Platobná neschopnosť

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

Konkurz (ptóchevsi): Konkurz sa vyhlási (diátagma ptóchevsis) iba voči fyzickej osobe, ktorá je v platobnej neschopnosti.

Likvidácia (ekkathárisi): Likvidácia sa vyhlási (diátagma ekkathárisis) v prípade akejkoľvek právnickej osoby. Dobrovoľná likvidácia (ekoúsia ekkathárisi), mimosúdna alebo pod dohľadom súdu sa takisto týka právnickej osoby.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

Konkurz: Ustanovenia právnych predpisov o konkurze fyzických osôb sa nachádzajú v zákone o konkurze (perí Ptóchevsis Nómos, kap. 5), ktorý bol významne zmenený v posledných dvoch rokoch s cieľom zohľadniť meniacu sa hospodársku a sociálnu situáciu.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať buď veriteľ alebo samotný dlžník, ak dlhy presahujú 15 000 EUR za predpokladu, že vykonali konkurzný úkon a dlžník sa osobne zdržiaval na Cypre alebo mal na Cypre obvyklý pobyt alebo vykonával na Cypre podnikateľskú činnosť alebo bol členom spoločnosti alebo partnerstva, ktoré na Cypre vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Dlžník vykoná konkurzný úkon (práxi ptóchevsis) najmä vtedy, ak:

a) veriteľ zabezpečí voči dlžníkovi konečný rozsudok na akúkoľvek sumu a dlžník nezaplatí;

b) dlžník predloží vyhlásenie o platobnej neschopnosti platiť svoje dlhy;

c) podá návrh na vyhlásenie konkurzu;

d) osobný splátkový kalendár, ktorého je účastníkom, sa považuje za nesplnený alebo ukončený v súlade s ustanoveniami zákona o platobnej neschopnosti fyzických osôb (perí Aferengyótitas Fysikón Prosópon Nómos).

Likvidácia spoločností: Spoločnosť sa môže zlikvidovať buď z dôvodu neschopnosti platiť svoje dlhy alebo na základe osobitného uznesenia spoločnosti, aby sa spoločnosť zrušila prostredníctvom likvidácie svojho majetku a splatenie všetkých svojich dlhov alebo ich časti. Likvidáciu je možné vyhlásiť, ak spoločnosť nie je schopná platiť svoje dlhy. Dlžná suma musí prekročiť 5 000 EUR. Návrh na likvidáciu podá na súd buď veriteľ alebo akcionári.

Dobrovoľná likvidácia:

Existujú tri druhy dobrovoľnej likvidácie:

 • Dobrovoľná likvidácia veriteľmi (ekoúsia ekkathárisi apó pistotés): Je to mimosúdna likvidácia, ktorá sa uskutoční v prípade, že spoločnosť je platobne neschopná a jej predstavenstvo sa rozhodne ju zlikvidovať. Dobrovoľná likvidácia veriteľmi sa začne zvolaním schôdze veriteľov, na ktorej sa prerokuje osobitné uznesenie o dobrovoľnej likvidácii prijaté valným zhromaždením akcionárov spoločnosti.
 • Dobrovoľná likvidácii členmi (ekoúsia ekkathárisi apó méli): Je podobná mimosúdnej likvidácii, ktorá sa začne na základe osobitného uznesenia valného zhromaždenia akcionárov, keď je spoločnosť solventná.
 • Dobrovoľná likvidácia pod dohľadom súdu (ekoúsia ekkathárisi ypó tin epopteía tou Dikastiríou): Ak spoločnosť prijala uznesenie o dobrovoľnej likvidácii, súd môže nariadiť, aby likvidácia pokračovala pod dohľadom súdu.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

Konkurz: Konkurzná podstata pozostáva zo všetkého majetku, ktorý patrí úpadcovi alebo ktorý úpadca nadobudol na začiatku konkurzného konania, alebo ktorý získa úpadca alebo sa prevedie na úpadcu pred jeho oddlžením okrem majetku, ktorý je nevyhnutný na prežitie úpadcu a jeho rodiny.

Majetok nadobudnutý po začatí konkurzného konania a pred oddlžením alebo zrušení konkurzu je súčasťou konkurznej podstaty.

