Maksātnespēja un bankrots

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Igaunijas tiesību aktos ir paredzētas trīs dažādas maksātnespējas procedūras: bankrota procedūra, reorganizācijas procedūra un parāda pārstrukturēšanas procedūra. Uz bankrota pieteikumu iesniegšanu un apstrādi, kā arī juridiskas personas bankrota procedūras norisi attiecas Likums par bankrotu. Uz reorganizācijas procedūru, kuru juridiska persona var izmantot, lai pārstrukturētu savas saistības, attiecas Reorganizācijas likums. Uz fiziskas personas maksātnespējas procedūras uzsākšanu un norisi neatkarīgi no tā, vai šī persona ir pašnodarbināta, attiecas Fizisko personu maksātnespējas likums. Ar Fizisko personu maksātnespējas likumu reglamentē arī fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu iesniegšanu. Ar maksātnespējas pieteikumu var uzsākt visu veidu maksātnespējas procedūras attiecībā uz parādnieku, kas ir fiziska persona, t. i., var pasludināt bankrotu, var pasludināt bankrotu un uzsākt procedūru, lai atbrīvotu parādnieku no viņa saistībām, vai arī var uzsākt parāda pārstrukturēšanas procedūru. Ja tiek pasludināts bankrots, uz to neattiecas Fizisko personu maksātnespējas likums; bankrota procedūru veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Bankrota likumā. Juridisko un fizisko personu bankrota procedūras norit līdzīgi. Likumu teksti ir pieejami igauņu un angļu valodā Igaunijas oficiālajā tiešsaistes izdevumā Riigi Teataja (Valsts oficiālā avīze).

Bankrota procedūras mērķis ir apmierināt kreditoru prasījumus ar parādnieka aktīviem, pārvedot parādnieka aktīvus vai veicot parādnieka uzņēmuma sanāciju. Ja parādnieks ir fiziska persona, ar bankrota procedūru viņam tiek dota iespēja atbrīvoties no savām saistībām. Bankrota procedūrā tiek noteikts parādnieka maksātnespējas iemesls.

Uzņēmuma reorganizācijas mērķis ir pārvarēt tā ekonomiskās grūtības, atjaunot tā likviditāti, uzlabot tā rentabilitāti un nodrošināt tā ilgtspējīgu pārvaldību, piemērojot pasākumu kopumu saskaņā ar reorganizācijas plānu. Uzņēmuma reorganizācija neierobežo tā citas iespējas izvairīties no maksātnespējas. Reorganizācijas procedūrā ir svarīgi aizsargāt un ņemt vērā uzņēmuma, kreditoru un jebkuru trešo personu intereses un tiesības.

Parāda pārstrukturēšanas mērķis ir pārvarēt parādnieka maksātspējas problēmas un izvairīties no bankrota procedūras. Tiek ņemtas vērā parādnieka un viņa kreditoru likumīgās intereses. Ja tiek piemērota parāda pārstrukturēšanas procedūra, parādnieks var pārstrukturēt savas finanšu saistības (personīgās parādsaistības), pagarinot saistību izpildes termiņu, pildot saistības pa daļām vai samazinot saistību apmēru.

Bankrota procedūra un parāda pārstrukturēšanas procedūra ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (pārstrādātā redakcija) darbības jomā.

1 Pret kādiem subjektiem var vērst maksātnespējas procedūru?

Saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem fiziska persona ir cilvēks, un maksātnespējas tiesību aktos nepastāv nošķīrums starp fiziskām personām atkarībā no tā, vai tās darbojas komerciālos vai profesionālos nolūkos (resp., nepastāv nošķīrums starp pašnodarbinātām personām un patērētajiem). Juridiska persona ir tiesību subjekts, kas dibināts atbilstīgi likumam. Juridiska persona var būt privāttiesību subjekts vai publisko tiesību subjekts. “Juridiska persona kā privāttiesību subjekts” ir juridiska persona, kas dibināta privātu interešu nolūkā un saskaņā ar likumu, ar kuru reglamentē attiecīgo juridisko personu veidu. Juridiskas personas kā privāttiesību subjekti ir pilnsabiedrības, līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību, viena dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, tirdzniecības asociācijas, fondi un bezpeļņas asociācijas. Juridiskas personas kā publisko tiesību subjekti ir valsts un vietējās varas iestādes un citas juridiskās personas, kas dibinātas sabiedrības interesēs un saskaņā ar likumu par juridiskajām personām.

1. Bankrota procedūra

Bankrota procedūru īsteno attiecībā uz maksātnespējīgām juridiskām un fiziskām personām. Valsts vai vietējā varas iestāde nevar bankrotēt.

2. Reorganizācijas procedūra

Reorganizācijas procedūru īsteno tikai attiecībā uz juridiskām personām, kas ir privāttiesību subjekts.

3. Parāda pārstrukturēšanas procedūra

Parāda pārstrukturēšanas procedūru var uzsākt attiecībā uz fiziskām personām, kurām ir maksātspējas problēmas, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir pašnodarbinātas personas.

4. Procedūra atbrīvošanai no saistībām

Procedūru fiziskas personas atbrīvošanai no saistībām veic attiecībā uz fiziskām personām, kurām ir maksātspējas problēmas, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir pašnodarbinātas personas.

2 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var sākt maksātnespējas procedūru?

1. Maksātnespējas procedūras uzsākšana attiecībā uz parādnieku, kas ir juridiska persona

1.1. Bankrota procedūra

Bankrots nozīmē parādnieka maksātnespēju, kas pasludināta ar tiesas nolēmumu. Tādējādi pirmais un galvenais priekšnoteikums tam, lai tiktu uzsākta bankrota procedūra, ir parādnieka maksātnespēja.

Parādnieks ir maksātnespējīgs, ja tas nespēj apmierināt kreditoru prasījumus, kam ir iestājies termiņš, un ja tā finanšu stāvokļa dēļ šī nespēja nav pārejoša. Parādnieks, kas ir juridiska persona, ir maksātnespējīgs arī tad, ja tā aktīvi nav pietiekami, lai segtu tā saistības, un ja šī nepietiekamība nav pārejoša minētā parādnieka finanšu stāvokļa dēļ. Par saistībām uzskata arī prasījumus, kuru termiņš nav iestājies. Ja bankrota pieteikumu iesniedz parādnieks, tiesa pasludinās bankrotu arī tad, ja maksātnespēja varētu iestāties nākotnē. Ja bankrota pieteikumu iesniedz parādnieks, tiek pieņemts, ka šis parādnieks ir maksātnespējīgs.

Otrs galvenais priekšnoteikums tam, lai tiktu uzsākta bankrota procedūra, ir bankrota pieteikuma iesniegšana, turklāt to var iesniegt vai nu parādnieks, vai kreditors. Ja bankrota pieteikumu iesniedz parādnieks, tam šajā pieteikumā ir jāpamato sava maksātnespēja. Ja bankrota pieteikumu iesniedz kreditors, tam šajā pieteikumā ir jāpamato parādnieka maksātnespēja un jāpierāda prasījuma esamība. Tiesību aktos paredzētajos gadījumos bankrota pieteikumus var iesniegt arī citas personas, un šajā gadījumā attiecībā uz šīm personām, ja likumā nav noteikts citādi, piemēro noteikumus, kas attiecas uz kreditoriem.

Tiesa var pieprasīt, lai pieteikumu iesniegušais kreditors iemaksā tiesas noteiktu naudas summu kā tiesas depozītu pagaidu administratora atalgojuma un izdevumu segšanai, ja pastāv iemesls uzskatīt, ka bankrotējušā uzņēmuma rīcībā nav pietiekami daudz mantas, lai segtu šos izdevumus. Ja kreditors neiemaksās depozītu, procedūra tiks slēgta. Ja pieteikumu iesniegušie kreditori ir tāda maksātnespējīga darba devēja darbinieki, kurš neiemaksā kā depozītu noteikto summu, lai varētu turpināt bankrota procedūru, šie darbinieki ir tiesīgi no valsts pieprasīt maksātnespējas pabalstu (ar Eesti Töötukassa [Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds] starpniecību).

Tiesa atteiksies pieņemt kreditora iesniegtu bankrota pieteikumu, ja tajā nav norādīts, ka iesniedzējam ir prasījums pret parādnieku, vai nav pamatota parādnieka maksātnespēja, vai ja tas ir balstīts uz prasījumu, attiecībā uz kuru ir piemērojams reorganizācijas plāns. Tiesa arī atteiksies pieņemt bankrota pieteikumu, ja pastāv citi iemesli, kas noteikti Civilprocesa kodeksā.

Pirms bankrota pasludināšanas un bankrota procedūras uzsākšanas noris tā sauktā sagatavošanas tiesvedība. Ja tiesa nolemj pieņemt bankrota pieteikumu, tā iecels pagaidu administratoru. Tiesa var arī atteikties iecelt pagaidu administratoru, ņemot vērā parādnieka finanšu stāvokli, un pasludināt parādnieka bankrotu. Ja tiesa neieceļ pagaidu administratoru, procedūra netiks turpināta, pamatojoties uz bankrota pieteikumu, un tiks izbeigta. Pagaidu administrators novērtē parādnieka aktīvus, citstarp parādnieka saistības un izpildes panākšanas procedūru attiecībā uz parādnieka aktīviem, un pārbauda, vai parādnieka aktīvi ir pietiekami, lai varētu segt izmaksas un izdevumus, kas radušies bankrota procedūras laikā. Pagaidu administrators sniedz parādnieka finanšu stāvokļa un maksātspējas novērtējumu un prognozes attiecībā uz parādnieka uzņēmuma turpmākām darbībām un, ja parādnieks ir juridiska persona, attiecībā uz parādnieka sanāciju, nodrošina parādnieka aktīvu saglabāšanu utt. Ar pagaidu administratora darbībām ir jāatklāj, vai bankrota pieteikums ir jāapmierina vai jānoraida.

Tiesa izbeigs procedūru, nepasludinot bankrotu, neatkarīgi no tā, vai parādnieks ir maksātnespējīgs, ja parādnieka aktīvi nav pietiekami, lai segtu bankrota procedūras gaitā radušās izmaksas un izdevumus, un ja nevar atgūt vai atgriezt aktīvus vai iesniegt prasījumu pret vadības struktūras locekli.

Tiesa bankrotu pasludina ar nolēmumu (nolēmums par bankrotu). Nolēmumā par bankrotu ir jānorāda bankrota pasludināšanas laiks. Bankrota procedūra tiek uzsākta ar bankrota pasludināšanu.

Ja tiesa ir pasludinājusi bankrotu, tā nekavējoties publicēs attiecīgu paziņojumu (paziņojums par bankrotu) oficiālajā izdevumā Ametlikud Teadaanded (Oficiālie paziņojumi).

Nolēmuma par bankrotu izpilde ir jāuzsāk nekavējoši. Nolēmuma par bankrotu izpildi nedrīkst apturēt vai atlikt, un nedrīkst mainīt tā izpildes veidu vai procedūru, kas noteikta likumā, ar kuru reglamentē nolēmuma par bankrotu izpildi. Ja augstāka tiesa anulē nolēmumu par bankrotu, tas neietekmē to tiesisko darbību spēkā esamību, kuras veic administrators vai kuras tiek veiktas attiecībā uz administratoru. Parādnieks un pieteikumu iesniegušais kreditors var pārsūdzēt nolēmumu par bankrotu 15 dienās no dienas, kad tika publicēts paziņojums par bankrotu. Parādnieks un bankrota pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt Augstākajā tiesā apgabala tiesas nolēmumu par apelāciju pret nolēmumu par bankrotu. Administrators nedrīkst iesniegt apelāciju parādnieka vārdā un nedrīkst arī pārstāvēt parādnieku apelācijas izskatīšanas sēdē.

Ja bankrota procedūrā ir jāpublicē paziņojums vai tiesvedības dokuments, tas ir jādara izdevumā Ametlikud Teadaanded. Tiesa var publicēt izdevumā Ametlikud Teadaanded paziņojumu par bankrota pieteikuma izskatīšanas vietu un laiku. Kad tiesa pieņem nolēmumu par bankrotu, pasludinot parādnieka bankrotu, tā nekavējoties publicēs attiecīgu paziņojumu (paziņojums par bankrotu) izdevumā Ametlikud Teadaanded.

1.2. Reorganizācijas procedūra

Lai varētu uzsākt uzņēmuma reorganizācijas procedūru, šis uzņēmums iesniedz attiecīgu pieteikumu.

Tiesa uzsāks reorganizācijas procedūru, ja reorganizācijas pieteikums atbilst Civilprocesa kodeksā un Likumā par reorganizāciju noteiktajām prasībām un ja uzņēmums sniedz pamatojumu, norādot, ka:

 1. tas nākotnē varētu kļūt maksātnespējīgs;
 2. uzņēmumam ir nepieciešama reorganizācija;
 3. pēc reorganizācijas uzņēmumu varētu ilgtspējīgi pārvaldīt.

Ar uzņēmuma piekrišanu reorganizācijas pieteikumu attiecībā uz šo uzņēmumu var iesniegt arī šā uzņēmuma kreditors.

Reorganizācijas procedūra tiks uzsākta, ja reorganizācijas pieteikums atbilst likumā noteiktajām prasībām un uzņēmums vai kreditors ir sniedzis pamatotus argumentus, norādot, ka uzņēmums nav pastāvīgi maksātnespējīgs, bet, iespējams, kļūs maksātnespējīgs nākotnē; uzņēmumam ir nepieciešama reorganizācija; pēc reorganizācijas uzņēmumu varētu ilgtspējīgi pārvaldīt.

Reorganizācijas procedūra netiks uzsākta, ja pret attiecīgo uzņēmumu ir uzsākta bankrota procedūra; ja ir pieņemts tiesas nolēmums par uzņēmuma darbības izbeigšanu piespiedu kārtā vai ja papildus noris uzņēmuma likvidācija; ja kopš šā uzņēmuma reorganizācijas procedūras beigām vēl nav pagājuši divi gadi.

Tiesa uzsāks reorganizācijas procedūru, pasludinot nolēmumu par reorganizāciju septiņās dienās no reorganizācijas pieteikuma saņemšanas.

Nolēmumā par reorganizāciju citstarp ir ietverta šāda informācija:

 1. ziņas par personu, kas iecelta par reorganizācijas konsultantu;
 2. reorganizācijas plāna pieņemšanas termiņš;
 3. termiņš, kurā reorganizācijas plāns ir jāiesniedz tiesai apstiprināšanai (parasti tas nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām; vajadzības gadījumā tiesa var pagarināt šo termiņu līdz 90 dienām);
 4. summa, kas uzņēmumam ir jāiemaksā norādītajā kontā kā depozīts reorganizācijas konsultanta atlīdzības un izdevumu segšanai, un termiņš, līdz kuram uzņēmumam tā ir jāiemaksā.

Reorganizācijas procedūras uzsākšanas sekas ir šādas.

