Insolvenza/falliment

Bulgarija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

M’hemm l-ebda liġi separata li tirregola l-proċeduri ta’ insolvenza fil-Bulgarija. Id-dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-insolvenza huma stabbiliti fil-Kapitolu tal-Insolvenza tal-Att dwar il-Kummerċ. L-insolvenza tal-banek u tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni hija rregolata mid-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fl-Att dwar l-Insolvenza tal-Banek u l-Kodiċi tal-Assigurazzjoni.

Jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza kontra kummerċjanti insolventi. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji b’ishma konġunti jew soċjetajiet limitati li jkollhom dejn eċċessiv.

Proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu wkoll kontra persuna li jinnegozjaw b’mod sigriet permezz ta’ debitur insolventi. Meta jinbdew proċeduri ta’ insolvenza kontra impriża kummerċjali, il-proċeduri jitqiesu li nfetħu simultanjament kontra msieħeb b’responsabbiltà mhux limitata.

Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra proprjetarji uniċi li mietu jew li tneħħew mir-Reġistru Kummerċjali jekk kienu insolventi meta mietu jew meta tneħħew. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra msieħba b’responsabbiltà mhux limitata, anke jekk l-imsieħeb ikun miet jew ġie mneħħi mir-Reġistru Kummerċjali. Tista’ tiġi ppreżentata applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza fi żmien sena mid-data li fiha d-debitur miet jew ġie mneħħi mir-Reġistru Kummerċjali.

Jinfetħu wkoll proċeduri ta’ insolvenza kontra l-kumpaniji insolventi f’likwidazzjoni. Proċedimenti ta’ insolvenza kontra banek u kumpaniji tal-assigurazzjoni huma rregolati bir-regoli u l-proċedura stabbiliti f’liġi separata.

Kwistjonijiet relatati mal-insolvenza ta’ kummerċjant li huwa impriża pubblika li teżerċita monopolju tal-Istat jew stabbiliti skont liġi speċjali huma rregolati minn liġi separata. L-ebda proċeduri ta’ insolvenza ma jistgħu jinfetħu kontra negozjant li huwa impriża pubblika li teżerċita monopolju ta’ Stat jew stabbilit taħt liġi speċjali.

M’hemm ebda dispożizzjoni fil-liġi nazzjonali għal proċeduri ta’ insolvenza kontra persuni fiżiċi minbarra kummerċjanti waħdiena.

Qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant li ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-prerekwiżiti li ġejjin għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza japplikaw għall-kummerċjanti kollha:

(1) Id-debitur għandu jkun kummerċjant.

Il-proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu mhux biss kontra kummerċjant iżda kontra persuna li tinnegozja b’mod sigriet permezz ta’ debitur insolventi, imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata, anke jekk ikunu mietu jew ġew imneħħija mir-reġistru, u kummerċjant waħdieni li miet jew ġie mneħħi mir-reġistru.

Skont l-Artikolu 612 tal-Att dwar il-Kummerċ, proċeduri ta’ insolvenza ma jistgħux jinfetħu kontra impriża pubblika li teżerċita monopolju b’mandat tal-Istat jew ġiet stabbilita skont liġi speċjali.

(2) It-talba trid tiġi ppreżentata minn waħda mill-persuni msemmija fl-Artikoli 625 u 742(2) tal-Att dwar il-Kummerċ, jiġifieri: id-debitur, il-likwidatur jew kreditur tad-debitur fil-każ ta’ tranżazzjoni ta-negozju, l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul (Natsionalna agentsiya za prihodite) (fil-każ ta’ dejn pubbliku lill-gvern ċentrali jew muniċipalitajiet li jirriżultaw mill-attività kummerċjali tad-debitur jew dejn fil-forma ta’ talba ta’ gvern privata), mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Ispettorat tax-Xogħol Ġenerali (Izpalnitelna agentsiya Glavna inspektsiya po truda) f’każ li l-obbligi li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet lil mill-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati jkunu saru dovuti u jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn, jew minn membru tal-korp governattiv tal-kumpanija (fil-każ ta’ dejn eċċessiv).

Meta jsir insolventi jew f’dejn eċċessiv, id-debitur għandu jippreżenta applikazzjoni għal permess sabiex jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza f’perjodu ta’ 30 jum. Fil-każ ta’ kummerċjant waħdieni, l-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata mill-kummerċjant waħdieni jew mis-suċċessur tiegħu. Meta d-debitur ikun kumpanija, l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mill-korp governattiv, minn imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata, minn rappreżentant ta’ kumpanija jew minn likwidatur maħtur mill-qorti. F’dan il-każ, dan li ġej għandu jiġi anness mal-applikazzjoni:

 • kopja tal-aħħar rapport finanzjarju annwali ċċertifikat minn awditur reġistrat u karta tal-bilanċ fid-data tal-applikazzjoni, jekk il-kummerċjant għandu obbligu legali li jipproduċi rapporti finanzjarji u karti tal-bilanċ;
 • inventarju u deskrizzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet fid-data tal-applikazzjoni;
 • lista tal-kredituri, li jkun fiha l-indirizzi tagħhom, it-tip u l-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom, u l-kollateral għall-pretensjonijiet tagħhom;
 • lista tal-proprjetà personali u matrimonjali ta’ kummerċjanti waħdiena u msieħba b’responsabbiltà mhux limitata;
 • evidenza li l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul Nazzjonali ġiet innotifikata dwar il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • prokura espressa, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata permezz ta’ prokura.

Meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn kreditur jew mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Ispettorat tax-Xogħol Ġenerali, l-evidenza kollha disponibbli li ssostni l-pretensjoni tal-kreditur u l-allegata insolvenza tad-debitur iridu jiġu annessi mal-applikazzjoni. Il-kreditur irid jippreżenta wkoll irċevuta tat-taxxa tal-boll u evidenza li l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul ġiet innotifikata dwar il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza.

(3) Kundizzjonijiet għall-infurzabbiltà:

 • obbligazzjoni monetarja tad-debitur relatata ma’ tranżazzjoni kummerċjali jew li tirriżulta minnha, inklużi l-validità, prestazzjoni, eżekuzzjoni insuffiċjenti, terminazzjoni, annullament u tħassir ta’ dik it-tranżazzjoni jew il-konsegwenzi tat-terminazzjoni tagħha;
 • dejn taħt il-liġi pubblika lill-gvern ċentrali u lill-muniċipalitajiet li jirriżultaw mill-attivitajiet kummerċjali tad-debitur;
 • jew dejn li jirriżulta minn pretensjoni ta’ gvern privat;
 • obbligu li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet għal tal-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati li jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn.

“Tranżazzjoni kummerċjali” tfisser tranżazzjoni konkluża minn kummerċjant fl-eżerċizzju tal-okkupazzjoni tiegħu, inklużi tranżazzjonijiet speċifikati espressament fl-Artikolu 1(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (xiri ta’ beni jew oġġetti oħra biex jerġgħu jinbiegħu fil-forma oriġinali, ipproċessata jew kompluta tagħhom, bejgħ ta’ oġġetti manifatturati proprji, xiri ta’ titoli għal bejgħ mill-ġdid, aġenzija kummerċjali u senserija, kummissjoni, tranżazzjonijiet ta’ twassil u trasport, tranżazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, transazzjonijiet bankarji u tal-kambju, kambjali, noti promissorji u ċekkijiet, tranżazzjonijiet ta’ ħażna doganali, tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ liċenzji, sorveljanza ta’ oġġetti, tranżazzjonijiet fil-proprjetà intellettwali, l-operazzjoni tal-lukandi, produzzjoni tal-industrija tat-turisti, reklamar, informazzjoni, palk u divertiment u servizzi oħra, xiri, kostruzzjoni jew forniment ta’ proprjetà immobbli għall-iskop ta’ bejgħ u kiri), irrispettivament mill-kapaċità tal-persuni li jwettqu dawk it-tranżazzjonijiet. F’każ ta’ dubju, kummerċjant jitqies li jkun ikkonkluda tranżazzjoni fl-eżerċizzju tal-okkupazzjoni tiegħu.

It-tipi ta’ pretensjonijiet differenti tal-gvern ċentrali u tal-muniċipalitajiet taħt il-liġi pubblika huma stipulati fl-Artikolu 162(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Dawn huma kif ġej:

 • taxxi, inklużi s-sisa u d-dazji doganali, il-kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-assigurazzjoni soċjali u kontribuzzjonijiet oħra pagabbli lill-baġit tal-Istat;
 • ammonti pagabbli oħrajn li għalihom il-bażi u l-ammont huma stabbiliti bil-liġi;
 • taxxa tal-boll u tariffi muniċipali stabbiliti bil-liġi;
 • nefqa tal-assigurazzjoni soċjali mwettqa b’mod li ma tikkonformax mal-ħtiġijiet stabbiliti bil-liġi;
 • l-ekwivalenti monetarju ta’ oġġetti ta’ proprjetà mitlufa lill-gvern, multi u penali monetarji, u flus ikkonfiskati u mitlufa lill-gvern;
 • djun li jirriżultaw minn flus mogħtija lill-gvern ċentrali jew muniċipalitajiet f’sentenzi tal-qorti, sentenzi u deċiżjonijiet li daħlu fis-seħħ u minn deċiżjonijiet dwar l-irkupru ta’ għajnuna mill-Istat mogħtija illegalment mill-Kummissjoni Ewropea;
 • djun li jirriżultaw minn ordnijiet ta’ penali;
 • ammonti mħallsa b’mod mhux dovut jew imħallsa żejda u ammonti mħallsa illegalment jew żburżati illegalment taħt proġetti kofinanzjati mill-istrumenti finanzjarji ta’ qabel l-adeżjoni, programmi operattivi, Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Fondi Agrikoli Ewropej, il-Fond Ewropew għas-Sajd, il-Faċilità ta’ Schengen u l-Faċilità ta’ Tranżizzjoni, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali relatat, li jistgħu jiġu rkuprati abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva adottata u multi u sanzjonijiet monetarji oħra previsti fil-liġi nazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni Ewropea;
 • l-imgħax dovut fuq l-ammonti riċevibbli ta’ hawn fuq.

L-ammonti riċevibbli pubbliċi jinkludu ammonti riċevibbli li għandhom jitħallsu fil-baġit tal-Unjoni Ewropea skont deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Bank Ċentrali Ewropew li jimponu obbligi monetarji suġġetti għal infurzar abbażi tal-Artikolu 256 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-ammonti riċevibbli tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea infurzabbli fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet finali dwar il-konfiska jew telf lill-gvern ta’ flus jew l-ekwivalenti fi flus ta’ proprjetà kkonfiskata jew mitlufa lill-gvern kif ukoll deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji imposti fi Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, meta jkunu rikonoxxuti u infurzabbli fil-Bulgarija.

Irrispettivament minn jekk il-pretensjoni tkunx ħarġet minn tranżazzjoni kummerċjali jew taħt liġi pubblika, għandha tkun aċċertata bħala valida u eżistenti fid-data tas-sentenza tal-qorti dwar it-talba għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

(4) Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu kontra kummerċjanti insolventi. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji b’ishma konġunti jew soċjetajiet limitati li jkollhom dejn eċċessiv. L-insolvenza u d-dejn eċċessiv huma kondizzjonijiet fattwali oġġettivi, li għandhom definizzjonijiet legali fl-Att dwar il-Kummerċ.

Kummerċjant huwa insolventi meta ma jkunx jista’ jħallas:

 • obbligazzjoni monetarja li tkun dovuta, li tirriżulta minn tranżazzjoni kummerċjali jew tkun marbuta magħha, inklużi l-validità, prestazzjoni, nuqqas ta’ eżekuzzjoni, terminazzjoni, annullament u tħassir ta’ dik it-tranżazzjoni jew il-konsegwenzi tat-terminazzjoni tagħha;
 • dejn taħt il-liġi pubblika lill-gvern ċentrali u lill-muniċipalitajiet li jinqala’ b’rabta mal-attivitajiet kummerċjali tal-kummerċjant;
 • obbligu fil-forma ta’ ammonti riċevibbli privati ta’ Stat
 • obbligu li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet għal tal-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati li jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn

Kummerċjant huwa preżunt li ma jistax iħallas dejn li jkun dovut taħt l-ewwel ipoteżi jekk, qabel jippreżenta applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, dak il-kummerċjant ma jkunx ippreżenta rapporti finanzjarji għall-aħħar tliet snin għall-pubblikazzjoni fir-Reġistru Kummerċjali.

Debitur jitqies bħala insolventi jekk ikunu ssospendew il-pagamenti. Debitur jitqies li jkun issospenda l-pagamenti anke jekk ikunu ħallsu d-djun kollha jew parti minnhom lil ċerti kredituri. L-insolvenza hija preżunta wkoll jekk, taħt proċeduri ta’ infurzar istitwiti fuq il-bażi ta’ deċiżjoni finali miksuba mill-kreditur li jkun ressaq l-applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, id-dejn ma jkunx tħallas, parzjalment jew b’mod sħiħ, fi żmien 6 xhur minn meta d-debitur jirċievi talba jew avviż għal ħlas volontarju.

Kumpanija titqies li għandha dejn eċċessiv meta l-assi tagħha mhumiex biżżejjed biex ikopru l-obbligazzjonijiet tagħha.

(5) Id-debitur ma jkunx qed jesperjenza diffikultajiet temporanji iżda jinsab fi stat ta’ insolvenza oġġettiva u permanenti u fi stat ta’ dejn eċċessiv.

Il-qorti kompetenti tal-insolvenza hija l-qorti provinċjali b’ġurisdizzjoni fuq iż-żona li fiha l-kummerċjant għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fil-mument tal-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Applikazzjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza ppreżentata minn debitur jew likwidatur tinstema’ mill-qorti mingħajr dewmien f’seduta tal-qorti magħluqa u jiġi ppubblikat avviż fir-Reġistru Kummerċjali. Applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza ppreżentata minn kreditur tinstema’ f’seduta tal-qorti magħluqa li fiha l-kreditur u l-applikant għandhom jidhru fuq avviż mill-qorti, mhux aktar tard minn 14-il jum mid-data tal-applikazzjoni. Il-qorti tissospendi l-proċeduri mibdija fuq il-bażi ta’ applikazzjoni ta’ insolvenza ddepożitata minn debitur jew likwidatur jekk, sa meta tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni, issir preżentazzjoni ta’ insolvenza minn kreditur. Qabel tintemm l-ewwel seduta fil-proċeduri mibdija fuq il-bażi ta’ applikazzjoni mressqa minn kreditur, kredituri oħra jistgħu jiġu kostitwiti bħala partijiet, joġġezzjonaw u jippreżentaw evidenza bil-miktub. Il-qorti tassenja numru tal-każ lill-preżentazzjoni fid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni u tistabbilixxi data sa meta għandha tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni. Il-perjodu inkwistjoni ma jistax jaqbeż tliet xhur.

Qabel tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni, il-qorti tal-insolvenza, fuq mozzjoni mill-kreditur jew billi taġixxi ex officio, tista’ tordna l-miżuri antiċipatorji u prekawzjonarji li ġejjin, jekk dan ikun meħtieġ sabiex tippreserva l-assi tad-debitur:

 • li jinħatar riċevitur;
 • li titħalla ssir garanzija bħala sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni;
 • li l-proċeduri ta’ infurzar kontra l-proprjetà tad-debitur jiġu sospiżi, ħlief fil-każ ta’ proċeduri ta’ infurzar mibdija skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali;
 • li jitħallew isiru l-miżuri previsti bil-liġi sabiex jipproteġu l-assi disponibbli tad-debitur;
 • li l-bini, tagħmir, vetturi tat-trasport, eċċ., fejn ikunu maħżuna l-proprjetà personali u l-effetti tad-debitur jiġu ssiġillati, apparti l-post li jgħix fih u spazji oħra meħtieġa sabiex id-debitur ikompli jopera jew jaħżen oġġetti li jitħassru malajr.

Meta l-miżuri jintalbu minn kreditur, il-qorti tippermetti li jittieħdu dawn il-miżuri, jekk il-mozzjoni tal-kreditur tkun sostnuta b’evidenza bil-miktub konvinċenti u/jew jekk tingħata garanzija f’ammont stabbilit mill-qorti sabiex tikkumpensa lid-debitur għal kwalunkwe danni f’każ li d-debitur sussegwentement jinstab li ma kienx insolventi jew f’dejn eċċessiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma għall-benefiċċju tal-kredituri kollha tal-patrimonju tal-insolvenza u jistgħu jitneħħew mill-qorti, jekk dawn ma jkunux aktar meħtieġa sabiex jippreservaw il-patrimonju u jiżguraw id-drittijiet tal-kredituri.

Id-deċiżjoni hija nnotifikata lill-parti suġġetta għall-miżuri u lill-parti li talbet l-impożizzjoni tagħhom. Din hija suġġett għal infurzar immedjat u tista’ tiġi appellata sa 7 ijiem mid-data tal-irċevuta tal-avviż. L-appelli m’għandhomx effett sospensiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma meqjusa li tneħħew mid-data li fiha tiddaħħal deċiżjoni sabiex l-applikazzjoni għal ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda. Il-miżuri ta’ prekawzjoni japplikaw sad-data tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċeduri ta’ insolvenza.

Meta tiġi aċċertata insolvenza jew dejn eċċessiv, il-qorti, permezz tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 630(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, tiddikjara l-insolvenza jew id-dejn eċċessiv, tiddetermina d-data tal-bidu tagħhom, tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, taħtar riċevitur provviżorju, tippermetti garanzija permezz ta’ sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni, u tistabbilixxi data għall-ewwel laqgħa tal-kredituri mhux iktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni.

Meta jkun ċar li t-tkomplija tal-operat se tkun ta’ ħsara għall-patrimonju tal-insolvenza, il-qorti tista’, fuq mozzjoni mid-debitur jew mir-riċevitur, l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul jew kreditur, tiddikjara lid-debitur insolventi permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 630(2) l-Att dwar il-Kummerċ u tordna li iwaqqaf kull kummerċ, mid-data tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard qabel it-terminu għall-proposta ta’ pjan ta’ rkupru. Meta tiddeċiedi li tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza kontra operatur tal-ilma u drenaġġ, il-qorti ma tistax tordna li dan jieqaf jopera qabel ma jkun ġie ddeżinjat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ f’dik iż-żona.

Id-deċiżjoni li jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza torbot lill-partijiet kollha.

Wara li l-qorti tkun bdiet proċeduri ta’ insolvenza jew imponiet miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni, id-debitur ikompli jinnegozja taħt is-sorveljanza tar-riċevitur u jista’ jikkonkludi kuntratti ġodda biss bil-kunsens minn qabel tar-riċevitur u bil-kundizzjoni li jkompli jikkonforma mal-miżuri ordnati fid-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Il-qorti tista’ tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu u tagħti dak id-dritt lir-riċevitur, jekk tara li l-azzjonijiet tad-debitur huma ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri.

Permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 631 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-qorti tirrifjuta l-applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza jekk taċċerta li d-diffikultajiet tad-debitur huma temporanji jew li l-assi tiegħu huma biżżejjed sabiex ikopru d-djun tiegħu mingħajr ma jippreġudikaw l-interessi tal-kredituri.

Meta l-assi disponibbli ma jkunux biżżejjed sabiex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza u l-ispejjeż ma jkunux tħallsu minn qabel, il-qorti tieħu deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ li tiddikjara insolvenza jew dejn eċċessiv, tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, permezz ta’ sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni, tordna li l-kumpanija twaqqaf kull kummerċ, tiddikjara d-debitur insolventi u tissospendi l-proċeduri, mingħajr ma tordna li l-kummerċjant jitneħħa mir-Reġistru Kummerċjali. Il-proċeduri sospiżi istgħu jerġgħu jinfetħu fuq petizzjoni mid-debitur jew mill-kreditur fi żmien sena mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali. Il-proċeduri jistgħu jerġgħu jinfetħu jekk il-petizzjonant ikun jista’ juri li hemm assi suffiċjenti disponibbli jew jiddepożita s-somma meħtieġa sabiex ikopri l-ispejjeż inizjali. Jekk ebda waħda mill-partijiet ma titlob li l-proċeduri jerġgħu jinfetħu, il-qorti ttemm il-proċeduri u tordna li l-kummerċjant jitneħħa mir-Reġistru Kummerċjali. L-istess regoli japplikaw jekk l-assi disponibbli tad-debitur jinstabu matul il-proċeduri bħala insuffiċjenti sabiex ikopru l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza.