Likvidácia: Majetok patriaci do rozsahu pôsobnosti likvidácie je majetok, ktorý patril spoločnosti pred vyhlásením likvidácie alebo pred dátumom prijatia osobitného uznesenia o dobrovoľnom zrušení.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

Konkurz: Po vyhlásení konkurzu (epísimos paralíptis) sa oficiálnym konkurzným správcom stane správca konkurznej podstaty. V neskoršej fáze možno za správcu konkurznej podstaty (diacheiristís) vymenovať akéhokoľvek oprávneného správcu (adeiodotiménos sýmvoulos aferengyótitas). Úlohou správcu konkurznej podstaty je predať majetok úpadcu a rozdeliť výnosy veriteľom. Ak oficiálny konkurzný správca alebo akýkoľvek správca vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty, úpadca zostáva vlastníkom všetkého majetku, ktorý nadobudol, avšak majetok bude spravovať výlučne správca konkurznej podstaty od dátumu začatia konkurzného konania.

Likvidácia: Ak po vyhlásení likvidácie veritelia nevymenujú likvidátora, likvidátorom (ekkatharistís) sa automaticky stane oficiálny konkurzný správca, pokiaľ nie je za likvidátora vymenovaný oprávnený správca na návrh oficiálneho konkurzného správcu podaného súdu alebo na základe rozhodnutia schôdze veriteľov a spoločníkov spoločnosti. Úlohou likvidátora je likvidovať majetok spoločnosti, ktorá sa zrušuje a rozdeliť výnosy veriteľom a spoločníkom spoločnosti. Ak oficiálny konkurzný správca alebo správca prevezme funkciu likvidátora majetku právnickej osoby v likvidácii, hoci spoločnosť zostáva vlastníkom všetkého majetku, ktorí nadobudla, realizáciu likvidácie majetku spravuje likvidátor od dátumu začatia likvidačného konania.

Dobrovoľná likvidácia: V prípade dobrovoľnej likvidácie spoločnosť prestane vykonávať svoju podnikateľskú činnosť od začatia likvidačného konania s výnimkou prípadu, že to je nevyhnutné na prospešnú likvidáciu. Úlohou likvidátora je likvidovať majetok spoločnosti v likvidácií a rozdeliť výnosy jej veriteľom a spoločníkom.

 • Dobrovoľná likvidácia veriteľmi: Veritelia a spoločnosť nominujú na svojich oddelených stretnutiach správcu, ktorého chcú vymenovať za likvidátora spoločnosti, ale v prípade nezhody medzi oboma stretnutiami sa za likvidátora vymenuje správca nominovaný veriteľmi.
 • Dobrovoľná likvidácia členmi: Spoločnosť vymenuje za likvidátora oprávneného správcu na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré je zodpovedné za riešenie záležitosti spoločnosti a rozdelenie jej majetku. Po vymenovaní likvidátora zaniknú právomoci riaditeľov okrem rozsahu právomoci, ktorých pokračovanie vykonávania schváli valné zhromaždenie spoločnosti alebo likvidátor.
 • Dobrovoľná likvidácia pod dohľadom súdu: Pri nariadení likvidácie, ktorá podlieha dohľadu súdu môže súd prostredníctvom tohto nariadenia alebo nasledujúceho nariadenia vymenovať ďalšieho likvidátora. Likvidátor vymenovaný súdom má rovnaké právomoci, podlieha tým istým povinnostiam a má rovnaké postavenie ako likvidátor vymenovaný osobitným uznesením alebo na základe rozhodnutia veriteľov, ako bolo uvedené.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

Konkurz: Právne predpisy stanovujú, že započítanie sa môže uplatniť, ak existujú vzájomné úvery alebo vzájomné dlhy alebo iné vzájomné transakcie medzi úpadcom a treťou osobou pred vyhlásením konkurzu, pokiaľ v čase poskytnutia úveru tretia osoba vedela o konkurznom úkone vykonanom úpadcom.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

Konkurz: Existujúce legálne zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je úpadca zostanú v platnosti a úpadca zostane osobne zodpovedným za plnenie ich podmienok.

Likvidácia: Existujúce zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je spoločnosť v likvidácii zostanú v platnosti. To iste platí aj pre legálne zmluvy uzatvorené spoločnosťami, ktoré sú v dobrovoľnej likvidácii.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

Konkurz: Ak je podaná žaloba proti úpadcovi po vyhlásení konkurzu, musí sa získať povolenie súdu, aby sa mohlo pokračovať v konaní.