 1. tiesa aptur izpildes panākšanas procedūru vai citu piespiedu izpildi, ko veic attiecībā uz uzņēmuma aktīviem, līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras pabeigšanai, izņemot izpildes panākšanas procedūru, ko veic, lai izpildītu prasījumu, kas radies uz darba attiecību pamata;
 2. tiesa atceļ uzņēmuma aktīviem uzlikto arestu vai maina tā saturu, pamatojoties uz uzņēmuma vai reorganizācijas konsultanta lūgumu, izņemot arestu, kas uzlikts uzņēmuma aktīviem, lai nodrošinātu iespējamo konfiskāciju vai konfiskācijas aizstāšanu kriminālprocesā vai lai nodrošinātu prasījumu, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, ja tas nepieciešams reorganizācijas procedūras veikšanai;
 3. attiecībā uz prasījumu pret uzņēmumu līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai tiek apturēta nokavējuma procentu vai tāda līgumsoda aprēķināšana, kas laika gaitā pieaug;
 4. tiesa, pamatojoties uz uzņēmuma lūgumu, un ar reorganizācijas konsultanta piekrišanu, kas pievienota lūgumam, vai, pamatojoties uz reorganizācijas padomdevēja lūgumu, var apturēt tiesvedību, kas saistīta ar īpašumtiesisku prasījumu pret uzņēmumu, par kuru vēl nav pieņemts spriedums, līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras izbeigšanai, izņemot gadījumus, kad prasījums ir celts, pamatojoties uz darba attiecībām, savukārt krimināllietā tiesa tiesvedību neaptur;
 5. pamatojoties uz kreditora iesniegtu bankrota pieteikumu, tiesa atliks jebkādu lēmumu par pagaidu administratora iecelšanu bankrota procedūrā līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras pabeigšanai;
 6. ja tiek uzsākta reorganizācijas procedūra, uzņēmums saglabā tiesības rīkoties ar uzņēmuma aktīviem, bet tam nekavējoties ir jāinformē reorganizācijas konsultants par visiem darījumiem, kas ir ārpus ierastās saimnieciskās darbības jomas.

Ja uzņēmums lūdz apturēt citus pasākumus, jo īpaši nodrošinājuma tiesību īstenošanu, tiesa, pamatojoties uz uzņēmuma vai reorganizācijas konsultanta lūgumu, var apturēt šos pasākumus līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras pabeigšanai, ja tas ir nepieciešams reorganizācijai vai ja tas palīdz sarunās par reorganizācijas plānu. Pasākumus nevar apturēt attiecībā uz prasījumiem, kas izriet no darba attiecībām.

Ja tiek uzsākta reorganizācijas procedūra, Bankrota likumā un Izpildes procesa kodeksā paredzētais termiņš darījumu piedziņai vai citu darbību veikšanai tiek pagarināts par laikposmu no reorganizācijas procedūras uzsākšanas līdz tās pabeigšanai. Pagarinātais termiņš nedrīkst pārsniegt astoņus gadus pirms pagaidu administratora iecelšanas vai Izpildes procesa kodeksā noteikto piedziņas termiņu sākuma.

Ja tiesa ir nolēmusi uzsākt reorganizācijas procedūru un ir izdevusi nolēmumu par reorganizāciju, reorganizācijas konsultants nekavējoties nosūtīs kreditoriem paziņojumu par reorganizāciju, informējot viņus par reorganizācijas procedūras uzsākšanu un par viņu prasījumu pret uzņēmumu apmēru saskaņā ar parādu sarakstu.

2. Maksātnespējas procedūras uzsākšana attiecībā uz parādnieku, kas ir fiziska persona

2.1. Maksātnespējas pieteikuma iesniegšana, atzīta praktizējoša speciālista iecelšana un pieteikuma izskatīšana

Maksātnespējas pieteikumu pret parādnieku, kas ir fiziska persona, var iesniegt pats parādnieks vai šā parādnieka kreditors. Parādnieks un viņa laulātais var iesniegt kopīgu maksātnespējas pieteikumu. Maksātnespējas pieteikumu var izmantot, lai attiecībā uz parādnieku, kas ir fiziska persona, uzsāktu visu veidu maksātnespējas procedūras, citstarp lai pasludinātu bankrotu.

Maksātnespējas pieteikums ir jāiesniedz saskaņā ar veidlapām, kas izveidotas, pamatojoties uz Fizisko personu maksātnespējas likuma 9. pantu, un to izmantošana ir obligāta.

Parādniekam pieteikumā ir jāizskaidro savu maksātspējas problēmu būtība un ir jāsniedz pārskats par savu finansiālo stāvokli, citstarp par saviem aktīviem, saistībām, ienākumiem un izdevumiem. Maksātnespējas pieteikumā kreditoram ir arī jāpamato parādnieka maksātnespēja vai jāizskaidro parādnieka maksātspējas problēmu būtība.

Maksātnespējas pieteikums ir jāiesniedz vai nu parādnieka dzīvesvietas, vai pašnodarbinātās personas uzņēmuma juridiskās adreses apgabaltiesā. Tiek pieņemts, ka dzīvesvieta, kas norādīta iedzīvotāju reģistrā vienu gadu pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, ir fiziskās personas dzīvesvieta un ka juridiskā adrese, kas norādīta reģistrā vienu gadu pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, ir pašnodarbinātās personas uzņēmuma juridiskā adrese, ja vien nav pierādīts, ka parādnieka dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir citā vietā. Laulāto kopīgs maksātnespējas pieteikums ir jāiesniedz laulāto kopīgās dzīvesvietas apgabaltiesā. Ja laulātajiem nav kopīgas dzīvesvietas, pieteikums ir jāiesniedz viena laulātā dzīvesvietas vai uzņēmuma juridiskās adreses apgabaltiesā, kuru izvēlas laulātie.

Tiesa lemj par pieteikuma pieņemšanu. Ja tiesa pieņem pieteikumu, tā attiecībā uz konkrēto parādnieku ieceļ atzītu praktizējošu speciālistu.

Ja ir iecelts atzīts praktizējošs speciālists, līdz pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanai vai parāda pārstrukturēšanas procedūras izbeigšanai tiek apturēta uzņēmumam piemērojamo nokavējuma procentu vai tāda līgumsoda aprēķināšana, kas laika gaitā pieaug. Tas neattiecas uz prasījumiem, kurus parādnieks necenšas pārstrukturēt, vai uz gadījumiem, kad parādnieks ir pasludināts par bankrotējušu. Ja ir iecelts atzīts praktizējošs speciālists, kreditors nevar izbeigt līgumu, kas noslēgts ar parādnieku, atsaucoties uz finansiālu saistību pārkāpumu, kas noticis pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, vai atteikties pildīt savas saistības saskaņā ar šādu līgumu, ja vien to nav atļāvusi tiesa.

Ieceļot atzītu praktizējošu speciālistu, tiesa aptur naudas iekasēšanas izpildes procedūru vai citu piespiedu izpildi pret parādnieka aktīviem līdz bankrota pasludināšanai, parāda pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanai vai parāda pārstrukturēšanas procedūras izbeigšanai. Tiesa var līdz tam pašam laikam:

 1. apturēt procedūru saistībā ar tādu finanšu prasījumu pret parādnieku, par kuru vēl nav pieņemts spriedums;
 2. atcelt pasākumus prasījuma nodrošināšanai, citstarp maksājumu konta apķīlāšanu;
 3. aizliegt kreditoriem īstenot savas tiesības, kas izriet no parādnieka sniegtā nodrošinājuma, citstarp pārdot vai pieprasīt pārdot ķīlas priekšmetu;
 4. piemērot citu pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumu, arī bankrota pieteikuma nodrošināšanas pasākumus.

Tiesa neapturēs tiesvedību attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par naudas soda vai konfiskācijas uzlikšanu vai tās aizstāšanu kriminālprocesā vai attiecībā uz pārsūdzību izskatīšanu par naudas sodiem, kas uzlikti pārkāpumu lietās, un neizmantos citus šās iedaļas 3. apakšiedaļā minētos pasākumus attiecībā uz arestu vai tiesu hipotēku, kas uzlikta parādnieka mantai, lai nodrošinātu iespējamo konfiskāciju vai konfiskācijas aizstāšanu kriminālprocesā.

Ņemot vērā kreditora likumīgās intereses, tiesa, pamatojoties uz kreditora pieteikumu, var atļaut turpināt apturēto izpildes panākšanas procedūru un ļaut kreditoram izmantot arī tiesības, kas izriet no parādnieka iesniegtajiem vērtspapīriem, pirms tiek pasludināts bankrots, apstiprināts pārstrukturēšanas plāns vai izbeigta procedūra.

Atzītais praktizējošais speciālists nosaka parādnieka finansiālo stāvokli, sagatavo parādnieka aktīvu un parādu sarakstu un iesniedz to tiesai parādnieka vārdā un ar parādnieka piekrišanu. Atzītais praktizējošais speciālists arī sniedz tiesai novērtējumu par to, kura procedūra būtu jāuzsāk, lai lemtu par parādnieka maksātspējas problēmām. Tiesai šis novērtējums nav saistošs.

Pēc tam tiesa izskata maksātnespējas pieteikumu un pieņem vienu no šādiem spriedumiem:

 1. pasludina parādnieka bankrotu;
 2. pasludina parādnieku par bankrotējušu un uzsāk procedūru, lai atbrīvotu parādnieku no saistībām;
 3. uzsāk parāda pārstrukturēšanas procedūru;
 4. noraida pieteikumu; vai
 5. izbeidz tiesvedību, atceļot prasību.

2.2. Parāda pārstrukturēšanas procedūras uzsākšana

Tiesa uzsāk parāda pārstrukturēšanas procedūru, ja parādniekam ir maksātspējas problēmas, bet tas vēl nav galīgi maksātnespējīgs, jo īpaši tad, ja parādnieka maksātspējas problēmas acīmredzami nevar pārvarēt, neveicot parāda pārstrukturēšanas procedūru, citstarp pārdodot parādnieka aktīvus, lai segtu parādsaistības tādā apmērā, kādu no parādnieka var pamatoti sagaidīt. Tiek uzskatīts, ka parādniekam ir maksātspējas problēmas, ja tas nespēj vai varētu nespēt pildīt savas saistības noteiktajā termiņā.

Pirms parāda pārstrukturēšanas procedūras uzsākšanas tiesa noteiks summu, kas parādniekam ir jāpārskaita kā depozīts atzītā praktizējošā speciālista atalgojuma un izdevumu segšanai uz šim nolūkam paredzēto kontu, un termiņu, līdz kuram parādniekam tā ir jāsamaksā. Ņemot vērā parādnieka finansiālo stāvokli, tiesa var atļaut šo noteikto summu maksāt pa daļām procedūras laikā.

Tiesa var atteikties uzsākt parāda pārstrukturēšanas procedūru, ja:

 1. parādnieks apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā ir iesniedzis būtiski nepareizu vai nepilnīgu informāciju par saviem aktīviem, ienākumiem, kreditoriem vai saistībām;
 2. parādnieks atsakās nodot zvērestu par iesniegtās informācijas patiesumu vai pēc tiesas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;
 3. parādnieks ir notiesāts par noziegumu saistībā ar bankrota procedūru vai izpildes panākšanas procedūru, nodokļu noziegumu vai noziedzīgu nodarījumu, kas minēts Kriminālkodeksa 381. un 3811. pantā, un šī informācija par sodāmību nav dzēsta no sodāmības reģistra datubāzes;
 4. trijos gados pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai pēc tā iesniegšanas parādnieks apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā ir iesniedzis nepareizu vai nepilnīgu informāciju par savu finanšu stāvokli, lai no valsts, vietējām varas iestādēm vai fonda iegūtu palīdzību vai citus pabalstus vai nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas;
 5. trijos gados pirms atzītā praktizējošā speciālista iecelšanas vai pēc tā iecelšanas parādnieks ir apzināti vai rupjas nolaidības dēļ kavējis kreditoru prasījumu apmierināšanu vai apzināti noslēdzis kreditoriem kaitējošus darījumus, un šajā sakarā kaitējums kreditoru interesēm citstarp var izpausties kā aktīvu slēpšana vai izšķērdēšana;
 6. parādnieks nav iemaksājis tiesas noteikto summu kā depozītu atzītā praktizējošā speciālista atalgojuma un izdevumu segšanai uz šim nolūkam paredzēto kontu.

Tiesa atsakās uzsākt parāda pārstrukturēšanas procedūru, ja desmit gados pirms pieteikuma iesniegšanas tā jau ir uzsākusi parādnieka parāda pārstrukturēšanas procedūru vai ir nolēmusi atbrīvot parādnieku no saistībām.

Ja tiesa uzsāk parādnieka parāda pārstrukturēšanas procedūru, tā nosaka termiņu līdz 60 dienām, kurā atzītajam praktizējošajam speciālistam ir jāiesniedz tiesai pārstrukturēšanas plāns. Vajadzības gadījumā tiesa var pagarināt šo termiņu vēl maksimāli par 30 dienām.

Ja tiesa uzsāk parādnieka parāda pārstrukturēšanas procedūru, Bankrota likumā un Izpildes procesa kodeksā paredzēto darījumu vai citu darbību piedziņas termiņu pagarina par laikposmu no atzītā praktizējošā speciālista iecelšanas līdz parāda pārstrukturēšanas procedūras pabeigšanai, bet ne ilgāk kā astoņus gadus pirms atzītā praktizējošā speciālista iecelšanas vai Izpildes procesa kodeksā noteikto piedziņas termiņu sākuma.

Pēc procedūras uzsākšanas atzītais praktizējošais speciālists sadarbībā ar parādnieku sagatavo parādnieka parādu pārstrukturēšanas plānu un iesniedz to tiesā apstiprināšanai parādnieka vārdā un ar parādnieka piekrišanu.

2.3. Bankrota procedūras un/vai procedūras atbrīvošanai no saistībām uzsākšana

Tiesa pasludina parādnieku, kas ir fiziska persona, par bankrotējušu un veic bankrota procedūru saskaņā ar Bankrota likumu. Bankrota procedūras norise attiecībā uz fizisku personu ir līdzīga bankrota procedūras norisei attiecībā uz juridisku personu (sk. 1.1. iedaļu).

Līdztekus bankrota pasludināšanai var uzsākt procedūru, lai atbrīvotu fizisku personu no saistībām. Bankrota procedūrā var atbrīvot parādnieku no saistībām, kas nav izpildītas. Saistības, kas radušās pirms bankrota pasludināšanas, var iekļaut bankrota procedūrā. Parasti procedūra atbrīvošanai no saistībām ilgst trīs gadus. Šajā laikposmā parādniekam pēc iespējas ir jāapmierina kreditoru prasījumi. Bankrota procedūras laikā visus parādnieka aktīvus pārdod un izmanto kreditoru prasījumu apmierināšanai. Parādniekam arī ir jāveic peļņu gūstošas darbības vai jāpieliek saprātīgas pūles, lai šādas darbības atrastu. Arī parādnieka ienākumus izmanto, lai apmierinātu kreditoru prasījumus. Likumā parādnieka iztikas minimumam ir noteikta summa, kas nav apķīlājama, un to neizmanto kreditoru prasījumu apmierināšanai. Ja parādnieks ir apmaksājis ievērojamu daļu kreditoru prasījumu, parādnieku var atbrīvot no saistībām pat pirms trīs gadu termiņa beigām, bet ne agrāk kā vienu gadu pēc procedūras uzsākšanas. Ja parādnieks pārkāpj savas saistības, bet pārkāpums nav nopietns, tiesa var maksimāli par vienu gadu pagarināt termiņu attiecībā uz parādnieka atbrīvošanu no saistībām. Ja pārkāpums ir nopietns, tiesa var atteikties atbrīvot parādnieku no saistībām.

