Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Platobná neschopnosť

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Právo v oblasti platobnej neschopnosti fyzických osôb sa v Írsku riadi zákonom o konkurze z roku 1988 (v znení zmien) a zákonmi o platobnej neschopnosti fyzických osôb z rokov 2012 – 2015 (ďalej len „zákon o platobnej neschopnosti fyzických osôb“). V zákone o platobnej neschopnosti fyzických osôb sa stanovujú tri metódy riešenia dlhu a zavádzajú sa zmeny právnych predpisov v oblasti konkurzu.

Všetky insolvenčné konania o oddlžení fyzických osôb vrátane konkurzu spravuje Írsky insolvenčný úrad (ISI); ide o nezávislý štatutárny orgán zriadený v roku 2013, ktorý pôsobí pod záštitou ministerstva spravodlivosti a rovnosti.

Insolvenčné konania, ktoré sa riadia zákonom o platobnej neschopnosti fyzických osôb, zahŕňajú tieto tri opatrenia:

 1. Oznámenie o dlhovej úľave (Debt Relief Notice – DRN): v prípade dlhov vo výške najviac 35 000 EUR u osôb, ktoré nevlastnia prakticky žiadny majetok, pričom ich príjem je veľmi nízky.
 2. Opatrenie týkajúce sa vyrovnania dlhu (Debt Settlement Arrangement – DSA): v prípade dohodnutého vyrovnania neobmedzených nezabezpečených dlhov počas obdobia trvajúceho najviac päť rokov (za určitých okolností možno toto obdobie predĺžiť na šesť rokov).
 3. Opatrenie týkajúce sa platobnej neschopnosti fyzických osôb (Personal Insolvency Arrangement – PIA): v prípade dohodnutého vyrovnania alebo reštrukturalizácie zabezpečeného dlhu vo výške najviac 3 milióny EUR (túto sumu možno zvýšiť prostredníctvom reštrukturalizačnej dohody) a neobmedzeného nezabezpečeného dlhu počas obdobia trvajúceho najviac šesť rokov (za určitých okolností možno toto obdobie predĺžiť na sedem rokov).

V prípade DSA aj PIA sa postupuje v troch fázach:

Fáza 1: Príslušný súd vydá ochranné osvedčenie (Protective Certificate – PC), na základe ktorého sa vo veci zamedzuje určitým menovaným alebo „špecifikovaným“ veriteľom, aby s cieľom vymáhania dlhu podali žalobu alebo návrh na začatie konania proti dlžníkovi vrátane návrhu na vyhlásenie konkurzu. Keď príslušný súd vydá ochranné osvedčenie, uplatňuje sa 70 dní, ale jeho platnosť možno z určitých dôvodov predĺžiť o ďalších 40 dní.[i]

Fáza 2: Táto fáza zahŕňa vyjednávanie insolvenčného správcu v mene dlžníka so špecifikovanými veriteľmi a schválenie návrhu formou hlasovania na štatutárnej schôdzi veriteľov. V nedávno prijatých právnych predpisoch sa (len v prípade PIA) stanovila možnosť, že dlžník môže požiadať súd o preskúmanie návrhu v prípade, ak veritelia na schôdzi zamietli návrh PIA.[ii]

Fáza 3: Vykonávanie opatrení vrátane pravidelných platieb veriteľom od správcu a v prípade potreby výročné preskúmania vypracované správcom.

Dlžník môže využiť DRN, DSA alebo PIA iba raz.

Konkurz je možnosť určená pre dlžníkov, ktorí vzhľadom na príslušné okolnosti nespĺňajú kritériá oprávnenosti vzťahujúce sa na uvedené tri riešenia dlhu alebo v minulosti využili jednu z možností na riešenie dlhu, ale ukázalo sa, že dohoda s veriteľmi je neudržateľná.

Ak daná osoba preukáže, že jej finančnú situáciu nemožno vyriešiť insolvenčným opatrením, pričom disponuje príslušným písomným potvrdením správcu, môže požiadať najvyšší súd o vyhlásenie konkurzu. Táto osoba požiada examinátorský úrad najvyššieho súdu o prijatie adjudikačného uznesenia (uznesenia o konkurze) a zaplatí začiatočný poplatok vo výške 200 EUR. Žiadateľov vypočuje najvyšší súd; po vyhlásení konkurzu je dotknutá osoba zo zákona povinná dodržiavať pokyny úradného nadobúdateľa v prípade konkurzu a jeho úradu (oddelenie pre konkurz v rámci Írskeho insolvenčného úradu), ktorý zodpovedá za správu konkurznej podstaty.

Po vyhlásení konkurzu sa dlžníkove nezabezpečené dlhy v plnej miere odpíšu, ale všetok jeho majetok sa stáva vlastníctvom úradného nadobúdateľa v prípade konkurzu, ktorý je správcom konkurznej podstaty určeným najvyšším súdom.

Konkurzné konanie možno začať dvoma spôsobmi:

 1. Na podnet veriteľa, ktorý predloží na najvyšší súd žiadosť o vyhlásenie konkurzu na osobu, ktorá je jeho dlžníkom, pričom preukáže, že je veriteľom tejto osoby a že táto osoba sa nepokúša uspokojivým spôsobom vyrovnať svoje dlhy.
 2. Na podnet samotnej osoby (tzv. samoadjudikačný konkurz).

Po uplynutí jedného roka odo dňa adjudikácie je úpadca automaticky zbavený konkurzu, ak sa na neho nevzťahuje uznesenie o predĺžení konkurzu (vydané úradným nadobúdateľom v prípadoch nesplnenia povinností).

V rámci zákona o platobnej neschopnosti fyzických osôb bolo vytvorené nové povolanie regulované Írskym insolvenčným úradom, pričom toto povolanie patrí do dvoch kategórií:

1. Schválení sprostredkovatelia (Approved Intermediaries – AI): fyzická alebo právnická osoba, ktorú Írsky insolvenčný úrad oprávnil, aby poskytovala podporu dlžníkom, ktorí chcú požiadať o DRN.

