Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Insolvenza/falliment

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Kull persuna li teżerċita xi attività kummerċjali jew sengħa, kull bidwi, kull persuna fiżika oħra li teżerċita attività professjonali indipendenti, inkluża professjoni libera soġġetta għal statut legali jew regolatorju jew b’titlu protett, u kull persuna ġuridika regolata bid-dritt privat, tista’ tkun soġġetta għal proċedimenti ta’ salvagwardja (procédure de sauvegarde), ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja (procédure de redressement judiciaire) jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja (procédure de liquidation judiciaire).

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu għal negozjant uniku (auto-entrepreneur).

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja jistgħu jinfetħu biss għal persuna li tkun qed twettaq attività ekonomika. Fil-każ ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew likwidazzjoni ġudizzjarja, il-persuna tista’ tkun diġà temmet l-attività tagħha meta jiftħu l-proċedimenti.

L-entitajiet tal-liġi privata li għalihom jistgħu jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza jinkludu kumpaniji kummerċjali, kumpaniji mhux kummerċjali, gruppi ta’ interess ekonomiku, assoċjazzjonijiet, trejdjunjins, assoċjazzjonijiet professjonali jew kummerċjali u kunsilli tax-xogħol.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza ma jistgħux jinfetħu għal gruppi regolati bid-dritt privat mingħajr personalità ġuridika, bħal impriżi konġunti jew kumpaniji li qegħdin fil-proċess li jiġu inkorporati.

Il-persuni ġuridiċi kollha regolati bid-dritt pubbliku wkoll huma esklużi.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Debitur jista’ jirrikorri għal proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata (procédure de sauvegarde accélérée) jew għal proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata (procédure de sauvegarde financière accélérée), jekk il-kontijiet tiegħu jkunu ġew iċċertifikati minn kontabbli u jekk ikollu aktar minn 20 impjegat jew dħul qabel it-taxxa ta’ aktar minn EUR 3 miljun jew karta tal-bilanċ totali ta’ aktar minn EUR 1,5 miljun. Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata huma miftuħin ukoll għal debitur li jkun ħejja kontijiet konsolidati.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja jinfetħu meta d-debitur ikollu diffikultajiet li ma jistgħux jiġu megħluba u fin-nuqqas ta’ waqfien tal-ħlasijiet.

Ir-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tinbeda meta d-debitur, minħabba li ma jkunx jista’ jlaħħaq mal-obbligazzjonijiet kurrenti tiegħu bl-assi disponibbli tiegħu, jieqaf iħallas.

Ir-riorganizzazzjoni ġudizzjarja hija maħsuba biex tippermetti l-issoktar tal-attività ta’ impriża, iż-żamma tal-impjiegi u l-ikklerjar tal-obbligazzjonijiet. L-imprenditur irid jitlob li tinfetaħ din il-proċedura fi żmien 45 jum mill-waqfien tal-ħlasijiet.

Il-likwidazzjoni ġudizzjarja tinfetaħ meta l-impriża tieqaf tħallas u meta r-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tkun evidentement impossibbli.

Id-debitur biss jista’ jitlob il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja.

Iżda t-talba għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja tista’ ssir, apparti mid-debitur, minn kreditur jew mill-prosekutur pubbliku, dment li ma għadhomx għaddejja xi proċedimenti ta’ konċiljazzjoni (procédure de conciliation - proċedimenti ta’ qabel il-falliment).

Is-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment tidħol fis-seħħ mid-data tas-sentenza, jiġifieri f’nofsillejl tad-data ta’ ħruġ tagħha.

Id-debitur jiġi nnotifikat bis-sentenza tal-ftuħ fi żmien tmint ijiem mid-data tagħha u tiġi kkomunikata lill-prattikanti tal-insolvenza u lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, anki fl-Istati Membri l-oħrajn fejn id-debitur ikollu stabbiliment.

Is-sentenza tipproduċi minnufih l-effetti tagħha fil-konfront ta’ kulħadd.

Fi żmien ħmistax-il jum mid-data tas-sentenza, tiddaħħal referenza għas-sentenza tal-ftuħ fir-reġistru tal-kummerċ u f’dak tal-kumpaniji, fir-reġistru tas-snajja’ jew f’reġistru speċjali miżmum fir-reġistru tal-Qorti Reġjonali.

Silta mis-sentenza tiddaħħal fil-Bodacc (Gazzetta uffiċjali tal-Avviżi Ċivili u Kummerċjali) u fil-gazzetta tal-avviżi legali tal-post tas-sit jew tal-indirizz tan-negozju tad-debitur.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Jeżistu wkoll proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati u proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati jistgħu jinfetħu fuq talba ta’ debitur involut fi proċedimenti ta’ konċiljazzjoni u li jiġġustifika li ħejja abbozz ta’ pjan immirat li jiżgura s-sostenibbiltà tal-kumpanija.

Il-fatt li d-debitur ikun waqqaf il-ħlasijiet ma jostakolax il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati jekk dik is-sitwazzjoni ma tiġix aktar minn 45 jum qabel id-data tat-talba għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ konċiljazzjoni.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati jistgħu jinfetħu taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk tal-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati u meta l-kontijiet tad-debitur juru li d-dejn tiegħu jista’ jagħti lok għall-adozzjoni ta’ pjan mill-kredituri li huma membri tal-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu biss.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-assi kollha tad-debitur huma soġġetti għall-proċedimenti ta’ falliment.

Fil-każ ta’ persuna ġuridika, l-assi ta’ dik il-persuna biss huma involuti.

Jekk id-debitur ikun imprenditur individwali, l-assi personali tiegħu wkoll ikunu inkluż.

Madankollu, ir-residenza prinċipali ta’ imprenditur individwali involut f’attività kummerċjali, industrijali, artiġġjanali, agrikola jew libera ma tistax tinqabad mill-kredituri professjonali.

