Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maksātnespēja un bankrots

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Pret kādiem subjektiem var vērst maksātnespējas procedūru?

 • Maksātnespējas procedūras var ierosināt pret privātpersonām, personālsabiedrībām un sabiedrībām (reģistrētām vai nereģistrētām).
 • Var ierosināt tiesvedību pret jebkuru personu, kurai ir parāds vismaz 5 000 GBP apmērā un kura vai nu dzīvo Ziemeļīrijā, pēdējo trīs gadu laikā ir dzīvojusi vai veic uzņēmējdarbību Ziemeļīrijā, vai arī atrodas Ziemeļīrijā dienā, kad tiek iesniegts pieteikums par bankrotu. Minimālais vecums nav noteikts.

2 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var sākt maksātnespējas procedūru?

 • Uzņēmuma maksātnespēja Ziemeļīrijā var būt likvidācija (brīvprātīga vai ar Augstākās tiesas rīkojumu) vai reorganizācija (uzņēmumu brīvprātīga vienošanās vai administrēšana). Administrēšanu var izmantot kā ievadu likvidācijas procesā.
 • Jebkurš kreditors (privāts vai valdība) var vērsties tiesā ar lūgumu likvidēt uzņēmumu (piespiedu likvidācija) vai nodots to administrēšanai.
 • Pati parādnieksabiedrība var izšķirties par likvidāciju (brīvprātīga likvidācija; uzņēmums var būt vai nu maksātspējīgs, vai maksātnespējīgs; ar maksātspēju izvērtē, ņemot vērā spēju nomaksāt visus parādus 12 mēnešu laikā). Parādnieksabiedrība var arī iesniegt prasību tiesā par tās likvidāciju.
 • Ekonomikas departaments var vērsties tiesā ar prasību likvidēt uzņēmumu, ja tas ir sabiedrības interesēs. Šādiem uzņēmumiem nav obligāti jābūt maksātnespējīgiem.
 • Jebkurā brīdī pēc tam, kad tiesai iesniegts pieteikums (no jebkuras puses) par piespiedu likvidāciju, tiesa var iecelt pagaidu likvidatoru. Šādu iecelšanu parasti veic, lai aizsargātu uzņēmuma aktīvus pirms tiesas sēdes. Pagaidu likvidatora pilnvaras ir tādas pašas kā tiesas rīkojumā par viņa iecelšanu.
 • Sabiedrība vai tās direktori var iecelt administratoru, kas var būt tiesību uz uzņēmuma likvīdajiem aktīviem turētājs (šādu iecelšanu veic ārpus tiesas).
 • Lai uzņēmumam varētu piemērot administratīvo procedūru, tam jābūt maksātnespējīgam vai, iespējams, jākļūst maksātnespējīgam. Tiesu praksē ir konstatēts, ka “iespējams” šajā kontekstā nozīmē, ka varbūtība, ka uzņēmums kļūs maksātnespējīgs, ir lielāka, nekā varbūtība, ka tā nenotiks.
 • Uzņēmuma brīvprātīgas parādu noregulēšanas gadījumā uzņēmumam nav jābūt maksātnespējīgam.
 • Piespiedu likvidācija var notikt, pamatojoties uz to, ka uzņēmums nespēj nomaksāt savus parādus (maksātnespēja), šo nespēju pierādot ar neapmierinātu oficiālu maksājuma pieprasījumu vai neizpildītu spriedumu). Tiesa var nodot uzņēmumu likvidācijai, pamatojoties uz to, ka to darīt ir taisnīgi objketīvi.
 • Tiklīdz ir sākta tiesvedība (vai nu sabiedrības lēmums izbeigt darbību, Tiesas izdots administrēšanas vai likvidācijas rīkojums, vai paziņojuma par administratora iecelšanu iesniegšana Tiesā (iecelšanai, par ko nav pieņemts tiesas nolēmums), pilnvarotā persona var rīkoties.