Id-deċiżjonijiet skont l-Artikoli 630 u 632 tal-Att dwar il-Kummerċ huma suġġetti għal appell fi żmien 7 ijiem mid-dħul tagħhom fir-Reġistru Kummerċjali u s-sentenza li biha applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tal-komunikazzjoni tagħha skont il-proċedura stipulata fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Sentenza skont l-Artikolu 630 hija suġġetta għall-infurzar b’effett immedjat.

Proċeduri ta’ insolvenza jitqiesu li nfetħu mid-data tad-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 630(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Meta d-deċiżjoni li jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza tiġi annullata, is-sekwestru u l-preklużjoni jitqiesu li tneħħew, id-drittijiet tad-debitur jiġu rrestawrati u s-setgħat tar-riċevitur jintemmu mid-data tad-dħul tas-sentenza finali fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-qorti tapprova jew tirrifjuta l-pjan ta’ rkupru tal-impriża permezz ta’ deċiżjoni speċifika. Meta l-pjan ta’ rkupru jiġi approvat, il-qorti ttemm il-proċeduri ta’ insolvenza u taħtar il-korp superviżorju propost fil-pjan jew elett permezz tal-laqgħa tal-kredituri. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 710 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-qorti tiddikjara d-debitur insolventi jekk l-ebda pjan ta’ rkupru ma jiġi propost fil-perjodu statutorju rilevanti jew jekk il-pjan propost ma jiġix adottat jew approvat. L-istess regoli japplikaw fil-każijiet previsti fl-Artikoli 630(2), 632(1) u 709(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri f’każ li n-nuqqas tad-debitur milli jwettaq l-obbligi tiegħu skont il-pjan ta’ rkupru). Permezz tal-istess deċiżjoni l-qorti tiddikjara lid-debitur insolventi, tordna li l-intrapriża insolventi twaqqaf kull kummerċ, tippermetti sekwestri ġenerali u preklużjoni fir-rigward tal-proprjetà tad-debitur, ittemm is-setgħat tal-korpi governattivi ta’ debitur li huwa persuna ġuridika, tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-patrimonju tal-insolvenza, u tordna l-konverżjoni fi flus tal-beni tal-patrimonju tal-insolvenza u d-distribuzzjoni tal-qligħ. Id-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza tapplika għall-partijiet kollha u hija suġġetta għal dħul fir-Reġistru Kummerċjali. Din hija infurzabbli b’effett immedjat u tista’ tiġi appellata fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul.

Mill-ħin tad-dħul tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza fir-Reġistru Kummerċjali, il-proprjetà immobbli, il-proprjetà mobbli u l-oġġetti riċevibbli tad-debitur minn partijiet terzi bona fide jitqiesu li huma sekwestrati. Is-sekwestru ġenerali fuq il-proprjetà immobbli u l-bastimenti li huma proprjetà tad-debitur jiddaħħlu fir-reġistri notarili jew fir-reġistri tal-vapuri fuq il-bażi tad-deċiżjoni li tipproklama lid-debitur insolventi li ddaħħlet fir-Reġistru Kummerċjali. L-obbligi monetarji u mhux monetarji kollha tad-debitur isiru infurzabbli kontrih mid-data tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza. Il-valur tas-suq fi flus ta’ talbiet mhux monetarji huwa determinat fid-data tad-deċiżjoni. L-obbligi mhux monetarji huma kkonvertiti fi flus fuq il-bażi tal-valur tas-suq tagħhom fid-data tad-deċiżjoni tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Is-sentenzi tal-qrati barranin li jiddikjaraw l-insolvenza huma rikonoxxuti fil-Bulgarija fuq il-bażi ta’ reċiproċità, jekk jinħarġu minn korp tal-Istat li d-debitur għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu fih. Fuq talba ta’ debitur, ir-riċevitur maħtur minn qorti barranija jew kreditur, il-qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant iddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. F’dan il-każ, id-deċiżjoni tapplika biss għall-assi tad-debitur fil-Bulgarija.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-proprjetà tad-debitur issir il-patrimonju tal-insolvenza li minnu għandhom jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet kollha tal-kredituri ġejjin minn djun kummerċjali u mhux kummerċjali.

Skont il-liġi nazzjonali, il-patrimonju tal-insolvenza jinkludi:

 • l-assi li huma l-proprjetà tad-debitur fid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • l-assi akkwistati mid-debitur wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • l-assi ta’ debitur li huwa proprjetarju uniku jinkludu nofs il-propjetà personali, drittijiet fi proprjetà personali u depożiti ta’ flus li jappartjenu lilu bħala proprjetà matrimonjali;
 • l-assi ta’ debitur li huwa msieħeb b’responsabbiltà mhux limitata jinkludu nofs il-proprjetà personali, drittijiet fi propjetà personali u depożiti ta’ flus li jappartjenu lilu bħala proprjetà matrimonjali;

Sehem jew kontribuzzjoni mhux imħallsa jew kkontribwiti minn imsieħeb li għandu responsabbiltà limitata jinġabru mir-riċevitur sabiex jiġu inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza. Kwalunkwe pretensjonijiet addizzjonali miġbura ġodda tad-debitur, il-qligħ mill-bejgħ tal-assi tiegħu u l-ammonti riċevibbli mill-kredituri li ġew abbandunati huma inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza.

Meta l-prezz tal-bejgħ ta’ oġġett ta’ proprjetà mwiegħed jew assigurat jeċċedi l-pretensjoni garantita, inkluż l-imgħax akkumulat, l-ammont residwu jiġi inkluż fil-patrimonju tal-insolvenza. L-istess regola tapplika għall-kredituri li jkunu ngħataw id-dritt li jżommu garanzija.

Meta l-qorti tkun invalidat tranżazzjoni fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju tal-insolvenza, l-assi pprovduti minn parti terza jiġu rritornati, u jekk dawk l-assi ma jkunux inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza jew il-flus ma jkunux proprjetà tagħha, il-parti terza tiġi kostitwita bħala kreditur fil-proċeduri.

Jekk ir-rikavat mir-realizzazzjoni ta’ assi suġġetti għal miżuri ta’ prekawzjoni imposti qabel il-bidu ta’ insolvenza sabiex jiġu żgurati djun pubbliċi jew li kontrihom huma għaddejjin proċeduri ta’ infurzar għall-ġbir tad-djun pubbliċi jaqbeż l-ammont tal-pretensjoni, inkluż l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż tal-infurzar imġarrba, l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku jirritorna l-ammont residwu fil-kont bankarju tal-patrimonju tal-insolvenza. Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku ma jirrealizzax l-assi f’perjodu ta’ 6 xhur mill-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-assi jgħaddu mill-uffiċjal ġudizzjarju lir-riċevitur u jiġu realizzati fil-proċeduri ta’ insolvenza. Meta jsir pagament favur applikant bejn id-data li fiha l-proċeduri ta’ infurzar ġew sospiżi u d-dħul tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-ammont imħallas jiġi rritornat fil-patrimonju tal-insolvenza. Jekk jittieħdu passi sabiex tiġi realizzata s-sigurtà favur kreditur garantit, il-porzjon tar-rikavat li jaqbeż l-ammont tas-sigurtà jiġi miżjud mal-patrimonju tal-insolvenza.

Il-patrimonju tal-insolvenza ma jinkludix dawn li ġejjin:

 • l-assi li ma jistgħux jinqabdu tad-debitur u tal-imsieħeb mhux limitat;
 • it-titoli finanzjarji msemmija fl-Artikoli 22h u 63a(2) tal-Att dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Taħt l-Art;
 • l-assi tal-operaturi tal-ilma u d-drenaġġ meħtieġa għall-operazzjonijiet primarji tagħhom sakemm jiġi nnominat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ fiż-żona rispettiva;
 • l-ammonti ddepożitati fil-kont bankarju msemmi fl-Artikolu 60(2) tal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart.

Skont il-liġi nazzjonali (l-Artikoli 444 sa 447 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili) l-infurzar ma jistax jiġi dirett kontra l-oġġetti personali li ġejjin ta’ debitur li huwa persuna fiżika:

 • oġġetti maħsuba għal użu ordinarju mid-debitur u mill-familja tiegħu kif speċifikat f’lista adottata mill-Kunsill tal-Ministri;
 • l-ikel meħtieġ għall-għajxien tad-debitur u l-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar jew, fil-każ ta’ produtturi agrikoli, sal-ħsad il-ġdid jew l-ekwivalenti tiegħu fi prodotti agrikoli oħra;
 • il-karburant meħtieġ għat-tisħin, tisjir u dawl għal tliet xhur;
 • il-magni, l-għodda, it-tagħmir u l-kotba kkunsidrati bħala proprjetà personali essenzjali u li jippermettu lil professjonist jew ħaddiem tas-sengħa li jaħdem għal rasu jkompli jipprattika l-professjoni tiegħu;
 • l-art ta’ debitur li huwa produttur agrikolu, u b’mod partikolari: ġonna u vinji b’erja sa 0.5 ettaru jew għelieqi b’erja sa 3 ettaru, inklużi l-makkinarju tal-biedja meħtieġ, għodod, fertilizzanti, sustanzi għall-ħarsien tal-pjanti u żrieragħ għaż-żrigħ għal perjodu ta’ sena;
 • tim ta’ annimali li jgħinu fix-xogħol tal-biedja, baqra u ħames annimali tar-razzett żgħar, għaxar doqqajs u t-tjur domestiku, inkluż l-għalf meħtieġ sal-ħsad il-ġdid jew sakemm dawn ikunu jistgħu jitqiegħdu għall-mergħa;
 • id-dar tad-debitur, jekk la hu u lanqas xi membri tal-familja tiegħu li jgħixu fl-istess spazju, ma jkollhom dar oħra, irrispettivament minn jekk id-debitur jgħixx fiha jew le. Jekk id-dar taqbeż il-ħtiġijiet ta’ akkomodazzjoni tad-debitur u tal-membri tal-familja tiegħu, kif stabbilit permezz ta’ Digriet tal-Kunsill tal-Ministri, iż-żejjed jitqiegħed għall-bejgħ jekk il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 39(2) tal-Att dwar Sjieda jkunu ġew sodisfatti;
 • oġġetti u ammonti riċevibbli ta’ proprjetà li ma jistgħux jinqabdu protetti kontra l-infurzar permezz ta’ liġi oħra.

Il-projbizzjonijiet ta’ hawn fuq ma japplikawx għall-kredituri fir-rigward ta’ proprjetà li ġiet imwiegħda jew ipotekata, meta l-pretendent huwa l-kreditur taħt ir-rahan jew l-ipoteka. Fir-rigward tal-art u d-dar tad-debitur, il-projbizzjonijiet ma japplikawx għal:

 • debituri li għandhom jagħtu pagamenti ta’ manteniment, kumpensi mogħtija taħt il-liġi tat-tort u defiċits finanzjarji li għandhom jissewwew;
 • debituri f’każijiet oħra espressament stipulati bil-liġi.

Meta l-infurzar ikun dirett kontra s-salarju tad-debitur jew rimunerazzjoni oħra riċevuta għal xogħol magħmul, jew kontra pensjoni li taqbeż il-paga minima, jista’ jsir it-tnaqqis li ġej:

 1. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż il-paga minima iżda ma taqbiżx id-doppju tal-paga minima: terz jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u kwart jekk din il-persuna jkollha xi tfal mantnuti minnha;
 2. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ġiet ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż id-doppju tal-paga minima iżda ma taqbiżx l-ammont kwadruplu tal-paga minima: nofs jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u terz jekk din il-persuna jkollha xi tfal mantnuti minnha;
 3. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż erba’ darbiet il-paga minima: l-ammont li jaqbeż id-doppju tal-paga minima jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u l-ammont ta’ aktar minn darbtejn u nofs il-paga minima jekk din il-persuna jkollha tfal mantnuti minnha.

F’dawn il-każijiet, is-salarju jew ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar huma kkalkulati wara li t-taxxa u pagamenti obbligatorji tal-assigurazzjoni soċjali ġew imnaqqsa. Madankollu dawn il-limitazzjonijiet ma japplikawx għal pretensjonijiet li jirriżultaw minn pagamenti ta’ manteniment. F’dan il-każ, l-ammont mogħti fil-manutenzjoni jitnaqqas kollu u t-tnaqqis mis-salarju jew kwalunkwe rimunerazzjoni oħra għax-xogħol jew pensjoni għal obbligazzjonijiet oħra tal-persuna ordnata tħallas l-arretrati tal-manteniment isir mill-bqija tad-dħul totali tiegħu. Infurzar kontra pretensjonijiet ta’ manteniment mhux permess. Infurzar kontra boroż ta’ studju huwa permess biss fir-rigward ta’ pretensjonijiet li jirriżultaw minn pagamenti ta’ manteniment.

Kwalunkwe rinunzja minn debitur li huwa persuna fiżika tal-protezzjonijiet mogħtija lill-proprjetà personali, salarju jew rimunerazzjoni oħra għax-xogħol jew pensjoni tagħhom, hija invalida.

L-Artikoli 22h u 63a(2) tal-Att dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Taħt l-Art jistabbilixxu r-rekwiżiti għat-titoli finanzjarji, li l-operatur, id-detentur ta’ permess jew konċessjonarju għandhom jipprovdu lill-Ministru tal-Enerġija qabel jibdew operazzjonijiet taħt il-liċenzja, u b’mod partikolari: garanzija bankarja irrevokabbli maħruġa favur il-Ministru tal-Enerġija; kont fiduċjarju f’bank indikat mill-operatur u aċċettabbli għall-Ministru tal-Enerġija; polza ta’ assigurazzjoni li tinnomina lill-Ministru tal-Enerġija bħala benefiċjarju; ittra ta’ kreditu dokumentarja li permezz tagħha l-fondi jistgħu jinġibdu biss sabiex jitwettqu l-attivitajiet speċifikati jew sigurtà statutorja oħra kkonsultata mal-Ministru tal-Enerġija.

L-Artikolu 60(2) tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Iskart jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-titoli li għandhom jiġu pprovduti sabiex ikopru spejjeż futuri għall-għeluq ta’ landfill u kura ta’ segwitu: tnaqqis ta’ kull xahar imħallas f’kont fiduċjarju tas-Servizz Reġjonali tal-Ambjent u l-Ispezzjoni tal-Ilma (RIOSV) responsabbli għaż-żona li fiha tinsab il-landfill; tnaqqis ta’ kull xahar imħallas f’kont għal skop speċifiċi mblukkat sakemm il-miżuri kollha relatati mal-għeluq tal-landfill u kura ta’ segwitu jkunu tlestew u ġew approvati, ħlief meta l-użu tal-fondi depożitati jkun awtorizzat b’mod espliċitu, jew garanzija bankarja maħruġa favur l-RIOSV kompetenti responsabbli għaż-żona li fiha tinsab il-landfill.

Il-laqgħa finali tal-kredituri tadotta riżoluzzjoni dwar il-proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ fil-patrimonju tal-insolvenza u tista’ tiddeċiedi li proprjetà personali ta’ valur negliġibbli jew pretensjonijiet li ma jkunx diffiċli ħafna sabiex jinġabru jiġu rrestawrati lid-debitur.

Wara li d-djun kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ il-patrimonju tal-insolvenza jiġi rrestawrat lid-debitur.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Id-debitur u r-riċevitur għandhom id-drittijiet li ġejjin fi proċeduri ta’ insolvenza:

 • li jqajmu oġġezzjonijiet kontra l-karta tal-bilanċ u r-rapport imħejji mil-likwidatur, fejn inbdew proċeduri kontra kumpanija f’likwidazzjoni. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-oġġezzjoni fi żmien 14-il jum permezz ta’ deċiżjoni li mhijiex suġġetta għal appell;
 • li jitolbu li l-qorti tipproklama li d-debitur huwa insolventi u tordna li jitwaqqaf kull kummerċ mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard, li, madankollu, għandha tkun qabel jiskadi t-terminu għall-proposta ta’ pjan ta’ rkupru, meta jkun ċar li t-tkomplija tal-operat jagħmel ħsara lill-patrimonju tal-insolvenza;
 • li jitolbu li l-qorti tippermetti l-miżuri ta’ prekawzjoni previsti mil-liġi sabiex l-assi disponibbli tad-debitur jiġu garantiti;
 • li jipproponu pjan ta’ rkupru;
 • li jitolbu li l-qorti torganizza laqgħa tal-kredituri.

L-azzjonijiet tad-debitur u tar-riċevitur huma dokumentati f’reġistru pubbliku li jista’ jinżamm f’forma elettronika u jkun disponibbli fir-reġistru tal-qorti tal-insolvenza.

Id-debitur, ir-rappreżentant tiegħu u r-riċevitur ma jistgħux jipparteċipaw, direttament jew permezz ta’ rappreżentant jew parti oħra relatata, f’sessjonijiet ta’ offerti jew jipparteċipaw bħala xerrejja f’irkanti għall-bejgħ ta’ proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza. Meta dritt ta’ proprjetà jinkiseb minn offerent ineliġibbli, il-bejgħ huwa null u bla effett u l-flus imħallsa mix-xerrej jinżammu u jintużaw sabiex jissodisfaw il-pretensjonijiet tal-kredituri.

Wara li l-qorti tkun bdiet proċeduri ta’ insolvenza jew imponiet miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni, id-debitur ikompli jinnegozja taħt is-sorveljanza tar-riċevitur u jista’ jikkonkludi kuntratti ġodda biss bil-kunsens minn qabel tar-riċevitur u bil-kundizzjoni li jkompli jikkonforma mal-miżuri ordnati fid-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-qorti tista’ tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu u tagħti dak id-dritt lir-riċevitur, jekk tara li l-azzjonijiet tad-debitur huma ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri.

Debitur

Meta jsir insolventi jew ikollu dejn eċċessiv, debitur għandu japplika għand il-qorti sabiex ittih permess jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza f’perjodu ta’ 30 jum. L-applikazzjoni tiġi ppreżentata mid-debitur, l-eredi tad-debitur, korp governattiv jew prokura jew likwidatur tal-impriża kummerċjali jew minn imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata. Meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn prokura, ikun hemm bżonn prokura espressa. Fl-applikazzjoni, id-debitur jista’ jipproponi pjan ta’ rkupru u jaħtar persuna li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti għar-riċevituri li għandhom jinħatru, jekk il-qorti tordna li jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur, kemm jekk jaġixxi personalment jew permezz ta’ rappreżentant awtorizzat, jista’ jieħu kwalunkwe azzjoni proċedurali meħtieġa fil-proċeduri ta’ insolvenza, u fi proċeduri mibdija fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ sentenza dikjaratorja u talbiet ta’ konvalidazzjoni, ħlief dawk strettament fil-kompetenza tar-riċevitur.

Taħt ċerti kundizzjonijiet id-debitur u l-familja tiegħu huma intitolati għal pagamenti ta’ manteniment. L-ammont tal-pagament huwa ddeterminat mill-qorti u jikkostitwixxi spiża tal-proċedura ta’ insolvenza.

Debitur jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-kredituri jekk dawn jikkunsidraw li dan ikun meħtieġ.

Fuq mozzjoni mid-debitur, il-qorti tista’ tikkanċella riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri, jekk tkun illegali jew ta’ detriment kbir għall-interessi ta’ xi wħud mill-kredituri.

