Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Platobná neschopnosť

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

 • Insolvenčné konanie sa môže začať proti jednotlivcom, spoločnostiam a rôznym právnickým osobám a osobným spoločnostiam.
 • Insolvenčné konanie sa môže začať proti akémukoľvek jednotlivcovi, ktorý má dlh a žije v Anglicku a vo Walese, ktorý v posledných troch rokoch žil alebo vykonával obchodnú činnosť v Anglicku a vo Walese, alebo sa nachádza v Anglicku a vo Walese v deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Minimálny vek tu nie je stanovený. Okrem prípadov, v ktorých už bol vydaný súdny rozsudok v súvislosti s dlhom, sa minimálna úroveň dlhu vzťahuje na veriteľov, ktorí chcú požiadať o likvidáciu spoločnosti (750 GBP) alebo ktorí chcú požiadať o vyhlásenie konkurzu fyzickej osoby (5 000 GBP).

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

 • Medzi druhy platobnej neschopnosti podnikov patrí likvidácia (dobrovoľná alebo na základe súdneho rozhodnutia), správa majetku (ktorá môže viesť k záchrane/reorganizácii alebo k likvidácii), nútená správa alebo dobrovoľné vysporiadanie.
 • Medzi druhy osobnej platobnej neschopnosti patrí konkurz (ak je vyhlásený na základe návrhu na veriteľa alebo žiadosti jednotlivca), rozhodnutia o odpustení dlhov alebo dobrovoľné vysporiadanie.
 • Akýkoľvek nezabezpečený veriteľ, vrátane štátnych veriteľov, môže podať návrh na súd, aby sa nariadila likvidácia spoločnosti (nútená likvidácia) alebo správa majetku.
 • Spoločnosť, ktorá je dlžníkom, sa môže sama rozhodnúť pre likvidáciu (dobrovoľná likvidácia). Takáto spoločnosť môže tiež podať návrh na súd, aby nariadil jej likvidáciu.
 • Kedykoľvek po predložení návrhu na likvidáciu na súd môže súd ustanoviť predbežného likvidátora. Takíto likvidátori sa spravidla ustanovujú na účely ochrany majetku spoločnosti pred konaním vo veci likvidácie. Právomoci predbežného likvidátora sa stanovujú v súdnom príkaze, ktorým sa vymenúva.
 • Správcu môže vymenovať spoločnosť alebo jej riaditelia, ale aj držiteľ osobitného druhu záložného práva (floating chargeholder) Takéto vymenovania sa vykonávajú mimosúdne.
 • Na to, aby spoločnosť podliehala správe, musí byť platobne neschopná alebo jej musí hroziť platobná neschopnosť.
 • Nútená likvidácia môže byť opodstatnená tým, že spoločnosť nedokáže splácať svoje dlhy, pričom túto neschopnosť dokazuje nesplnenie zákonnej požiadavky na splatenie dlhov alebo nevykonaný rozsudok. Aj na súd sa možno obrátiť so žiadosťou, aby vydal rozhodnutie o likvidácii spoločnosti, pokiaľ je to správne a spravodlivé.
 • Držitelia osobitného druhu záložného práva môžu vymenovať nútených správcov majetku, aby pre nich vymáhali dlžné finančné prostriedky.
 • Po vymenovaní musí úradník upovedomiť všetkých veriteľov o platobnej neschopnosti. O insolvenčnom konaní v prípade podnikov treba informovať register spoločností, ktorý aktualizuje záznam spoločnosti a ktorý je dostupný online bez poplatkov.
 • Dobrovoľné vysporiadanie spoločnosti môže navrhnúť buď spoločnosť alebo úradník v rámci likvidácie alebo správy, ak sa už niektorý z týchto postupov začal. Dobrovoľné vysporiadania jednotlivcov môže navrhnúť fyzická osoba a sú prípustné pred začatím konkurzného konania alebo po ňom.
 • Dobrovoľné vysporiadania schvália veritelia hlasovaním, pričom ich musí schváliť 75 % hlasujúcich. Neuplatňuje sa žiadna minimálna úroveň dlhu a žiadny test platobnej neschopnosti. Návrh musí veriteľom predložiť poverený zástupca, ktorý sa stane dozorným subjektom, ak sa návrh schváli. Poverený zástupca môže konať, keď mu dlžník predloží návrh.
 • Rozhodnutia o vyhlásení konkurzu sa spravidla vydávajú na základe návrhu veriteľa alebo samotného dlžníka. Na základe vydania uznesenia sa vymenuje správca, ktorý môže okamžite konať.
 • V prípade návrhu veriteľa sa návrh predloží súdu, pričom sa naň vzťahuje minimálna výška dlhu 5 000 GBP, pričom spoločný návrh môžu predložiť dvaja alebo viacerí veritelia, a v takom prípade sa dlhy voči každému z nich sčítajú. Dlh musí byť nezabezpečený. V návrhu sa musí preukázať, že dlžník nie je schopný splácať dlh, čo sa musí dokázať nesplnenou zákonnou požiadavkou na splatenie alebo nevykonaným rozsudkom.
 • V prípade žiadosti dlžníka sa žiadosť predloží štátom ustanovenému rozhodcovi (adjudicator). Neuplatňuje sa žiadna minimálna úroveň dlhu, avšak dlžník musí byť neschopný splácať svoje dlhy. Súd do žiadosti nezasahuje, a nesmie existovať žiadny iný prebiehajúci návrh na vyhlásenie konkurzu. Rozhodca musí rozhodnúť o žiadosti a vydať rozhodnutie, ak sú splnené podmienky. Na základe rozhodnutia o vyhlásení konkurzu sa vymenuje správca, ktorý môže okamžite konať.
 • Ak veriteľ predložil návrh na vyhlásenie konkurzu, súd môže pred pojednávaním vo veci návrhu ustanoviť dočasného správcu s cieľom ochrániť majetok dlžníka, ktorý sa považuje za potenciálne ohrozený. Vo väčšine prípadov súd vydá konkrétne pokyny, pokiaľ ide o právomoc dočasného správcu, avšak môže priznať aj všeobecnejšiu právomoc s cieľom okamžitého prevzatia majetku dlžníka.
 • Jednotlivec môže podať žiadosť o odpustenie dlhu prostredníctvom splnomocnenej osoby, ak nie je schopný splácať svoje dlhy, ak má voči svojim veriteľom dlhy do výšky 20 000 GDP, ak má aktíva v hodnote, ktorá neprevyšuje sumu 1 000 GBP (bez primeraného vozidla) a má prebytočný príjem nižší ako 50 GBP mesačne. Správca konkurznej podstaty určí, či sa rozhodnutie o odpustení dlhu môže vydať, a ak áno tak sa na dlhy tejto osoby poskytne moratórium (obvykle 12 mesiacov), počas ktorého veritelia nemôžu podniknúť žiadne kroky na ich vynútenie alebo vymáhanie. Po ukončení moratória zaniknú všetky dlhy, okrem niektorých výnimiek.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

