Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Insolvenza/falliment

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedura ta’ insolvenza, imsejħa concurso de acreedores (“laqgħa tal-kredituri”), tapplika kemm għad-debituri ċivili kif ukoll għall-kummerċjanti, kemm jekk persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi. Ir-regolamenti li jirregolawha huma stabbiliti fit-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza (Texto Refundido de la Ley Concursal), approvat permezz tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 1/2020 tal-5 ta’ Mejju 2020. Dan it-Test Riformulat jinkorpora u jiċċara wkoll l-emendi u l-karatteristiċi speċjali tad-dikjarazzjoni ta’ persuni fiżiċi insolventi, introdotti fil-leġiżlazzjoni Spanjola dwar l-insolvenza permezz tal-Liġi 25/2015 sabiex jippermettu r-rilaxx tad-debituri minn djun mhux imħallsa fi proċeduri ta’ insolvenza.

Kwalunkwe debitur jista’ jiġi ddikjarat insolventi, kemm jekk persuna fiżika (inklużi minorenni jew persuni li m’għandhomx kapaċità legali) jew persuna ġuridika, intraprenditur jew konsumatur, għalkemm il-liġi fiha xi speċifikazzjonijiet fir-rigward tat-tip ta’ debitur inkwistjoni, speċjalment fil-każ ta’ kumpaniji kummerċjali jew konsumaturi.

Persuni ġuridiċi jistgħu jiġu ddikjarati insolventi, anke jekk ikunu qed jiġu stralċjati. Huwa irrelevanti jekk jiffurmawx parti minn grupp ta’ kumpaniji, minħabba li kumpanija waħda jew ħafna mill-kumpaniji li jiffurmawha jistgħu jiġu ddikjarati insolventi, iżda mhux il-grupp bħala tali.

Proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu fir-rigward ta’ wirt, sakemm ma jkunx ġie aċċettat inkondizzjonalment.

L-awtoritajiet li jiffurmaw l-organizzazzjoni territorjali tal-istat, il-korpi tas-settur pubbliku u korpi oħra tal-liġi pubblika ma jistgħux jiġu ddikjarati insolventi.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

2.1 Kundizzjonijiet għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza:

Il-liġi tistabbilixxi ċerti prerekwiżiti suġġettivi u oġġettivi li għandhom jintlaħqu sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza:

A) Prerekwiżit suġġettiv: kwalunkwe debitur jista’ jiġi ddikjarat insolventi, kemm jekk persuna fiżika jew ġuridika, intraprenditur jew konsumatur, għalkemm il-liġi fiha xi speċifikazzjonijiet fir-rigward tat-tip ta’ debitur inkwistjoni, speċjalment fil-każ ta’ kumpaniji kummerċjali jew konsumaturi .

L-awtoritajiet li jiffurmaw l-organizzazzjoni territorjali tal-istat, il-korpi tas-settur pubbliku u korpi oħra tal-liġi pubblika ma jistgħux jiġu ddikjarati insolventi.

B) Prerekwiżit oġġettiv: l-insolvenza tad-debitur, definita bħala l-inkapaċità li jħallas l-obbligazzjonijiet tiegħu fuq bażi regolari.

2.2 Partijiet li jistgħu jressqu rikors għall-proċeduri miftuħa

Skont jekk ir-rikors għal proċeduri ta’ insolvenza jkunx ippreżentat mid-debitur jew mill-kredituri, ir-rekwiżiti għas-sottomissjoni jvarjaw.

Jekk jintalbu proċeduri ta’ insolvenza mid-debitur (proċeduri volontarji), dan għandu jiġġustifika quddiem il-qorti li bħalissa huwa insolventi jew se jkun insolventi b’mod imminenti; jiġifieri, li ma jistax iħallas l-obbligazzjonijiet tiegħu fuq bażi regolari. Jekk l-insolvenza tkun kurrenti, id-debitur huwa obbligat iressaq rikors għal proċeduri ta’ insolvenza fi żmien xahrejn minn meta jsir jaf jew kellu jsir jaf bl-insolvenza tiegħu.

Madankollu, skont il-liġi, f’dan il-perjodu ta’ xahrejn, id-debitur jista’ jinnotifika lill-qorti li qed jinnegozja ftehim mal-kredituri biex jiffinanzja d-dejn mill-ġdid; f’liema każ, l-iskadenza tiġi sospiża matul in-negozjati u l-kredituri ma jistgħux jibdew proċeduri separati ta’ eżekuzzjoni kontra l-assi li jeħtieġ id-debitur għall-attività tiegħu għal tliet xhur. Wara li jkun għadda dan il-perjodu, jekk ma jilħqux ftehim mal-kredituri, id-debituri għandhom iressqu rikors għal proċeduri ta’ insolvenza fi żmien xahar.

Mar-rikors, id-debituri għandhom jissottomettu ċerti dokumenti, bħal rapport dwar l-attività ekonomika tagħhom, inventarju tal-assi, lista ta’ kredituri li tindika garanziji ta’ kreditu, lista ta’ impjegati u l-kontijiet tagħhom, jekk huma obbligati li jżommuhom.

Id-debituri, li jistgħu jkunu persuni fiżiċi jew ġuridiċi, huma meħtieġa jressqu rikors għal proċeduri ta’ insolvenza meta jkunu f’sitwazzjoni ta’ insolvenza attwali, definita bħala meta persuna ma tkunx tista’ tħallas l-obbligazzjonijiet tagħha fuq bażi regolari. Min-naħa l-oħra, jekk l-insolvenza hija imminenti (għadha ma teżistix iżda hija antiċipata), id-debituri huma sempliċement intitolati li jressqu rikors għal ordni ta’ insolvenza.

Sottomissjoni tar-rikors lill-qorti kummerċjali (juzgado de lo mercantil) għandha tikkonforma ma’ ċerti rekwiżiti obbligatorji previsti fl-Artikoli 6 u 7 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza: rapport dwar l-istorja finanzjarja u legali tad-debitur; indikazzjoni ta’ jekk dan huwiex involut f’attività ekonomika; jekk huwa persuna ġuridika, għandu jidentifika lill-azzjonisti, l-amministraturi jew il-likwidaturi u l-awditur uffiċjali tiegħu; inventarju tal-assi u d-drittijiet, bl-informazzjoni li tikkorrispondi għall-identifikazzjoni tagħhom; lista alfabetika tal-kredituri, li tindika l-indirizz u l-ammont u l-maturità tal-pretensjonijiet, u l-garanziji eżistenti; fejn applikabbli, lista tal-impjegati; jekk id-debitur ikun obbligat li jżomm kontijiet, għandu jipprovdi l-kotba tal-kontijiet; u jekk jappartjeni għal grupp ta’ kumpaniji, huwa għandu jindika hekk u jissottometti l-kontijiet konsolidati tal-grupp.

Id-debituri għandhom obbligu li jikkollaboraw mal-imħallef inkarigat mill-proċeduri ta’ insolvenza u mal-amministraturi, mhux biss fis-sens passiv ta’ sottomissjoni għar-rekwiżiti magħmula minnhom, iżda fis-sens attiv ta’ komunikazzjoni ta’ punti importanti. Dan l-obbligu jinvolvi wkoll l-obbligu tad-dehra (quddiem il-qorti u quddiem l-amministraturi), tal-kollaborazzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni. Dawn l-obbligi jaffettwaw id-debituri li huma persuni fiżiċi u d-diretturi de facto jew de jure ta’ persuni ġuridiċi, kemm jekk huma kurrenti kif ukoll jekk kellhom dik il-kariga fis-sentejn ta’ qabel.  In-nonkonformità ma’ dan l-obbligu tirriżulta fil-preżunzjoni ta’ mġiba ħażina volontarja jew ta’ negliġenza gravi, għall-iskopijiet li tiġi ddikjarata insolvenza kolpevoli (fil-każijiet li tapplika għalihom it-taqsima ta’ kolpevolezza; jiġifieri, minħabba approvazzjoni ta’ arranġament detrimentali jew il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ stralċ).

Id-debitur jista’ jiġi ddikjarat responsabbli għall-insolvenza u sanzjonat.  Wieħed mill-iskopijiet tal-proċeduri ta’ insolvenza huwa li jiġu analizzati l-kawżi tal-insolvenza u, b’mod partikolari, jekk l-imġiba tad-debitur, jew persuni oħra marbutin miegħu direttament jew b’mod aċċessorju, ikkontribwixxietx sabiex tikkawżaha jew taggravaha. Dan jinvolvi l-kjarifika tal-obbligazzjonijiet korrispondenti bl-użu tat-tabella ta’ sanzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 455 u 456 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza.

2.3 Ftuħ tal-proċeduri u l-ħin li fih il-proċeduri jidħlu fis-seħħ:

L-imħallef għandu jeżamina d-dokumentazzjoni sottomessa u jekk l-insolvenza jew l-insolvenza imminenti tkun iġġustifikata, hu għandu jiddikjara lid-debitur insolventi fl-istess jum tar-rikors jew il-jum ta’ wara. Jekk id-dokumentazzjoni sottomessa mhix kompluta, l-imħallef jista’ jippermetti perjodu wieħed ta’ ħamest ijiem sabiex tiġi kompluta.

Jista’ wkoll isir rikors għal proċeduri ta’ insolvenza minn xi wieħed mill-kredituri, f’liema każ huma proċeduri obbligatorji (concurso necesario). Il-kredituri li jressqu rikors għal ordni ta’ insolvenza għandhom jipprovdu evidenza tal-insolvenza attwali tad-debitur u jippreżentaw prova ta’ ordni ta’ eżekuzzjoni kontra d-debitur li turi li ma nkisbux biżżejjed assi għall-irkupru tad-dejn, jew għandhom jipprovdu evidenza ta’ ċerti fatti li jwasslu għal preżunzjoni ta’ insolvenza, bħal: id-debitur ikun waqqaf il-ħlas ta’ obbligazzjonijiet b’mod ġenerali; l-eżistenza ta’ sekwestru mifrux tal-assi tad-debitur; il-ħabi jew il-likwidazzjoni mgħaġġla ta’ assi; jew nuqqas ta’ ħlas ta’ ċerti djun (taxxi, sigurtà soċjali, pretensjonijiet tal-ħaddiema).

Jekk isir rikors għal proċeduri ta’ insolvenza minn kreditur, id-debitur jiġi mħarrek u jista’ jikkontesta l-ordni ta’ insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef ilaqqa’ seduta fejn il-partijiet jistgħu jippreżentaw evidenza b’ċerti limitazzjonijiet, u l-imħallef għandu jiddeċiedi jekk id-debitur huwiex attwalment insolventi jew le u, fejn xieraq, joħroġ l-ordni ta’ insolvenza. Il-proċeduri jinfetħu wkoll jekk id-debitur jaċċetta l-ordni ta’ insolvenza, ma jikkontestahiex jew ma jidhirx għas-seduta.

Id-debituri li huma persuni fiżiċi f’sitwazzjonijiet ta’ insolvenza attwali jew imminenti li għandhom obbligazzjonijiet stmati ta’ mhux aktar minn ħames miljun euro jistgħu jressqu rikors għal proċedura biex jintlaħaq ftehim ta’ pagament straġudizzjarju. Il-persuni ġuridiċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 631 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza jistgħu jagħmlu dan ukoll.