Id-debitur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub, b’kopja lir-riċevitur, kontra kwalunkwe pretensjoni aċċettata jew miċħuda mir-riċevitur fi żmien 7 ijiem mill-pubblikazzjoni tal-listi ta’ pretensjonijiet ammessi u miċħuda fir-Reġistru Kummerċjali. Id-debitur jista’ jressaq azzjoni dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni tal-ordni tal-qorti li tapprova l-lista fir-Reġistru Kummerċjali jekk il-qorti tiċħad l-oġġezzjoni tad-debitur kontra pretensjoni approvata mill-kreditur jew inkludiet pretensjoni fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati.

Id-debitur jista’ jitlob lill-qorti tneħħi r-riċevitur maħtur jekk ir-riċevitur ma jwettaqx id-dmirijiet tiegħu jew jekk jaġixxi b’mod li jikkawża dannu lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur.

Id-debitur jista’ jikkontesta mandat ta’ għoti maħruġ mill-qorti fil-bejgħ ta’ proprjetà personali u drittijiet ta’ proprjetà fil-patrimonju tal-insolvenza.

Id-debitur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub mal-qorti kontra l-kont tad-distribuzzjoni u jikkontesta l-inġunzjoni li biha ġie approvat il-kont.

Id-debitur jista’ jitlob li l-qorti, meta tapprova l-pjan ta’ rkupru b’deċiżjoni speċifika jew f’data aktar tard, bil-għan li tiżgura l-preservazzjoni tal-assi u tippermetti l-implimentazzjoni tal-pjan, tinnomina assi li d-debitur jista’ jiddisponi minnhom bil-kunsens minn qabel tal-korp ta’ sorveljanza jew, jekk ma jkunx hemm korp ta’ sorveljanza, bil-kunsens minn qabel tal-qorti jew tissostitwixxi membru jew membri tal-bord superviżorju.

Skont l-Artikolu 740 tal-Att dwar il-Kummerċ, debitur jista’ fi kwalunkwe stadju fil-proċeduri jikkonkludi ftehim mal-kredituri kollha bi pretensjonijiet aċċettati sabiex iħallas il-pretensjonijiet monetarji tagħhom. F’dan il-każ, ir-riċevitur ma jirrappreżentax id-debitur bħala parti. Jekk id-debitur ma jissodisfax l-obbligazzjonijiet tiegħu taħt il-ftehim, il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jammontaw għal mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet jistgħu jitolbu li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew.

Id-debitur jista’ jitlob li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tas-sospensjoni tal-proċeduri fir-Reġistru Kummerċjali, wara li jkun ġie aċċertat li hemm assi suffiċjenti disponibbli jew li jkun ġie ddepożitat l-ammont meħtieġ sabiex jitħallsu minn qabel l-ispejjeż inizjali tal-litigazzjoni.

Id-debitur jista’ jitlob lill-qorti biex tkompli l-proċeduri sospiżi fi żmien sena mid-data tal-ordni ta’ sospensjoni tal-proċeduri, jekk matul dak il-perjodu l-ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jiġu rilaxxati jew jekk jiġu skoperti assi mhux magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur jista’ japplika għand il-qorti sabiex jingħata restitutio in integrum fir-rigward tad-drittijiet tiegħu li jistgħu jiġu rrestawrati, jekk ikun ħallas id-djun kollha mdaħħla fil-proċeduri b’mod sħiħ, inklużi l-imgħax u l-ispejjeż imġarrba. Id-drittijiet tad-debitur jiġu rrestawrati mingħajr ma jitħallsu d-djun kollha b’mod sħiħ jekk l-insolvenza kienet ikkawżata minn żviluppi kummerċjali u ekonomiċi negattivi. Id-drittijiet tal-imsieħba b’responsabbiltà mhux limitata jiġu rrestawrati taħt l-istess kundizzjonijiet. Is-sentenza tal-qorti li biha tingħata restitutio in integrum mhix miftuħa għal appell. Id-debitur għandu 7 ijiem sabiex jikkontesta deċiżjoni li tiċħad l-applikazzjoni tiegħu. Id-deċiżjoni finali tiddaħħal fil-fajl tal-każ tal-kummerċjant insolventi miżmum mir-Reġistru Kummerċjali.

Id-debitur jista’ joġġezzjona għar-rapport finali tar-riċevitur imfassal qabel it-tmiem tal-ħatra tiegħu fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha r-rapport jiġi ppreżentat lill-qorti. Il-qorti tiddeċiedi dwar ir-rapport fi żmien 14-il jum u d-deċiżjoni tagħha mhijiex miftuħa għal appell;

Id-debitur jista’ jirċievi l-bqija tal-patrimonju tal-insolvenza, jekk ikun hemm, wara li d-djun tiegħu jitħallsu bis-sħiħ u b’mod finali.

Meta l-applikazzjoni ta’ insolvenza ta’ kreditur tiġi miċħuda b’sentenza finali, id-debitur, kemm jekk persuna fiżika jew ġuridika, ikun intitolat għal kumpens jekk il-kreditur ikun aġixxa b’intenzjoni li jikkawża ħsara jew b’negliġenza serja. Kumpens huwa dovut għall-ħsara materjali u immaterjali kollha mġarrba bħala konsegwenza diretta tal-att illegali. Jekk l-azzjonijiet tad-debitur kellhom effett kontributorju għad-danni, il-kumpens jista’ jitnaqqas. Jekk l-applikazzjoni li titlob permess sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza ġiet ippreżentata minn diversi kredituri, dawn ikunu responsabbli in solidum.

Mhux aktar tard minn 14-il jum mill-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, id-debitur għandu jipprovdi dawn li ġejjin lill-qorti u lir-riċevitur:

 1. l-informazzjoni meħtieġa dwar in-negozju tal-kumpanija u l-proprjetà tad-debitur;
 2. lista tal-pagamenti fi flus jew permezz ta’ trasferiment bankarju f’ammont li jaqbeż BGN 1200 magħmulin fl-aħħar 6 xhur qabel il-bidu tal-insolvenza;
 3. lista tal-pagamenti magħmula mid-debitur lill-partijiet relatati matul l-aħħar perjodu ta’ tnax-il xahar qabel il-bidu tal-insolvenza;
 4. dikjarazzjoni notarili li telenka l-oġġetti kollha ta’ proprjetà personali, drittijiet ta’ proprjetà u ammonti riċevibbli, u l-ismijiet u l-indirizzi tad-debituri tagħhom.

Id-debitur jipprovdi lill-qorti jew lir-riċevitur informazzjoni dwar l-assi u n-negozju tiegħu, inklużi d-dokumenti rilevanti kollha, fi żmien 7 ijiem mid-data tat-talba bil-miktub biex jagħmel dan. L-informazzjoni għandha tkun aġġornata fid-data tat-talba. Altrimenti, il-qorti timponi multa.

Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni li tissospendi proċeduri ta’ insolvenza minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, id-debitur għandu jtemm il-kuntratti tax-xogħol tal-ħaddiema u l-impjegati tiegħu, jinnotifika lid-direttorat lokali kompetenti tal-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul, joħroġ id-dokumenti meħtieġa li jiċċertifikaw l-esperjenza tax-xogħol u t-tul tas-servizz għal skopijiet ta’ assigurazzjoni soċjali tal-ħaddiema u l-impjegati msemmija, jikkompila dokument ta’ referenza li jelenka l-persuni kollha bi pretensjonijiet garantiti taħt l-Att dwar Pretensjonijiet Garantiti ta’ Ħaddiema u Impjegati f’Każ ta’ Insolvenza tal-Impjegatur u l-liġijiet sekondarji li jistabbilixxu r-regoli għall-implimentazzjoni tiegħu, u jgħaddi r-rekords tal-kumpanija lill-uffiċċju lokali kompetenti tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Id-debitur jibgħat mill-inqas rapport wieħed kull tliet xhur dwar l-attivitajiet tiegħu u l-azzjonijiet meħuda sabiex jimplimenta l-pjan ta’ rkupru lill-korp superviżorju speċifikat fil-pjan u jinnotifikah dwar kwalunkwe ċirkostanza li jista’ jkollha impatt materjali fuq l-irkupru.

Il-korpi ta’ tmexxija tad-debitur għandhom jiksbu l-kunsens minn qabel tal-korpi superviżorji qabel jiddeċiedu dwar dan li ġej:

 • ir-ristrutturar tad-debitur;
 • l-għeluq jew it-trasferiment ta’ impriżi jew partijiet sostanzjali tagħhom;
 • tranżazzjonijiet ta’ proprjetà barra minn azzjonijiet ta’ rutina u tranżazzjonijiet relatati mal-ġestjoni tan-negozju tad-debitur;
 • bidla sostanzjali fin-negozju tad-debitur;
 • bidliet organizzattivi sostanzjali;
 • l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni fit-tul li hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rkupru jew it-twaqqif ta’ tali kooperazzjoni;
 • il-ftuħ jew l-għeluq ta’ fergħat.

Il-pjan ta’ rkupru approvat mill-qorti huwa obbligatorju għad-debitur, li għandu jimplimenta l-bidliet strutturali pprovduti mingħajr dewmien.

Id-debitur għandu joqgħod lura mill-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet elenkati fl-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ fil-perjodi ta’ żmien u skont il-kundizzjonijiet speċifikati fih, inkella dawn l-azzjonijiet u tranżazzjonijiet jistgħu jiġu ddikjarati invalidi fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Riċevitur

Skont il-leġiżlazzjoni Bulgara, riċevitur huwa persuna fiżika li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 1. ma ġiex ikkundannat bħala adult għal reat deliberat li jista’ jiġi akkużat għalih, sakemm ma tkunx ingħatat riabilitazzjoni ġudizzjarja sħiħa;
 2. ma jkunx miżżewweġ u ma jkunx qarib b’konsangwinità mad-debitur jew kreditur fil-linja diretta ta’ dixxendenza; ma jkunx qarib tad-debitur jew tal-kreditur fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija;
 3. ma jkunx kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza;
 4. ma jkunx debitur insolventi li ma ngħatax restitutio in integrum;
 5. ma jkollux relazzjonijiet mad-debitur jew ma’ kreditur li jistgħu jagħtu lok għal suspett raġonevoli dwar l-imparzjalità tiegħu;
 6. ikollu lawrja universitarja fl-ekonomija jew fil-liġi u mill-inqas 3 snin ta’ esperjenza professjonali rilevanti;
 7. ikun għadda b’suċċess minn eżami tal-kompetenza skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti f’regolament apposta u jkun ġie inkluż f’lista ta’ professjonisti li jissodisfaw il-kriterji għall-ħatra bħala riċevituri, approvati mill-Ministru tal-Ġustizzja u ppubblikati fil-Gazzetta tal-Istat;
 8. ma jkunx tneħħa bħala riċevitur minħabba li kiser id-dmirijiet tiegħu jew azzjonijiet li kkawżaw dannu lill-interessi ta’ kredituri jew tad-debitur; ma jkunx tneħħa mir-reġistru miżmum mill-Bank Ċentrali jew tneħħa fid-diskrezzjoni tal-Fond jew fuq proposta mill-Ministru tal-Finanzi għal ksur ta’ dmir jew azzjoni li hija ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri;
 9. ma kienx suġġett għall-miżuri previsti fl-Artikolu 65(2)(11) tal-Att dwar il-Banek jew l-Artikolu 103(2)(16) tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu.

Il-Ministru tal-Ġustizzja jneħħi riċevitur mil-lista meta jkun ġie aċċertat li sar ksur tas-setgħat u d-doveri vestiti f’uffiċċju ta’ riċevitur, irrispettivament minn jekk il-ksur ikunx ġie stabbilit mill-qorti tal-insolvenza jew le, u jirranġa sabiex tiġi ppubblikata l-lista emendata fil-Gazzetta tal-Istat.

Is-setgħat mogħtija lir-riċevitur jistgħu jiġu eżerċitati minn diversi persuni. F’dan il-każ, id-deċiżjonijiet jiġu adottati unanimament u l-azzjonijiet jitwettqu b’mod konġunt, sakemm il-kredituri jew, f’każ ta’ tilwima bejn il-partijiet li jeżerċitaw id-dmirijiet tar-riċevitur, il-qorti jiddeċiedu mod ieħor. Meta s-setgħat vestiti fir-riċevitur jiġu eżerċitati minn diversi persuni, li jieħdu deċiżjonijiet unanimament u jaġixxu b’mod konġunt, ir-responsabbiltà tagħhom hija konġunta u magħquda.

Ir-riċevitur għandu jħallas tariffa annwali fir-rigward ta’ taħriġ professjonali kontinwu. Ir-riċevitur li ma jħallasx it-tariffa meħtieġa fil-ħin jitneħħa mir-reġistru. Mhux aktar tard minn tlett ijiem wara l-ħatra ta’ riċevitur u qabel ma jkun ġie ikkonfermat, ir-riċevitur għandu jikseb assigurazzjoni ta’ obbligazzjoni professjonali għat-tul kollu tal-proċeduri ta’ insolvenza sabiex ikun protett minn pretensjonijiet għal danni li jirriżultaw minn ksur tad-dmirijiet tal-kariga tagħhom.

Il-Ministru tal-Ġustizzja, waqt li jaġixxi flimkien mal-Ministru tal-Ekonomija, għandu jorganizza korsijiet ta’ taħriġ annwali għar-riċevituri.

Skont l-Att dwar il-Kummerċ, ir-riċevituri jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

 • riċevituri provviżorji maħtura mid-deċiżjoni li tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza;
 • riċevituri provviżorji maħtura bħala miżura ta’ prekawzjoni;
 • riċevituri permanenti, li jistgħu jiġu eletti mil-laqgħa tal-kredituri jew, meta l-laqgħa tal-kredituri ma tistax taqbel dwar ħatra, mill-qorti;
 • riċevituri assistenti;
 • riċevituri ex officio, maħtura fiż-żmien meta jispiċċa riċevitur permanenti, li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom sakemm jinħatar riċevitur permanenti ġdid.

Is-setgħat tar-riċevitur provviżorju huma identiċi għal dawk tar-riċevitur permanenti. Barra minn hekk, ir-riċevitur provviżorju jħejji d-dokumenti li ġejjin fi żmien 14-il jum mid-data li fiha jinbdew il-proċeduri ta’ insolvenza:

 • lista ta’ kredituri bbażata fuq il-kotba tad-debitur, li tindika l-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom u liema kredituri huma jew kienu relatati mad-debitur fl-aħħar tliet snin qabel il-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza abbażi tal-informazzjoni disponibbli fir-Reġistru Kummerċjali u fil-kotba tad-debitur;
 • kopja ċċertifikata tal-kotba tad-debitur;
 • rapport bil-miktub dwar ir-raġunijiet għall-insolvenza, l-assi kurrenti tad-debitur, il-miżuri meħuda biex dawn jiġu ppreservati u l-possibbiltajiet għas-salvataġġ tal-kumpanija.

Ir-riċevitur provviżorju għandu jattendi l-ewwel laqgħa tal-kredituri.

Il-qorti tal-insolvenza taħtar ir-riċevitur elett fl-ewwel laqgħa tal-kredituri, jekk jissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati u jkun ipprovda l-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel f’forma ta’ dikjarazzjoni notarili, u tiddetermina d-data li fiha r-riċevitur għandu jibda jaqdi d-dmirijiet tiegħu. Fil-ħin tal-ħatra tiegħu, ir-riċevitur jippreżenta dikjarazzjoni notarili li turi l-preżenza jew l-assenza ta’ ċerti impedimenti legali għall-qadi tad-dmirijiet tal-kariga tiegħu stabbiliti fl-Att dwar il-Kummerċ, bħal pereżempju azzjonist f’kumpanija b’responsabbiltà limitata jew kumpanija b’ishma konġunti, filwaqt li fl-istess ħin jaqdi dmirijiet ta’ likwidatur u riċevitur u jkollu karigi oħra mħallsa. Ir-riċevitur għandu jinnotifika lill-qorti tal-insolvenza immedjatament jekk isseħħ xi waħda minn dawn iċ-ċirkostanzi. Ir-riċevitur għandu jieħu l-kariga fid-data stabbilita mill-qorti. Meta ma jagħmilx dan, il-qorti tissostitwixxi r-riċevitur maħtur fi żmien 7 ijiem b’persuna oħra magħżula minn dawk nominati fl-ewwel laqgħa tal-kredituri. Jekk ma jitressqux nominazzjonijiet alternattivi, jinħatar riċevitur mil-lista rilevanti u tissejjaħ laqgħa ġdida tal-kredituri. Jekk il-laqgħa tal-kredituri ma tkunx tista’ tasal għal ftehim dwar il-ħatra ta’ riċevitur jew ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar ir-rimunerazzjoni tiegħu, ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur tkun stabbilita mill-qorti.

Il-qorti tneħħi lir-riċevitur fil-każijiet li ġejjin:

 1. fuq talba bil-miktub tar-riċevitur;
 2. meta r-riċevitur isir legalment inabilitat;
 3. jekk ir-riċevitur ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi;
 4. fuq it-talba tal-kredituri li jkollhom aktar minn nofs is-somma totali tal-pretensjonijiet kollha;
 5. b’deċiżjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri;
 6. f’każijiet fejn ir-riċevitur ma jkunx għadu jista’ jeżerċita s-setgħat tiegħu;
 7. f’każ ta’ mewt.

Il-qorti, li taġixxi ex officio jew fuq proposta mid-debitur, il-kumitat tal-kredituri jew kreditur, tista’ tneħħi lir-riċevitur fi kwalunkwe ħin, jekk dan ma jwettaqx dmirijietu jew jaġixxi b’mod li jikkawża ħsara lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur. Riċevitur imneħħi fuq it-talba tiegħu għandu jkompli jwettaq dmirijietu sakemm jinħatar riċevitur ġdid. L-ordni li permezz tagħha jitneħħa riċevitur hija suġġetta għal infurzar immedjat u appell kontra tagħha ma jkollux effett sospensiv. L-annullament tal-ordni ta’ tneħħija ma terġax iddaħħal lill-parti mneħħija bħala riċevitur fil-proċeduri ta’ insolvenza. Il-qorti ssejjaħ laqgħa tal-kredituri bil-kompitu li jiġi nnominat riċevitur ġdid. Sakemm jintgħażel sostitut, il-funzjonijiet ta’ riċevitur jitwettqu ex officio minn riċevitur maħtur mill-qorti.

Ir-riċevitur, mhux aktar tard minn 3 ijiem wara li jkun ħa l-kariga, jitlob li l-proprjetà tad-debitur imqiegħda taħt siġill tiġi rilaxxata u jifformula inventarju tal-proprjetà reali u personali tad-debitur, flus, oġġetti ta’ valur, titoli, kuntratti, pretensjonijiet, eċċ. inklużi oġġetti ta’ proprjetà personali fil-pussess ta’ partijiet terzi. Ir-riċevitur jifformula l-inventarju u, jekk jinstabu assi oħra f’data aktar tard, jiġi fformulat inventarju addizzjonali. Mill-mument tal-formulazzjoni ta’ inventarju r-riċevitur huwa responsabbli għall-assi dettaljati hemmhekk, sakemm ma jiġux mgħoddija lid-debitur jew lil parti terza għal kustodja.