Likvidácia: Ak je podaná žaloba voči spoločnosti v likvidácii po vyhlásení likvidácie musí sa získať povolenie súdu, aby sa mohlo pokračovať v konaní.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

Konkurz: Konania, ktoré už prebiehajú voči úpadcovi pokračujú normálne bez potreby povolenia súdu, aby sa v nich mohlo pokračovať.

Likvidácia: Konania, ktoré už prebiehajú voči spoločnosti v likvidácii môžu pokračovať len s povolením súdu. Vybavovanie takýchto konaní sa stáva záležitosťou výlučne pre oficiálneho konkurzného správcu alebo likvidátora spoločnosti.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

Konkurz: Aby sa mohol veriteľ zúčastniť na konkurznom konaní, musí mať vyplnené formuláre na preukázanie dlhu (epalíthevsi chréous) a predložiť všetky podporné dôkazy. Oficiálny konkurzný správca alebo správca, ktorý koná ako správca konkurznej podstaty potom rozhodne o prijatí alebo odmietnutí dôkazov. Následne sa veriteľom zoradeným podľa priorít stanovených v zákone o konkurze vyplatí dividenda. Hneď ako sa ich dôkazy zaregistrujú, veritelia sa môžu zúčastniť stretnutí zvolaných oficiálnym konkurzným správcom alebo správcom, ktorý likviduje spoločnosť.

Likvidácia: Aby sa mohol veriteľ zúčastniť na likvidačnom konaní, musí mať vyplnené formuláre na preukázanie dlhu a predložiť všetky podporné dôkazy. Rovnaký postup sa uplatní ako v prípade konkurzu s výnimkou, že tu sa dividenda rozdelí v súlade so zákonom o obchodných spoločnostiach (perí Etaireión Nómos, kap. 113).

To isté platí aj pre dobrovoľnú likvidáciu, a najmä pre veriteľov dobrovoľnej likvidácie, na ktorej sa veritelia priamo podieľajú od začiatku konania, keď sú zvolaní, aby navrhli likvidátora podľa vlastného výberu.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

Konkurz: Správca konkurznej podstaty má právomoc a oprávnenie na predaj nehnuteľného majetku akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný a v záujme konania. Následne sa veriteľom zoradeným podľa priorít stanovených v zákone o konkurze vyplatí dividenda. V prípade založenej nehnuteľnosti sa musí získať súdny príkaz.

Likvidácia: Likvidátor spoločnosti v likvidácii môže predať nehnuteľný majetok spoločnosti akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za spôsob v záujme konania. Následne sa veriteľom vyplatí dividenda v poradí podľa priorít stanovených v zákone o obchodných spoločnostiach. V prípade založenej nehnuteľnosti sa musí získať súdny príkaz. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na dobrovoľnú likvidáciu.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

Konkurz: Po vyhlásení konkurzu môžu veritelia predložiť dôkazy o dlhoch, ktoré vznikli až do dátumu vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie a ktoré sa vzťahujú na pohľadávky s pevnou sumou. Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu spadajú mimo rámca konkurzného konania a veritelia musia konať voči úpadcovi samostatne.

Likvidácia: Po vyhlásení likvidácie alebo prijatí osobitného uznesenia o dobrovoľnej likvidácii môžu veritelia predložiť dôkazy o dlhoch, ktoré vznikli až do dátumu vyhlásenia likvidácie alebo osobitného uznesenia a ktoré sa týkajú pohľadávok s pevnou sumou. Pohľadávky vzniknuté po vyhlásení likvidácie alebo osobitného uznesenia spadajú mimo pôsobnosti likvidačného konania a veriteľmi musia konať voči úradníkom spoločnosti v likvidácii.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

Konkurz: Keď sa vyhlási konkurz, každý veriteľ musí do 35 dní od uverejnenia tohto vyhlásenia predložiť dôkaz o dlhu oficiálnemu konkurznému správcovi alebo správcovi konkurznej podstaty v písomnej forme. Dôkaz musí obsahovať podrobnosti o dlhu s uvedením mien všetkých ručiteľov a musí z neho vyplývať, či má veriteľ zábezpeku. Oficiálny konkurzný správca alebo správca konkurznej podstaty musí do 10 dní v písomnej forme prijať alebo zamietnuť dôkaz na účely dividendy. Veriteľ alebo ručiteľ, ktorí sú nespokojní s rozhodnutím oficiálneho konkurzného správcu alebo správcu konkurznej podstaty, môžu napadnúť rozhodnutie na súde v lehote 21 dní.