Art u bini ieħor mhux użat għal skopijiet ta’ negozju jista’ jkun is-suġġett ta’ dikjarazzjoni ta’ eżenzjoni mill-qbid. Din id-dikjarazzjoni, li trid issir permezz ta’ dikjarazzjoni notarili ppubblikata, hija effettiva biss fir-rigward tal-kredituri professjonali li d-drittijiet tagħhom jinħolqu wara l-pubblikazzjoni.

Il-fatt li r-residenza prinċipali tad-debitur hija eżenti mill-qbid mill-kredituri professjonali huwa maħsub biex jipproteġi lid-debitur u lill-familja tiegħu.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Iżvestiment tad-debitur

Salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fejn ikunu nfetħu proċedimenti ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ma jkunx diżvestit u jkompli jamministra n-negozju tiegħu

Skont il-proċedimenti ta’ salvagwardja, il-qorti tista’ taħtar amministratur biex jissorvelja jew jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tan-negozju tiegħu, skont il-mandat iddefinit mill-qorti fis-sentenza. F’ċerti każijiet (negozji b’mill-inqas 20 impjegat u rikavati barra mit-taxxa ta’ mill-inqas EUR 3 miljun), dik il-ħatra hija obbligatorja.

Skont proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, il-qorti tista’ taħtar ukoll amministratur (administrateur judiciaire) li jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tiegħu jew imexxi n-negozju huwa stess, b’mod sħiħ jew parzjali, minflok id-debitur. Dik il-ħatra hija obbligatorja fl-istess każijiet bħal fil-proċedimenti ta’ salvagwardja.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

F’każ li jinfetħu proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, id-debitur jiġi żvestit mill-ġestjoni u mid-dispożizzjoni tal-proprjetà tiegħu. Id-drittijiet u l-azzjonijiet tiegħu relatati mal-assi tan-negozju tiegħu jiġu eżerċitati mil-likwidatur (liquidateur). Għaldaqstant il-likwidatur jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-proprjetà tiegħu.

Il-prattikanti fl-insolvenza

Il-prattikanti fl-insolvenza huma aġenti tal-ġustizzja taħt is-superviżjoni tal-prosekutur pubbliku li jappartjenu għal professjonijiet irregolati.

Dawn il-professjonisti liberi speċjalizzati jridu jkunu rreġistrati f’listi nazzjonali u jissodisfaw kundizzjonijiet stretti ta’ kapaċità u moralità.

Jistgħu jinħatru wkoll persuni li mhumiex irreġistrati fil-listi iżda li għandhom esperjenza jew kwalifika partikolari fir-rigward tal-każ.

Il-prattikanti fl-insolvenza jinħatru mill-qorti meta jinfetħu l-proċedimenti.

Il-prattikanti fl-insolvenza huma soġġetti għal responsabbiltà ċivili u kriminali skont id-dritt komuni.

Il-ħlas lill-prattikanti huwa stabbilit skont rati ffissati b’digriet; l-imħallef imbagħad jimponi dan l-ammont ta’ remunerazzjoni fuq id-debitur.

Is-setgħat tal-prattikanti fl-insolvenza u tad-debitur

L-amministratur maħtur mill-qorti

Fil-prinċipju, il-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja taħtar amministratur, li jista’ jkun propost mid-debitur fil-proċedimenti ta’ salvagwardja, jew mill-prosekutur pubbliku.

Mhux bilfors jinħatar amministratur jekk id-debitur ikollu inqas minn għoxrin impjegat u jekk ir-rikavat tiegħu jkun ta’ anqas minn EUR 3 miljun esklużi t-taxxi.

F’każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata, il-ħatra ta’ amministratur hija dejjem obbligatorja.

Skont il-proċedimenti ta’ salvagwardja, id-debitur ma jkunx diżvestit u jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu u jimmaniġġjahom, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor.

L-amministratur maħtur mill-qorti, jekk jinħatar wieħed, jissorvelja jew jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tan-negozju tiegħu, skont il-mandat iddefinit mill-qorti.

Skont proċeduri ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, l-amministratur maħtur mill-qorti jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tiegħu jew imexxi n-negozju huwa stess, b’mod sħiħ jew parzjali, minflok id-debitur.

L-amministratur maħtur mill-qorti jrid jagħmel l-atti meħtieġa biex jippreserva d-drittijiet tal-impriża kontra d-debituri tagħha u l-atti meħtieġa biex jippreserva l-kapaċitajiet ta’ produzzjoni, jew iqabbad lid-debitur jagħmilhom.

L-amministratur maħtur mill-qorti huwa mogħti setgħat speċifiċi, bħal li jopera taħt il-firma tiegħu l-kontijiet bankarji ta’ debitur li ġie pprojbit milli joħroġ ċekkijiet, li jirrikjedi l-kontinwazzjoni ta’ kuntratti attwali u li jimplimenta is-sensji meħtieġa.

Ir-riċevitur maħtur mill-qorti

Ir-riċevitur (mandataire judiciaire) maħtur mill-qorti jinħatar bilfors mill-qorti fi kwalunkwe proċediment kollettiv.

Huwa għandu l-kompitu li jirrappreżenta lill-kredituri u l-interess kollettiv tagħhom.

Dan jagħmel lista ta’ pretensjonijiet iddikjarati, inklużi pagi, bil-proposti tiegħu ta’ ammissjoni, ta’ rifjut jew ta’ rinviju quddiem il-qorti kompetenti, u jibgħat il-lista lill-imħallef tal-falliment.

Il-likwidatur

Fis-sentenza ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, il-qorti taħtar likwidatur.

Il-likwidatur irid jivverifika l-pretensjonijiet u jillikwida l-assi tad-debitur sabiex iħallas lill-kredituri.

Huwa jieħu ħsieb jagħti s-sensji u jista’ jagħżel li jkompli l-kuntratti kurrenti.

Huwa jirrappreżenta lid-debitur diżvestit u b’hekk jeżerċita l-parti l-kbira tad-drittijiet tiegħu u jwettaq il-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet relatati ma’ dawn l-assi matul proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja. Madankollu, ma jistax jeżerċita d-drittijiet mhux ekonomiċi tad-debitur.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

It-tpaċija hija mod ta’ kumpens għall-obbligi reċiproċi sal-inqas waħda.

