Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maksātnespēja un bankrots

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Pret kādiem subjektiem var vērst maksātnespējas procedūru?

 • Maksātnespējas procedūru var vērst pret fiziskām personām, uzņēmumiem, dažādām korporatīvām struktūrām un pilnsabiedrībām.
 • Procedūru var vērst pret jebkuru fizisku personu, kurai ir parāds un kura vai nu dzīvo Anglijā un Velsā, pēdējo trīs gadu laikā ir dzīvojusi vai veikusi uzņēmējdarbību Anglijā un Velsā, vai arī kura atrodas Anglijā un Velsā dienā, kad tiek iesniegts bankrota pieteikums. Minimālais vecums nav noteikts. Izņemot gadījumus, ja attiecībā uz parādu vispirms ir pieņemts tiesas spriedums, minimālais parāda līmenis attiecas uz kreditoriem, kuri vēlas likvidēt uzņēmumu (750 GBP) vai pasludināt fizisku personu par bankrotējušu (5 000 GBP).

2 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var sākt maksātnespējas procedūru?

 • Uzņēmumu maksātnespējas veidi ietver likvidāciju (brīvprātīgu vai ar tiesas rīkojumu), administrēšanu (kas var novest pie uzņēmuma glābšanas/reorganizācijas vai likvidācijas), pārvaldnieka iecelšanu vai brīvprātīgu vienošanos.
 • Personas maksātnespējas veidi ietver bankrotu (neatkarīgi no tā, vai to izdara pēc kreditora pieteikuma vai fiziskas personas pieteikuma), parāda atvieglojuma rīkojumus vai brīvprātīgu vienošanos.
 • Jebkurš nenodrošināts kreditors, tostarp valsts kreditori, var iesniegt prasību tiesā, ka uzņēmums tiek likvidēts (piespiedu likvidācija) vai nodots pārvaldībā.
 • Pati parādnieka sabiedrība var izšķirties par darbības izbeigšanu (brīvprātīga likvidācija). Parādnieka sabiedrība var arī iesniegt prasību tiesā par tās likvidāciju.
 • Jebkurā brīdī pēc tam, kad tiesai iesniegts pieteikums par likvidāciju, tiesa var iecelt pagaidu likvidatoru. Šādu iecelšanu parasti veic, lai aizsargātu uzņēmuma aktīvus pirms tiesas sēdes. Pagaidu likvidatora pilnvaras ir izklāstītas tiesas rīkojumā, ar kuru likvidatorus ieceļ.
 • Sabiedrība vai tās direktori var iecelt administratoru, kas var būt mainīgā nodrošinājuma turētājs. Šādas iecelšanas notiek ārpus tiesas.
 • Lai uzņēmumam varētu piemērot administrēšanas procedūru, tam jābūt maksātnespējīgam       vai jāpastāv iespējai, kas tas varētu kļūt maksātnespējīgs.
 • Piespiedu likvidācija var notikt, pamatojoties uz to, ka sabiedrība nespēj nomaksāt savus parādus, ko pierāda neapmierināts likumā noteiktais maksājuma pieprasījums vai neizpildīts spriedums. Tiesai var arī prasīt izdot rīkojumu par uzņēmuma likvidāciju, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir taisnīga un objektīva.
 • Mainīgā nodrošinājuma turētāji var iecelt administratīvos saņēmējus, lai atgūtu viņiem pienākošos naudu.
 • Pēc iecelšanas amatā administratīvajam pārvaldniekam jāpaziņo visiem kreditoriem par maksātnespēju. Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā ir jāinformē uzņēmumu reģistrētājs, kurš atjauninās uzņēmuma ierakstu, kas ir meklējams tiešsaistē bez maksas.
