, lai procedūru varētu turpināt.

Likvidācija: ja prasība pret likvidējamu uzņēmumu tiek celta pēc likvidācijas rīkojuma izdošanas, ir jāiegūst tiesas atļauja, lai procedūru varētu turpināt.

8 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē tādu procedūru turpināšanu, kas ir tiesvedībā maksātnespējas procedūras sākšanas brīdī?

Maksātnespēja: tiesvedībā esošas prasības pret parādnieku turpina tāpat bez nepieciešamības saņemt tiesas atļauju to turpināšanai.

Likvidācija: tiesvedībā esošas prasības pret likvidējamu uzņēmumu var turpināt tikai ar tiesas atļauju. Šādās procedūrās piedalās tikai oficiālais saņēmējs vai uzņēmuma likvidators.

9 Kādas galvenās iezīmes raksturo kreditoru dalību maksātnespējas procedūrā?

Maksātnespēja: lai piedalītos maksātnespējas procesā, kreditoram ir jāaizpilda prasības pieteikuma veidlapas (epalíthevsi chréous) un jāiesniedz visi apstiprinošie pierādījumi. Pēc tam oficiālais saņēmējs vai maksātnespējas speciālists, kas pilda administratora pienākumus, lemj par pierādījumu atzīšanu vai noraidīšanu. Pēc tam kreditoriem izmaksā dividendes, ievērojot prioritātes kārtību, kas paredzēta Maksātnespējas likumā. Kad pierādījumi ir iesniegti, kreditori var piedalīties sapulcēs, kuras sasauc oficiālais saņēmējs vai maksātnespējas speciālists, kurš atbildīgs par uzņēmuma likvidāciju.

Likvidācija: lai piedalītos likvidācijas procesā, kreditoram ir jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapas un jāiesniedz visi apstiprinošie pierādījumi. Šīs pašas procedūras ir veicamas maksātnespējas gadījumā, tikai dividendes tiek izmaksātas saskaņā ar Likumu par uzņēmumiem (perí Etaireión Nómos, 113. nodaļa).

Tas pats attiecas uz brīvprātīgu likvidāciju un jo īpaši maksātnespējīga uzņēmuma brīvprātīgu likvidāciju, kurā kreditori ir iesaistīti tieši kopš procesa sākuma, kad tiek sasaukti, lai ieceltu likvidatoru pēc savas izvēles.

10 Kādā veidā maksātnespējas administrators drīkst izmantot vai atsavināt parādnieka mantā ietilpstošus aktīvus?

Maksātnespēja: administrators ir pilnvarots un tiesīgs pārdot nekustamo īpašumu jebkādā veidā, kuru uzskata par pareizu un atbilstīgu procesa interesēm. Pēc tam kreditoriem izmaksā dividendes, ievērojot prioritātes kārtību, kas paredzēta Maksātnespējas likumā. Ar hipotēku apgrūtināta īpašuma gadījumā ir jāiegūst tiesas rīkojums.

Likvidācija: likvidējama uzņēmuma likvidators var pārdot uzņēmuma nekustamo īpašumu jebkādā veidā, kuru uzskata par atbilstīgu procesa interesēm. Pēc tam kreditoriem izmaksā dividendes, ievērojot prioritātes kārtību, kas paredzēta Likumā par uzņēmumiem. Ar hipotēku apgrūtināta īpašuma gadījumā ir jāiegūst tiesas rīkojums. Šie paši noteikumi attiecas uz brīvprātīgu likvidāciju.

11 Kādi prasījumi jāizvirza pret maksātnespējīgā parādnieka mantu un kādas darbības tiek veiktas ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

Maksātnespēja: kad maksātnespējas rīkojums ir izdots, kreditori var iesniegt prasības pieteikumu par prasījumiem, kas radušies līdz maksātnespējas vai likvidācijas rīkojuma izdošanas dienai un attiecas uz fiksētu summu. Prasījumi, kas radušies pēc maksātnespējas rīkojuma izdošanas, neietilpst maksātnespējas procesa darbības jomā, un kreditoriem ir jāceļ prasība pret pašu parādnieku.

Likvidācija: kad ir izdots likvidācijas rīkojums vai ir pieņemts īpašs lēmums par brīvprātīgu likvidāciju, kreditori var iesniegt prasības pieteikumus par prasījumiem, kas radušies līdz likvidācijas rīkojuma izdošanas vai īpašā lēmuma pieņemšanas dienai un attiecas uz fiksētu summu. Prasījumi, kas radušies pēc likvidācijas rīkojuma izdošanas vai īpašā lēmuma pieņemšanas, neietilpst likvidācijas procesa darbības jomā, un kreditoriem ir jāceļ prasība pret likvidējamo uzņēmumu.