Id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza tidħol fis-seħħ meta tingħata, anki jekk jitressaq appell.

2.4 Pubblikazzjoni tal-ordni ta’ insolvenza:

L-ordni ta’ insolvenza għandha tiġi ppubblikata preferibbilment permezz ta’ mezzi elettroniċi, u estratt tad-deċiżjoni għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat, għalkemm l-imħallef jista’ jordna l-pubblikazzjoni tiegħu f’iktar midja jekk hu jqis li dan huwa indispensabbli.

2.5 Miżuri provviżorji:

Fuq talba tal-persuna li tressaq rikors għal proċeduri ta’ insolvenza u, jekk applikabbli, wara li tipprovdi garanzija biex tkopri obbligazzjonijiet potenzjali, ladarba l-imħallef jammetti r-rikors, jista’ jadotta l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-assi tad-debitur ma jitneħħewx, bil-mod ipprovdut taħt il-liġi proċedurali ġenerali.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

3.1 Assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju ta’ insolvenza

L-assi u d-drittijiet kollha miżmuma mid-debitur fiż-żmien tal-ordni tal-insolvenza jiffurmaw parti mill-patrimonju ta’ insolvenza jew l-“assi koperti mill-proċeduri”, kif ukoll dawk kollha li d-debitur jakkwista jew li huma rkuprati matul il-proċeduri. Assi li l-liġi tiddikjara li ma jistgħux jiġu sekwestrati huma eżentati.

Il-kredituri bi drittijiet preferenzjali fuq vapuri jew inġenji tal-ajru jistgħu jisseparaw dawn l-assi mill-patrimonju ta’ insolvenza billi jieħdu l-azzjonijiet permessi mil-leġiżlazzjoni settorjali.

Fil-każ ta’ proċeduri ta’ insolvenza ma’ debituri li huma persuni fiżiċi u miżżewġin, l-assi separati tagħhom jiffurmaw parti mill-assi koperti mill-proċeduri, u jekk ikollhom arranġament ta’ proprjetà komunitarja, l-assi maqsuma jiġu inklużi wkoll, jekk ikunu meħtieġa biex ikopru l-obbligi tad-debitur.

Il-proċeduri ta’ insolvenza ma jeħtiġux interruzzjoni tal-attività tad-debitur u dan jista’ jkompli bl-operat tal-kumpanija tiegħu, skont l-arranġament miftiehem għall-awtorizzazzjoni jew is-sospensjoni tas-setgħat tiegħu. B’mod ġenerali, l-amministraturi jeħtieġu awtorizzazzjoni għall-amministrazzjoni jew id-disponiment ta’ assi f’każijiet ta’ superviżjoni tas-setgħat tad-debitur, iżda huwa possibbli li ċerti atti ta’ natura ġenerali jiġu awtorizzati jekk jagħmlu parti mill-attività normali tal-kumpanija. Fil-prinċipju, sakemm jiġi approvat l-arranġament mal-kredituri jew il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ stralċ, l-assi ma jistgħux jiġu gravati sabiex jiffinanzjaw il-kumpanija insolventi mingħajr awtorizzazzjoni mill-imħallef. It-taqsima li ġejja tispjega l-arranġamenti għas-sospensjoni jew is-superviżjoni tas-setgħat tad-debitur.

Nofs il-finanzjament permezz ta’ dħul ġdid ta’ flus kontanti fil-kuntest ta’ proċess ta’ rifinanzjament huwa meqjus bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

4.1 Setgħat tad-debitur

Fil-prinċipju, il-punt tat-tluq huwa d-distinzjoni bejn il-proċeduri volontarji u l-proċeduri obbligatorji (l-Artikolu 29). Fl-ewwel każ, id-debitur ikompli jamministra u jiddisponi mill-assi tiegħu u huwa suġġett għas-superviżjoni tal-amministratur, billi jeħtieġ l-awtorizzazzjoni jew il-kunsens tiegħu. Għal proċeduri obbligatorji, is-setgħat tad-debitur biex jamministra u jiddisponi mill-assi tiegħu huma sospiżi, u d-debitur jiġi sostitwit mill-amministratur. Ir-regolament m’għandux l-intenzjoni li jissanzjona lid-debitur, iżda l-għan tiegħu huwa li jippreserva l-assi u jissalvagwardja r-riżultat tal-proċeduri.

Il-kriterju, madankollu, huwa t-tkomplija tal-attività ekonomika tad-debitur, li għalih l-Artikolu 111 jippermetti lill-amministratur jistabbilixxi katalogu ta’ attivitajiet li, minħabba n-natura u l-ammont tagħhom, huma eżonerati mill-kontroll meħtieġ.  Is-sistema hija flessibbli minħabba li l-imħallef jista’, permezz ta’ deċiżjoni motivata, jordna s-sospensjoni ta’ setgħat f’każ ta’ proċeduri volontarji u jordna s-superviżjoni sempliċi, taħt arranġament ta’ awtorizzazzjoni jew kunsens, fil-każ ta’ proċeduri obbligatorji, li jindika r-riskji li jittama li jiġu evitati u l-vantaġġi li jixtieq li jinkisbu.

Bl-istess mod, fuq talba tal-amministratur, l-arranġament inizjali għal-limitazzjoni jew skambju tas-setgħat jista’ jiġi mmodifikat fi kwalunkwe stadju aktar tard, ukoll b’deċiżjoni motivata u wara li jinstema’ d-debitur (il-bidla mhix awtomatika), bir-rekwiżit li din il-bidla tingħata l-istess pubbliċità li ngħatat lill-ordni ta’ insolvenza.

Ladarba l-proċeduri jkunu spiċċaw, il-limitazzjoni tas-setgħat tintemm ukoll. Inkella, din tiġi mtawla sakemm jiġi approvat l-arranġament mal-kredituri, li jista’ jistabbilixxi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu s-setgħat tad-debitur. Jekk il-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu bl-istralċ, il-ftuħ ta’ din il-fażi jfisser li s-setgħat tad-debitur huma sospiżi.

It-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza, bħala regola ġenerali, għandu l-għan li l-assi tad-debitur koperti mill-proċeduri ta’ insolvenza jibqgħu l-istess; madankollu, f’ċerti każijiet, huwa possibbli li xi wħud mill-assi tad-debitur jinbiegħu waqt proċeduri ta’ insolvenza bl-awtorizzazzjoni tal-imħallef, li ma tkunx meħtieġa f’xi każijiet. Il-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni waqt il-proċeduri ta’ insolvenza huwa wkoll possibbli, bil-mod stabbilit fl-Artikoli 215 et seq. tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza.

Bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali tal-kontinwità tal-attività tad-debitur, huwa stabbilit li fuq talba tal-amministratur, u wara li jiġi mismugħ id-debitur u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, l-uffiċċji tad-debitur jistgħu jingħalqu jew l-attività tiegħu tista’ tiġi sospiża. Meta dan jinvolvi t-terminazzjoni, s-sospensjoni jew l-emenda kollettiva ta’ kuntratti ta’ impjieg, l-imħallef għandu jaġixxi skont regoli speċjali.

Il-liġi tistabbilixxi wkoll obbligi speċifiċi fir-rigward tal-kontijiet tad-debitur u l-effetti ta’ proċeduri ta’ insolvenza fuq il-korpi governattivi ta’ persuni ġuridiċi insolventi huma rregolati separatament.

4.2 Ħatra u setgħat ta’ amministraturi tal-insolvenza:

L-amministratur huwa persuna jew korp neċessarju li jassisti lill-imħallef u huwa fdat bil-ġestjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ladarba jkunu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza, l-imħallef jordna l-bidu tat-tieni fażi tal-proċeduri, li tinkludi kollox rigward il-ħatra, id-dispożizzjonijiet regolatorji, is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-amministratur.

L-amministratur jintgħażel minn fost il-persuni fiżiċi u ġuridiċi rreġistrati volontarjament fir-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenza (Registro Público Concursa), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bil-liġi. Għal dawn l-għanijiet, issir distinzjoni bejn proċeduri ta’ insolvenza fuq skala żgħira, medja u kbira. L-ewwel appuntament mil-lista jintgħażel bix-xorti u wara, skont min ikun imissu, bl-eċċezzjoni ta’ proċeduri fuq skala kbira, fejn l-imħallef jista’ jaħtar l-amministratur li hu jqis l-iktar xieraq, filwaqt li jiddikjara r-raġunijiet u jsegwi l-kriterji stabbiliti mil-liġi. Fil-każ ta’ proċeduri ta’ insolvenza li jinvolvu istituzzjonijiet ta’ kreditu, l-imħallef għandu jaħtar lill-amministratur minn fost dawk proposti mill-Fond għar-Ristrutturar Xieraq tal-Banek (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). L-imħallef għandu jaħtar amministraturi minn fost dawk proposti mill-Kummissjoni Nazzjonali tas-Suq tat-Titoli (Comisión Nacional del Mercado de Valores) meta jittratta proċeduri li jinvolvu istituzzjonijiet suġġetti għas-superviżjoni tagħha jew mill-Konsorzju tal-Kumpens tal-Assigurazzjoni (Consorcio de Compensación de Seguros) fil-każ ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni.

Normalment, jinħatar amministratur wieħed biss.  Bħala eċċezzjoni, fi proċeduri ta’ insolvenza fejn hemm raġunijiet ta’ interess pubbliku li jiġġustifikawha, l-imħallef tal-insolvenza jista’ jaħtar kreditur tal-amministrazzjoni pubblika jew kreditur tal-korp irregolat bil-liġi pubblika marbut jew iwieġeb għal dik l-amministrazzjoni pubblika bħala t-tieni amministratur.

L-Artikoli 57 et seq. tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza jispjegaw fid-dettall l-istatus legali tal-amministratur li jassumi t-tipi ta’ dmirijiet li ġejjin: dmirijiet ta’ natura proċedurali; dmirijiet relatati mad-debitur jew il-korpi governattivi tiegħu; dmirijiet dwar materji tax-xogħol; dmirijiet relatati mad-drittijiet tal-kredituri; dmirijiet ta’ rapport u evalwazzjoni; dmirijiet relatati mar-realizzazzjoni jew il-likwidazzjoni ta’ assi; u dmirijiet segretarjali. L-iktar dmir importanti tagħhom huwa li jissottomettu r-rapport previst fl-Artikolu 292, u miegħu għandhom iżidu l-proposta tal-inventarju tal-assi u l-lista tal-kredituri.

Il-ħlas tal-amministraturi huwa stabbilit mill-imħallef skont skala ta’ tariffi, kif stabbilit fid-Digriet Irjali 1860/2004 tas-6 ta’ Settembru 2004.

L-amministratur maħtur għandu jaċċetta r-rwol u jista’ jiġi miċħud jew rifjutat mill-imħallef jekk ikun hemm kawża ġusta. L-amministraturi jistgħu jaħtru wkoll assistenti delegati biex jgħinuhom fid-dmirijiet tagħhom.