Tista’ tinħadem biss bejn żewġ persuni li jkunu simetrikament kredituri u debituri reċiproċi ta’ xulxin.

Għaldaqstant, din tirriżulta f’pagament reċiproku iqsar bejn il-pretensjonijiet reċiproċi.

Fil-prinċipju huwa pprojbit li d-debitur iħallas il-pretensjonijiet kollha li joriġinaw qabel is-sentenza tal-ftuħ tas-salvagwardja jew tar-riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Madankollu, il-projbizzjoni tal-ħlas ta’ pretensjonijiet preċedenti titneħħa għall-ħlas ta’ pretensjonijiet relatati permezz ta’ tpaċija. Il-pretensjonijiet reċiproċi tal-istess natura li jirriżultaw jew li joriġinaw mill-eżekuzzjoni jew minn nuqqas ta’ prestazzjoni tal-istess kuntratt jew grupp ta’ kuntratti jitqiesu li huma relatati.

Jekk pretensjoni relatata ma’ pretensjoni preċedenti tinħoloq wara s-sentenza tal-ftuħ, din tista’ titħallas, bi tpaċija għall-pretensjoni preċedenti, diment li din tal-aħħar tkun ġiet iddikjarata.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Il-proċedura ta’ kontinwazzjoni tal-kuntratti kurrenti

Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment ma għandux jaffettwa l-eżistenza ta’ kuntratti bejn id-debitur u l-imsieħba tiegħu (fornituri, klijenti) fil-jum li fih jinbdew il-proċedimenti.

Kuntratt kurrenti huwa kuntratt li jeżisti u li għadu għaddej meta jinfetħu l-proċedimenti, kuntratt ta’ prestazzjoni suċċessiva li ma jkunx skada f’dik id-data jew kuntratt ta’ prestazzjoni istantanja li jkun għadu ma ġiex imwettaq iżda li jkun diġà ġie konkluż.

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-kuntratti attwali ma japplikawx għal kuntratti ta’ impjieg.

Salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fil-prinċipju, il-kuntratti jitkomplu b’mod awtomatiku.

Għalhekk is-sieħeb kontraenti jrid jissodisfa l-obbligi tiegħu minkejja n-nuqqas tad-debitur li jwettaq l-impenji qabel is-sentenza tal-ftuħ.

Huwa għandu jitħallas fid-data dovuta għas-servizzi mogħtija wara s-sentenza tal-ftuħ.

L-amministratur maħtur mill-qorti biss għandu għażla bbażata fuq l-ordni pubbliku li tippermettilu jitlob li l-kuntratt jitkompla soġġett għall-ħlas tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti lilu.

Fin-nuqqas ta’ amministratur maħtur mill-qorti, id-debitur jista’ jitlob il-prestazzjoni tal-kuntratti attwali, bil-kunsens tar-riċevitur maħtur mill-qorti.

L-amministratur maħtur mill-qorti għandu wkoll l-għażla li jtemm il-kuntratt li għandu jitwettaq jew il-ħlas bin-nifs meta huwa jistabbilixxi li ma jkollux biżżejjed fondi biex jissodisfa l-obbligi tad-debitur.

Is-sieħeb kontraenti jista’ jagħti avviż formali lill-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur, fin-nuqqas ta’ amministratur) biex jiddeċiedi dwar il-futur tal-kuntratt.

Il-kuntratt attwali jiġi tterminat awtomatikament jekk l-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur) ma jkunx wieġeb għall-avviż formali wara xahar.

L-istess japplika fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas u fin-nuqqas ta’ ftehim mill-imsieħeb kontraenti li jitkomplew ir-relazzjonijiet kuntrattwali.

L-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur, fin-nuqqas ta’ amministratur) jista’ wkoll jitlob lill-imħallef fil-proċedimenti ta’ falliment biex jordna t-tmiem tal-kuntratt attwali jekk it-terminazzjoni tkun meħtieġa biex jiġi salvagwardat jew jirriabilitat id-debitur, u salv jekk dan ma jkunx ta’ ħsara eċċessiva għall-interessi tas-sieħeb kontraenti.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

Bħal fi proċedimenti ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, fil-prinċipju jinżammu l-kuntratti attwali kollha. Għalhekk is-sieħeb kontraenti jrid jissodisfa l-obbligi tiegħu minkejja n-nuqqas tad-debitur li jwettaq l-impenji tiegħu qabel is-sentenza li tagħti bidu għall-proċedimenti.

Is-servizzi pprovduti wara s-sentenza ta’ ftuħ jitħallsu fid-data dovuta.

Il-likwidatur biss jista’ jeħtieġ il-prestazzjoni tal-kuntratti attwali billi jipprovdi s-servizz imwiegħed lid-debitur.

Is-sieħeb kontraenti jista’ jagħti avviż formali lil-likwidatur biex jiddeċiedi dwar il-futur tal-kuntratt.

Il-kuntratt jintemm awtomatikament jekk il-likwidatur ma jkunx wieġeb għall-avviż formali wara xahar.

L-istess jingħad meta l-prestazzjoni tad-debitur tinvolvi l-ħlas ta’ somma flus, fil-jum li l-parti kontraenti l-oħra tkun informata bid-deċiżjoni mil-likwidatur li ma tkomplix bil-kuntratt, kif ukoll f’każ ta’ inadempjenza ta’ ħlas meta l-parti kontraenti ma taqbilx li tkompli r-relazzjonijiet kuntrattwali.

Fejn ikun hemm xi ħaġa oħra barra mill-ħlas ta’ somma flus, il-likwidatur jista’ jitlob ukoll lill-imħallef fil-proċedimenti ta’ falliment biex jordna t-tmiem tal-kuntratt jekk dan ikun meħtieġ għall-operazzjonijiet ta’ likwidazzjoni u ma jagħmilx ħsara eċċessiva lill-interessi tas-sieħeb kontraenti.