2. Insolvenční správcovia v konaniach o oddlžení fyzických osôb (Personal Insolvency Practitioners – PIP): osoba, ktorú Írsky insolvenčný úrad oprávnil, aby pôsobila ako prostredník medzi dlžníkom a veriteľom (veriteľmi) na účely zabezpečenia DSA alebo PIA. Insolvenčný správca je právne povinný konať v súlade so zákonom o platobnej neschopnosti fyzických osôb a súvisiacimi právnymi predpismi.[iii]

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

Návrh na začatie insolvenčného konania môžu v Írsku podať fyzické osoby (vrátane partnerstiev fyzických osôb) prostredníctvom postupov stanovených v zákone o platobnej neschopnosti fyzických osôb. Veritelia môžu podať návrh na začatie konkurzného konania proti dlžníkovi alebo dlžník môže požiadať o vyhlásenie konkurzu z vlastnej iniciatívy.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie

Základnou podmienkou začatia insolvenčného konania je platobná neschopnosť dlžníka, t. j. dlžníci nie sú schopní splácať svoje dlhy v termíne splatnosti.  Na základe charakteru a výšky dlhov a výšky príjmov dlžníka sa stanoví, ktorý z troch typov opatrení je vhodný.

S cieľom zabezpečiť, že si osoba, na ktorú sa vzťahuje insolvenčné opatrenie, zachová primeranú životnú úroveň, Írsky insolvenčný úrad vypracoval usmernenia (po rozsiahlom procese konzultácií) s názvom Primerané výdavky na živobytie (Reasonable Living Expenses – RLE). V týchto usmerneniach sa zabezpečuje udržateľnosť insolvenčného opatrenia, napomáha sa zaručeniu zákonného práva dlžníka na primeranú životnú úroveň a stanovuje sa spravodlivá a transparentná metóda na štandardizáciu každodenných životných nákladov v prípade dlžníkov v ťažkostiach. Keď dlžník žiada o využitie insolvenčného opatrenia, schválený sprostredkovateľ alebo insolvenčný správca vypočíta primerané výdavky na živobytie dlžníka na základe vzoru, ktorý stanovil Írsky insolvenčný úrad.

1. Oznámenie o dlhovej úľave (DRN)

Ak chce dlžník žiadať o DRN:

 • nemôže byť schopný splácať svoje dlhy v plnej výške v termíne splatnosti,
 • jeho čistý mesačný disponibilný príjem musí byť najviac 60 EUR po odrátaní primeraných výdavkov na živobytie,
 • hodnota jeho majetku nesmie prevyšovať 400 EUR. Dlžníci majú zároveň povolené vlastniť:
  • jeden šperk najviac v hodnote 750 EUR,
  • jedno motorové vozidlo najviac v hodnote 2 000 EUR a
  • domáce vybavenie alebo nástroje za predpokladu, že ich spoločná celková hodnota neprevyšuje 6 000 EUR,
 • musí mať trvalý pobyt v Írskej republike alebo za posledný rok musí mať obvyklý pobyt alebo miesto podnikania na území Írska,
 • musí vyplniť a podpísať predpísaný finančný výkaz (Prescribed Financial Statement – PFS) a priložiť čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v tomto výkaze sú pravdivé a správne.

Medzi typické príklady dlhov zahrnutých v rámci oznámení DRN patria pohľadávky z kreditných kariet, kontokorentné úvery, osobné úvery, úvery v rámci úverových spoločenstiev, vyúčtovania za energie a zákaznícke karty.

2. Opatrenie týkajúce sa vyrovnania dlhu (DSA)

Dlžník môže požiadať o využitie opatrenia DSA, ak:

 • nie je schopný splácať svoje dlhy v plnej výške v termíne splatnosti,
 • má jedného alebo viacerých nezabezpečených veriteľov,
 • má trvalý pobyt v Írsku alebo mal za posledný rok obvyklý pobyt alebo miesto podnikania na území Írska,
 • vyplnil predpísaný finančný výkaz (PFS) a predložil podpísané čestné vyhlásenie, že uvedené informácie sú pravdivé a správne,
 • insolvenčný správca mu poskytol vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že sa domnieva, že:
  • informácie uvedené vo výkaze PFS sú pravdivé a správne,
  • dlžník je oprávnený predložiť návrh na využitie opatrenia DSA,
  • po preskúmaní výkazu PFS, ktorý predložil dlžník, je absolútne nepravdepodobné, že by sa dlžník stal v nasledujúcich piatich rokoch solventným,
  • ak sa na dlžníka uplatní opatrenie DSA, možno odôvodnene predpokladať, že sa v nasledujúcich piatich rokoch stane solventným.

Okrem dlhov uvedených v prípade DRN môžu dlhy, pri ktorých sa využíva opatrenie DSA, zvyčajne zahŕňať aj pôžičky a osobné záruky.

3. Opatrenie týkajúce sa platobnej neschopnosti fyzických osôb (PIA)

Dlžník môže požiadať o využitie opatrenia PIA, ak:

 • nie je schopný splácať svoje dlhy v plnej výške v termíne splatnosti,
 • dlhuje aspoň jednému zabezpečenému veriteľovi, ktorý je držiteľom zábezpeky vzťahujúcej sa na írske nehnuteľnosti alebo aktíva,
 • celková výška jeho zabezpečených dlhov je nižšia ako 3 milióny EUR (v prípade súhlasu všetkých zabezpečených veriteľov možno túto hraničnú hodnotu zvýšiť),
 • počas obdobia šiestich mesiacov spolupracoval so zabezpečeným veriteľom, pokiaľ ide o hlavné súkromné miesto pobytu, v rámci procesu hypotekárnych nedoplatkov (napr. v rámci procesu riešenia hypotekárnych nedoplatkov, ktorý riadi Centrálna banka Írska) a:
  • výsledkom bolo, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o alternatívnom spôsobe splatenia, alebo
  • zabezpečený veriteľ potvrdil, že takúto dohodu neprijme, alebo
  • dlžník uzavrel dohodu o alternatívnom spôsobe splatenia a usiluje sa ju dodržiavať, a to potvrdil aj insolvenčný správca,
 • má trvalý pobyt v Írsku alebo mal za posledný rok obvyklý pobyt alebo miesto podnikania na území Írska,
 • vyplnil a podpísal predpísaný finančný výkaz (PFS) a priložil čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v tomto výkaze sú pravdivé a správne,
 • insolvenčný správca mu poskytol vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že sa domnieva, že:
  • informácie uvedené vo výkaze PFS sú pravdivé a správne,
  • dlžník je oprávnený predložiť návrh na využitie opatrenia PIA,
  • po preskúmaní výkazu PFS je absolútne nepravdepodobné, že by sa dlžník stal v nasledujúcich piatich rokoch solventným,
  • ak sa na dlžníka uplatní opatrenie PIA, možno odôvodnene predpokladať, že sa v nasledujúcich piatich rokoch stane solventným.