4.3 L-imħallef tal-insolvenza

Il-kompetenza biex jinstemgħu l-proċeduri ta’ insolvenza tikkorrispondi mal-qasam tal-ġustizzja kummerċjali, bħala fergħa speċjalizzata tal-ġustizzja ċivili. L-imħallef jiddikjara l-insolvenza u jmexxi l-proċeduri. L-Artikolu 86ter tal-Liġi Organika 6/1985 tal-1 ta’ Lulju 1985 dwar il-ġudikatura (Ley Orgánica del Poder Judicial) jistabbilixxi katalogu tal-kompetenzi tal-imħallfin tal-qorti kummerċjali, inkluż, b’mod partikolari, kwalunkwe kwistjoni li tinqala’ fil-qasam tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Fl-ordni tal-insolvenza, jew minn qabel bħala miżura ta’ prekawzjoni, l-imħallef jista’ jillimita d-drittijiet fundamentali tad-debitur. Dawn il-limitazzjonijiet jistgħu jinvolvu: (a) l-interċettazzjoni ta’ komunikazzjonijiet postali u tat-telefon; (b) l-obbligu ta’ residenza fl-istess żona bħall-indirizz tiegħu, bil-possibbiltà ta’ arrest domiċiljari; u (c) id-dħul u t-tfittxija fir-residenza.   Jekk id-debitur ikun persuna ġuridika, dawn il-miżuri jistgħu wkoll jiġu adottati fir-rigward tad-diretturi jew likwidaturi attwali kollha jew uħud minnhom, u dawk li wettqu r-rwol fis-sentejn ta’ qabel.

Min-naħa tagħhom, l-Artikoli 52 u 53 jagħtu kompetenza “esklużiva u esklużjonarja” lill-imħallef tal-insolvenza fuq sett ta’ kwistjonijiet li jkopru, b’mod ġenerali, l-azzjonijiet kollha li huma diretti lejn jew li għandhom relazzjoni diretta mal-assi tad-debitur. L-imħallef huwa wkoll kompetenti biex jieħu deċiżjonijiet dwar sospensjoni kollettiva ta’ kuntratti ta’ impjieg meta l-impjegatur jiġi ddikjarat insolventi u biex jisma’ azzjonijiet ta’ responsabbiltà kontra d-diretturi jew likwidaturi tal-kumpanija insolventi.

Għal sentenzi preliminari, u għall-finijiet tal-proċess ta’ insolvenza biss, il-kompetenza tal-imħallef testendi wkoll għal kwistjonijiet amministrattivi jew soċjali relatati direttament mal-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-Liġi dwar l-Insolvenza tistabbilixxi regoli dwar ġuriżdizzjoni internazzjonali u territorjali u regoli speċifiċi dwar il-perkors proċedurali li għandu jiġi segwit, li jieħdu preċedenza fuq dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni proċedurali ġenerali.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

Ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, ma jista’ jkun hemm l-ebda tpaċija ta’ pretensjonijiet jew djun tad-debitur. Madankollu, it-tpaċija hija permessa jekk ir-rekwiżiti tagħha ġew sodisfatti qabel l-ordni ta’ insolvenza, anke jekk id-deċiżjoni ttieħdet aktar tard. Dawn ir-rekwiżiti huma stabbiliti b’mod ġenerali fl-Artikolu 1196 tal-Kodiċi Ċivili (Código Civil) (reċiproċità tal-pretensjonijiet, uniformità tad-djun u li huma dovuti u pagabbli).

Proċeduri ta’ insolvenza b’element barrani huma eżentati minn din ir-regola jekk il-liġi applikabbli għall-pretensjoni reċiproka tad-debitur tippermetti dan f’sitwazzjonijiet ta’ insolvenza.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

6.1 Effetti fuq il-kuntratti li d-debitur huwa parti minnhom:

It-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza jirregola l-effetti tal-proċeduri ta’ insolvenza fuq il-kuntratti li daħal għalihom id-debitur ma’ terzi taħt l-Artikoli 156 et seq., li d-dispożizzjonijiet tagħhom jaffettwaw dawk il-kuntratti li għandhom jiġu ssodisfati qabel l-ordni ta’ insolvenza. Il-kwistjoni hija kkunsidrata fir-rigward ta’ kuntratti bilaterali, billi l-kuntratti unilaterali jiddeterminaw ir-rikonoxximent tal-pretensjonijiet ta’ kredituri terzi jew id-domanda biex il-pretensjonijiet tagħhom jiġu inklużi fl-assi koperti mill-proċeduri, kif espress fl-Artikolu 157. Il-kuntratti li jsiru mal-amministrazzjonijiet pubbliċi huma rregolati b’liġi amministrattiva speċjali.

Bħala prinċipju ġenerali, l-Artikolu 156 jistabbilixxi li l-ordni tal-insolvenza waħedha ma taffettwax il-kuntratti b’obbligi reċiproċi li għandhom jiġu ssodisfati mid-debitur jew mill-parti l-oħra. L-obbligi tad-debitur huma imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Kwalunkwe kumpens li jirriżulta mit-terminazzjoni jitqies ukoll bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

B’tisħiħ tal-validità ta’ dawn il-kuntratti, il-liġi tqis li kwalunkwe klawżola li tistabbilixxi s-setgħa li kuntratt jiġi kkanċellat jew jintemm dovut biss għall-fatt li waħda mill-partijiet hija ddikjarata insolventi, hija invalida.

Jekk ikun fl-interess tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-amministratur (fil-każ ta’ sospensjoni) jew id-debitur (fil-każ ta’ sorveljanza) jista’ jitlob terminazzjoni tal-kuntratt mill-imħallef tal-insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef għandu jibgħat ċitazzjoni lid-debitur, lill-amministratur u lill-parti l-oħra fil-kuntratt biex jidhru quddiem il-qorti. Jekk jintlaħaq ftehim bejn dawk li jidhru quddiem il-qorti, l-imħallef għandu joħroġ ordni sabiex jintemm il-kuntratt. Inkella, it-tilwima tkun ipproċessata permezz ta’ proċedura ta’ insolvenza inċidentali u l-imħallef jiddeċiedi dwar kwalunkwe ħaġa li għandha x’taqsam mar-ritorn tal-pagamenti u l-kumpens, li jkunu imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, u jistgħu jkunu sinifikanti b’mod ċar jekk l-ammont ikun konsiderevoli.

6.2 Terminazzjoni minħabba ksur tal-kuntratt:

Ordni ta’ insolvenza ma taffettwax it-terminazzjoni ta’ kuntratti bilaterali minħabba ksur sussegwenti minn kwalunkwe parti. Fil-każ ta’ kuntratti ta’ prestazzjoni kontinwa, is-setgħa ta’ terminazzjoni tista’ tiġi eżerċitata wkoll jekk il-ksur seħħ qabel l-ordni ta’ insolvenza. Madankollu, anke jekk ikun hemm raġunijiet għal terminazzjoni, l-imħallef, filwaqt li jżomm f’moħħu l-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza, jista’ jordna li l-kuntratt jiġi sodisfatt, bil-pagamenti dovuti jew li għandu jitwettaq mid-debitur li jkun akkużat kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

L-azzjonijiet sabiex jiġu tterminati l-kuntratti għandhom jitressqu quddiem l-imħallef tal-insolvenza, permezz tal-kanal ta’ proċeduri ta’ insolvenza inċidentali. Ladarba tiġi milqugħa t-talba (u, għalhekk, ikun hemm qbil li l-kuntratt jiġi tterminat), kwalunkwe obbligazzjonijiet pendenti ma jibqgħux validi. Rigward l-obbligazzjonijiet dovuti, il-proċeduri ta’ insolvenza jinkludu l-pretensjonijiet ta’ kredituri li jkunu ssodisfaw l-obbligi kuntrattwali tagħhom, jekk il-ksur tad-debitur kien qabel l-ordni tal-insolvenza; jekk kien wara din l-ordni, il-pretensjonijiet tal-partijiet li jkunu ssodisfaw l-obbligi tagħhom jiġu imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Il-pretensjonijiet jinkludu kwalunkwe kumpens għad-danni.

L-Artikoli 169 et seq. tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza fihom dispożizzjonijiet li jirregolaw l-effetti fuq il-kuntratti tal-impjieg, u l-artikolu ta’ wara jirregola l-effetti fuq il-kuntratti tal-maniġment ta’ grad għoli (sic).

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

7.1 Projbizzjoni ta’ azzjonijiet ġodda ta’ sentenza dikjaratorja

L-imħallfin tal-qorti ċivili u tat-tribunal industrijali ma jistgħux jaċċettaw azzjonijiet li għandhom jinstemgħu mill-imħallef tal-insolvenza (essenzjalment, dawk diretti kontra l-assi tad-debitur).

Jekk, bi żball, tiġi ammessa waħda minn dawn l-azzjonijiet, jiġi ordnat l-għeluq tal-proċeduri kollha u kull azzjoni meħuda tkun invalida. L-imħallfin tal-qorti kummerċjali għandhom ukoll jastjenu milli jaċċettaw kwalunkwe azzjonijiet ippreżentati wara l-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza u sakemm jitlestew, jekk dawk l-azzjonijiet jinvolvu pretensjonijiet relatati ma’ obbligi korporattivi kontra d-diretturi ta’ kumpaniji b’kapital insolventi li jkunu kisru d-dmirijiet tagħhom jekk ikun hemm raġunijiet għall-istralċ.

7.2 Effetti tal-ordni ta’ insolvenza fuq proċeduri ta’ eżekuzzjoni u ġbir kontra l-assi tad-debitur:

Ir-regola ġenerali hija li ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali, ġudizzjarji jew straġudizzjarji ma jistgħux jinbdew, u lanqas ma jistgħu jitkomplew proċeduri amministrattivi jew ta’ ġbir ta’ taxxa kontra l-assi tad-debitur. Jekk tinkiser din il-projbizzjoni, is-sanzjoni tkun li l-azzjoni tkun iddikjarata nulla u bla effett. Ir-regola tistabbilixxi żewġ eċċezzjonijiet fejn l-eżekuzzjoni tista’ tkompli minkejja l-ordni ta’ insolvenza u sakemm tingħata l-approvazzjoni tal-pjan ta’ stralċ: (a) proċeduri ta’ eżekuzzjoni amministrattiv li fihom ingħataw ordnijiet ta’ sekwestru; u (b) proċeduri ta’ eżekuzzjoni relatati max-xogħol li jinvolvu sekwestru ta’ assi li jappartjenu lid-debitur qabel l-ordni, u sakemm l-assi ssekwestrati ma jkunux meħtieġa sabiex jitkompla l-kummerċ jew l-attività professjonali tad-debitur.

Għal proċeduri pendenti ta’ eżekuzzjoni, l-Artikolu 55(2) jistipula li l-azzjonijiet li jinsabu għaddejjin għandhom jiġu sospiżi mid-data tal-ordni tal-insolvenza, għalkemm il-pretensjonijiet korrispondenti jistgħu jiġu pproċessati fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Hemm regoli speċjali għall-eżekuzzjoni tal-kollateral, li huma stabbiliti fit-taqsima li jmiss, peress li dan jinvolvi li jiġu ttrattati l-effetti fuq ċerti talbiet.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

8.1 Effetti fuq proċeduri dikjaratorji pendenti fiż-żmien tal-ordni ta’ insolvenza

Il-proċeduri dikjaratorji li jinvolvu d-debitur li jkunu pendenti fiż-żmien tal-ordni tal-insolvenza se jkomplu sakemm tingħata s-sentenza finali, għalkemm, minkejja dan, proċeduri ta’ persuni ġuridiċi li jitolbu danni kontra d-diretturi, l-istralċjarji jew l-awdituri tagħhom jingħaqdu fil-proċeduri ta’ insolvenza u jkomplu l-perkors proċedurali tagħhom.