3. Bankrota procedūras uzsākšana attiecībā uz fiziskas personas mantu

Ja parādnieka nāves gadījumā parādnieka manta ir maksātnespējīga, var iesniegt bankrota pieteikumu, lai pasludinātu parādnieka mantas bankrotu. Parādnieka nāves gadījumā bankrota pieteikumu attiecībā uz parādnieka aktīviem var iesniegt arī parādnieka mantinieks, parādnieka testamenta izpildītājs vai parādnieka mantojuma masas aizgādnis. Šajā gadījumā bankrota pieteikumam piemēro noteikumus, ar ko reglamentē parādnieka iesniegtus bankrota pieteikumus. Bankrota procedūras attiecībā uz šādu mantu veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Bankrota likumā.

3 Kādi aktīvi ietilpst maksātnespējīgā parādnieka mantā? Kā rīkojas ar aktīviem, ko parādnieks iegūst vai kas pāriet parādnieka īpašumā pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

Kad ir pasludināts bankrots, parādnieka aktīvi kļūst par bankrotējušā parādnieka mantu un parādnieka tiesības pārvaldīt un pārdot šo mantu tiek nodotas bankrota administratoram.

Parādnieka aktīvi kļūst par bankrotējušā parādnieka mantu, pamatojoties uz nolēmumu par bankrotu, un tiek izmantoti kā aktīvi kreditoru prasījumu apmierināšanai un bankrota procedūras izpildei. Bankrotējušā parādnieka manta ir parādnieka aktīvi bankrota pasludināšanas laikā, kā arī atgūtie vai atgrieztie aktīvi un aktīvi, kurus parādnieks ir ieguvis bankrota procedūras laikā. Parādnieka aktīvi, kam saskaņā ar likumu nevar piemērot prasījumu par apmaksu, netiek iekļauti bankrotējušā parādnieka mantā.

Aktīvus, kam saskaņā ar likumu nevar piemērot prasījumu par apmaksu, reglamentē Izpildes procesa kodekss. Likumā ir sniegts neizsmeļošs tādu objektu saraksts, kuriem nav piemērojams arests. Galvenais tādu objektu saraksta izveides mērķis, kuriem nav piemērojams arests, ir nodrošināt parādniekam minimālu sociālo aizsardzību. Aizliegums pārdot aktīvus, kam nav piemērojams arests, izriet arī no nepieciešamības aizsargāt citas pamattiesības: tiesības brīvi izvēlēties darbības jomu, profesiju un amatu, tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību, tiesības uz izglītību, reliģijas brīvību, privātās un ģimenes dzīves aizsardzību utt. Turklāt noteiktu objektu arests ir pretrunā vispārpieņemtajiem morāles principiem.

Saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem ierobežojumi piemērojami arī attiecībā uz ienākumu arestu, un to galvenais mērķis ir nodrošināt parādniekam minimālos iztikas līdzekļus, kas nepieciešami sevis un savu apgādājamo personu uzturēšanai atbilstīgi pret parādnieku vērstās tiesvedības nosacījumiem.

Pēc bankrota pasludināšanas jebkāda bankrotējušā parādnieka mantā ietilpstošo objektu pārdošana, ko veic parādnieks, ir spēkā neesoša. Citas puses šādi nodotie aktīvi tiek atgriezti pusei, ja aktīvi joprojām ir bankrotējušā parādnieka mantas daļa, vai arī tiek izmaksāta atlīdzība, ja bankrotējušā parādnieka manta šādas nodošanas rezultātā ir pieaugusi. Ja parādnieks ir pārdevis nākotnē gaidāmos prasījumus pirms bankrota pasludināšanas, pārdošana kļūs spēkā neesoša tad, kad bankrots tiek pasludināts attiecībā uz prasījumiem, kas radušies pēc bankrota pasludināšanas. Ja parādnieks ir fiziska persona, viņš var pārdot bankrotējušā parādnieka mantu ar administratora piekrišanu. Jebkāda pārdošana bez administratora piekrišanas ir spēkā neesoša.

Pēc bankrota pasludināšanas bankrotējušā parādnieka mantā iekļautu saistību pret parādnieku izpildi var akceptēt tikai administrators. Ja saistības tiek pildītas parādnieka labā, tiek uzskatīts, ka saistības ir izpildītas tikai tad, ja saistību izpildei nodotie aktīvi tiek saglabāti bankrotējušā parādnieka mantā vai ja šādas nodošanas rezultātā bankrotējušā parādnieka manta tiek palielināta. Ja saistības pret parādnieku ir izpildītas pirms paziņojuma par bankrotu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka saistības ir izpildītas, ja persona, kura šīs saistības ir pildījusi, nezināja un nevarēja zināt par bankrota pasludināšanu saistību izpildes laikā.

Ja tiek uzsākta reorganizācijas procedūra, uzņēmums saglabā tiesības rīkoties ar uzņēmuma aktīviem, bet tam nekavējoties ir jāinformē reorganizācijas konsultants par darījumiem, kas ir ārpus ierastās saimnieciskās darbības jomas.

Parāda pārstrukturēšanas procedūrā parādnieks, kas ir fiziska persona, neatkarīgi no tā, vai viņš ir pašnodarbināta persona, saglabā tiesības rīkoties ar saviem aktīviem.

Procedūrā atbrīvošanai no saistībām, ja šī procedūra turpinās arī pēc bankrota procedūras pabeigšanas, parādnieka ienākumi ir pakļauti cesijai vai nodošanai atzītajam praktizējošajam speciālistam. Parādniekam nav jāpārskaita ienākumi vai to daļa, par kuru saskaņā ar Izpildes kodeksa likuma noteikumiem nevar prasīt maksājumu, vai arī atzītajam praktizējošajam speciālistam minētie ienākumi vai to daļa ir jāatdod parādniekam.

4 Kādas ir parādnieka pilnvaras un kādas - maksātnespējas administratora pilnvaras?

Kad ir pasludināts bankrots, parādnieks, kas ir fiziska persona, atsakās no tiesībām slēgt darījumus attiecībā uz bankrotējušā parādnieka mantu, savukārt parādnieks, kas ir juridiska persona, atsakās no tiesībām slēgt jebkādus darījumus.

Parādnieks nekavējoties sniedz tiesai, pagaidu administratoram, pārvaldniekam, bankrota komitejai un Maksātnespējas nodaļai informāciju, kas tiem ir nepieciešama saistībā ar bankrota procedūru gan pirms, gan pēc bankrota pasludināšanas, jo īpaši par parādnieka aktīviem, citstarp saistībām, un uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. Parādniekam ir jāiesniedz administratoram bilance un parādnieka aktīvu uzskaite, citstarp saistības, par situāciju bankrota pasludināšanas dienā.

Tiesa var pieprasīt parādniekam nodot zvērestu tiesā, apliecinot, ka tiesai iesniegtā informācija par tā aktīviem, parādiem un uzņēmējdarbības vai profesionālajām aktivitātēm ir pareiza tiktāl, cik tas parādniekam ir zināms.

Parādnieka pienākums ir sniegt pagaidu administratoram un bankrota administratoram viņu pienākumu izpildei nepieciešamo palīdzību.

Pēc bankrota pasludināšanas un pirms zvēresta nodošanas parādnieks nedrīkst izbraukt no Igaunijas bez tiesas atļaujas.

Tiesa var parādniekam uzlikt soda naudu, noteikt viņam pienākumu obligāti piedalīties vai piemērot viņam arestu, ja tiesas rīkojums netiek ievērots vai nolūkā nodrošināt likumā noteikto saistību izpildi.

Parādnieks ir tiesīgs iepazīties ar administratora materiāliem un tiesas materiāliem bankrota lietā. Administrators, norādot pamatotu iemeslu, var noraidīt parādnieka lūgumu apskatīt administratora materiālos iekļautu dokumentu, ja tas varētu kaitēt bankrota procedūras norisei.

Bankrota administrators

 • Bankrota administrators slēdz darījumus attiecībā uz bankrotējušā parādnieka mantu un veic citas darbības. Administratora darbību rezultātā radušās tiesības un pienākumi attiecas uz parādnieku. Administrators atbilstīgi saviem pienākumiem piedalās tiesā parādnieka vietā strīdos par bankrotējušā parādnieka mantu.
 • Kad tiek pasludināts bankrots, parādnieka tiesības pārvaldīt un rīkoties ar bankrotējušā parādnieka mantu tiek nodotas bankrota administratoram. Ja parādnieks bankrota procedūrā ir juridiska persona, administrators var slēgt jebkādus darījumus un veikt jebkādas tiesiskas darbības ar bankrotējušā parādnieka mantu. Ja parādnieks bankrota procedūrā ir fiziska persona, administrators var slēgt tikai tādus darījumus un veikt tādas tiesiskās darbības ar bankrotējušā parādnieka mantu, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu bankrota procedūras mērķi un pildītu administratora pienākumus.
 • Administrators aizstāv visu kreditoru un parādnieka tiesības un intereses un nodrošina bankrota procedūras likumīgu, ātru un finansiāli pamatotu izpildi. Administrators veic savus pienākumus ar rūpību, kāda tiek sagaidīta no centīga un godprātīga administratora, ņemot vērā visu kreditoru un parādnieka intereses.
 • Administrators nosaka kreditoru prasījumus, pārvalda bankrotējušā parādnieka mantu, organizē tās veidošanu, pārdošanu un kreditoru prasījumu apmierināšanu no bankrotējušā parādnieka mantas; noskaidro parādnieka maksātnespējas iemeslus un laiku, kad tā radusies; vajadzības gadījumā nodrošina parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu; vajadzības gadījumā veic parādnieka, kas ir juridiska persona, likvidāciju; sniedz informāciju kreditoriem un parādniekam likumā noteiktajos gadījumos; sniedz pārskatu par savu darbību un informāciju par bankrota procedūru tiesai, uzraugošajam ierēdnim un bankrota komitejai; veic citus likumā noteiktos pienākumus. Ja parādnieka maksātnespēju ir izraisījusi smaga vadības kļūda, administratora pienākums ir iesniegt prasījumu par zaudējumu atlīdzību pret personu, kura ir atbildīga par kļūdu, nekavējoties, tiklīdz ir iegūti pietiekami pierādījumi šāda prasījuma iesniegšanai. Papildus likumā paredzētajām administratora tiesībām administratoram ir arī pagaidu administratora tiesības.

5 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var izmantot ieskaitu?

Igaunijā bankrota procedūrā ir pieļaujams ieskaits. Bankrota procedūras prasījumu ieskaitam piemērojami šādi nosacījumi:

 1. prasījumiem, kam tiek veikts ieskaits, ir jābūt finansiāla rakstura vai citiem tāda paša veida prasījumiem;
 2. kreditora tiesības uz savu saistību izpildi ir stājušās spēkā un parādnieka saistību izpildes termiņš ir iestājies;
 3. kreditoram ir jāapliecina ieskaits parādniekam līdz tam, kad ir apstiprināts kreditoru saraksts, un šāds apliecinājums nedrīkst ietvert nosacījumu vai termiņu;
 4. kreditora tiesības veikt ieskaitu pret parādnieka prasījumu ir radušās pirms bankrota pasludināšanas.

Gadījumā, ja parādnieka prasījums ietvēra atliekošu nosacījumu un tā izpildes termiņš bankrota pasludināšanas laikā vēl nebija pienācis vai ja tas nav vērsts pret tāda paša veida prasījumu, prasījumam ieskaitu var veikt tikai tad, kad iestājas atliekošais nosacījums, ir iestājies parādnieka prasījuma izpildes termiņš vai saistības ir kļuvušas par tāda paša veida saistībām. Ieskaits nav atļauts, ja atliekošais nosacījums vai prasījuma izpildes termiņš iestājas pirms tam, kad kreditoram ir bijusi iespēja veikt prasījuma ieskaitu.

Ja kreditora prasījuma termiņš ir beidzies, kreditors var joprojām veikt prasījuma ieskaitu, ja ieskaita tiesības radušās pirms prasījuma termiņa beigām. Kreditors var arī veikt tādu prasījumu ieskaitu, kas radušies, parādniekam nepildot līgumsaistības, kuras izriet no fakta, ka administrators ir atteicies no parādnieka saistībām pēc bankrota pasludināšanas. Ja līgumsaistību objekts ir sadalāms un kreditors ir daļēji izpildījis savas saistības pirms bankrota pasludināšanas, kreditors var veikt ieskaitu attiecībā uz parādnieka finansiāla rakstura saistībām, kas atbilst kreditora saistību izpildītajai daļai. Ja parādnieks ir dzīvojamo vai tirdzniecības telpu iznomātājs un dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieks ir samaksājis parādniekam avansā nomu par nekustamo īpašumu vai telpām pirms bankrota pasludināšanas, rodas netaisnas iedzīvošanās prasījums pret parādnieku, par kuru dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieks var veikt ieskaitu pret parādnieka prasījumu pret dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieku, un dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieks var arī veikt ieskaitu par prasījumu par tādu zaudējumu atlīdzību, kas radušies līguma priekšlaicīgas izbeigšanas vai atteikšanās no līguma rezultātā.

Cesijas veidā iegūtam prasījumam var veikt ieskaitu bankrota procedūras ietvaros tikai tad, ja prasījums ir cedēts un parādnieks ir ticis par to rakstiski informēts ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms bankrota pasludināšanas dienas. Cesijas veidā iegūtam prasījumam pret parādnieku nevar veikt ieskaitu, ja prasījums ticis cedēts trijos gados pirms pagaidu administratora vai atzīta praktizējoša speciālista nozīmēšanas dienas un parādnieks tajā laikā ir bijis maksātnespējīgs, un persona, kura ieguva prasījumu, zināja vai tai bija jāzina par maksātnespēju cesijas laikā.

Ar ķīlu nodrošinātu atzītu prasījumu, arī tad, ja šis prasījums ir iegūts cesijas ceļā, var ieskaitīt, ja tas pats ķīlas priekšmets tiek pārdots par ķīlas priekšmeta pirkuma cenu tādā apmērā, kas ir līdzvērtīgs summai, kuru kreditoram būtu tiesības saņemt, sadalot naudas summu, kas saņemta, pārdodot kreditora nopirkto priekšmetu, un no kuras ir atskaitīti maksājumi un izdevumi, piemēram, konsolidētās saistības un bankrota procedūrā radušies izdevumi un izmaksas, kas ir jāsamaksā pirms naudas izmaksas, pamatojoties uz sadales koeficientiem. Jebkuru pirkuma cenas daļu, ko nevar ieskaitīt kreditora prasījumā, kreditors iemaksā bankrotējušā parādnieka mantas apjomā.

Prasījumi, kuriem nevar veikt ieskaitu, ir prasījumi par uzturlīdzekļiem, prasījumi par kompensāciju, kas izriet no kaitējuma veselībai vai personas nāves, un prasījumi, kas izriet no prettiesiskas un tīšas kaitējuma nodarīšanas, kas otrai pusei ir pret pusi, kura pieprasa ieskaitu; otras puses prasījumi, par kuriem saskaņā ar likumu nevar pieprasīt maksājumu; arestēts prasījums pret puses prasījumu pret otru pusi, ja puse, kas pieprasa ieskaitu, ieguvusi prasījumu pēc aresta vai ja šīs puses prasījuma izpildes termiņš iestājies pēc aresta un vēlāk nekā arestētās puses prasījuma termiņš; prasījums, pret kuru otra puse var celt iebildumus, vai otras puses prasījums, kuram ieskaits nav atļauts citu no likuma izrietošu iemeslu dēļ.