Okrem dlhov uvedených v prípade DRN a DSA môžu dlhy, pri ktorých sa využíva opatrenie PIA, zvyčajne zahŕňať aj úvery na bývanie určené na financovanie hlavného súkromného miesta pobytu, úvery na financovanie investičného nehnuteľného majetku, hypotéky/úvery na financovanie kúpy nehnuteľnosti určenej na prenájom.

Konkurz

V Írsku majú fyzické osoby právo požiadať o samoadjudikačný konkurz, t. j. na najvyšší súd môžu predložiť žiadosť, aby na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Túto žiadosť možno predložiť, ak sú splnené tieto podmienky:

 • fyzická osoba alebo dlžník nie je schopný splácať svoje dlhy v termíne splatnosti,
 • výška dlhov dlžníka musí prevyšovať hodnotu jeho majetku najmenej o 20 000 EUR,
 • dlžník sa primeraným spôsobom pokúsil využiť jedno z troch uvedených insolvenčných opatrení na vyrovnanie svojich dlhov. Táto skutočnosť musí byť súdne preukázaná listom od insolvenčného správcu alebo schváleného sprostredkovateľa.

Aj veriteľ môže podať návrh na začatie konkurzného konania.  Veriteľ môže podať návrh na začatie konkurzného konania za predpokladu, že neodôvodnene neodmietol prijať návrh na využitie opatrení DSA alebo PIA.

Žiadosť o prijatie uznesenia o konkurze sa podáva formou návrhu, v rámci ktorého je žiadateľ povinný examinátorskému úradu najvyššieho súdu predložiť rôzne dokumenty a miestoprísažné vyhlásenia predpísané najvyšším súdom. Po prijatí nadobúda uznesenie o konkurze účinnosť v čase, keď bolo skutočne prijaté; nevzniká retrospektívny účinok k dátumu vydania návrhu na začatie konkurzu ako v prípade niektorých iných jurisdikcií.

Do prijatia adjudikačného uznesenia o konkurze veriteľ podľa zákona o konkurze nemá k dispozícii žiadny osobitný prostriedok nápravy, v rámci ktorého by mohol vymenovať dočasného správcu; v článku 23 zákona o konkurze sa po adjudikácii umožňuje zatknutie úpadcu, ak plánuje opustiť jurisdikciu s úmyslom vyhnúť sa konkurzu.

Dlžník alebo veriteľ môže namietať proti uzneseniu o konkurze tak, že na najvyšší súd podá návrh a miestoprísažné vyhlásenia, v ktorých uvedie dôvody námietky.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

Hlavným cieľom, z ktorého vychádza zákon o platobnej neschopnosti fyzických osôb, je poskytnúť čo najväčšiu ochranu hlavného súkromného miesta pobytu a s týmto úmyslom sú formulované aj príslušné ustanovenia právnych predpisov.

Majetok v rámci insolvenčného konania

V prípade DSA alebo PIA insolvenčný správca v konaní o oddlžení fyzickej osoby zvyčajne fyzicky nenadobúda držbu ani vlastníctvo majetku dlžníka; namiesto toho správca nadobúda kontrolu nad príjmami dlžníka počas obdobia trvania opatrenia a z týchto príjmov uspokojuje pohľadávky veriteľa na základe podmienok opatrenia. Z príjmu sa najskôr odrátajú primerané výdavky na živobytie, nájomné alebo hypotekárne splátky a ďalšie platby v prípade osobitných okolností, ako sú výdavky na zdravotnú starostlivosť, a zostatok príjmového toku je k dispozícii na uspokojenie pohľadávok. Zabezpečené úverové splátky veriteľovi zvyčajne platí priamo dlžník v súlade s podmienkami opatrenia.  Ak sa v rámci opatrenia predáva majetok, zvyčajne ho predáva priamo dlžník.

Majetok v rámci konkurzu

V zmysle právnych predpisov v oblasti konkurzu sa všetok majetok patriaci úpadcovi v deň adjudikácie okamžite prevádza na úradného nadobúdateľa (to znamená, že úradný nadobúdateľ vlastní všetok majetok patriaci do konkurznej podstaty). Na objasnenie, tento majetok zahŕňa:

 • peňažnú hotovosť,
 • účty vo finančných inštitúciách vrátane bežných, sporiacich a investičných účtov atď.,
 • všetky pozemky a budovy vrátane budov, ktoré sa považujú za rodinné domy,
 • stroje, vybavenie, obchodné nástroje, nábytok, potreby pre domácnosť a domáce spotrebiče,
 • všetky vozidlá,
 • dôchodky (okrem niektorých výnimiek), investičné produkty, akcie a podiely,
 • skladové zásoby všetkých podnikov, ktoré úpadca vlastní na vlastné meno alebo v rámci partnerstva,
 • dlhy voči úpadcovi.

Platia tieto výnimky:

 • dlžníci môžu požadovať uplatnenie výnimky na osobný majetok najviac v hodnote 6 000 EUR, pričom môžu požiadať najvyšší súd o zvýšenie tejto sumy,
 • majetok nadobudnutý v dôsledku porušenia osobných práv je vylúčený z konkurzu, pretože nejde o nároky, ktoré by sa mali previesť na správcu v prospech veriteľov, keďže fyzická osoba k nim má osobný vzťah,
 • určité dôchodkové nároky (podrobnejšie informácie sú uvedené v príslušných právnych predpisoch).