Ir-riċevitur għandu d-drittijiet li ġejjin:

 1. li jirrappreżenta l-impriża;
 2. li jmexxi l-affarijiet kurrenti tagħha;
 3. li jissorvelja n-negozju tad-debitur, jekk id-dritt tiegħu li jagħmel kummerċ ikun ġie ristrett;
 4. li jikseb u jżomm il-kotba u jimmaniġġa l-korrispondenza tan-negozju tal-impriża;
 5. li jagħmel inkjesti u jidentifika l-assi tad-debitur;
 6. fil-każijiet previsti mil-liġi, li jitlob li l-kuntratti li d-debitur ikun parti fihom jiġu mitmuma, ikkanċellati jew annullati;
 7. li jipparteċipa f’kawżi li l-intrapriża tkun parti fiha u jiftaħ kawżi f’isimha
 8. li jiġbor flus dovuti lid-debitur u jiddepożita r-rikavat f’kont speċjali;
 9. bil-permess tal-qorti, jiddisponi mill-flus tad-debitur depożitati f’kontijiet bankarji, fejn meħtieġ għall-amministrazzjoni u l-preservazzjoni tal-assi tad-debitur;
 10. li jagħmel inkjesti sabiex jidentifika l-assi tad-debitur;
 11. filwaqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, isejjaħ u jorganizza l-laqgħat tal-kredituri;
 12. li jipproponi pjan ta’ rkupru;
 13. li jwettaq l-azzjonijiet meħtieġa sabiex itemm l-interessi tas-sjieda tad-debitur f’kumpaniji oħra;
 14. li jikkonverti l-patrimonju tal-insolvenza fi flus;
 15. li jwettaq azzjonijiet oħra preskritti mil-liġi u ordnati mill-qorti.

Il-korpi u l-istituzzjonijiet governattivi kollha għandhom l-obbligu li jgħinu lir-riċevitur fil-qadi ta’ dmirijietu.

Mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza ssir finali, il-flus li jħallsu l-pretensjonijiet tad-debitur huma aċċettati mir-riċevitur.

Ir-riċevitur jirranġa għal-listi ta’ pretensjonijiet aċċettati u miċħuda, flimkien mar-rapporti finanzjarji tad-debitur, li għandhom jiġu ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali malli jiġu ffinalizzati u jagħmilhom disponibbli għall-kredituri u d-debitur fir-reġistru tal-qorti.

Sabiex iżid id-daqs tal-patrimonju tal-insolvenza, ir-riċevitur jiġbor ishma u kontribuzzjonijiet mhux imħallsa minn imsieħba f’kumpaniji b’responsabbiltà limitata u jista’ jippreżenta pretensjoni skont l-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratt b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li jġib azzjonijiet korrispondenti għall-eżekuzzjoni fir-rigward ta’ dik il-pretensjoni. Meta l-pretensjoni tiġi ppreżentata minn kreditur, il-qorti tikkostitwixxi r-riċevitur bħala koattur ex officio. Ir-riċevitur għandu jipparteċipa fi proċeduri mibdija fir-rigward ta’ azzjoni dikjaratorja miġjuba mid-debitur jew kreditur skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

Ir-riċevitur jirranġa l-bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza wara li jkun kiseb permess mill-qorti, ifassal tabella tad-distribuzzjoni tal-ammonti disponibbli li għandhom jitqassmu bejn il-kredituri li għandhom pretensjonijiet skont l-Artikolu 722(1) tal-Att dwar il-Kummerċ skont il-klassifika, il-privileġġi u l-kollaterali tagħhom, jirranġa sabiex it-tabella tiddaħħal fir-Reġistru Kummerċjali u jagħmel pagamenti skont it-tabella. Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati.

Jekk id-debitur iħallas lill-kredituri kollha bi pretensjonijiet aċċettati, ir-riċevitur ma jirrappreżentax lid-debitur bħala parti.

Ir-riċevitur għandu jeżerċita s-setgħat tal-kariga tiegħu b’mod prudenti u diliġenti. Ir-riċevitur ma jistax jiddelega s-setgħat tiegħu lil parti terza mingħajr il-permess espliċitu tal-qorti. Ir-riċevitur ma jistax jinnegozja f’isem id-debitur personalment jew permezz ta’ parti relatata. Ir-riċevitur ma jistax jakkwista bl-ebda mod, kemm direttament jew permezz ta’ persuna oħra, proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà mill-patrimonju ta’ insolvenza. Din il-limitazzjoni tapplika għall-konjuġi tar-riċevitur, il-qraba tiegħu fil-linja diretta ta’ dixxendenza, u l-qraba tiegħu fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija. Ir-riċevitur ma jistax jiżvela fatti, data u informazzjoni li sar jafu bihom b’konnessjoni mat-tneħħija tas-setgħat u d-dmirijiet vestiti fih bħala riżultat tal-kariga tiegħu.

Jekk riċevitur ma jwettaqx id-dmirijiet tiegħu jew iwettaqhom ħażin, il-qorti tista’ timponi multa fuq ir-riċevitur ekwivalenti għal rimunerazzjoni ta’ xahar. Ir-riċevitur għandu jħallas kumpens f’ammont ugwali għall-imgħax iddeterminat mill-operat tal-liġi għal kwalunkwe dewmien fid-depożitu f’bank tal-ammonti riċevuti. Ir-riċevitur għandu jikkumpensa lid-debitur u lill-kredituri għal kwalunkwe dannu kkawżat b’mod żbaljat minħabba t-twettiq tad-dmirijiet tiegħu.

Meta jintemm il-mandat tiegħu, ir-riċevitur għandu minnufih jibgħat il-kotba, ir-reġistri u l-kontijiet, flimkien ma’ kwalunkwe proprjetà riċevuta għal kustodja, lir-riċevitur il-ġdid jew lil persuna nominata mill-qorti u, jekk il-pjan ta’ rkupru jiġi aċċettat għal kunsiderazzjoni [mil-laqgħa tal-kredituri], lid-debitur. Is-setgħat tar-riċevitur jintemmu bl-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-riċevitur jgħaddi l-kotba u l-bqija tal-proprjetà tad-debitur lill-korp governattiv tiegħu. Id-drittijiet tar-riċevitur jerġgħu jingħatawlu jekk jiġi deċiż li jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Fl-2017, iddaħħlet il-figura tal-assistent riċevitur. Assistent riċevitur huwa persuna fiżika li tissodisfa r-rekwiżiti kollha stabbiliti għar-riċevituri, ħlief għar-rekwiżit li jkollu: esperjenza professjonali rilevanti ta’ mill-inqas sentejn; li jkun għadda minn eżami tal-kompetenza skont il-proċedura stabbilita f’regolament apposta; u li jkun inkluż f’lista ta’ professjonisti li jistgħu jinħatru bħala riċevituri, adottati mill-Ministru tal-Ġustizzja u ppubblikati fil-Gazzetta tal-Istat. L-assistenti riċevituri qatt ma għandhom ikunu suġġetti għall-miżuri previsti fl-Artikolu 65(2)(11) tal-Att dwar il-Banek jew l-Artikolu 103(2)(16) tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu.

Sabiex jinħatru bħala assistenti riċevituri, l-applikanti għandhom jgħaddu minn eżami tal-kompetenza skont proċedura stipulata f’regolament. Il-Ministru tal-Ġustizzja joħroġ ordni dwar l-inklużjoni ta’ assistenti riċevituri li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ kompetenza meħtieġa f’lista apposta.

L-assistenti riċevituri jistgħu jieħdu ċerti azzjonijiet fi ħdan il-kompetenza tar-riċevitur, waqt li jaġixxu fuq struzzjonijiet mir-riċevitur u skont il-proċedura rilevanti (fuq il-bażi ta’ awtorizzazzjoni bil-permess espress tal-qorti). L-assistent riċevitur jista’ jiffirma ċerti dokumenti relatati max-xogħol tar-riċevitur, u jżid il-kelma “assistent” mal-firma tiegħu. L-assistent riċevitur huwa responsabbli in solidum mar-riċevitur għal kwalunkwe dannu kkawżat b’mod żbaljat fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. Ir-relazzjonijiet bejn riċevitur u assistent riċevitur huma rregolati minn kuntratt. Fin-nuqqas ta’ regoli speċjali, l-attività tal-assistenti riċevituri hija rregolata mir-regoli applikabbli għar-riċevituri.

Ir-riċevitur maħtur b’sentenza mogħtija minn qorti barranija jeżerċita d-drittijiet vestiti fil-kariga tiegħu fil-pajjiż fejn infetħu proċeduri ta’ insolvenza sakemm l-imġiba tiegħu ma tkunx qed tikser l-ordni pubbliku fir-Repubblika tal-Bulgarija. Fuq talba tar-riċevitur maħtur minn qorti barranija, il-qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant iddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. L-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru fil-proċeduri ta’ insolvenza anċillari teħtieġ il-kunsens tar-riċevitur fil-proċeduri prinċipali. Mozzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni miġjuba mir-riċevitur fil-proċedimenti ta’ insolvenza prinċipali jew anċillari titqies li tressqet fiż-żewġ proċeduri.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Fi proċeduri ta’ insolvenza, pretensjoni ta’ kreditur tista’ tiġi paċuta kontra l-obbligazzjoni tal-kreditur lid-debitur, jekk qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza kienu jeżistu żewġ djun, li kienu eżegwibbli reċiprokament u tal-istess tip, u l-pretensjoni tal-kreditur kienet saret dovuta. Jekk il-pretensjoni tal-kreditur issir dovuta waqt il-proċeduri ta’ insolvenza jew bħala konsegwenza tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza tad-debitur, sakemm bħala riżultat tad-deċiżjoni ż-żewġ djun ikunu kklassifikati fl-istess klassi, il-kreditur jista’ jikkumpensa d-dejn tiegħu biss wara li d-dejn ikun ġie dovut jew jekk iż-żewġ djun akkwistaw l-istess klassifikazzjoni. Id-dikjarazzjoni tat-tpaċija trid tiġi notifikata lir-riċevitur.

Tpaċija tista’ tiġi invalidata fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-kreditur akkwista l-pretensjoni u ġarrab id-dejn qabel id-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li meta kiseb il-pretensjoni jew ġarrab id-dejn kien jaf li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv jew li tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza. Irrispettivament mill-mument meta saru d-djun reċiproċi, tpaċija magħmula mid-debitur wara d-dikjarazzjoni ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni, hija invalida fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, ħlief għall-parti tad-dejn li l-kreditur jirċievi fil-ħin tad-distribuzzjoni wara l-konverżjoni tal-assi fi flus.

L-azzjoni li tinvalida tpaċija tista’ titressaq mir-riċevitur jew, jekk l-ebda azzjoni ma titressaq mir-riċevitur, minn xi kreditur tal-patrimonju ta’ insolvenza f’perjodu ta’ sena mid-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza jew mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri ta’ insolvenza sospiżi. Meta d-dejn ikun ġie paċut wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-perjodu ta’ żmien sabiex titressaq azzjoni biex tinvalida t-tpaċija jibda mid-data tat-tpaċija.

Il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza għandu effett sospensiv fuq il-kawżi u l-proċeduri ta’ arbitraġġ kollha fir-rigward ta’ tilwim ta’ proprjetà, ċivili u kummerċjali li d-debitur huwa parti minnhom (apparti tilwim ta’ impjieg fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji tad-debitur). Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk, fid-data tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza f’każ ieħor li fih id-debitur huwa rispondent, il-qorti qablet li teżamina oġġezzjoni mqajma mid-debitur kontra tpaċija.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni li tissospendi proċeduri ta’ insolvenza minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza (deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ), id-debitur għandu jtemm il-kuntratti tax-xogħol tal-ħaddiema u l-impjegati tiegħu, jinnotifika lid-direttorat lokali kompetenti tal-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul, joħroġ id-dokumenti meħtieġa li jiċċertifikaw l-esperjenza tax-xogħol u t-tul tas-servizz għal skopijiet ta’ assigurazzjoni soċjali tal-ħaddiema u l-impjegati msemmija, jifformula dokument ta’ referenza li jelenka l-persuni kollha bi pretensjonijiet garantiti taħt l-Att dwar Pretensjonijiet Garantiti ta’ Ħaddiema u Impjegati f’Każ ta’ Insolvenza tal-Impjegatur u l-liġijiet sekondarji li jistabbilixxu r-regoli għall-implimentazzjoni tiegħu, u jgħaddi r-rekords tal-kumpanija lill-uffiċċju lokali kompetenti tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Ir-riċevitur jista’ jtemm kwalunkwe kuntratt li d-debitur ikun parti minnu minħabba nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ kuntratt parzjali jew fundamentali. Ir-riċevitur jagħti avviż ta’ terminazzjoni tal-kuntratt 15-il jum minn qabel u għandu jirrispondi t-talbiet għal informazzjoni riċevuti mill-parti l-oħra dwar jekk il-kuntratt għandux jintemm jew jibqax validu fl-istess perjodu. Meta r-riċevitur ma jirrispondix għal talba, il-kuntratt jitqies li ġie tterminat. Jekk kuntratt jintemm, il-parti l-oħra hija intitolata għal kumpens għad-danni. Ma jinħoloq ebda obbligu għar-riċevitur, meta kuntratt li permezz tiegħu d-debitur jagħmel pagamenti f’intervalli regolari jibqa’ validu, sabiex iħallas kwalunkwe arretrati taħtu li kienu jeżistu qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza ssir finali, il-flus li jħallsu l-pretensjonijiet tad-debitur huma aċċettati mir-riċevitur. Il-ħlas ta’ pretensjoni tad-debitur wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda qabel id-data tad-dħul ta’ dik id-deċiżjoni, huwa validu jekk il-parti li ħallset il-pretensjoni ma kinitx taf li kienu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza jew jekk kienet taf dwar il-proċeduri, il-benefiċċju ekonomiku li bih ġiet imħallsa l-pretensjoni kien inkluż fil-patrimonju ta’ insolvenza. Tiġi preżunta bona fede sakemm ma tingħatax prova mod ieħor.

Skont l-Artikolu 646 tal-Att dwar il-Kummerċ, dawn li ġejjin huma invalidi fir-rigward tal-kredituri, jekk isiru wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza li jiksru r-regoli ta’ proċedura stabbiliti:

 • il-ħlas ta’ dejn li jkun sar qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • rahan jew ipoteka maħluqa fuq dritt jew assi ta’ proprjetà personali mill-patrimonju ta’ insolvenza;
 • tranżazzjoni li tinvolvi dritt jew assi mill-patrimonju ta’ insolvenza.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Qabel ma tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza, il-qorti tista’ tordna, fuq talba ta’ kreditur jew fuq inizjattiva tagħha stess u jekk meħtieġ sabiex tippreserva l-assi tad-debitur, li proċeduri ta’ infurzar kontra l-assi tad-debitur, ħlief għal proċeduri ta’ infurzar mibdija skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali jiġu sospiżi. Meta l-miżuri jintalbu minn kreditur, il-qorti tippermetti li jittieħdu dawn il-miżuri, jekk il-mozzjoni tal-kreditur tkun sostnuta b’evidenza bil-miktub konvinċenti u/jew jekk tingħata garanzija f’ammont stabbilit mill-qorti sabiex tikkumpensa lid-debitur għal kwalunkwe danni f’każ li d-debitur sussegwentement jinstab li ma kienx insolventi jew f’dejn eċċessiv. Il-qorti tista’ tneħħi l-miżura ta’ prekawzjoni imposta, jekk ma tkunx aktar meħtieġa għall-preservazzjoni tal-patrimonju.

Id-deċiżjoni hija nnotifikata lill-parti suġġetta għall-miżuri u lill-parti li talbet l-impożizzjoni tagħhom. Din hija suġġett għal infurzar immedjat u tista’ tiġi appellata sa 7 ijiem mid-data tal-irċevuta tal-avviż. L-appelli m’għandhomx effett sospensiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma meqjusa li tneħħew mid-data li fiha tiddaħħal deċiżjoni sabiex l-applikazzjoni għal ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda. Il-miżura ta’ prekawzjoni imposta tibqa’ effettiva sad-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Minn din id-data l-effett tagħha jiġi kkanċellat bl-effett tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza għandha effett sospensiv fuq il-proċeduri ta’ infurzar kontra l-assi inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza, ħlief għall-assi previsti fl-Artikolu 193 tal-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Meta jsir pagament favur applikant bejn id-data li fiha l-proċeduri ta’ infurzar ġew sospiżi u d-dħul tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-ammont imħallas jiġi rritornat fil-patrimonju tal-insolvenza. Meta jkun hemm periklu li l-interessi tal-kredituri jiġu ppreġudikati u jittieħdu passi sabiex tingħata garanzija favur kreditur assigurat, il-qorti tista’ tippermetti t-tkomplija tal-proċeduri bil-kundizzjoni li l-porzjon tar-rikavat li jaqbeż l-ammont ta’ garanzija jiġi miżjud mal-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk titressaq pretensjoni u tiġi ammessa għall-proċeduri ta’ insolvenza, il-proċeduri sospiżi jintemmu. Is-sekwestri u l-preklużjonijiet imposti fil-proċeduri ta’ infurzar mhumiex infurzabbli kontra l-pretensjonijiet tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza. L-impożizzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jew il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali fuq il-proprjetà tad-debitur wara li jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza mhijiex permessa.

L-assi msemmija fl-Artikolu 193 tal-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali huma l-assi suġġetti għal miżuri ta’ prekawzjoni diġà imposti fi proċeduri ta’ infurzar għall-irkupru tad-dejn pubbliku li beda qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza. L-assi inkwistjoni jitwettqu mill-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Meta r-rikavat mir-realizzazzjoni tal-assi ma jkunx biżżejjed sabiex ikopri l-ammont sħiħ tal-pretensjoni, l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri pubbliċi ta’ infurzar, il-bqija tal-pretensjoni tal-gvern ċentrali jew muniċipalità hija sodisfatta skont ir-regoli ġenerali. Meta r-rikavat mir-realizzazzjoni tal-assi jaqbeż l-ammont sħiħ tal-pretensjoni, l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri pubbliċi ta’ infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jħallas il-bqija tar-rikavat fil-kont tal-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku ma jirrealizzax l-assi f’perjodu ta’ 6 xhur mill-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-assi jgħaddu mill-uffiċjal ġudizzjarju lir-riċevitur u jiġu realizzati fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Ladarba jkunu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza, l-ebda kawżi rigward tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali ma jistgħu jinġiebu quddiem il-qrati jew tribunali ta’ arbitraġġ ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin:

 • sabiex jiġu protetti d-drittijiet ta’ partijiet terzi li għandhom assi proprji inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza;
 • tilwim dwar l-impjiegi;
 • talbiet monetarji assigurati minn assi proprjetà ta’ partijiet terzi.

Il-partijiet li ġejjin jistgħu jressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ sabiex tingħata validazzjoni lil pretensjoni eżistenti li ma ġietx ammessa fil-proċeduri ta’ insolvenza jew sabiex tiġi kkontestata l-eżistenza ta’ pretensjoni ammessa:

 • id-debitur, jekk il-qorti tirrifjuta oġġezzjoni kontra pretensjoni aċċettata mir-riċevitur jew tinkludi dik il-pretensjoni fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi;
 • kreditur bi pretensjoni mhux ammessa, jekk il-qorti tħalli l-oġġezzjoni mingħajr konsiderazzjoni jew teskludi l-pretensjoni mil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi;
 • kreditur, jekk il-qorti tirrifjuta l-oġġezzjoni tiegħu kontra l-ammissjoni ta’ pretensjoni ta’ kreditur ieħor jew tinkludi pretensjoni ta’ kreditur ieħor fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi.

Il-pretensjoni għall-konvalidazzjoni tista’ tiġi ppreżentata fi żmien 14-il jum mid-data li fiha s-sentenza dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi hija ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Ir-riċevitur għandu jipparteċipa fil-proċeduri. Id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni għandu effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-validità ta’ bejgħ ta’ assi inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza sabiex jiġu kkonvertiti fi flus tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ azzjoni ċivili, jekk l-assi jkun ġie akkwistat minn parti li ma kellhiex id-dritt li tagħmel offerti fl-irkant jew jekk il-prezz tal-bejgħ ma jitħallasx. Fil-każ tal-aħħar, ix-xerrej jista’ jirribatti l-azzjoni billi jħallas l-ammont dovut, flimkien mal-imgħax akkumulat mill-jum li fih ġie ddikjarat xerrej tal-assi mibjugħ.