Proċeduri ta’ arbitraġġ: ftehimiet ta’ arbitraġġ li jinvolvu d-debitur isiru invalidi matul proċeduri ta’ insolvenza (l-Artikolu 52); għalhekk, il-bidu ta’ proċeduri ta’ arbitraġġ huwa pprojbit wara l-ordni ta’ insolvenza. Dawk li jkunu diġà għaddejjin ikomplu sal-għoti finali ta’ arbitraġġ.

8.2 Id-dritt tad-debitur li jressaq l-azzjonijiet:

Il-liġi tiddetermina l-legalità tad-debitur li jressaq azzjonijiet skont is-setgħat tiegħu. F’termini ġenerali, jekk id-debitur ikun taħt amministrazzjoni, l-amministratur għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet ta’ natura mhux personali; jekk id-debitur huwa taħt superviżjoni, għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet bl-awtorizzazzjoni xierqa mill-amministratur jekk l-azzjonijiet jaffettwaw l-assi tad-debitur. Fil-każ ta’ superviżjoni, jekk l-amministratur jikkunsidra li l-ftuħ ta’ kawża huwa rakkomandabbli fl-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza u d-debitur ma jsegwihx, l-imħallef jista’ jawtorizza lill-amministratur biex jagħmel dan.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

9.1 Parteċipazzjoni tal-kredituri fi proċeduri ta’ insolvenza

Il-kredituri jistgħu jressqu rikors quddiem lill-imħallef għal proċeduri ta’ insolvenza u d-debitur jista’ jikkontesta r-rikors, f’liema każ tinżamm seduta u l-imħallef joħroġ deċiżjoni permezz ta’ ordni. Jekk l-imħallef jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, dawn ikunu kkunsidrati bħala “obbligatorji”, li normalment ifisser li d-debitur huwa sospiż mill-amministrazzjoni u d-disponiment tal-assi tiegħu u jiġi sostitwit mill-amministratur.

Meta jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-kredituri jingħataw perjodu ta’ xahar mill-pubblikazzjoni tal-ordni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat biex jagħmlu l-pretensjonijiet tagħhom, u l-amministratur għandu jinforma lil kull wieħed mill-kredituri identifikati fid-dokumentazzjoni tad-debitur dwar ir-responsabbiltà sabiex jikkomunikaw il-pretensjonijiet tagħhom. Il-perjodu mhuwiex differenti għall-kredituri domiċiljati barra l-pajjiż. Din il-komunikazzjoni għandha tkun miktuba u indirizzata lill-amministratur, u għandha tidentifika l-pretensjoni bl-informazzjoni meħtieġa dwar l-ammont, id-dati li fihom inħolqot il-pretensjoni u saret dovuta, karatteristiċi u klassifikazzjoni mistennija, u jekk jiġi allegat dritt preferenzjali speċjali, l-assi jew id-drittijiet suġġetti għal pagament u d-dettalji tar-reġistru tagħhom għandhom jiġu indikati. Id-dokumentazzjoni ta’ sostenn għandha tiġi inkluża wkoll. Dawn il-komunikazzjonijiet jistgħu jitwettqu elettronikament.

L-amministratur għandu jiddeċiedi dwar l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ kull pretensjoni u l-ammont tagħha, kif ukoll dwar il-klassifikazzjoni tagħha, f’lista ta’ kredituri li takkumpanja r-rapport tagħhom. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti bil-klassifikazzjoni jew l-ammont tal-pretensjoni jew dawk li ma ġewx inklużi jistgħu jikkontestaw ir-rapport f’perjodu ta’ 10 ijiem billi jressqu rikors għal proċedura ta’ insolvenza inċidentali, li l-imħallef għandu jagħti sentenza dwarha. Qabel ma jippreżenta r-rapport (fl-10 ijiem qabel is-sottomissjoni tiegħu), l-amministratur jibgħat komunikazzjoni elettronika lill-kredituri li jkollu l-indirizz tagħhom fejn jgħarrafhom bl-abbozz tal-lista tal-kredituri u l-inventarju. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti jistgħu jiktbu lill-amministratur bl-iskop li jirrettifika kwalunkwe żball jew jipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa.

Il-kredituri jieħdu sehem ukoll fl-arranġament u l-fażijiet ta’ stralċ. Fil-fażi tal-arranġament, huma jistgħu jissottomettu proposta ta’ arranġament u jistgħu wkoll joffru l-aderenza tagħhom mal-proposta ta’ arranġament bikri mressqa mid-debitur. Fi kwalunkwe każ, dawn jiġu mħarrka għal laqgħa tal-kredituri fejn l-arranġament jiġi diskuss u ssir votazzjoni dwar l-approvazzjoni tiegħu. Dan jeħtieġ l-attendenza tal-maġġoranzi previsti fl-Artikolu 124 tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Dan il-proċess jista’ jseħħ ukoll bil-miktub meta l-ammont ta’ kredituri jaqbeż tliet mija.

Xi kredituri jistgħu jikkontestaw l-approvazzjoni tal-arranġament (dawk li ma jattendux il-laqgħa jew dawk li huma illegalment imċaħħda mid-dritt tagħhom li jivvotaw) u, ladarba jiġu approvati, il-kredituri jistgħu jitolbu nonkonformità mal-arranġament.

Fil-fażi tal-istralċ, il-kredituri jistgħu jissottomettu kummenti dwar il-pjan ta’ stralċ ippreżentat mill-amministratur u dwar ir-rapport finali, qabel ma l-proċeduri ta’ insolvenza jiġu ddikjarati magħluqa.

Fil-fażi ta’ klassifikazzjoni, il-kredituri għandhom stat ta’ parti u jistgħu jissottomettu kummenti dwar ir-rapport mill-amministratur u dwar l-opinjoni tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, għalkemm ma jistgħux leġittimament jagħmlu pretensjonijiet ta’ klassifikazzjoni indipendenti.

Fl-aħħar, fir-rigward tal-għeluq tal-proċeduri ta’insolvenza, il-kredituri jistgħu wkoll jissottomettu kummenti li jikkontestaw l-għeluq f’ċerti każijiet.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

10.1 Disponiment tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza fil-fażi inizjali

Minħabba li l-proċeduri ta’ insolvenza ma jissospendux l-attività tad-debitur, ladarba tiġi dikjarata l-insolvenza, id-debitur jista’ jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu skont l-arranġament ta’ superviżjoni stabbilit: jekk ikun taħt superviżjoni, ikun soġġett għall-awtorizzazzjoni jew il-kunsens tal-amministratur, u jekk ikun taħt amministrazzjoni, l-amministratur ikun responsabbli għad-disponiment tal-assi tiegħu.

Sakemm l-arranġament jiġi approvat jew sakemm tibda l-fażi tal-istralċ, fil-prinċipju, l-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza ma jistgħux jiġu eliminati jew gravati mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-imħallef. Dan ma jinkludix: (a) il-bejgħ ta’ assi li l-amministratur iqis li huma indispensabbli biex tiġi garantita l-vijabbiltà tal-kumpanija jew il-ħtiġiet ta’ flus meħtieġa mill-proċeduri; (b) il-bejgħ ta’ assi li mhumiex meħtieġa sabiex titkompla l-attività tad-debitur, bl-assigurazzjoni li l-prezz jikkorrispondi sostanzjalment għall-valur assenjat lill-assi fl-inventarju; u (c) d-disponiment ta’ assi li huma intrinsiċi għall-kontinwazzjoni tal-attività tad-debitur.

F’dan l-aħħar każ, meta d-debitur ma jiġix sospiż mill-amministrazzjoni u d-disponiment tal-assi tiegħu, l-amministratur jista’ jiddetermina minn qabel l-azzjonijiet jew operazzjonijiet inerenti għan-negozju jew il-kummerċ tal-kumpanija, li d-debitur jista’ jwettaq hu skont in-natura u l-ammont tagħhom. Id-debitur jista’ wkoll iwettaq dawn l-azzjonijiet mill-ħin tal-ordni tal-insolvenza sakemm l-amministratur jibda jwettaq il-kariga tiegħu.

10.2 Disponiment tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza fil-fażi tal-istralċ:

Hemm żewġ fażijiet prinċipali fil-proċess tal-istralċ:

(a) It-trattament tal-operazzjonijiet ta’ stralċ skont pjan imħejji mill-amministratur, li huwa suġġett għal kummenti mid-debitur, il-kredituri u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, u li huwa suġġett għall-approvazzjoni tal-qorti. Il-liġi timmira, kull fejn ikun possibbli, li tissalvagwardja l-kumpanija u għal dan l-iskop tistabbilixxi regoli speċjali għall-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni. Il-pjan jista’ jiġi kkontestat quddiem l-imħallef, u l-operazzjonijiet ta’ stralċ għandhom jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet tal-pjan. Jekk il-pjan ma jiġix approvat, il-liġi tipprovdi regoli ta’ inadempjenza.

(b) Il-ħlas ta’ kredituri, bil-kundizzjoni li l-ħlas jista’ jibda anke jekk l-operazzjonijiet ta’ stralċ ma jkunux spiċċaw.

Madankollu, għandu jiġi speċifikat li mhux l-operazzjonijiet kollha ta’ stralċ iseħħu f’dan l-istadju tal-proċeduri. Ċerti assi jistgħu jiġu realizzati matul il-fażi inizjali għal skopijiet oħra barra l-ħlas tal-kredituri, bħal fil-każijiet li ġejjin: assi koperti mill-proċeduri jistgħu jiġu ppreżervati bil-għan li tinżamm l-attività ekonomika tad-debitur; il-kredituri bi drittijiet preferenzjali fuq vapuri jew inġenji tal-ajru jistgħu jisseparaw dawk l-assi mill-patrimonju ta’ insolvenza bħala parti mill-azzjonijiet li huma intitolati għalihom skont leġiżlazzjoni speċjali; u, fl-aħħar, ċerti proċeduri ta’ eżekuzzjoni mibdija minn kredituri preferenzjali individwali qabel il-proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jkomplu l-proċedimenti tagħhom, kif ukoll proċedimenti amministrattivi ta’ eżekuzzjoni jekk l-ordni ta’ sekwestru tkun inħarġet qabel l-ordni ta’ insolvenza.

Il-bejgħ tal-assi matul l-istralċ isir, fil-prinċipju, b’libertà konsiderevoli, skont id-dispożizzjonijiet tal-pjan ta’ stralċ approvat mill-imħallef. L-amministratur jista’ wkoll iqabbad entità speċjalizzata biex tbigħ ċerti assi, normalment billi jħallas ir-remunerazzjoni tagħha hu stess. Madankollu, ir-riforma bħala riżultat tal-Liġi 9/2015 tal-25 ta’ Mejju 2015 stabbilixxiet regoli obbligatorji, speċjalment fir-rigward ta’ assi u drittijiet suġġetti għal pretensjonijiet preferenzjali. Fi kwistjonijiet mhux koperti mill-pjan, se jiġu applikati r-regoli dwar id-disponiment tal-assi f’azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali fi proċeduri ċivili. Normalment, l-assi jinbiegħu permezz ta’ sistema ta’ bejgħ dirett, b’ċerti garanziji ta’ pubbliċità skont in-natura tal-assi inkwistjoni. Assenjament fi ħlas jew lejn il-ħlas ta’ kredituri mhux pubbliċi huwa permess ukoll.