 • Pri insolvenčnom konaní v prípade podnikov je predmetom insolvenčného konania všetok majetok spoločnosti kdekoľvek na svete. Pojem „majetok“ je v právnych predpisoch obšírne vymedzený.
 • Počas správy majú všetky finančné prostriedky získané na financovanie konania prednosť ako výdavok.
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadania, v návrhu sa stanoví, ako sa bude nakladať s majetkom a veritelia majú možnosť pred hlasovaním zvážiť, či chcú návrh schváliť.
 • V prípade konkurzu sa celý majetok vo vlastníctve úpadcu kdekoľvek vo svete,.až na niektoré výnimky zverí správcovi. Akýkoľvek majetok, ktorý je potrebný na pokrytie potrieb domácnosti jednotlivca, alebo ktorý mu umožní vykonávať zamestnanie alebo obchodnú činnosť, nie je súčasťou konkurznej podstaty. Môže zahŕňať motorové vozidlo. Ak správca považuje takýto majetok za majetok s vyššou hodnotou, ako je cena primeranej náhrady, môže správca predať majetok a poskytnúť takúto náhradu. Akýkoľvek majetok, ktorý úpadca spravuje pre inú osobu, sa nezahŕňa do konkurznej podstaty.
 • Úpadcov príjem nie je súčasťou konkurznej podstaty, ale správca sa môže s jednotlivcom v úpadku dohodnúť, že akákoľvek časť prebytku príjmu po zohľadnení primeraných požiadaviek na domácnosť sa zahrnie do konkurznej podstaty v prospech veriteľov. Správca môže podať žiadosť na súd, aby vydal rozhodnutie, ak nedôjde k dohode s jednotlivcom.
 • Akýkoľvek majetok, ktorý jednotlivec nadobudne kým nie je oddlžený na základe konkurzného konania, môže správca zaradiť do konkurznej podstaty.
 • Úpadca sa dopúšťa trestného činu, ak neinformuje svojho správcu o majetku, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty, alebo ak si požičia peniaze alebo inak získa úver vo výške viac ako 500 GBP bez toho, aby informoval veriteľa o konkurznom konaní.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