 • Uzņēmums var ierosināt brīvprātīgu vienošanos. Lai to izdarītu, tai nav jābūt maksātnespējīgai. Brīvprātīgu vienošanos var ierosināt arī pilnvarotā persona likvidācijas vai administrēšanas procesā (ja kāda no šīm procedūrām jau ir uzsākta).
 • Individuālās maksātnespējas procedūras ir individuālas brīvprātīgas vienošanās (IBV), parāda atvieglojuma rīkojumi (PAR) un bankrota rīkojumi (neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti pēc kreditora vai privātpersonas lūgumraksta).
 • IBV ierosina parādnieks, un kreditori par to vienojas balsošanā, kurā ir jāapstiprina 75 % no balsstiesīgo parāda vērtības. Nav piemērojams minimālais parāda līmenis un nav maksātnespējas pārbaudes. Priekšlikums jāiesniedz ar pilnvarnieka starpniecību, kas kļūst par uzraudzītāju, ja priekšlikumu apstiprina kreditori. Pilnvarnieks var rīkoties, kad parādnieks tiem iesniedz priekšlikumu. IBV var ierosināt laikā, kad uz parādnieku attiecas bankrota procedūra, un bankrotu var atcelt, ja priekšlikumu pieņem kreditori. IBV, ko kreditori pieņem balsošanā, ir saistošas visiem kreditoriem.
 • PAR pieteikumi tiek iesniegti elektroniski oficiālajam pārņēmējam ar pilnvarota starpnieka starpniecību Tiesvedības uzsākšanā tiesa netiek iesaistīta. Parādnieka parādsaistībām jābūt ne vairāk kā 20 000 GBP, aktīviem, kas mazāki par 1 000 GBP (izņemot mehānisko transportlīdzekli), un ieņēmumu pārpalikums 50 GBP mēnesī vai mazāk. Parādniekam nedrīkst piemērot nevienu citu maksātnespējas procesu, un tas nedrīkst būt iesaistījies nekādos darījumos, kas iepriekšējos divos gados nelabvēlīgi ietekmēja kreditorus. Oficiālajam pārņēmējam ir pienākums izskatīt pieteikumu, kad tas ir saņemts, un tas var rīkoties arī no tā brīža.
 • Bankrota rīkojumus var izdarīt pēc kreditora vai paša parādnieka lūgumraksta. Oficiālais pārņēmējs kļūst par pieprasījuma saņēmēju un pārvaldītāju. Pilnvarnieku var iecelt vēlāk, un viņš var nekavējoties rīkoties pēc iecelšanas amatā.
 • Kreditora lūgumraksta gadījumā lūgumrakstu iesniedz Tiesai, un tas ir pakļauts minimālajam parādam 5 000 GBP apmērā, lai gan divi vai vairāki kreditori var iesniegt kopīgu lūgumrakstu, un tādā gadījumā tiek summēti katram kreditoram maksājamie parādi. Parādam jābūt nenodrošinātam. Lūgumrakstam jāapliecina, ka parādnieks nespēj samaksāt parādu, kas jāpierāda ar neapmierinātu likumisku maksājuma pieprasījumu vai ar neapmierinātu spriedumu.
 • Tiesā tiek iesniegti arī parādnieka lūgumraksti. Netiek piemērots minimālais parāda līmenis, bet parādniekam ir jāspēj nomaksāt savus parādus.
 • Ja iesniegts bankrota pieteikums, Tiesa pirms minētā lūgumraksta izskatīšanas var iecelt pagaidu pārņēmēju, lai aizsargātu parādnieka aktīvus, kas atzīti par potenciāli apdraudētiem. Vairumā gadījumu tiesa dod konkrētus norādījumus par pagaidu pārņēmēja uzdevumiem, bet var arī piešķirt vispārīgākas pilnvaras nekavējoties pārņemt parādnieka īpašumu. Par pagaidu pārņēmēju var iecelt tikai oficiālo pārņēmēju.