12 Kādi noteikumi reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu?

Maksātnespēja: kad ir izdots maksātnespējas rīkojums, katram kreditoram 35 dienu laikā pēc rīkojuma publicēšanas dienas ir rakstiski jāiesniedz oficiālajam saņēmējam vai administratoram prasības pieteikums. Pieteikumā ir jāsniedz informācija par parādu, jānorāda visu garantijas devēju vārdi un jānorāda, vai kreditoram ir nodrošinājums. Oficiālajam saņēmējam vai administratoram 10 dienu laikā dividenžu izmaksas nolūkā ir rakstiski jāapstiprina vai jānoraida pieteikums. Kreditors vai garantijas devējs, kuru neapmierina oficiālā saņēmēja vai administratora lēmums, var to apstrīdēt tiesā 21 dienas laikā.

Likvidācija: kad ir izdots likvidācijas rīkojum, katram kreditoram 35 dienu laikā pēc rīkojuma publicēšanas dienas ir rakstiski jāiesniedz oficiālajam saņēmējam vai administratoram prasības pieteikums. Pieteikumā ir jāsniedz informācija par parādu, jānorāda visu garantijas devēju vārdi un jānorāda, vai kreditoram ir nodrošinājums. Oficiālajam saņēmējam vai likvidatoram 10 dienu laikā dividenžu izmaksas nolūkā ir rakstiski jāapstiprina vai jānoraida pieteikums. Kreditors vai garantijas devējs, kuru neapmierina oficiālā saņēmēja vai likvidatora lēmums, var to apstrīdēt tiesā 21 dienas laikā. Šie paši noteikumi attiecas uz brīvprātīgu likvidāciju.

13 Kādi noteikumi regulē ieņēmumu sadali ? Kā nosaka prasījumu un kreditoru tiesību hierarhiju?

Maksātnespēja: kad tiek sadalīta maksātnespējīgā parādnieka manta, parādi tiek sadalīti vienlīdzīgi un proporcionāli katrai kategorijai (pari passu noteikums), ja vien ar mantu nepietiek, lai pilnībā samaksātu visus parādus. Prasījumiem ir noteikta šāda secība:

 • administratora faktiskie izdevumi un atlīdzība;
 • maksājumi oficiālajam saņēmējam;
 • izdevumi, kas radušies kreditoram, kurš ir prasības iesniedzējs;
 • prioritārie parādi;
 • nenodrošinātie parādi.

Likvidācija: kad tiek sadalīta likvidējamā uzņēmuma manta, parādi tiek sadalīti vienlīdzīgi un proporcionāli katrai kategorijai (pari passu noteikums), ja vien ar mantu nepietiek, lai pilnībā samaksātu visus parādus. Prasījumiem ir noteikta šāda secība:

 • likvidatora faktiskie izdevumi un atlīdzība;
 • maksājumi oficiālajam saņēmējam vai likvidatoram;
 • izdevumi, kas radušies kreditoram, kurš ir prasības iesniedzējs;
 • prioritārie parādi;
 • mainīgie nodrošinājumi;
 • nenodrošināti kreditori.

14 Kādi ir maksātnespējas procedūras izbeigšanas nosacījumi un sekas (jo īpaši, to izbeidzot ar mierizlīgumu)?

Maksātnespēja: parādnieks var iesniegt oficiālajam saņēmējam vai administratoram rakstisku priekšlikumu par vienošanos (symvivasmós) ar tā kreditoriem. Notiek kreditoru sapulce, kurā ierosinātā shēma ir jāpieņem kreditoru skaitliskajam vairākumam un kreditoriem, kuriem pieder vismaz trīs ceturtdaļas no parādu prasījumu kopsummas. Ja kreditori pieņem priekšlikumu, parādnieks, oficiālais saņēmējs vai administrators lūdz tiesai to apstiprināt. Tiesas apstiprinājums ir saistošs visiem kreditoriem, kuri ir pierādījuši savus parādus. Kad vienošanās nosacījumi ir izpildīti, pierādītie parādi tiek uzskatīti par pilnībā atmaksātiem.

Maksātnespējas process tiek pilnībā izbeigts, kad maksātnespējas rīkojums tiek anulēts.

Likvidācija: likvidācijas process tiek pilnībā izbeigts, kad uzņēmums tiek pilnībā likvidēts vai likvidācijas rīkojums tiek anulēts.

Brīvprātīgas likvidācijas process tiek izbeigts un likvidējamais uzņēmums tiek likvidēts trīs mēnešus pēc tam, kad oficiālajam saņēmējam tiek iesniegti uzņēmuma galīgie pārskati, kas tiek izstrādāti, kad ir pabeigta uzņēmuma īpašuma likvidācija un sadalīšana.

Taču, ja kādam ir tiesiska interese atjaunot uzņēmumu, kas ir likvidēts brīvprātīgas likvidācijas procesā vai ar tiesas rīkojumu, to var izdarīt divu gadu laikā pēc likvidācijas, iesniedzot tiesā attiecīgu pieteikumu.

15 Kādas ir kreditoru tiesības pēc maksātnespējas procedūras izbeigšanas?

Maksātnespēja: ja maksātnespējas rīkojums tiek anulēts un kreditori tam ir piekrituši, nesaņemot pilnu samaksu, šādiem kreditoriem ir tiesības pieprasīt attiecīgās summas pēc rīkojuma anulēšanas.