It-trasferiment tal-kuntratti kurrenti

Fil-każ ta’ salvagwardja, proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew likwidazzjoni ġudizzjarja, jekk tiġi ordnata ċessjoni sħiħa jew parzjali tal-impriża, il-qorti tista’ tiddetermina l-kuntratti għal lokazzjoni, kiri jew forniment ta’ oġġetti u servizzi meħtieġa għat-tkomplija tan-negozju li għandhom jiġu assenjati.

Sieħeb kontraenti li l-kuntratt tiegħu ma jkunx ġie assenjat jista’ jitlob lill-imħallef fi proċedimenti ta’ falliment biex jiddikjara t-tmiem tal-kuntratt jekk l-eżekuzzjoni ulterjuri tiegħu ma tkunx meħtieġa mill-amministratur, mid-debitur fin-nuqqas ta’ amministratur jew mil-likwidatur.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Fil-każ ta’ proċedimenti ta’ falliment, il-kredituri huma mitluba li jasserixxu d-drittijiet tagħhom kontra d-debitur esklussivament fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ falliment u ma jistgħux jaġixxu b’mod individwali bi ħlas kontra d-debitur.

Is-sentenza tal-għeluq tal-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja minħabba insuffiċjenza ta’ assi ma tagħtix id-dritt lill-kredituri li jieħdu azzjonijiet individwali kontra d-debitur.

Hemm eċċezzjoni għal din ir-regola:

 • fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu proprjetà akkwistata taħt suċċessjoni miftuħa matul il-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja;
 • meta l-pretensjoni toriġina minn ksur li għalih id-debitur ikun instab ħati jew meta tinvolvi drittijiet marbuta mal-persuna tal-kreditur;
 • meta l-pretensjoni toriġina minn prattiċi frodulenti mwettqa kontra l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali. L-oriġini frodulenti tal-pretensjoni tiġi stabbilita jew b’deċiżjoni tal-qorti, jew minn piena imposta minn awtorità tas-sigurtà soċjali.

Il-kredituri jirkupraw ukoll id-dritt tagħhom ta’ proċedimenti individwali f’każijiet fejn:

 • jiġi ddikjarat il-falliment personali tad-debitur;
 • id-debitur kien rikonoxxut ħati ta’ falliment frodulenti;
 • id-debitur, abbażi ta’ xi wieħed mill-assi tiegħu, jew entità ġuridika mmexxija minnu, kien soġġett għal proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja preċedenti magħluqa minħabba nuqqas ta’ assi anqas minn ħames snin qabel il-ftuħ ta’ dawk li huwa kien soġġett għalihom; d-debitur kellu djun ikkanċellati fil-ħames snin ta’ qabel din id-data;
 • il-proċedimenti nfetħu bħala proċedimenti territorjali fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment.

Barra minn hekk, f’każ ta’ frodi fir-rigward ta’ kreditur jew diversi kredituri, il-qorti tawtorizza l-issoktar tal-azzjonijiet individwali ta’ kwalunkwe kreditur kontra d-debitur. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-għeluq tal-proċedimenti wara li tkun semgħet jew debitament ħarrket lid-debitur, lil-likwidatur u lill-kontrolluri. Hija tista’ tiddeċiedi sussegwentement, fuq talba ta’ kwalunkwe parti interessata, taħt l-istess kundizzjonijiet.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Is-sentenza tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ falliment tinterrompi jew tipprojbixxi l-proċedimenti mibdija kontra d-debitur għall-ħlas ta’ somma flus jew it-terminazzjoni ta’ kuntratt għal inadempjenza fil-ħlas ta’ somom ta’ flus.

Il-proċeduri ta’ implimentazzjoni u l-miżuri ta’ preservazzjoni huma wkoll sospiżi.

L-azzjoni tal-kredituri li aġixxew qabel il-ftuħ tal-proċedimenti kollettivi tiġi interrotta jew sospiża.

Għaldaqstant il-kredituri kollha preċedenti huma kkonċernati, kemm jekk jibbenefikaw jew le minn garanziji.

L-interruzzjoni u l-projbizzjoni tal-proċedimenti japplikaw għall-proċedimenti kollha ta’ falliment.

Il-proċedimenti pendenti jiġu interrotti sakemm il-kreditur ikun iddikjara l-pretensjoni tiegħu.

Dawn imbagħad jissoktaw b’mod awtomatiku, iżda biss biex jikkonfermaw il-pretensjoni u jiffissaw l-ammont tagħha, u mhux biex tingħata sentenza kontra d-debitur.

Il-kawżi u l-proċedimenti ta’ infurzar oħra minbarra dawk imsemmija hawn fuq jitkomplew waqt li d-debitur ikun taħt osservazzjoni, wara tgħaqqid tar-riċevitur maħtur mill-qorti u tal-amministratur maħtur mill-qorti meta d-dmirijiet tiegħu jkunu biex jassistu jew jirrappreżentaw lid-debitur, jew wara li jerġgħu jibdew il-proċedimenti fuq l-inizjattiva tar-riċevitur maħtur mill-qorti jew l-amministratur maħtur mill-qorti.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fid-dawl tal-adozzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja, il-kredituri jiġu kkonsultati dwar il-perjodi ta’ ħlas jew il-kanċellazzjoni tad-dejn.

Il-proposti jintbagħtu mill-amministratur maħtur mill-qorti (jew mid-debitur fin-nuqqas ta’ amministratur) lir-riċevitur maħtur mill-qorti li jirrappreżenta lill-kredituri.

Ir-riċevitur uffiċjali jiġbor individwalment jew kollettivament il-kunsens ta’ kull kreditur li ddikjara l-pretensjoni tiegħu.

Ir-riċevitur uffiċjali mhuwiex obbligat li jikkonsulta lill-kredituri li t-termini tal-ħlas tagħhom mhumiex ser ikunu affettwati mill-pjan propost jew li l-pjan jipprovdilhom ħlas sħiħ fi flus kontanti malli jiġi ordnat il-pjan jew jiġu ammessi l-pretensjonijiet.