3 Kādi aktīvi ietilpst maksātnespējīgā parādnieka mantā? Kā rīkojas ar aktīviem, ko parādnieks iegūst vai kas pāriet parādnieka īpašumā pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

 • Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā uz visiem uzņēmuma īpašumiem visā pasaulē attiecas maksātnespējas procedūra. “Īpašums” likumā ir ļoti plaši definēts.
 • IBV parādnieka priekšlikumā būs izklāstīts, kā rīkoties ar aktīviem, un kreditoriem būs iespēja to apsvērt, pirms balsot par to, vai pieņemt priekšlikumu.
 • PAR aktīvu vērtība ir 1 000 GBP vai mazāka (neieskaitot transportlīdzekli), un tie paliek piešķirti parādniekam.
 • Bankrotā visi īpašumi, kas pieder bankrotējušam indivīdam jebkur pasaulē, ar dažiem izņēmumiem pāriet pilnvarniekam. Jebkurš īpašums, kas nepieciešams, lai apmierinātu indivīda sadzīves vajadzības vai ļautu viņam veikt savu darbu vai tirdzniecību, nav bankrota īpašuma daļa. Tas var būt arī mehāniskais transportlīdzeklis. Ja pilnvarotais uzskata, ka šāds īpašums ir vairāk vērts nekā saprātīgas aizstāšanas izmaksas, tad pilnvarnieks var realizēt īpašumu un nodrošināt šādu aizstāšanu. Arī jebkurš īpašums, ko bankrotējušais indivīds tur kāda cita pilnvarojumā, nav iekļauts bankrota īpašumā.
 • Bankrotējušā indivīda ienākumi nav daļa no mantas, bet pilnvarnieks var vienoties ar personu par to, ka daļu no ieņēmumu pārpalikuma, kas viņiem ir pēc tam, kad ir ņemtas vērā viņu saprātīgās sadzīves vajadzības, izmaksā uz bankrota īpašumu kreditoru labā. Ja nav iespējams panākt vienošanos ar personu, pilnvarotais var iesniegt Tiesai pieteikumu par rīkojumu.
 • Jebkuru īpašumu, kas nonāk fiziskas personas valdījumā ārpus bankrota procedūras, pilnvarnieks var pieprasīt bankrota īpašumam.
 • Tas ir noziedzīgs nodarījums, ja bankrotējušais indivīds aizņemas naudu vai kā citādi iegūst kredītu vairāk nekā 500 GBP apmērā bez bankrota procedūras atklāšanas aizdevējam.

4 Kādas ir parādnieka pilnvaras un kādas - maksātnespējas administratora pilnvaras?

 • Pilnvarotajām personām, ja tās nav oficiāli pārņēmēji, jābūt licencētiem maksātnespējas procesa administratoriem. Licences var izsniegt tikai profesionāla struktūra, ko departaments pilnvarojis to darīt. Persona, kas darbojas kā maksātnespējas procesa administrators, ja tā nav licencēta, izdara noziedzīgu nodarījumu un ir pakļauta sodam vai ieslodzījumam.
 • Lai saņemtu licenci, pretendentam ir jānokārto eksāmeni un jābūt noteiktam stundu skaitam praktiskai maksātnespējas pieredzei.
 • Maksātnespējas procesa administratoram jābūt fiziskai personai.
 • Maksātnespējas procesa administratora, kas darbojas kā pilnvarotā persona, atalgojumu nosaka kreditori. Maksātnespējas procesa administrators var vērsties Tiesā, ja viņš uzskata, ka kreditoru noteiktā atlīdzības bāze ir nepietiekama. Kreditori var vērsties Tiesā, ja uzskata, ka atlīdzība ir pārmērīga.
 • Visas maksātnespējas lietas ir Tiesas vispārējā kontrolē, un ietekmētās puses (tostarp maksātnespējas pilnvarotā persona) var vērsties Tiesā, lai saņemtu norādījumus.
 • IBV gadījumā parādnieks var brīvi rīkoties ar saviem aktīviem ar nosacījumu, ka tādējādi netiek pārkāpti ar kreditoriem noslēgtā līguma noteikumi.
 • PAR aktīvi nepāriet pilnvarotajai personai.
 • Aktīvi bankrota procedūrā pāriet pilnvarniekam, un ar tiem nevar rīkoties bankrotējušais indivīds. Tas neattiecas uz aktīviem, kas ir izslēgti no bankrota īpašuma, vai aktīviem, kas nonāk indivīda valdījumā pēc procedūras uzsākšanas, izņemot gadījumus, kad šie aktīvi nonāk personas valdījumā pirms to dzēšanas no bankrota procedūras un tos pieprasa pilnvarnieks. Izņemot pilnvarnieka spēju pieprasīt iegūtos aktīvus, šo situāciju neietekmē personas atbrīvošana no bankrota procedūras.
 • Oficiālais pārņēmējs ir ar likumu noteiktas pilnvarotā persona, ko iecēlis departaments. Viņš var darboties kā pilnvarotā persona piespiedu likvidācijas vai bankrota gadījumā. Oficiālā pārņēmēja atlīdzību nenosaka kreditori; to finansē, izmantojot likumā noteikto formulu kā procentuālu daļu no realizētajiem/sadalītajiem aktīviem