Úpadca je povinný informovať úradného nadobúdateľa v prípade, keď má úpadca počas trvania konkurzu nadobudnúť majetok bez ohľadu na to, akým spôsobom sa majetok nadobúda. Tento majetok sa na požiadanie prevádza na úradného nadobúdateľa a stáva sa súčasťou konkurznej podstaty.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

Insolvenčné konanie

Insolvenčný správca po angažovaní dlžníkom pôsobí ako vyjednávač medzi dlžníkom a jeho veriteľmi. V zmysle právnych predpisov sa insolvenční správcovia zaväzujú konať v najlepšom záujme dlžníka, ako aj veriteľa (veriteľov), a preto sú povinní navrhnúť najlepšie možné dojednanie pre všetky zúčastnené strany v rámci insolvenčného opatrenia.

Úloha a funkcie insolvenčného správcu:

 • spolupracovať s dlžníkom, ktorý uvažuje o predložení návrhu na využitie insolvenčného opatrenia,
 • prijať vymenovanie za insolvenčného správcu,
 • preskúmať predpísaný finančný výkaz (PFS) vypracovaný dlžníkom a poskytovať poradenstvo dlžníkovi o možnostiach a oprávnenosti na predloženie návrhu na vyrovnanie dlhu alebo využitie opatrenia týkajúceho sa platobnej neschopnosti fyzických osôb,
 • overiť, že finančné informácie, ktoré im dlžník poskytol, sú správne a úplné,
 • na základe kritérií stanovených v právnych predpisoch poskytnúť stanovisko k tomu, ktorý typ insolvenčného opatrenia (DSA alebo PIA) je vzhľadom na situáciu dlžníka najvhodnejší,
 • poskytovať informácie o vybratom postupe, všeobecnom účinku a predpokladaných nákladoch v súvislosti s účasťou na insolvenčnom opatrení,
 • žiadať v mene dlžníka o vydanie ochranného osvedčenia (PC),
 • informovať všetkých veriteľov o vydaní ochranného osvedčenia, vymenovaní insolvenčného správcu, pričom sa priloží kópia predpísaného finančného výkazu dlžníka,
 • pripraviť návrh pre veriteľov a zvolať štatutárnu schôdzu veriteľov, aby posúdili návrh a hlasovali o ňom,
 • v prípade schválenia návrhu informovať Írsky insolvenčný úrad a všetkých veriteľov o výsledku,
 • po schválení súdom alebo pod súdnym dohľadom vykonávať podmienky opatrenia vrátane výberu finančných prostriedkov od dlžníka a vykonávania platieb veriteľom počas trvania opatrenia,
 • monitorovať vykonávanie počas celého trvania opatrenia,
 • prehodnotiť opatrenie prinajmenšom raz ročne.

Úlohou dlžníka v insolvenčnom konaní je čestne sa zúčastňovať na procese, odsúhlasiť opatrenie, ktoré dohodol správca, a dodržiavať požadované podmienky opatrenia.

Konkurz

Po vyhlásení konkurzu sa úpadcovi odoberá všetok majetok a prevádza sa na úradného konkurzného nadobúdateľa. Úradný nadobúdateľ je nezávislý štatutárny úradník, ktorého úlohou je spravovať konkurzné podstaty a riadiť oddelenie pre konkurz v rámci Írskeho insolvenčného úradu.

V Írsku môže byť za konkurzného správcu vymenovaná súkromná osoba, ktorá nahrádza úradného konkurzného nadobúdateľa patriaceho pod najvyšší súd. V praxi je však takýto postup zriedkavý. V zákone o konkurze nie sú v prípade týchto vymenovaní uvedené žiadne kvalifikácie.

Právomoci dlžníka v konkurze sú obmedzené na možnosť podať žiadosť na najvyšší súd s cieľom napadnúť určité rozhodnutia úradného nadobúdateľa. Dlžník je povinný vyhovieť požiadavkám úradu úradného nadobúdateľa, pokiaľ ide o správu konkurznej podstaty.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

V zmysle zákona o platobnej neschopnosti fyzických osôb aj v zmysle zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien) je možné uplatniť započítanie. Je stanovené, že pri určovaní hodnoty majetku alebo výšky dlžnej sumy, všetky dlhy a preplatky (b) vzťahujúce sa na rovnakého veriteľa možno započítať a zodpovedajúco upraviť pôvodnú sumu (a). Výsledný zostatok sa teda považuje za dlh alebo majetok, ktorý môže byť predmetom dlhu voči dlžníkovi alebo jeho veriteľovi (veriteľom).[iv]

Ak má dlžník úspory v úverovom spoločenstve, voči ktorému má zároveň dlh, úverové spoločenstvo započíta tieto úspory a odpočíta ich od sumy, ktorú dlžník dlhuje.[v]

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

Insolvenčné konanie

Počas platnosti ochranného osvedčenia nemôže veriteľ podnikať žiadne kroky.  V rámci konečného opatrenia sa stanovia aj dojednania týkajúce sa existujúcich zmlúv.

Konkurz

Konkurz nemá vplyv na práva zabezpečeného veriteľa v súvislosti so zábezpekou, t. j. zabezpečený veriteľ si zachováva všetky práva, ktoré mal podľa podmienok zábezpeky pred vyhlásením konkurzu; jediný rozdiel je v tom, že vlastníkom majetku je úradný nadobúdateľ, nie úpadca.

Úradný nadobúdateľ má povinnosť realizovať (predať alebo zlikvidovať) všetok majetok zahrnutý do konkurznej podstaty s cieľom v čo najväčšom rozsahu uspokojiť záväzky podstaty. Preto sa všetky nároky zmluvnej zodpovednosti voči dlžníkovi stávajú záväzkami podstaty. Úradný nadobúdateľ len za výnimočných okolností pokračuje v zmluvách založených na poskytovaní služieb, ktorých zmluvnou stranou je úpadca.