 • Insolvenční úradníci musia mať licencie odborníkov na insolvenčné konania alebo oficiálnych správcov (pozri nižšie). Licencie môže vydávať len odborný orgán poverený štátom. Osoba konajúca ako odborník na insolvenčné konania bez licencie sa dopúšťa trestného činu a môže jej byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody.
 • Na získanie licencie musí uchádzač zložiť skúšky a absolvovať určitý počet hodín praxe v oblasti insolvenčných konaní.
 • Odborník na insolvenčné konania musí byť fyzickou osobou.
 • Odmena odborníka na insolvenčné konania konajúceho ako úradník sa stanovuje na základe dohody s veriteľmi. Odborník na insolvenčné konania sa môže obrátiť na súd, ak nedospeje k dohode s veriteľmi o výške primeranej odmeny. Veritelia sa môžu obrátiť na súd, ak sa domnievajú, že je odmena neprimerane vysoká.
 • S majetkom, ktorý je v likvidácii alebo v správe, nakladá insolvenčný úradník.
 • Všetky insolvenčné konania má všeobecne na starosti súd, a dotknutí účastníci, vrátane insolvenčného úradníka, sa môžu obrátiť na súd, ak predpokladajú, že ich záujmy boli neoprávnene poškodené.
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadanie, dlžník môže ľubovoľne nakladať s majetkom, pričom musí predložiť dôkaz, že toto vysporiadanie nevedie k porušeniu podmienok jeho dohody s veriteľmi.
 • Majetok patriaci do konkurznej podstaty sa zverí správcovi a úpadca s ním nesmie nakladať. Toto neplatí pre majetok, ktorý je vylúčený z konkurznej podstaty alebo majetok, ktorý nadobudne jednotlivec po začatí konania, pokiaľ tento majetok nenadobudne jednotlivec pred oddlžením na základe konkurzného konania a domáha sa ho správca. Okrem právomoci správcu domáhať sa nadobudnutého majetku nemá dlžníkovo oddlženie na základe konkurzného konania na správu konkurznej podstaty ďalší vplyv.
 • Oficiálny správca je úradník vymenovaný ministrom podľa zákona. Môže konať ako úradník v prípade nútenej likvidácie alebo konkurzu. Odmenu oficiálnych správcov nestanovujú veritelia, ale je stanovená zákonom.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

 • Pohľadávky sa v rámci likvidácie, správy a konkurzu môžu započítať.
 • Započítanie pohľadávok zahŕňa vzájomné transakcie ku dňu platobnej neschopnosti.
 • Čistá suma je buď majetkom v rámci konkurznej podstaty, alebo dlhom voči veriteľovi.
 • Účastníci nemôžu zmluvne preniesť uplatnenie započítania.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

 • Likvidátor alebo správca môže nevýhodnú zmluvu odvolať, čím ukončí záujem/záväzok platobne neschopného dlžníka z nej (protistrana môže v rámci insolvenčného konania žiadať náhradu strát/škôd, ktoré vznikli z dôvodu platobnej neschopnosti). Ak sa však zmluva neukončí v insolvenčnom konaní, súd môže vydať rozhodnutie o odpustení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
 • Pokračujúce poskytovanie určitých služieb energií, komunikačných služieb a IT služieb považovaných za „nevyhnutné“, počas platobnej neschopnosti môže prebiehať bez toho, aby bolo potrebné uhradiť nezaplatené nedoplatky existujúce pri začatí platobnej neschopnosti.
 • Poskytovatelia služieb môžu ukončiť z dôvodu platobnej neschopnosti plnenie zmlúv, ak sa to v zmluve umožňuje, s výnimkou týchto nevyhnutných služieb. Všetky neuhradené tovary alebo služby by boli pohľadávkami v rámci insolvenčného konania.
 • Na prebiehajúce zmluvy sa dobrovoľné vysporiadanie priamo nevzťahuje, hoci by sa tieto zmluvy mali považovať za súčasť návrhu.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