5 Saskaņā ar kādiem nosacījumiem var izmantot ieskaitu?

 • Ziemeļīrijas tiesību akti paredz, ka ieskaitu veic likvidācijas, pārvaldības un bankrota laikā.
 • Ieskaits ietver savstarpējus darījumus maksātnespējas datumā.
 • Neto summa ir maksātnespējas aktīvs (bilances parāds) vai saistības.
 • Puses nevar slēgt līgumu, ja nepiemēro ieskaitu.

6 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē spēkā esošus līgumus, kuros parādnieks ir līgumslēdzēja puse?

 • Likvidators vai pilnvarnieks var atteikties no nerentabla līguma, izbeidzot maksātnespējīgās personas procentus/saistības tajā (darījuma partneris maksātnespējas rezultātā var prasīt atlīdzību par kaitējumu/zaudējumiem).
 • Uzņēmuma maksātnespējas gadījumā maksātnespējas pilnvarotajai personai nav pienākums izpildīt līgumus, ko noslēdzis maksātnespējīgais.
 • Uzņēmumu maksātnespējas un bankrota gadījumā, turpinot nodrošināt noteiktas piegādes (komunālos pakalpojumus un saziņu, ko uzskata par “būtiskiem”), maksātnespējas procesā var turpināt, nesamaksājot kavētus maksājumus, kas maksātnespējas procedūras sākumā vēl nav samaksāti.
 • Piegādātāji var izbeigt līgumus maksātnespējas gadījumā (ja to atļauj viņu līgums), izņemot būtiskas piegādes (sk. iepriekš). Par neapmaksātajām precēm/pakalpojumiem iesniedz prasījumu maksātnespējas procedūrā.
 • Spēkā esošos līgumus tieši neietekmētu IBV vai PAR procedūras, lai gan tie būtu jāuzskata par IBV priekšlikuma daļu, un tas var nozīmēt, ka indivīds neatbilst PAR kritērijiem.
 • Bankrota gadījumā pilnvarnieks var noraidīt nerentablus līgumus. Pretējā gadījumā, ja līgums nebeidzas maksātnespējas gadījumā, tiesa var izdot rīkojumu par līguma saistību izpildi.

7 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē procedūras, ko sākuši individuāli kreditori (izņemot tiesvedībā esošas lietas)?