 • Sabiedrības brīvprātīgu vienošanos var ierosināt sabiedrība vai iestāde, kas veic likvidāciju vai administrēšanu, ja kāda no šīm procedūrām jau ir uzsākta. Individuālas brīvprātīgas vienošanās var ierosināt fiziska persona, un tās ir pieļaujamas gan pirms, gan pēc bankrota procedūras uzsākšanas.
 • Kreditori vienojas par visiem brīvprātīgiem pasākumiem, balsojot, un ir jāsaņem 75 % balsstiesīgo apstiprinājums. Nav piemērojams minimālais parāda līmenis un nav maksātnespējas pārbaudes. Priekšlikums kreditoriem jāiesniedz ar tādas izvirzītas personas starpniecību,, kura kļūst par uzraudzītāju, ja priekšlikums tiek apstiprināts. Izvirzītā persona var rīkoties, kad parādnieks tam iesniedz priekšlikumu.
 • Parasti bankrota rīkojumus izdod pēc kreditora vai paša parādnieka lūgumraksta. Pilnvarnieku ieceļ, pamatojoties uz rīkojumu, un viņš var rīkoties nekavējoties.
 • Kreditora lūgumraksta gadījumā lūgumrakstu iesniedz tiesai, un tas ir pakļauts minimālajam parādam 5000 GBP apmērā, lai gan divi vai vairāki kreditori var iesniegt kopīgu lūgumrakstu, kurā summē abus parādus. Parādam jābūt nenodrošinātam. Lūgumrakstam jāliecina, ka parādnieks nespēj samaksāt parādu, kas jāpierāda ar neapmierinātu likumisku maksājuma pieprasījumu vai ar neapmierinātu spriedumu.
 • Parādnieka pieteikuma gadījumā pieteikums tiek iesniegts izskatītājam, kurš ir valdības iecelta persona. Netiek piemērots minimālais parāda līmenis, bet parādniekam ir jāspēj nomaksāt savus parādus. Prasības pieteikumā nav iesaistīta tiesa, un tajā nedrīkst būt citu bankrota lūgumrakstu. Nolēmējs nosaka pieteikumu un izdod rīkojumu, ja nosacījumi ir izpildīti. Pilnvarnieku ieceļ, pamatojoties uz bankrota rīkojumu, un viņš var rīkoties nekavējoties.
 • Ja kreditors ir iesniedzis bankrota pieteikumu, tiesa pirms minētā lūgumraksta izskatīšanas var iecelt pagaidu saņēmēju, lai aizsargātu parādnieka aktīvus, kas atzīti par potenciāli apdraudētiem. Vairumā gadījumu tiesa dod konkrētus norādījumus par pagaidu saņēmēja uzdevumiem, bet var arī piešķirt vispārīgākas pilnvaras nekavējoties pārņemt parādnieka īpašumu.
 • Persona var iesniegt pieteikumu parāda atvieglojuma rīkojumam ar pilnvarota starpnieka starpniecību, ja tā nespēj nomaksāt savus parādus, tā ir parādā 20 000 GBP vai mazāk saviem kreditoriem, tai ir aktīvi, kuru vērtība nepārsniedz 1 000 GBP (neieskaitot automašīnu) un kuru ieņēmumu pārpalikums ir mazāks par 50 GBP mēnesī. Oficiālais saņēmējs nosaka, vai ir jāizdod parādu atvieglojuma rīkojums, un, ja tas tiek darīts, tad personas parādiem tiek piemērots moratorija periods (parasti 12 mēneši),       kura laikā kreditori nevar veikt nekādas darbības, lai tos izpildītu vai piedzītu. Moratorija beigās parādi, ar dažiem izņēmumiem, tiek dzēsti.

3 Kādi aktīvi ietilpst maksātnespējīgā parādnieka mantā? Kā rīkojas ar aktīviem, ko parādnieks iegūst vai kas pāriet parādnieka īpašumā pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

 • Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā uz visiem uzņēmuma īpašumiem visā pasaulē attiecas maksātnespējas procedūra. “Īpašums” likumā ir ļoti plaši definēts.
 • Pārvaldībā jebkurš finansējums, kas paredzēts procedūras finansēšanai, ir prioritārs izdevumu ziņā.
 • Brīvprātīgos pasākumos priekšlikumā būs noteikts, kā rīkoties ar aktīviem, un kreditoriem būs iespēja to apsvērt, pirms balsot par to, vai pieņemt priekšlikumu.
 • Bankrotā visi īpašumi, kas pieder bankrotējušam indivīdam jebkur pasaulē, ar dažiem izņēmumiem pāriet pie pilnvarnieka. Jebkurš īpašums, kas nepieciešams, lai apmierinātu indivīda sadzīves vajadzības, vai lai ļautu viņam veikt savu darbu vai tirdzniecību, nav bankrota īpašuma daļa. Tas var būt mehāniskais transportlīdzeklis. Ja pilnvarotais uzskata, ka šāds īpašums ir vairāk vērts nekā saprātīgas aizstāšanas izmaksas, tad pilnvarnieks var realizēt īpašumu un nodrošināt šādu aizstāšanu. Arī jebkurš īpašums, ko bankrotējušais indivīds tur uz kāda cita pilnvarojuma pamata, nav iekļauts bankrota īpašumā.
 • Bankrotējušā indivīda ienākumi nav daļa no mantas, bet pilnvarnieks var vienoties ar personu par to, ka daļu no pārsniegtajiem ienākumiem, kas viņiem ir pēc tam, kad ir ņemtas vērā viņu saprātīgās iekšzemes prasības, izmaksā uz bankrota īpašumu kreditoru labā. Pilnvarnieks var iesniegt pieteikumu tiesai par rīkojumu, ka tas notiek, ja nav iespējams panākt vienošanos ar personu.
 • Jebkurš īpašums, kas nonāk fiziskas personas valdījumā bez bankrota procedūras, var tikt pieprasīts no bankrota īpašuma pilnvarnieka.
 • Tas ir noziedzīgs nodarījums, ja bankrotējusī persona nepaziņo saviem pilnvarniekiem par īpašumu, kas ietilpst bankrota īpašumā, vai aizņemas naudu vai citādi saņem vairāk nekā 500 GBP kredītu bez bankrota procedūras atklāšanas aizdevējam.

4 Kādas ir parādnieka pilnvaras un kādas - maksātnespējas administratora pilnvaras?

 • Maksātnespējas pilnvarotajām personām jābūt licencētiem maksātnespējas procesa administratoriem vai tiesas ieceltām personām kreditoru aizsardzībai (sk. turpmāk). Licences var izsniegt tikai profesionāla institūcija, kuru valdība pilnvaro to darīt. Persona, kas darbojas kā maksātnespējas procesa administrators, ja tā nav licencēta, izdara noziedzīgu nodarījumu un ir pakļauta sodam vai ieslodzījumam.
 • Lai saņemtu licenci, pretendentam jānokārto eksāmeni un jābūt noteiktam stundu skaitam praktiskai maksātnespējas pieredzei.
 • Maksātnespējas procesa administratoram jābūt fiziskai personai.
 • Atlīdzība maksātnespējas procesa administratoram, kas darbojas kā pilnvarotā persona, tiek noteikta, vienojoties ar kreditoriem. Maksātnespējas procesa administrators var vērsties tiesā, ja tas nevar vienoties ar kreditoriem par to, ko uzskata par saprātīgu atlīdzības likmi . Kreditori arī var vērsties tiesā , ja tie uzskata, ka atlīdzība ir pārmērīga.
 • Likvidācijas vai pārvaldes aktīvus kontrolē maksātnespējas pilnvarotā persona.
 • Visas maksātnespējas lietas atrodas tiesas vispārējā kontrolē, un ietekmētās puses, tostarp maksātnespējas pilnvarotā persona, var vērsties tiesā, ja tās uzskata, ka viņu intereses ir netaisnīgi aizskartas.
 • Brīvprātīga vienošanās paredz, ka parādnieks var brīvi rīkoties ar saviem aktīviem ar noteikumu, ka tādējādi netiek pārkāpti noteikumi, kas paredzēti līgumā ar kreditoriem.
 • Aktīvi bankrota gadījumā pāriet pilnvarniekam, un ar tiem nevar rīkoties bankrotējušais indivīds. Tas neattiecas uz aktīviem, kas ir izslēgti no bankrota īpašuma, vai aktīviem, kas nonāk indivīda valdījumā pēc procedūras uzsākšanas, izņemot gadījumus, kad šie aktīvi nonāk personas valdījumā pirms to dzēšanas no bankrota procedūras un tos pieprasa pilnvarnieks. Izņemot pilnvarnieka spēju pieprasīt iegūtos aktīvus, pilnvarnieka veikto īpašuma pārvaldību neietekmē personas atbrīvošana no bankrota procedūras.
 • Oficiālais pārņēmējs ir likumā noteiktā pilnvarotā persona, ko iecēlis valsts sekretārs. Viņš var darboties kā pilnvarotā persona piespiedu likvidācijas vai bankrota gadījumā. Oficiālo pārņēmēju atlīdzību nosaka nevis kreditori, bet gan likumi.