Meta parti ma jkollhiex iżjed pussess ta’ dritt ta’ proprjetà wara l-bejgħ ta’ assi sabiex tikkonvertih fi flus u l-akkwist ta’ dak l-assi u d-dħul tax-xerrej fil-pussess, tista’ tfittex rimedju biss billi tressaq azzjoni dwar sjieda.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Il-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza għandu effett sospensiv fuq il-kawżi u l-proċeduri ta’ arbitraġġ kollha fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali li d-debitur huwa parti fih, ħlief għal tilwim dwar l-impjieg fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji tad-debitur. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk, fid-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza f’każ ieħor fejn id-debitur huwa l-konvenut, il-qorti aċċettat li tisma’ oġġezzjoni kontra tpaċija mqajma mid-debitur. Il-proċeduri sospiżi jerġgħu jinfetħu jekk il-pretensjoni tiġi ammessa fil-proċeduri ta’ insolvenza, jiġifieri hija inkluża fil-lista approvata mill-qorti ta’ pretensjonijiet ammessi.

Il-proċeduri sospiżi jitkomplew bil-parteċipazzjoni ta’: (1) ir-riċevitur u l-kreditur, jekk il-pretensjoni ma tkunx inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet aċċettati mir-riċevitur jew fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati mill-qorti jew (2) ir-riċevitur, kreditur u l-parti li ressqet oġġezzjoni, jekk il-pretensjoni tiġi inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur iżda ġiet ikkontestata l-inklużjoni tagħha. F’dan il-każ, id-deċiżjoni għandha effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha bi pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Proċeduri kontinwi kontra d-debitur fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji assigurati minn proprjetà ta’ parti terza ma jistgħux jiġu sospiżi.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Kreditur bi pretensjoni kontra d-debitur taħt tranżazzjoni kummerċjali jista’ jippreżenta applikazzjoni ta’ insolvenza u jingħaqad mal-proċeduri mibdija fuq applikazzjoni ta’ insolvenza ppreżentata minn kreditur ieħor. Fl-applikazzjoni, id-debitur jista’ wkoll jipproponi pjan ta’ rkupru u jaħtar persuna li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti għar-riċevituri u li tista’ tinħatar, jekk il-qorti tordna li jinbdew proċeduri ta’ insolvenza. Il-kreditur jista’ jitlob lill-qorti tordna miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni qabel ma tiddeċiedi dwar il-petizzjoni tal-insolvenza, jekk ikun meħtieġ sabiex tippreserva l-proprjetà tad-debitur.

Meta jkun evidenti li t-tkomplija tal-operazzjoni tal-intrapriża tkun ta’ detriment għall-patrimonju ta’ insolvenza, il-qorti tista’, fuq mozzjoni minn kreditur, tordna li l-operazzjonijiet jitwaqqfu mid-data tad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard, iżda qabel jiskadi l-perjodu li fih għandu jiġi propost pjan ta’ rkupru.

Meta l-assi disponibbli tad-debitur ma jkunux biżżejjed sabiex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, il-qorti tiddetermina ammont li għandu jitħallas minn qabel f’perjodu speċifiku minn kreditur sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza. Jekk l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed jew l-ispejjeż tal-bidu ma jkunux ġew imħallsa minn qabel, il-kreditur jista’ jitlob li jinfetħu mill-ġdid proċeduri ta’ insolvenza sospiżi fi żmien sena mid-dħul tal-ordni ta’ sospensjoni tal-proċeduri.

Il-kredituri jistgħu jikkontestaw l-ordnijiet u d-deċiżjonijiet tal-qorti mogħtija fil-proċeduri ta’ insolvenza u l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-korpi governattivi tad-debitur, jekk il-prekondizzjonijiet previsti fl-Att dwar il-Kummerċ ikunu ġew sodisfatti.

Fi proċeduri ta’ insolvenza, l-avviżi u ċ-ċitazzjonijiet sabiex jidhru jiġu nnotifikati lill-kredituri kostitwiti bħala partijiet fil-proċeduri fl-indirizz rispettiv tagħhom fil-Bulgarija. Jekk kreditur ikun bidel l-indirizz tiegħu mingħajr ma nnotifika lill-qorti, iċ-ċitazzjonijiet u l-karti kollha jiġu mehmuża mal-fajl tal-każ u meqjusa bħala li ġew debitament innotifikati. Meta kreditur ma jkollux indirizz fil-Bulgarija u l-uffiċċju ewlieni tiegħu jkun f’pajjiż ieħor, għandu jipprovdi indirizz għan-notifika fil-Bulgarija. Meta ma jingħata ebda indirizz għal notifika fil-Bulgarija, iċ-ċitazzjoni tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Wara l-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-atti inkontestabbli tal-qorti li mhumiex suġġetti għad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali jew in-notifika lill-partijiet skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jitqiesu li ġew innotifikati lill-partijiet permezz tad-dħul tagħhom fir-reġistru miżmum mill-qorti. Meta l-Att dwar il-Kummerċ jipprevedi li ċitazzjoni tiġi notifikata lill-partijiet permezz ta’ avviżi ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali, l-istedina, l-avviż jew iċ-ċitazzjoni għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 7 ijiem qabel id-data skedata tal-laqgħa jew tas-smigħ.

L-ewwel laqgħa tal-kredituri jattendu għaliha l-kredituri inklużi fil-lista fformulata mir-riċevitur provviżorju fuq il-bażi tal-kotba tad-debitur u s-siltiet minn dawk il-kotba u ppreżentati fl-ewwel laqgħa. Il-kredituri jattendu l-laqgħa personalment jew bi prokura awtorizzata sabiex tirrappreżenta l-kreditur permezz ta’ prokura espressa. Meta l-kreditur ikun persuna fiżika, il-firma tal-konċessjonarju fuq il-prokura għandha tkun irreġistrata għand nutar. Ir-riżoluzzjonijiet huma adottati b’maġġoranza ordinarja tal-voti tal-kredituri fil-lista, esklużi l-voti tal-kredituri affiljati bħalissa mad-debitur, kredituri li kienu affiljati mad-debitur fil-perjodu ta’ tliet snin qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, u l-kredituri li akkwistaw pretensjonijiet minn partijiet affiljati mad-debitur fil-perjodu ta’ tliet snin li jippreċedi l-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza. L-ewwel laqgħa tal-kredituri:

 • tisma’ r-rapport imfassal mir-riċevitur provviżorju;
 • tinnomina riċevitur permanenti u tressaq in-nomina quddiem il-qorti;
 • teleġġi kumitat tal-kredituri.

Ma tissejjaħ ebda laqgħa tal-kredituri fil-każijiet li ġejjin:

 1. qabel il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni ta’ insolvenza, id-debitur kien naqas milli jippreżenta r-rapporti finanzjarji annwali tiegħu għall-aħħar tliet snin għall-pubblikazzjoni fir-Reġistru Kummerċjali;
 2. id-debitur ma jissodisfax l-obbligu tiegħu li jikkoopera mar-riċevitur proviżorju u jirrifjuta li jagħti l-kotba tiegħu jew il-kotba tiegħu nżammu b’mod li huwa manifestament mhux xieraq.

F’dan il-każ, ir-riċevitur provviżorju maħtur mill-qorti jwettaq dmirijietu sakemm jinħatar riċevitur permanenti permezz tal-laqgħa tal-kredituri wara li l-qorti tkun approvat il-pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ tissejjaħ fuq talba tad-debitur, ir-riċevitur, il-kumitat tal-kredituri jew il-kredituri li għandhom parti minn ħamsa tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet ammessi. Il-laqgħa tal-kredituri titwettaq irrispettivament min-numru ta’ kredituri li jkunu preżenti u hija ppreseduta mill-imħallef li jippresjedi l-proċeduri. Għall-finijiet tal-adozzjoni ta’ riżoluzzjonijiet, kull kreditur għandu numru ta’ voti li jikkorrispondu għas-sehem tal-pretensjonijiet tiegħu mis-somma totali ta’ pretensjonijiet ammessi bi drittijiet tal-vot mogħtija mill-qorti. Id-drittijiet tal-vot jistgħu wkoll jingħataw lill-kredituri f’kawżi jew proċeduri ta’ arbitraġġ li jitkomplew kontra d-debitur fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali, jekk il-pretensjoni tkun sostnuta b’evidenza konklużiva bil-miktub; kredituri bi pretensjonijiet mhux ammessi li ressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ; u kredituri bi pretensjonijiet ammessi li kontrihom tkun tressqet azzjoni li tikkontesta l-eżistenza tal-pretensjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Ma jingħataw ebda drittijiet tal-vot lill-kredituri bi pretensjonijiet mhux garantiti fir-rigward ta’ imgħax li jirriżulta mill-operat tal-liġi jew taħt kuntratt u li għandu jitħallas wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, kredituri bi pretensjonijiet fir-rigward ta’ self mogħti lid-debitur minn imsieħeb jew azzjonist u kredituri bi pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet jew spejjeż imġarrba mill-kreditur fil-proċeduri, ħlief fil-każ ta’ spejjeż imħallsa minn qabel, meta l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż imħallsa. Ir-riżoluzzjonijiet jiġu adottati b’maġġoranza ordinarja, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fl-Att dwar il-Kummerċ.

Il-laqgħa tal-kredituri:

 • tisma’ r-rapport dwar l-attivitajiet tar-riċevitur;
 • tisma’ r-rapport tal-kumitat tal-kredituri;
 • teleġġi riċevitur, jekk l-ebda riċevitur ma jkun ġie elett;
 • tadotta deċiżjonijiet dwar it-tneħħija tar-riċevitur u s-sostituzzjoni tiegħu;
 • tiddetermina r-rimunerazzjoni kurrenti, timmodifika r-rimunerazzjoni u tiddetermina r-rimunerazzjoni finali tar-riċevitur;
 • teleġġi kumitat tal-kredituri, meta l-ebda kumitat ma jkun ġie elett, jew tagħmel tibdil fil-kompożizzjoni tiegħu;
 • tipproponi lill-qorti l-ammont tal-ħlas ta’ manteniment li għandu jingħata lid-debitur u lill-familja tiegħu;
 • tiddetermina l-mod li bih l-assi tad-debitur jiġu kkonvertiti fi flus, il-metodu u l-kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-proprjetà, l-għażla tal-valutaturi u r-rimunerazzjoni tagħhom.

Jekk il-laqgħa tal-kredituri ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar il-ħatra ta’ riċevitur, il-ħatra ssir mill-qorti u jekk ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar il-mod u r-regoli għall-konverżjoni tal-proprjetà tad-debitur fi flus, id-deċiżjoni ssir mir-riċevitur. Il-qorti tneħħi lir-riċevitur fuq mozzjoni mill-kredituri li jkollhom aktar minn nofs is-somma totali tal-pretensjonijiet kollha. Il-qorti, fuq mozzjoni minn kreditur, tista’ tneħħi lir-riċevitur fi kwalunkwe ħin, jekk ma jwettaqx id-dmirijiet tal-kariga tiegħu jew jaġixxi b’mod li jikkawża ħsara lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ tadotta deċiżjoni dwar il-ħatra ta’ korp superviżorju li jkollu setgħat li jeżerċita kontroll fuq l-attivitajiet tad-debitur għall-perjodu effettiv tal-pjan ta’ rkupru jew perjodu iqsar, inkluż meta dan mhuwiex previst b’mod ċar fil-pjan ta’ rkupru .

Bil-qbil tal-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tista’ tippermetti li r-riċevitur ibigħ proprjetà personali tad-debitur qabel ma tawtorizza l-konverżjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza fi flus, jekk l-ispiża tal-ħażna ta’ tali proprjetà personali, sakemm tiġi ordnata l-konverżjoni tal-patrimonju skont il-proċedura ġenerali, taqbeż il-valur tagħha. Assi oħra inklużi fil-proprjetà tal-insolvenza jistgħu jinbiegħu bil-qbil tal-laqgħa tal-kredituri, jekk meħtieġ biex ikopru l-ispiża tal-proċeduri ta’ insolvenza u jekk ħadd mill-kredituri ma aċċetta li jħallas l-ispejjeż minn qabel wara li jkun mitlub jagħmel dan.

Filwaqt li taġixxi fuq proposta mir-riċevitur u f’konformità mar-riżoluzzjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tal-insolvenza tawtorizza l-bejgħ tal-assi tad-debitur permezz ta’ negozjati diretti jew permezz ta’ intermedjarju, meta l-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà, wara li jkunu tqiegħdu għall-bejgħ fit-totalità tagħhom bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali, ma nbigħux minħabba nuqqas ta’ xerrejja jew l-irtirar ta’ xerrej.

Ir-riżoluzzjonijiet tal-laqgħa tal-kredituri jorbtu lill-kredituri kollha, inklużi dawk li mhumiex preżenti fil-laqgħa. Fuq mozzjoni mill-kreditur, il-qorti tista’ tikkanċella riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri, jekk tkun illegali jew ta’ detriment kbir għall-interessi ta’ xi wħud mill-kredituri.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ teleġġi kumitat tal-kredituri li jkun magħmul minn mhux inqas minn tliet membri u mhux aktar minn disa’ membri. Il-kumitat tal-kredituri għandu jkun magħmul minn membri li jirrappreżentaw il-kredituri garantiti u mhux garantiti, ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 616(2) tal-Att dwar il-Kummerċ (il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom huma sodisfatti wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri kollha jiġu sodisfatti bis-sħiħ). Il-kumitat tal-kredituri jassisti u jissorvelja l-azzjonijiet tar-riċevitur fir-rigward tal-ġestjoni tal-assi tad-debitur, iwettaq kontrolli fuq ir-rekords kummerċjali tad-debitur u fondi ta’ flus disponibbli, jagħti opinjonijiet dwar it-tkomplija tan-negozju tal-intrapriża tad-debitur u dwar ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur provviżorju u ex officio, l-azzjonijiet imwettqa fir-rigward tal-konverżjoni tal-proprjetà fi flus u dwar l-obbligazzjoni tar-riċevitur f’każijiet oħra. Il-membri tal-kumitat tal-kredituri huma intitolati għal rimunerazzjoni għall-kont tal-kredituri f’ammont stabbilit fil-ħin tal-elezzjoni tagħhom.

Ir-riċevitur ma jistax jakkwista bl-ebda mod, kemm direttament jew permezz ta’ persuna oħra, proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà mill-patrimonju ta’ insolvenza. Din il-limitazzjoni tapplika għall-konjuġi tar-riċevitur, il-qraba tiegħu fil-linja diretta ta’ dixxendenza, u l-qraba tiegħu fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija.

Kawżi u proċeduri ta’ arbitraġġ sospiżi fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili u kummerċjali li d-debitur huwa parti fihom jitkomplew u l-proċeduri jkomplu bil-parteċipazzjoni tar-riċevitur u l-kreditur, jekk il-pretensjoni ma tkunx inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur jew fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati mill-qorti jew ir-riċevitur, il-kreditur u l-parti li qajmet l-oġġezzjoni, jekk il-pretensjoni hija inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur imma ġiet ikkontestata l-inklużjoni tagħha.

Il-qorti tal-insolvenza, li taġixxi fuq mozzjoni mill-kreditur, tista’ taċċetta l-miżuri ta’ prekawzjoni preskritti mil-liġi sabiex tiżgura l-assi disponibbli tad-debitur.

Il-kreditur jista’ jpaċi dejn li għandu jagħti lid-debitur jekk il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 645 tal-Att dwar il-Kummerċ ikunu ġew sodisfatti. Sabiex iżid id-daqs tal-patrimonju ta’ insolvenza, ir-riċevitur jista’ jressaq kawża skont l-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti b’rabta mal-proċeduri ta’ insolvenza u jressaq azzjonijiet għal prestazzjoni b’konnessjoni ma’ dawk il-pretensjonijiet. Meta pretensjoni tkun ġiet ippreżentata mill-kreditur, it-tieni preżentazzjoni fir-rigward tal-istess pretensjoni mhijiex permessa. Madankollu, it-tieni kreditur jista’ jitlob lill-qorti biex tikkostitwih bħala koattur qabel l-ewwel smigħ tal-każ.

Il-kreditur jista’ jitlob lir-riċevitur biex jipprovdi r-reġistru u r-rapport għall-konsultazzjoni u jfassal rapport speċjali dwar kwistjonijiet ta’ interess mhux diskussi fir-rapport għall-perjodu rispettiv. Il-kreditur jista’ jdaħħal oġġezzjoni kontra r-rapport bil-miktub tar-riċevitur b’konnessjoni mat-tneħħija tiegħu fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha r-rapport jiġi ppreżentat.

Il-kredituri jistgħu jissottomettu l-pretensjonijiet tagħhom lill-qorti tal-insolvenza bil-miktub. Huma jistgħu jissottomettu oġġezzjonijiet bil-miktub lill-qorti kontra pretensjonijiet, ammessi jew mhux ammessi mir-riċevitur, fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u jressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fi żmien 14-il jum mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-kredituri jistgħu jissottomettu l-pretensjonijiet tagħhom lill-qorti tal-insolvenza bil-miktub. Huma jistgħu jissottomettu oġġezzjonijiet bil-miktub lill-qorti kontra pretensjonijiet, ammessi jew mhux ammessi mir-riċevitur, fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u sussegwentement jippreżentaw azzjonijiet dikjaratorji li jitolbu l-validazzjoni ta’ pretensjonijiet mhux ammessi jew jikkontestaw l-eżistenza ta’ pretensjonijiet ammessi fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali.

Jista’ jkun propost pjan ta’ rkupru mill-kredituri li jkollhom mill-inqas terz tal-pretensjonijiet garantiti u l-kredituri li jkollhom mill-inqas terz tal-pretensjonijiet mhux garantiti, ħlief għall-kredituri li ġejjin: dawk li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn interess statutorju jew kuntrattwali fuq dejn mhux garantit, li sar dovut wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn self mogħti lid-debitur minn imsieħeb kummerċjali jew azzjonist; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet u mill-ispejjeż imġarrba minn kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għal spejjeż imħallsa minn qabel, meta l-proprjetà tad-debitur ma tkunx biżżejjed biex tkoprihom.

Kreditur bi pretensjoni ammessa jew bi dritt tal-vot rikonoxxut mill-qorti jista’ jipproponi u jivvota fuq (inkluż in absentia, permezz ta’ ittra notarili li għandha l-firma tiegħu) pjan ta’ rkupru għall-operaturi tan-negozju tal-intrapriża insolventi tad-debitur. Kredituri, inklużi dawk bi pretensjonijiet mhux ammessi li għalihom tkun tressqet quddiem il-qorti azzjoni dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ, jistgħu joġġezzjonaw għall-pjan adottat fi żmien 7 ijiem mill-jum li fih il-pjan ġie adottat.

F’każ li d-debitur ma jwettaqx l-obbligi tiegħu taħt il-pjan, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet ikkonvertiti skont il-pjan jistgħu jitolbu li jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-kreditur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub kontra t-tabella tad-distribuzzjoni u sussegwentement jappella kontra d-deċiżjoni li biha t-tabella ġiet approvata mill-qorti.

Jekk id-debitur ma jikkonformax mal-ftehim ekstraġudizzjarju konkluż mal-kredituri abbażi tal-Artikolu 740 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali tal-pretensjonijiet kollha jistgħu jitolbu lill-qorti biex terġa’ tiftaħ il-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur jew kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew pretensjoni validata b’azzjoni ċivili jistgħu japplikaw għall-ftuħ mill-ġdid ta’ proċeduri ta’ insolvenza sospiżi fi żmien sena mid-data tal-ordni tal-qorti li tissospendi l-proċeduri, jekk matul dak il-perjodu l-ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jiġu rilaxxati jew jiġu skoperti assi li l-eżistenza tagħhom ma kinitx magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza.

Fi żmien xahar mid-data li fiha l-applikazzjoni tad-debitur sabiex jingħata restitutio in integrum tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali kull kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew pretensjoni validata b’azzjoni ċivili jista’ jippreżenta oġġezzjoni kontriha.