 • Likvidácia alebo správa vedú k vytvoreniu moratória. Po jeho začatí nemožno proti spoločnosti podniknúť právne kroky bez súhlasu úradníka alebo povolenia súdu.
 • V prípade dobrovoľného vysporiadania nesmie žiadny veriteľ viazaný dohodou podniknúť právne kroky na vymáhanie dlhu, keďže je viazaný prijatou dohodou. Veriteľ po schválení môže takéto kroky podniknúť, ak mu nebol dlh zaplatený.
 • Zabezpečení veritelia nie sú automaticky viazaní dobrovoľnými vysporiadaniami.
 • Ak sa predložil návrh na vyhlásenie konkurzu alebo samotný dlžník podal žiadosť o vyhlásenie konkurzu, súd môže prerušiť akékoľvek prebiehajúce súdne konanie voči osobe alebo majetku dlžníka alebo umožniť jeho pokračovanie za takých podmienok, ktoré sú podľa súdu vhodné. Žiadny veriteľ úpadcu nemôže začať konanie proti jeho osobe alebo majetku bez povolenia súdu, pokiaľ nie oddlžený na základe konkurzného konania.
 • Ak chce dlžník predložiť svojim veriteľom návrh na individuálne dobrovoľné vysporiadanie, veritelia, alebo ak sa na nich vzťahuje konkurzné konanie, správca alebo oficiálny správca môžu podať žiadosť na súd, aby vydal predbežné opatrenie. Cieľom je umožniť súdu prerušiť akékoľvek konanie proti osobe alebo majetku dlžníka a zabrániť začatiu takéhoto konania. Predbežné opatrenie zabráni aj vydaniu rozhodnutia o vyhlásení konkurzu voči dlžníkovi.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

 • Likvidácia alebo správa vedú k vytvoreniu moratória. Úkony prebiehajúce k dátumu vyhlásenia platobnej neschopnosti nemôžu pokračovať bez súhlasu úradníka alebo povolenia súdu.
 • Nezabezpečený veriteľ nemôže pokračovať v prebiehajúcom úkone, pretože je viazaný podmienkami dobrovoľného vysporiadania, bez ohľadu na to, či hlasoval za jeho schválenie. Zabezpečení veritelia nie sú viazaní podmienkami dobrovoľného vysporiadania, pokiaľ sa nerozhodli inak.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

 • Veritelia sa zúčastňujú insolvenčného konania prostredníctvom schôdzí veriteľov a ďalších rozhodovacích procesov. Môžu založiť aj výbor a zvoliť jeho členov. Úradníci, okrem oficiálnych správcov, musia aktualizovať zoznam veriteľov podľa vývoja prípadov každých 6 alebo 12 mesiacov, v závislosti od konania.
 • Rozhodnutia môžu zahŕňať vymenovanie alebo odvolanie úradníka, dohodu o odmene úradníka, zriadenie výboru, zohľadnenie návrhu na dobrovoľné vysporiadanie, alebo akékoľvek iné rozhodnutie, pri ktorom úradník stanoví, že jej potrebné vyjadrenie veriteľov.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

 • V návrhu na dobrovoľné vysporiadanie sa môže stanoviť, aby dozorný subjekt nakladal s majetkom dlžníka.
 • V prípade konkurzu sa majetok po vymenovaní zverí správcovi bez akejkoľvek potreby scudzenia, postúpenia práva alebo prevodu. Je povinnosťou správcu zhromaždiť, predať a rozdeliť majetok úpadcu veriteľom.
 • S majetkom, ktorý je v likvidácii alebo v správe, nakladá insolvenčný úradník.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