5 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var izmantot ieskaitu?

 • Ieskaits var rasties likvidācijas, administrēšanas un bankrota gadījumā.
 • Ieskaits ietver savstarpējus darījumus maksātnespējas datumā.
 • Neto summa ir maksātnespējas aktīvs vai, atkarībā no apstākļiem, parāds kreditoram.
 • Puses nevar slēgt līgumu, ja nepiemēro ieskaitu.

6 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē spēkā esošus līgumus, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse?

 • Likvidators vai pilnvarnieks var neatzīt neienesīgu līgumu, ar to izbeidzot maksātnespējīgās personas intereses/saistības, kas izriet no līguma (otra līgumslēdzēja puse var maksātnespējas procedūrā pieprasīt atlīdzību par maksātnespējas nodarītajiem zaudējumiem/kaitējumu). Pretējā gadījumā, ja līgums nebeidzas maksātnespējas gadījumā, tiesa var izdot rīkojumu par līguma saistību izpildi.
 • Atsevišķu piegāžu, piemēram, komunālo pakalpojumu un sakaru, un IT pakalpojumu, ko uzskata par “būtiskiem”, nepārtrauktu nodrošināšanu maksātnespējas procesā var turpināt bez nepieciešamības samaksāt visus nokavētos maksājumus, kas radušies maksātnespējas iestāšanās brīdī.
 • Piegādātāji var izbeigt līgumus maksātnespējas gadījumā, ja to atļauj viņu līgums. Jebkuras preces vai pakalpojumi, par kuriem nav samaksāts, radītu prasību maksātnespējas gadījumā.
 • Brīvprātīga vienošanās neietekmētu pastāvošos līgumus, lai gan tie būtu jāuzskata par priekšlikuma daļu.

7 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē procedūras, ko sākuši individuāli kreditori (izņemot tiesvedībā esošas lietas)?

 • Likvidācija un administrēšana rada moratoriju. Tiesvedību pret uzņēmumu pēc darbības uzsākšanas nevar uzsākt bez amatpersonas vai tiesas atļaujas.
 • Brīvprātīga vienošanās nozīmē, ka jebkurš kreditors, kam līgums ir saistošs, nevar uzsākt tiesvedību, lai izpildītu parādu, jo tam ir saistošs pieņemtais nolīgums. Pēc apstiprināšanas kreditors varētu veikt šādu darbību, ja tas nebūtu samaksāts.
 • Nodrošinātajiem kreditoriem nav automātiski jāveic brīvprātīgas vienošanās.
 • Ja ir iesniegts pieteikums par bankrotu vai maksātnespējas pieteikums, ko iesniedzis pats parādnieks, tiesa var apturēt jebkuru tiesvedību pret parādnieka personu vai īpašumu vai atļaut to turpināt saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tiesa uzskata par piemērotiem. Neviens bankrotējušā indivīda kreditors nedrīkst uzsākt prasību pret šo personu vai īpašumu bez tiesas atļaujas, kamēr indivīds nav atbrīvots no bankrota procedūras.
 • Ja parādnieks plāno izteikt priekšlikumu saviem kreditoriem par atsevišķu brīvprātīgu vienošanos, viņš vai, ja uz viņu attiecas bankrota procedūra, pilnvarnieks vai oficiālais pārņēmējs var iesniegt tiesā pieteikumu par pagaidu rīkojumu. Tas ļauj tiesai apturēt jebkādu tiesvedību pret pašu parādnieka vai viņa īpašumu un neļaut uzsākt šādu tiesvedību. Pagaidu rīkojums arī liedz iesniegt bankrota rīkojumu pret parādnieku.