Ak úradný nadobúdateľ pokračuje v zmluve, preberá osobnú zodpovednosť s právom odškodnenia z finančných prostriedkov podstaty.[vi]

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní)?

Insolvenčné konanie

DSA alebo PIA: Dlžník, ktorý chce využiť DSA/PIA, musí v prvom rade podať na príslušný súd žiadosť o vydanie ochranného osvedčenia. V prípade vydania ochranného osvedčenia sa zamedzuje určitým menovaným alebo špecifikovaným veriteľom, na ktorých sa vzťahuje osvedčenie, aby vykonali akékoľvek kroky proti dlžníkovi na účely získania alebo vymáhania špecifikovaných dlhov. V dôsledku toho veriteľ nesmie:

 • začať súdne konanie v súvislosti s dlhom,
 • pokračovať v súdnych konaniach vrátane súdnych nariadení/rozsudkov atď., ktoré sa začali pred vydaním ochranného osvedčenia, t. j. tieto súdne konania sa počas trvania ochranného osvedčenia považujú za pozastavené,
 • podniknúť žiadne kroky na získanie alebo zabezpečenie splátky dlhu,
 • kontaktovať dlžníka v súvislosti s dlhom, pokiaľ ho o to dlžník nepožiada,
 • zmeniť ani ukončiť žiadnu dohodu s dlžníkom a
 • podať návrh na začatie konkurzného konania proti dlžníkovi.

Keď dlžník uzatvorí dohodu o opatrení, na veriteľa sa počas platnosti dohody uplatňujú rovnaké vykonávacie obmedzenia (uvedené v predchádzajúcom odseku).

DRN: Keď príslušný súd umožní využitie DRN, počas trvania DRN sa uplatňujú rovnaké ochranné prostriedky ako v prípade DSA/PIA.

Konkurz

V rámci konkurzu sa zachováva rozdielny prístup k zabezpečených a nezabezpečeným veriteľom. Jediná možnosť nezabezpečených veriteľov úpadcu na vymáhanie dlhov je v rámci konkurzu prihlásiť výšku svojich pohľadávok. Po dátume adjudikácie už nezabezpečení veritelia nemôžu podať návrh na začatie súdneho konania proti úpadcovi. Je to priamy a automatický dôsledok uznesenia o konkurze, ktoré prijal najvyšší súd. Konkurzné konanie nemá vplyv na práva zabezpečených veriteľov.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie

DSA, PIA, DRN:

Pozri odpoveď na otázku 7.

Konkurz

Takisto ako v prípade majetku patriaceho do konkurznej podstaty úradný nadobúdateľ nahrádza úpadcu v úlohe odporcu vo všetkých existujúcich súdnych sporoch, ktoré začali veritelia proti úpadcovi. Úradný nadobúdateľ má možnosť obhajoby, urovnania alebo zanechania konania. V prípade úspešnej obhajoby v rámci konania sa všetky protipohľadávky a náklady vyplácajú späť do konkurznej podstaty v prospech všetkých veriteľov. V prípade úspešného konania alebo v prípade dosiahnutia urovnania sa dohodnutá suma stáva uplatniteľnou pohľadávkou v rámci konkurzu.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

Na základe spolupráce zúčastnených strán Írsky insolvenčný úrad vytvoril štandardný protokolový dokument na účely DSA a PIA. V tomto dokumente sa stanovujú povinnosti dlžníkov a veriteľov počas vykonávania opatrenia. Vzorové protokolové dokumenty na účely DSA a PIA sú priložené k tomuto dokumentu.

Účasť veriteľa je takáto:

1. Dôkaz o existencii dlhu: V prípadoch DSA a PIA, keď súd vydal dlžníkovi ochranné osvedčenie, insolvenčný správca dlžníka je povinný písomne informovať veriteľov o svojom vymenovaní, pričom ich vyzve, aby predložili dôkaz o existencii dlhov a návrh spôsobu zaobchádzania s dlhom podľa podmienok opatrenia.

V rámci konkurzu je nutné, aby všetci veritelia pred vyplatením dividendy predložili formálny dôkaz o existencii dlhu.

2. Hlasovanie: Keď správca konajúci v mene dlžníka, ktorý chce využiť DSA alebo PIA, zvolá schôdzu veriteľov, dotknutí veritelia sú oprávnení hlasovať o podmienkach dohody za predpokladu, že preukázali existenciu dlhu.

3. Námietky: Veriteľ môže na súde vzniesť námietky, kým podmienky DSA alebo PIA nenadobudnú účinnosť. Osobitné podmienky sú stanovené v príslušných právnych predpisoch.[vii]

4. Ponuka vyrovnania: Veritelia sú oprávnení hlasovať o ponuke vyrovnania, ktorú predložil úpadca. Dochádza k tomu v prípade, keď sa úpadca snaží dosiahnuť urovnanie s niektorými alebo všetkými veriteľmi pred uplynutím konkurzu s cieľom zachovať si všetok majetok.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

-

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie

V rámci opatrení DSA a PIA veriteľ formálne neprihlasuje pohľadávky voči dlžníkovi. V prvej fáze procesu dlžník vyplní predpísaný finančný výkaz (PFS). Vo výkaze PFS je uvedený zoznam všetkých veriteľov a súm splatných jednotlivým veriteľom; tento výkaz slúži ako skutkový základ na vydanie ochranného osvedčenia.  Po vydaní ochranného osvedčenia môže správca vyzvať veriteľov, aby preukázali existenciu dlhu predtým, ako pripraví návrh insolvenčného opatrenia.  Ak veriteľ na požiadanie nepredloží dôkaz o existencii dlhu, má to vplyv na hlasovacie práva o opatrení a na dividendový podiel.

Pokiaľ ide o žiadosť o DRN, veriteľ formálne neprihlasuje svoje pohľadávky, ale schválený sprostredkovateľ ho môže požiadať o potvrdenie výšky splatnej sumy, ktorú uviedol dlžník.