Likvidácia: Keď sa vyhlási likvidácia, každý veriteľ musí do 35 dní od uverejnenia tohto vyhlásenia predložiť dôkaz o dlhu oficiálnemu konkurznému správcovi alebo likvidátorovi v písomnej forme. Dôkaz musí obsahovať podrobnosti o dlhu s uvedením mien všetkých ručiteľov a musí z neho vyplývať, či má veriteľ zábezpeku. Oficiálny konkurzný správca alebo likvidátor musí do 10 dní v písomnej forme prijať alebo zamietnuť dôkaz na účely dividendy. Veriteľ alebo ručiteľ, ktorí sú nespokojní s rozhodnutím oficiálneho konkurzného správcu alebo likvidátora, môžu napadnúť rozhodnutie na súde v lehote 21 dní. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na dobrovoľnú likvidáciu.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

Konkurz: Pri rozdelení konkurznej podstaty sa dlhy zoradia rovnako a v pomere v rámci jednotlivých kategórií („pravidlo pari passu“), pokiaľ majetok nie je dostatočný na zaplatenie všetkým v plnej výške. Pohľadávky sa zoradia takto:

 • Skutočné výdavky a odmena správcovi konkurznej podstaty
 • Poplatky splatné konkurznému správcovi
 • Výdavky vynaložené veriteľom, ktorý je navrhovateľom
 • Prednostné pohľadávky
 • Nezabezpečené dlhy

Likvidácia: Po rozdelení majetku v likvidácií sa dlhy zoradia rovnako a v pomere v rámci jednotlivých kategórií („pravidlo pari passu“), pokiaľ majetok nie je dostatočný na zaplatenie všetkým v plnej výške. Pohľadávky sa zoradia takto:

 • Skutočné výdavky a odmena likvidátorovi
 • Poplatky splatné oficiálnemu konkurznému správcovi alebo likvidátorovi
 • Výdavky vynaložené veriteľom, ktorý je navrhovateľom
 • Prednostné pohľadávky
 • Dlhopisy s pohyblivou sadzbou
 • Nezabezpečení veritelia

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

Konkurz: Úpadca môže predložiť písomný návrh na vyrovnanie (symvivasmós) so svojimi veriteľmi oficiálnemu konkurznému správcovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Uskutoční sa schôdza veriteľov, na ktorej sa musí schváliť plán 3/4 väčšinou všetkých veriteľov, ktorí preukázali svoje pohľadávky. V prípade, že veritelia príjmu návrh, úpadca alebo oficiálne konkurzný správca alebo správca konkurznej podstaty požiada súd o jeho schválenie. Schválenie súdom zaväzuje všetkých veriteľov, ktorí preukázali svoje pohľadávky. Ak sa splnenia podmienok vyrovnania, preukázané pohľadávky sa považujú za uspokojené v plnej výške.

Úplné ukončenie konkurzného konania nastane zrušením vyhlásenia konkurzu.

Likvidácia: Úplné ukončenie likvidačného konania nastane konečným rozdelením alebo zrušením vyhlásenia likvidácie.

Dobrovoľné likvidačné konanie sa ukončí a spoločnosť v likvidácii sa úplne zruší tri mesiace po doručení konečných účtovných závierok spoločnosti oficiálnemu konkurznému správcovi, ktoré sa vyhotovili po ukončení akejkoľvek likvidácie a rozdelení majetku spoločnosti.

Ak však ktokoľvek má právny záujem na oživení spoločnosti, ktorá bola zrušená po dobrovoľnej likvidácii alebo na základe nariadenia súdu, môže tak urobiť do dvoch rokov po zrušení spoločnosti na základe žiadosti predloženej súdu na tento účel.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

Konkurz: V prípade zrušenia vyhlásenia konkurzu, keď veritelia súhlasili bez toho, aby boli vyplatení v plnej výške, títo veritelia majú nárok vymáhať dlžnú sumu po zrušení uvedeného vyhlásenie konkurzu.

Likvidácia: V prípade zrušenia vyhlásenia likvidácie, ak veritelia súhlasili bez toho, aby boli vyplatení v plnej výške, títo veritelia majú nárok vymáhať dlžnú sumu po zrušení uvedeného vyhlásenia likvidácie.

