Platobná neschopnosť

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

Návrh na začatie insolvenčného konania je možné podať proti právnickým a fyzickým osobám.

Právnické osoby podliehajú konkurznému konaniu, mimosúdnemu konkurznému konaniu a konaniu o reštrukturalizácii.

Návrh na začatie konkurzného konania alebo mimosúdneho konkurzného konania možno podať proti právnickým osobám akéhokoľvek druhu s výnimkou rozpočtových subjektov, politických strán, odborových zväzov a náboženských spoločností a združení.

Po začatí konkurzného konania alebo mimosúdneho konkurzného konania sa majetok právnickej osoby predá a výťažok sa použije na uspokojenie záujmov veriteľov, pričom samotná právnická osoba sa zlikviduje na základe konkurzu.

Konanie o reštrukturalizácii možno začať proti právnickým osobám akéhokoľvek právneho druhu s výnimkou rozpočtových subjektov, politických strán, odborových zväzov, náboženských spoločností a združení, úverových inštitúcií, platobných subjektov, inštitúcií elektronického peňažníctva, poisťovní a zaisťovní, správcovských spoločností, investičných spoločností a obchodníkov s verejnými cennými papiermi. Konanie o reštrukturalizácii je určené na to, aby sa právnickým osobám, ktoré čelia finančným problémom, umožnilo obnoviť platobnú schopnosť, udržať a rozvíjať ich činnosti, platiť ich dlhy a vyhnúť sa konkurzu, pričom zároveň pokračujú vo svojich podnikateľských činnostiach. Na tento účel sa záväzky právnickej osoby v rámci reštrukturalizácie rozdelia do štvorročného obdobia na základe reštrukturalizačného plánu, ktorý musia schváliť spoločníci aj veritelia právnickej osoby. Obdobie vykonávania plánu možno predĺžiť o ďalší rok. Mimosúdne konanie o reštrukturalizácii nie je možné.

Návrh na začatie konkurzného konania môže podať jedna fyzická osoba proti druhej vrátane poľnohospodárov a samostatne zárobkovo činných osôb. Mimosúdny konkurz vo vzťahu k fyzickej osobe nie je možný.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

Návrh na začatie konkurzného konania možno proti právnickej osobe podať, ak súd určil existenciu aspoň jednej z týchto okolností:

 • spoločnosť je v platobnej neschopnosti,
 • spoločnosť mešká s platbami súvisiacimi s pracovnoprávnymi vzťahmi so svojimi zamestnancami,
 • spoločnosť nie je alebo nebude schopná splniť svoje záväzky.

Platobná neschopnosť spoločnosti sa chápe ako stav, v ktorom spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky (neplatí dlhy, nevykonáva práce, za ktoré dostala platbu vopred, atď.) a záväzky spoločnosti (dlhy, nevykonaná práca atď.) po dátume splatnosti prevyšujú polovicu účtovnej hodnoty jej majetku.

V prípade právnickej osoby je možné aj mimosúdne konkurzné konanie, ak neprebieha žiadne súdne konanie o majetkových nárokoch voči spoločnosti a ak sa proti spoločnosti nevykonáva žiadne vymáhanie na základe vykonateľných titulov vydaných súdmi alebo inými orgánmi. V mimosúdnom konkurznom konaní rozhoduje o otázkach, ktoré patria do právomoci súdu, zhromaždenie veriteľov spoločnosti.

Návrh na začatie konania o reštrukturalizácii možno začať proti právnickej osobe, ktorá:

 • neukončila svoje činnosti,
 • nejde do konkurzu ani nie je v konkurze,
 • bola založená minimálne tri roky pred podaním návrhu na reštrukturalizáciu na súd,
 • ak prešlo aspoň päť rokov od:

a) súdneho rozhodnutia, ktorým sa uzavrel prípad reštrukturalizácie;

b) súdneho príkazu na ukončenie reštrukturalizácie, pretože všetci veritelia stiahli svoje pohľadávky alebo spoločnosť v reštrukturalizácii uspokojila požiadavky všetkých veriteľov pred uplynutím lehoty stanovenej v reštrukturalizačnom pláne.

Konkurzné konanie možno začať vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá je platobne neschopná a koná dobromyseľne. Fyzickú osobu možno vyhlásiť za platobne neschopnú, ak nie je schopná uhradiť svoje dlžné záväzky po dátume splatnosti vo výške prevyšujúcej 25-násobok minimálnej mesačnej mzdy schválenej litovskou vládou.

Dobromyseľnosť na strane fyzickej osoby sa určuje na základe posúdenia toho, či poskytla úplné a presné informácie a či konala dobromyseľne, keď sa stala platobne neschopnou, t. j. či konanie fyzickej osoby počas posledných troch rokov spĺňa kritériá náležitej opatrnosti a starostlivosti a či sa ním vedome neumožnilo hromadenie nesplatených dlhov.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

Všetok majetok spoločnosti v konkurze alebo reštrukturalizácii bez ohľadu na jeho povahu (hnuteľný alebo nehnuteľný, hmotný alebo nehmotný, vlastnícke práva atď.) alebo polohu tvorí konkurznú podstatu spoločnosti. Majetok alebo výnosy, ktoré spoločnosť získa v priebehu konkurzu alebo reštrukturalizácie, takisto patria do konkurznej podstaty spoločnosti a použijú sa na uspokojenie pohľadávok veriteľov. V prípade konkurzu sa poradie pohľadávok veriteľov stanovuje v právnych predpisoch, zatiaľ čo v prípade reštrukturalizácie sa stanovuje v reštrukturalizačnom pláne. V rámci konkurzného konania sa celé konkurzná podstata speňaží a získaný príjem sa použije na úhradu nákladov konkurznej správy a pohľadávok veriteľov. V prípade reštrukturalizácie sa naopak speňaží iba majetok vymedzený v reštrukturalizačnom pláne.