Fuq talba ta’ kreditur, il-qorti Bulgara tista’ tibda proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant ipproklamat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. Il-kreditur li jkun irċieva ħlas parzjali fil-proċeduri prinċipali, jipparteċipa fid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari, jekk is-sehem li kieku jirċievi jaqbeż dak li għandu jitqassam lill-kredituri l-oħra fil-proċeduri anċillari.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Is-setgħat tar-riċevitur huma kif ġej: jagħmel inkjesti u jidentifika proprjetà li tappartjeni lid-debitur; jipparteċipa f’kawżi kontra d-debitur jew jiftaħ kawżi f’isem id-debitur; fil-każijiet previsti mil-liġi, jitlob li l-kuntratti li d-debitur ikun parti minnhom jiġu tterminati, ikkanċellati jew annullati; jiġbor il-flus dovuti lid-debitur u jiddepożitahom f’kont speċjali; bil-permess tal-qorti, jiddisponi mill-flus tad-debitur depożitati f’kontijiet bankarji, fejn meħtieġ għall-amministrazzjoni u l-preservazzjoni tal-assi tad-debitur; u jikkonverti l-assi inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza fi flus.

Ir-riċevitur ibigħ il-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza fl-intier tagħhom, bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali wara li jikseb permess mill-qorti u f’konformità mad-deċiżjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri. Meta ma tkun saret ebda deċiżjoni bħal din, il-mod u l-proċedura għall-konverżjoni tal-assi fi flus u r-regoli għall-valutazzjoni tagħhom mill-istimaturi magħżula jiġu deċiżi mir-riċevitur.

Ir-riċevitur ifassal avviż ta’ bejgħ, li fih informazzjoni dwar id-debitur, deskrizzjoni tal-proprjetà għal-bejgħ, ir-regoli u l-proċedura għall-bejgħ, id-data, il-ħin u l-post tal-bejgħ, l-iskadenza sabiex jitressqu offerti matul il-jum u l-valutazzjoni tal-proprjetà għall-bejgħ. Ir-riċevitur juri l-avviż b’mod prominenti fil-bini tal-muniċipalità li fih jinsab l-uffiċċju ewlieni tal-intrapriża tad-debitur u f’dak tal-uffiċċju ewlieni tad-debitur mill-inqas 14-il jum qabel id-data tal-bejgħ indikat fl-avviż. Barra minn hekk, ir-riċevitur ifassal protokoll li jipprovdi dettalji dwar l-azzjonijiet ta’ hawn fuq u jirranġa li l-protokoll jiġi ppubblikat f’bullettin speċjali tal-Ministeru tal-Ekonomija 14-il jum qabel id-data tal-bejgħ speċifikata fl-avviż.

Il-bejgħ isir fl-uffiċċju tar-riċevitur jew fl-indirizz tal-uffiċċju ewlieni tal-intrapriża tad-debitur fid-data speċifikata fl-avviż. L-offerenti li jixtiequ jipparteċipaw fil-bejgħ għandhom jiddepożitaw ħlas bil-quddiem fl-ammont ta’ 10 fil-mija tal-valutazzjoni. Kull offerent għandu jindika l-prezz offrut bin-numri u l-kliem u jissottometti l-offerta, flimkien mal-irċevuta għad-depożitu mħallas, f’envelop issiġillat. L-offerti jintbagħtu lir-riċevitur fil-jum tal-bejgħ sad-data tal-iskadenza stabbilita u jiddaħħlu fl-ordni li fih kienu waslu f’reġistru apposta. Malli tiskadi l-iskadenza stabbilita, ir-riċevitur iħabbar l-offerti rċevuti fil-preżenza tal-offerenti li jkunu qed jattendu u jabbozza rekord apposta tal-proċeduri. L-offerti li jaslu minn offerenti ineliġibbli u dawk li joffru prezz iktar baxx mill-valutazzjoni, jekk ikun hemm, huma nulli u bla effett. Il-proprjetà tinbiegħ lill-ogħla offerent. Jekk l-ogħla prezz kien offrut minn aktar minn offerent wieħed, ix-xerrej huwa ddeterminat b’irkant, li jwettaq ir-riċevitur mingħajr dewmien fil-preżenza tal-offerenti li jkunu qed jattendu. L-offerent rebbieħ jiġi mniżżel fir-rekord abbozzat mir-riċevitur, li mbagħad jiġi ffirmat mir-riċevitur u mill-offerenti kollha. Ix-xerrej għandu jħallas il-prezz offrut, wara li jnaqqas id-depożitu ta’ 10 fil-mija mħallas bil-quddiem, fi żmien 7 ijiem mid-data tal-bejgħ. Meta x-xerrej ikun kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew kreditur garantit, ir-riċevitur iħejji kont tad-distribuzzjoni, li jindika s-sehem tal-prezz li għandu jitħallas mix-xerrej u miżmum sabiex jissodisfa pretensjonijiet oħra tal-kredituri u s-sehem tal-prezz li għandu jiġi paċut kontra l-pretensjoni tal-kreditur. F’dan il-każ, ix-xerrej għandu jħallas l-ammonti li għandhom jinżammu sabiex jissodisfa l-pretensjonijiet l-oħra tal-kredituri kif previst fil-kont tad-distribuzzjoni fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-kont isir effettiv jew, jekk ma jkunx hemm kredituri oħra, l-ammont li bih il-prezz li għandu jitħallas jaqbeż il-pretensjoni tiegħu. Jekk il-prezz ma jitħallasx fi żmien 7 ijiem, ir-riċevitur joffri l-proprjetà lill-offerent li jkun offra t-tieni l-ogħla prezz, sakemm dan ma jkunx irtira d-depożitu tiegħu. Bil-kunsens ta’ dak l-offerent, ir-riċevitur imbagħad jiddikjarah ix-xerrej. Ir-riċevitur jirrepeti l-proċess, jekk ikun meħtieġ, sakemm il-proprjetà tkun ġiet offruta lill-offerenti kollha li offrew prezz mhux iktar baxx mill-valutazzjoni.

Jekk ma jkunx hemm offerenti jew jekk ma jaslux offerti validi, jew jekk ix-xerrej ma jħallasx il-prezz, jiġi ppubblikat avviż ta’ bejgħ ġdid u jiġi organizzat irkant b’offerti miftuħa bi prezz tal-ftuħ ugwali għal 80 fil-mija tal-valutazzjoni. L-offerti jiġu mniżżla f’lista ta’ offerti u l-pass jiġi ddeterminat mir-riċevitur u indikat fl-avviż.

Meta x-xerrej iddikjarat iħallas l-ammont dovut fil-ħin, il-qorti toħroġ ordni għad-dħul fil-pussess tax-xerrej fil-jum ta’ wara l-pagament. L-offerenti l-oħra fl-irkant u d-debitur jistgħu jikkontestaw l-ordni quddiem il-qorti tal-appell. Jekk l-ordni għad-dħul fil-pussess tiġi invalidata jew il-bejgħ jiġi ddikjarat null u bla effett, jiġi organizzat irkant ieħor wara li jkun ġie ppubblikat avviż ġdid.

Ix-xerrej jidħol fil-pussess tad-dritt tal-proprjetà mir-riċevitur fuq il-bażi ta’ ordni effettiva għad-dħul fil-pussess u riċevuta li tiċċertifika l-ħlas tat-tariffi meħtieġa ta’ trasferiment tal-propjetà u tat-titlu. Ir-riskju ta’ telf tad-dritt tal-proprjetà jinġarr mix-xerrej u sakemm ix-xerrej jidħol fil-pussess, l-ispejjeż għall-preservazzjoni tiegħu ikunu koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza.

Meta jkunu nbdew proċeduri ta’ infurzar kontra dritt ta’ proprjetà li tappartjeni b’mod konġunt fir-rigward ta’ dejn ta’ xi wħud mis-sidien, tiġi pprovduta deskrizzjoni tad-dritt tal-proprjetà b’mod globali iżda tinbiegħ biss il-parti mhux korporali dovuta mid-debitur. Il-proprjetà tista’ tinbiegħ fl-intier tagħha bil-kunsens bil-miktub tas-sidien konġunti l-oħra.

Fil-każ ta’ bejgħ ta’ proprjetà li d-debitur ikun ipoteka jew wiegħed sabiex jiggarantixxi d-dejn ta’ parti oħra jew ikun akkwista gravata b’ipoteka jew wegħda, ir-riċevitur jibgħat avviż lill-kreditur garantit li jinnotifikah dwar il-ħin tal-bejgħ. Jiġi abbozzat kont ta’ distribuzzjoni separat fejn jiġu indikati s-somom li għandhom jitħallsu lill-kreditur garantit mill-bejgħ ta’ dik il-proprjetà. Ir-riċevitur jirriserva s-somma pagabbli lill-kreditur garantit taħt dak il-kont ta’ distribuzzjoni u mgħoddija mal-preżentazzjoni tal-mandat ta’ eżekuzzjoni fir-rigward tad-dejn jew ċertifikat li l-pretensjoni ġiet ammessa għall-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-riċevitur jirriserva l-ammont pagabbli lil kreditur garantit li jkollu pretensjoni fir-rigward ta’ dejn garantit b’rahan mal-preżentazzjoni ta’ ċertifikat mir-reġistru li jiċċertifika d-dħul ta’ rahan u dikjarazzjoni notarili ffirmata mill-kreditur u li turi l-ammont kurrenti tas-self garantit.

Filwaqt li taġixxi fuq proposta mir-riċevitur u f’konformità mar-riżoluzzjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tal-insolvenza tawtorizza l-bejgħ tal-assi tad-debitur permezz ta’ negozjati diretti jew permezz ta’ intermedjarju, meta l-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà, wara li jkunu tqiegħdu għall-bejgħ fit-totalità tagħhom bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali, ma nbigħux minħabba nuqqas ta’ xerrejja jew l-irtirar ta’ xerrej. Il-prezz tal-bejgħ ma jistax ikun inqas minn 80 fil-mija tal-valutazzjoni. Offerta għall-akkwist ta’ ishma dovuti mid-debitur f’kumpaniji oħra għandha l-ewwel issir lill-imsieħba l-oħra. Jekk l-offerta ma tiġix aċċettata f’perjodu ta’ xahar, l-ishma jinbiegħu. F’dan il-każ il-prezz tal-akkwist tal-ishma għandu jitħallas f’perjodu li ma jaqbiżx 60 xahar mid-data li fiha x-xerrej jiġi magħżul u kuntratt jiġi konkluż wara li l-prezz ikun tħallas kollu.

Jekk l-unitajiet tad-djar proprjetà tad-debitur ikunu mikrija lill-ħaddiema u lill-impjegati tad-debitur fid-data tar-riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri dwar ir-regoli u l-proċedura għall-konverżjoni tagħhom fi flus, ir-riċevitur għandu l-ewwel joffri l-unitajiet tad-djar għall-bejgħ lill-ħaddiema u lill-impjegati jew lil persuni oħra li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn relazzjonijiet ta’ impjieg mad-debitur, ħlief fil-każ ta’ kawżi pendenti fir-rigward tal-proprjetajiet inkwistjoni. Ir-riċevitur jibgħat stedina bil-miktub lil kull persuna, li jkun fiha deskrizzjoni tal-proprjetà, il-valutazzjoni tagħha, il-perjodu ta’ żmien għall-ħlas, li ma jistax ikun iqsar minn 30 jum u aktar minn 60 jum, u l-kont bankarju li l-flus għandhom jiġu depożitati fih. Il-partijiet għandhom jirrispondu għan-notifika fi żmien 14-il jum u jinnotifikaw lir-riċevitur jekk jixtiqux jixtru l-proprjetà bi prezz ugwali għal dak iddikjarat fil-valutazzjoni fil-perjodu ta’ żmien speċifikat. Meta jitħallas il-prezz, il-ħaddiema u l-impjegati jistgħu jpaċu l-pretensjonijiet tagħhom fir-rigward ta’ salarji mhux imħallsa dovuti lilhom mid-debitur. Il-kuntratt tal-bejgħ huwa abbozzat fil-forma ta’ kuntratt ta’ titolu ffirmat mir-riċevitur fil-kapaċità ta’ bejjiegħ. L-ispejjeż relatati mal-bejgħ għandhom jitħallsu mill-bejjiegħ.

Ir-riċevitur jitlob li oġġett ta’ proprjetà personali mwiegħed miżmum minn kreditur jew parti terza jingħata lilu u jbigħu skont il-proċedura stabbilita fil-Kapitolu Erbgħa u sittin tal-Att dwar il-Kummerċ, sakemm il-liġi ma tippermettix li l-bejgħ jiġi rranġat mill-kreditur mingħajr intervent ġudizzjarju.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-pretensjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu ddepożitati fi proċeduri ta’ insolvenza:

 • pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun garantiti b’rahan jew b’ipoteka, jew pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li ġew sekwestrati, irreġistrati skont l-Att dwar Garanziji;
 • pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom ikun eżerċitat id-dritt ta’ garanzija;
 • spejjeż imġarrbin fil-proċedimenti ta’ insolvenza (taxxa tal-boll pagabbli mal-preżentata u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrbin sad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza; - ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur; - il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati meta l-intrapriża tad-debitur ma tkunx waqqfet il-kummerċ; l-ispejjeż imġarrbin fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza; - il-pagamenti ta’ manteniment imħallsin affavur tad-debitur u l-familja tiegħu);
 • pretensjonijiet li jirriżultaw minn kuntratti ta’ impjieg li kienu jeżistu qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza;
 • kumpens statutorju pagabbli lil partijiet terzi mid-debitur;
 • djun tal-liġi pubblika lill-gvern ċentrali jew lill-muniċipalitajiet, inklużi iżda mhux limitati għal dawk li jirriżultaw minn taxxi, dazji doganali, tariffi u kontribuzzjonijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali, jekk ikunu nqalgħu qabel id-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 • pretensjonijiet li nħolqu wara l-bidu ta’ insolvenza u mhux imħallsa sad-data rispettiva ta’ maturità;
 • kwalunkwe pretensjonijiet mhux garantiti li jifdal li nħolqu qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • interess statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti dovuti wara d-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 • self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist;
 • donazzjonijiet;
 • l-ispejjeż imġarrba mill-kredituri b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għall-ispejjeż skont l-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż inizjali ta’ litigazzjoni mħallsa minn qabel).

Il-kredituri b’talbiet li nqalgħu wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza jirċievu ħlas fid-data ta’ maturità rispettiva u, jekk ma jirċievu ebda ħlas, il-pretensjonijiet tagħhom jiġu sodisfatti skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 722(1) tal-Att dwar il-Kummerċ.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-kredituri għandhom jippreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom quddiem il-qorti tal-insolvenza bil-miktub fi żmien xahar mid-dħul tad-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza fir-Reġistru Kummerċjali, u jindikaw ir-raġunijiet għall-pretensjoni u l-ammont tagħha, privileġġi u titoli u indirizz għal notifika, u jipprovdu evidenza bil-miktub.

Mhux aktar tard minn 7 ijiem wara li jkun għadda l-perjodu ta’ xahar, ir-riċevitur iħejji:

 • lista tal-pretensjonijiet ippreżentati, irranġati fl-ordni ta’ kif waslu, li jindikaw ir-raġunijiet u l-ammont tal-pretensjoni, il-privileġġi u t-titoli u d-data tal-preżentazzjoni;
 • lista tal-pretensjonijiet suġġetti għad-dħul fil-lista mir-riċevitur fuq bażi ex officio, notevolment: il-pretensjonijiet ta’ ħaddiema jew impjegati li jirriżultaw mir-relazzjonijiet ta’ impjieg tagħhom mad-debitur u d-djun pubbliċi evalwati u stabbiliti f’deċiżjoni li daħlet fis-seħħ;
 • lista tal-pretensjonijiet ippreżentati li ma ġewx ippreżentati.

Il-pretensjonijiet ippreżentati wara li jkun skada l-perjodu ta’ xahar mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali, iżda mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li jkun skada fiha, jiġu miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ippreżentati u ammessi skont il- proċedura stabbilita bil-liġi. Wara li jkun skada t-tieni perjodu, ma jistgħu jiġu ppreżentati ebda pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li nqalgħu sal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Meta jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza sospiżi, il-perjodu għat-tressiq tal-prestazzjonijiet jibda mid-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 632(2) tal-Att dwar il-Kummerċ (deċiżjoni sabiex jitkomplew proċeduri ta’ insolvenza sospiżi).

Pretensjonijiet fir-rigward ta’ dejn mhux imħallas sad-data ta’ maturità li nħoloq wara l-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza u qabel l-approvazzjoni ta’ pjan ta’ rkupru huma ppreżentati skont l-istess proċedura u jiġu miżjuda ma’ lista addizzjonali mħejjija mir-riċevitur.

Ir-riċevitur jagħmel arranġamenti sabiex il-listi jiġu ppubblikati bla dewmien fir-Reġistru Kummerċjali u jagħmilhom disponibbli għall-kredituri u d-debitur fir-reġistru tal-qorti.

Id-debitur, kif ukoll kwalunkwe kreditur, jistgħu jippreżentaw oġġezzjoni bil-miktub lill-qorti, b’kopja lir-riċevitur, kontra pretensjoni ammessa jew mhux ammessa fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Pretensjoni vverifikata permezz ta’ sentenza effettiva mogħtija wara d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza li r-riċevitur ipparteċipa fiha ma tistax tiġi kkontestata.

Jekk ma jaslu ebda oġġezzjonijiet kontra l-listi, il-qorti tapprova l-lista tal-pretensjonijiet ammessi u mdaħħla fuq bażi ex officio f’sessjoni magħluqa immedjatament wara li jkun skada l-perjodu ta’ sebat ijiem. Meta jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet kontra l-listi, l-imħallef jirrevedihom f’seduta tal-qorti miftuħa, wara li jkun sejjaħ lir-riċevitur, id-debitur, il-kreditur li jkollhom il-pretensjoni ammessa jew mhux ammessa kkontestata u lill-kreditur li jkun oġġezzjona għall-pretensjoni. Fejn ikun possibbli, l-oġġezzjonijiet kollha jiġu indirizzati f’seduta waħda. Meta jinstab li oġġezzjoni għandha mertu, il-qorti tapprova l-lista, wara li tkun għamlet l-aġġustament meħtieġ. Meta dan ma jkunx il-każ, il-qorti tiċħad l-oġġezzjonijiet fi żmien 14-il jum mid-data tas-seduta. Id-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u ma tistax tiġi appellata.

Kreditur li jkun ippreżenta pretensjoni wara l-perjodu ta’ xahar mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali, iżda mhux aktar tard minn xahrejn mid-data li fiha dak il-perjodu jkun skada, ma jistax jikkontesta l-pretensjoni ammessa jew mhux ammessa jew jitlob arranġament tad-dejn mill-bqija tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-proprjetà immobbli tkun ġiet ikkonvertita fi flus.

Sussegwentement, il-pretensjonijiet ippreżentati ammessi skont il-proċedura stabbilita bil-liġi huma miżjuda mal-lista approvata mill-qorti.

Kreditur jew debitur li ressaq oġġezzjoni miċħuda kontra l-lista mfassla mir-riċevitur u l-kreditur bi pretensjoni li kienet eskluża mil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi jew kreditur u debitur fir-rigward ta’ pretensjoni miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi wara oġġezzjoni aċċettata mill-qorti, jista’ jippreżenta pretensjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ li titlob il-validazzjoni tal-pretensjoni mhux ammessa jew l-invalidazzjoni ta’ pretensjoni ammessa fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni għandu effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Fi proċeduri ta’ insolvenza, pretensjoni ammessa hija pretensjoni inkluża fil-lista approvata mill-qorti ta’ pretensjonijiet ammessi, ħlief għal pretensjonijiet ikkontestati bi pretensjoni ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Skont l-Att dwar il-Kummerċ, id-distribuzzjoni hija awtorizzata meta jkun hemm biżżejjed rikavat mill-konverżjoni tal-patrimonju fi flus.