Il-kumitati tal-kredituri

Meta debitur ikollu aktar minn 150 ħaddiem u r-rikavat ikun ta’ aktar minn EUR 20 miljun, jiġu maħluqa kumitati ta’ kredituri li jiddeċiedu dwar l-abbozz tal-pjanijiet ta’ approvazzjoni tal-obbligazzjonijiet. Il-qorti tista’ tiddeċiedi wkoll li tapplika dawn id-dispożizzjonijiet taħt dawk il-limiti massimi.

Il-kumitati tal-kredituri jiġbru f’laqgħat separati diversi kategoriji ta’ kredituri li jiġu ppreżentati bi proposti li jkunu jistgħu jiddiskutu dwarhom u li fuqhom jiddeċiedu b’mod kollettiv, jiġifieri l-kredituri fil-minoranza jkollhom joqogħdu għad-deċiżjoni tal-kredituri fil-maġġoranza.

Hemm kumitat ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu magħmul minn kumpaniji finanzjarji u istituzzjonijiet ta’ kreditu jew istituzzjonijiet simili, u kumitat kompost mill-fornituri prinċipali ta’ prodotti jew servizzi. Meta jkun hemm detenturi ta’ bonds, jintlaqa’ grupp ġenerali magħmul mill-kredituri kollha li jkollhom bonds maħruġa fi Franza jew f’pajjiż barrani biex jiddiskuti dwar l-abbozz tal-pjan adottat mill-kumitati tal-kredituri.

Il-kumitati tal-kredituri jridu jkunu kkonsultati mill-amministratur maħtur mill-qorti dwar l-abbozz tal-pjan u jivvutaw favur pjan qabel il-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha.

Fil-preżenza tal-kumitati tal-kredituri, kwalunkwe kreditur membru ta’ kumitat jista’ jagħmel proposti alternattivi għall-abbozz tal-pjan ippreżentat mid-debitur.

L-abbozz ta’ pjan jista’ għalhekk joriġina mid-debitur (possibbilment bl-assistenza tal-amministratur maħtur mill-qorti), jew, fil-każ ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, mal-amministratur bl-assistenza tad-debitur, iżda jista’ ikun ukoll inizjattiva mill-kredituri li huma membri tal-kumitat. Il-pjan adottat mill-kumitati u, jekk ikun differenti, il-pjan imfassal mid-debitur jew mill-amministratur, jistgħu mbagħad jiġu ppreżentati lill-qorti fl-istess ħin.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati

F’każ ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati, il-kumitati tal-kredituri- il-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-kumitat tal-fornituri ta’ oġġetti u servizzi- u jekk ikun il-każ, anki l-laqgħa ġenerali tad-detenturi tal-bonds, għandhom jiġu stabbiliti b’mod obbligatorju.

Il-kredituri li mhumiex fil-kumitati wkoll jiġu kkonsultati individwalment.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati

F’każ ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati, il-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu biss, u jekk ikun il-każ, anki l-laqgħa ġenerali tad-detenturi tal-bonds, jeħtieġu li jiġu stabbiliti.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

L-assi tad-debitur jistgħu jiġu realizzati b’ċessjoni totali jew parzjali tan-negozju jew f’ċessjonijiet individwali. Dawn it-tranżazzjonijiet huma suġġetti għal regoli differenti.

Iċ-ċessjoni ta’ negozju jiġi ordnat mill-qorti; ma jiġix imwettaq mill-prattikanti fl-insolvenza.

Iċ-ċessjoni ta’ negozju jista’ ikun parzjali biss fil-każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja. Huwa parzjali jew totali fil-każ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja.

Fit-tali każijiet, il-qorti tagħti deċiżjoni li tistabbilixxi l-perjodu li fih l-offerti ta’ akkwist iridu jintbagħtu lir-riċevitur, lil-likwidatur jew lill-amministratur f’każ li dawn ikunu ġew maħtura mill-qorti. L-offerti jridu jkunu bil-miktub u jkun fihom ċerti elementi ta’ informazzjoni obbligatorji.

Iċ-ċessjoni individwali tal-assi hija suġġetta għal regoli differenti.

Matul il-perjodu ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, meta d-debitur ma jkunx diżvestit, huwa jista’ jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu waħdu soġġett għar-responsabbiltajiet tal-amministratur.

Jekk iċ-ċessjoni li tinvolvi r-realizzazzjoni tal-assi ma taqax taħt il-ġestjoni ta’ kuljum tan-negozju, huwa jrid jikseb awtorizzazzjoni preliminari mill-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment.

Matul il-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur jerġa’ jieħu kontroll sħiħ tal-assi tiegħu.

Fil-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, il-likwidatur irid jikseb l-awtorizzazzjoni tal-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment biex jittrasferixxi l-assi.

Il-proprjetà immobbli tinbiegħ permezz ta’ ordni mill-qorti. L-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment jistabbilixxi l-prezz ta’ riżerva u l-kundizzjonijiet bażiċi tal-bejgħ. Huwa jista’ jawtorizza wkoll bejgħ bis-subbasta bi prezz ta’ riżerva li huwa jistabbilixxi. Fl-aħħar nett, huwa jista’ jawtorizza bejgħ privat bi prezz u abbażi ta’ kundizzjonijiet stabbiliti minnu.

Il-likwidatur imbagħad jalloka r-rikavat mill-bejgħ skont il-gradazzjoni tal-kredituri.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-pretensjonijiet kollha li nħolqu qabel is-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti jridu jiġu ddikjarati, tkun xi tkun in-natura jew ikun xi jkun il-karattru tagħhom: kummerċjali, ċivili, amministrattiv (Teżor, istituzzjonijiet li jipprovdu protezzjoni soċjali u ta’ sigurtà soċjali) jew kriminali (multi). Ma tagħmilx differenza jekk il-pretensjoni ma tkunx assigurata jew jekk hix superjuri, pagabbli jew limitata, indiskutibbli jew kondizzjonali. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-impjegati.

