Niewypłacalność/upadłość

Jeżeli spółka lub przedsiębiorca znajdzie się w trudnym położeniu finansowym lub nie może spłacić swojego zadłużenia, we wszystkich krajach istnieje szczególne postępowanie służące rozwiązaniu tej sytuacji w sposób kompleksowy, z udziałem wszystkich wierzycieli (stron, na rzecz których należy dokonać spłaty zadłużenia).

Istnieją różne rodzaje postępowania upadłościowego w zależności od ich celów.

Spółki

  • Jeżeli spółkę można uratować lub przedsiębiorstwo jest rentowne – jego długi można zrestrukturyzować (zazwyczaj w porozumieniu z wierzycielami). Takie rozwiązanie ma na celu ochronę spółki oraz zachowanie miejsc pracy.
  • Jeżeli spółki nie można uratować, należy ją rozwiązać (spółka „bankrutuje”).

Przedsiębiorcy

  • mogą zazwyczaj wnieść o wszczęcie postępowania obejmującego sporządzenie planu spłaty zadłużenia i umorzenie długów po upływie racjonalnego okresu (zazwyczaj okresu trzech lat). Oznacza to, że upadłość nie dotyczy majątku osobistego, a w przyszłości przedsiębiorcy dotknięci upadłością mogą rozwijać nowe przedsięwzięcia.

W każdym razie, gdy tylko postępowanie zostanie wszczęte, wierzyciele nie mogą wystąpić z odrębnym powództwem w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Rozwiązanie to gwarantuje, że wszyscy wierzyciele znajdują się w takiej samej sytuacji. Jednocześnie chronione są też aktywa dłużnika.

Aby zaspokoić roszczenia, wierzyciele muszą dowieść ich istnienia, albo przed sądem, albo przed organem (co do zasady zarządcą lub likwidatorem) odpowiedzialnym za restrukturyzację lub likwidację aktywów dłużnika. W szczególnych okolicznościach sam dłużnik może uznać roszczenie.

Upadłość transgraniczna (przepisy UE)

Sprawy dotyczące upadłości odnoszące się do spółek lub przedsiębiorców prowadzących działalność lub posiadających aktywa w szeregu państw można rozstrzygnąć na podstawie przepisów unijnych – w szczególności rozporządzenia 2015/848 (zob. streszczenie zasad postępowania).

Formularze, o których mowa w rozporządzeniu 2015/848

Postępowanie krajowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Przydatna strona

Rejestry upadłości

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.