Likvidācija: ja likvidācijas rīkojums tiek anulēts un kreditori tam ir piekrituši, nesaņemot pilnu samaksu, šādiem kreditoriem ir tiesības pieprasīt attiecīgās summas pēc rīkojuma anulēšanas.

Ja kādam ir tiesiska interese atjaunot uzņēmumu, kas ir likvidēts brīvprātīgas likvidācijas procesā vai ar tiesas rīkojumu, to var izdarīt divu gadu laikā pēc likvidācijas, iesniedzot tiesā attiecīgu pieteikumu.

16 Kurš sedz maksātnespējas procedūrā radušās izmaksas un izdevumus?

Maksātnespēja: izdevumus par maksātnespējas rīkojuma izdošanu sedz kreditors, kurš iesniedz pieteikumu par rīkojuma izdošanu. Oficiālajam saņēmējam maksājamā summa ir EUR 500. Maksātnespējas procesā radušos izdevumus sedz no maksātnespējīgā parādnieka mantas.

Likvidācija: izdevumus par likvidācijas rīkojuma izdošanu sedz kreditors, kurš iesniedz pieteikumu par rīkojuma izdošanu. Oficiālajam saņēmējam maksājamā summa ir EUR 500. Izdevumus, kas radušies likvidācijas procesa un uzņēmuma īpašuma likvidācijas un sadalīšanas laikā, sedz no likvidējamā uzņēmuma mantas.

Izdevumi par dokumentu iesniegšanu oficiālajam saņēmējam un to reģistrēšanu saistībā ar brīvprātīgas likvidācijas procesu ir aptuveni 440 EUR. Izdevumus, kas radušies likvidācijas procesa un uzņēmuma īpašuma likvidācijas un sadalīšanas laikā, sedz no likvidējamā uzņēmuma mantas.

17 Kādi noteikumi reglamentē kreditoru kopumam kaitējošu juridisku aktu spēkā neesību, atzīšanu par spēkā neesošiem vai neizpildāmību?

Maksātnespēja: saskaņā ar īpašiem noteikumiem, ko piemēro maksātnespējas procesam, administratoram ir ļauts lūgt tiesai atgūt īpašumu kreditoru interesēs. Galvenie noteikumi ir aprakstīti turpmāk.

Α.   Krāpnieciska nodošana (dólia metavívasi)

Ja administratoram vai likvidatoram ir pierādījumi par to, ka uzņēmuma vai fiziskas personas īpašums ir nodots citai personai, neņemot vērā tā reālo vērtību vai ievērojami samazinot to, viņš var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt krāpniecisko nodošanu vai rīcību.

Lai šo noteikumu varētu piemērot, nodošanai ir jābūt notikušai: a) trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa sākšanas, ja vien tas nav darīts labā ticībā un apmaiņā pret atlīdzību, vai b) desmit gadu laikā pirms maksātnespējas procesa sākšanas dienas, ja nodošanas brīdī attiecīgā fiziskā persona nav spējusi atmaksāt savus parādus, nenododot attiecīgo īpašumu. Likvidējama uzņēmuma gadījumā rīcību uzskata par krāpniecisku, ja tā notikusi sešu mēnešu laikā pirms likvidācijas procesa sākšanas, kas ir datums, kurā iesniegts likvidācijas procesa pieteikums.

Β.   Krāpnieciska priekšrocība (dólia protímisi)

Ja administratoram vai likvidatoram ir pierādījumi par to, ka kreditors ir guvis priekšrocību, viņš var vērsties tiesā ar lūgumu anulēt šādu priekšrocību.

Likvidācija: saskaņā ar īpašiem noteikumiem, ko piemēro likvidācijas procesam, likvidatoram ir ļauts lūgt tiesai atgūt īpašumu kreditoru interesēs. Galvenie noteikumi ir aprakstīti turpmāk.

Α.   Krāpnieciska nodošana

Ja administratoram vai likvidatoram ir pierādījumi par to, ka uzņēmuma vai fiziskas personas īpašums ir nodots citai personai, neņemot vērā tā reālo vērtību vai ievērojami samazinot to, viņš var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt krāpniecisko nodošanu vai rīcību.

Lai šo noteikumu varētu piemērot, nodošanai ir jābūt notikušai: a) trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa sākšanas, ja vien tas nav darīts labā ticībā un apmaiņā pret atlīdzību, vai b) desmit gadu laikā pirms maksātnespējas procesa sākšanas dienas, ja nodošanas brīdī attiecīgā fiziskā persona nav spējusi atmaksāt savus parādus, nenododot attiecīgo īpašumu. Likvidējama uzņēmuma gadījumā rīcību uzskata par krāpniecisku, ja tā notikusi sešu mēnešu laikā pirms likvidācijas procesa sākšanas, kas ir datums, kurā iesniegts likvidācijas procesa pieteikums.

Β.   Krāpnieciska priekšrocība

Ja administratoram vai likvidatoram ir pierādījumi par to, ka kreditors ir guvis priekšrocību, viņš var vērsties tiesā ar lūgumu anulēt šādu priekšrocību.

Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.