8 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē tādu procedūru turpināšanu, kas ir tiesvedībā maksātnespējas procedūras sākšanas brīdī?

 • Likvidācija un administrēšana rada moratoriju. Neizskatītās prasības maksātnespējas dienā nevar turpināt bez pilnvarotās personas vai tiesas atļaujas.
 • Nenodrošināts kreditors, kas gaida prasību pēc brīvprātīgas vienošanās apstiprināšanas, nevarētu turpināt šādu darbību, jo viņiem būtu saistoši brīvprātīgās vienošanās noteikumi neatkarīgi no tā, vai viņi paši ir vai nav balsojuši par tās apstiprināšanu. Nodrošinātajiem kreditoriem nav saistoši brīvprātīga mierizlīguma noteikumi, ja vien tie nav izvēlējušies būt.

9 Kādas galvenās iezīmes raksturo kreditoru dalību maksātnespējas procedūrā?

 • Kreditori piedalās maksātnespējas procedūrās, gan kreditoru sapulcēs, gan citos lēmumu pieņemšanas procesos. Tie var arī izveidot komiteju un ievēlēt tās locekļus. Pilnvarotajām personām, kas nav oficiālie pārņēmēji, ir regulāri jāinofrmē kreditori par lietu virzību ik pēc 6 vai 12 mēnešiem atkarībā no procedūras.
 • Lēmumi var ietvert pilnvarotās personas iecelšanu vai atcelšanu, pilnvarotās personas atalgojuma apstiprināšanu, komitejas izveidi, brīvprātīgas vienošanās priekšlikuma izskatīšanu vai jebkuru citu lēmumu, attiecībā uz kuru   pilnvarotā persona nosaka, ka ir nepieciešama kreditoru iesaiste.

10 Kādā veidā maksātnespējas administrators drīkst izmantot vai atsavināt parādnieka mantā ietilpstošus aktīvus?

 • Brīvprātīgas vienošanās priekšlikumā var paredzēt, ka uzraudzītājs rīkojas ar parādnieka aktīviem.
 • Bankrota gadījumā īpašums pāriet       pilnvarniekam pēc tā iecelšanas, neprasot tā pārņemšanu, piešķiršanu vai nodošanu. Pilnvarnieka pienākums ir piekļūt, realizēt un izplatīt kreditoriem bankrotējušo īpašumu.
 • Likvidācijas vai pārvaldes gaitā aktīvus kontrolē maksātnespējas pilnvarotā persona.

11 Kādi prasījumi jāizvirza pret maksātnespējīgā parādnieka mantu un kādas darbības tiek veiktas ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

 • Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā var pieprasīt visus uzņēmuma parādus, saistības vai saistību tiesības, kas uzņēmumam bija pirms maksātnespējas sākuma, tostarp iespējamos parādus. Arī nākotnē maksājamie parādi var tikt pieprasīti, bet diskontēti līdz pašreizējām vērtībām.
 • Saistības, kas izriet no noteiktām noziedzīgām darbībām (piemēram, narkotiku tirdzniecība), nav pierādāmas administrācijas vai likvidācijas gaitā.
 • Saistības, kas radušās pēc procesa uzsākšanas, uzskata par “izdevumiem”. Tie ir pakļauti savai maksājumu hierarhijai, bet visi ir jāapmaksā, pirms naudu var sadalīt kreditoriem.
 • Brīvprātīgas vienošanās priekšlikumā ir pilnībā jāatklāj parādnieka vai uzņēmējsabiedrības saistības un jānosaka, kā tiks samaksāts kreditoriem. Parādus, kas parādniekam vai uzņēmumam radušies pēc priekšlikuma pieņemšanas, maksātnespējas procesā nevar pieprasīt, ja vien nav noteikts īpašs noteikums.
 • Bankrota procedūrā var pieprasīt parādus, kas ir maksājami bankrota rīkojuma dienā vai kas ir nomaksājami nākotnē sakarā ar pienākumu, kas noslēgts pirms bankrota. Bankrota procedūrā nevar pieprasīt soda naudu, studējošo aizdevumu parādus, nokavējuma naudu par parādu, kas nomaksājams ģimenes lietās, un parādus, kas maksājami par konfiskācijas rīkojumiem.