 • Likvidācijas un administrēšanas akts, lai radītu moratoriju. Tiesvedību pret uzņēmumu pēc tā darbības uzsākšanas nevar uzsākt bez pilnvarotās personas vai Tiesas atļaujas.
 • Uzņēmumu brīvprātīgas vienošanās gadījumā jebkurš kreditors, kam ir saistoša šī vienošanās, nevar uzsākt tiesvedību, lai izpildītu parādu (jo tam ir saistoša pieņemtā vienošanās). Pēc apstiprināšanas kreditors varētu veikt šādu darbību, ja tie nebūtu samaksāti.
 • Ja iesniegts pieteikums par bankrotu, Tiesa var apturēt jebkuru tiesvedību pret parādnieku vai tā īpašumu vai atļaut to turpināt saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tiesa uzskata par piemērotiem. Neviens bankrotējušā indivīda kreditors nedrīkst uzsākt prasību pret personu vai īpašumu bez Tiesas atļaujas, kamēr indivīds nav atbrīvots no bankrota procedūras.
 • Ja parādnieks plāno izteikt priekšlikumu saviem kreditoriem par IBV, tie (vai, ja uz tiem attiecas bankrota procedūra, tad pilnvarnieks vai oficiālais pārņēmējs) var iesniegt Tiesā pieteikumu izdot pagaidu rīkojumu. Tas ļauj tiesai apturēt jebkādu tiesvedību pret parādnieku vai tā īpašumu un neļauj uzsākt šādu tiesvedību. Pagaidu rīkojums arī liedz iesniegt bankrota rīkojumu pret parādnieku. IBV priekšlikums ietvertu informāciju par to, kā tiks izbeigtas notiekošās procedūras, un apstiprināšanas gadījumā tas būs saistošs visiem kreditoriem.
 • IBV veikšana neļauj kreditoriem vērsties pret parādnieku saistībā ar to parādu.

8 Kā maksātnespējas procedūra ietekmē tādu procedūru turpināšanu, kas ir tiesvedībā maksātnespējas procedūras sākšanas brīdī?

 • Likvidācija un administrēšana rada moratoriju. Tiesvedību, kas maksātnespējas procedūras sākuma dienā vēl nav pabeigta, nevar turpināt bez pilnvarotās personas piekrišanas vai tiesas atļaujas.
 • Kreditors, kas ir iesaistīts vēl nepabeigtā tiesvedībā, pēc KVK vai IBV apstiprināšanas, nevar turpināt šādu tiesvedību, jo tam ir saistoši KVK vai IBV noteikumi (neatkarīgi no tā, vai viņš pats balsoja par to apstiprināšanu).
 • Uzņēmuma maksātnespējas procedūrā kreditori iesaistās, piedaloties kreditoru sanāksmēs un citos lēmumu pieņemšanas procesos. Tie var arī izveidot komiteju un ievēlēt tās locekļus. Pilnvarotajām personām, izņemot oficiālo pārņēmēju, regulāri (ik pēc 6 vai 12 mēnešiem, atkarībā no procedūras) jāinformē kreditori par lietas virzību.

9 Kādas galvenās iezīmes raksturo kreditoru dalību maksātnespējas procedūrā?

 • Uzņēmuma maksātnespējas procedūrā kreditori iesaistās, piedaloties kreditoru sanāksmēs un citos lēmumu pieņemšanas procesos. Tās var arī izveidot komiteju un ievēlēt tās locekļus. Pilnvarotajām personām, izņemot oficiālo pārņēmēju, regulāri (ik pēc 6 vai 12 mēnešiem, atkarībā no procedūras) jāinformē kreditori par lietas virzību, un bankrota un likvidācijas gadījumā jāsasauc kreditoru galīgā sapulce, lai ziņotu par maksātnespējas procesa pārvaldību.
 • Lēmumi var ietvert pilnvarotās personas iecelšanu vai atcelšanu, pilnvarotās personas atalgojuma apstiprināšanu, komitejas izveidi, brīvprātīgas vienošanās priekšlikuma izskatīšanu vai jebkuru citu lēmumu, attiecībā uz kuru pilnvarotā persona nosaka, ka ir nepieciešama kreditoru iesaiste.