Osobitný postup sa uplatňuje na výnosy z podnikateľských činností podniku v konkurze. Tieto výnosy sa použijú na pokrytie príslušných prevádzkových nákladov. Všetky platby spojené s podnikateľskými činnosťami sa spracúvajú na osobitnom účte spoločnosti určenom na podnikateľské činnosti (podnikateľský účet spoločnosti), ktorý nemožno použiť na platby iným veriteľom.

V prípade konkurzu fyzickej osoby sa započíta celý jej majetok bez ohľadu na jeho povahu (hnuteľný, resp. nehnuteľný, hmotný, resp. nehmotný, vlastnícke práva atď.) alebo polohu. Zo započítania sa vylúčia iba peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré má fyzická osoba a ktoré neprevyšujú jednu minimálnu mesačnú mzdu. Záujmy veriteľov sa uspokojujú z výťažku z predaja celého majetku osoby (s výnimkami uvedenými v ďalšom texte).

V rámci konkurzného konania vo vzťahu k fyzickým osobám má fyzická osoba v konkurze právo použiť určitú sumu zo svojho príjmu na uspokojenie svojich základných potrieb. Túto sumu stanoví súd pri začatí konkurzného konania s ohľadom na potreby fyzickej osoby a jej závislých osôb. Keď súd schváli plán obnovy platobnej schopnosti fyzickej osoby, suma, ktorá je fyzickej osobe k dispozícii, sa stanoví v tomto pláne.

Osobitný status sa udelí aj jedinému obydliu fyzickej osoby potrebnému na uspokojovanie základných potrieb fyzickej osoby a/alebo jej závislých osôb, ako aj všetkému majetku potrebnému na výkon samostatnej zárobkovej činnosti a/alebo poľnohospodárskych činností fyzickej osoby. Fyzická osoba v konkurze si môže takisto ponechať právo k danému majetku, a to aj vtedy, keď sa naň vzťahuje hypotekárny úver, ak sa na tom dohodla s poskytovateľom hypotekárneho úveru a ponechanie práva nezasiahne do práv iných veriteľov.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

V rámci konkurzného konania proti spoločnosti menovaný konkurzný správca preberie riadenie spoločnosti, nakladá s konkurznou podstatou, zorganizuje predaj konkurznej podstaty, pomocou výťažku sa vyrovná s veriteľmi a prijme všetky kroky potrebné na likvidáciu spoločnosti. Kľúčové úlohy konkurzného správcu spoločnosti sú:

 • zastupovať spoločnosť a brániť jej záujmy a záujmy všetkých jej veriteľov,
 • prevziať riadenie spoločnosti v konkurze a konkurznej podstaty,
 • vypovedať zmluvy spoločnosti, ktoré sa už nebudú vykonávať (vrátane zmlúv s členmi riadiacich orgánov a zamestnancami),
 • požiadať o finančné prostriedky zo záručného fondu s cieľom vyrovnať sa s veriteľmi, resp. zamestnancami,
 • v prípade potreby uzavrieť dočasné pracovné zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby potrebné na účely konkurzného konania,
 • overiť prihlásené pohľadávky veriteľov a predložiť ich zoznam na schválenie súdu,
 • vykonávať dohľad nad podnikateľskými činnosťami spoločnosti v konkurze,
 • kontrolovať transakcie, do ktorých spoločnosť vstúpila v období troch rokov pred začatím konkurzného konania,
 • napadnúť transakcie spoločnosti na súde, ak sú v rozpore s prevádzkovými cieľmi spoločnosti a mohli prispieť k neschopnosti spoločnosti zaplatiť svojím veriteľom,
 • v odôvodnenom prípade podať na súd návrh na vyhlásenie konkurzu za úmyselný,
 • zvolávať zhromaždenia veriteľov,
 • vypracúvať správy o činnosti a predkladať ich zhromaždeniu veriteľov,
 • zostaviť a doručiť ročnú a priebežnú účtovnú závierku spoločnosti,
 • vykonať rozhodnutia súdu a zhromaždenia veriteľov,
 • poskytovať informácie o konkurznom konaní,
 • organizovať predaj majetku spoločnosti v konkurze,
 • použiť peňažné prostriedky získané počas konkurzného konania na vyrovnanie s veriteľmi,
 • vykonať všetky opatrenia potrebné na likvidáciu spoločnosti a jej vyškrtnutie z registra.

V prípade reštrukturalizácie spoločnosti poverený reštrukturalizačný správca koná ako odborný konzultant a nezávislá osoba, ktorá riadi postup reštrukturalizácie. Kľúčové úlohy reštrukturalizačného správcu sú:

 • prispievať k návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti a úvahám o ňom a prijímať opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa reštrukturalizačný plán navrhol, predložil na schválenie a vykonal v lehotách stanovených súdom,
 • pripraviť písomný záver o uskutočniteľnosti návrhu reštrukturalizačného plánu,
 • vykonávať dohľad nad činnosťami riadiacich orgánov spoločnosti v reštrukturalizácii, pokiaľ sa týkajú vykonávania reštrukturalizačného plánu, oznamovať členom riadiacich orgánov spoločnosti nedostatky zistené v ich činnosti a stanoviť lehoty na ich nápravu, ako aj podať na súd návrh na odvolanie riadiacich orgánov spoločnosti,
 • zvolávať zhromaždenia spoločníkov spoločnosti, vlastníkov zástupcov subjektu, ktorý vykonáva práva a povinnosti vlastníka štátneho alebo samosprávneho podniku, a zúčastňovať sa na týchto zhromaždeniach bez hlasovacích práv,
 • poskytovať informácie v súvislosti s konaním o reštrukturalizácii a informovať súd o pokroku reštrukturalizačného plánu.

Reštrukturalizačný správca spolu s riadiacimi orgánmi spoločnosti v reštrukturalizácii zodpovedajú za vykonanie reštrukturalizačného plánu schváleného súdom.