Opatrenie sa nevzťahuje na dlhy, ktoré vzniknú po dátume jeho prijatia.  Ak sa zmení veľkosť existujúcich dlhov, môže byť potrebné upraviť celé opatrenie (napríklad v prípade podmieneného záväzku).

Konkurz

Pri konkurze sa profil konkurznej podstaty (súhrn všetkých aktív a pasív) stanoví pomocou dvoch formulárov, ktoré úpadca vyplní a predloží konkurznému inšpektorovi v deň adjudikácie: výkaz finančnej situácie a výkaz osobných informácií. Všetky druhy pasív sú v rámci konkurzu zahrnuté ako nepreukázané pohľadávky za predpokladu, že dlžníkovi vznikli pred dátumom adjudikácie, t. j. pred dátumom začatia konkurzu. Dlhy, ktoré úpadcovi vznikli po dátume adjudikácie, nemožno začleniť ako pohľadávku v rámci konkurzu.[viii]

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

Insolvenčné konanie

Po vydaní ochranného osvedčenia v insolvenčnom konaní DSA a PIA sa špecifikovaným veriteľom oznámi vydanie tohto osvedčenia a poskytne sa im kópia PFS dlžníka. Veriteľa možno požiadať, aby predložil dôkaz o existencii dlhu, pričom sa vyzve, aby sa vyjadril, aký spôsob nakladania so svojím dlhom uprednostňuje. Dlh veriteľa sa dokazuje takisto ako dlh úpadcu v zmysle zákona o konkurze.

Keď veriteľ preukáže svoj dlh, má právo hlasovať na štatutárnej schôdzi veriteľov, ktorá sa zvoláva s cieľom schváliť návrh dlžníka.  Ak veriteľ nepredloží dôkaz o existencii dlhu alebo ak sú predložené dôkazy nepostačujúce, veriteľ sa nemôže zúčastniť na schôdzi veriteľov ani na výplate dividend, ktorá sa stanovila v rámci opatrenia.

Konkurz

Deň po adjudikácii konkurzu v prípade fyzickej osoby zašle oddelenie pre konkurz Írskeho insolvenčného úradu určeným finančným inštitúciám a vládnym orgánom oznámenie o fyzických osobách, na ktoré bol súdne vyhlásený konkurz. Oznámenie o týchto adjudikáciách je zverejnené aj na webovom sídle Írskeho insolvenčného úradu a v írskom úradnom vestníku Iris Oifigiul.

Všetkým zabezpečeným veriteľom v rámci konkurzu sa písomne alebo e-mailom zašle oznámenie, že do tridsiatich dní od dátumu adjudikácie majú preukázať svoje pohľadávky z konkurznej podstaty. Takýto dôkaz o existencii dlhu môže mať podobu hypotekárnych listín, faktúr, výkazov alebo účtov; v niektorých situáciách sa od veriteľa môže vyžadovať predloženie miestoprísažného vyhlásenia.

Pred výplatou dividend veriteľom konkurznej podstaty Írsky insolvenčný úrad zverejní nadchádzajúce platby a prípady, ktorých sa týkajú. Veritelia (zabezpečení aj nezabezpečení) majú znova tridsať dní na to, aby prihlásili svoje pohľadávky na Írsky insolvenčný úrad, pričom platí rovnaké dôkazné bremeno.

Oddelenie pre konkurz Írskeho insolvenčného úradu vo všetkých prípadoch od veriteľov požaduje, aby vyplnili štandardizované formuláre určené na preukázanie existencie dlhu; tieto formuláre sú k dispozícii na webovom sídle ISI.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

Preferenčný dlh

V prípade opatrení týkajúcich sa platobnej neschopnosti fyzických osôb (PIA) a v prípade opatrení týkajúcich sa vyrovnania dlhu (DSA) sa preferenčné dlhy vyplácajú v zmysle podmienok dohody; v prípade konkurzu sú preferenčné dlhy v poradí hneď za konkurznými poplatkami a nákladmi a výdavkami, ktoré vznikli úradnému nadobúdateľovi pri správe konkurznej podstaty. Za preferenčné sa považujú tieto dlhy:

 • určité sumy splatné finančnému úradu, napr. daň z príjmov, daň z kapitálových ziskov, DPH, priebežne vyberaná daň, odvody na sociálne poistenie atď.,
 • určité poplatky odvádzané miestnym orgánom, ak vznikli v priebehu 12 mesiacov pred dátumom adjudikácie alebo predtým, ako dlžník uzavrel dohodu o opatrení (dátum začiatku). Patria tu aj miestne dane a poplatky,
 • mzdy a platy, ktoré dlžník dlhuje svojim zamestnancom za obdobie štyroch mesiacov pred dátumom začiatku,
 • všetky platby splatné týmto zamestnancom, ak súvisia s dôchodkom, dovolenkou alebo práceneschopnosťou.[ix]

Zabezpečený dlh

Zabezpečený veriteľ v rámci PIA je viazaný podmienkami dohody. V rámci normálneho opatrenia PIA sa zabezpečený veriteľ vypláca z dlžníkovho príjmu, pričom výška platby závisí od dohody stanovenej v rámci opatrenia. Prípadný zostávajúci mesačný príjem dlžníka (po odrátaní primeraných výdavkov na živobytie dlžníka a poplatkov určených pre správcu) sa vypláca nezabezpečeným veriteľom vo forme dividend.

Konkurz nemá vplyv na práva zabezpečeného veriteľa. Pokiaľ ide o zabezpečený dlh, takýto veriteľ si môže vybrať jednu z týchto troch možností:

 • spoľahnúť sa na svoju zábezpeku – to znamená, že účinne nevstupuje do procesu konkurzu,
 • realizovať alebo zhodnotiť svoju zábezpeku a žiadať o vyplatenie prípadného rozdielu (straty) – veriteľ vypočíta objektívnu trhovú hodnotu zabezpečeného majetku a túto sumu odpočíta od celkového dlhu. Výsledný rozdiel (stratu) možno uplatniť ako nezabezpečenú pohľadávku voči konkurznej podstate. Zabezpečený veriteľ môže počas tohto procesu predať dotknutý majetok,
 • zrieknuť sa zábezpeky – zabezpečený veriteľ má možnosť úplne sa zrieknuť svojej zábezpeky, pričom svoju pohľadávku môže uplatniť voči konkurznej podstate ako nezabezpečenú pohľadávku.