Il-pretensjonijiet li jinħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet ta’ twettiq tal-proċedimenti jew bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur għall-attività professjonali tiegħu, jitħallsu fid-data tal-maturità tagħhom.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-kredituri kollha li l-pretensjoni tagħhom tkun inħolqot qabel is-sentenza tal-ftuħ għandhom jiddikjaraw il-pretensjonijiet tagħhom lir-riċevitur uffiċjali f’każ ta’ salvagwardja jew riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew lil-likwidatur fil-każ ta’ likwidazzjoni.

Il-limitu ta’ żmien għad-dikjarazzjoni huwa ta’ xahrejn mill-pubblikazzjoni legali tas-sentenza tal-ftuħ.

Id-debitur jista’ wkoll jiddikjara huwa stess il-pretensjoni minn wieħed mill-kredituri tiegħu taħt l-istess kundizzjonijiet.

Id-dikjarazzjoni tirrigwarda wkoll ċerti pretensjonijiet li jirriżultaw wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti, dawk li għalihom m’hemmx dritt ta’ ħlas preferenzjali bħall-pretensjonijiet li jibbenefikaw minnhom in-negozju jew dawk relatati mar-rekwiżiti tal-proċedimenti.

Il-pretensjoni ddikjarata trid tindika l-ammont tas-somom dovuti u dawk li jsiru dovuti fil-ġejjieni, id-dati tal-maturità, it-tip ta’ dritt preferenzjali jew titolu ta’ sigurtà eżistenti u r-regoli għall-kalkolu tal-imgħaxijiet.

Id-dikjarazzjoni tal-pretensjoni ma għandha ebda forma partikolari meħtieġa. Id-dikjarazzjoni trid tesprimi, minnha nfisha u b’mod inekwivoku, l-intenzjoni tal-kreditur li jitlob il-ħlas tal-pretensjoni tiegħu, li jidher fid-dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet u li jipparteċipa fil-proċedimenti.

Wara li jkun ikkonsulta lid-debitur, ir-riċevitur uffiċjali jfassal il-lista ta’ pretensjonijiet iddikjarati flimkien mal-proposti tiegħu ta’ ammissjoni, rifjut jew referenza lill-qorti kompetenti.

Din il-lista tintbagħat lill-imħallef u lill-amministratur maħtur mill-qorti.

Qabel ma jaċċetta jew jirrifjuta pretensjoni, l-imħallef jivverifika l-eżistenza, l-ammont u t-tip tagħha, skont l-evidenza li jressaq l-awtur tad-dikjarazzjoni u possibbilment ukoll skont l-evidenza ta’ dawk li jinstemgħu u tar-riċevitur uffiċjali.

Il-kredituri li ma jkunux iddikjaraw il-pretensjonijiet tagħhom fl-iskadenzi tat-termini jiġu preklużi u għaldaqstant ma jistgħux jieħdu sehem fit-tqassim u jippretendu dividendi f’każ li jiġi adottat pjan jew jissarrfu l-assi tad-debitur sakemm l-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment ma jneħħix il-preklużjoni tagħhom.

F’każ li titneħħa l-esklużjoni, dawn jistgħu jieħdu sehem fit-tqassim wara li jressqu rikors.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Id-debitur ifassal il-lista ta’ pretensjonijiet ta’ kull kreditur li ħa sehem fil-konċiljazzjoni u li jridu jitniżżlu fid-dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet. Il-lista tiġi ċċertifikata mill-awditur tad-debitur u ddepożitata fir-reġistru tal-qorti.

Ir-riċevitur uffiċjali jibgħat lil kull kreditur is-silta tal-lista li tirrigwarda l-pretensjoni tiegħu.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Kreditur privileġġjat igawdi minn garanzija li tassigura ħlas prijoritarju mid-debitur fuq il-kredituri ordinarji l-oħrajn li mhumiex garantiti f’każ li jinfetħu proċedimenti ta’ falliment fil-konfront tad-debitur.

Għalhekk kreditur jista’ ikollu status privileġġjat:

 • għaliex għandu garanzija mingħand id-debitur tiegħu jew li kiseb fil-qorti, jew
 • għaliex il-liġi tagħtih id-dritt ta’ privileġġ minħabba l-istatus tiegħu.

Il-kredituri privileġġjati mhumiex kollha l-istess. Meta jkun hemm diversi kredituri privileġġjati li qed jikkompetu, dawn jitħallsu f’ordni stabbilita bil-liġi, imma dejjem qabel il-kredituri mhux garantiti.

Il-kredituri mhux garantiti jitħallsu mill-assi li jifdal tad-debitur wara li jkunu tħallsu l-kredituri privileġġjati. It-tqassim isir fuq bażi ta’ pro rata.

Il-gradi ta’ privileġġi

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà immobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 2. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż relatati mal-konservazzjoni, il-likwidazzjoni tal-assi u t-tqassim tar-rikavat fost il-kredituri (spejjeż ta’ inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni ta’ rappreżentanti maħtura mill-qorti, eċċ.).
 3. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefikaw lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus kontanti jew jipprovdu oġġetti jew servizzi ġodda bl-għan li jiġi żgurat t-tkomplija u s-sopravivenza tan-negozju;
 4. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet li joriġinaw wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 5. Pretensjonijiet garantiti mill-privileġġ ġenerali tal-ħaddiema: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar sitt xhur ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ.
 6. Pretensjonijiet garantiti minn privileġġ speċjali jew minn ipoteka.
 7. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli bi dritt ta’ rahan.
 2. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 3. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż relatati mal-konservazzjoni, il-likwidazzjoni tal-assi u t-tqassim tar-rikavat fost il-kredituri (spejjeż ta’ inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni ta’ rappreżentanti maħtura mill-qorti, eċċ.).
 4. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefikaw lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus kontanti jew jipprovdu oġġetti jew servizzi ġodda bl-għan li jiġi żgurat t-tkomplija u s-sopravivenza tan-negozju;
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet ta’ wara s-sentenza tal-ftuħ: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Il-privileġġ tat-Teżor.
 7. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli mingħajr dritt ta’ rahan;
 8. Pretensjonijiet garantiti minn kollaterali ġenerali garantiti oħra fuq proprjetà mobbli.
 9. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà immobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 2. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż tal-inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni tar-rappreżentanti maħtura mill-qorti.
 3. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefika lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus jew jipprovdu oġġett jew servizz ġdid, sabiex l-impriża tkompli l-attività tagħha u tibqa’ sostenibbli.
 4. Pretensjonijiet garantiti minn kollaterali speċjali fuq proprjetà immobbli.
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet ta’ wara s-sentenza tal-ftuħ: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli bi dritt ta’ rahan.
 2. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 3. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż tal-inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni tar-rappreżentanti maħtura mill-qorti.
 4. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċilazzjoni.
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet li jirriżulta wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Pretensjonijiet garantiti minn ipoteka trasferibbli jew pretensjonijiet garantiti permezz ta’ rahan fuq it-tagħmir jew l-għodda.
 7. Il-privileġġ tat-Teżor.
 8. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli mingħajr dritt ta’ rahan.
 9. Privileġġi trasferibbli oħrajn (l-Artikolu 2331 tal-Kodiċi Ċivili) (Code civil)) u l-privileġġ ġenerali tal-pagi.
 10. Pretensjonijiet mhux garantiti.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja inbdew biex, permezz ta’ pjan, il-kumpanija tiġi salvagwardjata, l-attività u l-impjiegi jinżammu u d-djun jiġu kklerjati. Pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jista’ jiġi deċiż biss jekk dawn il-kundizzjonijiet ikunu ssodisfati.