Il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi għall-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni matul il-fażijiet tal-proċeduri ta’ insolvenza (immexxija mill-prinċipju tas-salvagwardja tal-kumpanija), sabiex b’kuntratt ta’ bejgħ wieħed jiġu trasferiti l-assi kollha u b’regoli speċjali għat-trasferiment tal-obbligazzjonijiet tal-attività inkwistjoni.

Fil-prinċipju, il-bejgħ tal-unitajiet ta’ produzzjoni jfisser it-trasferiment tal-kuntratti kollha li huma marbuta b’mod strumentali mal-attività, iżda mhux it-teħid ta’ djun minn qabel il-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief jekk ix-xerrejja jkunu marbutin mad-debitur jew japplikaw ir-regoli tax-xogħol fuq is-suċċessjoni tal-intrapriża. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef jista’ jagħti l-kunsens biex ix-xerrej ma jassumix l-ammont ta’ pagi jew kumpens pendenti qabel id-disponiment u biex dan ikun kopert mill-Fond ta’ Garanzija tas-Salarju (Fondo de Garantía Salarial). Sabiex tiġi żgurata s-sopravivenza tal-kumpanija, ix-xerrej il-ġdid u l-ħaddiema jistgħu jidħlu fi ftehimiet biex jimmodifikaw il-kundizzjonijiet kollettivi tax-xogħol.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-pretensjonijiet tal-kredituri kollha, kemm jekk mhux garantiti jew preferenzjali, u irrispettivament min-nazzjonalità u d-domiċilju tagħhom, huma inklużi fost ir-responsabbiltajiet tad-debitur. L-għan hawnhekk, ibbażat fuq il-prinċipji ta’ par condicio creditorum u l-konformità mal-“liġi dwar id-dividendi” (ley del dividendo), huwa li l-pretensjonijiet kollha jingħataw l-istess trattament fil-kuntest tal-insolvenza vverifikata tad-debitur u fir-rigward tal-ħlas tad-djun kollha tiegħu.

Hemm distinzjoni essenzjali inizjali bejn il-kredituri tal-insolvenza u l-kredituri li mhumiex affettwati mill-proċeduri tal-insolvenza: il-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Il-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza huma deskritti fl-Artikolu 242 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza b’lista ristretta, li jfisser li pretensjonijiet li mhumiex inklużi huma kkunsidrati bħala pretensjonijiet ta’ insolvenza. Fil-prinċipju, u fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dawn huma pretensjonijiet iġġenerati wara l-ordni ta’ insolvenza, bħala riżultat tal-proċeduri jew tal-kontinwazzjoni tal-attività tad-debitur, jew pretensjonijiet li jinħolqu minħabba responsabbiltà mhux kuntrattwali. Madankollu, każijiet oħra huma inklużi wkoll, bħal pretensjonijiet ta’ pagi għall-aħħar 30 jum tax-xogħol qabel l-ordni ta’ insolvenza u f’ammont li ma jaqbiżx id-doppju tal-paga minima garantita interprofessjonali, u pretensjonijiet ta’ manteniment tad-debitur jew tan-nies li hu legalment obbligat li jipprovdi manteniment għalihom.

F’każijiet oħra, dawn il-pretensjonijiet jirriżultaw minn deċiżjonijiet maħruġa matul il-proċeduri; pereżempju, fid-determinazzjoni tal-konsegwenzi ta’ atti revokatorji jew bħala riżultat tat-terminazzjoni tal-kuntratti.

Nofs l-ammont tal-pretensjonijiet li jirriżultaw minn dħul ta’ flus kontanti ġdid mogħti fil-qafas ta’ ftehim ta’ rifinanzjament jista’ wkoll jitqies bħala pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Fil-każ ta’ proċeduri ta’ stralċ, pretensjonijiet mogħtija lid-debitur fil-kuntest ta’ arranġament u skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu huma wkoll pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza huma “deduċibbli minn qabel”; jiġifieri, għandhom preferenza fuq il-pretensjonijiet l-oħra kollha u mhumiex affettwati mis-sospensjoni tal-akkumulazzjoni tal-imgħax.

Il-pretensjonijiet tas-salarji għall-aħħar 30 jum tax-xogħol għandhom jitħallsu immedjatament. Il-bqija tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza jitħallsu meta jsiru dovuti, iżda l-amministratur jista’ jibdel din ir-regola jekk dan ikun meħtieġ fl-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza u jekk ikun hemm biżżejjed assi għall-ħlas tal-pretensjonijiet kollha kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Madankollu, il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi (l-Artikolu 473) għal każijiet fejn l-assi tad-debitur preżumibbilment ma jkunux biżżejjed biex iħallsu l-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza huwa obbligatorju. Jekk l-amministratur jantiċipa dan, għandu jinforma lill-imħallef u jipproċedi għall-ħlas tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza skont ordni speċifika.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Meta jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-kredituri jingħataw perjodu ta’ xahar mill-pubblikazzjoni tal-ordni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat biex jagħmlu l-pretensjonijiet tagħhom, u l-amministratur għandu jinforma lil kull wieħed mill-kredituri identifikati fid-dokumentazzjoni tad-debitur dwar ir-responsabbiltà sabiex jikkomunikaw il-pretensjonijiet tagħhom. Ma hemm l-ebda forma speċjali għal dan. Il-perjodu mhuwiex differenti għall-kredituri domiċiljati barra mill-pajjiż, għalkemm japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 53 u 55 tar-Regolament (UE) Nru 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

Il-komunikazzjoni tal-pretensjoni għandha tkun miktuba u indirizzata lill-amministratur, u għandha tidentifika l-pretensjoni bl-informazzjoni meħtieġa dwar l-ammont, id-dati li fihom inħolqot il-pretensjoni u saret dovuta, karatteristiċi u klassifikazzjoni mistennija, u jekk jiġi allegat dritt preferenzjali speċjali, l-assi jew id-drittijiet suġġetti għal pagament u d-dettalji tar-reġistru tagħhom għandhom jiġu indikati. Id-dokumentazzjoni ta’ sostenn għandha tiġi inkluża wkoll. Dawn il-komunikazzjonijiet jistgħu jitwettqu elettronikament.

L-amministratur għandu jiddeċiedi dwar l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ kull pretensjoni u l-ammont tagħha, kif ukoll dwar il-klassifikazzjoni tagħha, f’lista ta’ kredituri li takkumpanja r-rapport tagħhom. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti bil-klassifikazzjoni jew l-ammont tal-pretensjoni jew dawk li ma ġewx inklużi jistgħu jikkontestaw ir-rapport f’perjodu ta’ 10 ijiem billi jressqu rikors għal proċedura ta’ insolvenza inċidentali, li l-imħallef għandu jagħti sentenza dwarha. Qabel ma jippreżenta r-rapport (fl-10 ijiem qabel is-sottomissjoni tiegħu), l-amministratur jibgħat komunikazzjoni elettronika lill-kredituri li jkollu l-indirizz tagħhom fejn jgħarrafhom bl-abbozz tal-lista tal-kredituri u l-inventarju. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti jistgħu jiktbu lill-amministratur bl-iskop li jirrettifika kwalunkwe żball jew jipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa.

Jekk il-kredituri ma jikkomunikawx il-pretensjonijiet tagħhom fil-ħin, xorta jistgħu jkunu inklużi fil-lista mill-amministratur jew mill-imħallef meta jiddeċiedu dwar l-isfidi għal-lista tal-kredituri, iżda jkollhom status subordinat. Madankollu, il-pretensjonijiet fl-Artikolu 86(3), pretensjonijiet li jirriżultaw mid-dokumentazzjoni tad-debitur, pretensjonijiet li huma rreġistrati f’dokument infurzabbli, pretensjonijiet garantiti b’kollateral irreġistrati f’reġistru pubbliku, pretensjonijiet li huma rreġistrati b’mod ieħor fi proċeduri ta’ insolvenza jew fi proċeduri legali oħra, u pretensjonijiet li l-verifika tagħhom hija meħtieġa mill-amministrazzjonijiet pubbliċi mhumiex se jkunu subordinati għal dawn ir-raġunijiet u se jiġu kklassifikati kif meħtieġ.

Pretensjonijiet li ma jissodisfawx lanqas dawn il-kriterji għall-inklużjoni fil-lista, minħabba li ġew ikkomunikati wara l-iskadenza, jitilfu kull possibbiltà li jitħallsu fil-proċeduri ta’ insolvenza.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-liġi tikklassifika l-pretensjonijiet ta’ insolvenza fi tliet kategoriji (l-Artikolu 269): preferenzjali, mhux garantiti u subordinati. Il-pretensjonijiet preferenzjali, min-naħa tagħhom, huma suddiviżi fi speċjali u ġenerali u mbagħad fi klassijiet differenti bil-mod previst fl-Artikolu 287. Il-klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet fil-Liġi dwar l-Insolvenza taħdem billi jiġi segwit approċċ awtomatiku. Il-kategorija ta’ pretensjonijiet mhux garantiti hija residwa: il-pretensjonijiet kollha li ma jidħlux fiż-żewġ kategoriji l-oħra ta’ preferenzjali jew subordinati mhumiex assigurati.

A) Pretensjonijiet bi preferenza speċjali (Artikolu 270) jinkludu: Pretensjonijiet bi preferenza speċjali jinkludu:

1. Pretensjonijiet garantiti b’ipoteka immobbli, ipoteka fuq beni korporali, jew b’garanzija reġistrata fuq l-assi jew id-drittijiet ipotekati jew imwiegħda.

2. Pretensjonijiet garantiti permezz ta’ wegħda ta’ dħul minn proprjetà gravata.

3. Pretensjonijiet ta’ self fuq assi fissi, inklużi l-pretensjonijiet ta’ ħaddiema fuq l-oġġetti manifatturati minnhom waqt li jkunu l-proprjetà jew fil-pussess tad-debitur.

4. Pretensjonijiet fuq ħlasijiet ta’ kera finanzjarja jew xiri bi prezzijiet fissi ta’ assi mobbli jew immobbli, għall-benefiċċju tal-lokaturi jew tal-bejjiegħa u, jekk applikabbli, il-finanzjaturi, fuq assi mikrija jew mibjugħa b’riżerva ta’ titolu, bi projbizzjoni fuq id-disponiment jew b’kundizzjoni sussegwenti fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas.

5. Pretensjonijiet garantiti b’titoli rappreżentati f’entrati fil-kontijiet, fuq it-titoli gravati.

6. Pretensjonijiet garantiti minn rahan stabbilit f’dokumenti pubbliċi, fuq assi mwiegħda jew drittijiet li huma fil-pussess tal-kreditur jew ta’ parti terza.

Preferenza speċjali taffettwa biss il-parti tal-pretensjoni li ma taqbiżx il-valur tal-garanzija rispettiva rreġistrata fil-lista tal-kredituri. L-ammont tal-pretensjoni li jaqbeż l-ammont rikonoxxut bħala li għandu preferenza speċjali jiġi kklassifikat skont in-natura tiegħu.