Ak má niekto právny záujem na oživení spoločnosti, ktorá bola zrušená po dobrovoľnej likvidácii alebo na základe nariadenia súdu, môže tak urobiť do dvoch rokov po zrušení spoločnosti na základe žiadosti predloženej súdu na tento účel.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

Konkurz: Náklady na vyhlásenie konkurzu znáša veriteľ, ktorý podá návrh na vyhlásenie. Výdavky splatné oficiálnemu konkurznému správcovi sú 500 EUR. Výdavky vzniknuté v priebehu konkurzného konania sa platia z konkurznej podstaty.

Likvidácia: Náklady na vyhlásenie likvidácie znáša veriteľ, ktorý podá návrh na vyhlásenie. Výdavky splatné oficiálnemu konkurznému správcovi sú 500 EUR. Náklady vzniknuté v priebehu likvidačného konania, likvidácie a rozdelenia majetku spoločnosti sa vyplatia z majetku v likvidácii.

Náklady na podanie a prihlasovanie dokumentov oficiálnym konkurzným správcom, ktoré sa týkajú dobrovoľného likvidačného konania, predstavujú celkovo približne 440 EUR. Náklady vzniknuté v priebehu likvidačného konania, likvidácie a rozdelenia majetku spoločnosti sa vyplatia z majetku v likvidácii.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

Konkurz: Niektoré ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na konkurzné konanie umožňujú správcovi konkurznej podstaty podať návrh na súd s cieľom požadovať vrátenia majetku v prospech veriteľov. Hlavné ustanovenia sú tieto:

A. Podvodný prevod (dólia metavívasi):

Ak má správca konkurznej podstaty alebo likvidátor dôkaz o tom, že majetok spoločnosti alebo fyzickej osoby bol prevedený buď bez protihodnoty alebo výrazne pod jeho skutočnú hodnotu, môže požiadať súd o vydanie príkazu na zrušenie podvodného prevodu alebo konania.

Aby sa toto ustanovenie mohlo uplatniť, prevod sa musí uskutočniť: a) do troch rokov pred dátumom konkurzu, pokiaľ sa neuskutočnil v dobrej viere a za primeranú protihodnotu alebo b) do desiatich rokov pred dátumom konkurzu, ak v čase prevodu nebola dotknutá fyzická osoba schopná zaplatiť všetky svoje dlhy bez pomoci prevedeného majetku. Aby bolo možné považovať úkon za podvodný v prípade spoločnosti v likvidácii, musí byť vykonaný v priebehu šiestich mesiacov pred začiatkom likvidácie, čo je dátum predloženia návrhu na likvidáciu.

B. Podvodné zvýhodňovanie (dólia protímisi):

Ak má správca alebo likvidátor dôkaz o tom, že s veriteľom sa zaobchádzalo zvýhodnene, môže požiadať súd o rozhodnutie o zrušení tohto zaobchádzania.

Likvidácia: Niektoré ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na likvidačné konanie umožňujú likvidátorovi podať návrh na súd s cieľom požadovať vrátenia majetku v prospech veriteľov. Hlavné ustanovenia sú tieto:

A. Podvodný prevod:

Ak má správca konkurznej podstaty alebo likvidátor dôkaz o tom, že majetok spoločnosti alebo fyzickej osoby bol prevedený buď bez protihodnoty alebo výrazne pod jeho skutočnú hodnotu, môže požiadať súd o vydanie príkazu na zrušenie podvodného prevodu alebo konania.

Aby sa toto ustanovenie mohlo uplatniť, prevod sa musí uskutočniť: a) do troch rokov pred dátumom konkurzu, pokiaľ sa neuskutočnil v dobrej viere a za primeranú protihodnotu alebo b) do desiatich rokov pred dátumom konkurzu, ak v čase prevodu nebola fyzická osoba schopná zaplatiť všetky svoje dlhy bez pomoci prevedeného majetku. Aby bolo možné považovať úkon za podvodný v prípade spoločnosti v likvidácii, musí byť vykonaný v priebehu šiestich mesiacov pred začiatkom likvidácie, čo je dátum predloženia návrhu na likvidáciu.

B. Podvodné zvýhodňovanie:

Ak má správca alebo likvidátor dôkaz o tom, že s veriteľom sa zaobchádzalo zvýhodnene, môže požiadať súd o rozhodnutie o zrušení tohto zaobchádzania.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.