Id-debitur, f’każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja, jew l-amministratur, f’każ ta’ proċedimenti ta’riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew kreditur jekk ikunu ġew mfassla xi kumitati tal-kredituri, ifassal l-abbozz tal-pjan jekk ikun hemm possibbiltà reali biex l-impriża tiġi salvagwardjata. Dan jinkludi tliet komponenti:

 • komponent ekonomiku u finanzjarju li jiddetermina l-prospetti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja skont il-possibiltajiet u l-forom ta’ attivitajiet, il-kundizzjonijiet tas-suq u l-mezzi finanzjarji disponibbli;
 • definizzjoni tat-termini tas-saldu tad-dejn u tal-garanziji eventwali li l-kap tal-impriża jrid jieħu biex jiżgura l-implimentazzjoni tiegħu;
 • komponent soċjali, li fih huwa jiddeskrivi u jiġġustifika l-livell u l-prospetti ta’ impjiegi kif ukoll il-kundizzjonijiet soċjali previsti għall-issoktar tan-negozju. Meta l-abbozz tal-pjan jinvolvi sensji għal raġunijiet ekonomiċi, għandu jfakkar il-miżuri li diġà ttieħdu u jispjega l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex jiffaċilitaw it-tibdil fl-impjiegi u l-kumpens lill-ħaddiema li l-impjieg tagħhom jinsab f’riskju.

Il-pjan għandu jsemmi l-impenji kollha meħuda mill-persuni responsabbli għat-twettiq tar-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tal-impriża u li huma meħtieġa għaliha.

Il-qorti mbagħad tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-pjan ippreżentat lilha mid-debitur jew minn kreditur.

Id-deċiżjoni tal-qorti li tistabbilixxi pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew pjan ta’ bejgħ hija deċiżjoni ġudizzjarja. Il-pjan għandu jippreżenta wkoll aspett kuntrattwali, jekk ikunu ġew iffurmati kumitati ta’ kredituri.

Pjan ma jistax idum aktar minn 10 snin, u minn 15-il sena fil-każ tal-bdiewa.

Il-qorti taħtar lill-amministratur jew lir-riċevitur biex jissorvelja l-implimentazzjoni tal-pjan matul id-durata tiegħu.

L-ordni tal-pjan ittemm il-perjodu ta’ osservazzjoni. Id-debitur jerġa’ jieħu l-pussess tal-proprjetà tiegħu, u jista’ jerġa’ jmexxi l-impriża tiegħu, soġġett għal miżuri li l-qorti tkun imponietlu fil-pjan.

Fil-fatt id-debitur irid jirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-pjan fl-aspetti kollha tiegħu.

Inkella, f’każ ta’ nuqqas ta’ twettiq tal-impenji tiegħu jew f’każ li jieqfu l-pagamenti waqt l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ikun f’riskju li l-pjan jiġi kkanċellat u jerġgħu jibdew il-proċedimenti.

Konverżjoni f’likwidazzjoni

Il-likwidazzjoni tista’ tiġi deċiża waqt jew wara l-perjodu ta’ osservazzjoni mibdi permezz ta’ sentenza ta’ salvagwardja jew sentenza ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Il-qorti trid tordna l-likwidazzjoni, meta jkun impossibbli li l-impriża tkompli jew meta pjan ta’ bejgħ ma jistax jiġi ordnat fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Tmiem tal-obbligi tad-debitur fiżiku individwali f’likwidazzjoni ġudizzjarja

Id-debitur jiġi żvestit mill-jum li fih tiġi ddikjarata l-likwidazzjoni ġudizzjarja sal-għeluq tal-likwidazzjoni. F’dak il-punt, id-drittijiet tad-debitur jiġu stabbiliti mill-ġdid u huwa jkun jista’ jerġa’ iwettaq il-miżuri.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

It-tmiem tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja ma jippermettix lill-kredituri li ma kinux iddikjaraw il-pretensjoni tagħhom li jipproċedu kontra d-debitur.

Il-bidu eċċezzjonali ta’ proċedimenti individwali huwa previst espressament biss meta l-likwidazzjoni ġudizzjarja tkun magħluqa minħabba l-insuffiċjenza tal-assi.

Meta l-proċedimenti ta’ falliment jitqiesu magħluqa

Il-perjodu ta’ osservazzjoni jindika l-perjodu bejn id-data tas-sentenza tal-ftuħ sad-data tas-sentenza li tordna l-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew li tħabbar il-likwidazzjoni.

Fi proċedimenti ta’ salvagwardja bħal fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, l-attività tkompli matul il-perjodu ta’ osservazzjoni u d-debitur ikompli fil-prinċipju jmexxi l-impriża tiegħu, b’ċerti restrizzjonijiet.