B) Pretensjonijiet bi preferenza ġenerali (l-Artikolu 280) jinkludu:

1. Pretensjonijiet tal-pagi li ma għandhomx preferenza speċjali, tal-ammont li jirriżulta mill-multiplikazzjoni trippla tal-paga minima garantita interprofessjonali bin-numru ta’ ġranet ta’ pagi b’pagament pendenti; kumpens li jirriżulta mit-terminazzjoni ta’ kuntratti, tal-ammont li jikkorrispondi għall-minimu legali kkalkulat fuq bażi ta’ mhux aktar mit-triplu tal-paga minima garantita interprofessjonali; kumpens li jirriżulta minn inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard ikkaġunat mix-xogħol, akkumulat qabel l-ordni ta’ insolvenza.

2. L-ammonti li jikkorrispondu għal retenzjonijiet fiskali u ta’ sigurtà soċjali dovuti mid-debitur f’konformità ma’ obbligu legali.

3. Pretensjonijiet ta’ persuni fiżiċi li jirriżultaw minn xogħol freelance u dawk li jikkorrispondu għal awturi għall-assenjazzjoni tad-drittijiet ta’ użu ta’ xogħlijiet suġġetti għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, akkumulati matul is-sitt xhur qabel l-ordni ta’ insolvenza.

4. Pretensjonijiet tat-taxxa u pretensjonijiet oħra tad-dritt pubbliku, kif ukoll pretensjonijiet ta’ sigurtà soċjali li ma jgawdux preferenza speċjali. Dan id-dritt preferenzjali jista’ jiġi applikat lil sa 50 % tal-pretensjonijiet globali tal-awtorità tat-taxxa u l-pretensjonijiet ġenerali tas-sistema tas-sigurtà soċjali, rispettivament.

5. Pretensjonijiet għal responsabbiltà ċivili mhux kuntrattwali.

6. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn dħul ġdid fi flus mogħti fil-kuntest ta’ ftehim ta’ rifinanzjament li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 71(6) u tal-ammont mhux rikonoxxut bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

7. Sa 50 % tal-ammont tal-pretensjonijiet miżmuma mill-kreditur li jressqu rikors għal proċeduri ta’ insolvenza u li mhumiex ikkunsidrati subordinati.

C) Pretensjonijiet subordinati jinsabu fl-Artikolu 281:

1. Pretensjonijiet li ġew ikkomunikati tard, ħlief fejn dawn jirrigwardaw pretensjonijiet taħt rikonoxximent furzat jew minħabba deċiżjonijiet tal-qorti.

2. Pretensjonijiet li, abbażi ta’ ftehim kuntrattwali, huma subordinati.

3. Pretensjonijiet għal ħlasijiet addizzjonali u interessi.

4. Pretensjonijiet għal multi u penali.

5. Pretensjonijiet miżmuma minn kwalunkwe persuna b’relazzjoni speċjali mad-debitur skont it-termini stabbiliti f’din il-Liġi.

6. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn atti revokatorji minħabba li persuna tkun ġiet ddikjarata li aġixxiet in mala fede fl-att ikkontestat.

7. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn kuntratti b’obbligi reċiproċi jew, fil-każ ta’ rikostituzzjoni, fis-sitwazzjonijiet stabbiliti fid-dispożizzjoni.

13.1 Ħlas tal-pretensjonijiet

Il-ħlas ta’ pretensjonijiet bi preferenza speċjali huwa ddebitat lill-assi u d-drittijiet koperti mill-proċeduri, kemm jekk suġġetti għal eżekuzzjoni individwali kif ukoll kollettiva. Hemm regoli speċjali fir-rigward ta’ dawn il-pretensjonijiet, li jawtorizzaw lill-amministratur iħallashom mill-patrimonju ta’ insolvenza mingħajr ir-realizzazzjoni ta’ assi speċifiċi, li jillibera l-gravami. Huwa possibbli wkoll li l-assi jinbiegħu bl-eżistenza kontinwa tal-garanzija, u bl-assunzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-debitur mix-xerrej. Għall-bejgħ ta’ dawn l-assi, il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi fl-Artikoli 429 et seq.

Pretensjonijiet bi preferenza ġenerali jitħallsu skont l-ordni tagħhom u fuq bażi pro rata f’kull kategorija. Wara, jitħallsu pretensjonijiet mhux garantiti, għalkemm l-ordni tal-ħlas tista’ tinbidel mill-imħallef fuq talba tal-amministratur u taħt ċerti kundizzjonijiet. Pretensjonijiet mhux garantiti jitħallsu fuq bażi pro rata u skont il-likwidità tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Pretensjonijiet subordinati jitħallsu l-aħħar u skont l-ordni prevista fl-Artikolu 309.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

14.1 Proċeduri ta’ riorganizzazzjoni

Proċeduri ta’ riorganizzazzjoni” jista’ jirreferi għal żewġ sitwazzjonijiet differenti: l-arranġament tal-kredituri bħala mod kif jiġu riżolti l-proċeduri ta’ insolvenza, u l-possibbiltà li d-debitur jevita proċeduri ta’ insolvenza permezz ta’ ftehim ta’ riorganizzazzjoni jew ristrutturar tad-dejn mal-kredituri tiegħu. Iż-żewġ sitwazzjonijiet huma regolati fil-Liġi dwar l-Insolvenza.

(A) L-arranġament tal-kredituri

Wara l-fażi inizjali tal-proċeduri ta’ insolvenza, meta l-assi u l-obbligazzjonijiet koperti bil-proċeduri jkunu ġew definittivament stabbiliti, hemm żewġ soluzzjonijiet possibbli: arranġament tal-kredituri jew stralċ. Il-kisba ta’ arranġament tal-kredituri tieħu preċedenza, peress li l-liġi tistabbilixxi li l-fażi ta’ arranġament għandha dejjem tinfetaħ sakemm id-debitur ma jkunx talab proċeduri ta’ stralċ.

Kemm id-debitur kif ukoll il-kredituri li jkollhom iktar minn parti minn ħamsa tal-obbligazzjonijiet tiegħu jistgħu jissottomettu proposta ta’ arranġament ladarba l-fażi inizjali tkun intemmet. Id-debitur huwa wkoll awtorizzat li jissottometti proposta ta’ arranġament bikri, għalkemm xi debituri huma esklużi minn din l-għażla (debituri ħatja ta’ ċerti reati u dawk li ma jissottomettux kontijiet annwali meta jkunu obbligati jagħmlu dan).

Il-proposta ta’ arranġament bikri hija mmirata lejn id-debitur u l-kredituri tiegħu li jagħmlu arranġament malajr u mingħajr ma jeżawrixxu l-fażijiet kollha tal-proċeduri ta’ insolvenza. Sabiex tiġi pproċessata l-proposta, għandha tkun sottoskritta minn ċertu perċentwal ta’ kredituri. Ladarba l-proposta tiġi sottomessa, għandha tiġi evalwata mill-amministratur u l-bqija tal-kredituri jistgħu jissottoskrivu għaliha; jekk jilħqu l-maġġoranzi meħtieġa, l-imħallef joħroġ sentenza li tapprova l-arranġament ippreżentat.

L-ipproċessar normali tal-fażi tal-arranġament jibda b’deċiżjoni tal-qorti li ttemm il-fażi inizjali; fiha, l-imħallef jistabbilixxi data għal-laqgħa tal-kredituri, għalkemm jekk in-numru ta’ kredituri jaqbeż tliet mija, il-proċess jista’ jsir bil-miktub. Minn dan il-punt, jibda perjodu għad-debitur u l-kredituri sabiex jissottomettu l-proposti tal-arranġament tagħhom, li għandu jkollhom kontenut minimu bażiku. Jekk jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha, l-imħallef jaċċetta l-proposti u dawn jintbagħtu lill-amministratur għall-evalwazzjoni.

Il-laqgħa tal-kredituri tkun ippreseduta mill-imħallef u sabiex titqies li tkun imsejħa b’mod validu, għandhom jidhru l-kredituri li jirrappreżentaw aktar minn nofs it-talbiet mhux garantiti. Id-debitur u l-amministratur huma obbligati jattendu. Waqt il-laqgħa, il-proposti ta’ arranġament jiġu diskussi u vvutati, u sabiex jiġu approvati, għandhom jiksbu l-maġġoranzi previsti fl-Artikolu 124 tal-liġi, skont il-kontenut tagħhom. Imbagħad, l-imħallef joħroġ sentenza li tapprova l-proposta aċċettata mil-laqgħa, u hemm proċedura minn qabel għall-amministratur u l-kredituri li ma attendewx jew li ġew imċaħħda mid-drittijiet tagħhom li jikkontestaw il-proposta.

L-arranġament jidħol fis-seħħ mill-jum tas-sentenza li tapprovah u minn dak il-mument l-effetti tal-proċeduri ta’ insolvenza jintemmu u huma sostitwiti minn dawk stabbiliti fl-arranġament. Ir-rwol tal-amministratur jintemm ukoll. L-arranġament jorbot lid-debitur u lill-kredituri mhux garantiti u subordinati, kif ukoll lill-kredituri preferenzjali li vvutaw favur. Huwa jista’ jorbot ukoll lill-kredituri preferenzjali skont il-maġġoranzi milħuqa fl-approvazzjoni tiegħu. Ladarba l-arranġament ikun ġie implimentat, l-imħallef jiddikjara dan il-fatt u jordna l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Jekk l-arranġament ma jiġix imħares, kwalunkwe kreditur jista’ jitlob dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità mill-imħallef.

(B) Riorganizzazzjoni tad-dejn permezz ta’ ftehimiet ta’ rifinanzjament biex jiġu evitati proċeduri ta’ insolvenza

L-esperjenza miksuba mill-pubblikazzjoni tal-Liġi dwar l-Insolvenza wriet in-nuqqas ta’ proċeduri ta’ insolvenza bħala mezz biex tinkiseb kontinwità tan-negozju fuq il-bażi tas-soluzzjoni miftiehma. Għalhekk, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Marzu 2014 dwar strateġija ġdida għall-falliment tan-negozju u l-insolvenza ħeġġet lill-Istati Membri jadottaw miżuri biex jevitaw proċeduri ta’ insolvenza permezz ta’ ftehim ta’ rifinanzjament tad-dejn bejn id-debitur u l-kredituri. Fir-riformi l-iktar reċenti tal-Liġi dwar l-Insolvenza, il-leġiżlatur Spanjol introduċa erba’ tipi ta’ miżuri f’dan ir-rigward: (a) it-twaqqif ta’ sistema ta’ komunikazzjoni minn qabel għad-debitur biex jinforma lill-imħallef tal-qorti kummerċjali li jkun beda negozjati mal-kredituri tiegħu sabiex jilħaq ftehim ta’ rifinanzjament, li jissospendi l-obbligu li japplika għal proċeduri ta’ insolvenza u jippermetti s-sospensjoni ta’ azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali f’ċerti każijiet u għal ċertu perjodu ta’ żmien; (b) l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ protezzjoni biex jissalvagwardjaw ftehimiet ta’ rifinanzjament kontra azzjonijiet revokatorji; (c) l-istabbiliment ta’ proċedura ta’ approvazzjoni uffiċjali għal ftehimiet ta’ rifinanzjament sabiex jissaħħu l-effetti tagħhom; u (d) miżuri ta’ inċentivi għall-konverżjoni tad-dejn f’ekwità. F’din it-taqsima, niffukaw fuq ir-regolamentazzjoni tal-approvazzjoni tal-qorti ta’ ftehimiet ta’ rifinanzjament, li jinsabu fir-raba’ dispożizzjoni addizzjonali tal-Liġi dwar l-Insolvenza.