10 Kādā veidā maksātnespējas administrators drīkst izmantot vai atsavināt parādnieka mantā ietilpstošus aktīvus?

 • IBV priekšlikums var paredzēt, ka uzraudzītājs rīkojas ar parādnieka aktīviem.
 • PAR aktīvus izslēdz no tiesvedības, bet oficiālajam pārņēmējam ir tiesības pieprasīt ziņas par parādnieka rīcību un īpašumu.
 • Bankrota gadījumā īpašums pāriet pilnvarniekam pēc iecelšanas amatā, neprasot tā nodošanu vai cedēšanu. Pilnvarnieka pienākums ir piekļūt, realizēt un izplatīt kreditoriem bankrotējušo īpašumu.

11 Kādi prasījumi jāizvirza pret maksātnespējīgā parādnieka mantu un kādas darbības tiek veiktas ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedūras sākšanas?

 • Uzņēmuma maksātnespējas procedūrā var pieteikt visus parādus un saistības, kas uzņēmumam radušās pirms maksātnespējas procedūras sākuma. Arī nākotnē maksājamie parādi var tikt pieprasīti, bet diskontēti līdz pašreizējām vērtībām.
 • Saistības, kas radušās noteiktu noziedzīgu darbību rezultātā (piemēram, nelegālā narkotiku tirdzniecībā), administrēšanas vai likvidācijas procesā nav pierādāmas.
 • Saistības, kas radušās pēc procesa uzsākšanas, uzskata par “izdevumiem”. Tiem ir sava samaksas hierarhija, bet pirms naudas sadales kreditoriem tiem visiem jābūt samaksātiem.
 • IBV priekšlikumā ir pilnībā jāatklāj parādnieka saistības un jānorāda, kā kreditoriem ir jāmaksā. Parādus, kas parādniekam radušies pēc priekšlikuma pieņemšanas, maksātnespējas procesā nevar pieprasīt, ja vien tam nav paredzēti īpaši noteikumi.
 • Konkrēti parādi nav iekļauti PAR procedūrā, un tie ir jāmaksā parādniekam. Tie ietver soda naudas, neizmaksātās televīzijas licenču maksas, studentu aizdevumus un nodrošinātus parādus. PAR kreditoru prasījumi netiek celti, jo nenotiek aktīvu sadale.
 • Bankrota procedūrā var pieprasīt parādus, kas ir maksājami bankrota rīkojuma dienā vai kas ir nomaksājami nākotnē sakarā ar pienākumu, kas noslēgts pirms bankrota. Bankrota procedūrā nevar pieprasīt soda naudu, studējošo aizdevumu parādus, nokavējuma naudu par parādu, kas nomaksājams ģimenes lietās, un parādus, kas maksājami saistībā ar konfiskācijas rīkojumiem.

12 Kādi noteikumi reglamentē prasījumu iesniegšanu, pārbaudi un atzīšanu?

 • Kreditori var iesniegt prasījumu (parāda apliecinājumu) jebkurā tiesvedības brīdī. Prasība jāiesniedz, lai varētu balsot jebkurā sanāksmē (vai citā lēmumu pieņemšanas procedūrā) vai saņemt sadalījumu.
 • Administrēšanas, likvidācijas vai bankrota procesā, kur paredzēts veikt sadali, pilnvarotā persona rakstīs visiem kreditoriem, kam vēl jāpierāda savi prasījumi, norādot, ka tiks veikta sadale, aicinot tos iesniegt prasījumus un nosakot pēdējo termiņu šādai iesniegšanai, lai tos iekļautu šādā sadalē.) Pilnvarotā persona var izskatīt prasības, kas iesniegtas pēc šī datuma, bet viņai nav pienākuma to darīt.
 • Tiesas īstenotā likvidācijā un bankrota procedūrā ir standarta veidlapa, kas ir jāiesniedz, lai pierādītu. Nevienai citai procedūrai nav standarta veidlapas, bet citu procedūru tiesiskajā regulējumā ir noteikts, kas ir jāiekļauj pierādījumos sadales nolūkos.
 • Ja kreditors neiesniedz prasību laikus, tas nevar traucēt sadali.
 • Brīvprātīgas vienošanās gadījumā prasība iesniegt pierādījumu pilnvarotajai personao tiek apmierināta, rakstiski paziņojot par prasību.