V prípade konkurzu fyzickej osoby poverený konkurzný správca nakladá s majetkom fyzickej osoby, zorganizuje jeho predaj a použije výťažok na vyrovnanie s veriteľmi. Kľúčové úlohy konkurzného správcu fyzickej osoby sú:

 • nakladať s majetkom fyzickej osoby a finančnými prostriedkami na vkladovom účte,
 • viesť účtovné záznamy o všetkých finančných prostriedkoch prijatých fyzickou osobou a ich použití,
 • organizovať predaj majetku fyzickej osoby a vyrovnať sa s veriteľmi,
 • zvolávať zhromaždenia veriteľov a zúčastňovať sa na nich bez hlasovacích práv,
 • poskytovať informácie o konkurznom konaní v prípade fyzickej osoby a predložiť správu o vykonávaní plánu obnovy,
 • navrhnúť zmeny v pláne obnovy platobnej schopnosti,
 • zastupovať fyzickú osobu v konaní týkajúcom sa vymáhania majetku v mene fyzickej osoby v konkurze a prijať opatrenia na vymáhanie dlhov od dlžníkov,
 • chrániť práva a oprávnené záujmy fyzickej osoby a všetkých veriteľov,
 • hodnotiť účelnosť samostatnej zárobkovej činnosti alebo poľnohospodárskych činností fyzickej osoby.

Fyzická osoba v konkurze musí vynaložiť maximálne úsilie, aby uspokojila pohľadávky veriteľov. Na tento účel musí mať fyzická osoba v konkurze, pokiaľ je to možné, prácu alebo vykonávať iné činnosti, z ktorých jej vzniká príjem, musí si aktívne hľadať zamestnanie alebo prácu s vyšším zárobkom, rozdeľovať príjem, aby uspokojila pohľadávky veriteľov, navrhnúť a po schválení súdom vykonať plán obnovy platobnej schopnosti a spolupracovať s povereným konkurzný správcom.

Počas konkurzného konania má fyzická osoba v konkurze právo získavať informácie od konkurzného správcu, zúčastňovať sa na zhromaždeniach veriteľov a namietať proti ich nezákonným rozhodnutiam, požiadať o výmenu konkurzného správcu a uplatniť si náhradu škody v prípade, že si správca riadne neplní svoje úlohy.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

V prípade konkurzu spoločnosti, ako aj jednotlivca je započítanie pohľadávok osoby v konkurze a pohľadávok veriteľov zakázané od začatia konkurzného konania rozhodnutím súdu s výnimkou započítania, ktoré sa povoľuje v ustanoveniach daňových právnych predpisov týkajúcich sa započítania v prípade preplatku dane (rozdiel dane).

Od dátumu začatia konania o reštrukturalizácii vo vzťahu k spoločnosti na základe súdneho rozhodnutia do dátumu súdneho rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje reštrukturalizačný plán, sú pozastavené všetky započítania pohľadávok spoločnosti voči pohľadávkam jej veriteľov. Takéto započítanie je následne možné v súlade s reštrukturalizačným plánom schváleným súdom.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

V prípade konkurzu spoločnosti poverený konkurzný správca do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa začína konkurzné konanie, informuje dotknuté osoby, že súčasné zmluvy spoločnosti (s výnimkou pracovných zmlúv a zmlúv, na základe ktorých vzniká právo na pohľadávku zo strany spoločnosti v konkurze) sa nebudú vykonávať a mali by sa považovať za zmluvy, ktorých platnosť uplynula.

Nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa začína konkurzné konanie, strácajú riadiace orgány spoločnosti svoje právomoci a správca spoločnosti po predchádzajúcom písomnom upovedomení 15 dní vopred vypovie pracovné alebo občianskoprávne zmluvy s členmi predstavenstva a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti.

Konkurzný správca oznámi ostatným zamestnancom pripravované vypovedanie ich pracovných zmlúv v lehote troch pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa začína konkurzné konanie proti spoločnosti, a vypovie pracovné zmluvy so zamestnancami v lehote 15 pracovných dní od uvedeného oznámenia. S prepustenými zamestnancami, ktorí sú naďalej potrební na vykonávanie konkurzného konania spoločnosti, sa uzavrú pracovné zmluvy na určitú dobu. Požadovaný počet takýchto zamestnancov podľa jednotlivých pozícií určí zhromaždenie veriteľov.

Reštrukturalizácia spoločnosti nemá vplyv na súčasné zmluvy právnickej osoby. Všetky podpísané zmluvy sa hodnotia z hľadiska účelnosti a v reštrukturalizačnom pláne sa stanoví vypovedanie nefunkčných zmlúv. Tie sa vypovedia v súlade so všeobecným postupom, keďže v právnych predpisoch sa v prípade konania o reštrukturalizácii osobitne neustanovuje vypovedanie zmlúv.

V prípade konkurzného konania v súvislosti s fyzickou osobou sa v pláne obnovy platobnej schopnosti vymedzujú zmluvy, ktoré sa majú vypovedať, a tie, ktorých vykonávanie má pokračovať. Po schválení plánu obnovy platobnej schopnosti súdom musí fyzická osoba v konkurze informovať dotknuté osoby o zmluvách, ktoré sa majú podľa plánu obnovy platobnej schopnosti vypovedať.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní)?

V prípade konkurzu spoločnosti alebo fyzickej osoby sa musia pohľadávky jednotlivých veriteľov previesť na povereného konkurzného správcu. Pohľadávky následne schváli súd, zatiaľ čo spor o skutkovom základe alebo výške konkrétnej pohľadávky sa rieši v konkurznom konaní.

V prípade konania o reštrukturalizácii spoločnosti sa pohľadávky, ktoré časovo predchádzali začatiu konania o reštrukturalizácii, v lehote stanovenej súdom prihlásia u povereného reštrukturalizačného správcu. Pohľadávky následne schváli súd, zatiaľ čo spor o skutkovom základe alebo výške konkrétnej pohľadávky sa rieši v konaní o reštrukturalizácii. Pohľadávky jednotlivých veriteľov, ktoré vznikli po začatí konania o reštrukturalizácii, sa predložia a príslušné spory sa vyriešia v rámci všeobecného postupu.