Nezabezpečený dlh

V prípade PIA aj v prípade DSA sa dlhy nezabezpečených veriteľov uhrádzajú v zmysle podmienok dohodnutých v rámci opatrenia. V prípade DRN, ak dôjde k zlepšeniu situácie dotknutej osoby, táto osoba má povinnosť informovať Írsky insolvenčný úrad a v závislosti od miery zmeny môže byť vyzvaná, aby prispela k dlžnej sume.

Pri stanovovaní poradia majú pohľadávky nezabezpečených veriteľov konkurznej podstaty rovnaké postavenie. Tieto dlhy sa uhrádzajú z finančných prostriedkov, ktoré zostanú po zaplatení konkurzných poplatkov, výdavkov úradného nadobúdateľa a po vyrovnaní preferenčných dlhov.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

Insolvenčné konanie

Všeobecnou podmienkou úspešného ukončenia insolvenčného konania je skutočnosť, že dlžník počas celého obdobia platnosti opatrenia dodržiaval povinnosti vyplývajúce z tohto opatrenia. Ak je táto podmienka splnená, dlžník je oddlžený a jeho nezabezpečené dlhy sú zrušené.  Stav zabezpečeného dlhu závisí od špecifických podmienok opatrenia.

Ak dlžník poruší podmienky DRN, DSA alebo PIA, príslušné opatrenie môže byť ukončené. Ak omeškanie platobných nedoplatkov dosiahne šesť mesiacov, dohoda sa považuje za neúspešnú. Dlžník v každom prípade v plnej výške zodpovedá za splatné dlhy vrátane všetkých nedoplatkov, poplatkov a úrokov, ktoré vznikli počas obdobia nesplácania týchto dlhov.

Konkurz

Úpadca, ktorý dodržiaval podmienky konkurzného procesu, je po uplynutí jedného roka automaticky zbavený konkurzu. Úpadca môže kedykoľvek počas trvania konkurzu predložiť veriteľom ponuku (vyrovnanie) s cieľom dosiahnuť splatenie dlhov. Úpadca musí najvyšší súd požiadať o prerušenie konkurzného konania; v dôsledku toho už úradný nadobúdateľ nebude ďalej realizovať žiadny majetok konkurznej podstaty. Úpadca potom môže na najvyššom súde navrhnúť svojim veriteľom vyrovnanie. O ponuke vyrovnania hlasujú veritelia úpadcu; ponuka je schválená, ak s jej podmienkami súhlasí aspoň 60 % týchto veriteľov (z hľadiska počtu veriteľov i hodnoty dlhu).

Platbu sumy dohodnutej v zmysle ponuky vyrovnania možno financovať z dividend z konkurznej podstaty alebo prostredníctvom finančných prostriedkov samotného úpadcu. Musia sa uhradiť všetky poplatky a výdavky, ktoré vznikli úradu úradného nadobúdateľa pri správe konkurzu, ako aj všetky preferenčné dlhy. Keď úradný nadobúdateľ odsúhlasí ponuku vyrovnania sprostredkovanú najvyšším súdom, úpadca je zbavený konkurzu.

Insolvenčné konanie

Nezabezpečení veritelia – neuplatňuje sa.

Zabezpečení veritelia – stav zabezpečeného dlhu závisí od špecifických podmienok opatrenia.

Konkurz

V rámci konkurzu si veritelia nemôžu od úpadcu uplatňovať žiadne existujúce dlhy po dátume adjudikácie (dlhy, ktoré úpadcovi vznikli po adjudikácii, možno uplatniť bežným spôsobom); namiesto toho sa musia obrátiť priamo na úradného nadobúdateľa. Keď je úpadca zbavený konkurzu (vo väčšine prípadov je to po uplynutí jedného roka; v prípade nesplnenia povinností atď. možno toto obdobie predĺžiť až na 15 rokov), dochádza k oddlženiu všetkých nezabezpečených dlhov (vrátane preferenčných dlhov). Dlhy spojené so zabezpečenými veriteľmi v prípade, ak sa rozhodnú využiť možnosť spoľahnúť sa na svoju zábezpeku, pretrvávajú aj po dátume oddlženia. V prípade zabezpečených veriteľov konkurzné konanie nemá vplyv na ich práva na zabezpečený majetok.

Ak zabezpečený veriteľ zhodnotil svoju zábezpeku a v rámci konkurzu si uplatnil stratu (ako nezabezpečený dlh), časť zostávajúca po vyplatení všetkých dividend sa po oddlžení odpíše. Treba poznamenať, že aj keď zabezpečený veriteľ uplatní len možnosť spoľahnúť sa na svoju zábezpeku (a v rámci konkurzu si neuplatní stratu), nebude si môcť od dlžníka uplatniť žiadnu stratu po tom, čo je dlžník zbavený konkurzu. Celkový účinok konkurzu v čistom vyjadrení na zabezpečený dlh (alebo hypotéku) v takejto situácii je ten, že so všetkými časťami dlhu nad rámec hodnoty prepojeného majetku (v čase adjudikácie) sa zaobchádza ako s nezabezpečeným dlhom.

15 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie

DSA alebo PIA: V rámci insolvenčného konania vo všeobecnosti platí, že náklady spojené s opatrením hradia veritelia. Poplatky správcu sa odpočítajú od dostupných finančných prostriedkov dlžníka v zmysle dohody s veriteľmi v čase hlasovania o opatrení a jeho schválenia alebo v zmysle následného súdneho súhlasu s preskúmaním. Ak veriteľ namieta proti vydaniu ochranného osvedčenia alebo proti opatreniu, vo všeobecnosti platí, že veriteľ hradí svoje náklady.[x]  Ak veriteľ namieta proti navrhovanému opatreniu PIA, môže požiadať súd o úhradu nákladov, ak sa jeho námietke vyhovie.[xi] Za bežných okolností sa náklady spájajú s udalosťou, t. j. náklady musí uhradiť strana, ktorej konanie spôsobilo vznik nákladov.