Ieskaits netiek atsevišķi reglamentēts reorganizācijas procedūras un parāda pārstrukturēšanas procedūras gadījumā, piemērojot vispārīgo procedūru saskaņā ar Likumu par saistību tiesībām.

6 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē spēkā esošus līgumus, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse?

Bankrota procedūra

Administrators ir tiesīgs izpildīt neizpildītas saistības, kas izriet no parādnieka noslēgta līguma, un pieprasīt otrai pusei pildīt savas saistības vai atsaukt parādnieka saistības, kas izriet no līguma, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos ir noteikts citādi. Administrators nedrīkst atsaukt parādnieka no līguma izrietošās saistības, ja šīs saistības ir nodrošinātas ar iepriekšēju atzīmi, kas reģistrēta zemesgrāmatā. Ja administrators turpina pildīt parādnieka saistības un informē par nodomu pildīt šīs saistības, otra līguma puse turpinās pildīt savas saistības. Tādā gadījumā administrators zaudē tiesības atteikties pildīt parādnieka saistības. Ja administrators pieprasa otrai līguma pusei pildīt līgumsaistības, otra puse var pieprasīt, lai administrators nodrošinātu parādnieka saistību izpildi. Otra puse var atteikties pildīt savas saistības, atteikties no līguma vai atcelt līgumu līdz tam, kad administrators būs nodrošinājis parādnieka saistību izpildi. Otras puses prasījums pret parādnieku, kas izriet no saistībām, kuras otra puse ir izpildījusi pēc administratora pieprasījuma, ir konsolidētās saistības. Ja administrators ir atsaucis parādnieka saistības pēc bankrota pasludināšanas, otra līguma puse var iesniegt prasījumu kā kreditors bankrota procedūrā, pamatojoties uz līgumsaistību neizpildi. Ja līgumsaistību objekts ir nedalāms un otra puse ir daļēji izpildījusi savas saistības līdz bankrota pasludināšanai, otra puse tikai kā kreditors bankrota procedūrā var pieprasīt no parādnieka finansiāla rakstura saistību izpildi tādā apmērā, kas atbilst otras puses izpildīto saistību apjomam.

Likumā ir arī paredzēti īpaši gadījumi attiecībā uz noteiktiem līgumu veidiem:

 1. ja parādnieks ir pārdevis kustamu mantu ar īpašumtiesību atrunu pirms bankrota pasludināšanas un ir nodevis šo kustamo mantu pircēja valdījumā, pircējam ir tiesības pieprasīt pārdošanas līguma izpildi. Šādā gadījumā administrators nevar atsaukt parādnieka no pārdošanas līguma izrietošās saistības;
 2. dzīvojamo vai tirdzniecības telpu iznomātāja bankrots nevar būt par pamatu dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līguma izbeigšanai, izņemot gadījumus, kad līgumā noteikts citādi. Ja dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līgumā ir paredzēts, ka bankrots var būt pamats līguma izbeigšanai, administrators var atcelt līgumu viena mēneša laikā vai īsākā periodā, ja tas paredzēts līguma nosacījumos. Mājokļa dzīvojamo telpu iznomātāja bankrots nevar būt par pamatu mājokļa dzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanai. Ja nomas maksa par nekustamo īpašumu vai telpām apmaksāta parādniekam avansā pirms bankrota pasludināšanas, dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieks var veikt prasījuma par netaisnu iedzīvošanos un parādnieka prasījuma pret dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieku savstarpēju ieskaitu;
 3. dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomnieka bankrota gadījumā dzīvojamo vai tirdzniecības telpu iznomātājs var izbeigt dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līgumu tikai saskaņā ar vispārīgo procedūru, un dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līgumu nevar atcelt kavēta nomas maksājuma dēļ, ja kavējums attiecas uz nomas maksājumu, kas bija veicams pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas dienas. Administrators ir tiesīgs atcelt dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līgumu, kuru noslēdzis parādnieks, viena mēneša laikā vai īsākā periodā, ja tas paredzēts līguma nosacījumos. Ja nekustamais īpašums vai telpas nav nodoti parādnieka valdījumā līdz bankrota pasludināšanas dienai, gan administrators, gan otra puse var šo līgumu anulēt. Līguma anulēšanas vai izbeigšanas gadījumā otra puse var pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem, ko rada līguma izbeigšana pirms noteiktā termiņa, vai nu kā kreditors bankrota procedūrā, vai arī var pieprasīt, lai minētā atlīdzība tiktu nodrošināta ieskaita formā;
 4. dzīvojamo vai tirdzniecības telpu nomas līguma procedūra piemērojama arī attiecībā uz parādnieka noslēgtajiem līzinga līgumiem.

Administrators ir tiesīgs lemt par līguma turpināšanu vai izbeigšanu, taču tad, ja otra puse ierosina administratoram īstenot šīs izvēles tiesības, administratoram nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņās dienās, ir jāsniedz paziņojums par parādnieka saistību turpmāku pildīšanu vai atsaukšanu. Pēc administratora pieprasījuma tiesa var arī pagarināt šo periodu. Ja administrators neiesniedz paziņojumu par saistību pildīšanu vai atsaukšanu norādītajā termiņā, viņš nav tiesīgs pieprasīt, lai otra puse pildītu līgumsaistības, pirms viņš ir izpildījis parādnieka saistības.

Ir iespējams arī, ka daži parādnieka noslēgtie līgumi ir atgūstami. Piemēram, tiesa atceļ līgumus, kas noslēgti pagaidu administratora pilnvaru laikā pirms bankrota pasludināšanas. Atgūšanas priekšnosacījums papildus laika nosacījumam ir tāds, ka līguma rezultātā kreditoru interesēm ir nodarīts kaitējums. Ja kreditoru interesēm nav nodarīts kaitējums un bankrotējušā parādnieka mantas apjoms atgūšanas rezultātā nepalielinās, nav nozīmes veikt atgūšanu.

Kopumā bankrotējis parādnieks vai tā administrators nav tiesīgi grozīt līgumus. Tomēr līgumus var grozīt, ja pēc bankrota pasludināšanas ir noslēgts mierizlīgums. Šādā gadījumā var samazināt parādu vai pagarināt apmaksas termiņu, parādniekam un kreditoriem savstarpēji vienojoties. Tādu pašu rezultātu var sasniegt arī, izmantojot reorganizācijas procedūru vai parāda pārstrukturēšanas procedūru. Bankrota likums, Likums par reorganizāciju un Fizisko personu maksātnespējas likums atsevišķi neaptver prasījumu cesiju vai saistību uzņemšanos, tādēļ piemērojama Likumā par saistību tiesībām noteiktā vispārīgā procedūra.

Reorganizācijas procedūra

Reorganizācijas procedūrā ir atļauta līgumu pārstrukturēšana, izmantojot reorganizācijas plānu.

Tāda vienošanās ir spēkā neesoša, uz kuras pamata kreditors var apturēt līguma izpildi, paātrināt, izbeigt vai jebkādā citā veidā, kas kaitē uzņēmumam, grozīt līgumu sakarā ar reorganizācijas pieteikuma iesniegšanu, reorganizācijas procedūras uzsākšanu, reorganizācijas plāna apstiprināšanu, pieprasījuma iesniegšanu apturēt parāda piedziņas pasākumus vai šādu pasākumu apturēšanu.

Pasākumu apturēšanas laikā kreditors nedrīkst apturēt izpildi, paātrināt, izbeigt vai jebkādā citā veidā, kas kaitē uzņēmumam, grozīt būtiskus izpildāmus līgumus par parādiem, kas radušies pirms Reorganizācijas likumā minēto parādu atgūšanas pasākumu apturēšanas un tikai tāpēc, ka uzņēmums tos nav samaksājis. Ierobežojums neattiecas uz kredītlīgumiem un finansēšanas līgumiem. Ja ierobežojuma noteikšana kreditoram ir nesamērīgi apgrūtinoša, tiesa var to izbeigt pirms termiņa.

Reorganizācijas plāna ietvaros nedrīkst pārstrukturēt prasījumu, kas izriet no darba līguma vai darījuma ar atvasinātajiem instrumentiem.

Parāda pārstrukturēšanas procedūra

Ja tiek iecelts atzīts praktizējošs speciālists, kreditors nedrīkst, atsaucoties uz finansiāla rakstura saistību pārkāpumu, kas noticis pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, izbeigt ar parādnieku noslēgto līgumu vai atteikties šā iemesla dēļ pildīt savas saistības. Vienošanās, saskaņā ar kuru kreditors var izbeigt līgumu, kad ir iesniegts maksātnespējas pieteikums vai apstiprināts pārstrukturēšanas plāns, ir spēkā neesoša. Ja līguma turpmāka izpilde ir netaisnīga attiecībā pret kreditoru un nevajadzīga no parādnieka viedokļa, jo īpaši tad, ja ir maz ticams, ka tiks uzsākta parāda pārstrukturēšanas procedūra, vai ja nav nepieciešams turpināt līguma izpildi, lai veiktu parāda pārstrukturēšanas procedūru, tiesa var atļaut kreditoram izbeigt līgumu, pamatojoties uz kreditora lūgumu.

Saistības, kas izriet no joprojām spēkā esoša līguma un rodas vai to izpildes termiņš iestājas pēc parāda pārstrukturēšanas pieteikuma iesniegšanas, var tikt pārstrukturētas parāda pārstrukturēšanas procedūras ietvaros. Pārstrukturēšanas plānā var noteikt, ka kredīta līgums vai cits joprojām spēkā esošs līgums, ko parādnieks noslēdzis pirms parāda pārstrukturēšanas pieteikuma iesniegšanas un kas uzliek parādniekam finansiāla rakstura saistības, kuru izpildes termiņš ir pēc parāda pārstrukturēšanas pieteikuma iesniegšanas, tiek izbeigts līdz ar pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanu. Līguma izbeigšanai ir tādas pašas sekas kā līguma ārkārtas atcelšanai tādu iemeslu dēļ, kurus izraisījis parādnieks. Parādnieka saistības, kas izriet no līguma izbeigšanas, var pārstrukturēt iepriekš saskaņā ar pārstrukturēšanas plānu. Ja ir jāpārstrukturē saistības, kas izriet no līzinga līguma, iznomātājs, kurš ir kreditors, var ārkārtas kārtībā atcelt līgumu vienas nedēļas laikā no pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas dienas.

7 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē procedūras, ko sākuši individuāli kreditori (izņemot tiesvedībā esošas lietas)?

Pēc bankrota pasludināšanas kreditori bankrota procedūrā var iesniegt savus prasījumus pret parādnieku tikai bankrota procedūras ietvaros. Administrators ir jāinformē par visiem prasījumiem pret parādnieku, kas radušies pēc bankrota pasludināšanas, neatkarīgi no to iemesliem vai prasījumu izpildes termiņiem. Pasludinot bankrotu, tiek izbeigta izpildes panākšanas procedūra pret parādnieku un kreditoram ir jāiesniedz prasījums bankrota administratoram.

Reorganizācijas procedūras un parāda pārstrukturēšanas procedūras ietvaros attiecīgi reorganizācijas plāna un parāda pārstrukturēšanas plāna spēkā esamības laikā nevar tikt uzsākta jauna tiesvedība, izņemot no to kreditoru puses, uz kuru prasījumiem minētais plāns ir attiecināms. Reorganizācijas gadījumā tiek apturēta izpildes procedūra, izņemot gadījumus, kad izpildes procedūra tiek veikta, lai apmierinātu prasījumus, kas radušies uz darba līguma pamata. Parāda pārstrukturēšanas procedūrā tiesa var apturēt izpildes procedūru, piemērojot to kā pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli vēl pirms nolēmuma pieņemšanas vai maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas. Ieceļot atzītu praktizējošu speciālistu, tiesa aptur naudas iekasēšanas izpildes procedūru (vai piespiedu izpildi) pret parādnieka aktīviem līdz bankrota pasludināšanai, parāda pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanai vai parāda pārstrukturēšanas procedūras izbeigšanai.

8 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē tādu procedūru turpināšanu, kas ir tiesvedībā maksātnespējas procedūras sākšanas brīdī?

Bankrota procedūra

Strīdos par bankrotējušā parādnieka mantu vai aktīviem, kurus var iekļaut bankrotējušā parādnieka mantā, tiesības būt tiesvedības dalībniekam parādnieka vietā tiek nodotas administratoram. Ja prasību vai jebkādu citu prasījumu attiecībā uz bankrotējušā parādnieka mantu, kuru parādnieks iesniedz pret citu personu, izskata tiesvedībā, kas uzsākta pirms bankrota pasludināšanas, vai ja parādnieks piedalās tiesvedībā kā trešā persona, administrators var atbilstīgi saviem pienākumiem piedalīties tiesvedībā parādnieka vietā. Ja administrators nepiedalās šādā tiesvedībā, parādnieks var turpināt piedalīties kā prasītājs, lūgumraksta iesniedzējs vai trešā persona.

Ja tiesas procesā, kas sākts pirms bankrota pasludināšanas, pret parādnieku ir celta mantiska prasība vai pārsūdzēts parādniekam izdots administratīvais akts par finanšu prasījumu publisko tiesību jomā, bet lēmums par šo prasību vai pārsūdzību vēl nav pieņemts, tiesa atteiksies izskatīt šo prasību vai pārsūdzību, izņemot lēmumu par naudas soda uzlikšanu vai konfiskāciju vai tās aizstāšanu kriminālprocesā, prasību par uzturēšanas pienākumu civilprocesā vai pārsūdzību par naudas sodu, kas uzlikts par noziedzīgu nodarījumu. Tiesa atsāks tiesvedību uz prasītāja pieteikuma pamata, ja augstākas instances tiesa būs anulējusi nolēmumu par bankrotu un spēkā būs stājies nolēmums, ar kuru noraida bankrota vai maksātnespējas pieteikumu, vai ja bankrota procedūra tiks izbeigta pēc bankrota pasludināšanas.

Ja pret parādnieku ir iesniegts prasījums par objekta izslēgšanu no bankrotējušā parādnieka mantas tiesvedībā, kas uzsākta pirms bankrota pasludināšanas, tiesa izskatīs šo prasījumu. Šādā gadījumā bankrota administrators var piedalīties tiesvedībā parādnieka vietā. Kā atbildētājam administratoram ir parādnieka tiesības un pienākumi. Ja administrators tiesvedībā nepiedalās, tiesvedību var turpināt pēc prasītāja pieprasījuma.

Ja pret parādnieku ir celts īpašumtiesisks prasījums vai ir pārsūdzēts parādniekam izdots administratīvs akts par publisko tiesību finanšu prasījumu tiesas procesā un šajā lietā pieņemtais lēmums ir pārsūdzams, pēc bankrota pasludināšanas apelāciju parādnieka vārdā var iesniegt administrators. Parādnieks var iesniegt apelāciju ar administratora piekrišanu. Parādnieks var iesniegt apelāciju par naudas sodu, konfiskāciju vai tās aizstāšanu kriminālprocesā, prasību par kompensāciju par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīto kaitējumu vai naudas soda uzlikšanu kriminālprocesā neatkarīgi no administratora piekrišanas. Ja tiesā ir ticis apstrīdēts pret parādnieku vērsts administratīvais instruments, šā administratīvā instrumenta apstrīdēšanas termiņš tiek apturēts.