Po začatí konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii musí súdny úradník pozastaviť opatrenia v rámci núteného výkonu a konania o nútenom výkone a postúpiť vykonateľné tituly súdu, ktorý začal príslušné konkurzné konanie alebo konanie o reštrukturalizácii.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

Ak sa pred vydaním súdneho príkazu, ktorým sa nariadi pojednávanie v konaní, v ktorom sa voči odporcovi uplatnili vlastnícke nároky, ukáže, že sa proti odporcovi začalo konkurzné konanie, konanie v súvislosti s majetkovými nárokmi voči odporcovi sa pozastaví a postúpi sa na súd, ktorý koná vo veci konkurzu.

V iných prípadoch, t. j. a) ak v čase, keď sa zistí, že sa proti odporcovi začalo konkurzné konanie, už došlo k vydaniu súdneho príkazu, ktorým sa nariaďuje pojednávanie vo veci, alebo b) ak sa vo vzťahu k odporcovi začalo konanie o reštrukturalizácii, nie je skutočnosť, že došlo k začatiu konania o reštrukturalizácii vo vzťahu k odporcovi dôvodom na postúpenie veci súdu, ktorý koná vo veci príslušného konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

Kľúčové práva veriteľov v konkurznom konaní proti spoločnosti sú:

 • podať na súd návrh, v ktorom požiadajú o začatie konkurzného konania proti spoločnosti v platobnej neschopnosti,
 • rozhodnúť o začatí mimosúdneho konkurzného konania,
 • v lehote stanovenej súdom postúpiť svoje pohľadávky poverenému konkurznému správcovi spoločnosti,
 • zúčastňovať sa na zhromaždeniach veriteľov a hlasovať o:
  • schválení správ o činnosti predložených správcom,
  • schválení a úprave odhadu nákladov správy,
  • schválení ceny predaja majetku spoločnosti,
  • schválení ročnej účtovnej závierky vypracovanej počas konkurzného konania proti spoločnosti,
  • podnikateľských činnostiach spoločnosti (ich pokračovaní, obnovení, obmedzení a prerušení, schválení odhadu nákladov atď.),
  • počte a pozíciách zamestnancov, ktorí sa majú zamestnať počas konkurzného konania proti spoločnosti,
  • odmene správcu,
  • dohodách s veriteľmi,
  • návrhu na odvolanie správcu,
  • iných otázkach,
 • v rámci postupu stanoveného zhromaždením veriteľov prijímať od správcu informácie o pokroku konkurzného konania proti spoločnosti,
 • odporovať transakciu vykonanú spoločnosťou (actio Pauliana),
 • požiadať súd, aby konkurz vyhlásil za úmyselný,
 • napádať rozhodnutia zhromaždenia veriteľov,
 • požiadať súd, aby odvolal správcu,
 • uspokojiť svoje pohľadávky z majetku a príjmu prijatého spoločnosťou v konkurze,

Kľúčové práva veriteľov v konkurznom konaní proti fyzickej osobe sú:

 • v časovej lehote stanovenej súdom prihlásiť u konkurzného správcu svoje pohľadávky, ktoré vznikli pred začatím konkurzného konania proti fyzickej osobe,
 • požadovať uspokojenie svojich pohľadávok v súlade s postupom stanoveným v pláne,
 • zúčastňovať sa na zhromaždeniach veriteľov (po prijatí plánu obnovy platobnej schopnosti fyzickej osoby v konkurze sa musia zhromaždenia veriteľov zvolávať minimálne raz za šesť mesiacov) a hlasovať o:
  • sťažnostiach veriteľov proti konaniu konkurzného správcu,
  • požiadavke, aby konkurzný správca doručil svoje správy o činnosti,
  • schválení a úprave odhadu nákladov konkurznej správy,
  • schválení ceny predaja majetku dlžníka,
  • samostatnej zárobkovej činnosti a/alebo poľnohospodárskych činnostiach fyzickej osoby (ich pokračovaní, začatí, obnove, obmedzení, ukončení atď.),
  • návrhoch na aktualizáciu plánu obnovy platobnej schopnosti,
  • návrhu na výmenu konkurzného správcu,
  • iných otázkach,
 • v rámci postupu stanoveného zhromaždením veriteľov prijímať od konkurzného správcu informácie o pokroku konkurzného konania,
 • poskytovať pomoc pri plnení dlžných záväzkov,
 • predkladať návrhy v súvislosti s plánom obnovy platobnej schopnosti,
 • obracať sa na zhromaždenie veriteľov v súvislosti s činnosťami alebo výmenou konkurzného správcu alebo navrhnúť na pozíciu konkurzného správcu iného kandidáta,
 • podať odvolanie voči rozhodnutiam zhromaždenia veriteľov v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto rozhodnutiach dozvedeli alebo mali dozvedieť,
 • navrhnúť súdu ukončenie konkurzného konania proti fyzickej osobe,
 • navrhnúť súdu odvolanie konkurzného správcu,
 • uspokojiť svoje pohľadávky z majetku a príjmu prijatého fyzickou osobou v konkurze.