Ir-riċevitur ifassal tabella għad-distribuzzjoni tal-flus disponibbli bejn il-kredituri, filwaqt li jikkunsidra l-klassifika tal-prijoritajiet, il-privileġġi u t-titoli. It-tabella ta’ distribuzzjoni tibqa’ parzjali sakemm il-pretensjonijiet kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ jew il-patrimonju kollu ta’ insolvenza jkun ġie kkonvertit fi flus, ħlief għal proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ. It-tabella ta’ distribuzzjoni tidher b’mod prominenti għal 14-il jum fuq bord ta’ avviżi apposta fil-bini tal-qorti li huwa miftuħ għall-pubbliku. It-tabella ta’ distribuzzjoni hija ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Fil-perjodu speċifikat hawn fuq, il-kumitat tal-kredituri u kull kreditur jistgħu jippreżentaw oġġezzjoni bil-miktub kontra t-tabella ta’ distribuzzjoni quddiem il-qorti. Il-qorti tapprova t-tabella ta’ distribuzzjoni, wara li tkun għamlet l-aġġustamenti meħtieġa wara li tkun aċċertat il-legalità tat-tabella, fuq inizjattiva proprja jew fuq mozzjoni oħra li toġġezzjona. Id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tat-tabella ta’ distribuzzjoni u l-oġġezzjonijiet ippreżentati kontriha huma ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali, u għalhekk tiġi nnotifikata lill-kredituri u lid-debitur. Id-deċiżjoni li tapprova t-tabella ta’ distribuzzjoni tista’ tiġi kkontestata mir-riċevitur, mill-kumitat tal-kredituri jew minn kreditur, irrispettivament minn jekk dak il-kreditur ikunx ressaq oġġezzjoni kontra d-deċiżjoni li biha l-qorti annullat jew immodifikat it-tabella ta’ distribuzzjoni. Id-distribuzzjonijiet taħt it-tabella approvata mill-qorti huma magħmula mir-riċevitur.

Tiġi segwita l-proċedura li ġejja għall-ħlas tal-pretensjonijiet billi jsiru distribuzzjonijiet mill-patrimonju kkonvertit fi flus, stipulata fl-Artikolu 722 tal-Att dwar il-Kummerċ:

 1. pretensjonijiet garantiti permezz ta’ rahan jew ipoteka jew sekwestru, irreġistrati skont l-Att dwar il-Garanziji — mir-rikavat mir-realizzazzjoni tas-sigurtà;
 2. pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom ikun eżerċitat id-dritt ta’ garanzija — mill-valur tal-assi suġġett għal rahan;
 3. spejjeż imġarrbin fil-proċedimenti ta’ insolvenza (taxxa tal-boll pagabbli mal-preżentata u l-ispejjeż l-oħrajn kollha mġarrbin sad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza; - ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur; - il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati meta l-intrapriża tad-debitur ma tkunx waqqfet il-kummerċ; l-ispejjeż imġarrbin fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza; - il-pagamenti ta’ manteniment imħallsin affavur tad-debitur u l-familja tiegħu);
 4. pretensjonijiet li nħolqu minn kuntratti ta’ impjieg li kienu jeżistu qabel il-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 5. kumpens statutorju pagabbli lil partijiet terzi mid-debitur;
 6. djun tal-liġi pubblika lill-gvern ċentrali jew lill-muniċipalitajiet, inklużi iżda mhux limitati għal dawk li jirriżultaw minn taxxi, dazji doganali, tariffi u kontribuzzjonijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali, jekk ikunu nqalgħu qabel id-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 7. pretensjonijiet li nħolqu wara l-bidu ta’ insolvenza u mhux imħallsa sad-data rispettiva ta’ maturità;
 8. kwalunkwe pretensjonijiet mhux garantiti li jifdal li nħolqu qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 9. interess statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti dovuti wara d-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 10. self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist;
 11. donazzjonijiet;
 12. l-ispejjeż imġarrba mill-kredituri b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għall-ispejjeż skont l-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż inizjali ta’ litigazzjoni mħallsa minn qabel).

Meta jkunu disponibbli fondi insuffiċjenti sabiex jissodisfaw il-pretensjonijiet imsemmija fis-subparagrafi 3 sa 12 b’mod sħiħ, isiru distribuzzjonijiet proporzjonali għal kull klassi ta’ kredituri. Meta l-gvern ċentrali jkun iddepożita bosta pretensjonijiet tal-istess klassi u dawn ikunu ġew ammessi, l-ammonti jintbagħtu f’pagament wieħed mill-kont tad-distribuzzjoni tal-assi u, malli jaslu, jitqassmu mill-Aġenzija Nazzjonali tat-Taxxa skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. L-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul tinnotifika d-distribuzzjoni magħmula lill-qorti tal-insolvenza u lir-riċevitur mingħajr dewmien.

Pretensjonijiet li jirriżultaw minn imgħax statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti, li saru dovuti wara d-data tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza; pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li jirriżultaw minn self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet u mill-ispejjeż imġarrba minn kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief dawk previsti fl-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż ta’ litigazzjoni inizjali mħallsa minn qabel) jistgħu jiġu sodisfatti biss wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri l-oħra kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ. Il-kreditur li jkun iddepożita pretensjoni wara li tkun saret distribuzzjoni jiġi miżjud mal-lista tal-kredituri bi pretensjonijiet li għandhom jitħallsu minn distribuzzjonijiet sussegwenti mingħajr id-dritt li l-pretensjoni tiegħu tiġi mħallsa billi jirċievi sehem ogħla tal-patrimonju kkonvertit f’distribuzzjonijiet sussegwenti bħala kumpens talli ma rċeviex sehem mid-distribuzzjonijiet preċedenti.

Il-kredituri garantiti jżommu t-titoli tagħhom fil-proċeduri ta’ insolvenza. Il-pretensjonijiet tagħhom jitħallsu l-ewwel u dak il-privileġġ huwa applikabbli biss għar-rikavat mir-realizzazzjoni tal-garanzija miżmuma. Meta l-prezz tal-bejgħ tal-proprjetà personali mwiegħda jew ipotekata ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-ammont sħiħ tad-dejn, flimkien mal-imgħax akkumulat, il-kreditur jipparteċipa fid-distribuzzjoni bħala kreditur mhux assigurat. Meta l-prezz tal-bejgħ ta’ oġġett ta’ proprjetà personali mwiegħed jew ipotekat jaqbeż id-dejn garantit, inkluż l-imgħax akkumulat, l-ammont li jifdal jiżdied mal-patrimonju ta’ insolvenza. Din ir-regola tapplika wkoll għall-ħlas tat-talbiet tal-kredituri bi dritt ta’ garanzija.

Il-kreditur li l-pretensjoni tiegħu ġiet parzjalment imħallsa fil-proċeduri prinċipali li fihom kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija, jipparteċipa fid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari mibdija quddiem qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija u s-sehem, li l-kreditur jirċievi mid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari jaqbeż dak tal-kredituri l-oħra fl-istess proċeduri. L-assi li jifdal wara t-tqassim tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari jiġu trasferiti għall-assi fil-proċeduri prinċipali.

Pretensjoni suġġetta għal posponiment hija inkluża fid-distribuzzjoni inizjali bħala pretensjoni kkontestata u dispożizzjoni għall-ħlas tagħha titwarrab fil-kont tad-distribuzzjoni. Il-pretensjoni hija eskluża mid-distribuzzjoni finali jekk il-kundizzjoni għall-posponiment tkun għadha valida. Madankollu, pretensjoni suġġetta għal kundizzjoni perentorja hija inkluża fid-distribuzzjoni bħala mħallsa bħala pretensjoni inkondizzjonata.

Id-dispożizzjonijiet għall-ammont tal-pretensjoni kkontestata minn azzjoni ċivili huma mwarrba wkoll fil-kont tad-distribuzzjoni. Meta s-sigurtà jew il-privileġġ biss jiġu kkontestati, il-pretensjoni hija provviżorjament inkluża fid-distribuzzjoni bħala pretensjoni mhux garantita sakemm tingħata deċiżjoni dwar it-tilwima u dispożizzjoni daqs l-ammont li l-kreditur jirċievi għal pretensjoni assigurata tiġi mwarrba fil-kont tad-distribuzzjoni. Għandha ssir dispożizzjoni fil-pjan ta’ rkupru jew fuq distribuzzjoni tal-patrimonju kkonvertit għal pretensjonijiet mhux ammessi kkontestati minn pretensjonijiet ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati. Id-debitur jista’ jirċievi l-bqija tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk ikun hemm, wara li d-djun tiegħu jitħallsu bis-sħiħ u b’mod finali.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Il-qorti tordna li l-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu fil-każijiet li ġejjin:

 • jekk fi żmien sena mid-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (id-deċiżjoni tas-sospensjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba li l-proprjetà disponibbli mhix biżżejjed biex tkopri l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza u n-nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri) ma jkunx ġie mitlub li jitkomplew il-proċeduri;
 • tbattil tal-patrimonju ta’ insolvenza;
 • il-ħlas tal-pretensjonijiet kollha;
 • approvazzjoni ta’ pjan ta’ rkupru;
 • il-konklużjoni ta’ ftehim bejn id-debitur u l-kredituri kollha li għandhom pretensjonijiet ammessi, jekk il-ftehim jissodisfa r-rekwiżiti statutorji applikabbli u jekk ma tkun tressqet ebda azzjoni ta’ sentenza dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fir-rigward ta’ pretensjoni ammessa mhux eżistenti.

Fl-ewwel tliet każijiet, fid-deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċeduri, il-qorti tal-insolvenza tordna li l-kummerċjant jitneħħa minn fuq ir-reġistru, sakemm il-pretensjonijiet kollha tal-kredituri ma jkunux ġew imħallsa u l-assi mhux realizzati jibqgħu fil-patrimonju ta’ insolvenza. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-proċeduri ta’ insolvenza ma jingħalqux meta l-obbligazzjonijiet tad-debitur ikunu ggarantiti minn titoli ta’ partijiet terzi u proċeduri ta’ infurzar kontra t-titoli jkunu għadhom għaddejjin jew meta d-debitur ikun parti minn kawża pendenti.

Taħt il-liġi nazzjonali, ir-ristrutturar bil-għan li tiġi salvata l-impriża tad-debitur huwa element tal-proċeduri prinċipali ta’ insolvenza.

Ir-riabilitazzjoni korporattiva hija stadju fakultattiv indipendenti fil-proċeduri ta’ insolvenza. L-insegwiment tar-riabilitazzjoni jeħtieġ applikazzjoni apposta bil-miktub lill-qorti li fiha jiġi propost pjan ta’ rkupru minn xi waħda mill-partijiet li ġejjin: id-debitur, ir-riċevitur, il-kredituri li għandhom mill-inqas terz ta’ pretensjonijiet garantiti, il-kredituri li jkollhom mill-inqas terz ta’ pretensjonijiet mhux garantiti; l-imsieħba jew l-azzjonisti li jkollhom mill-inqas terz tal-ekwità tal-azzjonisti tal-intrapriża tad-debitur; imsieħeb b’responsabbiltà illimitata jew għoxrin fil-mija tan-numru totali ta’ ħaddiema u impjegati tal-intrapriża tad-debitur.

Jista’ jiġi propost pjan ta’ rkupru (jew pjanijiet ta’ rkupru) mill-ħin tal-preżentazzjoni tal-petizzjoni tal-insolvenza sakemm jgħaddi xahar mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali tad-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi. L-ispejjeż imġarrba fuq pjan ta’ rkupru propost mid-debitur jew mir-riċevitur huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza u fil-każijiet l-oħra kollha huma koperti mill-parti li pproponiet il-pjan.

Il-kontenut tal-pjan ta’ rkupru għandu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 700(1) tal-Att dwar il-Kummerċ u jindirizza kwistjonijiet, bħal-limitu sa fejn il-pretensjonijiet inklużi fil-listi approvati mill-qorti fid-data li fiha ġie propost il-pjan ikunu sodisfatti; il-mod u l-iskeda taż-żmien għall-ħlas ta’ kull klassi ta’ pretensjonijiet, il-garanziji għall-ħlas ta’ pretensjonijiet ikkontestati mhux ammessi li fir-rigward tagħhom hemm kawżi pendenti fid-data li fiha jiġi propost il-pjan; il-kundizzjonijiet li fuqhom l-imsieħba f’soċjetajiet ġenerali jew limitati huma rilaxxati totalment jew parzjalment mir-responsabbiltà; il-limitu sa fejn il-pretensjonijiet miżmuma minn kull klassi ta’ kredituri jkunu sodisfatti meta mqabbla mal-proprjetà li jirċievu taħt distribuzzjoni skont il-proċedura ġenerali stabbilita mil-liġi; il-garanziji pprovduti lil kull klassi ta’ kredituri b’rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan; l-azzjonijiet amministrattivi, organizzattivi, legali, finanzjarji, tekniċi u oħrajn li għandhom jittieħdu sabiex jiġi implimentat il-pjan; u l-impatt tal-pjan fuq il-ħaddiema u l-impjegati tal-intrapriża tad-debitur. Il-pjan ta’ rkupru jista’ jistabbilixxi wkoll azzjonijiet jew tranżazzjonijiet proposti li jimmiraw biex jirrestawraw il-vijabbiltà tal-intrapriża, inkluż bejgħ tal-intrapriża kollha jew parti minnha, il-kundizzjonijiet u l-mod li bih għandu jsir bejgħ, skambji ta’ dejn ma’ ekwità, novazzjoni ta’ obbligazzjonijiet jew azzjonijiet u tranżazzjonijiet oħra (il-pjan jeskludi speċifikament l-għażla tal-bejgħ tal-proprjetà ta’ operaturi tal-ilma u tad-drenaġġ meħtieġa għall-operazzjonijiet primarji tagħhom sakemm ikun iddikjarat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ fiż-żona rispettiva), il-ħatra ta’ korp ta’ sorveljanza b’setgħat li jeżerċita kontroll fuq l-attivitajiet tad-debitur għat-tul tal-pjan ta’ rkupru jew perjodu iqsar, posponiment jew differiment ta’ ħlas, ħelsien totali jew parzjali mid-dejn, ristrutturar tal-kumpanija jew azzjonijiet u tranżazzjonijiet oħra.

Jekk il-pjan jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi (l-Artikolu 700(1) tal-Att dwar il-Kummerċ), il-qorti toħroġ deċiżjoni li tippermetti li l-pjan jiġi kkunsidrat mil-laqgħa tal-kredituri u tordna li avviż li jistabbilixxi data għal-laqgħa jiġi ppubblikat fir-Reġistru Kummerċjali. Meta jkun meħtieġ, jintbagħat avviż lill-parti li pproponiet il-pjan, li jordnalha tirrimedja n-nuqqasijiet misjuba. Id-deċiżjoni tista’ tiġi appellata f’perjodu ta’ 7 ijiem.

Dawk il-kredituri biss li jkollhom pretensjonijiet ammessi jew ivvalidati jew kredituri mogħtija drittijiet tal-vot mill-qorti jistgħu jivvutaw fuq il-pjan. Il-kredituri jivvutaw separatament fil-klassijiet individwali stabbiliti bil-liġi u jistgħu jitfgħu l-vot tagħhom mingħajr ma jkunu preżenti waqt il-laqgħa permezz ta’ ittra notarili ta’ awtorizzazzjoni li jkollha l-firma tal-kreditur. Il-pjan huwa adottat minn kull klassi ta’ kredituri b’maġġoranza sempliċi ta’ pretensjonijiet fil-klassi rilevanti. Jistgħu jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet kontra l-pjan adottat lill-qorti tal-insolvenza fi żmien 7 ijiem mid-data tal-votazzjoni. Jistgħu jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet ukoll minn kredituri li jkunu ppreżentaw pretensjonijiet ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Il-pjan jiġi miċħud jekk aktar minn nofs il-kredituri li jkollhom pretensjonijiet ammessi, irrispettivament mill-klassi ta’ dawk il-pretensjonijiet, ivvutaw kontrih. Avviż dwar l-adozzjoni tal-pjan huwa ppubblikat fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-Qorti tapprova l-pjan ta’ rkupru jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 705(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, jiġifieri jekk il-ħtiġijiet kollha stabbiliti mil-liġi għall-adozzjoni tagħha mill-klassijiet differenti tal-kredituri jkunu ntlaħqu; dan ġie adottat minn maġġoranza tal-kredituri li jkollhom aktar minn nofs il-pretensjonijiet ammessi inklużi fil-listi approvat mill-Qorti; jekk il-pjan jipprevedi ħlas parzjali, mill-inqas klassi waħda tal-kredituri li adottaw il-pjan jirċievu ħlas parzjali; il-kredituri kollha tal-istess klassi huma trattati b’mod ugwali, sakemm kredituri preġudikati ma jkunux irrinunzjaw bil-miktub l-oġġezzjonijiet tagħhom għall-adozzjoni tal-pjan; il-pjan jiżgura illi kreditur u debitur li jkollhom opinjoni kuntrarja jirċievu l-istess pagament li kienu jirċievu kieku l-assi kellhom jitqassmu skont il-proċedura ġenerali stabbilita mil-liġi; ebda kreditur ma jirċievi aktar milli huwa dovut lilu taħt il-pretensjoni ammessa tiegħu; ebda dħul ma jitħallas lill-imsieħba jew azzjonisti sal-ħlas sħiħ u finali tal-pretensjonijiet tal-klassi ta’ kredituri li l-interessi tagħhom huma affettwati mill-pjan; ma jsiru ebda pagamenti ta’ manteniment favur il-kummerċjanti waħdiena, imsieħba illimitati u l-familji tagħhom f’ammont li jaqbeż dak stabbilit mill-Qorti sal-ħlas sħiħ u finali tal-pretensjonijiet tal-klassi ta’ kredituri li l-interessi tagħhom huma affettwati mill-pjan. Jekk il-laqgħa tal-kredituri tkun adottat bosta pjanijiet u l-pjanijiet kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi, il-qorti tapprova l-pjan adottat mill-kredituri li jkollhom iktar minn nofs il-pretensjonijiet ammessi.

Il-pjan ta’ rkupru jista’ jiġi ammess għall-proċeduri anċillari ta’ insolvenza mibdija minn qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija, bil-kunsens tar-riċevitur fil-proċeduri prinċipali li fihom il-kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija.

Permezz tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, il-qorti tordna l-għeluq tal-proċeduri u taħtar il-korp superviżorju propost fil-pjan jew elett mill-kumitat tal-kredituri. Id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru u d-deċiżjoni li tiċħad pjan żviluppat bil-għan li tiġi rriabilitata l-intrapriża tad-debitur, li ġiet adottata mil-laqgħa tal-kredituri, huma suġġetti għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-pjan approvat mill-qorti huwa obbligatorju għad-debitur u l-kredituri kollha bi pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun imġarrba qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Kull kreditur jista’ japplika għal mandat ta’ infurzar skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 405 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili sabiex jitlob l-infurzar tal-pretensjoni kkonvertita, irrispettivament mill-ammont tagħha.

Jekk id-debitur ma jimplimentax il-pjan ta’ rkupru, il-kredituri li jkollhom pretensjonijiet ikkonvertiti skont il-pjan li jirrappreżentaw mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali tal-pretensjonijiet, jew il-korp superviżorju maħtur mill-qorti, jistgħu jitolbu lill-qorti tkompli l-proċeduri ta’ insolvenza mingħajr ħtieġa ta’ prova ta’ insolvenza jew ta’ dejn eċċessiv. F’dan il-każ, l-effett ta’ konverżjoni tal-pjan fir-rigward tad-drittijiet u t-titoli tal-kredituri jibqa’ mhux affettwat. Ma jsiru ebda proċeduri ta’ riabilitazzjoni taħt il-proċeduri ta’ insolvenza li tkomplew.