Il-ftehimiet ta’ rifinanzjament iffirmati minn kredituri li jirrappreżentaw mill-inqas 51 % tal-obbligazzjonijiet finanzjarji jistgħu jiġu approvati mill-qorti. Il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-kalkolu tal-perċentwali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji u dwar self sindakat.

Il-proċess jinvolvi l-preżentazzjoni, mid-debitur jew mill-kredituri, ta’ rikors akkumpanjat b’ċertifikat mill-awditur li jikkonferma l-parteċipazzjoni tal-maġġoranzi meħtieġa f’kull każ, skont il-livell ta’ protezzjoni mitluba, bil-minimu ta’ 51 % tal-obbligazzjonijiet finanzjarji.  L-imħallef jeżamina r-rikors u jekk jiġi ammess, joħroġ ordni li tiddikjara sospensjoni tal-azzjonijiet individwali ta’ eżekuzzjoni matul il-proċedura ta’ approvazzjoni.

Meta tiġi ppubblikata l-ordni ta’ approvazzjoni, jibda perjodu ta’ 15-il jum sabiex kwalunkwe kreditur finanzjarju li ma jaqbilx, jikkontestaha. L-uniċi raġunijiet għall-kontestazzjoni huma jew nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti formali, jew in-natura sproporzjonata tas-sagrifiċċju mitlub. Il-kontestazzjonijiet jiġu pproċessati fi proċeduri ta’ insolvenza inċidentali li jinvolvu d-debitur u l-bqija tal-kredituri li huma parti għall-ftehim, u tingħata sentenza mhux appellabbli. Huwa wkoll espressament stipulat li, fir-rigward tal-effetti tal-ftehim approvat mill-qorti, li huma validi mill-jum wara l-pubblikazzjoni tas-sentenza fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat, l-imħallef jista’ jordna t-tħassir ta’ kull sekwestru magħmul permezz ta’ proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali fuq djun affettwati mill-ftehim ta’ rifinanzjament.

L-effetti tal-approvazzjoni tal-qorti mhumiex limitati biex jestendu l-effetti tal-estensjoni miftiehma, meta jersqu lil hinn mill-prinċipju ta’ relattività tal-kuntratti. L-effett ġenerali huwa protezzjoni kontra azzjonijiet revokatorji, iżda l-estensjoni tal-effetti għall-kredituri li ma jaqblux tiddependi fuq il-perċentwal tal-approvazzjoni. Għalhekk: (a) il-protezzjoni tal-kredituri bil-kollateral titneħħa; (b) l-effetti tal-ftehim huma aġġustati fuq il-bażi tal-maġġoranzi milħuqa fl-approvazzjoni tiegħu u fir-rigward ta’ jekk il-pretensjoni hijiex effettivament koperta mill-kollateral jew le.

Il-kredituri bi pretensjonijiet finanzjarji li ma ffirmawx il-ftehim iżda li huma affettwati mill-approvazzjoni tal-qorti għandhom iżommu d-drittijiet tagħhom fuq dawk miżmuma in solidum mad-debitur u fuq avalli jew garanti, li ma jistgħux jinvokaw aċċettazzjoni tal-ftehim ta’ rifinanzjament jew l-effetti tal-approvazzjoni tal-qorti. Fir-rigward ta’ kredituri finanzjarji li ffirmaw il-ftehim, iż-żamma tal-effetti tiegħu għall-avalli jew garanti tiddependi fuq dak li ġie miftiehem fir-relazzjonijiet legali rispettivi tagħhom.

Kwalunkwe kreditur, kemm jekk iffirma l-ftehim u kemm jekk le, jista’ jitlob dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità quddiem l-imħallef li approvah, permezz tal-kanal tal-proċedura ta’ insolvenza inċidentali. Is-sentenza ma tistax tiġi appellata. Jekk jiġi ddikjarat nuqqas ta’ konformità, il-kredituri jistgħu jitolbu proċeduri ta’ insolvenza jew jibdew proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali.

Jekk drittijiet kollaterali jiġu infurzati fuq pretensjonijiet affettwati mill-ftehim, u sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, il-kreditur jista’ jieħu pussess tal-ammonti miksuba taħt ċerti kundizzjonijiet.

14.2 Eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa għal debituri li huma persuni fiżiċi

Il-Liġi 25/2015 tat-28 ta’ Lulju 2015 introduċiet dak li hu magħruf bħala l-mekkaniżmu ta’ “it-tieni opportunità” tal-Liġi dwar l-Insolvenza, fl-Artikolu 178bis il-ġdid.

Id-dispożizzjoni teżenta lil persuni fiżiċi mir-regola ġenerali tal-Artikolu 178(2), skont liema, f’każijiet ta’ għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba stralċ jew minħabba insuffiċjenza tal-assi koperti mill-proċeduri, id-debituri li huma persuni fiżiċi huma responsabbli għall-ħlas tal-pretensjonijiet li jifdal.

Sabiex jibbenefika minn din l-eżenzjoni, id-debitur għandu jkun aġixxa in bona fede, u japplikaw għalih ir-rekwiżiti li ġejjin:

1. li l-insolvenza ma ġietx iddikjarata ta’ ħtija;

2. li d-debitur ma jkunx ġie kkundannat b’sentenza finali ta’ kriminalità fuq proprjetà, frodi jew delitt tal-kullar abjad, falsifikazzjoni, delitti kontra l-awtorità tat-taxxa u s-sistema tas-sigurtà soċjali jew kontra d-drittijiet tal-ħaddiema fl-10 snin qabel l-ordni ta’ insolvenza;

3. li, filwaqt li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 231, id-debitur ikun daħal jew għall-inqas ipprova jidħol fi ftehim ta’ pagament straġudizzjarju;

4. li d-debitur ikun ħallas il-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza u l-pretensjonijiet preferenzjali tal-insolvenza b’mod sħiħ u, jekk ma ppruvax jilħaq ftehim ta’ pagament straġudizzjarju minn qabel, mill-inqas 25 % tal-ammont tal-pretensjonijiet ta’ insolvenza mhux garantiti;

5. li, bħala alternattiva għall-punt ta’ qabel:

i) id-debitur jippreżenta pjan ta’ pagament;

ii) ma naqasx milli jikkonforma mal-obbligi li jikkollabora mal-imħallef u l-amministratur;

iii) ma bbenefikatx minn din l-eżenzjoni fl-aħħar 10 snin;

iv) ma rrifjutatx offerta ta’ impjieg adattata għall-kapaċitajiet tiegħu fl-erba’ snin li jippreċedu l-ordni ta’ insolvenza;

v) b’mod espliċitu jaċċetta, fir-rikors għal eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa, li l-aċċess tiegħu għall-eżenzjoni se jiġi rreġistrat fit-taqsima speċjali tar-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenza għal perjodu ta’ ħames snin.

L-għoti ta’ din l-eżenzjoni jeħtieġ proċeduri mibdija fuq talba tad-debitur u li jinvolvu l-parteċipazzjoni tal-amministratur u l-kredituri li huma parti għall-azzjoni. Id-debitur huwa meħtieġ li jissottometti pjan ta’ ħlas għall-pretensjonijiet li huma esklużi mill-eżenzjoni, li għandhom jitħallsu fi żmien massimu ta’ ħames snin.

Ladarba l-perjodu stabbilit għall-konformità mal-pjan ta’ ħlas ikun skada, u l-eżenzjoni ma tkunx ġiet irrevokata, l-imħallef tal-insolvenza, fuq talba tad-debitur, joħroġ ordni li tagħti eżenzjoni b’mod definittiv minn pretensjonijiet mhux imħallsa matul il-proċeduri ta’ insolvenza. L-imħallef jista’ wkoll, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ u wara li jisma’ lill-kredituri, jordna eżenzjoni definittiva mill-pretensjonijiet mhux imħallsa ta’ debituri li ma jkunux kompletament konformi mal-pjan ta’ ħlas imma allokaw għalih mill-inqas nofs id-dħul riċevut (u li mhux meqjus bħala li ma jistax jiġi sekwestrat) matul il-perjodu ta’ ħames snin mill-għoti proviżorju tal-eżenzjoni jew kwart ta’ dak id-dħul meta d-debitur jissodisfa ċ-ċirkostanzi previsti fil-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta’ ipotekaturi li m’għandhomx riżorsi, fir-rigward tad-dħul tal-unità tal-familja u ċirkostanzi familjari partikolarment vulnerabbli.

Il-pretensjonijiet kollha mhux garantiti u subordinati li huma pendenti fid-data tal-għeluq tal-proċeduri tal-insolvenza se jkunu affettwati mill-eżenzjoni, ħlief għal pretensjonijiet tad-dritt pubbliku u ta’ manteniment. Fir-rigward tal-pretensjonijiet bi preferenza speċjali, din taffettwa l-parti ta’ dawk il-pretensjonijiet li ma setgħux jiġu solvuti bl-eżekuzzjoni tal-kollateral.

L-eżenzjoni tista’ tiġi revokata fuq talba ta’ kwalunkwe kreditur tal-insolvenza jekk, matul il-ħames snin wara li tingħata, tkun ivverifikata l-eżistenza ta’ dħul, assi jew drittijiet mhux żvelati li jappartjenu lid-debitur.

Jista’ isir rikors għal revoka wkoll jekk matul il-perjodu stabbilit għall-konformità mal-pjan tal-ħlas: (a) id-debitur isib ruħu f’waħda miċ-ċirkostanzi li, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 178bis(3), jipprevjenu l-għoti tal-eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa; (b) fejn applikabbli, ma jkunx imħares l-obbligu li jitħallsu d-djun mhux eżentati skont il-kontenut tal-pjan ta’ ħlas; jew (c) is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur tittejjeb sostanzjalment minħabba wirt, legat jew donazzjoni, jew logħob ta’ fortuna jew ċans, b’tali mod li jkun jista’ jħallas id-djun pendenti kollha mingħajr detriment għall-obbligi ta’ manteniment tiegħu.

Jekk l-imħallef jordna r-revoka tal-eżenzjoni, il-kredituri jirkupraw bis-sħiħ id-dritt tagħhom li jieħdu azzjonijiet kontra d-debitur sabiex jinfurzaw pretensjonijiet li jibqgħu mhux imħallsa fl-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

14.3 Għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza

Ir-raġunijiet għall-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza huma stabbiliti fl-Artikolu 465 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Bażikament, il-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

(a) l-ordni ta’ insolvenza tiġi revokata mill-Qorti Provinċjali (Audiencia Provincial);

(b) tiġi ddikjarata konformità mal-arranġament;

(c) jiġi vverifikat li l-assi koperti mill-proċeduri mhumiex biżżejjed biex iħallsu l-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza;

(d) il-ħlas tal-pretensjonijiet rikonoxxuti kollha jew is-sodisfazzjon sħiħ tal-kredituri b’mezzi oħra huwa vverifikat;

(e) ladarba l-fażi inizjali tkun intemmet, il-kredituri kollha jabbandunaw jew jirtiraw mill-proċeduri.