12 Kādi noteikumi reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu?

 • Kreditori var iesniegt prasījumu (parāda apliecinājumu) jebkurā tiesvedības brīdī. Prasība jāiesniedz, lai varētu balsot jebkurā lēmumu pieņemšanas procedūrā vai saņemt sadalījuma daļu.
 • Administrācijā, likvidācijā vai bankrotā, kur paredzēts veikt sadali, pilnvarotā persona rakstīs visiem kreditoriem, kuriem vēl jāpierāda savi prasījumi, norādot, ka tiks veikta sadale, aicinot tos iesniegt prasījumus un nosakot pēdējo termiņu, lai tos iekļautu šajā sadalē. Pilnvarotā persona var izskatīt prasības, kas iesniegtas pēc šī datuma, bet viņam nav pienākuma to darīt.
 • Ja kreditors nesniedz prasību laikus, tas nevar traucēt sadali.
 • Brīvprātīgas vienošanās gadījumā prasība iesniegt pierādījumu pilnvarotajai personai tiek apmierināta, rakstiski paziņojot par prasību.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Kādi noteikumi regulē ieņēmumu sadali ? Kā nosaka prasījumu un kreditoru tiesību hierarhiju?

 • Sadalījuma prioritāte:
 1. fiksēta nodrošinājuma turētāju (fiksēts aktīvu nodrošinājums)
 2. maksātnespējas procedūras izdevumi
 3. prioritārie parādi (skatīt turpmāk)
 4. noteiktā daļa (tikai uzņēmuma maksātnespēja)
 5. mainīga nodrošinājuma turētāji
 6. nenodrošinātie kreditori
 7. akcionāri (tikai uzņēmuma maksātnespējas gadījumā).
 • Daži prasījumi, kas izriet no nodarbinātības, tiek uzskatīti par prioritāriem, tostarp dažu pensiju shēmu parāds.
 • Noteiktā daļa ir norobežots fonds, kas ņemts no mainīga nodrošinājuma aktīviem un darīts pieejams nenodrošinātiem kreditoriem (ne vairāk kā 600 000 GBP).
 • Neviens prasījums nav pakārtots saskaņā ar likumu, izņemot bankrota procedūras gadījumus, kad parāds, kas pienākas personai, kura bankrota dienā bija bankrotējušās personas laulātais vai civilais partneris, ierindojas pēc citu kreditoru prasītajiem parādiem kopā ar procentiem par šiem parādiem.
 • Ja trešā persona apmierina parādnieka parādu, šai trešajai personai maksātnespējas procesā ir subrogēts prasījums.

14 Kādi ir maksātnespējas procedūras izbeigšanas nosacījumi un sekas (jo īpaši, to izbeidzot ar mierizlīgumu)?

 • Brīvprātīgas vienošanās gadījumā kreditori piekrīt parādnieka vai sabiedrība priekšlikumiem, ja 75 % pēc vērtības balso par tiem. Tiklīdz kreditori ir vienojušies par priekšlikumu, to īsteno ar maksātnespējas procesa administratoru kā uzraudzītāja starpniecību. Tam nav vajadzīgs tiesas apstiprinājums, lai gan uzraudzītājam ir jāziņo tiesai, ja ir izpildīts pagaidu rīkojums. Puse var vērsties tiesā, lai pārskatītu kreditoru lēmumu par to, vai pieņemt priekšlikumu, pamatojoties uz būtisku pārkāpumu. Vienošanās ir saistoša visiem nenodrošinātajiem kreditoriem.
 • Ja pēc apstiprināšanas debitors vai sabiedrība nav izpildījusi brīvprātīgās vienošanās noteikumus, tad uzraudzītājs var iesniegt tiesā pieteikumu par bankrotu vai likvidāciju.
 • Tiesas apstiprinājums nav vajadzīgs reorganizācijas plāniem, bet cietusī puse var vērsties tiesā, ja uzskata, ka tās intereses ir nevajadzīgi aizskartas.
 • Ir sīki izstrādāti procesuālie noteikumi par visu maksātnespējas procesu izbeigšanu un slēgšanu.