Jekk il-bejgħ tal-intrapriża kollha jew parti minnha jkun previst fil-pjan ta’ rkupru approvat, għandu jiġi konkluż ftehim ta’ bejgħ fi żmien xahar mid-data li fiha daħlet fis-seħħ id-deċiżjoni li tapprova l-pjan. Jekk ftehim ta’ bejgħ ma jiġix konkluż fiż-żmien stipulat fil-pjan ta’ rkupru approvat, kull parti tista’, fi żmien xahar mill-iskadenza tal-perjodu ta’ xahar għall-konklużjoni tal-ftehim ta’ bejgħ, titlob lill-qorti tal-insolvenza tiddikjara li l-ftehim huwa konkluż. Jekk l-ebda waħda mill-partijiet ma titlob li l-ftehim jiġi ddikjarat konkluż u kreditur ikun ressaq applikazzjoni, il-qorti tal-insolvenza tkompli l-proċeduri u tiddikjara lid-debitur insolventi.

Minbarra l-adozzjoni ta’ pjan ta’ rkupru, l-Att dwar il-Kummerċ jipprovdi possibbiltà oħra għal arranġament bejn id-debitur u l-kredituri. Id-debitur jista’, b’mod indipendenti, jikkonkludi ftehim ta’ ħlas ta’ dejn bil-miktub mal-kredituri kollha bi pretensjonijiet ammessi fi kwalunkwe stadju tal-proċeduri mingħajr ma jkun rappreżentat mir-riċevitur. Jekk il-ftehim jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti bil-liġi, il-qorti tissospendi l-proċeduri, jekk ikunu tressqu azzjonijiet tas-sentenza dikjaratorja li jikkontestaw l-eżistenza ta’ pretensjonijiet ammessi skont l-Artikolu 694(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-laqgħa finali tal-kredituri tadotta deċiżjoni dwar il-proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ fil-patrimonju ta’ insolvenza u tista’ tiddeċiedi li proprjetà personali ta’ valur negliġibbli jew ammonti riċevibbli li jkun diffiċli ħafna sabiex jinġabru jiġu rrestawrati lid-debitur. Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati.

Mal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-preklużjoni ġenerali titneħħa u l-miżura ta’ prekawzjoni titħassar ex officio mid-data effettiva tad-deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Kwalunkwe pretensjonijiet li ma ġewx ippreżentati u d-drittijiet li ma kinux eżerċitati fil-proċeduri ta’ insolvenza huma mitmuma. Il-pretensjonijiet li ma setgħux jiġu sodisfatti fil-proċeduri ta’ insolvenza jintemmu, ħlief meta l-proċeduri jerġgħu jibdew skont l-Artikolu 744(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (jekk fi żmien sena mid-data li fiha ġew sospiżi l-proċeduri, jiġu rilaxxati ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jew jiġu skoperti assi li l-eżistenza tagħhom ma kinitx magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza).

Meta d-debitur ikun ikkonkluda ftehim ta’ ħlas ta’ dejn mal-kredituri kollha li jkollhom pretensjonijiet ammessi u l-proċeduri ta’ insolvenza jkunu ġew magħluqa, il-kredituri jistgħu jfittxu rimedju skont ir-regoli ġenerali stabbiliti fil-liġi ċivili, sakemm l-Att dwar il-Kummerċ ma jipprovdix mod ieħor. Meta d-debitur ma jikkonformax mal-ftehim tal-ħlas tad-dejn, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-pretensjonijiet totali jistgħu jitolbu li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew mingħajr ħtieġa ta’ prova ta’ insolvenza jew ta’ dejn eċċessiv.

Meta jingħalqu l-proċeduri ta’ insolvenza wara l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, jibda perjodu ġdid ta’ preskrizzjoni statutorja skont l-Artikolu 110 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti għall-obbligazzjonijiet imġarrba qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza mid-data effettiva tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, meta l-obbligazzjonijiet inkwistjoni jkunu suġġetti għal ħlas immedjat jew mid-data li fiha l-obbligazzjonijiet ikunu dovuti u pagabbli, jekk il-pjan ta’ rkupru jipprovdi għad-differiment tagħhom. Skont l-Artikolu 110 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti, il-pretensjonijiet kollha jintemmu meta jiskadi l-perjodu ta’ preskrizzjoni statutorja ta’ ħames snin, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. Meta titressaq applikazzjoni għat-tkomplija tal-proċeduri ta’ insolvenza, it-terminu ta’ preskrizzjoni statutorja għal pretensjonijiet ammessi jiġi sospiż matul il-proċedura ta’ tkomplija. Kreditur jista’ japplika għal mandat ta’ infurzar fir-rigward tal-pretensjoni konvertita tiegħu, irrispettivament mill-ammont tiegħu, fuq il-bażi tal-pjan ta’ rkupru approvat mill-qorti.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Skont il-liġi nazzjonali l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza jinkludu:

 • it-taxxa tal-boll pagabbli fir-rigward tal-proċeduri ta’ insolvenza u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba sad-data effettiva tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur;
 • il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati tal-intrapriża tad-debitur meta ma tkun waqqfet il-kummerċ;
 • l-ispejjeż imġarrba fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza;
 • il-pagament ta’ manteniment imħallas lid-debitur u lill-familja tiegħu.

L-ebda taxxa fuq il-boll ma’ għandha titħallas bil-quddiem meta tkun ġiet ippreżentata petizzjoni ta’ insolvenza mid-debitur. It-taxxa tal-boll hija koperta mill-patrimonju ta’ insolvenza mad-distribuzzjoni tal-assi. Meta l-applikazzjoni għal insolvenza tiġi ppreżentata minn kreditur, u meta kokreditur ikun kostitwit bħala parti fil-proċeduri, it-taxxa tal-boll tinġabar mill-kreditur jew mill-parti kostitwita bħala kokreditur.

Għall-iskop tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, meta l-assi disponibbli tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, jew meta ssir determinazzjoni waqt il-proċeduri ta’ insolvenza li l-assi disponibbli tad-debitur mhumiex biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza, il-qorti tiddetermina ammont li għandu jitħallas minn qabel mid-debitur jew mill-kreditur f’perjodu stabbilit mill-qorti. L-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza huma vvalutati mill-qorti, b’kont meħud tar-rimunerazzjoni attwali tar-riċevitur provviżorju u l-ispejjeż stmati tal-proċedura ta’ insolvenza. Meta d-debitur ikun soċjetà, il-qorti tiddeċiedi dwar il-ħlas bil-quddiem tal-ispejjeż, b’kont meħud tal-proprjetà tal-imsieħba b’responsabbiltà illimitata.

Meta jibdew il-proċeduri ta’ insolvenza, l-ispejjeż huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza. Għal dan l-iskop, il-qorti tista’ toħroġ ordni li tawtorizza lir-riċevitur jagħmel id-disponimenti meħtieġa.

Meta l-proċeduri jkunu fl-istadju ta’ tkabbir fil-patrimonju ta’ insolvenza, it-taxxa tal-boll mhix pagabbli minn qabel. L-ebda taxxa fuq il-boll ma tinġabar meta ċ-ċirkostanzi relatati mal-insolvenza jiddaħħlu fir-Reġistru Kummerċjali fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-qorti u mad-dħul u t-tħassir ta’ sekwestru jew preklużjoni ġenerali.

Fi proċeduri mibdija fuq mozzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni abbażi tal-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti, it-taxxa tal-boll ma tkunx suġġett għal ħlas minn qabel, irrispettivament mil-livell tal-qorti. Jekk tiġi aċċetta l-mozzjoni, it-taxxa tal-boll tinġabar mill-parti li ma kinitx prevalenti fil-kawża. Jekk il-mozzjoni tiġi miċħuda, it-taxxa tal-boll tiġi koperta mill-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk il-mozzjoni biex titwarrab tranżazzjoni tkun ġiet ippreżentata mir-riċevitur u miċħuda, l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza mġarrba minn partijiet terzi huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza.

L-ebda taxxa tal-boll ma’ għandha titħallas minn qabel fir-rigward ta’ azzjoni ta’ sentenza dikjaratorja mressqa minn kreditur jew debitur skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Jekk l-azzjoni tiġi miċħuda, l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-attur.

Pretensjoni ta’ kreditur ippreżentata wara li jkun għadda l-perjodu tal-preżentazzjoni statutorju, iżda mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li jkun skada fiha, tiġi miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ippreżentati u ammessi skont il-proċedura stipulata mil-liġi. L-ispejjeż addizzjonali imġarrba mal-ammissjoni jitħallsu mill-kreditur li jkun ressaq il-pretensjoni.

L-ispejjeż imġarrba fuq pjan ta’ rkupru propost mid-debitur jew mir-riċevitur huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza u fil-każijiet l-oħra kollha huma koperti mill-parti li pproponiet il-pjan. Sakemm ma jiġix ipprovdut mod ieħor fil-pjan ta’ rkupru, il-qorti tordna lid-debitur iħallas it-taxxa tal-boll u l-ispejjeż imġarrba.

L-ispejjeż imġarrba fuq il-preservazzjoni tal-proprjetà suġġetta għal konverżjoni fi flus sakemm ix-xerrej jidħol fil-pussess huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza. L-ispejjeż imġarrba fuq il-bejgħ ta’ binjiet residenzjali li jkunu proprjetà tad-debitur u mikrija lill-ħaddiema u lill-impjegati tiegħu jitħallsu mill-bejjiegħ.

Mat-tqassim tal-assi kkonvertiti, il-pretensjonijiet li jirriżultaw mill-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri ta’ insolvenza jitħallsu wara l-ħlas ta’ pretensjonijiet garantiti u pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom huwa eżerċitat id-dritt ta’ ritenzjoni.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

L-Att dwar il-Kummerċ jipprovdi salvagwardji li jipproteġu lill-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza kontra azzjonijiet meħuda u tranżazzjonijiet li jidħol fihom id-debitur bil-għan li jbattal il-patrimonju ta’ insolvenza u jagħmel ħsara lill-interessi tal-kredituri. Il-liġi tintroduċi l-kunċett ta’ “perjodu suspettat” — preżunzjoni inkonfutabbli li saret ħsara lill-interessi tal-kredituri, jekk ikunu ttieħdu ċerti azzjonijiet jew ġew konklużi ċerti tranżazzjonijiet matul dan il-perjodu. It-tul tal-perjodu suspettat huwa differenti skont it-tip ta’ tranżazzjoni li għaliha tapplika l-preżunzjoni statutorja ta’ ħsara. Għal ċerti tranżazzjonijiet u azzjonijiet, il-perjodu suspettat jibda mid-data ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena minn meta tressqet il-petizzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, u jispiċċa fid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. F’każijiet oħra, dan jestendi għal tliet snin, sentejn jew sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza u jinkludi l-perjodu bejn id-data li fiha ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza u d-data tad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ċerti azzjonijiet li ttieħdu u transazzjonijiet li saru wara d-data tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza bi ksur tal-proċedura stabbilita, jiġifieri mingħajr il-kunsens minn qabel tar-riċevitur, huma kkunsidrati wkoll ta’ ħsara.

It-tipi ta’ azzjonijiet u tranżazzjonijiet preżunti bħala ta’ ħsara taħt l-Att dwar il-Kummerċ huma definiti b’mod eżawrjenti u jaqgħu f’żewġ kategoriji: nulli u bla effett u mhux infurzabbli fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Tranżazzjonijiet bla effett huma rregolati mill-Artikolu 646(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Dak l-Artikolu jistipula li l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet li ġejjin huma bla effett fir-rigward tal-kredituri, jekk jittieħdu/jiddaħħlu wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza bi ksur tar-regoli ta’ proċedura stabbiliti:

 1. il-ħlas ta’ dejn li jkun sar qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 2. rahan jew ipoteka maħluqa fuq dritt jew assi ta’ proprjetà personali mill-patrimonju ta’ insolvenza;
 3. tranżazzjoni li tinvolvi dritt jew assi mill-patrimonju ta’ insolvenza.

Tipi oħra ta’ azzjonijiet ta’ ħsara u tranżazzjonijiet li jistgħu jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati huma rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 645(3), 646(2) u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u Kuntratti. Sabiex ma jkunux jistgħu jiġu infurzati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju tal-insolvenza, l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet inkwistjoni għandhom jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati b’sentenza li saret ‘res judicata’.

Skont l-Artikolu 646(2) tal-Att dwar il-Kummerċ, l-azzjonijiet segwenti meħuda jew it-tranżazzjonijiet li jkun daħal fihom id-debitur wara l-bidu tal-insolvenza jew id-dejn eċċessiv jistgħu jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati fir-rigward tal-kredituri fil-perjodi ta’ żmien rispettivi:

 1. il-ħlas bikri ta’ obbligazzjoni, irrispettivament mill-mod ta’ ħlas, fi żmien sena qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni sabiex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 2. il-ħolqien ta’ ipoteka jew rahan biex tiġi żgurata pretensjoni li qabel ma kinitx garantita kontra d-debitur fi żmien sena qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 3. il-ħlas mid-debitur ta’ obbligazzjoni li saret dovuta u pagabbli, irrispettivament mill-mod ta’ ħlas, fi żmien sitt xhur qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Fejn il-kreditur kien jaf li d-debitur kien insolventi jew kellu dejn eċċessiv, it-tul tal-perjodu suspett fl-ewwel żewġ każijiet jiġi estiż għal sentejn u fit-tielet każ — għal sena. L-għarfien huwa preżunt meta d-debitur u l-kreditur huma partijiet relatati jew meta l-kreditur kien jaf jew seta’ jkun jaf dwar ċirkostanzi li raġonevolment jiġġustifikaw il-konklużjoni li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv.

In-nuqqas ta’ infurzar ma jistax jiġi invokat fl-ewwel u fit-tielet każ, jekk l-obbligazzjoni tiġi mħallsa fil-perkors normali tan-negozju tad-debitur u meta:

 • jikkonforma mat-termini miftiehma bejn il-partijiet u jsir kontemporanjament mal-provvista ta’ oġġetti jew servizzi ta’ valur ekwivalenti lid-debitur jew fi żmien 30 jum mid-data li fiha l-obbligazzjoni pagabbli saret dovuta, jew
 • wara l-pagament, il-kreditur ipprovda oġġetti jew servizzi ta’ valur ekwivalenti lid-debitur.
 • In-nuqqas ta’ infurzar ma jistax jiġi invokat fit-tieni każ, meta r-rahan jew l-ipoteka ġiet maħluqa:
 • qabel jew simultanjament mal-għoti ta’ self lid-debitur;
 • biex jissostitwixxu garanzija oħra in rem, li ma tistax tiġi ddikjarata mhux infurzabbli skont ir-regoli stabbiliti fit-Taqsima I, il-Kapitolu 41 tal-Att dwar il-Kummerċ;
 • biex jiżguraw self mogħti għall-iskop li jinkiseb l-assi mirhud jew ipotekat.

L-invalidità taħt l-Artikolu 646(2) tal-Att dwar il-Kummerċ hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi qabel id-dħul tal-applikazzjoni li biha tressqet azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni. Mala fede hija preżunta sakemm ma jiġi ppruvat il-kuntrarju, jekk il-parti terza tkun relatata mad-debitur jew mal-persuna li d-debitur ikun innegozja magħha.

Il-pretensjonijiet pubbliċi u privati tal-gvern suġġetti għal infurzar privat, li jkun ħallashom id-debitur, ma jistgħux jiġu invalidati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti hawn fuq.

Skont l-Artikolu 647(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet tad-debitur li ġejjin, jekk jitwettqu fil-perjodi ta’ żmien speċifikati, jistgħu jiġu invalidati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza:

 1. tranżazzjonijiet mingħajr ħlas, ħlief għal donazzjonijiet ordinarji, konklużi ma’ parti relatata mad-debitur fi żmien tliet snin qabel id-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 2. tranżazzjonijiet mingħajr ħlas konklużi f’perjodu ta’ sentejn qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 3. tranżazzjonijiet sottovalutati konklużi f’perjodu ta’ sentejn qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv.
 4. ipoteki, wegħdiet jew titoli personali maħluqa fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet ta’ partijiet terzi fi żmien sena qabel ma tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv;
 5. ipoteki, wegħdiet jew titoli personali maħluqa fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet ta’ partijiet terzi favur kreditur relatat mad-debitur f’perjodu ta’ sentejn qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv;
 6. tranżazzjonijiet li huma ta’ ħsara għall-kredituri konklużi ma’ parti relatata mad-debitur fi żmien sentejn qabel ma tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

L-Artikolu 647(1) tal-Att dwar il-Kumpaniji japplika wkoll għal azzjonijiet meħuda u tranżazzjonijiet li jidħlu fihom id-debitur fil-perjodu bejn id-data ta’ preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza u d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. L-invalidazzjoni hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi għal rimunerazzjoni qabel id-dħul tal-applikazzjoni.

Tpaċija tista’ tiġi invalidata wkoll fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-kreditur akkwista l-pretensjoni u ġarrab l-obbligazzjoni lejn id-debitur qabel id-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li meta kiseb il-pretensjoni jew ġarrab l-obbligazzjoni kien jaf li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv jew li kienet ġiet ippreżentata applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Irrispettivament mill-mument meta saru d-djun reċiproċi, tpaċija magħmula mid-debitur wara d-dikjarazzjoni ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, hija invalida fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, ħlief għall-parti tad-dejn li l-kreditur jirċievi fil-ħin tad-distribuzzjoni wara l-konverżjoni tal-assi fi flus.

L-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti jirregola l-azzjonijiet li r-riċevitur jew il-kreditur jistgħu jressqu sabiex jitolbu l-invalidazzjoni ta’ azzjonijiet dannużi tad-debitur, jekk l-effett dannuż ta’ dawk l-azzjonijiet kien jaf bih id-debitur. Meta l-azzjoni tkun immotivata mill-profitt, il-parti li magħha jinnegozja d-debitur hija wkoll preżunta li għandha għarfien dwar il-ħsara. L-invalidità hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi taħt kunsiderazzjoni qabel id-dħul tal-applikazzjoni li biha tressqet azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni. L-għarfien huwa preżunt sakemm ma tingħatax prova kuntrarja, jekk il-parti terza tkun il-konjuġi, l-axxendent, id-dixxendent jew oħt/ħu d-debitur. Meta l-azzjoni ssir qabel tinħoloq il-pretensjoni, tkun invalida biss jekk tittieħed mid-debitur jew mill-parti li d-debitur innegozja magħha bil-għan li jikkawża dannu lill-kreditur.

Azzjoni li titlob l-annullament jew l-invalidazzjoni ta’ azzjonijiet jew tranżazzjonijiet fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza u l-azzjonijiet mal-eżekuzzjoni sabiex jitkabbar il-patrimonju tal-insolvenza jistgħu jitressqu mir-riċevitur jew, minn xi kreditur tal-patrimonju ta’ insolvenza. Meta l-pretensjoni tiġi ppreżentata minn kreditur, il-qorti tikkostitwixxi r-riċevitur bħala koattur ex officio. Meta pretensjoni tkun ġiet ippreżentata mill-kreditur, it-tieni preżentazzjoni fir-rigward tal-istess pretensjoni mhijiex permessa. Madankollu, it-tieni kreditur jista’ jitlob lill-qorti biex tikkostitwih bħala koattur qabel l-ewwel smigħ tal-każ. Is-sentenza finali effettiva hija valida u infurzabbli għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha.

Meta l-qorti tkun iddikjarat tranżazzjoni nulla u bla effett fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, l-assi pprovduti minn parti terza jiġu rritornati, u jekk dawk l-assi ma jkunux inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza jew il-flus ma jkunux dovuti, il-parti terza tiġi kostitwita bħala kreditur fil-proċeduri.

Azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni mressqa mir-riċevitur fil-proċeduri ta’ insolvenza prinċipali jew anċillari li fihom kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija jew fi proċeduri anċillari mibdija minn qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija, hija meqjusa li tressqet fiż-żewġ proċeduri.

L-aħħar aġġornament: 18/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.