Persona, kurai ir tāds uzturlīdzekļu prasījums pret parādnieku, kura termiņš ir iestājies pēc parādnieka pasludināšanas par bankrotējušu, nav kreditors bankrota procedūrā attiecībā uz šo prasījumu, un šo prasījumu nevar pieteikt bankrota procedūrā. Šo prasību var iesniegt tiesā, un bankrota procedūras laikā var notikt tiesas process.

Reorganizācijas procedūra un parāda pārstrukturēšanas procedūra

Kad ir iesniegts reorganizācijas pieteikums, tiesa, kura izskata lietu, var, pamatojoties uz uzņēmuma pieteikumu un saņemot reorganizācijas konsultanta apstiprinājumu, kas tiek pievienots pieteikumam, apturēt tiesvedību, kas saistīta ar finansiāla rakstura prasījumu pret uzņēmumu, līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras izbeigšanai, izņemot gadījumu, kad prasījums radies uz darba attiecību pamata vai saistībā ar uzturlīdzekļu apmaksu un par to vēl nav pieņemts nolēmums. Pieņemot fiziskas personas maksātnespējas pieteikumu, tiesa ieceļ atzītu praktizējošu speciālistu, pēc tam tiesa var apturēt procedūru saistībā ar finanšu prasījumu pret parādnieku, par kuru vēl nav pieņemts spriedums. Tiesa var apturēt procedūru, līdz tiek pasludināts bankrots, apstiprināts parādu pārstrukturēšanas plāns vai izbeigta procedūra.

9 Kādas galvenās iezīmes raksturo kreditoru dalību maksātnespējas procedūrā?

Kreditoru līdzdalība bankrota procedūrā

Kreditors bankrota procedūrā pārstāv savu prasījumu. Kreditoru pienākums ir informēt administratoru par visiem prasījumiem pret parādnieku, kas radušies pirms bankrota pasludināšanas, neatkarīgi no to iemesliem vai saistību izpildes termiņiem, ne vēlāk kā divos mēnešos no dienas, kad paziņojums par bankrotu ir publicēts izdevumā Ametlikud Teadaanded. Administratoru par prasījumu informē, iesniedzot rakstisku pieteikumu (prasījuma pierādījums). Prasījumi tiek aizstāvēti rakstiski. Pēc tam, kad visi kreditori būs paziņojuši administratoram par saviem prasījumiem, administrators sagatavos sākotnējo kreditoru sarakstu. Saraksts tiek iesniegts kreditoriem izskatīšanai. Kreditoriem un parādniekam ir iespēja iesniegt iebildumus pret visu kreditoru prasījumiem. Ja tam ir iemesls, arī administratoram ir jāiesniedz iebildumi. Pēc tam kreditori, pret kuru prasījumiem tika iesniegti iebildumi, var izteikt savu viedokli administratoram. Pamatojoties uz prasījumiem, iebildumiem un izteiktajiem viedokļiem, administrators sagatavo galīgo kreditoru sarakstu un iesniedz to tiesai apstiprināšanai. Nodrošinājuma tiesības tiek aizstāvētas reizē ar prasījumiem, kurus tās nodrošina. Tiek uzskatīts, ka prasījums, tā prioritāte un tiesības uz prasījuma nodrošinājumu ir pieņemti, ja ne administrators, ne arī kāds no kreditoriem prasījumu aizstāvēšanas sapulcē tos neapstrīd un tiesa apstiprina kreditoru sarakstu. Prasījumu, kas ir atzīts, vai tā prioritāti vēlāk nevar apstrīdēt.

Papildus tam, ka katrs kreditors pārstāv savu prasījumu un tā aizstāvību, kreditori piedalās arī bankrota procedūras norisē kreditoru kopsapulcēs. Kreditoru kopsapulce ir kompetenta apstiprināt administratoru un ievēlēt bankrota komiteju, lemt par parādnieka uzņēmuma darbības turpināšanu vai izbeigšanu, lemt par parādnieka likvidēšanu, ja parādnieks ir juridiska persona, slēgt mierizlīgumu, lemt likumā noteiktajā apmērā par jautājumiem, kas skar bankrotējušā parādnieka mantas pārdošanu, atbildēt uz sūdzībām par administratora darbību, lemt par bankrota komitejas dalībnieku atalgojumu un risināt citus jautājumus, kuri saskaņā ar likumu ir kreditoru kopsapulces kompetencē. Ja kreditoru kopsapulce nolemj ievēlēt bankrota komiteju, tās pienākums citstarp ir aizstāvēt visu kreditoru intereses bankrota procedūrā.

Kreditoru līdzdalība reorganizācijas procedūrā

Reorganizācijas konsultants nekavējoties informē kreditorus par reorganizācijas procedūras uzsākšanu un par viņu prasījumu apjomu pret uzņēmumu saskaņā ar parādu sarakstu. Šai nolūkā konsultants kreditoriem iesniedz paziņojumu par reorganizāciju. Ja kreditors, kura prasījumu paredzēts pārstrukturēt reorganizācijas plāna ietvaros, nepiekrīt paziņojumā par reorganizāciju norādītajai informācijai, viņš iesniedz reorganizācijas konsultantam paziņojumā par reorganizāciju noteiktajā termiņā rakstisku pieteikumu, kurā norāda, kam viņš nepiekrīt paziņojumā par reorganizāciju norādītajā prasījumā, kā arī iesniedz attiecīgus pierādījumus. Ja pieteikums noteiktajā termiņā nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka kreditors piekrīt prasījuma apjomam. Reorganizācijas konsultants pārbauda, vai tā kreditora prasījums, kurš nav piekritis prasījumam, ir likumīgs, un novērtē, vai pārstrukturējamais prasījums ir pierādīts, un informē tiesu par tādu prasījumu, kas faktiski nepastāv, kura apmērs ir neskaidrs vai kura gadījumā nevar novērtēt, vai prasījums ir likumīgs vai pierādīts. Ja reorganizācijas konsultants nepiekrīt kreditora pieteikumā izteiktajam apgalvojumam, viņi nekavējoties iesniedz tiesā pieteikumu kopā ar pierādījumiem un pamato, kāpēc viņi nav vienisprātis par pieteikumā norādīto informāciju. Reorganizācijas konsultants pamato savus apgalvojumus. Pamatojoties uz paustajiem apgalvojumiem un iesniegtajiem pierādījumiem, tiesa lems par kreditora pamata prasījuma apjomu un nodrošinājuma prasījumu, kā arī nodrošinājuma esamību un apjomu.

Kreditoru līdzdalība parāda pārstrukturēšanas procedūrā

Parāda pārstrukturēšanas procedūra attiecas uz kreditoriem, kuru prasījumu pret parādnieku izpildes termiņš ir iestājies līdz maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienai. Turklāt ar zināmiem nosacījumiem saistības, kas izriet no joprojām spēkā esošiem līgumiem un rodas vai to izpildes termiņš iestājies pēc maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, var tikt pārstrukturētas.

Pēc pārstrukturēšanas plāna sagatavošanas un pirms tā iesniegšanas tiesā atzītais praktizējošais speciālists to kopā ar pieteikumu, parādnieka aktīvu un parādu sarakstu un citiem pielikumiem nekavējoties nodod pārstrukturēšanas plānā norādītajiem kreditoriem, kuru prasījumus lūdz pārstrukturēt. Nododot pārstrukturēšanas plānu, atzītais praktizējošais speciālists dod kreditoram vismaz divas nedēļas, taču ne vairāk kā četras nedēļas laika pēc pārstrukturēšanas plāna saņemšanas, lai viņš varētu paust savu viedokli atzītajam praktizējošajam speciālistam. Kreditors izsaka savu viedokli par to, vai piekrīt parādnieka sniegtajai informācijai par prasījumu un nodrošinājumu, parādnieka veiktajam parāda aprēķinam un parāda pārstrukturēšanai parādnieka prasītajā veidā. Ja kreditors nepiekrīt parāda pārstrukturēšanas plānam parādnieka prasītajā veidā, kreditoram jānorāda, vai viņš piekristu parāda pārstrukturēšanai citā veidā. Atzītais praktizējošais speciālists norāda arī uz sekām, kas var rasties, ja viedoklis netiek izteikts. Atzītais praktizējošais speciālists nosūta tiesai kreditoru viedokļus kopā ar pārstrukturēšanas plānu.

Ja kreditors, kura prasījumu vēlas pārstrukturēt, nepiekrīt prasījuma apmēram un citai parādsaistību sarakstā norādītajai informācijai, kreditors noteiktajā termiņā iesniedz atzītajam praktizējošajam speciālistam lūgumu, kurā izklāsta apstākļus, kuriem nepiekrīt parādsaistību sarakstā, un iesniedz pierādījumus saviem iebildumiem. Ja noteiktajā termiņā nav iesniegts pieteikums, tiek uzskatīts, ka kreditors piekrīt prasījuma apjomam. Ja atzītais praktizējošais speciālists nepiekrīt kādam kreditora pieteikumā izteiktajam iebildumam, tas kopā ar pārstrukturēšanas plānu iesniedz tiesā pieteikumu ar pierādījumiem un pamato, kāpēc nav vienisprātis par pieteikumā norādīto informāciju. Kopā ar pārstrukturēšanas plānu atzītais praktizējošais speciālists tiesai iesniedz arī kreditoru iesniegtos viedokļus, lūgumus un pierādījumus. Pamatojoties uz iesniegtajiem apgalvojumiem un pierādījumiem, tiesa lems par kreditora pamata prasījuma apjomu un nodrošinājuma prasījumu, kā arī nodrošinājuma esamību, apstiprinot plānu. Vajadzības gadījumā tiesa iepriekš uzklausīs parādnieku un skarto kreditoru. Tiesa var atteikties noteikt kreditora prasījuma apmēru vai noteikt to tikai daļēji, ja uzskata, ka prasījums, kura pārstrukturēšana tiek lūgta, faktiski nepastāv, tā apmērs ir neskaidrs vai nevar pamatoti novērtēt, vai prasījums ir likumīgs vai pierādīts. Pēc pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanas parādniekam un personai, kuras tiesības ietekmē pārstrukturēšanas plāns, sāk piemērot tajā paredzētās tiesiskās sekas.

Kreditoru piedalīšanās procedūrā atbrīvošanai no saistībām

Ja tiek uzsākta procedūra atbrīvošanai no saistībām, tas tiek darīts vienlaikus ar bankrota pasludināšanu. Kamēr turpinās bankrota procedūra, kreditori piedalās procedūrā saskaņā ar noteikumiem par bankrota procedūru. Ja bankrota procedūra tiek slēgta un pēc tam turpinās procedūra atbrīvošanai no saistībām, kreditoriem, kuri ir pieteikuši savus prasījumus bankrota procedūrā un kuru prasījums vai prasījuma daļa nav apmierināta, ir tiesības saņemt maksājumus laikā, kad tiek veikta atbrīvošana no saistībām.

Laikā, kad notiek procedūra parādnieka atbrīvošanai no saistībām, kreditori bankrota procedūrā, citstarp tādi kreditori bankrota procedūrā, kuri nav pieteikuši savus prasījumus bankrota procedūras laikā, nevar iesniegt nekādus prasījumus par parādnieka aktīvu apmaksu. Kreditori, kuru prasījumi pret parādnieku ir radušies pēc bankrota pasludināšanas, procedūras laikā, lai atbrīvotu parādnieku no saistībām, nevar izvirzīt nekādus prasījumus par naudas summām, kas jāpārskaita atzītajam praktizējošajam speciālistam.

10 Kādā veidā maksātnespējas administrators drīkst izmantot vai atsavināt parādnieka mantā ietilpstošus aktīvus?

Debitora aktīvi kļūst par bankrotējušā parādnieka mantu, pamatojoties uz spriedumu par bankrotu, un tiek izmantoti kā aktīvi kreditoru prasījumu apmierināšanai un bankrota procedūras izpildei. Bankrotējušā parādnieka manta ir parādnieka aktīvi bankrota pasludināšanas laikā, kā arī atgūtie vai atgrieztie aktīvi un aktīvi, kurus parādnieks ir ieguvis bankrota procedūras laikā. Parādnieka aktīvi, kam saskaņā ar likumu nevar piemērot prasījumu par apmaksu, netiek iekļauti bankrotējušā parādnieka mantā.

Kad tiek pasludināts bankrots, parādnieka tiesības pārvaldīt un rīkoties ar bankrotējušā parādnieka mantu tiek nodotas bankrota administratoram. Pēc bankrota pasludināšanas jebkāda bankrotējušā parādnieka mantā ietilpstošo objektu pārdošana, ko veic parādnieks, ir spēkā neesoša. Pirms bankrota pasludināšanas tiesa var aizliegt parādniekam pārdot aktīvus vai aktīvu daļas bez pagaidu administratora piekrišanas.

Administratoram ir jāpārņem valdījumā parādnieka aktīvi un nekavējoties jāuzsāk bankrotējušā parādnieka mantas administrēšana, tiklīdz ir izdots nolēmums par bankrotu. Administratoram ir jāatgūst trešo personu valdījumā esošie parādnieka aktīvi bankrotējušā parādnieka mantai, ja vien likumā nav noteikts citādi. Bankrotējušā parādnieka mantas administrēšana ietver bankrotējušā parādnieka mantas saglabāšanai nepieciešamo darbību veikšanu ar bankrotējušā parādnieka mantu un bankrota procedūras izpildi, kā arī parādnieka darbības pārvaldību, ja parādnieks ir juridiska persona, vai parādnieka uzņēmējdarbības organizāciju, ja parādnieks ir pašnodarbināta persona. Ja parādnieks ir juridiska persona, bankrota procedūrā administratoram ir tādas tiesības un pienākumi kā juridiskas personas valdei vai struktūrai, kas aizvieto valdi, ar nosacījumu, ka minētās tiesības un pienākumi nav pretrunā bankrota procedūras mērķim. Administratora atbildība ir tāda pati kā valdes locekļa atbildība.

Administrators var noslēgt darījumu ar bankrotējušā parādnieka mantu skaidrā naudā tikai ar tiesas atļauju. Administrators neveic nekādas izmaksas kreditoriem skaidrā naudā, pamatojoties uz sadalījuma attiecību. Administrators ir tiesīgs noslēgt bankrota procedūrai īpaši svarīgus darījumus tikai ar bankrota komitejas atļauju. Īpaši svarīgi darījumi ir, pirmām kārtām, aizņēmums un — gadījumos, ja uzņēmums ir iekļauts bankrotējušā parādnieka mantā, — visi darījumi ārpus uzņēmuma parastās uzņēmējdarbības. Administrators nedrīkst slēgt nekādus darījumus pats ar sevi vai ar sevi saistītām personām attiecībā uz bankrotējušā parādnieka mantu vai tās dēļ vai slēgt jebkādus citus līdzīga rakstura darījumus vai darījumus, kas skar interešu konfliktu, vai pieprasīt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies šādos darījumos.