Kľúčové práva veriteľov v konaní o reštrukturalizácii proti spoločnosti sú:

 • prihlasovať u povereného reštrukturalizačného správcu pohľadávky, ktoré vznikli pred začatím konania o reštrukturalizácii vo vzťahu k dlžníkovi,
 • zúčastňovať sa na zhromaždeniach veriteľov a hlasovať o:
  • schválení reštrukturalizačného plánu,
  • odvolaní reštrukturalizačného správcu a návrhu iného kandidáta na pozíciu reštrukturalizačného správcu,
  • návrhu na obmedzenie právomoci riadiacich orgánov spoločnosti,
  • návrhu na ukončenie konania o reštrukturalizácii spoločnosti v prípade nevykonania alebo nedostatočného vykonania reštrukturalizačného plánu,
  • žiadosti o predĺženie obdobia vykonania reštrukturalizačného plánu,
  • iných otázkach,
 • prijímať od riadiaceho orgánu spoločnosti a reštrukturalizačného správcu informácie o reštrukturalizácii spoločnosti s výnimkou informácií, ktoré predstavujú obchodné, resp. priemyselné tajomstvo,
 • poskytovať pomoc pri plnení dlžných záväzkov,
 • predkladať reštrukturalizačnému správcovi alebo riadiacemu orgánu spoločnosti návrh reštrukturalizačného plánu,
 • obracať sa na zhromaždenie veriteľov v súvislosti s činnosťami alebo výmenou reštrukturalizačného správcu,
 • podať odvolanie voči rozhodnutiam zhromaždenia, resp. výboru veriteľov v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto rozhodnutiach dozvedeli alebo museli dozvedieť,
 • počas obdobia reštrukturalizácie uspokojiť pohľadávky.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

V prípade spoločnosti v konkurze jej riadiace orgány po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa začína konkurzné konanie proti spoločnosti, strácajú svoj právomoc, zatiaľ čo poverený konkurzný správca riadi a používa majetok spoločnosti v konkurze a nakladá s finančnými prostriedkami spoločnosti na bankových účtoch. Správca organizuje predaj majetku spoločnosti v konkurze a predáva ho veriteľom alebo ho na nich prevádza. Na predaj rôznych druhov majetku sa uplatňujú rôzne postupy. Nehnuteľnosť alebo majetok, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, ako aj majetok s hodnotou prevyšujúcou 250 základných sociálnych dávok sa napríklad predávajú na verejnej dražbe, zatiaľ čo predmety podliehajúce skaze sa predávajú za cenu stanovenú správcom na základe trhových cien. Postup predaja a cenu iného majetku stanoví zhromaždenie veriteľov spoločnosti v konkurze. V prípade predaja majetku určitých druhov (ako sú cenné papiere a rádioaktívny materiál) navyše existujú dodatočné regulačné požiadavky.

Pri reštrukturalizácii spoločnosti riadiace orgány spoločnosti naďalej dohliadajú na jej činnosti a nakladajú s jej majetkom, ale musia dodržiavať schválený reštrukturalizačný plán. Počas reštrukturalizácie dohliada na činnosti riadiacich orgánov spoločnosti súdom menovaný reštrukturalizačný správca. V období od začatia konania o reštrukturalizácii do schválenia reštrukturalizačného plánu (t. j. počas obdobia prípravy reštrukturalizačného plánu) je zakázané bez súhlasu súdu predávať spoločnosť alebo jej časť, jej dlhodobý majetok, nehnuteľnosti klasifikované ako krátkodobý majetok alebo vlastnícke práva, prevádzať ich vlastníctvo alebo ich dávať k dispozícii na bezplatné používanie, zatiaľ čo spoločnosť v reštrukturalizácii nemôže poskytovať žiadne záruky ani zábezpeky, ani iným spôsobom zabezpečovať plnenie záväzkov iných strán.

Fyzická osoba v konkurze nemôže nakladať s majetkom vo svojej držbe. S majetkom fyzickej osoby v konkurze nakladá konkurzný správca na základe súdom schváleného plánu obnovy platobnej schopnosti fyzickej osoby. Fyzická osoba v konkurze môže použiť iba mesačnú sumu pridelenú na uspokojovanie jej základných potrieb a finančné prostriedky nevyhnutné na pokračovanie v činnosti. V období od začatia konkurzného konania do schválenia plánu obnovy platobnej schopnosti stanovuje sumu nevyhnutnú na uspokojenie základných potrieb súd. Po schválení plánu obnovy platobnej schopnosti je suma určená v tomto pláne.

Počas konkurzného konania proti fyzickej osobe organizuje predaj majetku potrebného na uspokojenie pohľadávok veriteľov konkurzný správca v súlade s poradím a lehotami vymedzenými v pláne obnovy platobnej schopnosti. Pokiaľ ide o predajnú cenu majetku stanovenú v pláne obnovy platobnej schopnosti a trhovú cenu predávaného majetku, počiatočnú predajnú cenu majetku schvaľuje zhromaždenie veriteľov. Majetok možno predať za nižšiu cenu ako je cena stanovená v pláne obnovy platobnej schopnosti iba so súhlasom fyzickej osoby v konkurze.

Nehnuteľnosti a majetok, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, sa predávajú na verejnej dražbe (s výnimkou majetku, ktorý bol na začiatku ocenený na nižšiu hodnotu ako je náhrada za organizáciu verejnej dražby). Cenu majetku, ktorý sa nepodarilo predať na dvoch verejných dražbách, ako aj predajnú cenu a postup v prípade iného majetku stanovuje zhromaždenie veriteľov. So súhlasom zhromaždenia veriteľov a na žiadosť veriteľov sa im môže nepredaný majetok vydať.

Ak s fyzickou osobou žijú maloleté deti (osvojené deti) a/alebo osoby v poručníctve, resp. opatrovníctve, ich jediné obydlie (či sa naň vzťahuje hypotekárny úver alebo nie) možno na základe súdneho rozhodnutia predať najskôr šesť mesiacov po schválení plánu. Počas tohto obdobia si musí fyzická osoba nájsť nové obydlie, ktoré si kúpi alebo prenajme. Fyzická osoba má právo dohodnúť sa s poskytovateľom hypotekárneho úveru, že počas konkurzného konania si ponechá právo na majetok, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver (zvyčajne obydlie). Takýto majetok nemožno predať.