Meta jkun hemm il-possibbiltà serja li impriża tista’ tiġi salvagwardjata, il-perjodu ta’ osservazzjoni jkun maħsub li jintemm bi pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

L-adozzjoni ta’ pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja tippermetti lid-debitur jirkupra l-kontroll tan-negozju tiegħu, madankollu ma tfissirx li jintemmu l-proċedimenti.

Il-proċedimenti jintemmu meta r-rapport tat-tmiem tal-missjoni tal-amministratur u tar-riċevitur maħtur mill-qorti jiġi approvat mill-imħallef fil-proċedimenti tal-insolvenza. Il-president tal-qorti imbagħad joħroġ ordni li jtemm il-proċedimenti. Din hija miżura amministrattiva ġudizzjarja li ma tistax tiġi appellata.

Il-proċedimenti b’hekk jingħalqu legalment meta jiġi ordnat l-għeluq.

Madankollu, l-effetti tal-proċedimenti ma jieqfux mal-ordni tal-għeluq peress li l-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja ikun għadu għaddej.

Fil-fatt id-debitur irid jirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-pjan fl-aspetti kollha tiegħu.

Inkella, f’każ ta’ nuqqas ta’ twettiq tal-impenji tiegħu jew f’każ li jieqfu l-pagamenti waqt l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ikun f’riskju li l-pjan jiġi kkanċellat u jerġgħu jibdew il-proċedimenti.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

L-ispejjeż u l-ispejjeż tal-proċedimenti għandhom jitħallsu mill-impriża soġġetta għall-proċedimenti ta’ falliment.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Meta l-qorti tiftaħ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, id-data tal-waqfien tal-ħlasijiet tad-debitur bħala prinċipju titqies li sseħħ fid-data tas-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti.

Madankollu l-qorti għandha l-possibbiltà li tiffissa d-data ta’ sospensjoni tal-ħlasijiet għal data preċedenti sa 18-il xahar mid-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Il-perjodu ta’ bejn id-data tal-waqfien tal-ħlasijiet u d-data tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja f’dan il-każ jissejjaħ “perjodu ta’ suspett”.

Ċerti atti mwettqa mid-debitur fil-perjodu ta’ suspett li jidhru frodulenti jiġu kkanċellati.

Il-kawża ta’ annullament tal-atti li seħħew waqt il-perjodu ta’ suspett hija fil-kompetenza esklussiva tal-qorti responsabbli mill-proċedimenti.

Il-kawża tista’ titressaq biss mill-amministratur maħtur mill-qorti, mir-riċevitur uffiċjali, mil-likwidatur u mill-prosekutur pubbliku.

Il-kredituri jistgħu jressqu kawża għall-annullament ta’ atti legali mid-debitur individwalment, jew kollettivament permezz tar-riċevitur maħtur mill-qorti.

L-att huwa invalidu fir-rigward ta’ kulħadd u jitħassar b’mod retroattiv.

Jeżistu tnax-il każ ta’ invalidità obbligatorja għal atti irregolari:

 • l-atti kollha li jittrasferixxu s-sjieda bla ħlas ta’ proprjetà mobbli jew immobbli;
 • kull kuntratt kommutattiv li fih l-obbligi tad-debitur jeċċedu b’mod sinifikanti dawk tal-parti l-oħra;
 • kull ħlas, kien x’kien il-metodu, għal djun mhux dovuti fil-jum tal-ħlas;
 • kull ħlas għal djun pendenti, b’mod ieħor għajr fi flus, kambjali ta’ negozju, trasferimenti ta’ kreditu, atti ta’ trasferiment jew kull forma oħra ta’ pagament normalment aċċettata fir-relazzjonijiet kummerċjali;
 • kull depożitu u kull kunsinna ta’ somom magħmula wara rahan ta’ proprjetà fl-assenza ta’ deċiżjoni tal-qorti li tkun saret res judicata;
 • kull ipoteka konvenzjonali, kull ipoteka ġudizzjarja kif ukoll kull ipoteka legali tal-konjuġi u kull dritt ta’ rahan jew ipotekazzjoni maħluq fuq l-assi tad-debitur għal djun ikkuntrattati preċedentement;
 • kull miżura ta’ konservazzjoni, sakemm ir-reġistrazzjoni jew l-att ta’ sekwestru ma jkunx preċedenti għad-data tas-sospensjoni tal-pagament;
 • kull awtorizzazzjoni u tneħħija ta’ għażliet mill-impjegati tal-impriża;
 • kull trasferiment ta’ proprjetà jew ta’ drittijiet f’patrimonju fiduċjarju, sakemm dan it-trasferiment ma sarx bħala garanzija ta’ dejn ikkuntrattat fl-istess ħin;
 • kull emenda għal ftehim fiduċjarju li taffettwa lid-drittijiet jew lill-proprjetà diġà ttrasferiti f’patrimonju fiduċjarju għall-garanzija ta’ djun ikkuntrattati qabel din l-emenda;
 • meta d-debitur ikun imprenditur individwali b’responsabbiltà limitata, kwalunkwe allokazzjoni jew emenda fl-allokazzjoni ta’ proprjetà, bla ħsara għall-ħlas tad-dħul mhux allokat għall-attività professjonali, li minnha rriżulta t-tnaqqis tal-patrimonju kkonċernat mill-proċedimenti għall-benefiċċju ta’ patrimonju ieħor ta’ dan l-imprenditur;
 • id-dikjarazzjoni notarili ta’ eżenzjoni mill-qbid magħmula mid-debitur.

Dawn l-atti għandhom jiġu annullati mill-qorti, kemm jekk il-partijiet ikunu in bona fide kif ukoll jekk ikunu in mala fide.

Barra minn hekk il-qorti tista’ tikkanċella l-atti bla ħlas li jittrasferixxu proprjetà mobbli jew immobbli u d-dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ qbid, magħmula fis-sitt xhur qabel id-data tat-tmiem tal-pagamenti. Dawn il-każijiet huma soġġetti għal invalidità fakultattiva.

L-aħħar aġġornament: 11/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.