13 Kādi noteikumi regulē ieņēmumu sadali ? Kā nosaka prasījumu un kreditoru tiesību hierarhiju?

 • Daži prasījumi, kas izriet no nodarbinātības, tiek uzskatīti par prioritāriem un ir samaksājami pēc procedūras izdevumu segšanas, bet pirms mainīga nodrošinājuma turētāju un nenodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanas.
 • Neviens prasījums nav pakārtots ar tiesību aktiem, izņemot bankrota procedūras gadījumus, kad parāds, kas pienākas personai, kura bankrota brīdī bija bankrotējušā indivīda laulātais vai civilais partneris, ierindojas pēc parāda, kas pienākas citiem kreditoriem, kopā ar procentiem par šiem parādiem.
 • Ja trešā persona apmierina parādnieka parādu, šai trešajai personai maksātnespējas procesā ir subrogētais prasījums.

14 Kādi ir maksātnespējas procedūras izbeigšanas nosacījumi un sekas (jo īpaši, to izbeidzot ar mierizlīgumu)?

 • Kreditori piekrīt parādnieka (uzņēmuma brīvprātīgās vienošanās gadījumā– ar vērtības apstiprinājumu > 75 %) vai maksātnespējas pilnvarotās personas (administrēšana, vienkāršs vairākums vai visu nodrošināto kreditoru vairākuma privileģēto kreditoru apstiprinājuma gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka nav iespējama atgriešanās pie nenodrošinātiem kreditoriem) izteiktajiem priekšlikumiem.
 • KVK gadījumā, kad tas apstiprināts, visiem nenodrošinātajiem kreditoriem priekšlikuma pieņemšanas brīdī vienošanās ir saistoša.
 • Tiesas apstiprinājums nav vajadzīgs reorganizācijas plāniem, bet cietusī puse var vērsties tiesā, ja uzskata, ka viņas intereses ir nevajadzīgi aizskartas.
 • Ir detalizēti procesuālie noteikumi par to, kā izbeigt un noslēgt visas uzņēmuma maksātnespējas procedūras, gan likvidācijas, gan reorganizācijas procedūru.
 • Tiklīdz kreditori ir vienojušies par IBV priekšlikumu, to īsteno kopā ar maksātnespējas procesa administratoru kā uzraudzītāju. Tam nav nepieciešams tiesas apstiprinājums, kaut gan uzraudzītājam ir jāziņo par sanāksmes rezultātiem, kas notiek, lai apstiprinātu priekšlikumu tiesai. Puse var vērsties tiesā, lai pārskatītu kreditoru lēmumu par to, vai pieņemt priekšlikumu, pamatojoties uz būtisku pārkāpumu.
 • Ja pēc apstiprināšanas parādnieks nav izpildījis IBV noteikumus, taduzraudzītājs var iesniegt pieteikumu par tā bankrotu.
 • PAR parādi tiek dzēsti 12 mēnešus pēc rīkojuma izdošanas. Šajā procesā nav paredzēta tiesas iesaistīšanās.
 • Bankrota gadījumā pilnvarniekam ir jānosūta kreditoriem galīgais ziņojums pirms to atbrīvošanas. Ja pilnvarotais nav oficiālais pārņēmējs, viņam jāsasauc kreditoru pēdējā sapulce, kurā kreditori var iebilst pret atbrīvošanu. Ja tas tā notiek, tad pilnvarniekam ir jāpiesakās to atbrīvošanai Departamentā, pretējā gadījumā pilnvarnieks saņem viņu atbrīvojumu, kad tas paziņo uzņēmumu reģistratoram, ka pēdējā sapulce ir notikusi.