15 Kādas ir kreditoru tiesības pēc maksātnespējas procedūras izbeigšanas?

 • Visos procesos ir piemērojami sīki izstrādāti noteikumi par lietas slēgšanu.
 • Kreditori var pieprasīt līdzekļus, kas tiem piešķirti, bet nav atmaksāti pēc tiesvedības beigām (šādus līdzekļus tur valdība).
 • Brīvprātīgas vienošanās gadījumā priekšlikums piedāvās kreditoriem noteiktu atmaksas summu par vienu katru parāda vienību. Kreditoriem ir pienākums pieņemt to kā maksājumu pilnā apmērā, ja priekšlikums tiek pieņemts, tādējādi viņi nevar prasīt daļu no šī parāda pēc tam, kad tiesvedība ir pabeigta.
 • Bankrota procedūrā, slēdzot procedūru, tiek dzēsti parādi, izņemot tos parādus, kas nav daļa no procedūras.

16 Kurš sedz maksātnespējas procedūrā radušās izmaksas un izdevumus?

Pastāv skaidra hierarhija maksājumiem no aktīvu realizētajiem līdzekļiem. Izmaksas un izdevumi ir jāsedz(ar realizācijā iegūtajiem līdzekļiem, pirms līdzekļi tiek atdoti kreditoriem.

17 Kādi noteikumi reglamentē kreditoru kopumam kaitējošu juridisku aktu spēkā neesību, atzīšanu par spēkā neesošiem vai neizpildāmību?

 • Ja maksātnespējīgais ir devis priekšroku konkrētam kreditoram pirms oficiālās maksātnespējas procedūras (t. i., samaksājis tiem pirms citiem kreditoriem), vai ja tas ir noslēdzis samazinātas vērtības darījumu (t. i., pārdevis kaut ko par mazāku cenu nekā tā vērtība), pilnvarotā persona var prasīt, lai pārņēmējs atgūst zaudētos līdzekļus no maksātnespējīgā parādnieka mantas .
 • Pēc tam, kad pilnvarotā persona ir iesniegusi pieteikumu bankrota, likvidācijas vai administrācijas lietā, tiesa var atsaukt kādu no darījuma veidiem un dot rīkojumu pārņēmējam atjaunot stāvokli, kāds tas būtu, ja darījums nebūtu noticis.
 • Prasījumiem atcelt priekšrocību maksājumus jāattiecas uz darījumiem, kas notikuši sešus mēnešus pirms administratora iecelšanas, likvidācijas uzsākšanas vai bankrota pieteikuma iesniegšanas, vai divus gadus, ja prioritārs maksājums veikts asociētajai personai.
 • Prasībām atcelt samazinātas vērtības darījumus jāattiecas uz darījumiem, kas veikti divos gados pirms šiem notikumiem vai bankrota procedūrā piecu gadu laikā, ar nosacījumu, ka attiecīgā persona tobrīd bijusi maksātnespējīga vai kļuvusi maksātnespējīga darījuma rezultātā.
 • Pilnvarotā persona administrācijas, likvidācijas, bankrota vai brīvprātīgas vienošanās procesā var vērsties tiesā, lai saņemtu rīkojumu par tāda darījuma atcelšanu, kuru rezultātā apkrāpti kreditori. Šādu iesniegumu var sniegt arī darījuma cietušais ar tiesas atļauju.
 • Administrācijas un likvidācijas procedūrās pilnvarotā persona var arī iesniegt prasības pret jebkuru tādas sabiedrības direktoru, kas iesaistīta tirdzniecībā, kurš zinājis par maksātnespēju, kas radījusi papildu zaudējumus kreditoriem, krāpniecisku tirdzniecību vai nepareizu rīcību šādu prasību var celt arī oficiālais pārņēmējs, kreditors vai ieguldītājs).
 • Gadījumā, ja tiesā tiek iesniegts pieteikums par likvidāciju vai bankrotu, rīkojumi par īpašumu, kas sagatavoti pēc lūgumraksta iesniegšanas, ir spēkā neesoši, ja vien tiesa nenorāda citādi.
Lapa atjaunināta: 23/06/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.