Na predaj určitých druhov majetku (ako sú cenné papiere a rádioaktívny materiál) sa môžu uplatňovať dodatočné regulačné požiadavky.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

Po začatí konkurzného konania proti spoločnosti sa jej podnikateľské činnosti zvyčajne ukončia, preto z nich vo vzťahu k spoločnosti nemôžu vzniknúť žiadne nové pohľadávky. Ak spoločnosť po začatí konkurzu pokračuje vo svojich činnostiach (je to možné, ak sa činnosťami znižujú straty), pohľadávky vznikajúce z týchto činností sa uhrádzajú z výnosov z týchto činností. Všetky pohľadávky, ktoré sa nemohli uhradiť z týchto výnosov, sú pohľadávkami na treťom mieste v poradí, ktoré sa majú uspokojiť v rámci všeobecného postupu (pozri aj odpoveď na otázku 13).

Pohľadávky, ktoré sa objavia po začatí reštrukturalizácie spoločnosti, sa uspokoja v rámci všeobecného postupu, pretože v právnych predpisoch sa v tomto smere nenachádzajú žiadne osobitné ustanovenia.

Po začatí konkurzného konania proti fyzickej osobe súd prijme a schváli pohľadávky veriteľov zamerané na samostatnú zárobkovú činnosť a/alebo poľnohospodárske činnosti, ako aj dlžné záväzky, ktoré fyzická osoba v konkurze prevzala s cieľom vykonávať tieto činnosti a/alebo vykonať konkurzné konanie. Po schválení týchto pohľadávok sa aktualizuje plán obnovy platobnej schopnosti fyzickej osoby v konkurze. Ostatné pohľadávky, ktoré sa predložia po začatí konkurzného konania proti fyzickej osobe, sa uspokoja v rámci všeobecného postupu, pretože v právnych predpisoch sa v tomto smere nenachádzajú žiadne osobitné ustanovenia.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

V prípade konkurzu spoločností a fyzických osôb, ako aj v prípade reštrukturalizácie spoločnosti stanoví súd, ktorý začína konkurz alebo reštrukturalizáciu, lehotu, v ktorej môžu veritelia prihlasovať svoje pohľadávky u povereného konkurzného alebo reštrukturalizačného správcu a predkladať príslušné dôkazy na podloženie týchto pohľadávok. V prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie spoločnosti sa stanoví obdobie trvajúce najviac 45 dní a v prípade konkurzu fyzickej osoby obdobie trvajúce najmenej 15 dní, ale nie viac ako 30 dní. Poverený správca overí prihlásené pohľadávky a ak neexistuje žiadny spor, pokiaľ ide o ich existenciu alebo výšku, predloží ich na schválenie súdu. Napadnutie pohľadávok alebo ich časti správcom rieši súd. Proti súdnemu rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje pohľadávka veriteľa, možno podať odvolanie. Ak sa pohľadávky predložia po lehote, ktorú súd stanovil na ich predkladanie, lehotu možno predĺžiť, ak sa dôvody jej zmeškania považujú za opodstatnené.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

Pohľadávky veriteľov zabezpečené záložným právom alebo hypotekárnym úverom sa na začiatku uspokojujú z finančných prostriedkov získaných predajom majetku dlžníka, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, alebo prevodom majetku, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, na veriteľa. Ak hodnota majetku, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, nepostačuje na úhradu pohľadávky poskytovateľa hypotekárneho úveru, zostávajúca neuspokojená časť pohľadávky je v prípade konkurzu spoločnosti pohľadávkou na treťom mieste v poradí a v prípade reštrukturalizácie alebo konkurzu fyzickej osoby pohľadávkou na druhom mieste v poradí. V prípade konkurzu fyzickej osoby možno uzavrieť dohodu o tom, že majetok, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, sa nepredá. V takom prípade sa v pláne obnovy platobnej schopnosti stanovujú mesačné platby poskytovateľovi hypotekárneho úveru.

Ak sa predajom majetku, na ktorý sa vzťahuje hypotekárny úver, získa viac finančných prostriedkov, ako je potrebné na vyrovnanie s poskytovateľom hypotekárneho úveru, zostávajúca časť peňažných prostriedkov sa pridelí na úhradu pohľadávok ostatných veriteľov.

Pohľadávky ostatných veriteľov sa uspokoja na základe poradia pohľadávky a jednotlivých fáz.

V prípade konkurzu spoločnosti sa pohľadávky veriteľov uspokojujú v dvoch fázach. V prvej fáze sa pohľadávky veriteľov uhradia bez úroku a sankcií za omeškanie. Úrok a sankcie sa vyplácajú v druhej fáze. V každej fáze sa pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí nižšie, uspokojujú po tom, ako sa v danej fáze úplne uspokojili pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí vyššie. Ak majetok nie je dostatočný na to, aby sa v jednej fáze úplne uspokojili pohľadávky s rovnakým poradím, dané pohľadávky sa uspokoja pomerne k sume, ktorá sa má uhradiť každému veriteľovi.

Pohľadávky na prvom mieste v poradí sú pohľadávky zamestnancov, ktoré vznikli z pracovnoprávneho vzťahu; nároky na náhradu škody z dôvodu zmrzačenia alebo iného ublíženia na zdraví, vzniku choroby z povolania alebo smrti v dôsledku pracovného úrazu (tieto pohľadávky sa môžu uhradiť zo záručného fondu) a pohľadávky poľnohospodárskych podnikov, ktoré požadujú platbu za predané poľnohospodárske výrobky (takéto pohľadávky možno až do výšky 40 % vyplatiť zo štátnych rozpočtových prostriedkov vyčlenených na tento účel ministerstvom poľnohospodárstva).

Pohľadávky na druhom mieste v poradí sú pohľadávky vo vzťahu k daniam a iným odvodom štátu a do rozpočtov sociálneho poistenia a odvody povinného zdravotného poistenia; vo vzťahu k peňažným prostriedkom požičaným v mene štátu a pôžičkám zabezpečeným zárukou poskytnutou štátom alebo záručnou inštitúciou, za ktorú ručí štát, a vo vzťahu k podpore z finančných prostriedkov Európskej únie a štátnych rozpočtových prostriedkov.

Všetky ostatné pohľadávky veriteľov sú na treťom mieste v poradí.