Administrators var uzsākt bankrotējušā parādnieka mantas pārdošanu pēc kreditoru pirmās kopsapulces, izņemot gadījumus, kad kreditori sapulcē ir lēmuši citādi. Ja parādnieks ir pārsūdzējis nolēmumu par bankrotu, parādnieka aktīvus nedrīkst pārdot bez parādnieka piekrišanas līdz iesniegtās apelācijas izskatīšanai apgabaltiesā. Šie ierobežojumi neattiecas uz tādu aktīvu pārdošanu, kas ir ātrbojīgi, kuru vērtība strauji krītas vai kuru uzglabāšana vai saglabāšana ir pārāk dārga. Ja parādnieka uzņēmuma darbība turpinās, aktīvus nedrīkst pārdot, ja tas traucē turpināt uzņēmuma darbību. Ja ir iesniegts priekšlikums par mierizlīgumu, aktīvus nedrīkst pārdot pirms šā mierizlīguma noslēgšanas, izņemot gadījumus, kad kreditoru kopsapulcē tiek nolemts, ka aktīvus drīkst pārdot neatkarīgi no mierizlīguma priekšlikuma. Bankrotējušā parādnieka mantu pārdod izsolē atbilstīgi Izpildes procesa kodeksā noteiktajai procedūrai.

11 Kādi prasījumi jāizvirza pret maksātnespējīgā parādnieka mantu un kādas darbības tiek veiktas ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

Prasījumi, kas jāiesniedz pret bankrotējušā parādnieka mantu

Jebkādi prasījumi pret parādnieku, kas radušies pirms bankrota pasludināšanas, ir jāiesniedz pret bankrotējušā parādnieka mantu neatkarīgi no prasījumu iemesliem vai saistību izpildes termiņiem. Kad bankrots ir pasludināts, tiek uzskatīts, ka visiem kreditoru prasījumiem pret parādnieku ir iestājies izpildes termiņš, ja vien likumā nav noteikts citādi. Ja kreditors ir iesniedzis tiesā attiecīgu prasījumu, bet tiesas nolēmums vēl nav pieņemts, tiesa apturēs tiesvedību attiecībā uz šo prasību un kreditoram ir jāiesniedz prasījums bankrota administratoram. Ja kreditors ir iesniedzis tiesā prasījumu un tiesa ir izdevusi nolēmumu, kas ir stājies spēkā, kreditoram ir jāiesniedz savs prasījums arī bankrota administratoram, taču šis prasījums ir uzskatāms par aizstāvētu. Ja parādnieks būtu varējis apstrīdēt tiesas nolēmumu, bankrota administrators var to izdarīt.

Pēc bankrota procedūras uzsākšanas radušos prasījumu izskatīšana

Pēc bankrota pasludināšanas bankrota procedūras kreditori var iesniegt prasījumus pret parādnieku tikai Bankrota likumā noteiktajā kārtībā. Prasījumus var iesniegt tikai bankrota administratoram, turklāt tikai tos prasījumus, kas radušies pirms bankrota pasludināšanas. Prasījumus, kas radušies pēc bankrota pasludināšanas, nevar iesniegt pirms bankrota procedūras noslēguma. Jāņem vērā apstāklis, ka juridisku personu gadījumā lielākajā daļā bankrota procedūru noslēgums ietver juridiskās personas likvidāciju un tā rezultātā nav personas, pret kuru iesniegt prasījumus pēc bankrota procedūras beigām. Tādējādi ir jābūt uzmanīgiem un jāņem vērā risks, kas rodas, slēdzot darījumus ar bankrotējušu juridisko personu. Prasības pret fizisku personu, kas radušās bankrota procedūras laikā, var iesniegt pēc bankrota procedūras saskaņā ar vispārējo procedūru, taču uz to attiecas daži ierobežojumi, ja tiek veikta arī procedūra, lai atbrīvotu parādnieku, kas ir fiziska persona, no saistībām. Bankrota procedūras laikā parādnieka, kas ir juridiska persona, nelikumīgas rīcības rezultātā radušos zaudējumu atlīdzības saistības ir konsolidētās saistības, un parādniekam var pieprasīt tās izpildīt bankrota procedūras laikā saskaņā ar vispārīgo procedūru. Arī izpildes panākšanas procedūru var veikt attiecībā uz bankrotējušā parādnieka mantu izpildāmo saistību apmierināšanai.

Var rasties arī situācija, ka parādnieks pēc bankrota pasludināšanas ir pārdevis objektu, kas veido bankrotējušā parādnieka mantu. Šāda pārdošana ir spēkā neesoša, jo, pasludinot bankrotu, tiesības pārvaldīt un pārdot aktīvus tiek nodotas bankrota administratoram. Ja parādnieks tomēr ir pārdevis aktīvus, otras puses šādi pārdotie aktīvi tiek atgriezti pusei, ja aktīvi joprojām ir bankrotējušā parādnieka mantas daļa, vai arī tiek izmaksāta atlīdzība, ja bankrotējušā parādnieka manta šādas nodošanas rezultātā pieaug. Ja parādnieks ir pārdevis objektu bankrota pasludināšanas dienā, tiek uzskatīts, ka tas izdarīts pēc bankrota pasludināšanas. Ja parādnieks ir pārdevis nākotnē gaidāmos prasījumus pirms bankrota pasludināšanas, pārdošana kļūs spēkā neesoša tad, kad bankrots tiek pasludināts attiecībā uz prasījumiem, kas radušies pēc bankrota pasludināšanas. Ja parādnieks ir fiziska persona, viņš var pārdot bankrotējušā parādnieka mantu ar administratora piekrišanu. Jebkāda pārdošana bez administratora piekrišanas ir spēkā neesoša.

Pēc reorganizācijas procedūras un parāda pārstrukturēšanas procedūras uzsākšanas radušos prasījumu izskatīšana

Kamēr ir spēkā reorganizācijas plāns, nevar iesniegt prasības pieteikumu, pamatojoties uz prasījumu, kam piemērots reorganizācijas plāns. Prasības pieteikumu var iesniegt attiecībā uz citiem prasījumiem. Kamēr ir spēkā pārstrukturēšanas plāns, nevar iesniegt prasības pieteikumu tiesvedībā par pieteikumu, pamatojoties uz prasījumu, kam piemērots pārstrukturēšanas plāns. Prasības pieteikumu var iesniegt attiecībā uz citiem prasījumiem. Pārstrukturēšanas plāna apstiprinājums neierobežo kreditora tiesības apstrīdēt tiesā prasījumus, kas nav iekļauti pārstrukturēšanas plānā. Kreditors var arī apstrīdēt tiesā prasījuma apjomu nepieņemamās daļas apmērā.

Ja parādnieks iesniedz reorganizācijas pieteikumu vai parāda pārstrukturēšanas pieteikumu, tiek apturēts noilguma termiņš prasījumiem pret parādnieku. Kad ir iesniegts reorganizācijas pieteikums, tiesa, kura izskata lietu, var, pamatojoties uz uzņēmuma pieteikumu un saņemot reorganizācijas konsultanta apstiprinājumu, kas tiek pievienots pieteikumam, apturēt tiesvedību, kas saistīta ar finansiāla rakstura prasījumu pret uzņēmumu, līdz reorganizācijas plāna apstiprināšanai vai reorganizācijas procedūras izbeigšanai, izņemot gadījumu, kad prasījums radies uz darba attiecību pamata un par to vēl nav pieņemts nolēmums. Pieņemot parāda pārstrukturēšanas pieteikumu, tiesa apturēs tiesvedību, kas skar finansiāla rakstura prasījumu pret parādnieku, attiecībā uz kuru vēl nav pieņemts nolēmums, līdz pārstrukturēšanas plāna apstiprināšanai vai procedūras izbeigšanai.

Reorganizācijas plāns neatbrīvo personu, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par uzņēmuma saistību izpildi, no šo saistību izpildes. Pārstrukturēšanas plāna apstiprināšana neatbrīvo personu, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par parādnieka saistību izpildi, no šīs personas saistību izpildes.

12 Kādi noteikumi reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu?

Noteikumi, kas reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu bankrota procedūrā

Kreditoru pienākums ir informēt administratoru par visiem prasījumiem pret debitoru, kas radušies pirms bankrota pasludināšanas, neatkarīgi no to iemesliem vai saistību izpildes termiņiem, ne vēlāk kā divos mēnešos no dienas, kad paziņojums par bankrotu ir publicēts izdevumā Ametlikud Teadaanded. Kad bankrots ir pasludināts, tiek uzskatīts, ka visiem kreditoru prasījumiem pret parādnieku ir iestājies izpildes termiņš. Administratoru par prasījumu informē, iesniedzot rakstisku pieteikumu (prasījuma pierādījums). Prasījuma pierādījumā izklāsta prasījuma saturu, pamatu un apjomu, kā arī to, vai prasījums ir nodrošināts ar ķīlu. Ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina prasījuma pierādījumā minētos apstākļus.

Prasījumi tiek aizstāvēti rakstveida procesā. Nodrošinājuma tiesības tiek aizstāvētas reizē ar prasījumiem, kurus tās nodrošina. Pamatojoties uz iesniegtajiem prasījumu apliecinājumiem, administrators sagatavo provizorisku kreditoru sarakstu. Visi kreditori un parādnieks var iesniegt iebildumus pret kreditoru prasījumiem. Ja nepieciešams, administratoram ir jāiesniedz arī iebildumi. Pēc tam kreditoriem, kas saņēmuši iebildumu, tiek dota iespēja paust savu viedokli par iebildumu. Pamatojoties uz iesniegtajiem prasījuma pierādījumiem, iebildumiem un viedokļiem, administrators sagatavo galīgo kreditoru sarakstu un iesniedz to tiesai apstiprināšanai.

Apstiprinot kreditoru sarakstu, tiesa pēc būtības lemj par iesniegtajiem iebildumiem, viedokļiem, lūgumiem un pieteikumiem, kas pievienoti sarakstam, nosaka prasījumu apmērus, prioritāti un sadales proporcijas un apstiprina kreditoru sarakstu ar tiesas nolēmumu. Tiek uzskatīts, ka prasījums, tā prioritāte un tiesības uz prasījuma nodrošinājumu ir pieņemti, ja ne administrators, ne arī kāds no kreditoriem neiebilst pret tiem vai iebildumu iesniegušais administrators vai kreditors atsauc to. Lai atsauktu iebildumu, tiesā jāiesniedz pieteikums.

Turpmāk minētie tiek uzskatīti par atzītiem bez aizstāvības:

 1. prasījumi, kas apmierināti ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kurš ir izpildes panākšanas instruments saskaņā ar Izpildes procesa kodeksa 2. panta 1. punkta 6. vai 61. apakšpunktu;
 2. nodrošinājuma tiesības, kas atzītas ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kurš ir izpildes panākšanas instruments saskaņā ar Izpildes procesa kodeksa 2. panta 1. punkta 6. vai 61. apakšpunktu, vai nodrošinājuma tiesības, kas reģistrētas zemesgrāmatā, kuģu reģistrā, komercķīlu reģistrā vai vērtspapīru reģistrā;
 3. prasījumi, kas apmierināti ar Vienotās patentu tiesas lēmumiem un rīkojumiem, kuri ir stājušies spēkā un ir norādīti Nolīguma par Vienoto patentu tiesu 82. pantā (OV C 175, 20.6.2013., 1. lpp.);
 4. prasījumi, kas apmierināti ar ārvalstu tiesu nolēmumiem, kuri ir pasludināti par izpildāmiem vai izpildāmi bez atzīšanas Igaunijā;
 5. publisko tiesību prasījumi par finanšu saistību izpildi, kas izriet no Izpildes procesa kodeksa 2. panta 1. punktā minētā administratīvā akta, ja administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš ir beidzies pirms bankrota pasludināšanas, kā arī gadījumā, ja šādi prasījumi izriet no ārvalstī izdota oficiāla akta, kas ir pasludināts par izpildāmu vai izpildāmu bez atzīšanas Igaunijā.

Kreditoru sarakstā, kas jāapstiprina ar tiesas nolēmumu, norādīts turpmākais:

 1. kreditora nosaukums;
 2. kreditora reģistrācijas kods vai personas kods;
 3. kreditora atzītā prasījuma apmērs;
 4. atzītā prasījuma prioritāte un sadales attiecība;
 5. vai prasījums ir nodrošināts ar nodrošinājuma tiesībām;
 6. vai prasījums ir solidāra saistība vai prasījums, kas izriet no nosacīta darījuma vai administratīva instrumenta ar sekundāru nosacījumu;
 7. vai parādnieks ir iebildis pret prasījumu.

Noteikumi, kas reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu reorganizācijas procedūrā un parāda pārstrukturēšanas procedūrā

Reorganizācijas procedūrā parādnieks iesniedz parādu sarakstu, kurā norādīti visi pret parādnieku vērstie prasījumi un attiecīgie kreditori. Tādējādi kreditori paši neiesniedz nekādus prasījumus. Kreditors, kura prasījumu paredzēts pārstrukturēt reorganizācijas plāna ietvaros un kurš nepiekrīt prasījuma apjomam reorganizācijas procedūrā, iesniedz reorganizācijas konsultantam rakstisku pieteikumu, kurā norāda, kam viņš nepiekrīt paziņojumā par reorganizāciju ietvertajā prasījumā, kā arī iesniedz attiecīgus pierādījumus. Ja pieteikums noteiktajā termiņā nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka kreditors piekrīt prasījuma apjomam. Parādnieks var iebilst kreditora sniegtajiem argumentiem, taču parādniekam sava pozīcija ir jāpamato. Pamatojoties uz paustajiem apgalvojumiem un iesniegtajiem pierādījumiem, tiesa lems par kreditora pamata prasījuma apjomu un nodrošinājuma prasījumu, kā arī nodrošinājuma esamību un apjomu.

Parāda pārstrukturēšanas procedūrā parādnieks pieteikumā sniedz pārskatu par saviem parādiem, un atzītais praktizējošais speciālists sagatavo detalizētu parādu sarakstu. Parāda pārstrukturēšanas plānā norāda pārstrukturējamās saistības un parādnieka prasīto pārstrukturēšanas veidu. Līdzīgi kā reorganizācijas procedūrā kreditori paši neiesniedz nekādus prasījumus. Ja kreditors, kura prasījumu paredzēts pārstrukturēt, nepiekrīt parādnieka parādu sarakstā sniegtajai informācijai, kreditors informē tiesu vai, ja tiesa attiecīgi nolemj, konsultantu tiesas noteiktajā termiņā par to, kuros aspektos tas nepiekrīt prasījumam, un iesniedz attiecīgus pierādījumus. Ja pieteikums noteiktajā termiņā nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka kreditors piekrīt prasījuma apjomam. Ja parādnieks vai atzītais praktizējošais speciālists nepiekrīt kreditora pieteikumā izteiktajam apgalvojumam, tie iesniedz tiesā pieteikumu kopā ar pierādījumiem un pamato, kāpēc tie nav vienisprātis par pieteikumā norādīto informāciju. Pamatojoties uz iesniegtajiem apgalvojumiem un pierādījumiem, tiesa lems par kreditora pamata prasījuma apjomu un nodrošinājuma prasījumu, kā arī nodrošinājuma esamību.

13 Kādi noteikumi regulē ieņēmumu sadali ? Kā nosaka prasījumu un kreditoru tiesību hierarhiju?

Piemērojamais princips nosaka, ka pret visiem kreditoriem ir vienlīdzīga attieksme. Tomēr pastāv noteikti izņēmumi, kas piešķir dažiem kreditoriem prioritāras tiesības.