15 Kādas ir kreditoru tiesības pēc maksātnespējas procedūras izbeigšanas?

 • Kreditori var pieprasīt viņiem iedalītos (bet viņu bankas kontā vēl neiemaksātos) līdzekļus pēc procedūras noslēgšanas (šādus līdzekļus tur departaments).
 • Ziemeļīrijas tiesību aktos ir noteikts, kad tiesvedība tiek pabeigta, kad pilnvarotā persona tiek atbrīvota no savām pilnvarām.
 • IBV gadījumā priekšlikums piedāvā kreditoriem noteiktu atmaksas summu par vienu parāda vienību. Kreditoriem ir pienākums pieņemt to kā maksājumu pilnā apmērā, ja priekšlikums tiek pieņemts, tādējādi viņi nevar pieprasīt daļu no šī parāda pēc tam, kad tiesvedība ir pabeigta.
 • Bankrota procesā un PAR procedūrā parādus dzēš, kad tiek pabeigta tiesvedība, izņemot tos parādus, kas nav daļa no procedūras.

16 Kurš sedz maksātnespējas procedūrā radušās izmaksas un izdevumus?

 • Ziemeļīrijas tiesību akti nosaka skaidru maksājumu hierarhiju līdzekļiem, kas realizēti no aktīviem . Izmaksas un izdevumi ir jāsedz (no realizācijām), pirms līdzekļi tiek atdoti kreditoriem.

17 Kādi noteikumi reglamentē kreditoru kopumam kaitējošu juridisku aktu spēkā neesību, atzīšanu par spēkā neesošiem vai neizpildāmību?

 • Ja maksātnespējīgais ir devis priekšroku konkrētam kreditoram pirms oficiālās maksātnespējas procedūras (t. i., samaksājis tiem pirms citiem kreditoriem), vai ja tas ir noslēdzis samazinātas vērtības darījumu (t. i., pārdevis kaut ko lētāk nekā tā vērtība),pilnvarotā persona var vērsties pret saņēmēju.
 • Pēc tam, kad pilnvarotā persona ir iesniegusi pieteikumu bankrota, likvidācijas vai administrēšanas procedūrā, tiesa var atsaukt minēto veidu darījumus un dot rīkojumu saņēmējam atjaunot stāvokli, kāds tas būtu, ja darījums nebūtu noticis.
 • Prasījumiem atcelt priekšrocību maksājumus jābūt saistītiem ar darījumiem, kas notikuši sešus mēnešus pirms administratora iecelšanas, likvidācijas uzsākšanas vai bankrota pieteikuma iesniegšanas, vai divus gadus pirms šiem notikumiem, ja privileģētais maksājums veikts asociētajai personai.
 • Prasībām atcelt samazinātas vērtības darījumus jāattiecas uz darījumiem, kas veikti divos gados pirms šiem notikumiem, vai bankrota procedūrā piecu gadu laikā, ar nosacījumu, ka attiecīgā persona tobrīd bijusi maksātnespējīga vai kļuvusi maksātnespējīga darījuma rezultātā.
 • Pilnvarotā persona administrēšanas, likvidācijas, bankrota vai brīvprātīgas vienošanās procedūra var vērsties tiesā, lai saņemtu rīkojumu par tāda darījuma atcelšanu, kura rezultātā apkrāpti kreditori. Šādu iesniegumu var iesniegt arī darījumā cietušais ar tiesas atļauju.
 • Administrēšanas un likvidācijas procedūrās pilnvarotā persona var arī celt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu pret jebkuru tādas sabiedrības direktoru, kura ir iesaistīta tirdzniecībā, un kurš bija informēts par maksātnespēju, kas izraisīja papildu zaudējumi kreditoriem, krāpniecisku tirdzniecību vai maldināšanu.
 • Gadījumā, ja tiesā tiek iesniegts pieteikums par likvidāciju vai bankrotu, īpašuma atsavināšana, kas veikta pēc lūgumraksta iesniegšanas, ir spēkā neesoša, ja vien Tiesa nav noteikusi citādi.
Lapa atjaunināta: 21/06/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.