 • Pri insolvenčnom konaní v prípade podnikov môžu byť do insolvenčného konania prihlásené všetky dlhy, záväzky a mimozmluvné záväzky, ktoré mal podnik pred začiatkom platobnej neschopnosti, vrátane podmienených záväzkov. Nárokovať si možno aj dlhy splatné v budúcnosti ale diskontované na súčasné hodnoty.
 • Záväzky vyplývajúce z určitých trestných činov (napríklad obchodovania s drogami) nie sú pri správe alebo likvidácii preukázateľné.
 • Záväzky, ktoré vznikli po začatí konania, sa považujú za „výdavky“. Vzťahuje sa na ne špecifická postupnosť splácania, všetky však musia byť zaplatené pred rozdelením peňažných prostriedkov veriteľom.
 • V návrhu na dobrovoľné vysporiadanie sa musia úplne zverejniť záväzky dlžníka alebo spoločnosti a stanoviť, ako budú veritelia vyplatení. Vzniknuté dlhy dlžníka alebo spoločnosti po schválení návrhu sa nemôžu vymáhať v insolvenčnom konaní, pokiaľ sa na túto situáciu nevzťahuje osobitné ustanovenie.
 • Dlhy splatné k dátumu vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dlhy splatné v budúcnosti v dôsledku záväzku prijatého pred konkurzom sa môžu vymáhať v konkurznom konaní. Pokuty, dlhy zo študentských pôžičiek, nedoplatky dlhov z konaní v rodinných veciach a dlhy na základe príkazov na konfiškáciu sa nemôžu vymáhať v konkurznom konaní.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

 • Veritelia môžu predložiť pohľadávku (dôkaz o dlhu) kedykoľvek počas konania. Ak chce mať veriteľ právo hlasovať v rozhodovacom postupe alebo získať podiel, musí predložiť pohľadávku.
 • Ak sa pri správe, likvidácii alebo konkurze zamýšľa rozdelenie prostriedkov, úradník písomne informuje o rozdelení všetkých veriteľov, ktorí ešte svoje pohľadávky nepodložili, vyzve ich na predloženie pohľadávok a stanoví posledný možný dátum na ich predloženie, aby mohli byť súčasťou rozdelenia. Úradník sa môže zaoberať pohľadávkami, ktoré sa predložia po tomto dátume, alebo nie je povinný to urobiť.
 • Ak veriteľ pohľadávky nepredloží včas, nemôžu byť súčasťou rozdelenia prostriedkov.
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadania, požiadavka na predloženie dôkazu úradníkovi sa splní písomným oznámením o pohľadávke.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

 • Priorita rozdelenia je nasledujúca:
 1. držitelia vymedzeného druhu záložného práva (z majetku, na ktorý sa vzťahuje vymedzené záložné právo)
 2. výdavky na insolvenčné konanie
 3. preferenčné dlhy (pozri nižšie)
 4. stanovené podiely (len v insolvenčnom konaní podnikov)
 5. držitelia osobitného druhu záložného práva
 6. nezabezpečení veritelia
 7. akcionári (len v insolvenčnom konaní podnikov).
 • Niektoré pohľadávky v rámci pracovnoprávnych vzťahov sa považujú za prednostné vrátane niektorých dlhov v rámci penzijných systémov.
 • Stanovený podiel je oddelene spravovaný fond z majetku, na ktorý sa vzťahuje osobitný druh záložného práva a dostupný pre nezabezpečených veriteľov (vo výške maximálne 600 000 GDP).
 • Pohľadávky nie sú podriadené podľa zákona, s výnimkou konkurzného konania, v ktorom dlh voči osobe, ktorá bola v čase konkurzu manželom alebo manželkou alebo registrovaným partnerom úpadcu, je podriadený dlhom voči iným veriteľom spolu s úrokom z týchto dlhov.
 • Ak tretia osoba uspokojí dlh dlžníka, tejto tretej strane sa postúpi pohľadávka v insolvenčnom konaní.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadanie, veritelia schvália návrhy, ktoré predložil dlžník alebo spoločnosť, ak 75 % veriteľov podľa výšky dlhu hlasuje v prospech návrhu. Po schválení návrhu veriteľmi tento návrh zrealizuje odborník na insolvenčné konania ako dozorný subjekt. Táto skutočnosť si nevyžaduje schválenie súdom, hoci dozorný subjekt musí informovať súd, ak sa vydalo predbežné opatrenie. Účastník môže požiadať súd o preskúmanie rozhodnutia veriteľov vo veci toho, či sa návrh môže prijať z dôvodu vecnej nezrovnalosti. Všetci nezabezpečení veritelia sú viazaní touto dohodou.
 • Ak po schválení dlžník alebo spoločnosť nesplní podmienky dobrovoľného vysporiadania, dozorný subjekt môže predložiť návrh na súd, aby súd vyhlásil konkurz alebo likvidáciu.
 • Na plány reorganizácie nie je potrebný súhlas súdu, ale poškodená strana môže požiadať súd o posúdenie toho, či jej záujmy neboli zbytočne poškodené.
 • Existujú podrobné procesné pravidlá týkajúce sa ukončenia všetkých insolvenčných konaní.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