Pirms naudas izmaksas, pamatojoties uz sadalījuma attiecību, ar bankrota procedūru saistītos maksājumus veic no bankrotējušā parādnieka mantas šādā secībā:

 1. prasījumi, kas izriet no aktīvu izslēgšanas vai atgūšanas sekām;
 2. uzturlīdzekļi, kas izmaksājami parādniekam un viņa apgādājamām personām;
 3. Mantojuma likuma 142. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minētie izdevumi mantojuma bankrota procedūrā;
 4. konsolidētās saistības;
 5. izmaksas un izdevumi, kas radušies bankrota procedūras gaitā.

Kad ir veikti šie maksājumi, kreditoru prasījumi tiek apmierināti šādā secībā:

 1. pieņemtie prasījumi, kas nodrošināti ar ķīlu;
 2. citi pieņemtie prasījumi, kas iesniegti norādītajā termiņā;
 3. citi prasījumi, kas nav iesniegti norādītajā termiņā, taču ir pieņemti;
 4. Mantojuma likuma 142. panta 1. punkta 3. apakšpunktā minētie prasījumi un prasījumi par obligātajām daļām — mantojuma bankrota procedūrā.

Ja līgumā noteikts, ka kreditora prasījums ir apmierināms zemākā prioritārā secībā, nekā norādīts iepriekš, prasījums tiks apmierināts līgumā noteiktajā prioritārajā secībā. Tas nozīmē, ka var ņemt vērā brīvprātīgu saistību subordināciju.

Solidāru parādnieku gadījumā ir iespējama trešās personas atbildība par parādnieka saistībām. Šādā gadījumā solidārais parādnieks atbild kreditoram neatkarīgi no parādnieka maksātnespējas. Ja solidārais parādnieks atmaksā daļu kreditora no parādnieka pieprasītā parāda, šo daļu atskaita no prasījuma.

Parādnieka saistības var arī likumiski nodot trešām personām. Ja darba devējs ir kļuvis maksātnespējīgs, t. i., ir pasludināts darba devēja bankrots vai ir izbeigta bankrota procedūra, darbiniekam tiks atlīdzināta jebkāda nesaņemtā atalgojuma summa par periodu pirms darba devēja maksātnespējas pasludināšanas, jebkāda neizmaksātā atvaļinājuma summa par periodu pirms darba devēja maksātnespējas pasludināšanas un jebkādi pabalsti, kas nav saņemti, atceļot darba līgumu, vai pēc darba devēja pasludināšanas par maksātnespējīgu. Ja darba devējs ir maksātnespējīgs, kreditors bankrota procedūrā attiecībā uz noteiktajā laikā nesaņemtajām bezdarba apdrošināšanas iemaksām ir valsts.

Reorganizācijas procedūrā un parāda pārstrukturēšanas procedūrā nevar runāt par bankrotējušā parādnieka mantu, un prasījumi tiek apmierināti saskaņā ar reorganizācijas vai parāda pārstrukturēšanas plānu. Reorganizācijas plāns neatbrīvo personu, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par uzņēmuma saistību izpildi, no šo saistību izpildes. Ja persona, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par uzņēmuma saistību izpildi, šīs saistības ir izpildījusi, personai ir regresa tiesības pret uzņēmumu tikai tādā apmērā, kādā uzņēmums atbild par saistību izpildi reorganizācijas plāna ietvaros. Pārstrukturēšanas plāna apstiprināšana neatbrīvo personu, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par parādnieka saistību izpildi, no šīs personas saistību izpildes. Ja persona, kura ir kopīgi un individuāli atbildīga par parādnieka saistību izpildi, šīs saistības ir izpildījusi, personai ir regresa tiesības pret parādnieku tikai tādā apmērā, kādā parādnieks atbild par saistību izpildi pārstrukturēšanas plāna ietvaros.

14 Kādi ir maksātnespējas procedūras izbeigšanas nosacījumi un sekas (jo īpaši, to izbeidzot ar mierizlīgumu)?

Bankrota procedūras noslēgšana un tās sekas

Procedūru saistībā ar bankrota pieteikumu var izbeigt pirms bankrota pasludināšanas. Pēc bankrota pieteikuma izskatīšanas tiesa pasludina bankrotu, noraida pieteikumu vai izbeidz procedūru, atceļot prasījumu.

Tiesa izbeigs procedūru ar nolēmumu, nepasludinot bankrotu, neatkarīgi no parādnieka maksātnespējas, ja parādnieka aktīvi nav pietiekami, lai segtu bankrota procedūras gaitā radušās izmaksas un izdevumus, un ja nevar atgūt vai atgriezt aktīvus vai iesniegt prasījumu pret vadības struktūras locekli. Tiesa var arī izbeigt bankrota procedūru, nepasludinot bankrotu, neņemot vērā parādnieka maksātnespēju, ja parādnieka aktīvus galvenokārt veido piedziņas prasījumi vai prasījumi pret trešām personām un ja šo prasījumu apmierināšana ir maz ticama. Tiesa neizbeigs bankrota procedūru, ja parādnieks, kreditors vai trešā persona pārskaita tiesas noteikto summu kā depozītu bankrota procedūras izmaksu un izdevumu segšanai šim nolūkam paredzētajā kontā vai ja tiesa apmierina Maksātnespējas nodaļas lūgumu veikt bankrota procedūru attiecībā uz parādnieku, kas ir juridiska persona, kā valsts izmeklēšanu.. Ja parādnieks ir juridiska persona un bankrota procedūra tiek izbeigta, pagaidu administrators veic juridiskās personas likvidāciju divos mēnešos no dienas, kad nolēmums par procedūras izbeigšanu bez likvidācijas procedūras ir stājies spēkā. Ja, izbeidzot bankrota procedūru, parādniekam ir kādi aktīvi, vispirms tiek segts pagaidu administratora atalgojums un obligātās izmaksas.

Bankrota procedūru noslēdz, izbeidzot bankrota procedūru, kad bankrota iemesli ir beiguši pastāvēt, ar kreditoru piekrišanu, apstiprinot gala ziņojumu, apstiprinot mierizlīgumu vai pamatojoties uz citiem likumā paredzētajiem iemesliem.

Tiesa izbeidz bankrota procedūru, atceļot prasību, ja bankrotējušā parādnieka manta ir nepietiekama, lai segtu konsolidētās saistības un bankrota procedūras laikā radušās izmaksas un izdevumus. Ja parādnieks ir juridiska persona, tiesa ierosina Maksātnespējas nodaļai iesniegt pieteikumu par bankrota procedūras kā publiskas izmeklēšanas veikšanu, nosakot saprātīgu termiņu pieteikuma iesniegšanai. Ja pieteikums tiks apmierināts, tiesvedība netiks izbeigta un tā turpināsies kā publiska izmeklēšana.

Tiesa noslēgs bankrota procedūru uz parādnieka pieteikuma pamata, ja bankrota procedūras iemesli vairs nepastāv, ar nosacījumu, ka parādnieks pierāda, ka nav maksātnespējīgs un nepastāv iespēja kļūt maksātnespējīgam, ja, pasludinot bankrotu, pastāvēja iespēja, ka parādnieks nākotnē varētu kļūt maksātnespējīgs. Ja bankrota procedūra tiek noslēgta, jo bankrota procedūras iemesli vairs nepastāv, juridiskā persona netiek likvidēta.

Tiesa noslēgs bankrota procedūru, pamatojoties uz parādnieka pieteikumu, ja visi kreditori, kuri iesnieguši savus prasījumus norādītajā termiņā, ir devuši piekrišanu procedūras slēgšanai. Ja parādnieks ir juridiska persona un tā maksātnespēja nav pārejoša, tiesa nolemj par parādnieka likvidāciju, izdodot nolēmumu par procedūras slēgšanu.

Bankrota procedūra tiek izbeigta ar gala ziņojuma apstiprināšanu, administratoram iesniedzot bankrota komitejai un tiesai gala ziņojumu. Gala ziņojumā administrators sniedz informāciju par bankrotējušā parādnieka mantu un naudu, kas iegūta, mantu pārdodot, maksājumiem, kreditoru pieņemtajiem prasījumiem, iesniegtajām un vēl neiesniegtajām prasībām utt. Kreditori var iesniegt tiesā savus iebildumus attiecībā uz gala ziņojumu. Tiesa lemj par gala ziņojuma apstiprināšanu un bankrota procedūras slēgšanu. Tiesa atteiksies apstiprināt gala ziņojumu un ar lēmumu atgriezīs to administratoram bankrota procedūras turpināšanai, ja gala ziņojumā atklājas, ka parādnieka vai kreditoru tiesības bankrota procedūrā ir pārkāptas.

Bankrota procedūru var arī izbeigt, pasludinot mierizlīgumu. Mierizlīgums ir parādnieka un kreditoru vienošanās par parādu atmaksu, un ar to tiek noteikta parāda summas samazināšana vai maksājuma termiņa pagarinājums. Mierizlīgumu bankrota procedūrā slēdz pēc parādnieka vai administratora priekšlikuma pēc bankrota pasludināšanas. Rezolūciju par mierizlīgumu pieņem kreditoru kopsapulcē. Tiesa lems par mierizlīguma apstiprināšanu. Tiesa noslēdz bankrota procedūru, nosakot nolēmumu, ar kuru apstiprina mierizlīgumu.

Ja bankrota procedūra netiek slēgta divos gados no bankrota pasludināšanas dienas, administrators iesniedz bankrota komitejai un tiesai ziņojumu ik pēc sešiem mēnešiem līdz bankrota procedūras slēgšanai. Šajā ziņojumā administrators norāda iemeslus, kāpēc bankrota procedūra nav pabeigta, un sniedz informāciju par pārdoto un nepārdoto bankrotējušā parādnieka mantu, kā arī par bankrotējušā parādnieka mantas administrēšanu. Tiesa atbrīvos administratoru no darba, noslēdzot bankrota procedūru, izņemot gadījumus, kad likumā paredzēts citādi. Tiesa var atteikties atbrīvot administratoru no darba, ja līdz bankrota procedūras slēgšanai bankrotējušā parādnieka manta nav pilnībā pārdota, par bankrotējušā parādnieka mantas pārdošanu vēl nav saņemta nauda, administratora iesniegtās prasības vēl nav izskatītas vai arī ja administrators plāno iesniegt vai tam ir jāiesniedz prasība. Šajā gadījumā administrators turpinās pildīt savus pienākumus pēc bankrota procedūras slēgšanas. Ja pēc bankrota procedūras slēgšanas un administratora atbrīvošanas no darba par bankrotējušā parādnieka mantu tiek saņemta nauda, sadalei noguldītās naudas summas kļūst pieejamas vai kļūst skaidrs, ka bankrotējušā parādnieka mantā ietilpst objekti, kas netika ņemti vērā, veicot bankrota procedūru, tiesa izdod nolēmumu par tālāku sadali pēc pašas iniciatīvas vai uz administratora vai kreditora pieteikuma pamata.

Reorganizācijas procedūras noslēgšana un tās sekas

Reorganizācijas procedūra tiek pabeigta, ja to noslēdz pirms paredzētā termiņa, ja reorganizācijas plāns tiek anulēts, ja reorganizācijas plāns tiek īstenots pirms noteiktā termiņa vai arī ja reorganizācijas plānā noteiktais reorganizācijas plāna īstenošanas termiņš ir beidzies. Ja reorganizācijas plāns tiek īstenots pirms noteiktā termiņa, reorganizācijas procedūra tiek pabeigta, ja uzņēmums ir izpildījis visas reorganizācijas plānā paredzētās saistības pirms reorganizācijas plānā norādītā īstenošanas termiņa.

Reorganizācijas procedūra var tikt noslēgta pirms termiņa tikai pirms reorganizācijas plāna apstiprināšanas. Tiesa slēgs reorganizācijas procedūru pirms noteiktā termiņa, ja uzņēmums nepildīs savu pienākumu sadarboties vai neapmaksās tiesas noteikto summu kā depozītu reorganizācijas konsultanta vai eksperta atalgojuma un izmaksu segšanai, ja reorganizācijas plāns netiek apstiprināts, ja uzņēmums iesniedz attiecīgu pieteikumu, ja reorganizācijas procedūras uzsākšanas iemesli beidz pastāvēt, ja uzņēmuma aktīvi ir izšķērdēti vai nodarīts kaitējums kreditoru interesēm, ja reorganizācijas plāns nav iesniegts noteiktajā termiņā vai ja uzņēmums ir iesniedzis nepareizu informāciju par prasījumiem. Ja tiesa noslēdz reorganizācijas procedūru pirms termiņa, jebkādas reorganizācijas procedūras uzsākšanas sekas ar atpakaļejošu spēku beidz pastāvēt.

Reorganizācijas procedūra tiek slēgta, beidzoties reorganizācijas plāna īstenošanas termiņam.

Reorganizācijas procedūru var arī izbeigt, anulējot reorganizācijas plānu. Reorganizācijas plāns tiks anulēts, ja uzņēmums ir ticis notiesāts par noziegumu saistībā ar bankrotu vai par kriminālnoziegumu, kas saistīts ar izpildes panākšanas procedūru, pēc reorganizācijas plāna apstiprināšanas, ja uzņēmums būtiskā apjomā nepilda savas reorganizācijas plānā ietvertās saistības, kad ir pagājusi vismaz puse no mierizlīguma spēkā esamības perioda un ir skaidrs, ka parādnieks nespēj pildīt reorganizācijas plāna nosacījumus, uz reorganizācijas konsultanta pieteikuma pamata gadījumā, ja uzraudzības maksa nav apmaksāta, vai ja uzņēmums nesniedz palīdzību reorganizācijas konsultantam, pildot uzraudzības pienākumus, vai nesniedz reorganizācijas konsultantam uzraudzības pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju, vai uz uzņēmuma pieteikuma pamata, lūdzot anulēt reorganizācijas plānu, vai gadījumā, ja ir pasludināts uzņēmuma bankrots. Ja reorganizācijas plāns tiek anulēts, reorganizācijas procedūras uzsākšanas ar atpakaļejošu spēku sekas beidz pastāvēt. Reorganizācijas procedūras uzsākšanas sekas ietver arī to, ka tiek pagarināti atgūšanas termiņi, kas noteikti iespējamā turpmākā bankrota vai izpildes panākšanas procedūrā. Šīs sekas turpina pastāvēt.

Parāda pārstrukturēšanas procedūras noslēgšana un tās sekas

Parāda pārstrukturēšanas procedūra tiek izbeigta, anulējot parāda pārstrukturēšanas plānu, slēdzot procedūru vai beidzoties parāda pārstrukturēšanas plānā norādītajam īstenošanas termiņam. Ja pārstrukturēšanas plāns tiek īstenots pirms noteiktā termiņa, procedūra tiek pabeigta, ja parādnieks ir izpildījis visas pārstrukturēšanas plānā paredzētās saistības pirms pārstrukturēšanas plānā norādītā īstenošanas termiņa.