DRN: S DRN sa nespájajú žiadne náklady.

Konkurz

Náklady konkurzu hradia veritelia, pričom tieto náklady sa vyplácajú z finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci konkurznej podstaty.

16 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

Insolvenčné konanie

Jednou z podmienok, ktoré dlžník musí splniť, ak chce vstúpiť do insolvenčného konania, je ustanovenie, že musí vypracovať úplný a správny výkaz svojej finančnej situácie a predložiť podpísané čestné vyhlásenie potvrdzujúce tieto informácie. Insolvenčný správca sa takisto musí uistiť, že dlžník v plnej miere uvádza všetky príslušné informácie týkajúce sa finančnej situácie a že tieto informácie sú pravdivé. Veriteľ alebo správca, alebo Írsky insolvenčný úrad výhradne v prípade DRN, môže požiadať súd o ukončenie insolvenčného konania na základe určitých dôvodov stanovených v zákone o platobnej neschopnosti fyzických osôb vrátane týchto dôvodov:

 • dlžník si svojím konaním zorganizoval svoju finančnú situáciu tak, aby sa stal oprávneným na využitie opatrenia alebo DRN,
 • procedurálne požiadavky zákona nie sú splnené,
 • nepresnosti alebo vynechanie údajov v predpísanom finančnom výkaze dlžníka, čo viedlo alebo môže viesť k hmotnému poškodeniu veriteľa,
 • dlžník nesplnil požiadavky oprávnenosti,
 • dlžník uprednostnil tretiu stranu, a tak znížil sumu, ktorá je k dispozícii na splatenie jeho dlhov, alebo
 • dlžník spáchal priestupok v zmysle zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

Veritelia nemajú právo usilovať sa o zrušenie transakcií alebo prevodov majetku pred začiatkom insolvenčného konania. Ak sa však dôjde k záveru, že dlžník nadmerne prispieval do dôchodkového fondu, veriteľ môže od súdov žiadať finančnú úľavu. Môže to viesť k súdnemu nariadeniu, na základe ktorého správca fondu v plnej výške nahradí príslušnú sumu a tá sa rozdelí medzi veriteľov v rámci daného opatrenia.

Konkurz

Predchádzajúce prevody majetku a platby, ktoré úpadcovia vykonali v prospech veriteľov alebo iných fyzických osôb, možno zrušiť v zmysle konkurzných právnych predpisov. Platí to aj pre tieto situácie:

 • Úpadca vyplatil sumu alebo previedol majetok veriteľovi tak, že ho uprednostnil pred inými veriteľmi, ktorých je dlžníkom. Úradný nadobúdateľ sa môže pokúsiť o zrušenie týchto platieb, ktoré boli vykonané počas obdobia troch rokov pred dátumom adjudikácie. V prípade, že úradný nadobúdateľ uspeje, príslušná suma sa vráti späť do konkurznej podstaty na prospech všetkých veriteľov.[xii]
 • Úpadca previedol alebo daroval majetok tretej strane za nižšiu sumu, ako je jeho objektívna trhová hodnota. Úradný nadobúdateľ predloží príslušnú žiadosť na najvyšší súd, a ak uspeje, takéto prevody uskutočnené počas obdobia troch rokov pred dátumom adjudikácie možno zrušiť, pričom rozdiel (strata) sa vyplatí do konkurznej podstaty na prospech všetkých veriteľov.[xiii]
 • Úpadca previedol majetok alebo vykonal platbu, pričom tento úkon možno považovať za transakciu s cieľom vyhnúť sa povinnostiam, t. j. úpadca sa snažil vyhnúť tomu, aby majetok alebo peňažná suma boli posúdené ako súčasť konkurznej podstaty. V týchto prípadoch sa uplatňujú dve lehoty:
  • každú takúto transakciu vykonanú v období troch rokov pred konkurzom možno zrušiť v prípade, že úradný nadobúdateľ uspeje s príslušnou žiadosťou na najvyššom súde, a
  • každú takúto transakciu vykonanú v období piatich rokov pred konkurzom možno zrušiť za predpokladu, že úpadca nie je schopný preukázať, že v čase vykonania transakcie bol solventný.[xiv]

Vo všetkých uvedených prípadoch musí úradný nadobúdateľ pred najvyšším súdom prostredníctvom miestoprísažného vyhlásenia preukázať, že transakcie boli vykonané takým spôsobom, že z hľadiska najvyššieho súdu sú splnené podmienky stanovené v právnych predpisoch, a teda že tieto transakcie/prevody poškodzujú veriteľov konkurznej podstaty.[i] Právne predpisy týkajúce sa ochranných osvedčení sú uvedené v kapitole 3 článkoch 59 – 64 (DSA) a v kapitole 4 článkoch 93 – 98 (PIA) zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[ii] Článok 115A zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[iii] Legislatívny základ týkajúci sa insolvenčného správcu je uvedený v časti 5 zákona o platobnej neschopnosti fyzických osôb z roku 2012 a kvalifikačné kritériá, regulačné predpisy a požiadavky na udelenie oprávnenia sú uvedené v predpisoch týkajúcich sa zákona o platobnej neschopnosti fyzických osôb z roku 2012 (oprávnenie a dohľad nad insolvenčnými správcami v konaniach o oddlžení fyzických osôb) z roku 2013 (právny predpis č. 209 z roku 2013).

[iv] Článok 135 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien) a článok 17 prvého dodatku k zákonu o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[v] Článok 135 ods. 2 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[vi] Články 61 a 136 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[vii] Článok 87 (DSA) a článok 120 (PIA) zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[viii] Článok 75 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[ix] Články 81 a 101 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[x] Článok 97 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[xi] Článok 115 písm. a) zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (v znení zmien).

[xii] Článok 57 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[xiii] Článok 58 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

[xiv] Článok 59 zákona o konkurze z roku 1988 (v znení zmien).

Posledná aktualizácia: 15/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.