V prípade reštrukturalizácie spoločnosti sa pohľadávky veriteľov uspokojujú v dvoch fázach. V prvej fáze sa pohľadávky veriteľov uhradia bez úroku a sankcií za omeškanie. Úrok a sankcie sa vyplácajú v druhej fáze.

Pohľadávky na prvom mieste v poradí sú pohľadávky zamestnancov, ktoré vznikli z pracovnoprávneho vzťahu; nároky na náhradu škody z dôvodu zmrzačenia alebo iného ublíženia na zdraví, vzniku choroby z povolania alebo smrti v dôsledku pracovného úrazu; pohľadávky fyzických a právnických osôb, ktoré požadujú platbu za poľnohospodárske produkty dodané na spracovanie, a pohľadávky veriteľov zabezpečené záložným právom a/alebo hypotekárnym úverom neprevyšujúce hodnotu majetku, ktorý bol založený a nie je počas reštrukturalizácie na predaj.

Pohľadávky na druhom mieste v poradí sú ostatné pohľadávky veriteľov okrem pohľadávok na treťom mieste v poradí a zabezpečených pohľadávok, v prípade ktorých založený majetok nie je počas reštrukturalizácie ponúknutý na predaj.

Pohľadávky v súvislosti s pôžičkami poskytnutými počas reštrukturalizácie, ktoré nie sú zabezpečené, sa uspokoja po vyrovnaní pohľadávok na prvom mieste v poradí a pred vyrovnaním pohľadávok na druhom mieste.

Pohľadávky na treťom mieste v poradí sú pohľadávky spoločníkov podniku v reštrukturalizácii, ktorí nie sú zamestnanci, stali sa veriteľmi podniku pred začatím konania o reštrukturalizácii a samostatne alebo s inými spoločníkmi ovládajú podnik v reštrukturalizácii.

V každej fáze sa pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí nižšie, uspokojujú po tom, ako sa v danej fáze úplne uspokojili pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí vyššie. Ak majetok nie je dostatočný na to, aby sa v jednej fáze úplne uspokojili pohľadávky s rovnakým poradím, dané pohľadávky sa uspokoja pomerne k sume, ktorá sa má uhradiť každému veriteľovi.

V prípade konkurzu fyzickej osoby sa pohľadávky veriteľov uspokojujú v dvoch fázach. V prvej fáze sa pohľadávky veriteľov uhradia bez úroku a sankcií za omeškanie. Úrok a sankcie sa vyplácajú v druhej fáze.

Pohľadávky na prvom mieste v poradí sú pohľadávky zamestnancov, ktoré vznikli z pracovnoprávneho vzťahu; nároky na náhradu škody z dôvodu zmrzačenia alebo iného ublíženia na zdraví, vzniku choroby z povolania alebo smrti v dôsledku pracovného úrazu (tieto pohľadávky sa môžu uhradiť zo záručného fondu); pohľadávky výživného vo vzťahu k dieťaťu a pohľadávky poľnohospodárskych podnikov, ktoré požadujú platbu za predané poľnohospodárske výrobky (takéto pohľadávky možno vyplatiť z osobitných finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel litovským ministerstvom poľnohospodárstva).

Medzi prvým a druhým miestom sa v poradí nachádzajú pohľadávky veriteľov, ktoré počas konkurzného konania vo vzťahu k fyzickej osobe vznikli zo samostatnej zárobkovej činnosti a/alebo poľnohospodárskych činností, a pohľadávky, ktoré vznikli z dlžných záväzkov vo vzťahu k samostatnej zárobkovej činnosti a nákladom konkurznej správy.

Všetky ostatné pohľadávky veriteľov sú na druhom mieste v poradí.

V každej fáze sa pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí nižšie, uspokojujú po tom, ako sa v danej fáze úplne uspokojili pohľadávky veriteľov, ktoré sú v poradí vyššie. Ak majetok nie je dostatočný na to, aby sa v jednej fáze úplne uspokojili pohľadávky veriteľov s rovnakým poradím, dané pohľadávky sa uspokoja pomerne k sume, ktorá sa má uhradiť každému veriteľovi.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním)?

Počas konkurzného konania proti spoločnosti možno dosiahnuť dohodu s veriteľmi. Po podpise takejto dohody sa konkurzné konanie ukončí a spoločnosť naďalej vykonáva bežné činnosti a zároveň danú dohodu.

V prípade konkurzu spoločnosti môže dôjsť k dohode s veriteľmi v každej fáze konkurzného konania pred tým, ako nadobudne právoplatnosť súdne rozhodnutie, ktorým sa spoločnosť likviduje z dôvodu konkurzu. Takéto dohody môžu navrhnúť veritelia, správca a vlastníci spoločnosti. Konkurzný správca musí navrhnúť dohodu s veriteľmi pred začatím vymáhania prostredníctvom majetku vlastníka podniku s neobmedzeným ručením (ak takýto podnik nemá majetok alebo jeho majetok nepostačuje na úhradu právnych a správnych nákladov a uspokojenie pohľadávok veriteľov). V dohode by sa mali uviesť úľavy, ktoré veritelia poskytli spoločnosti, ich pohľadávky, záväzky spoločnosti, metódy a lehoty uspokojenia pohľadávok veriteľov a zodpovednosť za nedodržanie dohody.

Dohoda s veriteľmi sa považuje za uzavretú, ak ju podpísali veritelia, ktorých nezaplatené pohľadávky predstavujú aspoň dve tretiny hodnoty všetkých nezaplatených pohľadávok, ktoré zostávali pred dňom uzavretia dohody. Dohodu schváli súd alebo v prípade mimosúdneho konkurzného konania notár.