Tiesa anulē pārstrukturēšanas plānu pēc parādnieka pieprasījuma un tad, ja ir pasludināts parādnieka bankrots. Tiesa var anulēt pārstrukturēšanas plānu, ja parādnieks būtiskā apmērā nepilda pārstrukturēšanas plānā ietvertās saistības, ja ir pagājusi vismaz puse no mierizlīguma spēkā esamības perioda un ir skaidrs, ka parādnieks nespēj pildīt pārstrukturēšanas plāna nosacījumus, ja parādniekam nav nekādu maksātspējas problēmu vai arī tās ir pārvarētas, ja parādnieks apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā ir iesniedzis būtiski nepareizu vai nepilnīgu informāciju par saviem aktīviem, ienākumiem, kreditoriem vai saistībām, ja parādnieks ir veicis pārstrukturēšanas plānā neparedzētus maksājumus kreditoriem, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu citu kreditoru interesēm, ja parādnieks nesniedz palīdzību tiesai vai konsultantam, pildot uzraudzības pienākumus, vai arī nesniedz uzraudzības pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju, vai tad, ja parādnieks nesamaksā tiesas noteiktu summu kā depozītu atzītā praktizējošā speciālista vai eksperta atalgojuma un izmaksu segšanai. Ja pārstrukturēšanas plāns tiek anulēts, parāda pārstrukturēšanas pieteikuma pieņemšanas ar atpakaļejošu spēku sekas beidz pastāvēt. Pārstrukturēšana procedūras uzsākšanas sekas ietver arī to, ka tiek pagarināti atgūšanas termiņi, kas noteikti iespējamā turpmākā bankrota vai izpildes panākšanas procedūrā. Šīs sekas turpina pastāvēt.

15 Kādas ir kreditoru tiesības pēc maksātnespējas procedūras izbeigšanas?

Kreditoru tiesības pēc bankrota procedūras izbeigšanas

Pēc bankrota procedūras slēgšanas kreditors var vispārīgā kārtībā iesniegt pret parādnieku prasījumus, kuri varēja būt, taču netika iesniegti bankrota procedūras ietvaros, un prasījumus, kas tika iesniegti, bet netika apmierināti, vai arī prasījumus, pret kuriem parādnieks iesniedza iebildumus. Šādā gadījumā procenti un kavējuma procenti par bankrota procedūras norises laiku netiek aprēķināti.

Ja parādnieks ir fiziska persona un tiek atbrīvots no saistībām, kuras nav izpildītas bankrota procedūras ietvaros, bankrota procedūrā iesaistīto kreditoru prasījumi pret parādnieku, citstarp bankrota procedūrā iesaistīto kreditoru prasījumi, kas netika iesniegti bankrota procedūrā, izņemot pienākumu atlīdzināt apzināti ar nelikumīgu rīcību radītos zaudējumus vai maksāt uzturlīdzekļus bērnam vai vecākam, tiek dzēsti.

Pēc bankrota procedūras slēgšanas kreditori var iesniegt prasījumus, kas izriet no konsolidētajām saistībām, kuras netika apmierinātas pret parādnieku uzsāktās bankrota procedūras gaitā. Bankrota procedūras norises laikā radušos prasījumus, kurus nevarēja iesniegt bankrota procedūras ietvaros, var iesniegt pret parādnieku vispārīgā kārtībā. Šajā gadījumā noilguma termiņš sākas no bankrota procedūras slēgšanas dienas. Nolēmums ir izpildes panākšanas instruments tiktāl, cik kreditora prasījums, kas ticis pieņemts bankrota procedūrā, nav izpildīts bankrota procedūras ietvaros, izņemot gadījumus, kad parādnieks ir iesniedzis iebildumus par prasījumu un tiesa tos ir pieņēmusi.

Kreditoru tiesības pēc reorganizācijas procedūras izbeigšanas

Ja reorganizācijas procedūra ir noslēgta, kad ir beidzies reorganizācijas plāna īstenošanas termiņš, kreditors var prasīt reorganizācijas plāna ietvaros pārstrukturēta prasījuma izpildi tikai tādā apmērā, par kādu puses vienojušās reorganizācijas plānā un kas nav izpildīts atbilstīgi reorganizācijas plānam.

Ja reorganizācijas plāns tiek anulēts vai izbeigts pirms termiņa, reorganizācijas procedūras uzsākšanas ar atpakaļejošu spēku sekas beidz pastāvēt. Kreditora, kura prasījums ticis pārstrukturēts reorganizācijas plāna ietvaros, prasījuma tiesības pret uzņēmumu tiek atjaunotas sākotnējā apjomā. Jāņem vērā arī kreditora guvumi reorganizācijas plāna īstenošanas gaitā.

Kreditoru tiesības pēc parāda pārstrukturēšanas procedūras izbeigšanas

Kad ir beidzies pārstrukturēšanas plāna īstenošanas termiņš, kreditors var prasīt plāna ietvaros pārstrukturēta prasījuma izpildi tikai tādā apmērā, par kādu puses vienojušās plānā un kas nav izpildīts. Ja plāns tiek atcelts, kreditora, kura prasījums ticis pārstrukturēts pārstrukturēšanas plāna ietvaros, prasījuma tiesības pret parādnieku tiek atjaunotas sākotnējā apmērā. Jāņem vērā arī kreditora guvumi pārstrukturēšanas plāna īstenošanas gaitā.

16 Kurš sedz maksātnespējas procedūrā radušās izmaksas un izdevumus?

Bankrota procedūra

Ja bankrota pieteikums tiek apmierināts vai bankrota procedūra tiek noslēgta ar mierizlīgumu, bankrota procedūrā radušās izmaksas un izdevumus sedz no bankrotējušā parādnieka mantas. Ja tiesa noraida kreditora bankrota pieteikumu vai procedūra tiek slēgta, jo kreditors atsauc bankrota pieteikumu, bankrota procedūrā radušās izmaksas un izdevumus sedz kreditors. Izbeidzot bankrota procedūru, tiesa lemj par bankrota procedūrā radušos izmaksu un izdevumu segšanu atbilstīgi apstākļiem.

Ja uz parādnieka pieteikuma pamata uzsākta procedūra tiek izbeigta, nepasludinot bankrotu, un parādnieka aktīvi nav pietiekami nepieciešamo maksājumu veikšanai, tiesa uzdod parādniekam apmaksāt pagaidu administratora atalgojumu un atlīdzināmos izdevumus, taču var arī uzdot tos segt no valsts līdzekļiem. Jebkāda pagaidu administratora atalgojuma un izdevumu segšana par valsts līdzekļiem nepārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (ieskaitot likumā noteiktos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli). Tiesa neuzdos segt pagaidu administratora atalgojumu un izmaksas no valsts līdzekļiem, ja parādnieks, kreditors vai trešā persona ir pārskaitījusi tiesas noteikto summu kā depozītu pagaidu administratora atalgojuma un atlīdzināmo izdevumu segšanai šim nolūkam paredzētā kontā.

Ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz parādnieks, kas ir fiziska persona, piemēro līdzīgu procedūru. Fiziskās personas pagaidu administratora vietā tiek iecelts atzīts praktizējošs speciālists.

Reorganizācijas procedūra

Ja tiek uzsākta reorganizācijas procedūra, tiesa noteiks termiņu, kādā uzņēmumam ir jāpārskaita tiesas noteiktā summa kā depozīts reorganizācijas konsultanta sākotnējā atalgojuma un sākotnējo izdevumu segšanai uz šim nolūkam paredzēto kontu. Ja uzņēmums nesamaksā šo summu, tiesa izbeidz reorganizācijas procedūru. Reorganizācijas konsultanta atalgojumu un atlīdzināmo izdevumu summu nosaka tiesa, kad reorganizācijas konsultants ir atbrīvots no darba vai reorganizācijas plāns ir apstiprināts uz ziņojuma par reorganizācijas konsultanta darbību un izmaksām pamata.

Ja tiesa reorganizācijas procedūrā iesaista ekspertus, šiem ekspertiem ir tiesības saņemt atlīdzību par nepieciešamiem un pamatotiem izdevumiem, kas radušies, pildot pienākumus, un saņemt atalgojumu par pienākumu pildīšanu. Par eksperta atalgojuma un atlīdzināmo izdevumu apmēru lemj tiesa. Nosakot eksperta atalgojuma summu, tiesa var uzklausīt arī uzņēmumu.

Parāda pārstrukturēšanas procedūra

parādnieks sedz parāda pārstrukturēšanas procedūrā radušās izmaksas un izdevumus. Kreditoru procesuālos izdevumus sedz paši kreditori. Tiesa var uzdot parādniekam segt kreditora procesuālos izdevumus, ja parādnieks apzināti ir iesniedzis nepamatotu parāda pārstrukturēšanas pieteikumu vai radījis kreditoriem procesuālos izdevumus, citādi apzināti iesniedzot nepatiesu informāciju vai apzināti iesniedzot nepamatotu pieteikumu vai iebildumu. Ja tiek īstenots parāda pārstrukturēšanas plāns, parādniekam nav jāatlīdzina valsts piešķirtās tiesiskās palīdzības izdevumi. Ja tiek uzsākta parāda pārstrukturēšanas procedūra, tiesa noteiks summu, kas parādniekam jāpārskaita kā depozīts atzītā praktizējošā speciālista atlīdzības un izdevumu segšanai uz šim nolūkam paredzēto kontu. Ja tiesa ieceļ ekspertu, tā var arī noteikt summu, kas parādniekam jāpārskaita avansā, lai segtu eksperta atlīdzību un izdevumus.

17 Kādi noteikumi reglamentē kreditoru kopumam kaitējošu juridisku aktu spēkā neesību, atzīšanu par spēkā neesošiem vai neizpildāmību?

Bankrota procedūra

Kad tiek pasludināts bankrots, parādnieka tiesības pārvaldīt un rīkoties ar bankrotējušā parādnieka mantu tiek nodotas bankrota administratoram. Pēc bankrota pasludināšanas jebkāda bankrotējušā parādnieka mantā ietilpstošo objektu pārdošana, ko veic parādnieks, ir spēkā neesoša. Ja parādnieks ir fiziska persona, viņš var pārdot bankrotējušā parādnieka mantu ar administratora piekrišanu. Jebkāda pārdošana bez administratora piekrišanas ir spēkā neesoša.

Tiesa atgūšanas procedūras ietvaros atsauks jebkādu parādnieka darījumu, kas noslēgts, vai darbību, kas izdarīta pirms bankrota pasludināšanas un kas nodara kaitējumu kreditoru interesēm. Ja atgūstamais darījums ticis noslēgts vai atgūstamā darbība tikusi izdarīta laikposmā no dienas, kad tika nozīmēts pagaidu administrators vai atzītais praktizējošais speciālists, līdz bankrota pasludināšanas dienai, tiek uzskatīts, ka šis darījums vai cita darbība kaitē kreditoru interesēm.

Parādnieks, kreditors vai administrators var lūgt tiesu atsaukt kreditoru kopsapulces rezolūciju, ja tā ir pretrunā likumā noteiktajam vai ir pieņemta, pārkāpjot likumā noteikto procedūru, vai ja likumā ir skaidri paredzētas tiesības apstrīdēt rezolūciju. Var pieprasīt arī kreditoru kopsapulces rezolūcijas atsaukšanu, ja šī rezolūcija kaitē kreditoru kopējām interesēm.

Ja procedūra ir uzsākta, lai atbrīvotu no saistībām parādnieku, kas ir fiziska persona, tiesa var pēc kreditora lūguma anulēt nolēmumu, ar kuru parādnieks tiek atbrīvots no bankrota procedūras ietvaros neizpildīto saistību pildīšanas, viena gada laikā no šā nolēmuma noteikšanas, ja kļūst skaidrs, ka parādnieks laikā, kad norisinājās procedūra parādnieka atbrīvošanai no saistībām, ir apzināti neievērojis savas saistības un tādējādi būtiski kavējis kreditoru prasījumu apmierināšanu.

Ja parādnieks un kreditors panāk mierizlīgumu pēc bankrota pasludināšanas, tiesa var anulēt mierizlīgumu, ja parādnieks nepilda no šīs vienošanās izrietošās saistības, tiek notiesāts par noziegumu saistībā ar bankrotu vai par kriminālnoziegumu, kas saistīts ar izpildes panākšanas procedūru, vai kad ir pagājusi vismaz puse no mierizlīguma spēkā esamības perioda un ir skaidrs, ka parādnieks nespēj pildīt mierizlīguma nosacījumus. Mierizlīguma anulēšana ietekmē visus kreditorus, kas piedalījās mierizlīguma slēgšanā, un tādējādi pasargā kreditoru kopuma intereses.

Reorganizācijas procedūra

Tiesa anulēs reorganizācijas plānu, ja uzņēmums ir ticis notiesāts par noziegumu saistībā ar bankrotu vai par kriminālnoziegumu, kas saistīts ar izpildes panākšanas procedūru, pēc reorganizācijas plāna apstiprināšanas, ja uzņēmums būtiskā apjomā nepilda savas reorganizācijas plānā ietvertās saistības, kad ir pagājusi vismaz puse no mierizlīguma spēkā esamības perioda un ir skaidrs, ka parādnieks nespēj pildīt reorganizācijas plāna nosacījumus, uz reorganizācijas konsultanta pieteikuma pamata gadījumā, ja uzraudzības maksa nav apmaksāta, vai ja uzņēmums nesniedz palīdzību reorganizācijas konsultantam, pildot uzraudzības pienākumus, vai nesniedz reorganizācijas konsultantam uzraudzības pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju, vai uz uzņēmuma pieteikuma pamata, vai gadījumā, ja ir pasludināts uzņēmuma bankrots. Kreditora, kura prasījums ticis pārstrukturēts reorganizācijas plāna ietvaros, prasījuma tiesības pret uzņēmumu tiek atjaunotas sākotnējā apjomā, un tiek ņemti vērā arī kreditora guvumi reorganizācijas plāna īstenošanas gaitā.

Parāda pārstrukturēšanas procedūra

Tiesa anulēs pārstrukturēšanas plānu uz parādnieka pieteikuma pamata vai arī, ja ir pasludināts parādnieka bankrots, vai ja parādnieks būtiskā apmērā nepilda pārstrukturēšanas plānā ietvertās saistības, ja ir pagājusi vismaz puse no mierizlīguma spēkā esamības perioda un ir skaidrs, ka parādnieks nespēj pildīt pārstrukturēšanas plāna nosacījumus, ja parādniekam nav nekādu maksātspējas problēmu vai arī tās ir pārvarētas un kreditoru prasījumu pārstrukturēšana būtiskas apstākļu maiņas rezultātā vairs nav taisnīga pret kreditoriem, ja parādnieks apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā ir iesniedzis būtiski nepareizu vai nepilnīgu informāciju par saviem aktīviem, ienākumiem, kreditoriem vai saistībām, ja parādnieks ir veicis pārstrukturēšanas plānā neparedzētus maksājumus kreditoriem, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu citu kreditoru interesēm, ja parādnieks nesniedz palīdzību tiesai vai konsultantam, pildot uzraudzības pienākumus, vai arī nesniedz uzraudzības pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju, vai ja parādnieks nesamaksā tiesas noteikto summu kā depozītu. Kreditora, kura prasījums ticis pārstrukturēts pārstrukturēšanas plāna ietvaros, prasījuma tiesības pret parādnieku tiek atjaunotas sākotnējā apmērā. Ir jāņem vērā arī kreditora guvumi pārstrukturēšanas plāna īstenošanas gaitā.

Lapa atjaunināta: 24/08/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.