 • Podrobné pravidlá týkajúce sa ukončenia prípadu sa uplatňujú vo všetkých konaniach.
 • Po skončení konania môžu veritelia žiadať o finančné prostriedky, ktoré im boli rozdelené, ale ktoré im neboli vyplatené (ako sú finančné prostriedky v držbe štátu).
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadanie, v návrhu sa uvedie ponuka na splatenie určitej sumy na GBP dlžnej sumy. Ak sa návrh schváli, veritelia sú povinní schváliť tento návrh ako úhradu v plnom rozsahu, takže po ukončení konania nemôžu vymáhať žiadne časti tohto dlhu.
 • Pokiaľ ide o konkurzné konanie, dlhy zaniknú, keď sa ukončí konanie, okrem tých dlhov, na ktoré sa nevzťahuje toto konanie.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

Existuje jasná postupnosť splácania z finančných prostriedkov získaných z predaného majetku. Náklady a výdavky sa musia uhradiť zo speňaženia majetku pred tým, než sa finančné prostriedky vyplatia veriteľom.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

 • Ak pri insolvenčnom konaní insolventný dlžník uprednostnil konkrétneho veriteľa pri prístupe k formálnemu insolvenčnému konaniu (napríklad ho vyplatil prednostne pred vyplatením iných veriteľov), alebo uskutočnil podhodnotenú transakciu, (napríklad predal vec za nižšiu hodnotu, ako je jej hodnota), úradník môže príjemcu stíhať a domáhať sa finančných prostriedkov, ktoré ubudli z konkurznej podstaty.
 • Na žiadosť úradníka v procese konkurzu, likvidácie alebo správy môže súd zrušiť akýkoľvek druh transakcie a nariadiť príjemcovi obnovenie stavu, v ktorom by sa nachádzal, ak by sa transakcia neuskutočnila.
 • Žiadosti o zrušenie preferenčných platieb sa musia týkať transakcií, ktoré sa vykonali počas šiestich mesiacov pred vymenovaním správcu, začatím likvidácie, alebo predložením návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo žiadosti o vyhlásenie konkurzu, alebo dva roky v prípade preferenčnej platby spoločníkovi.
 • Žiadosti o zrušenie podhodnotených transakcií sa musia týkať transakcií uskutočnených v priebehu dvoch rokov pred týmito udalosťami, alebo v prípade konkurzného konania počas obdobia piatich rokov, pričom sa musí preukázať, že jednotlivec bol v tom čase v platobnej neschopnosti alebo sa stal platobne neschopný v dôsledku transakcie.
 • Úradník v procese správy, likvidácie, konkurzu alebo dobrovoľného vysporiadania môže súd požiadať o vydanie príkazu na zrušenie transakcie, ktorou boli veritelia podvedení. Takúto žiadosť môže s povolením súdu podať aj obeť transakcie.
 • V správnom alebo likvidačnom konaní sa môže úradník domáhať aj náhrady škody od riaditeľa podniku, ktorý uskutočňoval obchody napriek tomu, že vedel o platobnej neschopnosti, čím spôsobil ďalšie straty veriteľom, podvodne vykonával podnikateľskú činnosť alebo zneužil úradnú moc (žalobu v prípade zneužitia úradnej moci môže vzniesť aj oficiálny správca, veriteľ alebo účastník).
 • V prípade ak sa návrh na likvidáciu alebo na vyhlásenie konkurzu podá na súd, akékoľvek nakladanie s majetkom vykonané po predložení návrhu je neplatné, pokiaľ súd nerozhodne inak.
Posledná aktualizácia: 23/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.