V prípade reštrukturalizácie spoločnosti a konkurzu fyzickej osoby nie je dohoda s veriteľmi možná. Konanie o reštrukturalizácii a konkurzné konanie, ktoré sa týka fyzickej osoby, však možno ukončiť, keď veritelia stiahnu svoje pohľadávky alebo dlžník uhradí všetky pohľadávky veriteľov schválené súdom a zahrnuté v reštrukturalizačnom pláne alebo v prípade fyzickej osoby v pláne obnovy platobnej schopnosti.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

Po tom, ako sa v prípade konkurzu spoločnosti predá všetok jej majetok, spoločnosť sa zlikviduje a vyškrtne z registra právnických osôb. Všetky zostávajúce nezaplatené pohľadávky veriteľov sa nevyrovnajú. Ak sa po likvidácii objaví akýkoľvek majetok spoločnosti, jeho hodnota sa použije na uspokojenie zostávajúcich nezaplatených pohľadávok veriteľov.

V prípade reštrukturalizácie spoločnosť pokračuje v normálnej činnosti a veritelia požívajú rovnaké práva ako v prípade normálne fungujúcej spoločnosti.

Po ukončení konkurzného konania vo vzťahu k fyzickej osobe majú veritelia právo požadovať, aby fyzická osoba uspokojila ich zostávajúce neuspokojené nároky na náhradu škody z dôvodu zmrzačenia alebo iného ublíženia na zdraví, na výživné vo vzťahu k dieťaťu, na vyplatenie pokút štátu za akékoľvek porušenia správnych predpisov alebo trestné činy fyzickej osoby a náhradu škody spôsobenej trestnými činmi, ako aj uspokojenie akýchkoľvek nezaplatených pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo hypotekárnym úverom (ak založený majetok nebol počas konkurzného konania určený na predaj). Všetky ostatné pohľadávky veriteľov uvedené v pláne obnovy platobnej schopnosti, ktoré zostali nezaplatené, sa odpíšu a veritelia strácajú svoje právo nárokovať si ich uspokojenie.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

V rámci konkurzu spoločnosti sa administratívne náklady vrátane akýchkoľvek nákladov, ktoré vznikli počas konkurzného konania, uhrádzajú z finančných prostriedkov spoločnosti. Ak spoločnosť nemá žiadne finančné prostriedky alebo jej finančné prostriedky nepostačujú na úhradu nákladov konkurznej správy, môže ich uhradiť osoba, ktorá podala návrh na začatie konkurzného konania, alebo možno vymenovať konkurzného správcu, ktorý súhlasí, že na seba preberie riziko, že finančné prostriedky získané v priebehu konkurzného konania nemusia postačovať na úhradu právnych a správnych nákladov a v takom prípade sa náklady konkurznej správy uhradia zo zdrojov správcu.

Pri začatí konkurzného konania proti spoločnosti súd stanoví sumu finančných prostriedkov, ktorú môže správca použiť na úhradu správnych nákladov spoločnosti v konkurze, kým zhromaždenie veriteľov neschváli odhad správnych nákladov. V nasledujúcich obdobiach schvaľuje odhad nákladov konkurznej správy zhromaždenie veriteľov spoločnosti v konkurze. Konkurzný správca nemá právo prekročiť schválený odhad správnych nákladov, s výnimkou prípadu, keď sú z nepredvídateľných dôvodov potrebné naliehavé opatrenia na ochranu záujmov spoločnosti a jej veriteľov.

V rámci reštrukturalizácie spoločnosti sa administratívne náklady vrátane akýchkoľvek nákladov, ktoré vznikli počas konania o reštrukturalizácii, uhrádzajú z finančných prostriedkov spoločnosti.

Pri začatí konania o reštrukturalizácii súd schváli odhad správnych nákladov na obdobie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa začína konanie o reštrukturalizácii, do dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje reštrukturalizačný plán. Výška nákladov reštrukturalizácie na ďalšie obdobie sa stanoví v schválenom reštrukturalizačnom pláne.

Náklady konkurznej správy sa v prípade fyzickej osoby hradia z finančných prostriedkov fyzickej osoby akéhokoľvek druhu vrátane prostriedkov prijatých počas konkurzného konania. Odhad nákladov konkurznej správy schvaľuje a mení zhromaždenie veriteľov, zatiaľ čo výška odmeny konkurzného správcu sa stanovuje v komisionárskej zmluve medzi fyzickou osobou a konkurzným správcom.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

Každú transakciu dlžníka, ktorá porušuje práva veriteľov, môže poverený konkurzný správca alebo konkrétny veriteľ odporovať na základe actio Pauliana v jednoročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň, keď sa o transakcii dozvedel alebo mal dozvedieť. Na úspešné napadnutie transakcie na základe actio Pauliana je potrebné splnenie všetkých týchto podmienok:

 1. veriteľ musí mať nespochybniteľné a platné právo na pohľadávku, t. j. dlžník si buď vôbec nesplniť svoj záväzok alebo ho splnil neprimerane;
 2. daná transakcia musí porušovať práva veriteľa. Práva veriteľov sa porušujú, ak sa transakciou stane dlžník platobne neschopným alebo ak platobne schopný dlžník uprednostní iného veriteľa, alebo ak sa transakciou dlžník síce nestane platobne neschopným, ale zmení (zníži) sa jeho schopnosť splniť svoj záväzok voči veriteľovi, napríklad sa ňou zníži hodnota dlžníkovho majetku (k takejto situácii môže dôjsť napríklad vtedy, keď je cena prijatá za predaj majetku podstatne nižšia ako trhová cena);
 3. dlžník nebol nútený vstúpiť do napádanej transakcie;
 4. dlžník nekonal dobromyseľne, pretože vedel, že transakciou poruší práva veriteľov;
 5. tretia strana, ktorá s dlžníkom uzavrela dvojstrannú transakciu výmenou za odmenu, nekonala dobromyseľne.

Počas konkurzu alebo reštrukturalizácie je navyše nakladanie s majetkom dlžníka obmedzené v právnych predpisoch (pozri aj odpoveď na otázku 10) a transakcie dlžníka uzavreté v rozpore s týmito obmedzeniami sú od momentu ich uzavretia neplatné.

Posledná aktualizácia: 10/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.