L-għeluq għandu jiġi approvat mill-imħallef u hemm proċedura sabiex il-partijiet ikkonċernati jikkontestawh. Il-liġi għandha dispożizzjonijiet speċjali għall-każ tal-għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba l-insuffiċjenza tal-assi tad-debitur fir-rigward tal-ħlas tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Dan jista’ jiġi vverifikat b’rikors tad-debitur stess għal proċeduri, f’liema każ, l-imħallef jiddikjara l-proċeduri ta’ insolvenza u l-għeluq tagħhom fl-istess deċiżjoni u fl-istess ħin.

Meta jiġi ddikjarat l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-limitazzjonijiet kollha fuq is-setgħat tad-debitur jintemmu. Jekk id-debitur ikun persuna fiżika, il-liġi tistabbilixxi regoli speċjali sabiex id-debitur igawdi eżenzjoni mill-ħlas ta’ pretensjonijiet li ma ġewx solvuti matul il-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-rekwiżiti għal din l-eżenzjoni huma stabbiliti fl-Artikoli 486 et seq. Id-debitur irid ikun aġixxa in bona fede u għandu jissodisfa ċerti obbligi. Id-debitur innifsu għandu jressaq rikors għal din l-eżenzjoni u kemm l-amministratur kif ukoll il-kredituri jistgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet. L-eżenzjoni tista’ tiġi rrevokata f’ċerti każijiet, bħal, pereżempju, jekk id-debitur itejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu jew jekk ma jikkonformax mal-pjan ta’ pagament li kkommetta ruħu għalih sabiex iħallas id-djun mhux affettwati mill-eżenzjoni.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Fil-każ tal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza ta’ persuni ġuridiċi minħabba stralċ, jitilfu l-personalità ġuridika tagħhom.

Jekk l-għeluq iseħħ minħabba l-implimentazzjoni tal-arranġament, il-kredituri jkollhom il-pretensjonijiet tagħhom imħallsa skont id-dispożizzjonijiet tiegħu. Il-kredituri preferenzjali li ma ffirmawx l-arranġament tal-kredituri jistgħu jkomplu jew jibdew proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali, taħt ċerti ċirkostanzi.

Matul l-implimentazzjoni tal-arranġament tal-kredituri, huwa possibbli wkoll li d-debitur jitlef il-personalità ġuridika tiegħu permezz ta’ proċess ta’ modifika strutturali, li jirriżulta fl-assunzjoni tar-responsabbiltajiet minn kumpanija ġdida jew kumpanija akkwirenti.

Fil-każ ta’ debituri li huma persuni fiżiċi, l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi tfisser li l-kredituri jistgħu jibdew azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali kontra d-debitur, sakemm ma jkunx ġie eżentat minn pretensjonijiet mhux imħallsa bil-mod ipprovdut fl-Artikolu 178bis.

15.1 Ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri ta’ insolvenza

Jekk tinħareġ ordni ta’ insolvenza għal debitur li jkun persuna fiżika fi żmien ħames snin wara l-għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza preċedenti minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi, dan jitqies bħala ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri preċedenti.

Fil-każ ta’ debituri li huma persuni ġuridiċi, il-ftuħ mill-ġdid ta’ proċeduri ta’ insolvenza li ngħalqu minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi jiġi ordnat mill-istess qorti li semgħet l-ewwel proċeduri, jiġi pproċessat fl-istess proċeduri u jkun limitat għall-fażi tal-likwidazzjoni tal-assi u d-drittijiet li dehru sussegwentement.

Fis-sena ta’ wara d-data tad-deċiżjoni tal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba insuffiċjenza tal-assi, il-kredituri jistgħu jressqu rikors għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri bil-għan li jinbdew azzjonijiet ta’ rkupru, filwaqt li jindikaw l-azzjonijiet speċifiċi li għandhom jinbdew jew jipprovdu, bil-miktub, fatti rilevanti li jistgħu jwasslu għall-klassifikazzjoni tal-insolvenza bħala ta’ ħtija, ħlief jekk tkun inħarġet sentenza dwar il-klassifikazzjoni fil-proċeduri magħluqa ta’ insolvenza.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Skont l-Artikolu 242 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza, l-ispejjeż legali kollha meħtieġa biex isir rikors għal proċeduri ta’ insolvenza u biex dawn jitwettqu, huma pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. B’mod partikolari, dan jinkludi l-pretensjonijiet kollha li jirriżultaw minn ħlasijiet legali u spejjeż meħtieġa biex isir rikors għal proċeduri ta’ insolvenza u ordni ta’ dawn il-proċeduri, l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni, il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet previsti f’din il-liġi, u l-attendenza u r-rappreżentazzjoni tad-debitur u tal-amministratur matul il-proċeduri ta’ insolvenza u l-proċeduri inċidentali, meta l-parteċipazzjoni tagħhom tkun legalment obbligatorja jew fl-interess tal-patrimonju ta’ insolvenza, sakemm l-arranġament jidħol fis-seħħ jew, inkella, sakemm jingħalqu l-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għal pretensjonijiet li jirriżultaw minn appelli ppreżentati kontra deċiżjonijiet tal-qorti meta dawn jiġu miċħuda totalment jew parzjalment b’ordni espressa ta’ ħlas tal-ispejjeż.

Huma inklużi wkoll bħala pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, skont l-Artikolu 84(2)(3), il-ħlasijiet u l-ispejjeż legali li jirriżultaw mill-attendenza u r-rappreżentanza tad-debitur, l-amministratur jew il-kredituri leġittimi fi proċeduri li, fl-interessi tal-patrimonju ta’ insolvenza, ikomplu jew jinbdew skont il-kontenut ta’ din il-liġi, ħlief għad-dispożizzjonijiet relatati ma’ każijiet ta’ rtirar, aċċettazzjoni, ħlas jew difiża separata tad-debitur u, jekk applikabbli, sal-limiti kwantitattivi stabbiliti hemmhekk.

F’każijiet ta’ għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba insuffiċjenza tal-patrimonju ta’ insolvenza, pretensjonijiet għal ħlasijiet legali u spejjeż jitħallsu qabel il-bqija tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, bl-eċċezzjoni ta’ pretensjonijiet tal-ħaddiema u ta’ manteniment (l-Artikolu 473).

It-tariffi tal-amministratur jintalbu kontra l-patrimonju ta’ insolvenza u huma stabbiliti mill-imħallef skont skala ta’ tariffi legalment approvata; bħalissa, l-iskala tat-tariffi approvata mid-Digriet Irjali 1860/2004 tas-6 ta’ Settembru 2004 għadha valida. L-Artikolu 84 jistabbilixxi regoli speċjali għad-determinazzjoni u l-effett tagħhom.

Il-liġi tipprovdi għall-possibbiltà li jinħatru assistenti delegati biex jgħinu lill-amministratur u r-remunerazzjoni tagħhom hija koperta minn dan tal-aħħar.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Ir-regolamentazzjoni ta’ atti revokatorji fi proċeduri ta’ insolvenza tinsab fl-Artikoli 226 et seq. tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Dawn id-dispożizzjonijiet għaddew minn emendi suċċessivi, prinċipalment fir-rigward tan-natura tal-“mekkaniżmi protettivi” tal-ftehimiet ta’ rifinanzjament.

L-Artikolu 226 fih is-sistema legali għal azzjonijiet ta’ rkupru, fuq il-bażi ta’ klawżola ġenerali li tiddikjara l-atti kollha mwettqa mid-debitur li huma “ta’ detriment għall-assi koperti mill-proċeduri” bħala “revokabbli”, kemm jekk kien hemm “intenzjoni ta’ diżgwid” jew le. Sabiex jitħarsu l-effetti tar-revoka, huwa stabbilit perjodu speċifiku ta’ żmien: is-sentejn qabel id-data tal-ordni ta’ insolvenza.

(A) Perjodu ta’ revoka

Il-liġi tagħżel li jiġi stabbilit perjodu speċifiku ta’ revoka: sentejn li jmorru lura mid-data tal-ordni ta’ insolvenza.

(B) Il-kunċett ta’ “detriment pekunjarju”

L-azzjonijiet imwettqa matul il-“perjodu suspettat” mid-debitur huma revokabbli jekk ikunu ta’ detriment għall-assi koperti mill-proċeduri. Għandha tingħata prova sodisfaċenti ta’ detriment pekunjarju mill-parti li tagħmel l-ilment. Madankollu, minħabba d-diffikultajiet li huma normalment involuti biex jiġu ppruvati atti detrimentali, il-Liġi dwar l-Insolvenza tiffaċilita l-azzjonijiet permezz tat-twaqqif ta’ sett ta’ preżunzjonijiet.  Kif jiġri f’partijiet oħra tal-liġi, il-preżunzjonijiet jistgħu jkunu inkonfutabbli jew konfutabbli. Għalhekk: (a) detriment pekunjarju huwa preżunt inkonfutabbli f’żewġ każijiet: (i) meta jittratta d-disponiment ħieles ta’ assi, ħlief donazzjonijiet għall-użu, u (ii) meta jittratta pagamenti u atti oħra li jsolvu obbligi li huma dovuti wara l-ordni ta’ insolvenza, sakemm ma jkunux garantiti b’kollateral, f’liema każ il-preżunzjoni tammetti provi għall-kuntrarju; (b) detriment pekunjarju huwa preżunt konfutabbli fi tliet każijiet: (i) meta jittratta d-disponiment ta’ assi bi ħlas lil persuni b’relazzjoni speċjali mad-debitur tal-insolvenza, (ii) meta jittratta l-ħolqien ta’ spejjeż fuq proprjetà favur obbligi pre-eżistenti jew favur obbligi ġodda mġarrba biex jissostitwixxi tal-ewwel, u (iii) pagamenti jew atti oħra li jsolvu l-obbligi garantiti b’kollateral u li huma dovuti wara l-ordni ta’ insolvenza.

(C) Proċedura

Il-locus standi sabiex jitressqu azzjonijiet ta’ revoka fi proċeduri ta’ insolvenza huwa tal-amministratur. Madankollu, sabiex tipproteġi lill-kredituri kontra n-nuqqas ta’ attività tal-amministraturi, il-liġi tipprovdi locus standi sussidjarja jew tat-tieni grad għall-kredituri li ħeġġu lill-amministratur bil-miktub biex iressaq azzjoni ta’ revoka, jekk fi żmien xahrejn mid-data tat-talba l-azzjoni ma titressaqx mill-amministratur. Il-liġi fiha regoli mmirati biex jiżguraw li l-amministraturi effettivament iwettqu r-rwol li jiżguraw li ma jsirx disponiment tal-assi koperti mill-proċeduri. Għal azzjonijiet kontra ftehimiet ta’ rifinanzjament, il-locus standi hija esklużiva għall-amministratur, eskluża kwalunkwe pożizzjoni sussidjarja.

Sabiex jiġu protetti l-ftehimiet ta’ rifinanzjament, hemm regoli speċjali li jirriżultaw minn emendi leġiżlattivi riċenti, li jiddefinixxu mekkaniżmi protettivi li jagħmlu dawn il-ftehimiet (approvati taħt ċerti kundizzjonijiet) reżistenti għal azzjonijiet ta’ revoka (l-Artikolu 604 tat-Test Riformulat tal-Liġi dwar l-Insolvenza).

L-aħħar aġġornament: 12/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.